Sunteți pe pagina 1din 3

Bibliografie Dreptul Mediului şi Dezvoltare Durabilă

Cărţi:
1. Durac, Gheorghe şi Laura Bouriaud, Dreptul mediului. Răspunderea juridică
pentru daune ecologice, Ed. Junimea, Iaşi, 2004;
2. Kiss, Alexandre şi Beurier, Jean-Pierre, Droit International de L’environnement,
Ed. Pedone, Paris, 2000;
3. Marinescu, Daniela, Tratat de dreptul mediului, Ed. All Beck, Bucureşti, 2003;
4. Mazilu, Dumitru, Dreptul comunitar al mediului, Ed. Lumina Lex, Bucureşti,
2006;
5. Ost, François, L’écologie à l’épreuve du droit, Ed. La Découverte, Paris, 2003;
6. Romiţan, Ciprian Raul, Dicţionar de dreptul mediului, Ed. All Beck, Bucureşti,
2004;
7. Stătescu, Constantin şi Bîrsan Corneliu, Drept civil. Teoria generală a
obligaţiilor, Ed. All, Bucureşti, 1997;
8. Zaharia, Carmen, Legislaţia pentru protecţia mediului, Ed. Univ. „Al.I. Cuza”
Iaşi, Iaşi, 2003.

Legislaţie:
1. O.U.G. nr. 202/18.12. 2002 privind gospodărirea integrată a zonei costiere,
publicată în M.O. nr. 965 din 28.12. 2002;
2. O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, publicată în M.O. nr. 1196 din
30.12.2005, aprobată prin Legea nr. 256/2006, M.O. nr. 586/6.07.2006;
3. Convenţia Consiliului Europei privind răspunderea civilă pentru prejudiciile
cauzate de activităţi periculoase pentru mediu (1993);
4. Convenţia europeană pentru accesul la informaţie, participarea publicului la
luarea deciziei şi accesul la justiţie în probleme de mediu, ratificată de către
România şi publicată în M.O. nr. 224/22.05.2000;
5. O.U.G. nr. 243/2000 privind protecţia atmosferei publicată în M.O. nr.
633/6.12.2000;
6. O.U.G. nr. 12/2007 pentru modificarea şi completarea unor acte normative
privind transpunerea acquis-ului comunitar în domeniul protecţiei mediului,
publicată în M.O. nr. 153/2.02. 2007;
7. Convenţia cadru a O.N.U. privind schimbarea climaterică, 31 I.L.M. 849,
29.05.1992;
8. Convenţia asupra poluării transfrontaliere a aerului pe distanţe lungi, 18 ILM
1442, 1979, http://www.unece.org/env/lrtap/lrtap_h1.htm;
9. Protocolul pentru stoparea acidifierii, eutrofizării şi ozonului de suprafaţă, JO L
179/3, 17.07.2003, http://www.unece.org/env/lrtap/multi_h1.htm;
10. Protocolul privind finanţarea pe termen lung a Programului de cooperare pentru
monitorizarea şi evaluarea transmiterii pe distanţe lungi a poluantilor aerieni în
Europa, 1984, 24 ILM 484, http://www.unece.org/env/lrtap/emep_h1.htm;
11. O.U.G. nr. 243/2000 privind protecţia atmosferei, aprobată prin Legea nr.
655/2001 publicată în M.O. 773/4.12.2001;
12. O.U.G. nr. 152/2005 privind prevenirea şi controlul integrat al poluării, aprobată
prin Legea nr. 84/2006 publicată în M.O. 327/11.03.2006;
13. Directiva Consiliului european în vederea stabilirii cadrului necesar acţiunilor
Uniunii în domeniul politicii de mediu privind apa, J.O. L 327/1, 22.12. 2000;
14. Legea nr. 107/1996 privind apele române, publicată în M.O. nr. 244/8.10.1996 şi
republicată;
15. Convenţia cadru a O.N.U. privind dreptul mării,adoptată în 10 decembrie 1982 şi
republicată în 21 ILM 1261;
16. Convenţia asupra prevenirii poluării marine prin deversarea deşeurilor şi a altor
materii, 1972, 1046 UNTS 120;
17. Convenţia internaţională privind intervenţia pe mare în cazurile de poluare cu
petrol, 1969, 9 ILM 25.
18. Convenţia privind pregătirea, acţionarea şi cooperarea în situaţia poluării cu
petrol, 1991, 30 ILM 735.
19. Convenţia pentru protecţia mediului marin a Atlanticului de Nord-Est, 1992, 32
ILM 1069.
20. Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată în M.O. nr. 1/5.01.1998, cu
modificările ulterioare;
21. Legea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, publicată în M.O. nr.
369/28.03.2004, cu modificările ulterioare;
22. O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor protejate, conservarea habitatelor
naturale, a florei şi faunei sălbatice, publicată în M.O. nr. 442/29.09.2007;
23. Convenţia internaţională privind diversitatea biologică, 31 ILM 822, 1992;
24. Convenţia privind comerţul internaţional cu specii sălbatice de plante şi animale
sălbatice ameninţate cu dispariţia, 1973, 12 ILM 1085;
25. Convenţia privind patrimoniul mondial cultural şi natural, 1972, 11 ILM 1358;
26. Non-Legally Binding Authoritative Statement of Principles for a Global
Consensus on the Management, Conservation and Sustainable Development of
All Types of Forests, 1992, A/CONE151/26, vol. III, 31 ILM 881;
27. International Tropical Timber Agreement, 1983, 33 ILM 1014, 1994;
28. Convention on Wetlands of International Importance, 1971, 996 UNTS 245;
29. Convention on the Migratory Species of Wild Animals, 1979, 19 ILM 15 (1980);
30. Convenţia privind conservarea vieţii sălbatice şi a habitatelor naturale din
Europa, 1979, ETS 104 republicată în IV ECA 181, 1993;
31. Directiva Consiliului European 92/43/CEE privind conservarea habitatelor
naturale ale faunei şi florei sălbatice, JO L 206/7, 22.07.1992;
32. European Landscape Convention, 19.07.2000, ETS nr. 176;
33. Codul silvic a fost publicat în M.O. nr. 238/27.03.2008;
34. O.U.G. nr. 139/2005, publicată în M.O. nr. 939/20.10.2005;
35. Legea nr. 289/2002 privind perdelele forestiere de protecţie, publicată în M.O. nr.
338/21.10.2002;
36. Legea zootehniei, nr. 72/2002, publicată în M.O. nr. 72/31.01.2002;
37. Legea nr. 37/2006 privind reorganizarea activităţii de protecţie a plantelor şi
carantină fitosanitară, publicată în M.O. nr. 200/3.03.2006;
38. Legea nr. 266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul şi certificarea
calităţii, comercializarea seminţelor şi a materialului săditor, precum şi
înregistrarea soiurilor de plante, publicată în M.O. nr. 343/23.05.2002;
39. Legea 47/2006 privind vînătoarea şi protecţia fondului cinegetic, publicată în
M.O. nr. 944/22.11.2006;
40. Legea nr. 191/2002 privind grădinile zoologice şi acvariile publice, publicată în
M.O. nr. 271/23.04.2002;
41. O.G. nr. 37/2002 pentru protecţia animalelor folosite în scopuri ştiinţifice sau în
alte scopuri experimentale, aprobată prin Legea nr. 471/2002 şi publicată în M.O.
nr. 95/2.02.2002;
42. O.U.G. nr. 23/2001 privind pescuitul şi acvacultura, publicată în M.O.
10.03.2008;
43. O.G. nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru
siguranţa alimentelor, publicată în M.O. nr. 943/31.01.2004;
44. Basel Convention on the Control on Transboundary Movements of Hazardous
Wastes and their Disposal, 1989, 28 ILM 649;
45. Directiva cadru a Consiliului 91/156/CEE , JO L78/32 din 26.03.1991
46. Directiva Consiliului 91/689/CEE, JO 377/20 din 31.12.1991;
47. Directiva 2000/76/CE a Parlamentului European şi a Consiliului, JO L 332/91
din 28.12.2000;
48. Directiva Consiliului 1999/312/CE, JO L 182/1 din 16.07.1999;
49. Hotărîrea Consiliului, JO C 158/3 din 25.06.1992;
50. O.U.G. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi
preparatelor chimice periculoase, publicată în M.O. nr. 593/22.11.2000;
51. Legea nr. 349/2007 privind reorganizarea cadrului instituţional în domeniul
managementului substanţelor chimice, publicată în M.O. nr. 840/7.12.2007.
52. O.U.G. nr. 78/2000 privind regimul deşeurilor, publicată în M.O. nr.
283/22.09.2000;
53. O.U.G. nr. 16/2001 privind gestionarea deşeurilor industriale reciclabile,
republicată în M.O. nr. 104/7.02.2001;
54. Legea nr. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă a activităţilor nucleare,
modificată şi republicată în M.O. nr. 552/27.06.2006;
55. Convenţia internaţională asupra gospodăririi în siguranţă a combustibilului uzat
şi a deşeurilor radioactive, ratificată de Parlamentul României prin Legea
105/1999 publicată în M.O. nr. 283/21.06.1999;
56. http://www.ieae.org/Publications/Documents/Conventions.
57. http://www.gpa.unep.org/documents/gpa.