Sunteți pe pagina 1din 7

PROIECT DIDACTIC

I. Date de identificare
Data: ________________________
Clasa: a V-a ___
Instituţia: _____________________________________
Cadrul didactic: ________________________________
II. Construcţia
Aria curriculară: Ştiinţe socio-umane
Disciplina de învăţământ: Religie creştin-ortodoxă
Unitatea de învăţare: Noţiuni din Noul Testament
Subiectul lecţiei: Pilda semănătorului
Tipul lecţiei: Lecţie de formare a capacităţilor de înţelegere a cunoştinţelor/ mixtă

Competenţe specifice:
 CS3 Aplicarea învățăturii de credință în viața personală și a comunității.

Unități de competențe:
3.3. Identificarea învățăturilor morale care se desprind din Pildele Mântuitorului.

Obiective operaţionale:
O1 Să definească noţiunile de parabolă, pildă;
O2 Să identifice simbolurile din Pilda semănătorului şi semnificaţia acestora;
O3 Să enumere efectele ascultării şi împlinirii învăţăturii lui Dumnezeu;
O4 Să formuleze învăţăturile morale desprinse din această pildă;
O5 Să se autoanalizeze, descriind tipul personal de „pământ”, conform imaginii.

Strategii didactice:
Metode şi procedee: asalt de idei, conversaţie, explicaţie, lectură în lanţ, spaţii lacunare,
argumentare, triadă, vizionare euristică, arborele virtuţilor, jocul Cuvinte încrucişate,
prezentare, discuţie dirijată, introspecţie, eseu de 5 min. etc.
Forme de lucru: frontal, independent, în echipe.
Mijloace şi materiale didactice: caietul elevului, manualul, fişe.

Bibliografie:
1. Curriculumul şcolar, clasele I-IX. Chişinău, 2011.
2. Creţu Liliana. Religie creştin-ortodoxă, manual pentru clasa a V-a. Chişinău, 2016.
3. https://www.google.com/
4. http://www.cateheza.ro
5. https://www.youtube.com/watch?v=H7KPo8nW7sg/
Demersul didactic
Strategia didactică

Obiective operaţionale
Resurse
Evenimentele Conţinuturi/tipuri de activităţi

Temporale
Forme de
lecţiei Evaluare
Procedurale Materiale organizare

Organizarea Se creează condiţii optime pentru desfăşurarea lecţiei: Observare Frontal Observare
clasei pregătirea materialului didactic necesar, stabilirea liniştii, 2' sistemică
îndrumarea elevilor în activitatea de pregătire.
Se rosteşte rugăciunea Împărate Ceresc...
Reactualizarea Profesorul verifică realizarea temei pentru acasă cantitativ şi Conversaţie Caiet 7'
cunoştinţelor calitativ. Se pot adresa unele întrebări pentru reactualizarea Asalt de idei Manual Frontal Aprecieri
cunoştinţelor achiziţionate. verbale
I. * Captarea atenţiei
EVOCARE Profesorul prezintă reprezentarea grafică a parabolei, Vizionare Proiector 3' Frontal Aprecieri
solicitându-le elevilor să descopere subiectul lecţiei. euristică Laptop verbale
(https://www.youtube.com/watch?v=H7KPo8nW7sg)
*Anunţarea subiectului lecţiei şi a obiectivelor.
O1 Domnul nostru Iisus Hristos i-a învăţat pe oameni drumul 3'
mântuirii şi cu vorba, şi cu fapta. El a alinat sufletele Caiet
oamenilor cu balsamul minunilor şi al vindecărilor Sale, dar şi Explicaţie Manual
cu vorbele Sale înţelepte. Uneori, Hristos vorbea simplu, pe
înţelesul tuturor. Alteori, El ţesea în cuvântul Său pilde, adică
povestiri cu tâlc, care îi fac mai atenţi pe ascultători şi prin
care învăţătura este ţinută minte mai bine.

II. * Profesorul le solicită elevilor să lectureze în lanţ textul Lectură în lanţ Manual
REALIZAREA lecţiei. Observarea
SENSULUI O2 Apoi, să transcrie şi să completeze tabelul după modelul dat la sistemică a
2
itemul 2, pag. 78. comportamen-
Ulterior, elevii vor fi grupaţi în echipe şi vor realiza sarcinile Spaţii tului elevilor
O3 propuse: lacunare Manual 12' În echipe
O4 Echipa 1. Pe baza conţinutului Pildei semănătorului, Caiet
completează spaţiile libere, folosind cuvintele de reper. Triadă Fişă de
(Anexa 1) lucru
Echipa 2. Găseşte câte o însuşire pentru fiecare din cele patru Arborele
categorii de oameni amintite simbolic în pildă, stabilind virtuţilor
corespondenţa între cele două coloane. Enumeră „roadele” pe Fişă de Aprecieri
care le poate aduce un copil care ascultă şi împlineşte lucru verbale
învăţăturile lui Dumnezeu. (Anexa 2) Jocul Cuvinte 6'
Echipa 3. Completează Cuvintele încrucişate. (Anexa 3) încrucişate
* Profesorul monitorizează activitatea elevilor, intervine cu Prezentare
unele precizări şi completări. Liderii echipelor vor prezenta Discuţie
realizarea sarcinilor în faţa clasei. În concluzie, elevii vor
dirijată
specifica învăţăturile morale ale pildei.
III. *Profesorul va reveni la obiectivele lecţiei şi va adresa Manual Aprecieri
REFLECȚIE întrebări generale în baza acestora. Analiza Independent verbale
O5
În concluzia celor relatate, profesorul proiectează la tablă imaginii Caiet 10'
imaginea (Anexa 4). El le solicită elevilor să lectureze textul
Introspecţie
de la rubrica Meditează, pag. 79, şi să precizeze, într-un eseu Proiector
Eseu de 5 min.
de cinci minute, care din cele patru locuri în care a căzut Laptop
sămânţa reprezintă sufletul său.
IV. *Profesorul apreciază activitatea elevilor. Conversaţie Independent Aprecieri
EXTINDERE Tema pentru acasă: Caiet 2' verbale
 Rubrica Apreciază, pag. 79.
Se rosteşte rugăciunea „ Cuvine-se cu adevărat”

3
Anexa 1 Completează spaţiile libere, folosind cuvintele de reper. Stabileşte corespondenţa.

A ieşit ____________________
S-arunce sămânţa sa.
El aşteapt-acum ogorul
La bun timp rod mult să dea.
____________________ aruncate
Care-ncotro au căzut.
Caută-le, dragă frate,
Şi ai să-nţelegi mai mult.
O sămânţă dintre ele
A căzut chiar lângă drum
Şi-au mâncat-o păsările
Să ___________________ n-avu cum.
Alta, pe piatră căzând,
În scurt timp a răsărit,
Dar sub Soarele arzând,
S-a _____________ şi a pierit.
Între spini a căzut alta
Şi, crescând aceştia mult,
Când să fie rodul gata,
____________________, s-a pierdut
În sfârşit, iată sămânţa
Ce-a căzut în bun pământ.
Întărindu-ne credinţa,
A adus ________ mult şi sfânt!

Cuvinte de reper: răsară, uscat, seminţele, rod, semănătorul, năbuşită.

4
Anexa 2

1. Găseşte câte o însuşire pentru fiecare din cele patru categorii de oameni, amintite simbolic în pildă, stabilind corespondenţa dintre
cele două coloane.

Coloana A Coloana B

Pământul de lângă drum griji lumeşti


Pământul cu spini lene, nepăsare, uitare
Pământul pietros belşug, bunăstare
Pământ bun nerăbdarea necazurilor
împlinirea cuvântului
1. Enumeră „roadele” pe care le poate aduce un copil care ascultă şi împlineşte învăţăturile lui Dumnezeu.
Anexa 3
1. Completează spaţiile jocului „Cuvinte încrucişate”
1. Spinii sunt … bogăţiile şi plăcerile acestei vieţi.
2. Sămânţa din parabolă este … lui Dumnezeu.
3. Sămânţa căzută între … este înăbuşită şi nu poate creşte.
4. Aceste povestiri prin care Iisus îi învăţa pe oameni se numesc şi … .
5. Plantele au nevoie de … adânci, ca să crească bine.
6. Solul la care se referă parabola este … mea.
7. Când seminţele cad printre … nu pot să prindă rădăcini.
8. Seminţele căzute în pământ bun, crescând, au adus … .
9. Ce meserie are personajul parabolei?
10. Seminţele căzute lângă drum le-au mâncat … cerului.

2. Taie „spinii” ce-i împiedică pe


oameni să asculte şi să
împlinească în viaţa de zi cu zi
Cuvântul lui Dumnezeu şi
colorează „roadele” pe care le
aduce o persoană care ascultă şi împlineşte Cuvântul lui Dumnezeu.
Anexa 4 Citeşte textul de la rubrica „Meditează” (pag. 79) şi analizează imaginea de mai jos. Precizează care din cele patru locuri
în care a căzut sămânţa reprezintă sufletul tău. Fii sincer!