Sunteți pe pagina 1din 7

Școala ……………………… Avizat director,

Anul școlar:…………………………….

PROGRAM DE PREGĂTIRE SUPLIMENTARĂ


PENTRU
ELEVII CU DIFICULTĂŢI DE ÎNVĂŢARE
Întocmit,
…………………………………..
CLASA a VI-a
GRUP ȚINTĂ: F. M., L. A., L. I., O. G., Ș. R., D. M.
SCOP:
- fixarea şi consolidarea cunoştinţelor deprinse într-o măsură nesatisfăcătoare la orele de curs de către elevii cu ritm lent de
învăţare.
COMPETENŢE:
- rezumarea, pe baza informațiilor explicite și implicite, a unor pasaje din diverse tipuri de texte;
- participarea la discuții pe diverse teme sau pornind de la texte citite/ascultate;
- înlănţuirea clară a ideilor în povestirea orală a unui text citit;
- scrierea corectă a cuvintelor care necesită folosirea cratimei;
- identificarea temei, a unor informații esențiale și de detaliu;
- extragerea unor informații dintr-un text;
- receptareatextuluiscris de diverse tipuri ;
- monitorizareaproprieiscrieri ;
- observareacomportamentelorșiaatitudinilor de lectură, identificândaspectele care necesităâmbunătățire ;
- utilizareaachizițiilorsintacticeșimorfologice de bazăalelimbiirămâne standard.

DESCRIEREA SITUAŢIEI INIŢIALE:


Șase elevi (F. M., L. A., L. I., O. G., Ș. R., D. M.) au înregistrat în semestrul I dificultăţi majore în atingerea performanţelor
şcolare satisfăcătoare la limba şi literatura română. Ideea iniţierii acestui proiect derivă din necesitatea eradicării deficienţelor de
învăţare ale acestor elevi, şi a formării unei imagini de sine în concordanţă cu nivelul de aspiraţie şi posibilităţile mentale ale fiecărui
elev.
Elevii știu să citească, dar întâmpină dificultăţi în identificarea informaţiilor esenţiale după citirea globală a unui text. La
literatură au dificultăți în formularea ideilor principale, secundare, identificarea modurilor de expunere, identificarea temei unui text,
interpretarea titlului şi a textului citit, explicarea unor cuvinte; la limba română dificultăți întâmpină datorită necunoașterii părților de
vorbire, a părților de propoziție, a scrierii unor cuvinte cu cratimă, a regulilor de utilizare a semnelor de ortografie și de punctuație. Nu
cunosc sensurile noțiunilor de sinonim, antonim, omonim, iar de aici rezultă întâmpinarea de dificultăți în rezolvarea exercițiilor în
care li se solicită să scrie sinonimele/antonimele unor cuvinte sau să construiască enunțuri cu sinonimele/antonimele/omonimele unor
cuvinte date
Acest program/plan de intervenţie îşi propune reducerea dificultăţilor de învăţare prin exersare şi prin dezvoltarea capacităţilor de
receptare a mesajului scris, prin exerciţii de lectură expresivă, exerciţii de identificare a ideilor principale şi secundare, exerciții de
asociere corespunzătoare text – imagine/desen, exerciții de scriere, de transcriere și de rescriere corectă a unor texte, exerciții de
identificare a formei corecte a unor fapte de limbă, exerciții de completare a cuvintelor într-un text lacunar, pe baza unor criterii date.
Se va evalua munca fiecărui elev oferind feedback concludent şi imediat.
Resurse Modalităţi
Conţinuturi Competențe Activităţi de învăţare
Procedurale Materiale de evaluare
Povestireaoral -Citirea corectă, Exerciţii de identificare a unor cuvinte / expresii noi Activitate Texte suport Observare
ăa conştientă şi expresivă în textul suport frontală din manual sistematică
textuluinarativ a textului; Citirea corectă şi fluentă a textului scris Activitate în Flip-chart ( 2-3 elevi )
cudialog -Formulareaideilor Exerciţii de căutare a unor cuvinte în dicţionar grup cu Dicţionarexpli
principale dintextuldat ; Exerciţii de identificare şi de delimitare a părţilor dicţionarul cativ al Evaluare prin
-Alcătuirearezumatului, componente ale unui text Lecturaexpres limbiiromâne întrebări
folosindu-se de planul Discutarea textului în funcţie de următorii iva, Fișe de lucru orale
de idei ; parametri : , „ce se povesteşte„ (ce se întâmplă, care Conversațiaeu
-Rezumarea, pe baza este acţiunea relatată) „cine ia parte ala ristică Sarcini
informațiilor explicite acţiune„ (personajele) , „unde„ (plasarea acţiunii în individuale
și implicite, a unor timp şi spaţiu) , „cum„ (modul de desfăşurare a Joc de rol
pasaje din diverse tipuri acţiunii), „cine povesteşte”
de texte; Exerciții de ordonare cronologică a unor idei
-Participarea la discuții dintr-un text dat.
pe diverse teme sau Exerciții de rezumare a unor pasaje din diverse tipuri
pornind de la texte de texte.
citite/ascultate; Povestirea subiectului unui text narativ.
-Conceptele de autor,
narator și personaj;
-Identificarea tipului de
narator.

Textulscris de Identificarea temei, a Transcriere unor cuvinte/grupuri de cuvinte ilustrative Activitate Texte suport Observare
diverse tipuri unor informații pentru tema textului dat. frontală din manual sistematică
esențiale și de detaliu; Exerciţii de identificare a unor cuvinte / expresii noi Activitate în Flip-chart ( 2-3 elevi )
Receptareatextuluiscris în textul suport grup cu Dicţionarexpli Evaluare prin
de diverse tipuri ; Exerciţii de căutare a unor cuvinte în dicţionar dicţionarul cativ al întrebări
Exerciții de asociere corespunzătoare text – Lecturaexpres limbiiromâne orale
imagine/desen. iva, Fișe de lucru Evaluare prin
Antrenarea în dialoguri simple, pe teme de interes, de Conversațiaeu fișe scrise
tipul „întrebare – răspuns”, pentru a verifica dacă ristică Sarcini
Resurse Modalităţi
Conţinuturi Competențe Activităţi de învăţare
Procedurale Materiale de evaluare
mesajul textului a fost înțeles. Joc de rol individuale
Redactarea povestirii subiectului unui text narativ
Exerciții de elaborare a rezumatului pe baza planului
dezvoltat de idei.
Exerciții de utilizare a descrierii și a narațiunii.
Scriereacucrat Monitorizareaproprieis Exerciții de scriere cu cratimă și fără cratimă a unor Activitate Flip-chart Observare
imă crieri cuvinte. frontală Fișe de lucru sistematică
Exerciții de scriere, de transcriere și de rescriere Conversațiaeu Exerciții din ( 2-3 elevi )
corectă a unor texte. ristică manual Evaluare prin
Exerciții de identificare a formei corecte a unor fapte întrebări
de limbă. orale
Exerciții de alegere a formei corecte de scriere a unor Evaluare prin
cuvinte folosind cratima. fișe scrise
Sarcini
individuale
Monitorizareaproprieis Exerciții de completare a sinonimelor unor cuvinte Activitate Dicționar Sarcini
Categoriisema crieri date. frontală explicative individuale
ntice : Exerciții de completare a antonimelor unor cuvinte Activitate în Dicționar de Observare
sinonime, date. grup cu sinonime sistematică
antonime, Exerciții de unire a unor expresii cu sinonimele dicţionarul Dicționar de ( 2-3 elevi )
omonime potrivite. Conversațiaeu antonime Evaluare prin
Exerciții de grupare a unor perechi de antonime. ristică Flip-chart întrebări
Exerciții de construire de enunțuri cu Fișe de lucru orale
omonimul/omonimele unui cuvânt. Exerciții din Evaluare prin
manual fișe scrise
Folosireasemn Construirea de enunțuri de diferite tipuri utilizând
elorde semnele de punctuație corespunzătoare.
ortografieși de Completarea unor enunțuri cu semnele de punctuație
punctuație lipsă.
Părțile de Utilizareaachizițiilorsin Exerciții de completare a cuvintelor într-un text Conversațiaeu Flip-chart Observare
vorbire. tacticeșimorfologice de lacunar, pe baza unor criterii date. ristică Fișe de lucru sistematică
Resurse Modalităţi
Conţinuturi Competențe Activităţi de învăţare
Procedurale Materiale de evaluare
Verbul bazăalelimbiirămâne Exerciții de scriere, de transcriere și de rescriere Activitatefron Exerciții din ( 2-3 elevi )
Substantivul standard corectă a unor texte. tală manual Evaluare prin
Adjectivul Exerciții de identificare a formei corecte a unor fapte întrebări
Părțile de de limbă. orale
propoziție Evaluare prin
fișe scrise
Sarcini
individuale

REZULTATE AŞTEPTATE

Scopul acestui proiect este acela de a acorda mai mult timp elevilor care au realizări mai modeste, de a utiliza cele mai potrivite
metode de instruire, de a le oferi feed-back-uri concludente şi de a le acorda sprijin şi atenţie. Activităţile pe care mi le-am propus
vor fi atractive pentru elevi, aceştia putându-se debarasa de pericolul notării sau a pedepselor, concentrându-se asupra activităţii în
sine. Fiind motivaţi în rezolvarea sarcinilor pe care le vor găsi atractive şi captivante, competențele propuse vor fi formate și
dezvoltate.
Activităţile se vor desfăşura într-un mediu prietenos pentru elevi ceea ce va conduce la creşterea randamentului învăţării prin:
- menţinere trează a impulsul cognitiv şi motivaţia activităţilor de învăţare;
- organizarea cunoştinţelor sub formă de scheme care să permită evidenţierea legăturilor dintre concepte;
- completarea cunoştinţele minime ale elevilor.

LISTĂ ORIENTATIVĂ DE SARCINI


Precizaţiautorulşititlulopereiliterarecitite.
Precizaţi care estemodul predominant de expunereînfragmentulcitit.
Precizaţi care suntpersonajele din fragmentulcitit.
Povestiţi oral fragmentulcitit.
Formulaţiideileprincipale .
Pentrufiecareideeprincipală, sădetaliemcâtedouăideisecundare.
Povestiţifragmentul, ţinândcont de ideileprincipaleşisecundare.
Scrieți cu cratimășifărăcratimăcuvinte.
Identificați forma corectă a cuvintelor.
Unițiexpresiile date cu sinonimelepotrivite.
Grupațicuvintelepeperechi de antonime.
Construițienunțuri cu omonimele/omonimulcuvintelor date.
Precizațiceestedescrisînfragmentulcitit.
Identificațicuvinteșigrupuri de cuvinteprin care estedescrispersonajul/tabloul.
Precizațicepărți de vorbiresuntcuvintelesubliniate.
Construițipropozițiiîn care verbul………. să fie la timpurileînvățate.
Precizațicepărți de propozițiesuntcuvintelesubliniate.

ORARUL ACTIVITĂŢILOR

Nr.
Tema Nr. ore Data/ora Locul desfăşurării
crt
Textul narativ şi planul Sala de clasă / Camera
1 dezvoltat de idei. Narator. 4 de studiu a elevului
Autor. Personaj ( învățarea on-line)
Părțile de vorbire Sala de clasă/ Camera de
2. 8 studiu a elevului
( învățarea on-line)
Scrierea cuvintelor sa, s-a, Sala de clasă/ Camera de
3. sau, s-au la, l-a,să-i, săi, ia, 2 studiu a elevului
i-a, i-au, iau ( învățarea on-line)
Categoriisemantice : Sala de clasă/ Camera de
sinonime, antonime, studiu a elevului
4. 3
omonime ( învățarea on-line)

Scrierea cuvintelor nea, ne- Sala de clasă/ Camera de


a, neam, ne-am, printr-o, studiu a elevului
5. 2
printr-un, dintr-o, dintr-un, ( învățarea on-line)
într-o, într-un
6. Folosireasemnelorde 2 Sala de clasă/ Camera de
ortografieși de punctuație studiu a elevului
( învățarea on-line)
Textul literar descriptiv Sala de clasă/ Camera de
7. 3 studiu a elevului
( învățarea on-line)
Părțile de propoziție Sala de clasă/ Camera de
8. 6 studiu a elevului
( învățarea on-line)

BIBLIOGRAFIE

BRÂNZEI, G., CÎNTIUC, R., GOIAN, M-G., GOIAN, V., (coordonatori), Limbașiliteraturaromână. Comunicare. Fișe de lucru, Ed.
Nomina, București, 2016 ;
CERGHIT, I., Metodede învățământ, Ed. Polirom, București, 2006 ;
IONIȚĂ, F.(coordonator), Literatură - Limbăromână - Comunicare : pentruclasa a VI-a, Ed. Art Grup Editorial, București, 2014 ;
PAMFIL , A., Limba şi literatura română în gimnaziu–Structuri didactice deschise, Ed. Paralela 45, Piteşti, 2009;
PANTAZI, M., DINU, C., Limbașiliteraturaromână. Caiet de lucrupeunitățide învățare, Ed. Booklet, București, 2017 ;
SARIVAN, L., CERKEZ ,M., DidacticaarieicurriculareLimbăşicomunicare, PolitehnicaPress, Bucureşti, 2010 ;
TROFIN E.-M. (coordonator), Gramatică. Fișe de lucrupelecțiișiunitățide învățare, cuitemiși teste de evaluare, Ed. Paralela 45,
Pitești, 2019 ;
VRASMAS, T., Învăţământul integrat şi/sau incluziv, Editura Aramis, Bucureşti, 2001.