Sunteți pe pagina 1din 20

UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA

FACULTATEA ŞTIINŢE ECONOMICE

DEPARTAMENTUL CONTABILITATE ŞI INFORMATICĂ ECONOMICĂ

NUMELE DE FAMILIE, PRENUMELE AUTORULUI

Lucrul individual

la disciplina CONTABILITATEA FINANCIARĂ I

STUDIU DE CAZ

Conducător ştiinţific: Iacob Aliona

Autorul: Balaban Oxana

Chişinău - 2018
Anexa 2

DESCRIEREA STUDIULUI DE CAZ ŞI SARCINILE FORMULATE

Activitatea de bază a entității S.R.L. „Astra” este comercializarea mărfurilor pe piaţa internă a
RM.

Date generale despre entitate:


- codul fiscal 1003568794789
- codul TVA 0256503
- adresa juridică – mun. Chişinău, str. Columna, 171 (CUATM 0120).
-
La sfîrşitul perioadei de gestiune entitatea prezintă soldurile pe conturile din Cartea Mare la
01.01.201N (Tabelul 1). Pe parcursul anului 201N, S.R.L. „Astra” a efectuat operaţiuni
economice care sunt prezentate în Tabelul 2.

Tabelul 1
Soldurile pe conturile din Cartea mare la 01.01.201N
S.R.L. „Astra”

Denumirea contului Suma


Imobilizari necorporale 112 13 000
Amortizarea imobilizari necorporale 113 (750)
Mijloace fixe 123 339 950
Amortizarea mijloacelor fixe 124 (50 050)
Creanţe pe termen lung 161 30 500
Avansuri pe termen lung acordate 162 25 000
Materiale 211 56 000
Obiecte de mică valoare şi scurtă durată 213 3 170
Uzura obiectelor de mică valoare şi scurtă durată 214 (920)
Producţie în curs de execuţie 215 9 150
Produse 216 5 450
Creanţe comerciale 221 58 750
Avansuri acordate curente 224 4 750
Creanţe ale bugetul 225 4 735
Creanţe ale personalului 226 2 500
Investiţii financiare curente în parţi neafiliate 251 11 200
Casa 241 850
Conturi curente în moneda naţională 242 9 705
Conturi curente în valută străină 243 9 100
Cheltuieli anticipate curente 261 12 000
Capital social 311 236 900
Capital suplimentar 312 4 386
Rezerve statutare 322 15 642
Alte rezerve 323 51 450
Profit nerepartizat al anilor precedenţi 332 5 240
Avansuri pe termen lung primite 423 20 000
Credite bancare pe termen scurt 511 26 000
Venituri anticipate curente 535 16 000
2
Datorii comerciale curente 521 78 420
Datorii faţă de personal privind retribuirea muncii 531 54 200
Datorii privind asigurările sociale 533 16 000
Datorii privind asigurările medicale 533 802
Datorii privind taxa pe valoarea adăugată 534 5 250
Provizioane curente 538 13 800

Tabelul 2
Operaţiunile economice efectuate în anul 201N
la S.R.L. „Astra”

Nr.
Conţinutul operaţiei economice Suma (lei) Debit Credit
crt.
1 2 3 4 5
1 Soldul producţiei în curs de execuţie se raportează în 9150 811 215
contul activităţii de bază
2 Se înregistrează în contul curent creditele bancare pe 200 000 + 22=200 242 411
termen lung 022
3 Se calculează amortizarea mijloacelor fixe:
- cu destinaţie generală de producţie 1 500 + 22=1522 821 124
- cu destinaţie administrativa 1 800 + 22=1822 713 124
4 Se calculează amortizarea imobilizarilor necorporale
cu destinaţie administrativa 306 + 22=328 713 113
5 Se plăteşte avans furnizorilor în contul achiziţionării 25 000 + 224 242
viitoare a materialelor 22=25022
6 Se acceptă facturile furnizorilor pentru materialele 211 521
intrate: 30500
- preţ de achiziţie 6100 534 521
- TVA 20%
7 Se eliberează de la depozit materiale pentru:
- activitatea de bază 30 750 + 22=30 811 211
- necesităţi generale de producţie 772 821 211
- necesităţi administrative ale entităţii 3 100 + 22=3122 713 211
800 + 22=822

8 Se dau în exploatare OMVSD de pînă la 1000 lei o 550 + 22=572 811 2131
unitate pentru necesităţile activităţii de bază
9 Se dau în exploatare OMVSD în valoare de peste 1000 2 200 2132 2131
lei o unitate pentru necesităţile activităţii de bază (VR
100)
10 Se calculează uzura OMVSD 1 050 811 214
11 Se reflectă valoarea contabila a mijloacelor fixe 15 590 + 721 123
vîndute 22=15612
12 Se decontează suma amortizarii calculate mijloacelor 5 300 + 22=5322 124 123
fixe vîndute
13 Se casează suma uzurii calculate aferentă OMVSD 1050 214 213
14 Se înregistrează deşeurile rezultate din scoaterea din
uz a OMVSD în cadrul valorii rămase 100 7138 2132
15 Se acceptă factura fiscală privind servicii poştale şi 500 7138 521
telegrafice, inclusiv TVA Total 600,00 lei 100 534 521

3
16 Se încasează în contul curent:
- avansul pe termen lung în contul livrării 250 000 + 22=250 242 423
utilajului 022 242 612
- sumele amenzilor pentru încălcarea clauzelor 1 750 + 22=1772
contractuale
17 Se calculează creanţele pe termen lung privind 161 413
leasingul financiar 2 650 + 22=2672
18 Se ridică numerar din contul curent 91 000 + 241 242
22=91022
19 Se plăteşte din casă:
- salariile lucrătorilor 25 550 + 22=25 531 241
- titularului de avans pentru cheltuieli de 572 226 241
deplasare 1 200 + 22=1222
- titularului de avans pentru procurarea timbrelor 226 241
250 + 22=272
poştale şi tichetelor
20 Se acceptă factura fiscală pentru combustibil şi energia
consumată în scopuri tehnologice:
- preţ de achiziţie 10 500+22=10522 821 521
- TVA 20% 2104.40 534 521
21 Din contul curent s-a transferat furnizorilor:
- pentru consumul de energie electrică 10 000 + 521 242
- pentru servicii poştale şi telegrafice 22=10022 521 242
400 + 22=422
22 Se acceptă factura fiscală privind cheltuielile de 400 7136 521
protocol, inclusiv TVA Total 480,00 lei 80 5344 521
23 Din contul curent se achită datoria faţă de furnizor
privind cheltuielile de protocol 480 521 242
24 Se încasează în contul curent numerar de la clienţi 50 000 + 242 221
22=50022
25 Se deschide un acreditiv pe seama numerarului propriu 244 242
al entităţii 35 000 +
22=35022
26 Se calculează dobînzile aferente creditelor primite 2 600 + 22=2622 714 511
27 Sau procurat investiţiile pe termen lung în părţi legate 30 000 + 142 521
cu achitare ulterioară 22=30022
28 Se transferă din contul curent:
- impozitul taxa pe valoarea adăugată 2 360 + 22=2382 5344 242
- furnizorilor pentru valorile materiale procurate
şi serviciile prestate 16 000 + 521 242
22=16022 5331
- organelor de asigurări sociale 242
3 000 + 22=3022
- organelor de asigurări medicale 5332 242
420 + 22=442
- comisioanele băncii 7138 242
180 + 22=202
29 Se casează valoarea contabila a mijloacelor fixe ieşite
ca urmare a calamităţilor naturale:
- costul de intrare – 20 000 lei 2000 723 123
- amortizarea acumulată – 18 000 lei 18000 124 123
30 Se primeşte cu titlu gratuit un autoturism 20 000 + 1234 6224
22=20022
31 Se înregistrează în contul curent în valută străină
diferenţa de curs valutar pozitivă aferentă soldurilor 50 + 22=72 243 622
mijloacelor valutare
32 Repartizarea costurilor indirecte de producţie la 1522+3122+10522 811 821
4
activitatea de bază =15166
33 Obţinerea produselor finite la cost efectiv 56710 216 811
34 S-au realizat produse cumpărătorilor la preţ de livrare 65000 +22=65022 221 611
35 Se reflectă TVA 20% aferent produselor livrate 13004.4 221 534
36 Închiderea conturilor de venituri 65022 611 351
1772 612 351
20094=86888 622 351
37 Închiderea conturilor de cheltuieli
4074 351 713
2622 351 714
15612 351 721
2000 351 723
7509.60
351 731
38 Reflectarea rezultatului financiarPN 55070 351 3333
39 Profit Brut 62580 351 731
40 Calculul Impozitului pe Venit 7509.6 731 534

NOTĂ: n – reprezintă numărul de registru al studentului


x – suma ce urmează a fi calculată
Se cere:
- de înregistrat operaţiunile economice efectuate în anul 201N în conturile contabile, de
determinat sumele care lipsesc;
- de deschis conturile, de reflectat operaţiunile economice în conturi (Anexa 3);
- de întocmit balanţa de verificare ale conturilor sintetice (Anexa 4);

5
Anexa 3

Structura contului contabil

Debit Cont activ- 112 Credit


Sold iniţial 13000

Total rulaj debit 0 Total rulaj credit


Sold final 13000

Debit Cont pasiv - 113 Credit


Sold iniţial Sold iniţial 750
4)328

Total rulaj debit 0 Total rulaj credit328


Sold final 1078

Debit Cont activ - 123 Credit


Sold iniţial 339950
30)20022 29)18000
2000
11)15612
12)5322
Total rulaj debit 20022 Totalrulaj credit
40934
Sold final 319038

Debit Cont pasiv - 124 Credit


Sold iniţial 50050
29)18000 3)1522
12)5322 1822

Total rulaj debit 23322 Total rulaj credit 3344

Sold final 30072

Debit Cont activ- 142 Credit


Sold iniţial 0

6
27)30022

Total rulaj debit 30022 Total rulaj credit


Sold final 30022

Debit Cont activ - 161 Credit


Sold iniţial 30500
17)2672

Total rulaj debit 2672 Total rulaj credit


Sold final 33172

Debit Cont activ - 162 Credit


Sold iniţial 25000

Total rulaj debit 0 Total rulaj credit0


Sold final 25000

Debit Cont activ - 211 Credit


Sold iniţial 56000
6)30500 7)30772
14)100 3122
822

Total rulaj debit 30600 Total rulaj credit 34716

Sold final 51884

Debit Cont activ - 213 Credit


Sold iniţial 3170
9)2200
8)572
9)2200
13)1050
14)100
Total rulaj 2200 Total rulaj credit
3922
Soldfinal 1448

7
Debit Cont pasiv - 214 Credit
Sold iniţial920
13)1050 10)1050

Total rulaj debit1050 Total rulaj credit1050


Sold final 920
Cont activ - 215
Debit Credit
Sold iniţial 9150
1)9150

Total rulaj debit 0 Total rulaj credit9150


Sold final 0
Debit Cont activ - 216 Credit
Sold iniţial 5450
33)56710

Total rulaj debit 56710 Total rulaj credit


Sold final 62160

Debit Cont activ - 221 Credit


Sold iniţial 58750
35)13004.40 24)50022
34)65022

Total rulaj debit 78026.4 Total rulaj credit


Sold final 86754.4

Debit Cont activ - 224 Credit


Sold iniţial 4 750
5)25022

Totalrulaj debit 25022 Total rulaj credit0


Sold final 29772

Debit Cont activ - 225 Credit


Sold iniţial 4735
8
Total rulaj debit 0 Total rulaj credit0
Sold final 4735

Debit Cont activ - 226 Credit


Sold iniţial 2500
19)1222
272
Total rulaj debit 1494 Total rulaj credit
Sold final 3994

Debit Cont activ - 241 Credit


Sold iniţial 850
18)91022 19)25 572
1222
272

Total rulaj debit 91022 Total rulaj credit 27066


Sold final 64806

Debit Cont activ - 242 Credit


Sold iniţial 9705
2)200 022 5)25 022
16)250 022 18)91 022
1 772 21)10 022
24)50 022 422
23)480
25)35 022
28)2 382
16 022
3 022
442
202

Total rulaj debit Total rulaj credit


501 838 184 060
Sold final 327483
Debit Cont activ - 243 Credit
9
Sold iniţial 9100
31)72

Total rulaj debit 72 Total rulaj credit0


Sold final 9172

Debit Cont activ - 244 Credit


Sold iniţial 0
25)35022 0

Total rulaj debit 35022 Total rulaj credit 0


Sold final 35022

Debit Cont activ - 251 Credit


Sold iniţial 11200

Total rulaj debit 0 Total rulaj credit0


Sold final 11200

Debit Cont activ - 261 Credit


Sold iniţial 12000

Total rulaj debit 12000 Totalrulaj credit


Sold final 12000
Debit Cont pasiv - 311 Credit
Sold iniţial236900

Total rulaj debit0 Total rulaj credit 0


Sold final 236900

Debit Cont pasiv - 312 Credit


Sold iniţial4386

Total rulaj debit0 Total rulaj credit 0


Sold final 4386

10
Debit Cont pasiv - 322 Credit
Sold iniţial15642

Total rulaj debit0 Total rulaj credit 0


Sold final 15642

Debit Cont pasiv - 323 Credit


Sold iniţial51450

Total rulaj debit0 Total rulaj credit 0


Sold final 51450

Debit Cont pasiv - 332 Credit


Sold iniţial5240

Total rulaj debit0 Total rulaj credit 0


Sold final 5240
Debit Cont pasiv - 333 Credit
Sold iniţial
54146,4

Total rulaj debit0 Total rulaj credit 541466,4


Sold final 54146,4

Debitt Cont pasiv - 351 Credit


Sold iniţial
37)4074 65022
2622 1772
15612 20094
2000
7510
55070
Total rulaj debit86888 Total rulaj credit 86888
Sold final

Debit Cont pasiv - 411 Credit


Sold iniţial 0

11
2)200 022

Total rulaj debit0 Total rulaj credit 200022


Sold final 202 022

Debit Cont pasiv - 423 Credit


Sold iniţial20000
16)250022

Total rulaj debit0 Total rulaj credit 250022


Sold final 270022

Debit Cont pasiv - 511 Credit


Sold iniţia26000
26)2622

Total rulaj debit0 Total rulaj credit 2622


Sold final 28622

Debit Cont pasiv - 535 Credit


Sold iniţial16000

Total rulaj debit0 Total rulaj credit 0


Sold final 16000

Debit Cont pasiv - 521 Credit


Sold iniţial78420
21)10022 6)30500
422 6100
23)480 15)500
28)16022 100
20)10522
2104.4
22)400
80
27)30022

12
Total rulaj debit 26946 Total rulaj credit 80328.4
Sold final 131802.4

Debit Cont pasiv - 531 Credit


Sold iniţial54200
19)25572

Total rulaj debit25572 Total rulaj credit 0


Sold final 28628

Debit Cont pasiv - 533 Credit


Sold iniţial16802
28)3022
442
Total rulaj debit3464 Total rulaj credit0
Sold final 13338

Debit Cont pasiv - 534 Credit


Sold iniţial 5250
6)6100 35)13004.4
15)100 37)7509.6
20)2104.4
22)80
28)2382
Total rulaj debit 10766.4 Total rulaj credit 20514
Sold final 14997.6

Debit Cont pasiv - 538 Credit


Sold iniţial13800

Total rulaj debit0 Total rulaj credit 0


Sold final 13800
Debit Cont pasiv - 611 Credit
Sold iniţial0

13
36) 65022 34)65022

Total rulaj debit65022 Total rulaj credit 65022


Sold final 0

Debit Cont pasiv - 612 Credit


Sold iniţial0
36) 1772 16)1772

Total rulaj debit1772 Total rulaj credit 1772


Sold final 0

Debit Cont pasiv - 622 Credit


Sold iniţial0
36) 20094 30)20022
31)72
Total rulaj debit 20 094 Total rulaj credit 20 094
Sold final 0

Debit Cont pasiv - 713 Credit


Sold iniţial0
3)1 822 37)4074
4)328
7)822
15)500
22)400
28)202

Total rulaj debit4074 Total rulaj credit 4074


Sold final 0

Debit Cont pasiv - 714 Credit


Sold iniţial0
26)2 622 37)2 622

Total rulaj debit2 622 Total rulaj credit 2 622


Sold final 0
Debit Cont pasiv - 721 Credit
Sold iniţial0
29)15 612 37) 15 612

Total rulaj debit 15 612 Total rulaj credit 15 612

14
Sold final 0

Debit Cont pasiv - 723 Credit


Sold iniţial0
29)2000 37) 2000

Total rulaj debit2000 Total rulaj credit 2000


Sold final 0

Debit Cont activ- 811 Credit


Sold iniţial
1)9150 33)56710
7)30772
8)572
10)1050
32)15166
Total rulaj debit56710 Total rulaj credit 56710
Sold final 0

Debit Cont activ- 821 Credit


Sold iniţial
3)1522 32) 15166
7)3122
20)10522
Total rulaj debit 15166 Total rulaj credit 15166
Sold final 0

15
Anexa 4

Balanţa de verificare a conturilor sintetice

N Sold iniţial Rulaje Sold final


d/o Denumirea conturilor
Debit Credit Debit Credit Debit Credit
1 Imobilizari necorporale 13000 13000
112
2 Amortizarea imobilizari 750 328 1078
necorporale
113
3 Mijloace fixe 339950 20022 40934 319038
123
4 Amortizarea mijloacelor 50050 23322 3344 30072
fixe
124
5 Investiţii financiare 30022 30022
curente în parţi afiliate
142
6 Creanţe pe termen lung 30500 2672 33172
161
7 Avansuri pe termen lung 25000 25000
acordate
162
8 Materiale 56000 30600 34716 51884
211
9 Obiecte de mică valoare 3170 2200 3922 1448
şi scurtă durată

16
213
10 Uzura obiectelor de mică 920 1050 1050 920
valoare şi scurtă durată
214
11 Producţie în curs de 9150 9150
execuţie
215
12 Produse 5450 56710 62160
216
13 Creanţe comerciale 58750 78026,4 50022 86754,4
221
14 Avansuri acordate 4750 25022 29772
curente
224
15 Creanţe ale bugetul 4735 4735
225
16 Creanţe ale personalului 2500 1494 3994
226
17 Casa 850 91022 27066 64806
241
Conturi curente în 9705 501838 184060 327483
18 moneda naţională
242
19 Conturi curente în valută 9100 72 9172
străină
243
20 Alte conturi bancare 35022 35022
244
21 Investiţii financiare 11200 11200
curente în parţi neafiliate
251
22 Cheltuieli anticipate 12000 12000
curente
261
23 Capital social 236900 236900
311
24 Capital suplimentar 4386 4386
312
25 Rezerve statutare 15642 15642
322
26 Alte rezerve 51450 51450
323
27 Profit nerepartizat al 5240 5240
anilor precedenţi
332
28 Profit net (pierdere netă) 55070 55070
a perioadei de gestiune
333
29 Rezultat financiar total 86888 86888
351
30 Credite bancare pe 200022 200022
17
termen lung
411
31 Datorii pe termen lung 2672 2672
privind leasingul
financiar 413
32 Avansuri pe termen lung 20000 250022 270022
primite
423
33 Credite bancare pe 26000 2622 28622
termen scurt
511
34 Venituri anticipate 16000 16000
curente
535
35 Datorii comerciale 78420 26946 80328,4 131802,4
curente
521
36 Datorii faţă de personal 54200 25572 28628
privind retribuirea
muncii 531
37 Datorii privind 16802 3464 13338
asigurările sociale
533
38 Datorii privind taxa pe 5250 10766,4 20514 14997,6
valoarea adăugată534
39 Provizioane curente 13800 13800
538
40 Venituri din vinzarea 65022 65022
produselor 611
41 Alte venituri din 1772 1772
activitatea operationala
612
42 Venituri financiare 622 20094 20094
43 Cheltuieli administrative 4074 4074
713
44 Alte cheltuieli din 2622 2622
activitatea operațională
714
45 Cheltuieli cu active 15612 15612
imobilizante 721
46 Cheltuieli exceptionale 2000 2000
723
47 Cheltuieli privind 7509.6 7509.6
impozitul pe venit731
48 Activități de bază 811 56710 56710

49 Costuri indirecte de 15166 15166


producție821
Total 595810 595810 1243312 1243312 1120662 1120662

18
19
20

S-ar putea să vă placă și