Sunteți pe pagina 1din 12

SC NELU CURCAN SRL

PLANUL DE PREVENIRE ŞI PROTECŢIE

“ ZIDAR PIETRAR “

1
Riscuri evaluate Măsuri tehnice Măsuri organiza- Măsuri igienico- Acţiuni în scopul Termen de Persoana care
Nr torice sanitare realizării măsurii realizare răspunde de
crt
realizarea
măsurii
1
Deplasări ale Instruirea lucrătorilor privind dotarea cu trusa Instruirea Lunar sau de Conducator loc
mijloacelor de importanţa respectării de prim ajutor corespunzătoare câte ori este munca
transport (lovire, codului de circulaţie rutieră a lucrătorilor nevoie
strivire de mijloace de
transport auto,
betonieră)

2 Organe de maşini în Interzicerea Verificarea stării fizice a Instruirea Lunar Inspector SSM
mişcare (prindere, îndepărtării elementelor active ale lucrătorilor şi
antrenare mână sau dispozitivelor echipamentelor înainte de verificarea
articole de de protecţie începerea lucrului modului în care
vestimentaţie (mâneci
, cravate, fular, etc.) se respectă
de transmisiile regulile de
betonierei, de securitate
organele în mişcare
ale sculelor de mână

2
3 Autoblocări sau auto Verificarea tehnică a Dotarea cu trusa Instruirea Lunar Conducator loc
declanşări ale betonierei si a sculelor de prim ajutor salariaţilor în de munca
funcţionării betonierei electrice domeniul
ori a sculelor electrice sănătăţii şi
de mână; Nu se vor executa lucrări în securităţii în
aer liber pe timp umed, muncă
ploios.

4
Căderea unor obiecte
pe picioare Dotarea angajaţilor cu EIP Instruire Lunar Conducator loc
corespunzător activităţii ce periodica de munca
urmează a fi desfăşurată.

5 Alunecarea Fixarea acestora astfel Dotare cu trusa Instruirea Ori de cate Conducator loc
echipamentelor de încât să fie imposibilă medicala salariaţilor în ori este munca
lucru (a betonierei rasturnarea acestora. domeniul SSM nevoie
când nu este
amplasată pe o
suprafaţă plană)

6 Rostogolire (a roabei Constientizarea prin Instruire Lunar Conducator loc


pe planuri înclinate); instruire a lucratorilor de periodica de munca
pericolul pe care il constitue
riscul respectiv pentru
lucrator

3
7 Răsturnare (schelă Asigurare completă a Instructajul SSM Cu ocazia
montată incorect) materialelor pentru schele şi instructajului Conducator loc
podeţe. periodic de munca

8 Cădere liberă a Instructajul SSM şi Elaborare In Inspector SSM


materialelor sau menţinerea ordinii de Instructiuni conformitate
uneltelor lăsate sau şantier. Proprii SSM cu legislatia
scăpate de la înălţime
Înlăturarea periodică in vigoare
programată a materialelor
nenecesare.

9 Proiectare de corpuri Utilizarea EIP Control periodic efectuat de Dotare cu trusa Verificari Permanent Conducator loc
sau particule (din din dotare conducatorul locului de medicala de munca
demolare sau munca vizand utilizarea EIP
activităţile cu scule
electrice)
10 Recul (la deplasarea Eliberarea cailor de Trusa medicala Instruire Lunar Conducator loc
roabei pe suprafaţă circulatie prin inlaturarea periodica SSM si de munca
accidentată sau programata a materialelor Verificari
ciocniri/loviri de care nu mai sunt necesare
elemente de
construcţie la
transportul sarcinilor)
11 Suprafeţe sau Utilizarea EIP Control periodic efectuat de Verificari Permanent Conducator loc
contururi periculoase, din dotare conducatorul locului de de munca
înţepătoare, tăioase munca vizand utilizarea EIP
sau abrazive
(elemente de
construcţii, schelă,
scule, materiale);

4
12 Suprafeţe alunecoase Instruirea lucratorilor privind Instruire Lunar Administrator
(scări alunecoase, în utilizarea echipamentului de periodica in
special în sezon rece protectie domeniul SSM
sau umed);

13 Recipiente sub Instruire privind riscurile de Dotare cu trusa Instruirea


presiune (GPL, accidentare in apropierea medicala lucrătorilor cu
compresor şi pistol de recipientelor aflate sub privire la Lunar Conducator loc
vopsit, centrală de munca
presiune pericolul ce se
termică )
naşte prin
nefolosirea
echipamentului
de protecţie.

14 Flăcări, flame Elaborarea de În Inspector SSM


(scurcircuite în instrucţiuni conformitate
instalaţii electrice, Se vor respecta prevederile proprii cu legislaţia
lucrul cu foc deschis) referitoare la focul deschis în vigoare
(conf. Situaţii de urgenţă).

5
15 În Inspector SSM
- elaborarea de conformitate
- legarea la – orice intervenţie sau instrucţiuni cu legislaţia
pământ reparaţie se face de către proprii în vigoare
Curent electric în electrician autorizat
atingere indirectă - verificarea
(lipsă împământare - izolarea - se vor achiziţiona tehnică periodică Anual Administrator
betonieră sau alte suplimentară echipamente tehnice de a
scule electrice de protecţie calitate echipamentelor
combinat cu mediu aplicată tehnice
umed (în anotimpul echipamentului Anual Administrator
ploios)); electric - se vor respecta termenele - verificări PRAM
de verificare
- utilizarea
dispozitivelor - instruirea privind - achiziţionarea
de protecţie respectarea disciplinei de echipamente Anual Administrator
automate tehnologice şi a restricţiilor Dotare cu trusa de muncă
de Securitate medicala standardizate
- folosirea
mijloacelor de
protecţie - evitarea apelării a - testarea Anual Inspector SSM
electroizolante improvizaţii pentru pornirea periodică
echipamentelor tehnice

6
16 Curent electric în - acoperirea cu - instruirea personalului – Dotare cu trusa - instruirea Lunar sau de Conducator loc
atingere directă (în materiale orice intervenţie sau medicala salariaţilor în câte ori este de munca
cazul găuririi pereţilor, electroizolante reparaţie se face de către domeniul nevoie
demolări, intervenţii a părţilor active electrician autorizat sănătăţii şi
neautorizate în
interiorul sculelor ale instalaţiilor securităţii în
electrice); şi muncă
echipamentelor
electrice În
- vopsirea în diverse culori a - elaborarea de conformitate
- închiderea în conductoarelor pentru instrucţiuni cu legislaţia
carcase sau Inspector SSM
identificare proprii în vigoare
acoperirea cu
învelişuri
exterioare

- inscripţionarea şi - verificarea
- legarea la avertizarea instalaţiilor şi tehnică periodică
pământ echipamentelor electrice Anual
a
Administrator
echipamentelor
tehnice

17 Substanţe toxice Monitorizarea starii de Control medical Conform Administrator si


(vopsea, var, diluanti ) sanatate a angajatilor periodic planificarii medicul de
date de medicina muncii
medicul de
medicina
muncii

7
18 Temperatura aerului Dotare cu trusa
ridicată vara medicala
Asigurarea Control medical periodic
apei minerale
2-4 litri Control medical Ori de cate Medic medicina
/persoana periodic ori este muncii +
nevoie Administrator

Alternarea
perioadelor de
activitate cu
pauze

19 Temperatura aerului Asigurarea de Control medical periodic Control medical Ori de cate Medic medicina
scazuta iarna periodic ( stari ori este muncii +
ceai fierbinte si
hipo sau hiper nevoie Administrator
alternarea
tensive )
perioadelor de
activitate cu
pause pentru
asigurarea
capacitatii de
termoreglare a
organismului
20 Curenţi de aer Control medical periodic Dotare cu trusa Control medical Conform Administrator si
medicala planificarii medic medicina
( stari hipo sau hiper medicului de muncii
tensive) medicina
muncii

8
21 Calamităţi naturale Instruirea personalului
(trăznet, vânt, asupra modului de actiune
grindină); in situatii de urgenta Instruire Lunar Conducator loc
periodica munca

22 Pulberi Dotarea personalului cu Dotare cu trusa elaborarea de În Serviciul extern


pneumoconiogene echipament individual de medicala instrucţiuni conformitate SSM
(praf ciment) protecţie adecvat proprii cu legislaţia
în vigoare

23 Vapori inflamabili Control periodic efectuat de Verificari Permanent Conducator loc


(diluanţi, vopsele, conducatorul locului de de munca
folosirea benzinei) munca vizand utilizarea EIP

24 Conţinut Instruirea lucratorilor la Dotare cu trusa


necorespuzător al expunerea la riscurile de medicala
sarcini de muncă (fişa Instruire Lunar Conducator loc
accidentare si imbolnavire
postului conţine textul periodica de munca
"îndeplineşte şi profesionala generate de
funcţia sofer”fără să necunoasterea si
existe şi “ o instruire nerespectarea instructiunilor
conformă sarcinii nou proprii de lucru
primite)
25 Lipsa impunerii Control medical Medic
Ocuparea postului să fie
avizului medical apt medicina muncii
pentru lucrul la condiţionată de obţinerea Periodic + Administrator
înălţime avizului "apt pentru lucrul la
înălţime".

9
26 Efectuare Instruirea periodica asupra Dotare cu trusa
defectuoasă de riscurilor de accidentare si a medicala
operaţii, comenzi, masurilor de prevenire a Instruire Lunar Conducator loc
manevre (manevrări periodica munca
acestora prin manevrarea
greşite a unor
materiale ridicate pe gresita a unor materiale
schelă) ridicate pe schela.

27 Efectuări greşite de
asamblări (construcţia Asigurarea completă a
defectuoasă a materialelor pentru schele şi Instruire Lunar Conducator loc
schelelor şi planurilor podeţe. periodica in de munca
înclinate); domeniul SSM

28 Efectuare greşită de Dotare cu trusa


operaţii (utilizare medicala
greşită a EIP: cască Instruirea personalului Verificarea Conducator loc
de protecţie nelegată privind folosirea corecta a folosirii de munca
sub bărbie, bocanci EIP echipamentului Permanent
cu şireturi deznodate) individual de
protecţie

29 Efectuare de operaţii Instruirea lucratorilor la Dotare cu trusa


neprevăzute prin expunerea la riscurile de medicala
sarcina de muncă accidentare si imbolnavire Instruire Lunar Conducator loc
(deplasări, staţionări periodica de munca
profesionala generate de
în zone periculoase
(inclusiv accidentul de necunoasterea si
traseu)) nerespectarea instructiunilor
proprii de lucru

10
30 Deplasări cu pericol Control medical Conform Administrator si
de cădere planificarii medic medicina
(dezechilibrări, Control medical periodic de
muncii
alunecări, specialitate
împiedicări);

31 Lipsă a unor elemente


de continuitate a Asigurarea completă a
schelelor sau planuri materialelor pentru schele şi Instruire Lunar Conducator loc
înclinate (balustrade, podeţe. periodica in de munca
podeţe); domeniul SSM

32 Cădere de la înălţime Eliberarea cailor de Trusa medicala Instruire Lunar Conducator loc
(împiedicare de circulatie prin inlaturarea periodica SSM si de munca
materiale depozitate programata a materialelor Verificari
necorespunzător care nu mai sunt necesare
combinat cu
neutilizarea
echipamentelor de
protecţie)
33 Necunoaşterea şi Instruirea Lunar Conducator loc
folosirea greşită a corespunzatoare munca
limbajului gestual, Instruirea lucratorilor privind
a lucratorilor
lipsă de coordonare a lucrul in echipa
echipei;

34 Insuficienţa EIP Dotare cu trusa


corespuzător activităţi medicala
desfăşurate (cască de Dotarea personalului cu elaborarea de În Serviciul extern
protecţie, bocanci cu echipament individual de instrucţiuni conformitate SSM
vârf întărit) protecţie adecvat proprii cu legislaţia
în vigoare

11
35 Neutilizarea EIP si a Utilizarea EIP Control periodic efectuat de Verificari Permanent Conducator loc
celorlalte mijloace de din dotare conducatorul locului de munca
protecţie din dotare munca vizand utilizarea EIP

Intocmit,

Conducător serviciu extern SSM

Ing. Conea Victorita

12