Sunteți pe pagina 1din 4

Către: 1. Procuratura mun.

Chișinău

Str. Ștefan cel Mare și Sfînt 73, proc-mc@procuratura.md


2. Inspectoratul General de Poliție al MAI

Sediul: str. Tiraspol 11/1, mun. Chișinău, MD – 2001

De la: Olesea Stamate,


reprezentant al concurentului electoral din partea PAS

PLÎNGERE

/în temeiul art. 262-263, 274 Codul Penal al Republicii Moldova /

În fapt:

Prin prezenta, sesizăm organele Procuraturii, în vederea investigării și constatării, prezenței


auspiciilor infracțiunii prevăzute de art.181/1 Cod Penal cu privire la Coruperea alegătorilor.

Vă aducem cunoștință că la 1 noiembrie curent, în cadrul secțiilor de votare pentru


localitățile din stânga Nistrului, au fost semnalate de către observatorii concurentului electoral
Maia SANDU, precum și cetățeni ordinari, mai multe încălcări ale procesului electoral. Astfel au
fost semnalate încălcări, precum ar fi efectuarea transportului alegătorilor la secția de votare cu
mașini/autocare prin care s-a încălcat prevederile Hotărârii CEC nr.4390 din 20 octombrie 20201,
care prevede că în perioada de timp rezervată votării, și anume între orele 07.00 şi 21.00, se
permite deplasarea pe teritoriul țării doar a autovehiculelor a căror capacitate de transportare nu
este mai mare de 8 persoane și a transportului rutier de persoane prin curse regulate care
funcționează potrivit legislației Republicii Moldova. Totodată, între orele 07.00 şi 21.00 a zilei
votării, se interzice: a) organizarea, de către concurentul electoral sau de către alte persoane în

1
Hotărâre Comisiei Electorale Centrale nr. 4390 din 20 octombrie 2020 cu privire la unele aspecte ce țin de transportul
organizat al alegătorilor la secțiile de votare în ziua alegerilor prezidențiale din 1 noiembrie 2020, disponibilă la:
https://a.cec.md/ro/cu-privire-la-unele-aspecte-ce-tin-de-transportul-organizat-2751_97994.html
interesul concurentului electoral, a transportului alegătorilor la secția de votare; b) a efectua
transportul alegătorilor la secția de votare cu scopul de a-i determina să voteze pentru unul din
candidați; c) a efectua transportul alegătorilor la secția de votare cu autobuze/autocare sau a efectua
transportul alegătorilor la secția de votare de către operatorul de transport rutier în regim taxi,
conform unor înțelegeri cu terțe persoane, altele decât călătorul/alegătorul, cu excepția cazurilor
alegătorilor cu dizabilități.
Întrucât mijloacele de transport (pozele se anexează) au venit repetat la secțiile de votare,
atestăm încălcarea gravă a legislației electorale.
Totodată conform informațiilor apărute în spațiul public la link:
https://www.facebook.com/106244906075994/videos/391187908908165,
https://www.facebook.com/101519068436667/videos/802211770615897
https://www.facebook.com/101519068436667/videos/358214311916514
https://www.facebook.com/101519068436667/videos/361397591761611
prin care se confirmă faptul că alegătorii au fost mituiți de către persoane necunoscute în vederea
determinării ca aceștia să voteze pentru unul dintre candidați. Aceasta din nou este o încălcare a
prevederilor legislației în vigoare.
Conform aprecierii date de Curtea Constituțională, prin Hotărîrea nr. 34 din 13 decembrie 20162
și Hotărârea nr. 4 din 9 martie 20193 „corupţia electorală, în care liderii politici folosesc beneficiile
obţinute abuziv pentru a influenţa alegerile, este o formă a corupţiei politice. Coruperea
alegătorilor constituie oferirea sau darea de bani, bunuri, servicii ori de alte foloase în scopul
determinării alegătorului să îşi exercite drepturile electorale într-un anumit mod în cadrul
alegerilor […], iar coruperea alegătorilor trebuie privită ca o gravă încălcare a principiilor
alegerilor libere şi democratice, inclusiv a procesului echitabil şi transparent al alegerilor.
Asemenea încălcări creează precondiţii pentru a pune la îndoială legalitatea şi legitimitatea
alegerilor. De asemenea, aceste încălcări pot influenţa considerabil asupra rezultatelor alegerilor.
Curtea Constituțională a reținut că unul dintre criteriile pentru anularea alegerilor este când
votarea şi stabilirea rezultatelor au avut loc prin fraudă.

2
Hotărârea nr. 34 din 13.12.2016 privind confirmarea rezultatelor alegerilor şi validarea mandatului de Preşedinte al
Republicii Moldova http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=hotariri&docid=602&l=ro#top
3
Hotărârea nr. 4 din 9 .03.2019 cu privire la confirmarea rezultatelor alegerilor parlamentare din 24 februarie 2019 și
la validarea mandatelor deputaților aleși http://www.constcourt.md/ccdocview.php?tip=hotariri&docid=687&l=ro
Conform art. 41 alin. (5) din Codul electoral, concurenţilor electorali li se interzice să ofere
alegătorilor bani, să le distribuie fără plată bunuri materiale, inclusiv din ajutoare umanitare sau
din alte acţiuni de binefacere. Potrivit art.1811 alin.(1) din Codul penal, prin corupere a
alegătorilor se înțeleg faptele ce țin de oferirea sau darea de bani, bunuri, servicii ori de alte foloase
în scopul determinării alegătorului să îşi exercite sau să nu îşi exercite drepturile electorale în
cadrul alegerilor parlamentare, prezidenţiale, locale ori în cadrul referendumului, care, în cazul
persoanei fizice se pedepsește cu amendă în mărime de la 550 la 850 de unități convenționale sau
cu închisoare de la un an la 5 ani, iar în cazul persoanei juridice - cu amendă în mărime de la 4000
la 6000 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu
lichidarea persoanei juridice. Art.1 alin.(1) CPP: „Procesul penal reprezintă activitatea organelor
de urmărire penală, se consideră început din momentul sesizării organului competent despre
pregătirea sau săvârșirea unei infracțiuni.” art.10 alin.(4) CPP: „Orice persoană este în drept să-şi
apere prin orice mijloace neinterzise de lege drepturile, libertăţile lezate sau limitate.” Art. 19 alin.
(1) CPP: „Orice persoană are dreptul la examinarea şi soluţionarea cauzei sale în mod echitabil, în
termeni rezonabili, de către o instanţă independentă, imparţială, legal constituită, care va acţiona
în conformitate cu CPP”. Art . 19 alin. (3) CPP, OUP este obligat de a lua toate măsurile prevăzute
de lege pentru cercetarea sub toate aspectele, complet și obiectiv toate circumstanțele.

Din cele expuse mai sus, considerăm ca fraudele enunțate mai sus, care a avut loc în cadrul secțiilor
de votare pentru localitățile din stânga Nistrului, urmează a fi cercetate penal cu întreprinderea
măsurilor prevăzute de legislația în vigoare privind identificarea și atragerea la răspunder a celor
responsabili.

În drept:
În conformitate cu prevederile: art. 262-263, 274 CPP : Organul de urmărire penală sau
procurorul sesizat în modul prevăzut în art.262 şi 273 dispune în termen de 30 de zile, prin
ordonanţă, începerea urmăririi penale în cazul în care, din cuprinsul actului de sesizare sau al
actelor de constatare, rezultă cel puțin o bănuială rezonabilă că a fost săvîrşită o infracţiune şi
nu există vreuna din circumstanţele care exclud urmărirea penală, informînd despre aceasta
persoana care a înaintat sesizarea sau organul respective,
Solicităm:
1. Examinarea prezentei plîngeri, cu începere Urmăririi penale în privința art. 181/1 alin.1)
CP, identificarea persoanelor responsabile și atragerea la răspundere penală persoanelor
cu funcții de răspundere menționate.
2. Informarea despre acțiunile întreprinse și rezultatele întreprinse.

Anexă: pozele nr. 7

2 noiembrie 2020

Olesea Stamate,
reprezentant al concurentului electoral din partea PAS