Sunteți pe pagina 1din 8

S.C. AGROMAR FRASINET S.R.L.

PLAN DE PREVENIRE ŞI PROTECŢIE

“ MASINIST LA MASINI PENTRU TERASAMNTE “

1
Loc de muncă Riscuri evaluate Măsuri tehnice Măsuri organiza- Măsuri igienico- Acţiuni în scopul Termen de Persoana care
Nr răspunde de
crt
torice sanitare realizării măsurii realizare realizarea
măsurii
Lovire de către - se vor respecta regulile de - instruirea Lunar sau de Conducator
mijloacele de circulaţie pe drumurile publice salariaţilor în câte ori este loc de
1. transport auto la domeniul SSM nevoie munca
MASINIST LA deplasarea pe traseul
MASINI PENTRU spre/de la serviciu
TERASAMENTE
- traversarea se va face prin În
locurile permise - elaborarea de conformitate Serviciul
instrucţiuni proprii cu legislaţia în extern SSM
vigoare

- se va evita staţionarea pe Serviciul


căile de acces auto - testarea periodică Anual extern SSM

Organe de maşini în Interzicerea îndepărtării Verificarea stării fizice a Instruirea Lunar Inspector
mişcare - prindere, dispozitivelor de protecţie elementelor active ale lucrătorilor şi SSM
antrenare mâna sau echipamentelor înainte de verificarea modului
începerea lucrului în care se respectă
articole vestimentaţie
regulile de
(mâneci, fular etc.) de securitate
către transmisiile prin
curele ventilator/
pompa de apă, curea
de distribuţie

2
Prindere / strivire Respectarea riguroasă a
corp prin deplasare prevederilor normelor de -Instruirea Lunar Conducator
securitatea a muncii; corespunzătoare a loc de
necontrolată a
lucrătorilor munca
utilajului în timpul
utilizării

Autodeclanşări sau - executarea reviziilor tehnice - instruirea Lunar sau de Conducator


autoblocări ale la termenele stabilite de salariaţilor în câte ori este loc de
elementelor de legislaţia în vigoare şi de domeniul SSM nevoie munca
celelalte norme interne.
securitate ale
utilajului
Pericol de lovire, Dotarea angajaţilor cu EIP -Instruirea Lunar Conducator
tăiere, înţepare corespunzător corespunzătoare a loc de
membre superioare lucrătorilor munca
sau inferioare la
contactul cu suprafeţe
periculoase

Electrocutare prin - izolarea bornelor de - instruirea personalului – - instruirea Lunar sau de Conducator
atingere directă sau legătură şi a celorlalte căi de orice intervenţie sau reparaţie salariaţilor în câte ori este loc de
indirectă- în cazul curent din componența se face de către electrician domeniul sănătăţii nevoie munca
echipamentelor electrice;
utilizării de autorizat şi securităţii în
echipamente electrice muncă
defecte În Serviciul
- verificarea şi repararea - se vor achiziţiona - elaborarea de conformitate extern SSM
conductorilor de alimentare; echipamente tehnice de instrucţiuni proprii cu legislaţia în
calitate vigoare

- realizarea circuitelor de - verificarea


masă conform prevederilor - instruirea privind respectarea tehnică periodică a Anual Administrat
tehnice şi de securitate în disciplinei tehnologice şi a echipamentelor or
vigoare; restricţiilor de Securitate tehnice
- verificarea vizuală a
- evitarea apelării la - achiziţionarea de
integrităţii legării la pământ
a carcaselor aparatajelor, a improvizaţii pentru pornirea echipamente de Permanent Administrat
stâlpilor şi suporţilor echipamentelor tehnice muncă or
metalici şi de beton, din zona standardizate
de lucru;

3
Temperatura aerului
scăzută iarna şi Asigurarea apei minerale Control medical periodic Medic
MASINIST LA
ridicată vara 2-4 litri /persoana -vara si Control medical Ori de cate ori medicina
MASINI PENTRU
TERASAMENTE ceai fierbinte- iarna, este nevoie muncii +
alternarea perioadelor de Administrato
activitate cu pauze r

MASINIST LA
MASINI PENTRU
TERASAMENTE Control medical periodic Control medical Conform Administrato
Curenţi de aer planificarii r si medic
medicului de medicina
medicina muncii
muncii
Zgomot continuu
datorat funcţionării
MASINIST LA motorului termic cât Se recomandă utilizarea -achiziţionarea de
MASINI PENTRU
TERASAMENTE şi la piconare antifoanelor interne atunci echipamente de Permanent Conducator
când nivelul de zgomot atinge muncă loc de
cote ridicate; standardizate munca

Calamităţi naturale – Instruirea personalului asupra


trăsnet, viscol, modului de actiune in situatii Instruire periodica Lunar Conducator
MASINIST LA
prăbuşiri de copaci, de urgenta loc munca
MASINI PENTRU
TERASAMENTE seism etc

Intoxicare cu - asigurarea conditiilor de - lucrătorii vor fi instruiţi cu - instruirea Lunar sau de Conducator
monoxid de carbon la ventilare privire la activităţile pe care le salariaţilor în câte ori este loc de
lucrul în spatii desfăşoară domeniul sănătăţii nevoie munca
închise şi securităţii în
MASINIST LA muncă
MASINI PENTRU
TERASAMENTE
- control medical Anual Medicul de
- instruirea privind respectarea periodic al tuturor medicina
disciplinei tehnologice salariaţilor muncii

4
Forţarea utilajului în -Lucrul cu utilajul în -elaborarea de În Serviciul
poziţie de echilibru parametrii proiectaţi; instrucţiuni proprii conformitate extern SSM
instabil - ex: cu legislaţia în
MASINIST LA excavator necalat vigoare
MASINI PENTRU corespunzător sau
TERASAMENTE lucrul cu braţul rotit
-Pregătirea profesională şi
practică continuă a
Permanent Administrat
lucratorului or

Executarea de lucrări Respectarea riguroasă a -Instruirea Lunar Conducator


de mentenanţă sau prevederilor normelor de corespunzătoare a loc de
MASINIST LA
curăţenie în timpul securitatea a muncii; lucrătorilor munca
MASINI PENTRU
TERASAMENTE funcţionării utilajului

Conducerea, Instruirea si testarea Truse de prim Evaluarea riscurilor Lunar Inspector


deservirea utilajelor lucratorilor cu privire la riscurile ajutor / SSM
MASINIST LA
de către persoane specifice activitatii Control medical
MASINI PENTRU
periodic
TERASAMENTE neinstruite
corespunzător şi
neautorizate

Deplasări sau se vor respecta termenele - respectarea prevederilor care - instruirea Lunar sau de Conducator
staţionări în zone de verificare tehnică ale reglementează circulaţia pe salariaţilor în câte ori este loc de
periculoase -ex: sub utilajelor societăţii drumurile publice domeniul SSM nevoie munca
sarcina ridicată, fără
asigurarea deplasării
accidentale şi fără a
lua cheia din contact
Conducerea utilajului
în condiţii improprii Instruire periodica
– ex: când conform
regulamentului Lunar Inspector
MASINIST LA vizibilitatea este Instruirea lucratorilor privind
MASINI PENTRU privind circulatia pe SSM
scăzută (sarcina de riscurile de accidentare la drumurile publice
TERASAMENTE
transportat deplasarea pe drumurile
voluminoasă, noapte, publice
ceaţă, mers înapoi
etc), pe drumuri cu
declivitate mare etc

5
- se vor folosi - instruirea Lunar sau de Conducator
echipamente tehnice de -menţinerea curăţeniei şi salariaţilor în câte ori este loc de
calitate eliberarea căilor de circulaţie domeniul sănătăţii nevoie munca
şi securităţii în
Cădere la acelaşi muncă
nivel prin alunecare
sau împiedicare, sau - elaborarea de În Serviciul
de pe scara utilajului - utilizarea încălţămintei de instrucţiuni proprii conformitate extern SSM
protecţie cu legislaţia în
vigoare
MASINIST LA
MASINI PENTRU
TERASAMENTE – urcarea şi coborîrea scărilor
se va face cu atenţie - testarea periodică Anual Serviciul
extern SSM

- căile de acces vor fi păstrate - verificarea zilnică


în permanenţă libere şi curate a stării scărilor de Permanent Conducator
acces pe utilaj loc de
munca

Pericol de incendiu! Dotarea angajaţilor cu EIP -Instruirea Lunar Administrato


-ex: la utilizarea corespunzător corespunzătoare a r
MASINIST LA
focului deschis lucrătorilor
MASINI PENTRU
TERASAMENTE pentru încălzirea băii
de ulei pe timp
friguros.

Comunicări Elaborarea, acolo unde este Respectarea


accidentogene – ex: cazul, de proceduri care sa IPSSM, a
MASINIST LA Trusa de prim
la ridicarea-coborârea reglementeze lucrul in echipa procedurilor Conducator
MASINI PENTRU ajutor
sarcinilor, mersul constientizarea de catre toti tehnice specifice loc de
TERASAMENTE Lunar
înapoi membrii echipelor a codurilor activitatii munca
Control medical
de comunicare la distanta non desfasurate.
periodic
verbala.;
.

6
Omiterea verificării - executarea reviziilor tehnice - instruirea Lunar sau de Conducator
utilajelor înainte de la termenele stabilite de salariaţilor în câte ori este loc de
MASINIST LA
utilizare (limitatori de legislaţia în vigoare şi de domeniul SSM nevoie munca
MASINI PENTRU
celelalte norme interne.
TERASAMENTE sarcină, de sfârşit de
cursă etc.)

Omiterea unor
operaţii datorate - lucrătorii vor fi instruiţi cu - instruirea Lunar sau de Conducator
prezentării la lucru în privire la activităţile pe care le salariaţilor în câte ori este loc de
condiţii psiho- desfăşoară domeniul SSM nevoie munca
fiziologice
necorespunzătoare
(oboseală, boală, - instruirea personalului asupra - elaborarea de În Serviciul
lucrul sub influenţa modului corect de lucru instrucţiuni proprii conformitate extern SSM
MASINIST LA alcoolului) cu legislaţia în
MASINI PENTRU
- instruirea vigoare
TERASAMENTE
- instruirea privind respectarea lucrătorilor privind Conducator
disciplinei tehnologice şi a activităţile De câte ori loc de
restricţiilor de securitate desfăşurate este nevoie munca

- verificarea permanentă a
modului de îndeplinire a - testarea periodică Serviciul
sarcinii de muncă Anual extern SSM

1 2 3 4 5 6 7 8 9

- verificarea permanentă de - instruirea Lunar sau de Conducator


Neutilizarea - achiziţionarea de către administrator a folosirii salariaţilor în câte ori este loc de
MASINIST LA echipamentului echipament individual de echipamentului individual de domeniul sănătăţii nevoie munca
MASINI individual de protecţie şi de lucru protecţie şi securităţii în
PENTRU protecţie şi de lucru standardizate muncă
TERASAMENTE

- dotarea personalului cu În Serviciul


echipament individual de - elaborarea de conformitate extern SSM
protecţie adecvat instrucţiuni proprii cu legislaţia în
vigoare

- instruirea personalului - verificarea


privind respectarea măsurilor permanentă a Conducator
de securitate a muncii folosirii Permanent loc de
echipamentului munca

7
individual de
protecţie

- verificarea stării - dotarea


echipamentului de protecţie lucrătorilor cu De câte ori Administrat
individual echipament este nevoie or
individual de
protecţie şi de lucru

- instruirea lucrătorilor asupra


riscurilor la care se supun în - testarea periodică Anual Serviciul
cazul neutilizării extern SSM
echipamentului individual de
protecţie

Intocmit, Aprobat,
Conducător serviciu extern SSM Administrator
Ing. Conea Victorita