Sunteți pe pagina 1din 1

File: Aștept măreața zi

AȘTEPT MĂREAȚA ZI

          
         
1.Aș - tept mă - rea - ța zi, Când Tu vei re - ve - ni,
2.A - de - sea mă o - presc La porți de Pa - ra - dis


3.Cu fra - ții mei voi fi, Cu cei ce au pur - tat,
          
           

   

  
              

I - su - se bun, pe no - rul alb, în mii de stră - lu - ciri.
Și fe - ri - cit, ca-n vis pri -vesc, lo - ca - șul mult pro - mis.

      
Prin foc și val, cre - din - ța lor și jert - fă ne-a-n -vă - țat.
        
        
  
  

                 
       
De dor și O - sa - na, Mi-e pli - nă i - ni - ma,
Și plân - ge ru - ga mea Și tot mai mult aș vrea,

         
Pe toți ce L-am iu - bit, Pe toți ce L-am pri - mit,

         
  
       

       
            
  
S-a - lerg de grab' în ca - lea Ta, I - su - se mult aș vrea!
În cer de har, să trec ho - tar Spre veș - ni - ci - a mea!

           
I - sus la El ne va pri - mi În mi - nu - na - ta zi!

             
  

    

weer.ro vt 2015