Sunteți pe pagina 1din 35

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA

Facultatea de Mecanică
Calea Bucureşti, nr. 107, Craiova, 200512, jud.Dolj, România
Tel: +40.251.543739, fax: +40.251.416630
www.mecanica.ucv.ro

GHIDUL STUDENTULUI

Anul academic 2012-2013

Septembrie 2012
Craiova
SCURT ISTORIC
În anul 1977, prin Decretul Consiliului de Stat nr. 207 s-a
înfiinţat Facultatea de Mecanică din Craiova, cu următoarele
specializări: Tehnologia construcţiilor de maşini, Maşini
unelte, Construcţii civile, industriale şi agricole şi Utilaje
pentru materiale de construcţii.
Continuând tradiţia învăţământului superior din domeniul
vehiculelor comerciale (1948 - Facultatea de Maşini Agricole
din Craiova) în anul 1990 s-au înfiinţat specializările:
Autovehicule rutiere şi Maşini şi instalaţii agricole.
De asemenea din anul 1992 se promovează noi specializări:
Inginerie Economică în domeniul Mecanic, Ştiinţa materialelor
şi Mecanică aplicată.
Răspunzând provocărilor actuale în anul 2005 s-a
înfiinţat specializarea Ingineria transporturilor şi a traficului.

În consonanţă cu evoluţia învăţământului superior(pe modelul


Bologna) activitatea didactica este organizată pe cele trei
cicluri (Licenţă – Masterat - Doctorat)

În anul 2011 în cadrul Universităţii din Craiova s-au


derulat o reorganizare instituţionala astfel încât în cadrul
Facultăţii de Mecanică, alături de departamentele din Craiova:
Autovehicule, Transporturi şi Inginerie Industrială, respectiv
Mecanică Aplicată şi Construcţii Civile a fost inclus un nou
departament – Ingineria şi Managementul Sistemelor
Tehnologice cu sediul la Drobeta – Turnu Severin
Misiunea şi obiectivele Facultăţii de Mecanică
Facultatea de Mecanică a Universităţi din Craiova este parte a comunităţii academice
europene, împărtăşind valorile culturale, morale, ştiinţifice şi educaţionale ale acesteia.
Misiunea noastră urmăreşte:
• generarea şi transferul de cunoştinţe către societate prin cercetare ştiinţifică avansată şi
educaţie;
• formarea iniţială şi continuă la nivel superior a specialiştilor capabili să satisfacă, prin
inserţie profesională, nevoile de competenţă ale mediului socio-economic;
• formarea iniţială şi continuă a personalului didactic;
• contribuţia la progresul ştiinţelor fundamentale şi aplicative prin cercetare ştiinţifică, inovare
şi transfer tehnologic;
• dezvoltarea personală a cursanţilor săi în spiritul creaţiei individuale şi colective;
• promovarea schimbului liber de opinii şi a gândirii critice;
• promovarea valorilor europene în domeniile ştiinţific, cultural şi educaţional, prin cooperare
academică internaţională.
Formarea viitorilor specialişti se realizează, la standardele impuse, prin:
• existenţa în planurile de învăţământ a unor discipline cu tematică de actualitate,
comparabile cu cele din instituţiile de învăţământ superior reprezentative din Europa şi America
de Nord ;
• existenţa unor colective de cadre didactice cu mare experienţă didactică şi de cercetare, cu
stagii de specializare la universităţi şi companii din SUA, Anglia, Olanda, Germania, Franţa,
Spania, Portugalia, Belgia;
• funcţionarea în cadrul facultăţii a unor nuclee de cercetare, consacrate, ce au ca obiectiv
elaborarea şi procesarea de noi materiale în domenii de mare interes (metalurgia pulberilor,
materiale compozite, materiale speciale)
• existenţa unor centre de instruire asistată de calculator, susţinute de companii recunoscute
producătoare de software pentru ingineria mecanică (AutoDesk, Structural Research & Analysis
Corporation, Cosmos, Catia, ProEngineering etc.).
Activitatea didactică şi de cercetare se desfăşoară în Departamentele facultăţii:
• Mecanică aplicată şi construcţii civile (32 cadre didactice)
• Autovehicule, transporturi şi inginerie industrială (42 cadre didactice)
• Departamentul de Ingineria şi Managementul Sistemelor Tehnologice (25 cadre didactice)
Facultatea de Mecanică din Craiova se află în relaţii de parteneriat şi colaborare cu
centre universitare de renume:
 Universitatea din Auburn, Auburn, SUA.
 Universitatea Johns Hopkins, Baltimore, SUA.
 Universitatea Southeastern, Texas, SUA.
 Universitatea din Luton, Anglia.
 Universitatea Tehnologică din Delft, Olanda.
 Ecole Normal Superieure de Cachan, Franţa.
 Universitatea Duisburg Essen, Germania.
 Universidad del Salamanca.
 Universitatea ESIL - Marsilia, Franţa.
 Universitatea din Tokyo – Japonia.
 Universitatea Paul Sabatier din Toulouse, Franta.
 Institutul”Arbeit und Tehnik Gelsenkirkhen”, Germania.
 Universite de Poitier Franta.
 Universitatea Bor din Iugoslavia etc.

Mobilităţi internaţionale studenţi: (Program Socrates – Erasmus):


• Burse de studiu (5 luni) efectuate de studenţi de la AR, IEM, IND la University of
Duisburg, Germania, Universite ESIL - Marsilia, France şi HITIT University, Corum,
Turcia; E.S.I.R.E.M. ÉCOLE SUPERIEURE D'INGENIEURS DE RECHERCHE EN
MATERIAUX ET INFOTRONIQUE – Dijon Franţa; Universita' degli Studi di Firenze –
Italia; UNIVERSIDAD DE SALAMANCA Spania;
• Burse tip plasament (3 luni) efectuate de studenţi de la AR, IEM, IND, TRN la University
of Essen, Germania, Université ESIL Marsilia, France.

Protocoale colaborare instituţională si de practică pentru studenţi:


 FORD - Romania
 RTR – Romania
 Dacia Piteşti
 SC Utilaj Greu Popeci SA
 SC DICO Romania SRL
 REDAC - Renault/ Dacia/ Subaru
 Electroputere SA
 RELOC Craiova
 RAT Craiova
 SIMODE Impex – Peugeot
 Popeci Motors – Mercedes
 ELPRECO Craiova.
 RAT Craiova
 Regionala CFR Craiova
PROGRAME DE STUDII IN CADRUL
FACULTĂŢII DE MECANICĂ DIN CRAIOVA

PROGRAME DE LICENŢĂ
(durata studiilor 4 ani)

Centrul Universitar CRAIOVA


Autovehicule Rutiere;
Constructii Civile, Industriale şi Agricole;
Ingineria Transporturilor şi a Traficului;
Inginerie Economică în domeniul Mecanic;
Tehnologia Construcţiilor de Maşini

Centrul Universitar DROBETA TURNU SEVERIN


Ingineria si Protecţia Mediului in Industrie;
Ingineria Sudării;
Inginerie Economică Industrială;
Navigaţie si Transport Maritim si Fluvial;
Ştiinţa Materialelor;

SPECIALIZĂRI MASTERAT
(durata studiilor: 2 ani)

Centrul Universitar CRAIOVA


Concepţia şi Proiectarea Modernă a Autovehiculelor;
Managementul Producţiei şi Logistică;
Modelare si simulare in ingineria Mecanica
Optimizarea Proceselor şi Echipamentelor Tehnologice,
Optimizarea Sistemelor de Transport Rutier,

Centrul Universitar DROBETA TURNU SEVERIN


Materiale avansate
Managementul sistemelor logistice
Ingineria şi managementul calităţii

ŞCOALA DOCTORALĂ “Academician Radu P. Voinea”


Domeniul fundamental – Ştiinţe inginereşti
Domeniul: – Inginerie Mecanică
– Ingineria Materialelor
Organigrama structurii organizatorice
anul academic 2012-2013

Facultatea de Mecanică din Craiova


Consiliul Facultăţii
Membrii – cadre didactice
1. Prof. dr. ing. BENGA GABRIEL
2. Prof. dr. ing. BICA MARIN
3. Prof. dr. ing. CIUPITU ION
4. Prof. dr. ing. DIDU MARIN
5. Prof. dr. ing. DUMITRU NICOLAE
6. Prof. dr. ing. NANU GHEORGHE
7. Prof. dr. ing. ROSCA VALCU
8. Prof. dr. ing. STANIMIR ALEXANDRU
9. Prof. dr. ing. OTAT VICTOR
10. Conf. dr. ing. CALBUREANU MADALINA
11. Conf. dr. ing. CRACIUNOIU NICOLAE
12. Conf. dr. ing. DEMIAN MIHAI
13. Conf. dr. ing. DUMITRU ILIE
14. Conf. dr. ing. DUTA ALINA
15. Conf. dr. ing. GRUIONU LUCIAN
16. Conf. dr. ing. MARGINE ALEXANDRU
17. Conf. dr. ing. ROSCA ADRIAN
Membrii – Studenti:
1. CIOCIOI TROACA GIGI DRAGOS
2. DESLIU MARIUS
3. DRAGHICI CATALIN
4. OPRISAN MIHAI STELIAN
5. SIMION MARIUS VALENTIN
6. VAGAUNA ADRIANA DENISA
Biroul de consiliu
Prof. dr. ing. DUMITRU NICOLAE
Prof. dr. ing. BENGA Gabriel
Prof. dr. ing. NANU GHEORGHE
Prof. dr. ing. STEFAN GHEORGHE
Conf. dr. ing. BURADA CRISTIAN
Conf. dr. ing. CRACIUNOIU NICOLAE
Conf. dr. ing. DUMITRU ILIE
Conf. dr. ing. ROSCA ADRIAN
SIMION MARIUS VALENTIN
Invitat Prof. dr. ing. GHERGHINA GEORGE - lider sindicat
Decan Prof. univ. dr. ing. DUMITRU Nicolae
Invăţământ, studenţi. Calitatea învăţământului Conf. dr. ing. DUMITRU Ilie
Cercetare ştiinţifică. Mobilitati. Conf. dr. ing. CRACIUNOIU Nicolae
Prodecani
Relatii mediu socio- economic Conf. dr. ing. BURADA Cristian
pentru Centrul Universitar Drobeta Turnu-Severin Prof. univ. dr. ing. GHEORGHE Stefan
Secretariat facultate Secretar şef Ing. ŢĂPURIN Florentina
Director departament Prof. univ. dr.ing. NANU Gheorghe
DEPARTAMENTUL
Prof. univ. dr. ing. BICĂ Marin
Mecanica Aplicată
Prof. univ. dr. ing. BOLCU Dumitru
si Membrii din Biroul Departamentului
Prof. univ. dr. ing. ROSCA Vâlcu
Inginerie Civila
Conf. univ. dr. ing. BURADA Cristian
Director departament Conf. univ. dr. ing. ROŞCA Adrian
DEPARTAMENTUL
Prof. univ. dr. ing. STANIMIR Alexandru
Autovehicule, Transporturi
Prof. univ. dr. ing. NEAGOE Dumitru
si Membrii din Biroul Departamentului
Conf. dr. ing. CRACIUNOIU Nicolae
Inginerie Industrială
Conf. dr. ing. DUMITRU Ilie
Director departament Prof. dr. ing. BENGA Gabriel
DEPARTAMENTUL
Prof. dr. ing. CIUPITU Ion
Ingineria si Managementul
Membrii din Biroul Departamentului Conf. dr. ing. SAVU Dănuţ
Sistemelor Tehnologice
Conf. dr. ing. DEMIAN Mihai
Facultatea de Mecanică. Craiova Faculty of Mechanics. Craiova
- Conducerea facultăţii- -Faculty Leadership-

Prof. univ. dr. ing. Dumitru Nicolae


Prof. PhD. Eng. Dumitru Nicolae Conf. univ. dr. ing. Crăciunoiu Nicolae
Conf. univ. dr. ing. Dumitru Ilie -Decan- Senior lecturer. PhD. Eng.Crăciunoiu Nicolae
Senior lecturer. PhD. Eng. Dumitru Ilie -Dean- Prodecan – Cercetarare. Relaţii internaţionale
Prodecan – Înăţământ. Studenţi. Calitate Vice Dean - Research. International Relations
Vice Dean - Education. Students.
Education Quality

Prof. dr. ing. Gheorghe Stefan Conf. dr. ing. Burada Cristian
Prof. PhD. Eng. Gheorghe Stefan Senior lecturer. PhD. Eng. Burada Cristian
Prodecan – Responsabil centrul universitar Drobeta Prodecan- Relaţia cu mediul socio – economic
Vice Dean - Responsable Universitary Center Drobeta Vice Dean - Relation with Socio-Economic
Drobeta Turnu-Severin Environment

Conf. univ. dr. ing. Roşca Adrian Prof. univ. dr. ing. Benga Gabriel
Prof. univ. dr. ing. Nanu Gheorghe
Prof. PhD. Eng. Nanu Gheorghe Senior lecturer. PhD. Eng. Roşca Adrian Prof. PhD. Eng. Benga Gabriel
Director departament: Autovehicue, Transporturi si Director departament: Ingineria şi Managementul
Director departament: Mecanică Aplicată Sistemelor Tehnologice
si Construcţii Civile Inginerie Industriala
Head of Department of Automotive, Transportation Head of Department of Systems Engineering
Head of Department of Applied Mechanics and Management Technology
and Civil Engineering and Engineering Industries

11
INFORMATII UTILE
PROGRAM SECRETARIATUL FACULTĂŢII: LUNI ÷ MARTI ORELE 9-122

PROGRAM BIBLIOTECA FACULTATE LUNI ÷ MARTI ORELE 8-19

ACTIVITATEA DE TUTORIAT (INDRUMARE A STUDENŢILOR DE CĂTRE PROFESORI)

Anul de Nume si prenume profesor Activitatea de tutoriat


studii tutore de an Program orar / sala Adesa electronica de corespondenta
I Conf. dr. ing. Stănescu Gelica LUNI / 1400-1500 / BA 207
tutoriat1ar@yahoo.com
AR Prof. dr. ing. Nanu Gheorghe LUNI / 1500-1600 / BA 207
I Conf. dr. ing. Bogdan Mihaela LUNI / 1600-1700 / BA 129
tutoriat1itt@yahoo.com
ITT Conf. dr. ing. Dumitru Ilie MIERCURI / 1600-1700 / BA 217
I Conf. dr. ing. Popa Dragoş LUNI / 1400-1500 / BA 201
tutoriat1iem@yahoo.com
IEM Conf. dr. ing. Craciunoiu Nicolae LUNI / 1400-1500 / BA 221 A
I Conf. dr. ing. Duţă Alina MIERCURI / 1400-1500 / BA 207
tutoriat1tcm@yahoo.com
TCM Conf. dr. ing. Roşca Adrian JOI / 1000-1100 / BA 219

Anul Nume si prenume profesor Activitatea de tutoriat


de studii tutore de an Program orar / sala Adesa electronica de corespondenta
II AR Prof. dr. ing. Gherghina George MARTI / 1200-1300 / BA 113 tutoriat2ar@yahoo.com
II ITT S.l. dr. ing. Simniceanu Loreta MARTI / 1400-1500/ BA 139 CCA tutoriat2itt@yahoo.com
II CCIA Conf. dr. ing. Sass Ludmila LUNI / 1200-1300 / BA 215B tutoriat2ccia@yahoo.com
II IEM S.l. dr. ing. Ungureanu Alin LUNI / 1500-1600 / BA 113B tutoriat2iem@yahoo.com

II TCM Asist. dr. ing. Grigorie Laura JOI / 1200-1300 / BA 128 tutoriat2tcm@yahoo.com

Anul de Nume si prenume Activitatea de tutoriat


studii profesor tutore de an Program orar / sala Adresa electronica de corespondenta
III AR S.l. dr. ing. Popa Gheorghe JOI / 1100-1200 / BA 105 tutoriat3ar@yahoo.com
III ITT S.l. drd. ing. Ciunel Ştefăniţă JOI / 1200-1300 / BA 127a tutoriat3itt@yahoo.com
III CCIA Conf. dr. ing. Cernăianu Corina MIERCURI / 1100-1200 / Termotehnica tutoriat3ccia@yahoo.ro
III IEM Conf. dr. ing. Pascu Ileana LUNI / 1400-1500 / BA 220 tutoriat3iem@yahoo.com
III TCM Conf. dr. ing. Cherciu Mirela VINERI / 1400-1500 / BA 220 tutoriat3tcm@yahoo.com

Activitatea de tutoriat
Anul Nume si prenume profesor
de studii tutore de an Program orar / sala Adesa electronica de corespondenta
IV AR Asist. dr. ing. Trotea Mario MARTI / 1200-1300/ BA 139 CCA tutoriat4ar@yahoo.com
IV ITT S.l. dr. ing. Constantinescu Augustin JOI / 1500-1600 / BA 139 CCA tutoriat4itt@yahoo.com
IV CCIA Conf. dr. ing. Călbureanu Mădălina MARTI / 1600-1700 / BA 106 tutoriat4ccia@yahoo.com
IV IEM S.l. dr. ing. Buzatu Ştefan JOI / 1800-1900 / BA 205 tutoriat4iem@yahoo.ro
IV TCM Conf. dr. ing. Stoian Aurel VINERI / 800-900 / BA 102 tutoriat4tcm@yahoo.com

PROGRAME DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT


ANUL I + II OPTIMIZAREA SISTEMELOR DE TRANSPORT RUTIER Prof. dr. ing. Oţăt, Victor otatvictor@yahoo.com
ANUL I + II MANAGEMENTUL PRODUCŢIEI ŞI LOGISTICII Prof. dr. ing. Dumitru, Constantin dumitrudc10@yahoo.com
ANUL I + II CONCEPŢIA ŞI PROIECTAREA Prof. dr. ing. Neagoe, Dumitru neagoe_dumitru@yahoo.com
AUTOVEHICULELOR MODERNE
ANUL I + II OPTIMIZAREA PROCESELOR ŞI Prof. dr. ing. Stanimir Alexandru alexstanimir@yahoo.com
ECHIPAMENTELOR TEHNOLOGICE
ANUL II MODELARE ŞU SIMULARE ÎN INGINERIA MECANICĂ Prof. dr. ing. Bolcu Dumitru bolcu@mecanica.ucv.ro
DEPARTAMENTUL MECANICĂ APLICATĂ ŞI CONSTRUCŢII CIVILE
DEPARTMENT OF APPLIED MECHNICS AND CIVIL ENGINEERING

AŞTEFANEI IOAN − Profesor universitar AŞTEFANEI IOAN −University professor


Discipline: „Mecanica fluidelor şi maşini hidraulice” Discipline: „Fluid mechanics and hydraulics machines”
Doctor inginer în Ştiinţe tehnice, domeniul „Sisteme de propulsie”, 1993. PhD Engineer in Technical sciences, area „Propulsion systems”, 1993.
Domenii de competenţă: mecanica fluidelor şi maşini hidraulice Areas of competence: fluid mechanics and hydraulics machines.
Născut în anul 1950, Noiembrie, 11 Born in year 1950, November, 11
E-mail: iastefanei@yahoo.com E-mail: iastefanei@yahoo.com
BICĂ MARIN − University Professor
BICĂ MARIN −Profesor universitar Discipline: „Thermo technique and thermal machines”, „Heat and mass
Discipline: „Termotehnică şi maşini termice”, „Transfer de căldură şi masă” transfer”
Doctor inginer în Ştiinţe tehnice, Specializarea „Cazane de abur” PhD. Engineer in Technical sciences, Specialization „Steam boiler”
Universitatea POLITEHNICA Bucureşti,1996. University POLITEHNICA Bucharest, 1996.
Conducere doctorat în domeniul „Inginerie Mecanică” PhD advisor in the area of „Mechanical Engineering”
Domenii de competenţă: maşini şi instalaţii termice, transfer de căldură şi Areas of competence: machines and installations thermal, mass and heat
masă, cazane de abur şi combustibili, motoare cu ardere internă. transfer, steam boiler and combustibles, combustion thermal engines.
Născut în anul 1952, August, 12 Born in year 1952, August, 12
E-mail: marinbica52@gmail.com E-mail: marinbica52@gmail.com
BOLCU DUMITRU − Profesor universitar BOLCU DUMITRU − University Professor
Discipline: „Mecanică”, „Vibraţii mecanice” Discipline: „Mechanics”, „Mechanical vibrations”
Doctor inginer în Ştiinţe tehnice, domeniul „Mecanică tehnică şi vibraţii PhD Engineer in Technical sciences, area „technical mechanics and
mecanice”, 1997. mechanical vibrations”, 1997.
Domenii de competenţă: mecanică, vibraţii mecanice, elemente de mecanica Areas of competence: mechanics, mechanical vibrations, elements of
solidelor deformabile si teoria ruperii deformable solid mechanics and theory of fracture.
Născut în anul 1965, Aprilie, 22 Born in year 1965, April, 22
E-mail: bolcu@mecanica.ucv.ro E-mail: bolcu@mecanica.ucv.ro

CĂTĂNEANU ADINA − Profesor universitar CĂTĂNEANU ADINA − University professor


Discipline: „Mecanica”, „Fundamente de inginerie mecanica”, „Metode Discipline: „Mechanics”, „Mechanical Engineering fundaments”,
computaţionale în teoria mecanismelor”, „Probleme stohastice in ingineria „Computational methods in theory of mechanisms”, „Stochastic problems
mecanica”, „Elemente de teoria elasticităţii şi calculul plăcilor” in mechanical engineering”, „Elements of theory of elasticity and plate
Doctor inginer în Ştiinţe tehnice, domeniul „Inginerie mecanică”, 1997. calculus”
Domenii de competenţă: mecanica, teoria mecanismelor şi a maşinilor, PhD Engineer in Technical sciences, area „Mechanical Engineering”, 1997.
probleme de cinematica, dinamica şi sinteza mecanismelor şi roboţilor Areas of competence: mechanics, mechanism and machine theory,
industriali, vibraţiile elementelor cinematice ale mecanismelor din structura kinematics problems, dynamics and mechanism synthesis and industrial
roboţilor. robots, kinematic elements vibrations from the robots structure.
Născută în anul 1952, Decembrie 2 Born in year 1952, December 2
E-mail: a.cataneanu@rdslink.ro E-mail: a.cataneanu@rdslink.ro
DEPARTAMENTUL MECANICĂ APLICATĂ ŞI CONSTRUCŢII CIVILE
DEPARTMENT OF APPLIED MECHNICS AND CIVIL ENGINEERING
CREŢU SIMONA MARIANA − Profesor universitar CREŢU SIMONA MARIANA − University professor
Discipline: ”Mecanisme” Discipline:”Mechanisms”
Doctor inginer în Ştiinţe tehnice, domeniul „Inginerie Mecanică”, PhD Engineer in Technical sciences, area „Mechanical Engineering”,
specializarea „Mecanisme”, Universitatea din Craiova, 1999. specialization „Mechanisms”, University of Craiova, 1999.
Domenii de competenţă: mecanisme, roboţi. Areas of competence: mechanisms, robots.
Născută în anul 1960, Februarie, 5 Born in year 1960, February, 5
E-mail: simonamarianac @yahoo.com E-mail: simonamarianac @yahoo.com

DUMITRU NICOLAE − Profesor universitar DUMITRU NICOLAE − University professor


Discipline:”Organe de maşini”, „Bazele modelării sistemelor mecanice”, Discipline: ”Machine parts”, „Mechanical systems modeling basis”,
„Introducere in MEF”, „Modelare şi simulare în ingineria mecanică” „Introduction to MEF”, „Modeling and simulation in mechanical
Doctor inginer în Ştiinţe tehnice, domeniul: „Mecanisme”, Universitatea din engineering”
Craiova , 1996. PhD engineer in Technical sciences, area: „Mechanisms”, University of
Domenii de competenţă: roboţi industriali şi biologici, mecanisme, organe de Craiova, 1996.
maşini şi transmisii mecanice, proiectare asistată de calculator, modelare şi Areas of competence: industrial and biologic robots, mechanisms,
simulare cu elemente finite. machine parts, mechanisms, machine parts and mechanical transmissions,
Conducător de doctorat în Inginerie mecanică computer aided design, modeling and simulation with finite elements.
Născut în anul 1957, Ianuarie, 22 PhD Advisor in Mechanical Engineering
E-mail: nicolae_dtru@yahoo.com Born in year 1957, January, 22
E-mail: nicolae_dtru@yahoo.com
ILINCIOIU DAN DUMITRU − Profesor universitar ILINCIOIU DAN DUMITRU −University professor
Discipline: „Rezistenţa materialelor” Discipline: „Materials strength”
Doctor inginer în Inginerie Mecanică, domeniul „Rezistenţa materialelor, PhD Engineer in Mechanical Engineering, area „Strength of materials,
electromecanică minieră”, 1994. mine electric and mechanics”, 1994.
Domenii de competenţă: Proiectare-cercetare în structuri mecanice diverse, Areas of competence: Design and research of various mechanical
cercetare experimentală, proiectare-cercetare în construcţii subterane, structures, experimental research, design and research in under earth
încercarea materialelor. constructions, materials tests.
Conducere doctorat în domeniul „Inginerie Mecanică” PhD advisor in the area „Mechanical engineering
Născut în anul 1950, Iunie, 6 Born in year 1950, July, 6
E-mail: danilin@mecanica.ucv.ro E-mail: danilin@mecanica.ucv.ro
MARIN MIHNEA ION − Profesor universitar MARIN MIHNEA ION − University professor
Discipline: „Mecanică”, „Rezistenţa materialelor”, „Mecanica materialelor Discipline: „Mechanics”, „Materials strength”, „Mechanics of composite
compozite”. materials”.
Doctor inginer în Ştiinţe tehnice, domeniul: „Mecanică”, Universitatea din PhD Engineer in Technical sciences, area: „Mechanics”, University of
Craiova, 1995. Craiova, 1995.
Domenii de competenţă: mecanică, rezistenţa materialelor, mecanica Areas of competence: mechanics, materials strength, mechanics of
materialelor compozite, managementul aprovizionării şi desfacerii produselor composite materials, management of industrial products supply and sale,
industriale, managementul producţiei, managementul calităţii. production management, quality management.
Născut în anul 1960, Ianuarie, 23 Born in year 1960, January, 23
E-mail: mihmarin@yahoo.com E-mail: mihmarin@yahoo.com
DEPARTAMENTUL MECANICĂ APLICATĂ ŞI CONSTRUCŢII CIVILE
DEPARTMENT OF APPLIED MECHNICS AND CIVIL ENGINEERING

NANU GHEORGHE − University professor


NANU GHEORGHE − Profesor universitar
Discipline: „Mechanisms”, „Mechanics”, „Mechanical vibrations”
Discipline: „Mecanisme”, „Mecanică”, „Vibraţii mecanice”
PhD Engineer, in Mechanical Engineering, area „Technical mechanics
Doctor inginer în Inginerie Mecanică, domeniul „Mecanică tehnică şi Vibraţii
and mechanical vibrations”, University of Craiova, 1996
mecanice”, Universitatea din Craiova, 1996.
Areas of competence: kinematic, dynamic synthesis of mechanisms,
Domenii de competenţă: analiza şi sinteza cinematică, dinamică, a
elements vibrations, theory of elasticity.
mecanismelor, vibraţiile elementelor, teoria elasticităţii.
Born in year 1950, Apr, 5
Născut în anul 1950, Aprilie, 5
E-mail: gheorghe.nanu@yahoo.com
E-mail: gheorghe.nanu@yahoo.com

RINDERU PAUL − Profesor universitar RINDERU PAUL − University professor


Discipline: „Mecanica”, „Mecanică computaţională”, „Bazele modelării Discipline: „Mechanics”, „Computational mechanics”, „Basis of
sistemelor mecanice”, „Vibraţii mecanice”, „Management de proiect” mechanical systems modeling”, „Mechanical vibrations”, „Project
Doctor inginer în Ştiinţe tehnice, domeniul: „Mecanisme”, Universitatea din management”
Craiova, 1995. PhD Engineer in Technical sciences, area: „Mechanisms”, University of
Domenii de competenţă: mecanică computaţională, vibraţii mecanice, roboţi Craiova, 1995.
industriali şi biologici. Areas of competence: Computational mechanics, Mechanical vibrations,
Născut în anul 1962, Septembrie, 9 industrial and biologic robots.
E-mail: rinderu_paul@yahoo.fr Born in year 1962, September, 9
E-mail: rinderu_paul@yahoo.fr

ROŞCA VÂLCU − Profesor universitar


ROŞCA VÂLCU − University professor
Discipline: „Rezistenţa materialelor”, „Elemente de Teoria Elasticităţii”,
Discipline: „Materials strengths”, „Elements of Elasticity Theory”,
„Mecanica Ruperii Materialelor”, „Modelarea ruperii structurilor mecanice”
„Mechanics of materials fracture”, „Modeling of mechanical structure
Doctor inginer în specializarea Rezistenţa materialelor, Elasticitate şi
fracture”
Plasticitate, Universitatea „Politehnica” Bucureşti, 1997.
PhD Engineer in area Material strengths, Elasticity and plasticity,
Domenii de competenţă: calculul de rezistenţă al structurilor mecanice şi
University „Polytechnics”, Bucharest, 1997.
electrice, studiul structurilor mecanice din punct de vedere al fenomenului de
Areas of competence: strength calculus of mechanical end electrical
oboseală la temperaturi normale şi la temperaturi scăzute şi criogenice,
structures, study of mechanical structures to fatigue to normal and
studiul şi diagnosticarea structurilor mecanice din punct de vedere al
cryogenic temperatures, study and diagnose of mechanical structures from
Mecanicii ruperii.
point of Fracture mechanics.
Născut în anul 1953, Octombrie, 9
Born in year 1953, October, 9
E-mail: vilcu@mecanica.ucv.ro; rosca_valcu@yahoo.com
E-mail: vilcu@mecanica.ucv.ro; rosca_valcu@yahoo.com
DEPARTAMENTUL MECANICĂ APLICATĂ ŞI CONSTRUCŢII CIVILE
DEPARTMENT OF APPLIED MECHNICS AND CIVIL ENGINEERING

TARNIŢĂ DANIELA − Profesor universitar TARNIŢĂ DANIELA −University professor


Discipline: „Rezistenta materialelor”, „Mecanisme”, „Statistica tehnica”, Discipline: „Materials strength”, „Mechanisms”, „Technical statistics”,
„Analiza economico-financiara”, „Metode si algoritmi de modelare si „Financial economics statistics”, „Methods and algorithms of economical
optimizare a proceselor economice”, „Tehnici manageriale” process modeling and optimization”, „Managerial techniques”
Doctor inginer în Ştiinţe tehnice, domeniul: „Inginerie mecanică”, PhD Engineer in Technical sciences, area: „Mechanical Engineering”,
Universitatea din Craiova, 1996. University of Craiova, 1996.
Domenii de competenţă: modelarea matematica a mişcării mecanismelor Areas of competences: mathematical modeling of plane mechanisms with
plane acţionate cu arcuri, analiza şi sinteza dinamică a mecanismelor springs, dynamics analysis and synthesis of spring actuated mechanisms,
acţionate cu arcuri, analiza tensiunilor şi deformaţiilor sistemelor de bare analysis of stress and deformations of articulated bars, biomechanics, and
articulate, biomecanica, simularea comportamentului mecanic al oaselor şi simulations with finite element of bones comportment, intelligent
articulaţiilor osoase, analiza stărilor de tensiuni şi deformaţii ale oaselor, materials, optimizations and prosthesis implants.
materiale inteligente, optimizări de implanturi şi proteze. PhD advisor in Mechanical Engineering.
Conducător de doctorat în Inginerie mecanică Born in year 1959, February, 20
Născută în anul 1959, Februarie, 20 E-mail: dtarnita@yahoo.com
E-mail: dtarnita@yahoo.com

VINTILĂ DANIELA DOINA − Profesor universitar VINTILĂ DANIELA DOINA − University professor
Discipline: „Mecanisme”, „Mecanică”, „Maşini de construcţii”. Discipline: „Mechanisms”, „Mechanics”, „Buildings machines”.
Doctor inginer în Ştiinţe tehnice, domeniul „Inginerie Mecanică”, 1998. PhD Engineer in Technical sciences, area „Mechanical Engineering”,
Domenii de competenţă: analiza şi sinteza cinematică, dinamică, a 1998.
mecanismelor, vibraţiile elementelor, teoria elasticităţii. Areas of competence: kinematic and dynamic synthesis of mechanisms,
Născută în anul 1961, Iunie, 22 elements vibrations, theory of elasticity.
E-mail: vintila_dnl@yahoo.com Born in year 1961, June, 22
E-mail: vintila_dnl@yahoo.com

BOGDAN MIHAELA-LIANA − Conferenţiar universitar BOGDAN MIHAELA-LIANA − University senior lecturer


Discipline: „Mecanică”, „Vibraţii mecanice”, „Mecanisme” Discipline: „Mechanics”, „Mechanical vibrations”, „Mechanisms”
Doctor inginer în Ştiinţe inginereşti, domeniul „Inginerie Mecanică”, PhD Engineer in Engineering sciences, area „Mechanical Engineering”,
Universitatea din Craiova, 2000. University of Craiova, 2000
Domenii de competenţă: mecanică, vibraţii mecanice, mecanisme Areas of competence: mechanics, mechanical vibrations, mechanisms
Născută în anul 1965, Aprilie, 4 Born in year 1965, April, 4
E-mail: bogdan.mihaela@k.ro, bogdan.mihaela@hotmail.com E-mail: bogdan.mihaela@k.ro, bogdan.mihaela@hotmail.com
DEPARTAMENTUL: MECANICĂ APLICATĂ ŞI CONSTRUCŢII CIVILE
DEPARTMENT OF APPLIED MECHNICS AND CIVIL ENGINEERING

BURADA CRISTIAN OLIVIU− Conferenţiar universitar BURADA CRISTIAN OLIVIU− University senior lecturer
Discipline: „Fundaţii pentru construcţii”, „Construcţii hidroedilitare”, Discipline: „Building Foundations”, „Hydro Constructions”,
„Fundatii”, „Geotehnică”, Materiale de constructii” „Foundations”, „Geotechnics”, „Construction Materials”
Doctor în Ştiinţe inginereşti, domeniul „Inginerie Civilă”. Universitatea PhD Engineer, area „Civil Engineering”. Polithenica University of
Politehnica din Timisoara. Timisoara
Domenii de competenţă:. Consolidarea construcţiilor avariate şi studiul Areas of competence: Consolidation of damaged buildings and
particularităţilor de ordin geotehnic a unor terenuri de fundare, încercări geotechnical particularities study of some foundation soils, construction
pentru materiale de constructii, controlul calităţii seminţelor şi construcţii materials tests, construction management, seeds quality control and
pentru depozitarea produselor agricole, mangementul constructiilor. construction for agricultural products deposits.
Născut în anul 1958, Decembrie, 29 Born in year1958, December, 29
E-mail: cristian.burada@ yahoo.com E-mail: cristian.burada@ yahoo.com

CĂLBUREANU MADALINA XENIA − Conferenţiar universitar CĂLBUREANU MADALINA XENIA − University senior lecturer
Discipline: „Transfer de căldură şi masă”, „Metoda elementului finit”, Discipline: „Heat and mass transfer”, „Finite elements method”,
„Termotehnică şi maşini termice”, „Proiectare asistată de calculator” „Thermo technique and thermal machines”, „Computer aided design”
Doctor inginer în Ştiinţe inginereşti, domeniul: „Mecanică şi vibraţii PhD Engineer in Technical sciences, area: „Mechanics and mechanical
mecanice”, Universitatea din Piteşti, 2001. vibrations”, University of Piteşti, 2001.
Domenii de competenţă: transfer de căldură şi masă, izolarea construcţiilor, Areas of competence: heat and mass transfer, buildings isolation,
proiectare asistată de calculator, simulare şi analiză cu element finit în computer aided design, simulation and finite element analysis in machine
construcţia de maşinilor şi construcţii, vibraţii mecanice, construcţii civile, design and constructions, mechanical vibrations, civil, industrial and
industriale şi agricole. agricultural constructions.
Născută în anul 1970, August, 5 Born in year 1970, August, 5
E-mail: madalina.calbureanu@gmail.com E-mail: madalina.calbureanu@gmail.com

CERNĂIANU CORINA DANA − Conferenţiar universitar CERNĂIANU CORINA DANA − University senior lecturer
Discipline: „Termotehnică şi maşini termice” Discipline: „Thermo technique and thermal machines”
Doctor inginer în Ştiinţe inginereşti, domeniul: „Ştiinţa şi ingineria PhD Engineer in Technical sciences, area: „Science and engineering of
materialelor”, Universitatea din Craiova, 2005. materials”, University of Craiova, 2005.
Domenii de competenţă: termotehnică şi echipamente termice, instalaţii de Area of competence: Thermo technique and thermal equipments, sear and
uscare şi condiţionare, proiectare şi încercare de utilaje şi instalaţii termice. conditioning equipments, design and test of equipments and thermal
Născută în anul 1960, Aprilie, 23 installations.
E-mail: cernaianu_corina@yahoo.com Born in year 1960, April, 23
E-mail: cernaianu_corina@yahoo.com
DEPARTAMENTUL: MECANICĂ APLICATĂ ŞI CONSTRUCŢII CIVILE
DEPARTMENT OF APPLIED MECHNICS AND CIVIL ENGINEERING

MARGINE ALEXANDRU − Conferenţiar universitar MARGINE ALEXANDRU −University senior lecturer


Discipline: ”Organe de maşini”, „Transmisii speciale” Discipline: ”Machine parts”, „Special transmissions”
Doctor inginer în Ştiinţe inginereşti, domeniul: „Inginerie mecanică”, PhD Engineer in Engineering sciences, area: Mechanical engineering”,
Universitatea „Politehnica” din Bucureşti, 1999. University „Polytechnics” of Bucharest, 1999.
Domenii de competenţă: organe de maşini şi transmisii mecanice, transmisii Areas of competence: machine parts and mechanical transmissions,
speciale, transmisii automate. special transmissions, automatic transmissions.
Născut în anul 1960, Mai, 15 Born in year 1960, May, 15
E-mail: domarcons_margine@yahoo.com E-mail: domarcons_margine@yahoo.com

RIZESCU SABIN − Conferenţiar universitar RIZESCU SABIN − University senior lecturer


Discipline: ”Mecanică”, „Vibraţii mecanice” Discipline:”Mechanics”, „Mechanical vibrations”
Doctor în Ştiinţe inginereşti, domeniul „Inginerie Mecanică” PhD Engineer in engineering sciences, area „Mechanical Engineering”
Domenii de competenţă: mecanică, vibraţii mecanice. Areas of competence: mechanics, mechanical vibrations.
Născut în anul 1964, Iulie, 27 Born in year 1964, July, 27
E-mail: sabin_rizescu@yahoo.com E-mail: sabin_rizescu@yahoo.com

ŢĂLU MIHAI − Conferenţiar universitar ŢĂLU MIHAI − University senior lecturer


Discipline: „Hidraulică”, „Mecanica fluidelor şi maşini hidraulice” Discipline: „Hydraulics”, „Fluid mechanics and hydraulic machines”
Doctor în Ştiinţe inginereşti, domeniul „Inginerie Mecanică”, Universitatea PhD Engineer in Engineering sciences, area „Mechanical Engineering”,
din Craiova, 2000. University of Craiova, 2000.
Domenii de competenţă: mecanica fluidelor şi maşini hidraulice, hidraulică, Areas of competence: Fluid mechanics and hydraulic machines,
FEA. hydraulics, FEA
Născut în anul 1962, Noiembrie, 5 Born in year 1962, November, 5
E-mail: mihai_talu@yahoo.com E-mail: mihai_talu@yahoo.com

COPILUŞI PETRE CRISTIAN − Şef lucrări COPILUŞI PETRE CRISTIAN − University junior lecturer
Discipline: Organe de maşini, Tribologie, Bazele modelării sistemelor Discipline: Machine parts, Tribology, Mechanical systems modeling basis
mecanice Areas of competence: mechanisms, machine parts, tribology, computer
Domenii de competenţă: mecanisme, organe de maşini, tribologie, proiectare aided design
asistată. PhD Engineer in Engineering sciences, area „Mechanical Engineering”,
Doctor în Ştiinţe inginereşti, domeniul „Inginerie Mecanică”, Universitatea University of Craiova, 2009.
din Craiova, 2009. Born in year 1981, August,13
Născut în anul 1981, August,13 E-mail: cristache03@yahoo.co.uk
E-mail: cristache03@yahoo.co.uk
DEPARTAMENTUL: MECANICĂ APLICATĂ ŞI CONSTRUCŢII CIVILE
DEPARTMENT OF APPLIED MECHNICS AND CIVIL ENGINEERING
GEONEA IONUŢ-DANIEL − Şef lucrări GEONEA IONUŢ-DANIEL − University junior lecturer
Discipline: Organe de maşini, Tribologie, Rezistenţa materialelor, Bazele Discipline: Machine parts, Tribology, Materials strength, Mechanical
modelării sistemelor mecanice systems modeling basis
Domenii de competenţă: mecanisme, organe de maşini, tribologie, proiectare Areas of competence: mechanisms, machine parts, tribology, computer
asistată. aided design.
Doctor în Ştiinţe inginereşti, domeniul „Inginerie Mecanică”, Universitatea PhD Engineer in Engineering sciences, area „Mechanical Engineering”,
din Craiova, 2009. University of Craiova, 2009.
Născut în anul 1981, Ianuarie, 17 Born in year 1981, January, 17
E-mail: igeonea@yahoo.com E-mail: igeonea@yahoo.com

RACILĂ LAURENŢIU − Şef lucrări RACILĂ LAURENŢIU − University junior lecturer


Discipline: ” Hidraulică”, „Rezistenţa materialelor” Discipline:” Hydraulics”, „Materials strength”
Domenii de competenţă: teoria maşinilor şi mecanismelor, rezistenta Areas of competence: theory of machines and mechanisms, materials
materialelor, mecanica solidului rigid, mecanica mediului continuu, strength, solid rigid mechanics, continuum medium mechanics, elasticity,
elasticitate, mecanica fluidelor, proiectare asistată fluid mechanics, computer aided design
Născut în anul 1970, Noiembrie, 23 Born in year 1970, November, 23
E-mail: racila_laurentiu@yahoo.com E-mail: racila_laurentiu@yahoo.com

UNGUREANU CEZAR ALIN − Şef lucrări UNGUREANU CEZAR ALIN − University junior lecturer
Discipline: ”Mecanisme”, “Bazele modelării sistemelor mecanice”, „Organe Discipline: ”Mechanisms”, “Basis of mechanical systems modeling”,
de maşini” „Machine parts”
Doctor în Ştiinţe inginereşti, domeniul „Inginerie Mecanică”, specializarea PhD Engineer in Engineering sciences, area „Mechanical Engineering”,
„Mecanisme”, Universitatea din Craiova, 2000. specialization „Mechanisms”, University of Craiova, 2000.
Domenii de competenţă: mecanisme, organe de maşini, modelare şi simulare, Areas of competence: mechanisms, machine parts, modeling and
construcţii civile, industriale şi agricole. simulation, civil, industrial and agricultural constructions.
Născut în anul 1967, Aprilie, 23 Born in year 1967, April, 23
E-mail: ca_ungureanu @yahoo.com E-mail: ca_ungureanu @yahoo.com

DIMA Alexandru− Asistent universitar DIMA Alexandru− University assistant


Discipline: Termotehnică şi maşini termice Discipline: Thermotechnics and thermal machines
Doctorand Domeniul: Inginerie Mecanică PHD student in Engineering sciences, area” Mechanical engineering “
Domenii de competenă: Termotehnică şi maşini termice, Transfer de căldură Areas of competence: Thermotechnics and thermal machines, Heat and
şi masă, Cunoaşterea şi utilizarea noţiunilor tehnice (termotehnică, desen mass transfer, Knowledge and use of technical notions (thermotechnics,
tehnic, calculul şi construcţia autovehiculelor) technical drawing, motor vehicles calculation and construction
Născut în anul 1985, aprilie, 26 Born in year: 1985, April, 26
E-mail: alexandru1dima@yahoo.com E-mail: alexandru1dima@yahoo.com
DEPARTAMENTUL: MECANICĂ APLICATĂ ŞI CONSTRUCŢII CIVILE
DEPARTMENT OF APPLIED MECHNICE-mail:
S AND alexandru1dima@yahoo.com
CIVIL ENGINEERING

DUMITRU VIOLETA − Asistent universitar DUMITRU VIOLETA − University assistant


Discipline: Bazele modelării sistemelor mecanice, Marketing, ingineria si Discipline: Mechanical systems modeling basis, Marketing, Engineering
designul produselor and design of products
Domenii de competenţă: proiectare asistată, Areas of competence: computer aided design
Doctorand în Ştiinţe inginereşti, domeniul „Inginerie Mecanică”, PhD student in Engineering sciences, area „Mechanical Engineering”,
Universitatea din Craiova. University of Craiova
Născută în anul:1984, Septembrie, 1 Born in year:1984, September, 1
E-mail: dumitru.violeta@yahoo.com E-mail: dumitru.violeta@yahoo.com

GRIGORIE LAURA − Asistent universitar GRIGORIE LAURA − University assistant


Discipline: ” Mecanică”, „Mecanisme”, „ Discipline:” Mechanics”, „Mechanisms”, „
Domenii de competenţă: mecanică, mecanisme Areas of competence: mechanics, mechanisms
Doctorand în Ştiinţe inginereşti, domeniul „Inginerie Mecanică”, PhD student in Engineering sciences, area „Mechanical Engineering”,
Universitatea din Craiova. University of Craiova.
Născută în anul 1974, Septembrie , 22 Born in year 1974, September, 22
E-mail: laura_grigorie@yahoo.com E-mail: laura_grigorie@yahoo.com

IONESCU Adriana − Asistent universitar IONESCU Adriana −University assistant


Discipline: Tehnologia lucrarilor in constructii Discipline: Works in construction technology
Domenii de competenta: Proiectare asistata de calculator in domeniul Areas of competence: computer aided design in civil, industrial,
Constructiilor Civile, Industriale si Agricole, Simularea computationala a engineering and agricultural engineering, Seismic behavior of building
comportamentului la seism a structurii constructiilor prin metoda dinamica cu structures computational simulation by dynamic method with response
spectre de raspuns, Optimizarea constructiva a structurilor metalice din spectra, Metallic structures of light profiles constructive optimization,
profile usoare, Simularea computationala a reazemelor elastice ale structurii computational simulation of elastic supports building structure
constructiilor PhD student in Civil engineering area
Doctorand in Domeniul: Inginerie Civila Born in year 1973, March,
Nascuta in amul 1973, martie, E-mail: adita_i@yahoo.com
E-mail: adita_i@yahoo.com

MARIN MIHAI − University assistant


MARIN MIHAI − Asistent universitar Discipline:” Fluid mechanics and hydraulic machines”, „Mechanisms”
Discipline:” Mecanica fluidelor şi maşini hidraulice”, „Mecanisme” Areas of competence: fluid mechanics and hydraulic machines
Domenii de competenţă: mecanica fluidelor şi maşini hidraulice Born in year 1962, November, 12
Născut în anul 1962, Noiembrie, 12 E-mail: marinmsgd@yahoo.com
E-mail: marinmsgd@yahoo.com
DEPARTAMENTUL: MECANICĂ APLICATĂ ŞI CONSTRUCŢII CIVILE
DEPARTMENT OF APPLIED MECHNICS AND CIVIL ENGINEERING

RĂDULESCU MIRCEA − Asistent universitar RĂDULESCU MIRCEA − University assistant


Discipline: ” Mecanica fluidelor şi maşini hidraulice”, „Rezistenţa Discipline:” Fluid mechanics and hydraulic machines”, „Materials
materialelor şi teoria elasticităţii” strengths and theory of elasticity”
Doctorand în Ştiinţe tehnice PhD student in Technical sciences
Domenii de competenţă: mecanica fluidelor Areas of competence: fluid mechanics
Născut în anul 1952, August 26 Born in year 1952, August 26
E-mail: radulescumrc@yahoo.com E-mail: radulescumrc@yahoo.com

ROMANESCU ALINA − Asistent universitar ROMANESCU ALINA − University assistant


Discipline:” Rezistenţa materialelor”, „Rezistenţa materialelor şi teoria Discipline:” Materials strength”, „Material strength and theory of
elasticităţii”, „Topografie” elasticity”, „Topography”
Domenii de competenţă: rezistenţa materialelor, roboti Areas of competence: Materials strength, robots
Doctor în Ştiinţe inginereşti, domeniul „Inginerie Mecanică”, Universitatea PhD Engineer in Engineering sciences, area „Mechanical Engineering”,
din Craiova, 2006. University of Craiova, 2006.
Născută în anul 1975, Aprilie,12 Born in year 1975, April,12
E-mail: alina1@zappmobile.ro E-mail: alina1@zappmobile.ro

STĂNCUŢ EUGENIA ADRIANA − Preparator universitar STĂNCUŢ EUGENIA ADRIANA − University junior assistant
Discipline: „Termotehnică şi maşini termice” Discipline: „Thermo technique and thermal machines”
Domenii de competenţă: autovehicule rutiere, transfer de căldură, motoare Areas of competence: road vehicles, heat transfer, thermal engines.
termice PhD Engineer in Engineering sciences, area „Mechanical Engineering”,
Doctor în Ştiinţe inginereşti, domeniul „Inginerie Mecanică”, Universitatea University of Craiova, 2009
din Craiova, 2009 Born in year 1981, November, 11
Născută în anul 1981, Noiembrie, 11 E-mail: ginaribu@yahoo.com
E-mail: ginaribu@yahoo.com
DEPARTAMENTUL: AUTOVEHICULE, TRANSPORTURI ŞI INGINERIE INDUSTRIALĂ
DEPARTMENT: AUTOMOTIVE, TRANSPORTATION AND ENGINEERING INDUSTRIES

CERNĂIANU ADRIAN − Profesor universitar CERNĂIANU ADRIAN − University professor


Discipline: „Utilaje şi echipamente de fabricaţie”, „Automatizarea sistemelor şi Discipline: „Manufacture equipments”, „Automation of systems and
proceselor de producţie”, „Termotehnică şi echipamente tehnice”, „Metode de manufacture process”, „Termo technique and technical equipments”, „Research
cercetare a maşinilor unelte”, „Proiectarea maşinilor unelte”, „Fiabilitatea maşinilor methods of machine tools”, „Design of machine tools”, „Reliability of machine
unelte” tools”
Doctor inginer în Ştiinţe tehnice, domeniul „Tehnologia construcţiei de maşini”, 1997. PhD Engineer in Technical sciences, area, „Machine manufacture technology”,
Domenii de competenţă: termotehnică şi maşini termice, automatizare, utilaje de 1997.
fabricaţie, sisteme avansate de prelucrare, maşini şi dispozitive pentru încercarea Areas of competence: termo technique and thermal machines, automation,
materialelor, studii privind modernizare de tehnologii de fabricaţie şi producţie. manufacture equipments, advanced process systems, machine and devices for
Născut în anul 1959, Mai, 15 materials tests, studies concerning modernizes of the manufacture and
E-mail: acernaianu@yahoo.com production technologies.
Born in year 1959, May, 15
E-mail: acernaianu@yahoo.com
CIOLACU FILIP − Profesor universitar CIOLACU FILIP − University professor
Discipline: „Bazele cercetării experimentale”, „Teoria aşchierii” Discipline: „Experimental research basis”, „Lathe theory”
Doctor inginer în inginerie industrială, 1995. PhD Engineer in Industrial Engineering, 1995.
Domenii de competenţă: determinarea prelucrabilităţii prin aşchiere, determinarea Areas of competence: establish the process trough cut, establish the
proprietăţilor tehnologice ale materialelor metalice, nemetalice, compozite; senzori şi technological properties of metallic materials, non metals, and composite;
traductoare pentru măsurarea mărimilor mecanice sensors and transducers to measure mechanical properties
Născut în anul 1947, Iunie, 29 Born in year 1947, June, 29
E-mail: fgciolacu@yahoo.com E-mail: fgciolacu@yahoo.com

DUMITRU CONSTANTIN − Profesor universitar DUMITRU CONSTANTIN − University professor


Discipline: „Automatizarea proceselor şi sistemelor de producţie”, „Ingineria şi Discipline: „Automation of process and production systems”, „Engineering and
designul produselor” design of products”
Doctor inginer în „Ştiinţe tehnice”, Specialitatea "Inginerie industrială", 1995. PhD Engineer in „Technical sciences”, specialization "Industrial Engineering",
Domenii de competenţă: procese şi sisteme de producţie, ingineria şi designul 1995.
produselor. Areas of competence: process and production systems, Engineering and design of
Născut în anul 1951, Iunie, 28 products.
E-mail: dumitrudc10@yahoo.com Born in year 1951, June, 28
E-mail: dumitrudc10@yahoo.com
DEPARTAMENTUL: AUTOVEHICULE, TRANSPORTURI ŞI INGINERIE INDUSTRIALĂ
DEPARTMENT: AUTOMOTIVE, TRANSPORTATION AND ENGINEERING INDUSTRIES
GHEORGHE ŞTEFAN − Profesor universitar GHEORGHE ŞTEFAN − University professor
Discipline: Tehnologia Materialelor, Tehnologia Fabricării Pieselor din Pulberi, Discipline: Materials technology, Technology of parts manufacture from
Afaceri Mici si Mijlocii powder, Small and middle business
Doctor inginer în Ştiinţe tehnice, Universitatea din Craiova, 2000. PhD Engineer in technical sciences, University of Craiova, 2000.
Domenii de competenţă: metalurgia pulberilor, tehnologia materialelor, ştiinţa si Areas of competences: powder metallurgy, materials technology, science and
ingineria materialelor, tribologie, management, afaceri mici şi mijlocii engineering of materials, tribology, management, small and middle business
Născut în anul 1963, Octombrie, 8 Born in year 1963, October, 8
E-mail: stgheo@mecanica.ucv.ro E-mail: stgheo@mecanica.ucv.ro
GHERGHINA GEORGE − Profesor universitar GHERGHINA GEORGE −University Professor
Discipline: „Desen tehnic şi infografică”, „Elemente de mecatronică” Discipline: „Technical drawing and info graphic”, „elements of
Doctor inginer în Ştiinţe tehnice, domeniul „Inginerie Mecanică”, mechatronics”
Universitatea POLITEHNICA Bucureşti, 1998. PhD Engineer in Technical sciences, area „Mechanical engineering”,
Domenii de competenţă: modelare şi simulare, sisteme de măsurare şi control, University POLITEHNICA Bucharest, 1998.
mecatronica autovehiculelor Area of competence: modeling and simulation, measurement and control
Născut în anul 1953, Ianuarie,15 systems, mechatronics of auto vehicles.
E-mail: gherghinag@yahoo.com Born in year 1953, January, 15
E-mail: gherghinag@yahoo.com
NEAGOE DUMITRU − Profesor universitar NEAGOE DUMITRU − University professor
Discipline: „Calculul şi construcţia autovehiculelor”, „Desen tehnic şi Discipline: „Calculus and construction of road vehicles”, „Technical
infografică”. drawing and info graphics”.
Doctor inginer în Ştiinţe tehnice, domeniul „Inginerie Mecanică”, PhD Engineer in Technical sciences, area „Mechanical engineering”,
Universitatea Transilvania, Braşov, 2000. University Transilvania, Braşov, 2000.
Domenii de competenţă: autovehicule rutiere, tehnologia construcţiilor de Area of competence: road vehicles, machine construction technologies,
maşini, maşini – unelte, proiectare şi fabricare integrată a produselor, machine tools, design and integrated fabrications of products, modeling
modelare şi simulare de sisteme mecanice. and simulation of mechanical systems.
Născut în anul 1950, Noiembrie, 8 Born in year 1950, November, 8
E-mail: neagoe_dumitru@yahoo.com E-mail: neagoe_dumitru@yahoo.com
OŢĂT VICTOR − Profesor universitar OŢĂT VICTOR − University Professor
Discipline: „Dinamica autovehiculelor”, „Încercarea autovehiculelor”, Discipline: „Auto vehicles dynamics”, „Vehicles test”, „Vehicles
„Diagnosticarea autovehiculelor” diagnose”
Doctor inginer în Ştiinţe tehnice, domeniul „Inginerie Mecanică”, PhD Engineer in Technical sciences, area „Mechanical Engineering”,
Universitatea din Piteşti, 1998. University of Piteşti, 1998.
Domenii de competenţă: dinamica, încercarea şi diagnosticarea Area of competence: dynamics test and diagnose of vehicles.
autovehiculelor. Born in year 1955, June, 16
Născut în anul 1955, Iunie,16 E-mail: otatvictor @yahoo.com
E-mail: otatvictor @yahoo.com
DEPARTAMENTUL: AUTOVEHICULE, TRANSPORTURI ŞI INGINERIE INDUSTRIALĂ
DEPARTMENT: AUTOMOTIVE, TRANSPORTATION AND ENGINEERING INDUSTRIES
STANIMIR ALEXANDRU − Profesor universitar STANIMIR ALEXANDRU − University professor
Discipline: ”Tehnologia fabricării produselor” Discipline: ”Products manufacture technology”
Doctor inginer în Ştiinţe tehnice, 1997. PhD Engineer in Technical sciences, 1997.
Domenii de competenţă: aşchierea materialelor greu prelucrabile, Areas of competence: hard cut materials chip, programming and adjust
programarea şi reglarea strungurilor automate, programarea MUCN, of automatic lathe, MUCN programming, conception and manufacture of
concepţia şi fabricarea echipamentelor pentru chirurgie, pentru reabilitarea surgical equipments, for neuro motor rehabilitation aster trauma.
neuromotorie după traumatisme. Born in year 1955, August, 24
Născut în anul 1955, August, 24 E-mail: alexstanimir@yahoo.com
E-mail: alexstanimir@yahoo.com

TĂRÂŢĂ DANIELA − Profesor universitar TĂRÂŢĂ DANIELA − University professor


Discipline: Studiul materialelor Discipline: Materials study
Doctor inginer în Inginerie Industrială, Universitatea din Craiova, 1996. PhD Engineer in Industrial Engineering, University of Craiova, 1996
Domenii de competenţă: utilajul şi tehnologia sudării, ştiinţa şi ingineria Areas of competence: equipments and weld technology, science and
materialelor, materiale cu memoria formei, materiale utilizate în electrotehnică, engineering of materials, memory shape materials, electric technical
biomateriale used materials, bio materials
Născută în anul 1956, Decembrie, 13 Born in year 1956, December, 13
E-mail: danielatarata@yahoo.com E-mail: danielatarata@yahoo.com
ZAMFIRACHE MARIUS − Profesor universitar ZAMFIRACHE MARIUS − University professor
Discipline:”Tehnologii de fabricare a produselor”, „Prelucrări mecanice şi Discipline: ”Products manufacture technologies”, „Mechanical process
maşini unelte”, „Tehnologii avansate de fabricaţie” and machine tools”, „Advanced manufacture technologies”
Doctor inginer în Ştiinţe tehnice, domeniul „Inginerie industrială”, 1995. PhD Engineer in Technical sciences, area „Industrial Engineering”,
Domenii de competenţă: scule aşchietoare speciale, procedee de prelucrare 1995.
moderne Areas of competence: special cutting tools, modern process procedure
Născut în anul 1953 , August, 5 Born in year 1953, August, 5
E-mail: mariusz@mecanica.ucv.ro E-mail: mariusz@mecanica.ucv.ro

CHERCIU MIRELA − Conferenţiar universitar CHERCIU MIRELA −University senior lecturer


Discipline: „Toleranţe şi control dimensional”. Discipline: „Tolerances and dimensional control”.
Doctor inginer în ştiinţe tehnice, domeniul „Inginerie mecanică”, specializarea PhD Engineer in Technical sciences, area „Mechanical Engineering”,
„Mecanisme”, Universitatea din Craiova, 2000. specialization „Mechanisms”, University of Craiova, 2000.
Domenii de competenţă: proiectarea şi analiza toleranţelor geometrice în Areas of competences: design and analysis of geometrical tolerances in
construcţia de maşini, precizia şi calitatea proceselor de prelucrare şi de machine building, precision and quality of process procedures and
asamblare în construcţia de maşini, tehnici şi instrumente ale managementului assembly in machine design, techniques and instruments of quality
calităţii utilizate în fabricarea automobilelor. management used to manufacture of road vehicles.
Născută în anul 1961, Decembrie, 12 Born in year 1961, December, 12
E-mail: mirela_cherciu2005@yahoo.com E-mail: mirela_cherciu2005@yahoo.com
DEPARTAMENTUL: AUTOVEHICULE, TRANSPORTURI ŞI INGINERIE INDUSTRIALĂ
DEPARTMENT: AUTOMOTIVE, TRANSPORTATION AND ENGINEERING INDUSTRIES

CRĂCIUNOIU NICOLAE − Conferenţiar universitar CRĂCIUNOIU NICOLAE − University senior lecturer


Discipline:”Proiectare asistată de calculator”, „Procedee de generare a Discipline:” Computer aided design”, „Surfaces generations
suprafeţelor”, „Mentenanţa sistemelor”, „Sisteme CAD/CAM cu aplicaţii în procedures”, „Systems maintenance”, „CAD/CAM systems with
ingineria mecanică”, „Concepţia şi fabricaţia integrată”. applications in mechanical engineering”, „Conception and integrated
Doctor inginer în Ştiinţe tehnice,1997. manufacture”.
Domenii de competenţă: proiectarea asistată de calculator, fabricaţia asistată PhD Engineer in Technical sciences, 1997.
de calculator, modelare şi simulare, proiectarea sculelor aşchietoare Areas of competences: computer aided design, computer aided
Născut în anul 1957, Decembrie, 1 manufacture, modeling and simulation, design of cutting tools
E-mail: cnicu@mecanica.ucv.ro, ncraciunoiu@yahoo.com Born in year 1957, December, 1
E-mail: cnicu@mecanica.ucv.ro, ncraciunoiu@yahoo.com

DIDU MARIN − Conferenţiar universitar DIDU MARIN − University senior lecturer


Discipline: „Maşini unelte” Discipline: „Machine tools”
Doctor inginer în Ştiinţe tehnice, domeniul: „Ecologie, reciclare, protecţia PhD Engineer in Technical sciences, area: „Ecology, recycling,
mediului”, 1995. environment protection”, 1995.
Domenii de competenţă: reciclare materiale, metalurgia pulberilor. Areas of competence: materials recycling, powder metallurgy.
Născut în anul 1950, Septembrie, 20 Born in year 1950, September, 20
E-mail: did_mon@yahoo.com E-mail: did_mon@yahoo.com

DRĂGNEI MIHAI − Conferenţiar universitar DRĂGNEI MIHAI − University senior lecturer


Discipline: „Dispozitive de prelucrare”, „Tehnologii şi echipamente de Discipline: „Process devices”, „Technologies and control equipments”.
control”. PhD Engineer in Technical sciences, area „Mechanical Engineering”,
Doctor inginer în Ştiinţe tehnice, domeniul „Inginerie mecanică”, 1997. 1997.
Domenii de competenţă: programarea MUCN, proiectarea şi construcţia Areas of competence: MUCN programming, design and construction of
dispozitivelor de prelucrare şi control din elemente modulate process and control devices from modulated elements
Născut în anul 1952, Mai, 4 Born in year 1952, May, 4
E-mail: mihaidragnei@yahoo.com , E-mail: mihaidragnei@yahoo.com , mihaidranei@gmail.com
mihaidranei@gmail.com

DUMITRU ILIE − Conferenţiar universitar DUMITRU ILIE University senior lecturer


Discipline: „Procese şi caracteristici ale motoarelor cu ardere internă”, Discipline: „Process and characteristics of internal combustions
„Trafic rutier şi siguranţa circulaţiei”, „Motoare pentru vehicule rutiere”. engines”, „Road traffic and traffic safety”, „Engines for road vehicles”.
Doctor inginer în Ştiinţe tehnice, domeniul „Inginerie Mecanică”, PhD Engineer in Technical sciences, area „Mechanical Engineering”,
Universitatea Transilvania, Braşov, 2004. University Transilvania, Braşov, 2004.
Domenii de competenţă: autovehicule rutiere, motoare cu ardere internă, trafic Area of competence: road vehicles, internal combustion engines, road
rutier. traffic.
Născut în anul 1967, Decembrie, 23 Born in year 1967, December, 23
E-mail: dumitru_ilie@yahoo.com , dumitru@mecanica.ucv.ro E-mail: dumitru_ilie@yahoo.com , dumitru@mecanica.ucv.ro
DEPARTAMENTUL: AUTOVEHICULE, TRANSPORTURI ŞI INGINERIE INDUSTRIALĂ
DEPARTMENT: AUTOMOTIVE, TRANSPORTATION AND ENGINEERING INDUSTRIES
DUŢĂ ALINA − Conferenţiar universitar DUŢĂ ALINA − University senior lecturer
Discipline: „Geometrie descriptivă”, „Desen tehnic şi infografică”, „Desen Discipline: „Descriptive geometry”, „Technical drawing and info
tehnic în construcţii” graphics”, „Technical drawing in constructions”
Doctor inginer în Ştiinţe tehnice, domeniul: „Maşini unelte şi sisteme integrate PhD Engineer in Technical sciences, area: „Machine tools and
de maşini”, Universitatea POLITEHNICA Bucureşti, 1998. integrated systems of machines”, University POLITEHNICA Bucharest,
Domenii de competenţă: geometrie descriptivă, grafică asistată de calculator, 1998.
desen tehnic în domeniul construcţiilor, simulare şi analiză cu element finit în Area of competence: descriptive geometry, computer assisted graphics,
construcţia maşinilor şi utilajelor. technical drawing in constructions area, simulation and finite elements
Născută în anul 1967, Aprilie, 22 analysis in machine and equipment building.
E-mail: duta_alina@yahoo.com Born in year 1967, April, 22
E-mail: duta_alina@yahoo.com
NEGRU MIHAI − Conferenţiar universitar NEGRU MIHAI − University senior lecturer
Discipline: „Bazele proiectării asistate de calculator”, „Proiectare Discipline: „Computer aided design basis”, „Constructive and
constructivă şi tehnologică asistată de calculator” technological computer aided design”
Doctor inginer în Ştiinţe tehnice, domeniul „Inginerie mecanică”, 1999. PhD Engineer in Technical sciences, area „Mechanical engineering”,
Domenii de competenţă: simularea cu metoda elementelor finite a diferitelor 1999.
procese si fenomene din domeniul mecanic folosind programul ANSYS, Areas of competences: simulation with finite elements method of various
modelarea parametrizata avansata 3D in Pro/Engineer, SolidWorks, CATIA, processes and phenomena from mechanical area, using ANSYS, parameterized
Mechanical Desktop, NX, construcţii civile industriale şi agricole. advanced 3D modeling in Pro/Engineer, SolidWorks, CATIA, Mechanical
Născut în anul 1967, August 20 Desktop, NX, Civil, Industrial and Agricultural Constructions.
E-mail: negrum@mecanica.ucv.ro Born in year 1967, August 20
E-mail: negrum@mecanica.ucv.ro
PASCU ILEANA − Conferenţiar universitar PASCU ILEANA − University senior lecturer
Discipline: Toleranţe şi control dimensional, Managementul activitǎţilor Discipline: Tolerances and dimensional control, Auxiliary activities
auxiliare. management.
Doctor inginer în Ştiinţe tehnice, domeniul „Inginerie mecanică”, Universitatea PhD Engineer in Technical sciences, area „Mechanical Engineering”,
din Craiova, 2000. University of Craiova, 2000.
Domenii de competenţă: metalurgia pulberilor, compozite cu matrice metalicǎ, Areas of competences: powder metallurgy, composite with metallic
toleranţe şi control dimensional. matrix, tolerances and dimensional control.
Născută în anul 1967, Decembrie, 25 Born in year 1967, December, 25
E-mail: i_pascu@yahoo.com E-mail: i_pascu@yahoo.com
POPA DRAGOŞ-LAURENŢIU − Conferenţiar universitar POPA DRAGOŞ LAURENŢIU − University senior lecturer
Discipline: „Desen tehnic şi infografică”, „Grafica asistata de calculator”, Discipline: „Technical drawing and info graphic”, „Computer assisted
„Programarea calculatoarelor şi limbaje de programare” graphics”, „Computer programming and computer languages”
Doctor inginer în Ştiinţe tehnice, domeniul: „Mecanisme”, Universitatea din PhD Engineer in Technical sciences, area: „Mechanisms”, University of
Craiova, 2003. Craiova, 2003.
Domenii de competenţă: geometrie descriptivă, grafică asistată de calculator, Area of competence: descriptive geometry, computer assisted graphics,
desen tehnic, simulare şi analiză cu elemente finite, mecanisme, robotica. technical drawing, simulation and finite elements analysis, mechanisms,
Născut în anul 1965, Februarie, 3 robotics.
E-mail: popa_dragos@hotmail.com Born in year 1965, February, 3
DEPARTAMENTUL: AUTOVEHICULE, TRANSPORTURI ŞI INGINERIE INDUSTRIALĂ
DEPARTMENT: AUTOMOTIVE, TRANSPORTATION AND ENGINEERING INDUSTRIES
E-mail: popa_dragos@hotmail.com
POPESCU DANIEL − Conferenţiar universitar POPESCU DANIEL − University senior lecturer
Discipline: „Tehnologii neconvenţionale”. Discipline: „Non conventional technologies”.
Doctor inginer în Ştiinţe tehnice, domeniul „Inginerie Industrială”,1999. PhD Engineer in Technical sciences, area „Industrial engineering”,
Domenii de competenţă: proiectarea maşinilor unelte, proiectarea maşinilor 1999.
pentru prelucrări prin deformare, maşini şi utilaje speciale, logistică Areas of competences: design of machine tools, design of machine tools
industrială, sisteme flexibile de prelucrare, sisteme integrate de fabricaţie. for process trough deformation, specials machines and equipments,
Născut în anul 1960, Septembrie, 11 industrial logistics, flexible process systems, integrated manufacture
E-mail: daniel.popescu1119@yahoo.com systems.
Born in year 1960, September, 11
E-mail: daniel.popescu1119@yahoo.com
ROŞCA ADRIAN − Conferenţiar universitar ROŞCA ADRIAN − University senior lecturer
Discipline: „Bazele proiectării asistate de calculator”, „Programarea Discipline: „Computer aided design basis”, „Computer programming
calculatoarelor şi limbaje de programare”. and programming languages”.
Doctor inginer în Ştiinţe tehnice, domeniul: „Inginerie”, 1997. PhD Engineer in Technical sciences, area: „Engineering”, 1997.
Domenii de competenţă: utilizare programe de modelare geometrică, utilizare Areas of competences: use of geometric modeling programs, use of finite
programe de analiză cu element finit, dezvoltare de aplicaţii specializate pe elements analysis programs, develop of specialized applications on
nuclee grafice. graphics centers.
Născut în anul 1960, Decembrie, 23 Born in year 1960, December, 23
E-mail: arosca@mecanica.ucv.ro E-mail: arosca@mecanica.ucv.ro
SASS LUDMILA − Conferenţiar universitar SASS LUDMILA − University senior lecturer
Discipline: „Geometrie descriptivă”, „Desen tehnic şi infografică”, „Grafică Discipline: „Descriptive geometry”, „Technical drawing and info
asistată de calculator” graphics”, „Computer assisted graphics”
Doctor inginer în Ştiinţe tehnice, domeniul: „Mecanisme”, Universitatea din PhD Engineer in Technical sciences, area: „Mechanisms”, University of
Craiova, 2000. Craiova, 2000.
Domenii de competenţă: geometrie descriptivă, grafică asistată de calculator, Area of competence: descriptive geometry, computer assisted graphics,
analiza şi sinteza mecanismelor. analysis and synthesis of mechanisms.
Născută în anul 1959, Mai, 1 Born in year 1959, May, 1
E-mail: ludmila_sass@yahoo.com E-mail: ludmila_sass@yahoo.com
STĂNESCU GELICA − Conferenţiar universitar STĂNESCU GELICA − University senior lecturer
Discipline: „Geometrie descriptivă”, „Desen tehnic şi infografică”, „Istoria Discipline: „Descriptive geometry”, „Technical drawing and info
tehnicii” graphic”, „History of technique”
Doctor inginer în Ştiinţe tehnice, domeniul „Inginerie Mecanică”, PhD Engineer in Technical sciences, area „Mechanical Engineering”,
Universitatea din Craiova, 2004. University of Craiova, 2004.
Domenii de competenţă: autovehicule rutiere, maşini – unelte, proiectare şi Area of competence: road vehicles, machine tools, design and
fabricare a produselor compozite pe bază de răşină. fabrication of composite products based on resin.
Născută în anul 1955, Mai, 28 Born in year 1955, May, 28
E-mail: stanescu_gelica@yahoo.com E-mail: stanescu_gelica@yahoo.com
DEPARTAMENTUL: AUTOVEHICULE, TRANSPORTURI ŞI INGINERIE INDUSTRIALĂ
DEPARTMENT: AUTOMOTIVE, TRANSPORTATION AND ENGINEERING INDUSTRIES

STOIAN AUREL − Conferenţiar universitar STOIAN AUREL − University senior lecturer


Discipline: „Scule aşchietoare”, „Proiectarea sculelor speciale” Discipline: „Cutting tools”, „Design of special tools”
Doctor inginer în Ştiinţe tehnice, 1998. PhD Engineer in Technical sciences, 1998.
Domenii de competenţă: cercetări şi proiectări de scule aşchietoare, dispozitive Areas of competence: researches and design of cutting tools, devices and
şi procese tehnologice, programarea maşinilor cu comandă numerică. technological process, programming of numerical command machine
Născut în anul 1951, Decembrie, 9 tools
E-mail: stoian.aurel@yahoo.com Born in year 1951, December, 9
E-mail: stoian.aurel@yahoo.com

TEIŞANU CRISTINA − Conferenţiar universitar TEIŞANU CRISTINA − University senior lecturer


Discipline: Studiul materialelor, Tehnologii de deformare plastică la rece, Discipline: Materials study, Technologies of cool plastic deformation,
Tehnologia fabricării pieselor din pulberi, Metalurgia fizică a metalelor, Teoria Technology of parts manufacture from powders, Metals physical
Structurala a Proprietăţilor Materialelor metallurgy, Structural theory of material properties
Doctor inginer în Ştiinţe tehnice, Domeniul Inginerie, 2001. PhD Engineer in Technical sciences, area „Engineering”, 2001.
Domenii de competenţă: metalurgia pulberilor, ştiinţa şi ingineria materialelor; Areas of competences: powder metallurgy, science and engineering of
bazele proiectării asistate de calculator; deformare plastică. materials, basis of computer aided design, plastic deformation.
Născută în anul 1967, Octombrie, 26 Born in year 1967, October, 26
E-mail: cteisanu@yahoo.com E-mail: cteisanu@yahoo.com

TICĂ BEBE − Conferenţiar universitar TICĂ BEBE − University senior lecturer


Discipline: „Fabricarea şi repararea autovehiculelor”, „Tehnologii şi Discipline: „fabrication and industrial repair of vehicles”,
materiale speciale pentru autovehicule” „Technologies and special materials for road vehicles”
Doctor inginer în Ştiinţe tehnice, domeniul „Tehnologii de fabricare avansată”, PhD Engineer in Technical sciences, area „Advanced fabrications
Universitatea din Craiova, 1998. technologies”, University of Craiova, 1998.
Domenii de competenţă: autovehicule rutiere, tehnologia construcţiilor de Area of competence: road vehicles, machine construction technology,
maşini, vibroaşchiere ultrasonică, tehnologii avansate de fabricare. ultrasonic metal chip, advanced fabrications technologies.
Născut în anul 1955, Iunie, 16 Born in year 1955, June, 16
E-mail: ticabebe@yahoo.com, E-mail: ticabebe@yahoo.com,
ticabebe@mecanica.ucv.ro ticabebe@mecanica.ucv.ro
VADUVOIU GHEORGHE − Conferenţiar universitar VADUVOIU GHEORGHE − University senior lecturer
Discipline: „Tehnologia materialelor” Discipline: „Materials technology”
Doctor inginer în ştiinţe inginereşti, domeniul: „Ingineria materialelor” PhD Engineer in Engineering sciences, area: „Materials Engineering”
Domenii de competenţă: sudură, ingineria materialelor. Areas of competence: weld, materials engineering.
Născut în anul 1955, Ianuarie, 25 Born in year 1955, January, 25
E-mail: vaduvoiu@mecanica.ucv.ro E-mail: vaduvoiu@mecanica.ucv.ro
DEPARTAMENTUL: AUTOVEHICULE, TRANSPORTURI ŞI INGINERIE INDUSTRIALĂ
DEPARTMENT: AUTOMOTIVE, TRANSPORTATION AND ENGINEERING INDUSTRIES

BUCULEI MIHAELA − Şef lucrări BUCULEI MIHAELA − University junior lecturer


Discipline: „ Echipamente si tehnici de diagnosticare a autovehiculelor”, Discipline: „ Equipments and techniques of road vehicles diagnose”,
„Siguranţa circulaţiei”, „Încercarea autovehiculelor”, „Controlul zgomotelor „Trafic safety”, „Road vehicles test”, „Noise and vibrations control”
şi vibraţiilor” PhD student in Engineering sciences, area „Mechanical engineering”,
Doctorand în Ştiinţe inginereşti, domeniul „Inginerie Mecanică”, Universitatea University Politehnica Timişoara.
Politehnica Timişoara. Areas of competence: road vehicles, modeling and simulation of
Domenii de competenţă: autovehicule rutiere, modelare şi simulare de sisteme mechanical systems.
mecanice Born in year 1974, September, 29
Născută în anul 1974, Septembrie, 29 E-mail: buculeiro@yahoo.com
E-mail: buculeiro@yahoo.com
BUZATU ŞTEFAN − Şef lucrări BUZATU ŞTEFAN − University junior lecturer
Discipline: Proiectarea maşinilor unelte, Creativitate şi inventică, Ingineria şi Discipline: Design of machine tools, Creativity and inventics,
managementul producţiei, Mentenanţă şi siguranţă în funcţionare. Engineering and production management, Maintenance and safety in
Doctor inginer în Ştiinţe tehnice, domeniul „Inginerie industrială”, 2001. functioning, industrial property.
Domenii de competenta: precizia maşinilor si utilajelor, aparate si metode de PhD Engineer in Technical sciences, area „Industrial Engineering”,
măsura si control, inventica, proprietate industrială 2001.
Născut în anul: 1953, Decembrie, 15 Areas of competences: precision of machine and equipments, devices and
E-mail: buzatu@mecanica.ucv.ro methods for measure and control, industrial property
Born in year: 1953, December, 15
E-mail: buzatu@mecanica.ucv.ro
CIUNEL ŞTEFĂNIŢĂ − Şef lucrări CIUNEL ŞTEFĂNIŢĂ − University junior lecturer
Discipline: „Fabricarea şi repararea industrială a autovehiculelor”, Discipline: „Manufacture and industrial reparation of road vehicles”,
„Cunoaştere auto şi legislaţie rutieră”, „Transporturi multimodale” „Auto knowledge and traffic legislation”, „Multi modal transportation”
Doctorand în Ştiinţe inginereşti, domeniul „Inginerie Mecanică”, Universitatea PhD student in Engineering sciences, area „Mechanical Engineering”,
Transilvania, Braşov. University Transilvania, Braşov.
Domenii de competenţă: autovehicule rutiere. Areas of competence: road vehicles.
Născut în anul 1967, Septembrie, 1 Born in year 1967, September, 1
E-mail: ciunel_stefanita @yahoo.com E-mail: ciunel_stefanita @yahoo.com
CONSTANTINESCU AUGUSTIN − Şef lucrări CONSTANTINESCU AUGUSTIN − University junior lecturer
Discipline: „Fiabilitatea şi terotehnica autovehiculelor”, „Sisteme de transport Discipline: „Reliability of road vehicles”, „Road traffic systems”,
rutier”, „Gestiune şi legislaţie în transporturi” „Administration and legislation in transportation”
Doctor în Ştiinţe inginereşti, domeniul „Inginerie Mecanică”, Universitatea PhD Engineer, area „Mechanical Engineering”, University
Transilvania, Braşov, 2010. Transilvania, Braşov, 2010.
Domenii de competenţă: autovehicule rutiere, tractoare şi maşini agricole, Areas of competence: road vehicles, tractors and farming machines,
analiză cu element finit. finite elements analysis.
Născut în anul 1972, August, 27 Born in year 1972, August, 27
E-mail: gusti_constantinescu @yahoo.com E-mail: gusti_constantinescu @yahoo.com
DEPARTAMENTUL: AUTOVEHICULE, TRANSPORTURI ŞI INGINERIE INDUSTRIALĂ
DEPARTMENT: AUTOMOTIVE, TRANSPORTATION AND ENGINEERING INDUSTRIES

PANĂ GABRIELA MONICA − Şef lucrări PANĂ GABRIELA MONICA − University junior lecturer
Discipline: „Instalaţii speciale pentru autovehicule”, „Caroserii şi structuri Discipline: „Special installations for road vehicles”, „Car body and
pentru autovehicule” structures for road vehicles”
Doctor inginer în Ştiinţe tehnice, domeniul „Inginerie Industrială”, PhD Engineer in Technical sciences, area „Industrial Engineering”,
Universitatea din Craiova, 2000. University of Craiova, 2000.
Domenii de competenţă: autovehicule rutiere, instalaţii pentru autovehicule, Areas of competence: road vehicles, vehicles installations, car body
proiectarea caroseriilor şi ergonomia postului de conducere. design, driving seat ergonomics.
Născută în anul 1968, Mai, 1 Born in year 1968, May, 1
E-mail: gabriela_monica_pana @yahoo.com E-mail: gabriela_monica_pana @yahoo.com

POPA MITROI GHEORGHE − Şef lucrări POPA MITROI GHEORGHE − University junior lecturer
Discipline: „Fiabilitatea şi terotehnica autovehiculelor”, „Trafic rutier şi Discipline: „Reliability of road vehicles”, „Road traffic and road
siguranţa circulaţiei”, „Expertiza tehnică a accidentului de circulaţie” safety”, „Technical expertise of road accidents”
Doctor în Ştiinţe inginereşti, domeniul „Inginerie Mecanică”, Universitatea PhD Engineer, area „Mechanical Engineering”, University
Transilvania, Braşov, 2009. Transilvania, Braşov, 2009.
Domenii de competenţă: autovehicule rutiere, tractoare şi maşini agricole. Areas of competence: road vehicles, tractors and farming machines.
Născut în anul 1969, Septembrie, 2 Born in year 1969, September, 2
E-mail: popa_ghe @yahoo.com E-mail: popa_ghe @yahoo.com

SIMNICEANU LORETA − Şef lucrări SIMNICEANU LORETA − University junior lecturer


Discipline: „Dinamica autovehiculelor”, „Calculul şi construcţia Discipline: „Vehicle dynamics”, „Vehicles calculus and construction”
autovehiculelor” PhD Engineer in Technical sciences, area „Mechanical engineering”,
Doctor inginer în Ştiinţe tehnice, domeniul „Inginerie Mecanică”, University POLITEHNICA Bucharest, 2005.
Universitatea POLITEHNICA Bucureşti, 2005. Areas of competence: road vehicles, computational modeling,
Domenii de competenţă: autovehicule rutiere, modelare computaţională, mechanical systems modeling and simulation.
modelare şi simulare de sisteme mecanice. Born in year 1972, April, 3
Născută în anul 1972, Aprilie, 3 E-mail: lsimniceanu @yahoo.com
E-mail: lsimniceanu @yahoo.com

TUTUNEA DRAGOS − Şef lucrări TUTUNEA DRAGOS − University junior lecturer


Discipline: „ Geometrie descriptivă”, „Desen tehnic” Discipline: „ Descriptive geometry”, „Technical drawing”
Domenii de competenţă: autovehicule rutiere, transfer de căldură, motoare Areas of competence: road vehicles, heat transfer, thermal engines
termice PhD Engineer in Engineering sciences, area „Mechanical Engineering”,
Doctor în Ştiinţe inginereşti, domeniul „Inginerie Mecanică”, Universitatea din University of Craiova, 2009.
Craiova, 2009. Born in year 1982, February, 2
Născut în anul 1982, Februarie, 2 E-mail: dragostutunea@yahoo.com
E-mail: dragostutunea@yahoo.com
DEPARTAMENTUL: AUTOVEHICULE, TRANSPORTURI ŞI INGINERIE INDUSTRIALĂ
DEPARTMENT: AUTOMOTIVE, TRANSPORTATION AND ENGINEERING INDUSTRIES

BERCEANU COSMIN - asistent universitar BERCEANU COSMIN - University assistant


Doctor inginer în Ştiinţe tehnice - Domeniul: Inginerie mecanică, Universitatea PhD Engineer in Engineering sciences,area „Mechanical engineering” ,
din Craiova 2011 University of Craiova, 2011
Discipline: Geometrie descriptivă, Desen tehnic, Mecanisme, Rezistenţa Discipline : Descriptive geometry,Technical drawing,Mechanisms,
materialelor Material resistance
Domenii de competenţă: aplicaţii mecanice în prostetică, biomecanisme, Areas of competence: mechanical prosthetic applications ,
analiză cu elemente finite byomechanisms, analysis with finite elements
Nascut 1984, mai, 6 Born in year 1984, May, 6
E-mail: berceanu_cosmin2000@yahoo.com E-mail: berceanu_cosmin2000@yahoo.com

CĂTĂNEANU MIHNEA − Asistent universitar CĂTĂNEANU MIHNEA − University assistant


Discipline:” Echipamente si tehnici de diagnosticare a autovehiculelor”, Discipline:” Equipments and techniques of road vehicles diagnose”,
„Trafic rutier şi siguranţa circulaţiei” „Road traffic and traffic safety”
Doctorand în Ştiinţe inginereşti, domeniul „Inginerie Mecanică”, Universitatea PhD student in Engineering sciences, area „Mechanical Engineering”,
din Craiova. University din Craiova.
Domenii de competenţă: autovehicule rutiere, modelare şi simulare de sisteme Areas of competence: road vehicles, modeling and simulation of
mecanice mechanical systems.
Născut în anul 1980, Ianuarie,13 Born in year 1980, January,13
E-mail: cataneanu @yahoo.com E-mail: cataneanu @yahoo.com

GLUGĂ CRISTIAN - Asistent universitar GLUGĂ CRISTIAN - University assistant


Discipline: Desen tehnic, Grafică asistată de calculator, Discipline: Technical drawing, Computer aided graphics
Domenii de competenţă: Grafică asistată de calculator, Documentaţii tehnice Areas of competence: Computer aided graphics, Technical
Născut în anul 1967, noiembrie, 20 documentations
E-mail: glugac@yahoo.com Born in year 1967, November, 20
E-mail: glugac@yahoo.com

OPRICA THEODOR GEORGE - Asistent universitar OPRICA THEODOR GEORGE - University assistant
Discipline: „Teoria grafurilor în transporturi”, „Informatica în Discipline: Graph teory in transport, Informatics in transport, Traffic
transporturi”,„Instalaţii de management a traficului”, „Statistica în inginerie”, management installations, Statistics in engineering, Road traffic
„Trafic rutier” PhD in Technical sciences, area „Systems engineering”, University of
Doctor în Ştiinţe tehnice - Domeniul: Ingineria sistemelor, Universitatea din Craiova, 2011
Craiova, 2011 Areas of competence: mathematics applied in transport and traffic,
Domenii de competenţă: matematică aplicată în transporturi si trafic, sisteme traffic management systems, informatics applied in transport and traffic
de management a traficului, informatică aplicată în transporturi si trafic Born in year 1985, March, 17
Născut în anul 1985, martie, 17 E-mail: oprica_theodor@yahoo.com
E-mail: oprica_theodor@yahoo.com
DEPARTAMENTUL: AUTOVEHICULE, TRANSPORTURI ŞI INGINERIE INDUSTRIALĂ
DEPARTMENT: AUTOMOTIVE, TRANSPORTATION AND ENGINEERING INDUSTRIES

TROTEA MARIO − Asistent universitar TROTEA MARIO − University assistant


Discipline:” Calculul şi construcţia autovehiculelor”, „Desen tehnic şi Discipline:” Road vehicles calculus and construction”, „Technical
infografică” drawing and info graphics”
Doctorand în Ştiinţe inginereşti, domeniul „Inginerie Mecanică”, Universitatea PhD student in Engineering sciences, area „Mechanical Engineering”,
din Craiova. University of Craiova.
Domenii de competenţă: autovehicule rutiere, modelare şi simulare de sisteme Areas of competence: Road vehicles, mechanical systems modeling and
mecanice simulation.
Născut în anul 1968, Mai, 15 Born in year 1968, May, 15
E-mail: mtrotea@yahoo.com E-mail: mtrotea@yahoo.com

MIRITOIU COSMIN − Asistent universitar MIRITOIU COSMIN − University assistant


Discipline: Tehnologia fabricării produselor, Studiul materialelor Discipline: Manufacture of products technology, Materials technology
Domenii de competenţă:modelarea structurilor mecanice, analiză cu elemente Areas of competence: Mechanical structures modeling, finite element
finite, programarea MUCN analysis, MUCN programming
Doctor în Ştiinţe tehnice - Domeniul: Inginerie Mecanică, Universitatea din PhD engineer in Technical sciences, area “Mechanical engineering”
Craiova, 2012 University of Craiova, 2012
Născut în anul 1985, decembrie, 7 Born in year 1985, December, 7
E-mail: miritoiucosmin@yahoo.com E-mail: miritoiucosmin@yahoo.com

NANU ANDREI GHEORGHE − Preparator universitar NANU ANDREI GHEORGHE − University junior assistant
Discipline: Programarea calculatoarelor şi limbaje de programare Discipline: Computer programming and computer languages.
Domenii de competenţă: programarea calculatoarelor Areas of competences: computer programming
Născut în anul 1983, Septembrie, 19 Born in year 1983, September, 19
E-mail: andreinanu@rdslink.ro E-mail: andreinanu@rdslink.ro
UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA FACULTATEA DE MECANICĂ
Departamentul ……………………………………………………..
Diciplina ______________________________________________________
CADRUL DIDACTIC___________________________________________________________________
SEMESTRUL I / II Anul academic 2012-2013

Fişă
Pentru evaluarea interacţiunii student - cadru didactic
1. Care a fost gradul Dvs. de frecvenţă la acest curs?
Nota 1 Nota 2 Nota 3 Nota 4 Nota 5 Nota 6 Nota 7 Nota 8 Nota 9 Nota 10

0-10% 11-20% 21-30% 31-40% 41-50% 51-60% 61-70% 71-80% 81-90% peste 90%

2. Care este gradul de frecvenţă a cadrului didactic la acest curs?


Nota 1 Nota 2 Nota 3 Nota 4 Nota 5 Nota 6 Nota 7 Nota 8 Nota 9 Nota 10

0-10% 11-20% 21-30% 31-40% 41-50% 51-60% 61-70% 71-80% 81-90% peste 90%

3. Prelegerile cursului au fost prezentate într-o succesiunea logică?


1 – foarte prost planificate →→→→→→→→→→→→→→→→→ 10 – excelent planificate
4. Cadrul didactic induce studenţilor motivaţia de a învăţa?
1 – motivaţie foarte slabă →→→→→→→→→→→→→→→→→ 10 – motivaţie foarte puternică
5. Noţiunile prezentate sunt explicate în mod clar ?
1 – explicaţie foarte neclară →→→→→→→→→→→→→→→→→ 10 – explicaţie foarte clară
6. Cadrul didactic prezintă în mod atractiv subiectul cursului?
1 – complet neatractiv →→→→→→→→→→→→→→→→→ 10 – foarte atractiv
7. Modul de interacţiune şi comunicare cu studenţii?
1 – foarte slab →→→→→→→→→→→→→→→→→ 10 – foarte bun
8. Cum apreciaţi impactul cursului asupra pregătirii Dvs. Profesionale?
1 – inexistent →→→→→→→→→→→→→→→→→ 10 – foarte puternic
9. Bibliografia recomandată este accesibilă şi folositoare?
1 – foarte nefolositoare →→→→→→→→→→→→→→→→→ 10 –foarte folositoare
10. Cum apreciaţi din punct de vedere moral prestaţia cadrului didactic?
1 – foarte proastă →→→→→→→→→→→→→→→→→ 10 – excelentă

ÎNTREBARE
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
PUNCTAJ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
TOTAL
Acest chestionar este anonim, confidenţial şi se bazează pe cooperare voluntară.
Răspunsul la prima întrebare se cuantifică în factori de pondere a acelorlalte răspunsuri.

Scala de transformare a notelor în calificative este următoarea:


Nota 9 - 10 7- 8,99 5 - 6,99 Mai mic decât 5
Calificativul Foarte bine Bine Satisfăcător Nesatisfăcător
CHESTIONAR PENTRU EVALUAREA
SATISFACŢIEI STUDENŢILOR
Realizat în scopul monitorizării şi evaluării calităţii învăţământului superior
privind procesul de învăţământ.

Facultatea de MECANICA,
Anul de studii ………..
Specializarea ……………...........…………...

Vă rugăm să răspundeţi fără a semna, sincer şi obiectiv, la întrebările formulate mai jos, marcând
cu un singur „x” în căsuţa corespunzătoare aprecierii pe care o consideraţi corectă.

Nivele de E - Excelent FB – Foarte bine B - Bine S - Satisfăcător NS - Nesatisfăcător


apreciere
Punctaj 5 4 3 2 1
A. Întrebări cu caracter general
Nr. E FB B S NS
1. Ce calificativ acordaţi faptului că urmaţi o facultate?
2. Cum apreciaţi dorinţa dvs. de a păstra legătura cu facultatea după
absolvirea facultăţii?
3. Cum apreciaţi pregătirea teoretică pe care dvs. o primiţi în facultate,
pentru domeniul în care vă pregătiţi?
4. Cum apreciaţi pregătirea practică pe care dvs. o primiţi în facultate, pentru
domeniul în care vă pregătiţi?
5. Cum apreciaţi, în general, pregătirea pe care v-o asigură facultatea, pentru
viaţa de zi cu zi?
6. Cum consideraţi că sunteţi pregătit în raport cu studenţii altor universităţi
din ţară?
7. Cum calificaţi nivelul de cunoştinţe asigurat de facultate, faţă de nivelul
de cunoştinţe asigurat de facultăţile din ţările europene?
8. Cum apreciaţi măsura în care, dacă ar trebui să o luaţi de la început, aţi
urma aceeaşi facultate?
9. Cum apreciaţi măsura în care aveţi şanse reale de angajare prin
specializarea urmată?
10. În ce măsură consideraţi că piaţa muncii are nevoie de specialişti în
domeniul pregătirii dvs.?
11. În ce măsură apreciaţi că puteţi fi un bun angajat, prin prisma pregătirii
asigurate de facultate ?
12. În ce măsură apreciaţi că puteţi face faţă cerinţelor pe plan mondial,
datorită pregătirii din facultate?
13. În ce măsură apreciaţi că aţi dobândit deprinderi practice prin pregătirea
asigurată de facultate?
14. În ce măsură apreciaţi că v-aţi dezvoltat deprinderile creative prin
pregătirea asigurată de facultate?
15. În ce măsură apreciaţi că aţi dobândit deprinderi manageriale prin
pregătirea asigurată de facultate?
16. Cum apreciaţi dumneavoastră reputaţia facultăţii pe care o urmaţi?
17. Cum apreciaţi măsura în care calitatea procesului de învăţământ depinde
de comunicarea dintre student şi facultate?
B. Întrebări privind cadrele didactice şi condiţiile oferite de facultate

Nr. E FB B S NS
1. Cum apreciaţi pregătirea profesională a cadrelor didactice de la
facultatea dumneavoastră?
2. Cum apreciaţi calitatea umană a cadrelor didactice de la facultatea
dumneavoastră?
3. Cu ce calificativ apreciaţi metodele de predare folosite de facultatea
dumneavoastră?
4. Ce calificativ general aţi acorda cadrelor didactice de la facultatea
dumneavoastră?
5. Cum evaluaţi dotarea cu materiale documentare a bibliotecii facultăţii?
6. Cum apreciaţi baza materială a facultăţii dumneavoastră?
7. Cu ce calificativ apreciaţi activitatea în domeniul cercetării ştiinţifice a
cadrelor didactice din facultatea pe care o urmaţi?

C. Întrebări privind procesul de învăţământ


Nr. E FB B S NS
1. Ce calificativ acordaţi măsurii în care obligativitatea participării la
cursuri are importanţă în pregătirea dvs.?
2. Cum apreciaţi conţinutul planurilor de învăţământ după care învăţaţi?
3. În ce măsură planurile de învăţământ cuprind discipline compatibile cu
profilul urmat de dumneavoastră?
4. Cum apreciaţi conţinutul programelor analitice ale disciplinelor
audiate?
5. Cum apreciaţi gradul de actualitate şi oportunitate a informaţiilor
conţinute în programele analitice ale disciplinelor audiate?
6. Cum apreciaţi concordanţa dintre conţinutul programelor analitice după
care învăţaţi şi cerinţele practicii actuale?
7. În ce măsură există în programele analitice după care învăţaţi, elemente
de management şi asigurarea calităţii, capabile să vă ofere un plus de
performanţă?

8. În ce măsură consideraţi că dialogul cu studenţii şi temele individuale


rezultate în timpul semestrului contribuie la îmbunătăţirea procesului
de învăţământ?

AN ACADEMIC 2012 - 2013


ADRESE TIP SITE SI LINKURI UTILE
PENTRU REGLEMENTĂRI
PRIVIND ACTIVITATEA STUDENTILOR

www.mecanica.ucv.ro adresa site-ului Facultatii de Mecanică a Universitatii din Craiova


www.ucv.ro adresa site-ului Universitatii din Craiova
www.edu.ro adresa site-ului Ministerului Educaţiei Naţionale
www.aracis.ro adresa site-ului Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior

INFORMATII SCOLARITATE ON LINE http://cis01.central.ucv.ro/evstud/


INFORMAȚII MOBILITAȚI STUDENȚEȘTI http://mecanica.ucv.ro/Studenti/Mobilitati/Info.html
INFORMATII CENTRUL DE CONSILIERE SI ORIENTARE PROFESIONALA http://ccop.ucv.ro/
ORGANIZAŢIA STUDENŢILOR DIN FACULTATEA DE MECANICA https://ro-ro.facebook.com/osfm.craiova

MANAGEMENTUL CALITĂȚII LA NIVEL INSTITUȚIONAL


• Regulamente, proceduri UCV http://cis01.central.ucv.ro/dmc/

REGLEMENTĂRI DE INTERES GENERAL http://mecanica.ucv.ro/Calitate/Calitate.html


• Carta Universitatii
• Codul de etica universitara
• Comisia de Evaluare Interna si Asigurare a Calitatii
• Regulamentul Departamentului de Managementul calitatii
• Regulament de ordine interioara
• Ordin MEdC nr. 295-2007
• Ordin MECT nr. 3315-2008
• Ordin nr.3271-2012
• Acreditare Masterate
• Cod drepturi și obligații studenți
• Regulament activitate profesională studenți
• Regulament ciclul de licență
• Regulament ciclul de master
• Codul de asigurare a calității
• Regim achitare taxe laborator
• Plan Calitate 2012-2013
• Procedura pentru evaluarea finala a studentului
• Procedura pentru evaluarea studentului
• Procedura pentru evaluare, competenţă, constientizare si perfecţionare
• Raport cerinte studenti
• Metodologie privind organizarea şi desfaşurarea finalizării studiilor la facultatea de mecanica
• Ghid privind proiectul de licenţă
• Sinteza centrare pe student
• Regulament privind organizarea si desfasurarea practicii studentilor/masteranzilor
• Regulament privind activitatea profesionala a studentilor
• Regulament privind activitatea desfasurata prin cercurile stiintifice studentesti
l) Studentul/masterandul are obligaŃia de a depune cerere de retragere în situaŃia în care nu mai MINISTERUL EDUCAłIEI, CERCETĂRII TINERETULUI ŞI SPORTULUI
doreşte să fie student/masterand. StudenŃii/masteranzii care depun cerere de retragere până la data de UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA
15.11.2012 îşi vor pierde calitatea de student/masterand începând cu 01.10.2012, cei care depun cerere FACULTATEA DE LITERE
de retragere în perioada 15.11.2012-15.01.2013 îşi vor pierde calitatea de student începând cu
15.11.2012, cei care depun cerere de retragere în perioada 15.01.2013-15.05.2013 îşi vor pierde Specializarea____________________________________
calitatea de student începând cu 15.01.2013, încetându-le orice obligaŃie financiară faŃă de
Universitatea din Craiova, ulterioară pierderii calităŃii de student/masterand.
m) Studentul/masterandul are obligaŃia de a achita alte taxe aprobare de Senatul UniversităŃii CONTRACT CADRU DE STUDII
din Craiova; Nr. ________/_____________
n) Studentul /masterandul are obligaŃia să se deplaseze şi să solicite personal de la secretariatul Încheiat între:
facultăŃii, parola de acces pe internet, cu ajutorul căreia să-şi vizualizeze situaŃia şcolară şi situaŃia 1. Universitatea din Craiova reprezentată de Prof.univ.dr. Dan Claudiu Dănişor, având funcŃia
achitării taxelor şi a debitelor restante. Astfel, studenŃii îşi asumă răspunderea pentru informarea de Rector în numele şi pentru Facultatea de Litere, reprezentată Prof.univ.dr. Nicu Panea, având funcŃia
privind situaŃia şcolară şi situaŃia achitării taxelor şi a debitelor restante. Eventualele neconcordanŃe de Decan şi
referitoare la situaŃia şcolară pot fi rezolvate de către student/materand informându-se la secretariatul
facultăŃii. NeconcordanŃele privind plata taxelor se rezolvă direct adresându-se la Serviciul 2. ________________________________________________ în calitate de student/masterand,
Contabilitate al universităŃii.
o) În momentul solicitării actelor se studii (finalizarea studiilor, retragerea la cerere, anul I, an universitar 2012/2013, forma de învăŃământ zi/, master - beneficiar de servicii educaŃionale,
exmatricularea, întreruperea de studii), studentul/masterandul are obligaŃia să întocmească nota de
lichidare. nascut la data de _________________ în localitatea _____________________________ judeŃul
Art.6. Nerespectarea de către student/masterand a îndatoririlor ce decurg din prezentul contract
atrage după sine atenŃionarea şi aplicarea sancŃiunilor prevăzute în regulamentele din Universitate la _______________________ fiul(fiica) lui __________________ şi al ____________________
propunerea Consiliului facultăŃii, aprobate de rector sau după caz, conform legilor în vigoare.
SancŃiunea aplicată, în funcŃie de gravitatea abaterilor, de repetarea lor şi de condiŃiile în care au fost domiciliat în ________________________________ strada __________________________________
săvârşite, poate fi contestată în termen legal de 30 de zile de la data comunicării, la organul de
conducere imediat superior. nr. ________ bl.________,sc._____, ap._____ judeŃul ________________________________
Art.7. În situaŃii litigioase, conflicte interpersonale, comportament indecent privind relaŃiile cu
alŃi studenŃi sau relaŃiile dintre student/masterand şi cadre didactice, atât studentul/masterandul cât şi legitimat cu B.I./C.I., seria ______, nr.___________________ CNP ____________________________
cadrul didactic, se pot adresa organismului abilitat de către Senat pentru rezolvarea acestor probleme.
Art.8. Pentru apărarea drepturilor sale, studentul se poate adresa prin petiŃie organelor de eliberat de ___________________ la data de ________________, telefon ______________________,
conducere ale FacultăŃii sau UniversităŃii.
Art.9. Prezentul contract se completează în mod corespunzător cu alte clauze contractuale în telefon mobil ______________________.
conformitate cu prevederile legale.
Art.10. In situaŃia în care litigiile nu se rezolvă pe cale amiabilă, acestea sunt de competenŃa
instanŃelor judecătoreşti competente. OBIECTUL CONTRACTULUI
Prezentul contract se încheie astăzi ......................................, în două exemplare, câte unul Art.1. Prezentul contract are ca obiect derularea activităŃilor curriculare şi extracurriculare la
pentru fiecare parte contractuală, se semnează personal şi îşi păstrează valabilitatea pe perioada cât Universitata din Craiova reglemântând raporturile dintre instituŃia de învăŃământ superior şi fiecare
contractantul este student/masterand la Facultatea de Litere a UniversităŃii din Craiova. student/masterand, cu precizarea drepturilor şi obligaŃiilor părŃilor semnatare în concordanŃă cu
Studentul/masterandul a achitat taxa de înmatriculare cu chitanŃa, seria UCV, nr. legislaŃia în vigoare, cu Ordinele Ministerului EducaŃiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului şi
_______________/________________________. prevederile Cartei Universitare.

TERMENUL
Art.2. Prezentul contract este valabil pe întreaga perioadă de şcolarizare, începând cu anul
universitar 2012/2013, cu actualizarea, dacă este cazul, pe bază de act adiŃional, în raport cu legislaŃia
RECTOR, ce va apărea în domeniul învăŃământului universitar şi hotărârile Senatului UniversităŃii din Craiova.
Art.3. Drepturile şi obligaŃiile părŃilor contractante decurg din legislaŃia în vigoare, din Carta
Prof.univ.dr. Dan Claudiu Dănişor Universitară, precum şi din regulamentele specifice instituŃiei de învăŃământ superior.

DREPTURILE ŞI OBLIGAłIILE PĂRłILOR CONTRACTANTE


Art.4. Drepturile şi obligaŃiile instituŃiei de învăŃământ superior:
a) Rectorul UniversităŃii are dreptul de a supraveghea şi urmări modul în care
studentul/masterandul îşi respectă toate îndatoririle;
DECAN, Comp.CONTENCIOS, STUDENT, b) Rectorul instituŃiei de învăŃământ superior are obligaŃia de a asigura condiŃiile de exercitare a
prof.univ.dr. Nicu Panea drepturilor studentului/masterandului, în concordanŃă cu legislaŃia în vigoare;
c) InstituŃia de învăŃământ superior are dreptul să stabilească cuantumul taxelor de studii, master au obligaŃia de a promova toate examenele şi celelalte activităŃi stabilite conform planului de
eventual defalcarea acestora pe tranşe, modalitatea de actualizare a acestora şi a tranşelor restante, învăŃământ, altfel masterandul este exmatriculat.
precum şi consecinŃele privind neachitarea la termen; StudenŃii/masteranzii care prin concurs au ocupat un loc finanŃat de la buget sau un loc cu taxă,
d) InstituŃia de învăŃământ superior se obligă să asigure condiŃiile materiale şi logistice de îşi păstrează, acest statut pe tot timpul şcolarizării, conform prevederilor legale. Eventualele locuri
derulare a activităŃilor conform planurilor de învăŃământ; finanŃate de la bugetul de stat devenite disponibile într-un an de studiu, vor fi ocupate pentru un an
e) InstituŃia de învăŃământ superior se obligă să elaboreze regulamentul privind sistemul de universitar de studenŃii şcolarizaŃi pe bază de taxă, în ordinea descrescătoare a mediilor obŃinute în anul
credite transferabile şi de certificare a examinării şi să îl facă public; anterior de studiu. În situŃia în care numărul studenŃilor integralişti este mai mic decât numărul
f) InstituŃia de învăŃământ superior are obligaŃia să stabilească facilităŃile la care locurilor finanŃate de la buget disponibile, locurile disponibile vor fi ocupate de studenŃii neintegralişti
studentul/masterandul cu taxă are acces; în ordinea descrescătoare a mediilor obŃinute de aceştia.
h) InstituŃia de învăŃământ superior poate modifica cuantumul taxei de şcolarizare în baza h) Studentul/masterandul se obligă să respecte normele de disciplină şi etică universitară, în
hotărârii Senatului UniversităŃii din Craiova; conformitate cu regulamentele proprii ale instituŃiei de învăŃământ superior;
Art.5. Drepturile şi obligaŃiile studentului/masterandului: i) Studentul/masterandul are obligaŃia să folosească cu grijă bunurile materiale existente în
a) Studentul/masterandul are dreptul să participe la formarea/instruirea prevăzută în curriculum spaŃiile de învăŃământ, cămine, cantine, biblioteci etc. şi să le păstreze în bună stare. Contravaloarea
şi la activităŃi didactice suplimentare organizate la cerere, în conformitate cu prevederile Cartei prejudiciilor rezultate din degradarea sau distrugerea acestor bunuri se va recupera de la cel care le-a
Universitare şi cele ale Senatului instituŃiei de învăŃământ superior; produs, conform procedurilor legale în vigoare şi regulamentului de cazare în cămin.
b) Studentul/masterandul are dreptul să utilizeze baza materială şi logistică şi să aibă acces la j) Studentul/masterandul de la forma de învăŃământ cu taxă are obligaŃia să achite taxele de
alte servicii legate de procesul de învăŃământ sau de activitatea sportivă, culturală, socială, de orientare studiu conform reglementărilor Senatului UniversităŃii din Craiova.. Taxa de şcolarizare pentru anul
profesională şi consiliere în carieră; academic 2012/2013 este de 2.700 lei şi se poate achita fie integral până la data de 15.11.2012, fie în
c) Studentul/masterandul are dreptul să solicite instituŃiei de învăŃământ superior întreruperea trei tranşe, până la următoarele date: 15.11.2012 - 900 lei; 15.01.2013- 900 lei şi 15.05.2013 - 900 lei.
medicală sau întreruperea studiilor din alte motive bine justificate, aprobarea fiind de competenŃa Termenele de plată rămân valabile pentru întreaga perioadă de studiu.
Rectorului. Solicitarea întreruperii studiilor se va face înainte de începerea anului universitar, sau din Taxele de studiu pot fi achitate: în numerar la casieria UniversităŃii sau prin BRD prin
motive bine justificate, pe parcursul anului universitar; intermediul reŃelei de ATP în contul RO48BRDE 170 SV4691043 1700 astfel:
d) Studentul/masterandul are dreptul să participe, prin liberă exprimare a opiniilor, la evaluarea - studentul folosind CNP-ul şi parola ca intra pe sit-ul www.ucv.ro pe factura proformă, va
activităŃii pentru disciplinele frecventate, respectând reglementările Senatului UniversităŃii; selecta şi bifa taxele pe care trebuie să le achite
e) Pentru performanŃele deosebite obŃinute în activitatea profesională şi ştiinŃifică - studentul va scana factura proformă la ATP, la orice agenŃie BRD şi va depune taxa de
studentul/masterandul poate fi recompensat prin diferite forme în conformitate cu hotărârile studiu.
Consiliului facultăŃii; ChitanŃele în original se păstrează la domiciliu până la întocmirea fişei de lichidare şi ridicarea
f) Studentul/masterandul se obligă ca în derularea activităŃilor curriculare şi extracurriculare să diplomei de absolvire.
se încadreze în reglementările legislaŃiei în vigoare şi cele specifice instituŃiei de învăŃământ superior StudenŃii/masteranzii care găsesc posibilităŃi de finanŃare a studiilor, se prezintă la secretariatul
(regulamente); FacultăŃii pentru încheierea unui contract între Universitate, finanŃator şi beneficiar.
g) Studentul/masterandul se obligă să se încadreze în reglementările instituŃiei de învăŃământ Nerespectarea obligaŃiilor privind plata taxelor de studiu, la termenele stabilite, atrage după sine
superior privind evaluarea cunoştinŃelor, acordarea creditelor transferabile şi de certificare a pierderea calităŃii de student. În situaŃia în care studentul/masterandul nu achită prima tranşă până la
examinărilor. data de 15.11.2012, acesta pierde calitatea de student/masterand, începând cu data de 01.10.2012. În
Pentru fiecare disciplină promovată studentul/masterandul obŃine numărul de credite atribuit consecinŃă, se va şterge debitul din evidenŃele UniversităŃii din Craiova.
disciplinei. Promovarea anului I de studiu necesită acumularea unui număr miminum de 30 de credite. Studentul/masterandul care nu achitată o tranşă din taxa de şcolarizare la termenul stabilit în
Studentul/masterandul care la finele anului I nu a acumulat minimum 30 de credite este exmatriculat. contract este automat exmatriculat, indiferent de anul de studii şi, în consecinŃă, se va şterge debitul
Promovarea anului II de studiu pentru ciclul licenŃă necesită acumularea unui număr minimum de 90 acestuia din evidenŃele UniversităŃii.
credite aferente celor doi ani. Nu se vor lua în calcul creditele suplimentare celor 60 de credite Reînmatricularea studentului/masterandului se poate face numai după întocmirea unei cereri de
prevăzute în planul de învăŃământ al anului. Neîndeplinirea numărului minimum de credite de către reînmatriculare înregistrată la secretariatul facultăŃii, aprobată de decanul facultăŃii şi plata taxei de
studenŃi/masteranzi, duce la repetarea anului, cu taxă, numai în situaŃia depunerii unei cereri. În cazul reînmatriculare şi a taxei de şcolarizare restante. (Taxa de reînmatriculare şi taxa de şcolarizare restantă
în care nu depune cerere, studentul/masterandul este exmatriculat. Pentru a intra în examenul de se vor plăti împreună numai la casieria UniversităŃii).
licenŃă/disertaŃie, studentul/masterandul trebuie să aibă acumulat numărul total de credite prevăzut la Cererile de reînmatriculare vor fi depuse la secretariatul facultăŃii în termen de maximum 60 de
forma de învăŃământ pe care a urmat-o. zile de la data deciziei privind pierderea calităŃii de student.
Taxele pentru examenele restante/diferenŃe la toate facultăŃile UniversităŃii din Craiova în anul La cerere, sunt exceptate de la această prevedere studenŃii/mastranzii care din motive obiective,
universitar 2012-2013 vor fi achitate de către studenti în condiŃiile prevăzute în anexa 3 la Decizia nr. independente de voinŃa lor (spitalizare, concedii pre şi postnatale, burse şcolare în străinătate etc.)
220/10.07.2012 ce se află la sediul fiecărei facultăŃi (secretariat). solicită întreruperea studiilor. Această întrerupere nu poate fi mai mare de1 an/luni. În aceste situaŃii,
Studentul care nu a acumulat numărul total de credite la finele ultimului an de studiu, va urma întreruperea şi reluarea activităŃii şcolare se va face numai prin decizie a rectorului, cu recunoaşterea
un an suplimentar până la obŃinerea numărului integral de credite, iar examenul de licenŃă se va susŃine activităŃii şcolare şi a taxelor achitate.
în sesiunea imediat următoare acumulării numărului total de credite. In anul suplimentar, studentul va k) Studentul/masterandul, de la forma de învăŃământ cu taxă, are obligaŃia de plată a taxei de
achita taxele conform anexei 3 la Decizia nr. 220/10.07.2012 ce se află la sediul fiecărei facultăŃi studiu pe toată perioada în care a avut calitatea de student/masterand, indiferent dacă a avut sau nu
(secretariat) . activitate;
Un masterand poate întrerupe studiile universitare de masterat în baza unei cereri, pe baza unor
motive bine întemeiate, pe o perioadă de maximum un an. La finele ultimului an de studiu, cursanŃii la