Sunteți pe pagina 1din 9

S.C. BAZAUTO SHOP & MORE S.R.L.

PLAN DE PREVENIRE ŞI PROTECŢIE

„VULCANIZATOR PIESE CAUCIUC


LA PRESE „

1
ACTIUNI IN
PERSOANA
NR. MASURI MASURI ORGANIZATORICE SCOPUL TERMENE DE
CRT.
RISCURI EVALUATE CARE
TEHNICE REALIZARII REALIZARE
RASPUNDE
MASURII
1. Defecte ale mijlocului de munca, Mijloacele de munca prevazute cu Achiziţionarea de Trimestrial Administrator
prevazut cu legare la pamint (stecher conectare la impamintare vor fi echipamente de
cu legatura la impamintare) cuplat in folosite numai daca prizele au muncă standardizate
priza fara legatura la impamintare. legatura la impamintare (prize shuco)

2. Electrocutare datorita nefunctionarii Verificarea continuitatii la legaturile Administrator


instalatiei de legare la pamint prizei de impamintare. Verificări PRAM Anual
(intrerupere legaturi).
3. Electrocutarea datorita improvizatiilor Interventiile la mijloacele de munca Contract prestari Trimestrial Administrator
electrice efectuate in interiorul se vor efectua numai de catre servicii cu un
mijlocului de munca (nevizibile la personal specializat. electrian autorizat
verificari vizuale)
4. Existenta carcaselor deteriorate Scoatere de sub tensiune Contract prestari Trimestrial Cond.loc
(tablouri electrice cladire; tablouri imediat.Schimbare carcase. servicii cu un munca
electrice utilaje; intrerupatoare etc.) electrian autorizat
5. Neasigurarea mijlocului de transport La stationarea/parcarea mijlocului de instruirea Trimestrial Administartor/
prin asigurarea frinei de mina si transport se va proceda obligatoriu la lucrătorilor asupra Executant
cuplarea in treapta I de viteza la actionarea frinei de mina si cuplarea modului corect de
2
stationari si parcari. in treapta I a cutiei de viteze. lucru

6. Neasigurarea autovehiculului Se vor stabili procedee de lucru instruirea Trimestrial Administrator/


impotriva deplasarilor necomandate, nepericuloase. lucrătorilor asupra Executant
inainte de efectuarea lucrarilor de modului corect de
reparatii/intretinere. lucru

7. Lipsa intretinerii / reparatiilor Operatiile de mentenanta se vor Contract mentenanta Trimestrial Administrator
periodice, in conformitate cu efectua la termenele prevazute in echipamente cu
prevederile producatorului mijlocului documentatia tehnica care insoteste furnizorul de utilaje
de munca, cuprinse in cartea mijlocul de munca.
tehnica /manual de
utilizare/instructiuni
8. Neverificarea echipamentelor de Verificarea obligatorie a mijloacelor Instruirea salariaţilor Trimestrial Administrator
munca sub raportul indeplinirii de munca, inainte de inceperea în domeniul sănătăţii
cerintelor cuprinse in reglementarile activitatii. şi securităţii în
privind securitatea si sanatatea in muncă
munca.
9. Interventia lucratorilor neinstruiti in Instruirea lucratorilor in conformitate Elaborare Trimestrial Inspector
domeniul SSM, la mijloacele de cu activitatea pe care urmeaza sa o instructiuni proprii SSM
munca. desfasoare.
10. Admiterea la lucru in conditii psiho- Verificarea conditiilor psiho- Control medical Anual Medicul de
fiziologice necorespuzatoare. fiziologice a lucratorilor la inceperea periodic al tuturor medicina
programului de lucru. salariaţilor muncii

11. Neutilizarea echipamentelor Interzicerea lucrului fara echipament Achiziţionarea de Trimestrial Cond. loc
individuale de protectie din dotare individual de protectie corespunzator. echipamente de munca
muncă standardizate

3
12. Omiterea/nerespectarea instructiunilor Asigurarea insusirii si respectarii Instruirea salariaţilor Trimestrial Inspector
de lucru (IL) si de SSM la efectuarea procedurilor de lucru si de SSM de în domeniul sănătăţii SSM
diferitelor operatii de munca catre toti participantii la procesul de şi securităţii în
munca. Admiterea la lucru numai muncă
dupa insusirea corecta a IL si a
normelor de SSM.
13. Utilizarea gresita a echipamentelor de Instruirea salariatilor privind Elaborare Imediat Inspector
protectie, cu defecte sau neutilizarea utilizarea corecta a echipamentelor de instructiuni proprii SSM
dispozitivelor de protectie prevazute lucru
de producatorul mijlocului de munca
sau normativul intern.
14. Presiunea aerului – ridicata in cazul Respectarea intocmai a masurilor de Instruirea salariaţilor Trimestrial Cond.loc
exploziilor securitate in cazul exploziilor în domeniul sănătăţii munca
controlate. şi securităţii în
Purtarea EIP specific. muncă

15. Substante inflamabile. Utilizarea Se vor respecta prevederile Instruirea salariaţilor Trimestrial Cond.loc
focului deschis sau fumatul in locurile referitoare la focul deschis (conf. în domeniul munca
in care acestea au fost interzise. reglementari situatii de urgenta) situatilor de urgenta

16 Substante toxice. Manevrarea Respectarea procedurilor de lucru si Instruirea salariaţilor Trimestrial Cond.loc
necorespunzatoare a substantelor de SSM la pastrarea si manipularea în domeniul sănătăţii munca /
chimice/ preparatelor periculoase si a substantelor chimice/preparatelor şi securităţii în Executant
recipientilor in care se pastreza chimice periculoase. Folosirea EIP muncă
acestea. corespunzator.
17. Nedeconectarea echipamentului tehnic Echipamentele tehnice,aparatele, Elaborare Trimestrial Inspector
de la retea atunci cind se executa instalatiile actionate electric vor fi instructiuni proprii SSM
operatii de curatare sau diferite deconectate de la reteaua electrica
interventii. inainte de efectuarea operatiilor de
curatare sau a interventiilor tehnice.
18. Existenta cablurilor direct pe sol, cu Cablurile electrice vor fi pozate la verificarea tehnică a Trimestrial Cond loc
deteriorarea izolatiei prin actiuni inaltime. Daca nu este posibil, se vor echipamentelor munca
mecanice involuntare, datorita lua masuri impotriva electrocutarii tehnice
4
neatentiei. (protejare, etc) astfel incit sa nu
existe riscul electrocutarii.
19. Neinchiderea tablourilor electrice Tablourile electrice vor fi inchise in verificarea tehnică a Trimestrial Cond.loc
(posibilitatea accesului persoanelor vederea opririi accesului persoanelor echipamentelor munca
neautorizate in instalatia electrica). neautorizate. tehnice

20. Electrocutare prin atingere directa a Inlocuirea cablurilor electrice ale Contract electrician Trimestrial Administrator
cablurilor cu izolatie deteriorate,de mijloacelor de munca care au izolatia autorizat
alimentare a mijloacelor de munca. deteriorata.
Verificarea izolatiei electrice a
cablurilor si conductoarelor electrice.
21. Defectiuni in fuctionarea supapei de Verificarea periodica a compresorului Verificare tehnica a Trimestrial Administrator
siguranta a compresorului- risc de - respectarea termenelor si echipamntelor
explozie. scadentelor de verificare. (ISCIR)
22. Interventia neautorizata la mijloace de Interzicerea interventiilor la Instruirea salariaţilor Trimestrial Administrator
munca aflate sub incidenta ISCIR. mijloacele de munca a lucratorilor în domeniul sănătăţii
care nu au calificarea necesara si nu şi securităţii în
au fost desemnati. muncă
23. Utilizarea partii laterale a pietre de Se interzice polizarea pieselor de Elaborae instructiuni Trimestrial Inspector
polizor in timpul polizarii. prelucrat pe partile laterale ale pietrei proprii SSM
de polizor.
24. Proiectarea de microparticule si praf la Folosirea exhaustoarelor si a EIP din achiziţionarea si Trimestrial Administrator
executarea operatiilor de dotare (ochelari, masti pentru praf) dotarea personalului
slefuire/finisare a suprafetelor. cu echipament de
protectie
25. Caderea autovehiculului de pe cric in Suspendarea autovehiculului se va Instruirea Trimestrial Administrator
timpul efectuarii penelor de cauciuc. face astfel incit sa nu fie posibila lucratorului
caderea acestuia de pe cric.
26. Nedeclansarea supapei de siguranta la Oprirea imediata din funtionare la Verificarea periodica Trimestrial Cond.loc
depasirea accidentala a presiunii in constatarea unor anomalii in a starii tehnice a munca
compressor. functionare. compresorului.

27. Pornirea mijloacelor de munca in In timpul operatiilor de Elaborae instructiuni Trimestrial Inspector

5
timpul operatiilor de curatare/ intretinere/reglare/curatare a utilajului proprii SSM
intretinere/reglare. se va proceda obligatoriu la scoaterea
de sub tensiune si se va asigura
imposibilitatea cuplarii.
28 Surprinderea de catre organele de Interzicerea lucrului cu dispozitive de Instruirea salariaţilor Trimestrial Cond loc
masini in miscare, a lucratorului, securitate sau aparatori lipsa. în domeniul sănătăţii munca
datorita lipsei aparatorilor de protectie şi securităţii în
sau a dispozitivelor de protectie. muncă
29. Neintreruperea alimentarii cu energie Se va intrerupe curentul electric la Instruirea salariaţilor Trimestrial Administrator
electrica de la tabloul electric general, orice inceput de incendiu. Se va în domeniul SU
la inceperea unui incendiu. stabili o persoana cu aceasta
responsabilitate.
30. Omisiuni in prestabilirea operatiilor de Intocmirea corecta a fiselor instruirea Imediat Cond.loc
munca. tehnologice. lucrătorilor asupra munca
modului corect de
lucru

31. Lipsa semnalizarilor de securitate si Afisarea semnalizarii de securitate si Achizitionare de Trimestrial Administrator
sanatate in munca. sanatate in munca. pictograme necesare
semnalizarii locului
de munca
32. Agresiune fizica provocata de Se vor stabili proceduri
personae din exteriorul societatii, in corespunzatoare de interventie. Instruirea Trimestrial Cond loc
timpul indeplinirii sarcinilor de personalului munca
serviciu.
33. Omiterea achizitionarii Se vor achizitiona echipamentele Achiziţionarea de Imediat
echipamentelor de protectie (colective individuale de protectie, specifice echipamente de Cond.loc
si/sau individuale) corespunzator eliminarii/reducerii riscurilor pentru muncă standardizate munca
riscurilor identificate de accidentare toate tipurile de activitati desfasurate.
si /sau imbolnavire profesionala.

6
34. Interventia (in vederea repararii) la Se va interzice lucrul la aparate Achiziţionarea de Trimestrial Cond.loc
aparate electrice (electronice) aflate electrice (electronice) la care au fost echipamente de munca
sub tensiune, la tensiuni periculoase, indepartate dispozitive de protectie, muncă standardizate
la care au fost indepartate carcasele carcase, etc. sub tensiune.
sau/si dispozitivele de protectie.

35. Deplasarea/stationarea in zone Efectuarea unui instructaj instruirea salariaţilor De cate ori este Inspector
periculoase, generate de mijloace de corespunzator referitor la circulatia privind circulatia pe nevoie SSM
transport (inclusiv in afara societatii) pe drumurile drumurile publice
in cazul efectuarii deplasarilor in publice/restrictionarea/interzicerea
interesul serviciului. deplasarii/stationarii in zone cu
pericol temporar/Trimestrial.
36. Efectuarea interventiilor in instalatiile Asigurarea accesului in vederea Contract cu Trimestrial Administrator
electrice de catre personal neautorizat. efectuarii interventiilor in instalatiile electrician autorizat
electrice numai a personalului
calificat, autorizat si special instruit
pentru categoria respectiva de lucrari.
37. Pornirea mijlocului de munca fara ca Se vor stabili atributii precise (in fisa Instruirea Imediat Administrator
salariatul sa fie desemnat pentru postului). personalului
utilizarea acestuia(in afara sarcinii de Interzicerea utilizarii mijloacelor de
munca) munca fara instruire adecvata.
38. Pornirea mijlocului de munca, in Asigurarea imposibilitatii pornirii Instruirea Trimestrial Cond.loc
timpul efectuarii operatiei de reparare/ mijlocului de munca in timpul personalului munca
intretinere/reglare. efectuarii operatiei de
reparare/intretinere/reglare.
39. Conectarea echipamentelor de munca Echipamentele de munca prevazute Verificare PRAM Anual Cond.loc
la tensiune fara asigurarea conectarii cu legare la impamintare se vor munca
la impamintare. conecta la tensiune dupa efectuarea
conexiunii la impamintare.
40. Fixarea necorespunzatoare a cricului Se va verifica fixarea cricului in Instruirea salariaţilor Trimestrial Cond.loc
la suspendarea autovehicolelor- risc de vederea asigurarii stabilitatii în domeniul sănătăţii munca
alunecare de pe cric. vehiculului la operatia de suspendare şi securităţii în
a acestuia. muncă
41. Manevrarea echipamentului actionat Instruirea corespunzatoare in vederea Instruirea salariaţilor Trimestrial Cond.loc
7
electric cu mainile ude. insusirii manevrarii corecte a în domeniul sănătăţii munca
echipamentelor conform prescriptiilor şi securităţii în
de utilizare ale fabricantului si muncă
instructiunilor de lucru (IL) si de
SSM.
42. Comanda Instruirea corespunzatoare in vederea Instruirea salariaţilor Trimestrial Cond.loc
intrerupatoarelor/comutatoarelor insusirii corecte a efectuarii în domeniul sănătăţii munca
echipamentelor actionate electric cu comenzilor echipamentelor actionate şi securităţii în
miinile ude - risc de electrocutare. electric in conformitate cu muncă
instructiunile de utilizare si de SSM
specifice.
43. Interventia la instalatii electrice sub Se va verifica obligatoriu ca lucrarea Instruirea salariaţilor Trimestrial Cond.loc
tensiune in afara listei obligatiilor de sa fie prevazuta in lista obligatiilor de în domeniul sănătăţii munca
serviciu. serviciu şi securităţii în
muncă
44. Comenzi gresite datorita confundarii Marcarea comenzilor (functiilor) Instruirea salariaţilor Trimestrial Administrator
functiilor organelor de comanda sau/si astfel incit sa fie exclusa posibilitatea în domeniul SSM
lipsa inscriptionarii functiei organului confuziilor. Atentie marita la
de comanda. efectuarea comenzilor.

Intocmit, Aprobat,
Conducător serviciu extern SSM Administrator

Ing .Conea Victorita