Sunteți pe pagina 1din 24

AGENŢIA NAŢIONALĂ ANTIDROG

CENTRUL DE ZI SOCIO-VOCATIONAL

Metodologie de lucru

- BUCURESTI, 2007 -

1
CUPRINS:

I. MISIUNE
II. VIZIUNE
III. SCOP
IV. PRINCIPII
V. OBIECTIVE
VI. JUSTIFICARE
VII. BENEFICIARI
VII.1. – Criterii de eligibilitate pentru includerea beneficiarilor în
programul Centrului de Zi Socio-Vocaţional –
VII.2. – Criterii de excludere pentru beneficiarii din programul
Centrului de Zi Socio-Vocaţional –
VII.3. – Procedura de admitere, evaluare, planificare a serviciilor
şi procedura de ieşire pentru beneficiarii din Centrul de Zi Socio-Vocaţional -
DESCRIEREA SERVICIILOR
VIII. SERVICII DE EVALUARE
VIII.1. Evaluarea psihologică
VIII.2. Evaluarea socială
VIII.3. Evaluarea vocaţională
IX. SERVICII PSIHOLOGICE
IX.1. ATELIER PREVENIREA RECĂDERILOR
IX.2. ATELIER EXPRIMAREA ŞI GESTIONAREA EMOTIILOR
IX.3. ATELIER REZOLVAREA PROBLEMELOR
IX.4. ATELIER DE COMUNICARE ASERTIVĂ
IX.5. ATELIER – FORMAREA DE ABILITĂŢI DE LUARE A DECIZIILOR

X. SERVICII DE DEZVOLTARE EDUCATIONALA, PERSONALA SI SOCIALA


X.1.DEZVOLTAREA EDUCAŢIONALĂ
ƒ X.1.A. ATELIER de DEZVOLTARE EDUCATIONALĂ
ƒ X.1.B. ATELIER DE INFORMATICĂ
ƒ X.1.C. ATELIER DE LIMBI STRAINE
X.2. DEZVOLTAREA PERSONALĂ ŞI SOCIALĂ
ƒ IX.2.A. ATELIER de EDUCATIE pentru SĂNĂTATE
ƒ IX.2.B. ATELIER DE AUTOGOSPODĂRIRE
ATELIER de GATIT
ATELIER de FOTOGRAFIE DIGITALA
ATELIER de BRICOLAJ

2
XI. SERVICII DE ORIENTARE SOCIO-PROFESIONALĂ
ƒ XI.1. ATELIER DE ORIENTARE SOCIO-PROFESIONALĂ
ƒ XI.2. FACILITAREA INSERŢIEI PROFESIONALE
XII. SERVICII CONEXE
ƒ XI.1. ATELIER „SUPORT PENTRU PĂRINŢI”
ƒ XI.3. SERVICII DE PETRECERE A TIMPULUI LIBER
ƒ XI.4. TABĂRĂ TERAPEUTICĂ
ƒ XI.5. CLARIFICAREA SITUAŢIEI JURIDICE
ƒ XI.6. SERVICII DE SUPORT
ƒ XI.7. MASĂ DE PRANZ
XIII. ECHIPA CENTRULUI DE ZI SOCIO-VOCAŢIONAL
XIV. PROGRAMUL CENTRULUI DE ZI SOCIO-VOCAŢIONAL

3
Centrul de Zi Socio-Vocaţional

I. MISIUNE
Misiunea Centrul de Zi Socio-Vocaţional este de a promova reinserţia
socială şi profesională a consumatorilor de droguri, prin creşterea
gradului de comunicare între organizaţiile partenere şi îmbunătăţirea
calităţii serviciilor pentru consumatorii de droguri, la nivelul
Municipiului Bucureşti.
În linie cu misiunea sa, Centrul de Zi Socio-Vocaţional iniţiază şi
facilitează schimbări menite să susţină implementarea unor programe
sociale eficiente care se adresează consumatorilor de droguri şi
persoanelor de suport ale acestora.
II. VIZIUNE
Asistenta dependenţilor de droguri trebuie considerată ca un continuum
de servicii, pornind de la servicii de minimă complexitate, până la
necesitatea folosirea tehnologiei avansate, a unei echipe profesionale cu
grad înalt de specializare, adresate acolo unde consumul de droguri,
dependenţa şi efectele acestora sunt atât de severe, încât rezultatele
pozitive pot fi aşteptate decât prin implicarea acestui tip de resurse.

Continuumul asistenţei se referă nu numai la acoperirea tuturor fazelor


tulburării adictive, dar şi la disponiblitatea unui spectru larg al
opţiunilor terapeutice aplicate în concordanţă cu nevoile individuale sau
nevoile specifice unui grup populaţional, în scopul obţinerii celor mai
bune rezultate.

Sistemul de asistenţă include câteva componente sau arii de intervenţie,


aflate în legătura cu stadiile distincte ale adicţiei, printre care
integrarea/reintegrarea socio-profesională. Această intervenţie
specializată se desfăşoară într-un Centru de Zi Socio-Vocaţional, integrat
operaţional cu centrele/unităţile în care se desfăşoară intervenţii
generale, de specialitate şi specifice.

III. SCOP
Facilitarea procesului de inserţie/reinserţie, prin oferirea unui răspuns
integral bazat pe modelele educative, întărirea şi potenţarea capacităţilor
intelectuale, cognitive, sociale, vocaţionale de bază şi superioare,
adaptate la necesităţile beneficiarilor.
Centrul de Zi Socio-Vocaţional furnizează servicii de asistenţă
specializată pentru consumatorii de droguri, în acord cu Standardele
Sistemului Naţional de Asistenţă Medicală, Psihologică şi Socială pentru

4
Consumatorii de Droguri şi prin folosirea tuturor resurselor umane
calificate şi materiale corespunzătoare scopului acestuia.
Reinserţia socială şi profesională a persoanelor dependente de droguri,
ca obiectiv final, este bazată pe:

IV. PRINCIPII
• Face parte dintr-un plan global care înţelege abordarea aspectelor
biologice, psihologice şi sociale ale problemei şi intervenţia asupra
individului, mediului acestuia şi comunităţii.
• Trebuie să se sprijine pe resursele personale şi sociale ale subiectului,
achiziţionate în prealabil, recuperate sau potenţiale.
• Agenţii, resursele, serviciile comunitare şi participarea activă a
cetăţenilor sunt indispensabile pentru orice acţiune de socializare.

V. OBIECTIVE
O.1. Formarea de abilităţi sociale şi profesionale pentru persoanele
consumatoare de droguri, în paralel cu prevenirea recăderii acestora în
consum, în vederea reinserţiei lor sociale şi profesionale;
O.2.Sensibilizarea societăţii, transmiţând populaţiei generale o viziune
asupra dependenţei de droguri ajustată la realitate, pentru a favoriza
atitudini sociale mai eficace şi solidare.
O.3. Advocacy, prin întărirea reţelelor instituţiilor comunitare de sprijin
social şi colaborare în vederea creşterii accesibilităţii persoanelor
dependente de droguri la servicii de reinserţie profesională .

VI. JUSTIFICARE
Promovarea alternativelor vocaţionale pentru persoanele dependente de
droguri se realizează prin programe specifice de inserţie adresate acestor
persoane aflate în tratament şi care, din cauză situaţiei personale sociale
şi a absenţei sau insuficienţei formării sau experienţei profesionale, sunt
defavorizate pe piaţa muncii. Obiectivul este propunerea unui itinerariu
care să faciliteze achiziţionarea unor abilităţi profesionale, formarea
tehnică specializată, accesul la un loc de muncă.

VII. BENEFICIARI
• Persoane dependente de droguri care sunt referite de CPECA de sector
sau de oricare furnizor de servicii acreditat conform legii şi care, în
urma evaluărilor, demonstrează necesitatea intervenţiei şi participării
la programul centrului;

5
• Persoane dependente de droguri care se află în tratament substitutiv
cu metadonă şi care beneficiază de trimitere din partea echipelor
Centrelor de Tratament cu programe substitutive cu metadonă din
cadrul serviciilor oferite de Agenţia Naţională Antidrog sau de către
alţi furnizori de servicii.

VII.1. – Criterii de eligibilitate pentru includerea beneficiarilor în


programul Centrului de Zi Socio-Vocaţional –
Selecţia şi evaluarea beneficiarilor se realizează în baza unor criterii de
eligibilitate, după cum urmează:
VII.1.a. Pentru consumatorii de droguri aflaţi în program de
substituţie cu metadonă:
ƒ Consecvenţa urmării tratamentului în cadrul unui program
de menţinere cu metadonă autorizat;
ƒ Nivelul motivaţional relativ crescut;
ƒ Patologie psihiatrică asociată absentă sau bine controlată
sub tratament;
ƒ Aspecte legate de situaţia socio-economică individuală care
demonstrează că necesită intervenţii de tipul dezvoltării
abilităţilor socio-profesionale.
VII.1.b. Pentru persoanele dependente de droguri care se află în
programe de terapie drog-zero:
ƒ Nivel motivaţional crescut;
ƒ Absenţa polidependenţei;
ƒ Patologie psihiatrică asociată absentă sau bine controlată
sub tratament;
ƒ Familie suportivă;
ƒ Perspective pentru inserţie şcolară sau/şi profesională.
Evaluarea beneficiarilor se efectuează de către echipa centrului, având la
bază documentele ataşate de către instituţiile (publice şi/sau private)
autorizate care au făcut referirea.
În cazul în care beneficiarul se adresează direct Centrului, acesta este
referit către CPECA din raza administrativ-teritorială în care îşi are
domiciliul pentru realizarea evaluării şi managementului de caz.
În cazul în care, temporar, nu există posibilitatea integrării
consumatorilor de droguri în programele structurate ale Centrului,
aceştia sunt incluşi pe o listă de aşteptare. În această perioadă, Centrul
furnizează următoarele servicii pentru consumatorii de droguri: evaluare

6
psihologică, socială şi vocaţională, consiliere individuală şi servicii de
suport pentru părinţi.

VII.2. – Criterii de excludere pentru beneficiarii din programul


Centrului de Zi Socio-Vocaţional –
Excluderea beneficiarilor din programul Centrului de Zi Socio-Vocaţional
se realizează în baza unor criterii, după cum urmează:
ƒ Manifestări de agresivitate verbală şi/sau fizică faţă de
personalul centrului şi/sau faţă de ceilalţi beneficiari;
ƒ Apariţia unor tulburări psihice grave;
ƒ Consumul de alcool şi/sau alte droguri în incinta Centrului
sau în vecinătatea acestuia;
ƒ Absenţa nejustificată de la şedinţele prestabilite, (3 absenţe
consecutive nemotivate);
ƒ Absenţa unui răspuns terapeutic semnificativ după 1 lună
de asistenţă specializată.
Excluderea beneficiarilor din programul Centrului de Zi Socio-Vocaţional
conduce la referirea cazului către CPECA în a cărui rază teritorială îşi
află domiciliul pentru realizarea managementului de caz sau, după caz,
conduce la referirea către alte servicii specializate în vederea stabilizării.
Excluderea se realizează prin asigurarea continuităţii asistenţei pentru
beneficiarul exclus din programul Centrului de Zi Socio-Vocaţional.

VII.3. – Procedura de admitere, evaluare, planificare a serviciilor


si procedura de ieşire pentru beneficiarii din Centrul de Zi Socio-
Vocaţional -

Condiţii minime:

Pot fi admişi ca beneficiari persoanele consumatoare de droguri,


indiferent de domiciliu (în familie, în centre rezidenţiale, alte forme de
găzduire.

Beneficiarii se pot adresa Centrului prin referire din partea Centrelor de


Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog (CPECA) de sector, autorităţilor
administraţiei locale, organismelor private autorizate şi altor instituţii
relevante.

În cazul în care beneficiarul este referit de către CPECA, va fi însoţit de


Raportul de Evaluare şi de o copie a Planului Individualizat de Asistenţă.

În cazul în care beneficiarul este referit de către un alt furnizor de


servicii, altul decât CPECA, va fi însoţit de o scrisoare terapeutică.
7
În cazul în care beneficiarul se adresează direct Centrului de Zi Socio-
Vocaţional, va avea asupra sa un act de identitate, dacă deţine un astfel
de document.

Procedura de admitere a Centrului de Zi Socio-Vocaţional are stabilite


aspecte legate de:
ƒ Criteriile de eligibilitate a beneficiarilor;
ƒ Cine ia decizia de admitere/respingere;
Decizia de admitere a beneficiarilor poate fi realizată de către oricare din
membrii echipei Centrului de Zi Socio-Vocaţional, formată dintr-un
psiholog şi trei asistenţi sociali. Singura condiţie este aceea ca această
decizie să fie avizată în urma consultării a cel puţin doi dintre specialiştii
centrului.
a) În cazul în care este admis, beneficiarul va urma procedura de
evaluare şi furnizare de servicii a centrului care include: evaluarea,
planul individualizat de intervenţie, acordul cu beneficiarul sau
reprezentantul legal, etc.)
b) În cazul în care nu este admis, se va comunica decizia:
- beneficiarului sau reprezentantului legal, însoţită de motivaţia
acestei decizii;
- instituţiei publice sau private care a referit cazul;
ƒ Modul în care se consemnează decizia;
Acesta comunicare se va face în scris, în termen de 5 zile lucrătoare.
ƒ Modalitatea de contestare a deciziei.
Decizia poate fi contestată, în scris, în termen de 5 zile lucrătoare.
Contestaţia va fi analizată în baza motivelor incluse în conţinutul
acesteia şi a reevaluării beneficiarului. Acesta va putea accesa serviciile
Centrului în momentul în care condiţiile refuzului au fost înlăturate.
Centrul de Zi Socio-Vocaţional asigură beneficiarului serviciile necesare,
în baza unui Acord de Asistenţă încheiat în condiţiile legii.
Acordul de Asistenţă poate fi modificat în doua situaţii, conform unor
clauze prestabilite:
- când s-au atins obiectivele stabilite în planul de intervenţie stabilit
iniţial şi au fost identificate alte nevoi;
- când exista disfuncţionalităţi care necesită o noua evaluare şi respectiv
alte tipuri de servicii incluse în acord.
Beneficiarul/reprezentantul legal primeşte o copie a Acordului de
Asistenţă de servicii;

8
CPECA local este informat privind includerea/finalizarea/excluderea
beneficiarului în programul Centrului de Zi Socio-Vocaţional.
Acordul de Asistenţă este scris într-o formă accesibilă beneficiarului
şi/sau explicat acestuia într-un mod cât mai clar.

Evaluare
Centrul de Zi Socio-Vocaţional utilizează o procedură privind evaluarea
iniţială/reevaluarea beneficiarilor, ce constă în minim două întâlniri
individuale ale beneficiarului cu psihologul şi asistentul social.

Planificarea serviciilor
În urma evaluării, echipa Centrului stabileşte un Plan Individualizat de
Intervenţie, care va fi prezentat beneficiarului. Planul Individualizat de
Intervenţie cuprinde o serie de componente funcţionale, ce constau în
totalitatea activităţilor destinate asistenţei beneficiarilor în Centru, în
concordanţă cu nevoile depistate, a căror aplicare se desfăşoară de-a
lungul unui continuum de servicii.
În cazul în care beneficiarul este de acord cu serviciile incluse în Planul
Individualizat de Intervenţie, se va semna Acordul de Asistenţă.
În cazul în care beneficiarul nu este de acord cu serviciile incluse în
Planul Individualizat de Intervenţie, se va reanaliza cazul şi se va
propune un Plan care să corespundă cât mai exact nevoilor
beneficiarului.
Planul Individualizat de Intervenţie stabileşte, în baza evaluării
iniţiale/reevaluărilor, serviciile asigurate beneficiarului pe perioada
frecventării programului Centrului de Zi Socio-Vocaţional, precum şi
personalul implicat în realizarea planului.
În cazul în care beneficiarul necesită şi alte servicii în afara celor
asigurate de Centrul de Zi Socio-Vocaţional, acestea pot fi solicitate altor
furnizori de servicii din comunitate.
Planul Individualizat de Intervenţie este revizuit împreună cu beneficiarul
oricând este necesar, în funcţie de nevoile individuale ale acestuia.
Planul Individualizat de Intervenţie este elaborat pentru o perioada de
aproximativ 2 luni, timp în care consumatorul urmează serviciile
Centrului. In cazul în care, la finalizarea Planului Individualizat de
Intervenţie stabilit iniţial, se identifica alte nevoi de asistenţă specifică, se
elaborează un Plan care conţine serviciile furnizate de Centru pentru a
răspunde nevoilor identificate.
Finalizarea Planului Individualizat de Intervenţie stabilit iniţial conduce
la una din situaţiile următoare:

9
a. In cazul în care, la finalizarea Planului Individualizat de Intervenţie
stabilit iniţial, se identifică alte nevoi de asistenţă specifică, se
elaborează un Plan care conţine serviciile furnizate de Centru
pentru a răspunde nevoilor identificate.
b. Beneficiarul a urmat programul recomandat în Planul
Individualizat de Intervenţie stabilit şi s-a identificat nevoia
asigurării unui curs de formare profesională, în acest interval
Centrul furnizând săptămânal beneficiarului şedinţe de suport, în
vederea facilitării reinserţiei socio-profesionale.
c. In cazul în care Centrul de Zi Socio-Vocaţional nu mai poate
răspunde nevoilor beneficiarului datorită depăşirii ariei de
competenţă, acesta este orientat către un alt serviciu specializat.
Beneficiarul/reprezentantul său legal primeşte o copie a Planului
Individualizat de Intervenţie (în forma iniţială şi ori de câte ori acesta este
revizuit);

Procedura de ieşire din program


Centrul de Zi Socio-Vocaţional aplică o procedură privind ieşirea
beneficiarului din program, cu respectarea condiţiilor stabilite în Acordul
de Asistenţă.
Procedura privind ieşirea beneficiarului din programul Centrului de Zi
Socio-Vocaţional are în vedere stabilirea condiţiilor în care se va efectua
ieşirea, conform unei Proceduri de Ieşire (ART. 20 din
HOT.860/2005).Terminarea unui program are loc în următoarele cazuri:
a) la finalizarea programului;
b) la solicitarea beneficiarului, cu semnarea unui document, după
informarea completă asupra consecinţelor;
c) la schimbarea programului, ca urmare a evaluării implementării
măsurilor de asistenţă.
d) alte situaţii.
Pentru fiecare beneficiar, Centrul întocmeşte un dosar care va conţine:
ƒ Fişa de evaluare/reevaluare;
ƒ Planul Individualizat de Intervenţie;
ƒ Acordul de Asistenţă;
ƒ Fişa Beneficiarului;
şi, după caz,
ƒ Documentele prin care beneficiarul este referit;
ƒ Alte documente clinice de la alţi furnizori de servicii.

10
ƒ Acordul de Ieşire la cerere (împotriva recomandării specialistului);

CENTRUL DE PREVENIRE,
EVALUARE SI CONSILIERE
ANTIDROG

Raport evaluare
Plan Individualizat de Asistenţă

SERVICII
ADRESARE

MANEGEMENT DE CAZ
SPECIALIZATE
DIRECTA
Scrisoare
Document de
terapeutică
identitate

CENTRUL DE ZI
SOCIO-VOCATIONAL

CALIFICARE

SERVICII Curriculum vitae


SPECIALIZATE

Scrisoare
terapeutică

INSERTIE/
REINSERTIE
SOCIO-PROFESIONALA
Diplomă calificare
Abilităţi

11
DESCRIEREA SERVICIILOR
Centrul de Zi Socio-Vocaţional furnizează servicii structurate în cinci
tipuri de intervenţie, fiecare reprezentând un set de activităţi specifice,
care sunt determinate de nevoile identificate ale beneficiarilor.
Serviciile Centrului de Zi Socio-Vocaţional sunt furnizate în pachete de
servicii specializate, de o manieră care să răspundă nevoilor
beneficiarilor şi în concordanţă cu misiunea şi scopul instituţiei. Fiecare
pachet de servicii specializate conţine:
ƒ Servicii de evaluare psihologică, socială şi vocaţională;
ƒ Servicii psihologice: şedinţe individuale – după caz; şedinţe de grup:
minim 1 atelier.
ƒ Servicii de dezvoltare educaţională, personală şi socială: şedinţe de
grup - dezvoltare educaţională: minim 1 atelier; şedinţe de grup -
dezvoltare personală şi socială: minim 1 atelier.
ƒ Servicii de orientare socio-profesională: Şedinţe de grup – atelier de
orientare socio-profesională; facilitarea inserţiei profesionale, prin
curs de calificare (opţional).
ƒ Servicii conexe: servicii de petrecere a timpului liber (activităţi
culturale – săptămânal; activităţi sportive - săptămânal); tabăra
terapeutică (opţional); servicii de clarificare a situaţiei juridice
(opţional); servicii individuale de suport în vederea reinserţiei socio-
profesionale (condiţionează urmarea cursurilor de calificare); servicii
de suport pentru părinţi (opţional); asigurarea mesei de prânz (zilnic).

Servicii de asistenţă specializată furnizate de specialiştii Centrului


de Zi Socio-Vocaţional în şedinţe individuale.
Şedinţele individuale sunt prestabilite pentru anumite tipuri de servicii
(exemplu: serviciile de evaluare, serviciile de suport în vederea inserţiei
socio-profesionale) planificarea lor fiind specificată în Planul
Individualizat de Intervenţie, dar se acordă, după caz, şi în situaţiile în
care beneficiarii solicită acest lucru.

Servicii de asistenţă specializată furnizate de specialiştii Centrului


de Zi Socio-Vocaţional în şedinţe de grup.
Şedinţele de grup sunt prestabilite pentru anumite tipuri de servicii
(exemplu: serviciile de dezvoltare educaţională, personală şi socială),
planificarea lor fiind specificată în Planul Individualizat de Intervenţie.

12
NORME FUNDAMENTALE DE GRUP
ƒ Respectarea ideilor şi părerilor membrilor grupului;
ƒ Confidenţialitate;
ƒ Motivaţie de a participa la şedinţele de grup;
ƒ Sinceritate;
ƒ Punctualitate.

CARACTERISTICILE UNUI GRUP EFECTIV


ƒ Membrii grupului se înţeleg şi se respectă între ei;
ƒ Comunicarea este deschisă;
ƒ Participanţii îşi asumă responsabilităţile asupra comportamentului
propriu şi asupra învăţării;
ƒ Membrii grupului cooperează;
ƒ Conflictele se înfruntă deschis şi se rezolvă într-o modalitate
constructivă.

SITUATIA IDEALA DE LUCRU IN GRUP


ƒ GRUP INCHIS. Cu un început şi un final şi fără ca alţi beneficiari să
adere la grup pe perioada procesului terapeutic.
ƒ CARE SĂ SE MENŢINĂ IN TIMP. Este frecvent ca un grup să „moară” din
chiar acele circumstanţe care îi afectează pe beneficiari. Exemplu:
Recidive, condamnări la închisoare, începerea unei slujbe...
ƒ CARE SĂ SE DISTRIBUIE SI SĂ RELAŢIONEZE BINE. Procesul de creare a
relaţiilor funcţionează pe bază de vechime. Pierderea punctelor de
referinţă familiale, sociale, fac ca beneficiarul să îşi creeze legături
puternice cu grupul.
ƒ CU O MARE OMOGENITATE: Atât în ceea ce priveşte vârsta, cât şi
caracteristicile personale, sociale şi familiale.

SITUATII PROBLEMATICE IN MUNCA CU GRUPUL


ƒ Agresivitate verbală;
ƒ Motivaţie scăzută;
ƒ Nivel cognitiv scăzut;
ƒ Nivel cultural scăzut;
ƒ Situaţii conflictuale / izbucniri emoţionale;
ƒ Încetineala reacţiei beneficiarilor din cauza medicaţiei.

13
ƒ Conflicte externe grupului;
ƒ Relaţii de pereche între beneficiari care fac parte din acelaşi grup;
ƒ Caracter eterogen în marjele de vârstă.

FACTORI CE TREBUIE LUATI IN CONSIDERARE PENTRU ALEGEREA UNEI


DINAMICI de GRUP
• Obiectivele propuse spre realizare;
• Maturitatea grupului;
• Dimensiunea grupului;
• Mediul fizic în care se desfăşoară munca în grup;
• Caracteristicile mediului extern;
• Caracteristicile membrilor grupului;
• Capacitatea profesională a terapeutului.

Intervenţiile specifice Centrului de Zi Socio-Vocaţional sunt


următoarele:
VIII. SERVICII DE EVALUARE

VIII.1. Evaluarea psihologica


Evaluarea psihologică a beneficiarilor este realizată de psihologul
Centrului şi vizează condiţiile psihologice şi complicaţiile, precum şi alte
condiţii care pot genera riscuri sau pot complica procesul de asistenţă şi
reabilitare, cum sunt: acceptarea /rezistenţa la tratament, potenţial de
recădere, continuarea utilizării etc.
In urma evaluării psihologice şi pe baza nevoilor identificate, psihologul
Centrului propune beneficiarului servicii psihologice specializate.

VIII.2. Evaluarea sociala


Evaluarea socială a beneficiarilor este realizată de asistentul social al
Centrului şi vizează condiţiile sociale şi familiale care pot fi surse de
suport individual, familial sau comunitar sau pot îngreuna/împiedica
procesul de asistenţă şi reabilitare. Evaluarea socială vizează de
asemenea situaţia juridică anterioară şi prezentă a beneficiarului.
În urma evaluării sociale şi pe baza nevoilor identificate, asistentul social
al Centrului propune beneficiarului servicii de dezvoltare educaţională,
personală şi socială specializate.

14
VIII.3. Evaluarea vocationala
Evaluarea vocaţională a beneficiarilor este realizată de asistentul social
al Centrului şi vizează condiţiile educaţionale şi profesionale care pot fi
surse de suport individual sau pot îngreuna/împiedica procesul de
integrare/reintegrare profesională.
În urma evaluării sociale si pe baza nevoilor identificate, asistentul social
al Centrului propune beneficiarului servicii de orientare socio-
profesională.

IX. SERVICII PSIHOLOGICE


Serviciile psihologice furnizate de Centrul de Zi Socio-Vocaţional se
desfăşoară individual şi în şedinţe de grup.

Şedinţele individuale pot fi stabilite în urma evaluării şi incluse în Planul


Individualizat de Intervenţie propus beneficiarului sau pot fi furnizate în
cazul în care este recomandată această modalitate de asistenţă.

Servicii psihologice în şedinţe de grup:

IX.1. ATELIER “PREVENIREA RECADERILOR”


SCOP: Dezvoltarea abilitaţilor pentru prevenirea recăderilor.
DURATA: 7 săptămâni, 1 şedinţă/săptămână, 90 min. şedinţa
TEMELE ŞEDINŢELOR:
1. “Sunt sigur ca nu voi mai trage” - atitudinea faţă de recădere.
2. Stimulii care cresc riscul recăderii – identificarea, ierarhizarea şi
înţelegerea semnificaţiei lor.
3. Teama, vinovăţia şi rolul lor în recădere.
4. Hotărârea de a rămâne abstinent. Cum spunem “Nu”! Jurnalul
craving-urilor.
5. Relaţii conflictuale / relaţii suportive.
6. Ce pot să fac în situaţiile de risc? – alternative şi soluţii.
7. Testarea soluţiilor – concluzii finale.

IX.2. ATELIER “EXPRIMAREA SI GESTIONAREA EMOTIILOR”


SCOP: Dezvoltarea abilitaţilor de autocunoaştere, exprimare şi gestionare a
emoţiilor.
DURATA: 5 săptămâni, 1 şedinţă/săptămână, 120 min. şedinţa
TEMELE ŞEDINŢELOR:
1. Eu si emoţiile mele: mă privesc, mă accept, mă exprim.
2. Emoţiile şi consumul de droguri.
3. Cum îi înţeleg pe ceilalţi?
4. Descărcarea agresivităţii.
5. Corpul şi emoţiile.

15
IX.3. ATELIER „REZOLVAREA PROBLEMELOR”
SCOP: Dezvoltarea abilităţilor de rezolvare a situaţiilor problematice
DURATA: 8 săptămâni, 1 şedinţă/săptămână, 90 min. şedinţa
TEMELE ŞEDINŢELOR:
1. Evaluarea nevoilor participanţilor, prezentarea atelierului.
2. Identificarea situaţiilor problematice.
3. Analiza situaţiilor problematice.
4. Formularea soluţiilor posibile.
5. Evaluarea/ analiza soluţiilor.
6. Alegerea unei soluţii/ luarea unei decizii.
7. Punerea în practică a soluţiei alese şi verificarea rezultatului.
8. Evaluare recapitulativă.

IX.4. ATELIER DE COMUNICARE ASERTIVA


SCOP: Dezvoltarea abilităţilor de comunicare asertivă
DURATA: 9 săptămâni, 1 şedinţă/săptămână, 90 min. şedinţa
TEMELE ŞEDINŢELOR:
1. Învăţarea luării în considerare a sentimentelor şi exprimarea lor în
mod adecvat.
2. Învăţarea luării în considerare a sentimentelor celorlalţi, fără a
depinde însă de obţinerea aprobării.
3. Învăţarea interacţiunii cu ceilalţi fără a aştepta să fie plăcuţi de
aceştia.
4. Conştientizarea drepturilor beneficiarilor în a folosi şi apăra
nevoile personale.
5. Gestionarea presiunii sociale, identificarea comportamentelor
manipulative ale celorlalţi.
6. Achiziţionarea unei serii de abilităţi asertive specifice.
7. Exprimarea adecvată a furiei sau frustrării în faţa unor eşecuri.
8. Soluţionarea conflictelor şi invitarea persoanelor din mediul de
viaţă să facă acelaşi lucru.
9. Controlarea şi adecvarea limbajului nonverbal astfel încât acesta
să concorde cu mesajul verbal.

IX.5. ATELIER – FORMAREA DE ABILITATI DE LUARE A DECIZIILOR


SCOP: Identificarea situaţiilor problematice înainte ca acestea să devina situaţii
de criză – recunoaşterea problemelor cu care s-au confruntat până acum. 

DURATA: 6 săptămâni, 1 şedinţă/săptămână, 90 min. şedinţa

TEMELE ŞEDINŢELOR:
1. Prezentarea membrilor grupului si a co-terapeuţilor, cât şi a
modalităţilor de lucru în cadrul atelierului, stabilirea unor reguli
de grup; Discuţii libere despre cele mai frecvente probleme pe care
le întâmpină în viaţa de zi cu zi.

16
2. Exerciţii de formulare a problemelor alese. Găsirea de cât mai
multe soluţii alternative (brainstorming) la probleme selectate de
către grup.
3. Ce modalităţi de alegere sunt folosite de obicei, cât de eficiente
sunt acestea, ce ar dori să schimbe cu privire la modul în care aleg
soluţiile?
4. Luarea deciziilor, situaţii care influenţează luarea deciziilor.
Identificarea stilului decizional al fiecăruia dintre membrii
grupului. Ce se poate schimba?
5. Evaluarea rezultatului în urma implementării acelei soluţii, discuţii
de grup.
6. Şedinţa recapitulativă: evaluarea rezultatelor de până acum,
comentarii cu privire la desfăşurarea şedinţelor şi recapitularea
etapelor de rezolvare eficientă a problemelor.

X. SERVICII DE DEZVOLTARE EDUCATIONALA, PERSONALA SI


SOCIALA
X.1. DEZVOLTAREA EDUCAŢIONALĂ
X.1.A. ATELIER de DEZVOLTARE EDUCATIONALA

SCOP: Realizarea transferului si diseminarea de cunoştinţe privind educaţia şi


informarea
Obiectiv #1- Obţinerea unui nivel de baza de exprimare si înţelegere a
conceptelor matematice şi de limbaj. Creşterea nivelului cultural pe baza
cunoştinţelor deja achiziţionate.
Obiectiv #2– Consolidarea graduală, întărirea cunoştinţelor, achiziţionarea
unor cunoştinţe noi. Iniţierea unei pregătiri etapizate pentru o învăţare mai
coerenta a abilităţilor, deprinderilor şi atitudinilor specifice vizate.
DURATA: Planul de lecţie este întocmit in urma evaluării nevoilor educaţionale
ale beneficiarului. 60 min. şedinţa

TEMELE ŞEDINŢELOR:
Pentru fiecare atelier se va realiza un Plan de lecţie individualizat care va
include următoarele aspecte:

ƒ Scopul instructiv si educativ urmărit,


ƒ Locul în care se desfăşoară lecţia (in sala, laborator, atelier, teren),
ƒ Metodele utilizate (observare, experiment, expunere, comentariu
conversaţie euristica etc.);
ƒ Vârsta persoanelor şi nivelul lor de pregătire;
ƒ Tipul lecţiei (dobândire de cunoştinţe noi, recapitulare, aplicare etc.).
ƒ Subiect (tema) precis;
ƒ Materialul didactic necesar;
ƒ Precizarea etapelor lecţiei, încadrând-o în timpul limitat prevăzut de
orar;

17
ƒ Legătura organică cu lecţiile precedente şi cu cele viitoare;
ƒ Evaluarea.

X.1.B. ATELIER DE INFORMATICA


SCOP: Formarea de noţiuni de bază despre modul de funcţionare şi utilitatea
calculatorului şi iniţiere în folosirea sistemului de operare Windows, Works,
MS-Word, Excel şi Internet.
DURATA: 10 săptămâni, 1 şedinţă/săptămână, 60 min. şedinţa
TEMELE ŞEDINŢELOR:

1. Noţiuni generale despre calculatoare. Organizarea fizică şi logică a PC-


urilor.
2. Principalele elemente de manipulare a ferestrelor în mediul Windows.
3. Principalele comenzi ale programului Windows Explorer.
4. Recuperarea fişierelor şterse prin aplicaţia Recycle Bin. Căutarea şi
redenumirea fişierelor. Prezentarea programelor WordPad, NotePad,
Paint.
5. Recapitularea noţiunilor şi exerciţiilor practice învăţate pe parcursul
lecţiilor 1, 2, 3, 4. Verificarea cunoştinţelor acumulate.
6. Prezentarea principalelor comenzi comune întâlnite în diferite
programe.
7. Prezentarea programului Microsoft Word. Organizarea ecranului şi a
paginii de lucru, meniuri, lucrul cu documente, etc.
8. Prezentarea suitei MS-Works şi a programului Works-Spreadsheet
/Excel. Lucrul cu foi de calcul, celule de lucru, formule.
9. Internet. Prezentare, web, browser, navigare pe web, poşta electronică,
motoare de căutare, etc.
10. Recapitularea noţiunilor şi exerciţiilor practice învăţate pe
parcursul lecţiilor 6, 7, 8, 9. Verificarea cunoştinţelor dobândite, prin
intermediul testului final teoretic şi practic.

X.1.C. ATELIER DE LIMBI STRAINE


SCOP: Formarea de noţiuni de bază în limba engleză. Susţinerea unei
conversaţii uzuale.
DURATA: 16 săptămâni, 1 şedinţă/săptămână, 60 min. şedinţa
TEMELE ŞEDINŢELOR:
1. Articolele "a" si "the". Prezentul simplu (Simple present). Pronumele
personale. Pluralul substantivelor. Verbul "to be", construcţia "there
is"
2. Prezentul simplu (continuare) - interogativ şi negativ. Adjectivul.
Adjectivele posesive. Numeralul. Verbul "to have". Pronumele şi
adjectivele demonstrative
3. Prepozitia. Prezentul continuu (Present continuous). Acuzativul şi
dativul pronumelor personale. Adjectivele pronominale posesive.
Numeralul (continuare). Pluralul substantivelor (continuare).
Imperativul
18
4. Exprimarea genitivului cu "of". Substantive care nu se pot număra.
Genitivul sintetic (in "s"). Verbele auxiliare "can" si "must", verbul "to
do"
5. Folosirea articolului hotărât "the" (continuare). Trecutul simplu
(Simple past). Substantive cu pluralul neregulat (continuare).
Construcţiile "there was/there were". Verbe neregulate.
6. Articolul nehotărât "a/an" (continuare). Timpul prezent perfect
(Present perfect). Expresiile "a few" si "a little"
7. Pronumele posesiv (continuare). Viitorul simplu (Simple
future). Trecutul continuu (Past Continuous)
8. Comparativul şi superlativul adjectivelor şi adverbelor. Folosirea lui
"for" si "since". Constructiile "as ... as" si "so ... as"
9. Trecutul perfect (Past Perfect). Folosirea lui "some", "any" si "no".
Vorbirea indirectă. Expresia "there is/there are"
10. Propoziţii la modul condiţional (timpul 1). Numerale ordinale.
Diateza pasivî. Pronumele interogativ.
11. Participiul prezent (Present participle). Propoziţii subordonate
circumstanţiale de timp. Pronumele nehotărât. Comparativul şi
superlativul adjectivelor şi adverbelor (continuare). Gerunziul
(Gerund)
12. Gerunziul (continuare). Propoziţii la modul condiţional (tipul 2).
Propoziţia subordonată relativă.
13. Vorbire indirectă. Prezentul continuu (continuare). Pronumele
reflexive. Timpul Simple Past (continuare)
14. Propoziţii la modul condiţional (tipul 3). Vorbirea indirectă
(continuare). Pronume relative compuse. Construcţia "to be going to".
15. Participiul prezent (continuare). Imperativul (continuare).
Complementul direct şi indirect.
16. Forma negativă la verbele modale ("mustn"t" si "needn"t"). Genitivul
sintetic (continuare). Formele pronominale compuse ale cuvântului
"any".

X.2. DEZVOLTAREA PERSONALĂ ŞI SOCIALĂ:


Aceste servicii sunt furnizate sub formă de ateliere de lucru în grup, prin
care beneficiarii Centrului de Zi Socio-Vocaţional îşi formează şi dezvoltă
abilităţi de lucru, de autogospodărire, de coabitare şi de relaţionare în
grup, îşi întăresc atitudinile pozitive faţă de persoanele neconsumatoare.

X.2.A. ATELIER de EDUCATIE pentru SANATATE


SCOP: Dobândirea cunoştinţelor, abilităţilor, atitudinilor prin formarea de
comportamente sănătoase şi adoptarea unui stil de viaţă responsabil de către
persoanele dependente sau aflate in situaţia de risc de a consuma droguri. 
DURATA: 6 săptămâni, 1 şedinţă/săptămână, 90 min. şedinţa

19
TEMELE ŞEDINŢELOR:
1. Infecţiile cu transmitere sexuală şi prin utilizarea echipamentelor de
injectare în comun în cazul consumului de droguri.
2. Consumul şi abuzul de substanţe toxice – drogurile, alcoolul, tutunul
precum şi consecinţele ce derivă din acestea cum ar fi: absenteism şi
abandon şcolar, delincvenţă juvenilă (comportamente cu risc).
3. Sănătatea mentală.
4.Sănătatea alimentară (clasificarea alimentelor, piramida unei
alimentaţii echilibrate, protecţia consumatorului).
5. Sănătatea reproducerii şi a familiei.
6. Sănătatea mediului.

X.2.B. ATELIER DE AUTOGOSPODARIRE

ƒ ATELIER de GATIT
SCOP: Dobândirea cunoştinţelor, abilităţilor, pentru a realiza preparate
culinare. 
DURATA: 3 săptămâni, 1 şedinţă/săptămână, 90 min. Şedinţa

ƒ ATELIER de FOTOGRAFIE DIGITALA


SCOP: Dobândirea cunoştinţelor, abilităţilor, pentru a realiza fotografii
digitale. 
DURATA: 3 săptămâni, 1 şedinţă/săptămână, 90 min. şedinţa

ƒ ATELIER de BRICOLAJ
SCOP: Dobândirea cunoştinţelor, abilităţilor, pentru a realiza obiecte de
bricolaj. 
DURATA: 3 săptămâni, 1 şedinţă/săptămână, 90 min. şedinţa

XI. SERVICII DE ORIENTARE SOCIO-PROFESIONALĂ


Acest servicii sunt orientate spre persoanele dependente de droguri aflate
în tratament şi îşi propun să faciliteze inserţia profesională a
beneficiarilor, utilizând în special instrumentele de formare şi gestionare
de impresariat în mediul economiei sociale.

XI.1. ATELIER DE ORIENTARE SOCIO-PROFESIONALA


SCOP: Apropierea beneficiarilor de piaţa de muncă, prin intensificarea
iniţiativelor de auto-angajare şi de implicare activă în identificarea unui loc de
muncă.
DURATA: 5 săptămâni, 1 şedinţă/săptămână, 90 min. şedinţa
TEMELE ŞEDINŢELOR:

1. Realizarea CV-ului personal;


2. Atitudinile necesare pentru integrarea socio-profesională;

20
3. Prezentarea la interviu;
4. Tehnici de căutare a unui loc de muncă;
5. Educaţie medio-ambientală;
6. Prevenirea riscurilor profesionale şi sănătatea în muncă.

XI.2. FACILITAREA INSERTIEI PROFESIONALE


SCOP: Apropierea beneficiarilor de piaţa de muncă, prin crearea premiselor
de urmare a unui curs de calificare.
In concordanţă cu nevoile exprimate şi cu evoluţia pe parcursul
programului de asistenţă în cadrul Centrului, se identifică şi se asigură
accesul beneficiarilor la cursuri de calificare.

XII. SERVICII CONEXE

XII.1. ATELIER „SUPORT PENTRU PARINTI”


SCOP: Dezvoltarea abilităţilor cognitive, emoţionale şi sociale pentru a oferi
suport familial consumatorilor de droguri.
DURATA: 10 săptămâni, 1 şedinţă/săptămână, 90 min. şedinţa
TEMELE ŞEDINŢELOR:
1. Evaluarea nevoilor participanţilor, prezentarea atelierului;
2. Cum înţelegem dependenţa;
3. Cum înţelegem recăderea;
4. Reacţii faţă de dependenţă (stări emoţionale, conflicte
intrafamiliale, răspuns social negativ);
5. Cum facem faţă emoţiilor negative (depresie, anxietate, furie);
6. Cum facem faţă conflictelor intrafamiliale;
7. Cum facem faţă răspunsului social negativ;
8. Trebuie sau doresc;
9. Evaluare recapitulativă;
10. Întâlnire de follow-up.

XII.2. SERVICII DE PETRECERE A TIMPULUI LIBER


SCOP: Asigurarea de alternative de petrecere a timpului liber şi formarea de
abilităţi de socializare.
Centrul de Zi Socio-Vocaţional derulează săptămânal activităţi culturale
şi sportive pentru beneficiarii incluşi în program.
XII.3. TABARA TERAPEUTICA
SCOP: Normalizarea situaţiei personale şi sociale a beneficiarilor, prin
facilitarea atitudinilor sociale eficace şi solidare.
Centrul de Zi Socio-Vocaţional organizează trimestrial o tabără
terapeutică, pentru beneficiarii incluşi în program.

21
XII.4. CLARIFICAREA SITUATIEI JURIDICE
SCOP: Soluţionarea problemelor juridice ale beneficiarilor.
X.6.a. Asistenţă în vederea eliberării actelor de identitate;

X.6.b. Asistenţă în cazul unor probleme cu justiţia.

XII.5. SERVICII DE SUPORT


SCOP: Facilitarea inserţiei/reinserţiei socio-profesionale a beneficiarilor.
Centrul de Zi Socio-Vocaţional asigură servicii de suport pe perioada în
care beneficiarul urmează un curs de calificare. Aceste servicii sunt
furnizate săptămânal, sub formă de şedinţe individuale, în scopul
susţinerii inserţiei/reinserţiei socio-profesionale a beneficiarului şi
condiţionează asigurarea continuităţii cursului de calificare.

XII.6. MASA DE PRANZ


SCOP: Asigurarea hranei şi a continuităţii serviciilor de asistenţă pe perioada
şederii beneficiarilor în Centru.
Centrul de Zi Socio-Vocaţional asigură masa de prânz pentru beneficiarii
incluşi în program.

22
SERVICII DE
EVALUARE
Evaluare Evaluare Evaluare
socială psihologică vocatională

SEDINŢE INDIVIDUALE

Exprimarea si
Prevenirea Rezolvarea Comunicare Luarea
PSIHOLOGIE

gestionarea
recaderilor problemelor asertivă deciziilor
SERVICII

emoţiilor

SEDINŢE DE GRUP

SEDINŢE INDIVIDUALE
SERVICII DE DEZVOLTARE

PERSONALĂ ŞI SOCIALĂ

Dezvoltare Informatică Educaţie Gătit


educaţională pentru Foto
sănătate digitală
Bricolaj
EDUCAŢIONALĂ,

Limbi străine Autogospodărire

DEZVOLTARE EDUCAŢIONALĂ DEZVOLTARE PERSONALĂ ŞI SOCIALĂ


ORIENTARE SOCIO-
PROFESIONALĂ

Orientare Inserţie /reinserţie


socio-profesională profesională
SERVICII DE

SEDINTE DE GRUP SEDINŢE INDIVIDUALE

Suport pentru Petrecere a Tabere Masă de


SERVICII CONEXE

părinţi timpului liber terapeutice prânz

SEDINŢE DE GRUP

Suport pentru Clarificarea


reinserţie situaţiei juridice
SEDINŢE INDIVIDUALE

23
XIII. ECHIPA CENTRULUI DE ZI SOCIO-VOCAŢIONAL
Echipa Centrului de Zi Socio-Vocaţional este compusă din:
- psiholog Dana Georgescu – Agenţia Naţională Antidrog,
1zi / săptămână;
- asistent social Anca Zidărescu – CPECA Argeş – 2 zile/săptămână;
- asistent social Aida Dima – CPECA Prahova – 1 zi/săptămână;
- asistent social Mihaela Bebu – CPECA Teleorman (detaşat la CPECA
sector 6 Bucureşti) - coordonator;
În condiţiile în care este posibil, Centrul de Zi Socio-Vocaţional poate
externaliza unele dintre servicii, în vederea funcţionării optime a
acestuia.
Echipa Centrului de Zi Socio-Vocaţional se întâlneşte o dată pe
săptămână pentru a discuta evoluţia beneficiarilor incluşi în program,
aspecte ce ţin de funcţionarea Centrului, etc.
Echipa Centrului de Zi Socio-Vocaţional stabileşte Planul Individualizat
de Intervenţie şi îl propune beneficiarului.
Fiecare specialist este responsabil pentru asistenţa furnizată (sub forma
de şedinţe individuale sau de grup). În urma fiecărui serviciu de
asistenţă furnizat beneficiarilor, specialistul responsabil va completa
evoluţia în Fişa Beneficiarului.
Pentru realizarea eficientă a managementului de caz, echipa Centrului
Vocaţional va transmite, la cerere, informaţii privind evoluţia
beneficiarilor implicaţi în program către Centrele de Prevenire, Evaluare
şi Consiliere Antidrog.

XIV. PROGRAMUL CENTRULUI DE ZI SOCIO-VOCAŢIONAL


Programul Centrului de Zi Socio-Vocaţional este următorul:
Luni, Miercuri: 08:00 – 20:00
Marţi, Joi, Vineri: 08:00 – 16:00.

24