Sunteți pe pagina 1din 15

TOAMNA,

DOAMNĂ RUGINIE
Perioada : 3 săptămâni (S5 – S8)- S7: vacanță

Ziua Competențe Activități integrate/pe discipline Detalii de conținut Resurse Evaluare Obs.
specifice
Luni
EFS
DP Întâlnirea de dimineață - salutul, prezența, ziua, data,
1.1.; 2.1.; meteo, agenda zilei, impresii
2.2. ; 2.3. - numirea trăsăturilor fizice proprii ; a.manual, fișe de
- identificarea umbrei unor copii în funcție de trăsăturile Cum ne îmbrăcăm? lucru, laptop,
CLR fizice - „Să mă prezint!” videoproiector
1.1.; 2.3. - vizionarea povestirii „Maricica” de Luiza Vlădescu Evaluare după
b. conversația,
- formulare de răspunsuri la întrebări legate de faptele rezolvarea
perdonajelor exercițiul, explicația,
AVAP sarcinilor de
- alcătuirea unei liste cu hainele pe care trebuie să le observarea dirijată,
2.6. lucru
poarte copiii în funcție de notimp; jurnalul cu dublă
- exprimarea unor păreri despre situații date; intrare
- numire unor persoane care reprezintă un model pentru c. frontal, individual
ei;
„Vestimentația mea” - colaj
CLR - citirea în forme variate textului ( citire cu voce tare / în Textul literar a.manual, fișe de Observare
1.2.; 1.3.; șoaptă / în gând; citire în lanț, pe roluri, citire ștafetă lucru, foi dictando, sistematică
2.1.; 3.1.; etc.); Text suport: creioane colorate /
4.1, 4.2 - identificarea alineatelor, titlului și autorului textului; carioci
- explicarea cuvintelor noi și alcătuirea de enunțuri cu Ciuboțelele ogarului, după b. conversația,
DP acestea; Călin exercițiul, explicația,
2.3. - formularea unor răspunsuri la întrebări, în legătură cu Gruia metoda pălăriilor
textul citit; gânditoare, rețeaua
AVAP JOC Lecția pe sfoară'. personajelor
2.2. Se fixează 0 sfoară dintr-un colț al clasei până în celălalt. c. frontal, individual,
Se pregătește 0 rezervă suficientă de clame pe masă. Li se în perechi
cere copiilor să rezume lecția în 5-7 enunțuri, pe care
învățătoarea le scrie cu markerul pe cartoane și le împarte
în clasă. După ce le vor decora frumos, elevii vor așeza
enunțurile în ordine și le vor prinde cu clame pe sfoara de
rufe. Pot rămâne în clasă un timp pentru a le reaminti
lecția.

MEM - reprezentarea numerelor de trei cifre cu ajutorul Formarea, citirea și a.manual, fișe de Observare
1.1.; 3.1.; numărătorii de poziționare; scrierea numerelor lucru, laptop, sistematică
3.2. - citirea și scrierea numerelor de la 100 la 1000; naturale de la 0 la 1000 videoproiector
CLR - transcrierea cu cifre a unor numere din intervalul Numere pare, numere b. conversația,
2.1. 100-1000, scrise în cuvinte impare exercițiul, explicația,
-jocuri de asociere a numerelor mai mici decât problematizarea
AVAP 1000 cu reprezentarea lor prin desen; Despre câmpii c. frontal, individual
2.6. - identificarea ordinelor și claselor;
- evidențierea cifrei unităților/zecilor/sutelor dintr- un
număr;
- exerciții de numărare în concentrul 100 - 1000;
- exemplificarea unor numere pare / impare;
- vizionarea unui documentar despre câmpii;
- formulare de răspunsuri la întrebări date despre
câmpii
MARȚI
Lb.
franceză
CLR - citirea textului pe fragmente; Textul literar
1.2.; 1.3.; - povestirea orală, pe fragmente folosind expresiile: la Observarea
2.1.; 3.1.; Text suport: a.manual, fișe de sistematică
început, la un moment dat, după aceea, apoi, în cele din
4.1, 4.2 lucru, auxiliar
urmă;
Ciuhofelele ogarului , b. conversația
- asemănări și deosebiri între iepure și ogar;
DP după Călin euristică, exercițiul,
- cuvinte cu sens asemănător/cu sens opus;
2.3. Gruia explicația, diagrama
- completarea unor enunțuri lacunare cu informații din
Venn - Euler,
text;
povestirea, scheletul
- găsirea unui alt final povestirii; Aprecieri
de recenzie, jocul
- stabilirea valorii de adevăr pentru enunțuri date (A/F); globale si
didactic
- exerciții de dictare și transcriere; individuale
c. frontal, individual,
Joc „Recunoaște personajul”
în perechi
MEM - numărare din 1 în 1, din 2 în 2, din 3 în 3 etc., în ordine Formarea, citirea și a. auxiliar, fișe Evaluare
1.1.; 3.1.; crescătoare și descrescătoare, cu precizarea limitelor scrierea numerelor de lucru, atlag predictivă
3.2. ; 4.2. intervalului; naturale de la 0 la 1000 geografic, harta
CLR - reprezentarea zecilor, a sutelor și a miilor prin României
2.3. simboluri; Numere pare, numere b. conversația,e
- generarea de numere mai mici decât 1000, ale căror impare xplicația,
AVAP cifre îndeplinesc condiții date; demonstrația,exercițiul
2.2. - aflarea unui număr/a unor numere, respectând anumite Despre câmpii , problematizarea,
criterii; munca independentă
- identificarea unor numere pare/ numere impare într-un activitate frontală,
șir de numere dat; activitate
- citirea și scrierea unor numere date (cu litere / individuală
cifre);
- exemplificarea faunei și florei reprezentativă câmpiilor
desenarea unui peisaj reprezentativ pentru câmpie
AVAP - discuții despre familiei proprii;
1.2., 2..1, - identificare semnificației liniei, punctului, culorii și a. manual, acuarele,
2.2., 2.3., formei în opere de artă; pensule, bloc de desen,
2.4. Acasă Apreciere
- explorarea unor caracteristici/ proprietăți ale b. conversația,
globală /
materialelor în diverse contexte; Familia mea explicația,
CLR individuală
- exprimarea ideilor și trăirilor personale prin utilizarea demonstrația,
2.1 liniei, punctului, culorii și formei; exercițiul
Lucrare practică
- realizarea de produse utile și/ sau estetice combinând c. act. frontală, în
DP perechi, individuală
materiale ușor de prelucrat și tehnici accesibile;
2.1. „Portretul familiei mele” - compoziție aplicativă
MIERCURI
- numărare din 1 în 1, din 2 în 2, din 3 în 3, în ordine Formarea, citirea și a. auxiliar,fișe de Autoevaluarea
crescătoare și descrescătoare, cu precizarea limitelor scrierea numerelor lucru, controlată
intervalului; naturale de la 0 la 1000 b.conversația,explicați
MEM - reprezentarea zecilor, a sutelor și a miilor prin a,
1.1.; 3.1.; simboluri; Numere pare, numere demonstrația,exercițiul
3.2. ; 4.2. - exerciții de citire și scriere a numerelor naturale impare , jocul didactic,
cuprinse între 100 și 1000; problematizarea,
- aflarea unui număr/a unor numere, respectând anumite Despre câmpii munca independentă
DP criterii; c. activitate
2.3. - identificarea unor numere pare/ numere impare, după frontală, activitate
criterii date; individuală
AVAP - exemplificarea faunei și florei reprezentativă
2.6. câmpiilor;
realizare de corespon d ențe între nu mere și elemente
specifice câmpiilor;
- - completarea unor tabele după cerințe date
CLR - formularea unei opinii referitoare la un personaj / o Reguli ale discursului oral
1.1.; 1.3.; întâmplare / un mod de comportament etc.
1.4.; 2.1.; a.manual, auxiliar
- citirea unor dialoguri; Ascultarea și respectarea
2.3. opiniei celuilalt
b. conversația
- identificarea vorbitorului și ascultătorului;
euristică, exercițiul,
- crearea unor dialoguri imaginare; Observare
DP explicația, jocul
- realizarea unei scenete dialogate; sistematică
2.3. didactic
- completarea unui scurt text cu semnele de punctuație
c. frontal, individual,
care lipsesc;
în perechi
- alcătuirea unor dialoguri din 4,5,6 replici pe teme date
Religie
EFS
MM - denumirea unor instrumente musicale prezentate în Timbrul a. manual, laptop, Observarea
1.1. imagini Sunete instrumentale videoproiector sistematică
1.2. - recunoașterea sunetelor instrumentale; muzicale b. conversația,
2.1. - ținerea ritmului uor cântece, prin diverse bătăi (din explicația, audiția
palme, cu pumnii în bancă, cu creioanele etc.); Hayden / Mozart / Ciprian c. activitate frontală,
- formularea unor răspunsuri la întrebări despre mari Porumbescu activitate individuală
CLR muzicieni: Joseph Hayden, Mozart și Ciprian pe grupe
1.1. Porumbescu;
- audiție „Concert pentru pian în DO major”, de
AVAP Wolfgang Amadeus Mozart;
2.3. realizarea unui colaj cu titlul „Mari muzicieni” pe
muzica lui Joseph Hayden „Simfonia Surpriza
JOI

- exerciții de citire și scriere a numerelor naturale Evaluare


cuprinse între 100 și 1000; predictivă
MEM - aflarea unui număr/a unor numere, respectând
1.1.; 3.1.; anumite criterii; a. auxiliar, fișe de
3.2. ; 4.2. - identificarea unor numere pare/ numere impare Formarea, citirea și lucru,
după criterii date; scrierea numerelor b.con versația,expl
găsirea răspunsurilor la ghicitori despre flora și fauna naturale de la 0 la 1000 icația,
CLR câmpiilor; demonstrația,exercițiul
2.3. - completarea unor tabele după criterii date; Numere pare, numere , problematizarea,
- identificarea ilustrațiilor reprezentative pentru câmpii impare copacul ideilor
AV AP dintr-un set de ilustrații dat; c. activitate
2.6. - exemplificarea unor acțiuni pentru protejarea mediului Despre câmpii frontală, individuală,
înconjurător în perechi
CLR - scrierea corectă a cuvintelor cu î sau â - reguli de a. manual, auxiliar, Autoevaluare
1.3., 2.1., scriere; Scrierea cuvintelor cu „î” laptop, videoproiector controlată
2.2., 3.1., - completarea cuvintelor lacunare cu î sau â; sau „â” b. conversația,
4.1 - exemplificarea unor cuvinte scrie cu î sau â; explicația, exercițiul,
- identificarea însușirilor potrivite cuvintelor date; Transcrierea învățarea prin
- completarea unui table cu cuvinte scrise cu: „î”, „â”, „î descoperire,
și â”; ciorchinele,
MM - scrierea unor cuvinte corespunzătoare unor imagini organizatorul grafic
1.4. date; c. activitate frontală,
- identificarea cuvintelor scrise greșit dintr-un set de activitate individuală
cuvinte dat;
- activitate outdoor - găsirea unor cuvinte care conțin î sau
2h â, în mediul înconjurător;
- scrierea familiei de cuvinte pentru cuvântul „român”;
- continuarea unor șiruri de cuvinte, după model
dat;
- transcrierea unui scurt text, respectând așezarea
corectă în pagină;
- audierea cântecului „Cântecel de toamnă”
https: // w w w. youțube. c om/watch? v= 2 7 i tbdu șuO
- vizionare „Povestea celor trei purceluși”;
Casa mea
- discuții despre cele trei case construite de purceluși;
- discuții despre construcția propriei case;
AVAP - verbalizarea importanței cunoașterii adresei proprii;
1.2., 2.1., - folosirea liniei cu scop de contur și cu scop decorative a. laptop,
2.2., 2.3., în compoziție; videoproiector, bloc de Aprecieri
2.4. - realizarea unui desen cu titlul„Casa mea” desen, creion, creioane globale și
- audierea cântecului „Cei trei purceluși” colorate, acuarele, individuale
CLR https://www.youtube.com/'watch?v^xodt7RHOXvQ pensule
2.1. b. conversația, Expunerea
explicația, lucrărilor
MM demonstrația,
1.4. observația dirijată,
munca independentă
c. activitate frontală,
activitate individuală
VINERI
Religie
CLR -oferirea de răspunsuri la întrebarea: „Despre ce este a. fișă de lectură
1.2.; 1.3.; vorba (în această povestire)?” ; b. conversația,
2.1. ; 3.1.; - aprecierea ca adevărate sau false a unor enunțuri scurte *Lectură dezbaterea, explicația,
4.1. 4.2. care testează înțelegerea textului audiat; exercițiul, harta
- formularea unor răspunsuri la întrebări despre povestirii, blazonul,
DP conținutul mesajului textului audiat; ciorchinele Evaluare după
2.1. - desprinderea învățăturii textului; c. activitate frontală, rezolvarea
- argumente PRO / CONTRA privind invidia; activitate individuală sarcinilor de
MEM - verbalizarea însușirilor Toamnei; lucru
3.2.; 6.2. - exprimarea emoțiilor privind unele secvențe ale
povestirii;
AVAP - numirea anotimpurilor și a celor trei luni
2.2. corespunzătoare fiecărui anotimp;
- realizarea unui desen cu secvențe din text
MM -joc de recunoaștere a sunetelor străzii și ale clasei, a Timbrul
1.1. sunetelor din natură;
1.2. - recunoașterea sunetelor produse de instrumente Recapitulare / Evaluare
a. manual, diverse
2.1. muzicale; Probă orală /
materiale
- realizarea de corespondențe între instrumente muzicale scrisă
b. conversația,
și părți componente ale acestora; explicația, exercițiul,
CLR - confeționarea unei tobe; munca independentă
1.1. - completarea unor enunțuri lacunare cu informații despre c.activitate frontală,
marii muzicieni studiați; activitate individuală
AVAP - interpretarea unei melodii, bătând ritmul la toba
2.3. confecționată;
- selectarea variantei corecte de răspuns pentru enunțuri
date;
- completarea unor desene cu elementele lipsă;

MEM - compararea unor numere cuprinse între 100 și Compararea numerelor a. manual, fișe de
1.1, 1.2., 1000, utilizând semnele <, >, =; de la 0 la 1000 lucru
1.3., 3.2., - așezarea în ordine crescătoare/ descrescătoare a b. conversația,
4.2. unor numere date; exercițiul, explicația,
- discuții despre condițiile de viață a plantelor; Despre nevoile de bază ale munca independentă,
CLR - recunoașterea unei plante în funcție de numere plantelor problematizarea, jocul Observare
1.4. date (după criterii stabilite); didactic sistematică
- scrierea vecinilor unor numere date; c. activitate frontală,
AVAP - colorarea unor frunze / flori, după criterii date; individuală
1.1. - identificarea plantelor care trăiesc la munte /
deal / câmpie;
- completarea unor șiruri numerice, după criteria date
LUNI
EFS
Întâlnirea de dimineață - salutul, prezența, ziua, data,
meteo, agenda zilei, impresii a. manual, fișe de
- observarea trăsăturilor fizice (în oglindă), numirea lucru, laptop,
DP acestora; asemănări / deosebiri dintre copii; Fiecare este unic videoproiector
1.2. - identificarea umbrei unor copii în funcție de trăsăturile b. conversația
fizice; „Să mă prezint!” euristică,
CLR - citirea textului „Mali, fetița mulatră”; brainstorming, RAI Evaluare
1.4. - exprimarea unor păreri privind comportamentul explicația, ciorchinele,
copiilor; predictivă
jocul didactic
MM - găsirea unor însușiri pentru persoane indicate; c. activitate frontală
1.4. - formularea unor enunțuri cu cuvinte date; individuală, pe perechi
„Asemănători, dar diferiți, întotdeauna prieteni” - colaj
- interpretarea cântecului „O lume minunată”, în timp e
copiii se țin de mâni;
- JOC „Ghemul magic”
CLR - citirea în ritm propriu, cu adaptarea intonației Textul narativ a. manual, fișe de lucru
1.2., 1.3., Observare
impusă de semnele de punctuație; b. conversația euristică,
2.1., 3.1., sistematică
- precizarea titlului, autorului și alineatelor textului; explozia stelară,
4.1., 4.2. - explicarea cuvintelor noi și alcătuiri de enunțuri Text-suport: exercițiul, arborele lui
cu acestea; Sapiro,tehnica „Lasă-
MEM - citirea selectivă în funcție de anumite repere; Cioc! Cioc! Cioc! de Emil mi mie ultimul
3.2. - povestirea orală, pe fragmente folosind Gârleanu cuvânt”
expresiile: la început, la un moment dat, după aceea, apoi, c. activitate frontală,
AVAP în cele din urmă; activitate individuală
2.2 - formularea de enunțuri la întrebări date;
- completarea unor enunțuri lacunare cu informații din
text;
JOC Arta scobitorilor:
Se dă fiecărui copil câte 2-3 scobitori. Apoi li se cere să
găsească 2 -3 propoziții prin care să rezume lecția (textul
suport). Se scriu propozițiile pe bilețele și apoi se lipesc
pe scobitori. După 5 minute se cere fiecărui copil să
spună ce a scris. Se trag concluzii și se stabilește
rezumatul final;
- desenarea personajelor textului
- compararea unor grupuri de obiecte prin punerea
elementelor unele sub altele, încercuirea părților comune,
punerea în corespondență;
- compararea a două numere naturale mai mici decât a. auxiliar, fișe de
MEM 1000, atunci când acestea au același număr de sute/de lucru
Compararea numerelor
1.1, 1.2., zeci/de unități, utilizând semnele <»>, = ; b. conversația,
de la 0 la 1000
1.3., 3.1., - așezarea în ordine crescătoare/ descrescătoare a unor exercițiul, explicația,
3.2., 4.2. Autoevaluarea
numere date; munca independentă,
controlată
- observarea unor grafice, completarea unor enunțuri problematizarea, jocul
Despre nevoile de bază ale
CLR lacunare în funcție de graficele date; didactic
plantelor
2.3. - identificarea părților componente ale unei plante și rolul c. activitate frontală,
acestora (actualizare din clasa 1); individuală
- scrierea succesorilor / predecesorilor pentru a
descoperi câți ani pot trăi anumiți arbori;
- scrierea unor numere după criterii date
MARȚI
Lb.
franceză
CLR - citirea textului, respectând intonația potrivită; Textul narativ Evaluare după
1.2., 1.3., - desprinderea învățăturii textului; rezolvarea
2.1., 3.1., a. manual, fișe de lucru
- ordonarea imaginilor date potrivit întâmplărilor sarcinilor de
4.1., 4.2. b. conversația euristică,
prezentate în text; Text-suport: lucru
cadranele, diagrama
- formulare de enunțuri după imagini date;
cauzelor și a efectului
- transcrierea unor enunțuri, după criterii date; Cioc! Cioc! Cioc! de Emil
AVAP c. activitate frontală,
- povestirea fragmentelor textului; Gîrleanu
2.2. activitate individuală
- discuții despre acțiunile făcute de cele două păsări;
- stabilirea valorii de adevăr pentru enunțuri date;
MM - joc de rol
1.4. - realizarea unui desen ilustrând adăpostul veveriței;
- audierea / vizionarea cântecului „Veverița”
https://www, youtube. com/watch?v=qy-Tnf8z_9M

MEM - scrierea și citirea unor numere de la 100 la 1000; Ordonarea numerelor a. manual, fișe de Temă de lucru
1.1., 1.2., ordonarea crescătoare/descrescătoare a unor numere natural de la o la 1000 lucru, planșe diverse în clasă: -
2.1, 3.2., 4.2. naturale de trei cifre prin compararea acestora două câte conversația, explicația ordonare de
două; Despre nevoile de bază ale exercițiul, învățarea numere
DP - identificarea numerelor pare și impare dintr-un șir dat; animalelor prin descoperire,
2.2. - discuții despre condițiile de viață necesare vieții problematizarea
animalelor; b. c. activitate
CLR - aflarea succesorului, predecesorului unor numere date; frontală, activitate
1.3.. 2.3
- discuții despre protejarea mediului înconjurător;
- realizarea unui dialog între elevi și animale care
. se presupune că au fost mutate din mediul lor natural individuală
AVAP Casa mea a. manual, diverse
1.2., 2.1., - discuții despre casa lor și a persoanelor care materiale și Apreciere
2.2., 2.3., locuiesc în ea; instrumente de lucru globală/
2.4. - descrierea etapelor construirii unei case; b. conversația, Individuală
- explicarea rolului pe care îl are un arhitect în explicația,
construirea caselor; demonstrația. Lucrare
MIERCURI
- ordonarea crescătoare/descrescătoare a unor numere
naturale de trei cifre prin compararea acestora două câte
MEM două;
a. auxiliar, fișe de
1.1., 1.2., - identificarea numerelor pare și impare după criterii
lucru,
1.3..2.1, date; Ordonarea numerelor
b. conversația,
3.2., 4.2. - numirea factorilor de mediu care influențează natural de la o la 1000
explicația exercițiul,
viața animalelor; Observare
DP învățarea prin
- realizare de corespondențe între animale și sistematică
2.1. descoperire,
numere date, în funcție de anumite repere; Despre nevoile de bază ale
animalelor
problematizarea
- plasarea unor animale illustrate în mediul lor
CLR c. activitate frontală,
natural (munte, deal, câmpie);
2.3. activitate individuală
- descrierea părților componente ale animalelor;
- completarea corpului unor animale date cu
elemente lipsă
CLR - citirea textului, respectând intonația potrivită; Textul narativ Evaluare după
1.3., 1.3., - desprinderea învățăturii textului; rezolvarea
3.1., 3.1., d.manual, fișe de lucru
- ordonarea imaginilor date potrivit întâmplărilor sarcinilor de
4.2., 4.2. e. conversația euristică,
prezentate în text; Text-suport: lucru
cadranele, diagrama
- formulare de enunțuri după imagini date;
cauzelor și a efectului
- transcrierea unor enunțuri, după criterii date; Cioc! Cioc! Cioc! de Emil
AVAP f. activitate frontală,
- povestirea fragmentelor textului; Gîrleanu
2.2. activitate individuală
- discuții despre acțiunile făcute de cele două păsări;
- stabilirea valorii de adevăr pentru enunțuri date;
MM - joc de rol
1.4. - realizarea unui desen ilustrând adăpostul veveriței;
- audierea / vizionarea cântecului „Veverița”
https://www, youtube. com/watch?v=qy-Tnf8z_9M
EFS
- discuții despre importanța reciclării materialelor;
- construirea unor jucării muzicale folosind materiale
reciclabile;
- decorarea jucăriilor muzicale construite;
MM a. manual, laptop,
- interpretarea unor cântece cu acompaniamentul
1.4.; 2.1.; videoproiector
jucăriilor muzicale construite;
3.1. ; 3.2. Jucării muzicale b. conversația,
- audiții muzicale: „Simfonia jucăriilor” / „Balada
Jucării muzicale din explicația, exercițiul, Observare
MEM dromaderelor” / „Solo de maracas”
materiale naturale și învățarea prin sistematică
3.2. https://www,youtube.com/watch?v=qDnrL46wY44 de
reciclabile descoperire, proiectul
AVAP Leopold Mozart
c. activitate frontală,
2.2. !ittps://www.youtube c()m/watch?v-KqdDKF6GCo c
ctivitate individuală
de Nicu Alifantis
https://www.youtube.com/watch?v=qdTsl -jZBmY de
Jhon Narvâez
Proiect „Prezentarea unui instrument muzical”
JOI
Ordonarea numerelor a. auxiliar, fișe de
MEM
- scrierea, citirea unor numere după criterii date; natural de la o la 1000 lucru, laptop,
1.1., 1.2.,
1.3..2.1, - vizionarea unor documentare despre animale; videoproiector
3.2., 4.2. - discuții despre cele vizionate; b. conversația,
- ordonare de numere , după criterii date; Despre nevoile de bază ale explicația exercițiul, Autoevaluare
- scrierea vecinilor unor numere date; animalelor învățarea prin controlată
CLR
2.3. - completarea unor șiruri numerice; descoperire, SINELG,
- discuții despre păstrarea animalelor în mediul lor problematizarea
natural; c. activitate frontală,
- ghicitori despre animale individuală, pe grupe
CLR - recitirea textului; Forme ale discursului a. manual, fișe de lucru
1.2., 1.3., - completarea unor casete cu acțiunile și însușirile oral b. conversația
2.1., personajelor textului, folosind citate din text; euristică, exercițiul,
3.1., - dramatizarea întâmplării folosind marionete sau păpuși rețeaua personajelor,
4.1., 4.2. pe degete; Descrierea unui personaj jurnalul cu dublă Observare
- asocierea ciocănitoarei cu un alt personaj cunoscut de intrare directă
ei; motivarea alegerii făcute; c. activitate frontală,
AVAP - realizarea unui desen cu veverița însoțit de 2 - 3 Text-suport: individuală, în perechi
2.3. enunțuri reprezentative însușirilor acesteia; Cioc! Cioc! Cioc!
- crearea unui simbol pentru fiecare personaj de Emil Gîrleanu
CLR - formularea de enunțuri folosind cuvintele: într-o, într- Scrierea corectă a a. manual, fișe de lucru Observare
1.2., 1.3., un; cuvintelor „într-o ” și b. conversația euristică, sistematică
2.1., 3.1., - completarea de enunțuri lacunare folosind cuvintele: „ într-un ” explicația,exercițiu],
4.1., 4.2. într-o, într-un; problematizarea
- transcrierea enunțurilor care conțin cuvintele într-o / Text-suport: c. activitate frontală,
într-un din textul studiat; Cioc! Cioc! Cioc! individuală, în perechi
MEM - selectarea variantelor corecte de răspuns pentru enunțuri de Emil Gîrleanu
3.2. date;
- enumerarea regulilor pe care trebuie să le respectăm
când mergem într-o pădure;
Joc „Continuă povestea”
AVAP - explorarea unor caracteristici/ proprietăți ale Locul unde mă joc
1.2., 2.1., materialelor în diverse context; a. manual, bloc de
2.2., 2.3., - exprimarea ideilor și trăirilor personale prin utilizarea desen, creioane
2.4. liniei, punctului, culorii și formei; colorate / carioci,
- discuții despre prietenii elevilor; activități pe care le fac pensule, acuarele Observare
CLR împreună; b. conversația sistematică
2.1. - observarea imaginilor din manual; euristică, observarea
- realizarea unui desen / pictură cu titlul „ Jocuri cu dirijată,, explicația, Expunerea
DP prietenii mei munca independentă, lucrărilor
2.3. - vizionarea cântecului „Prieteni” turul galeriei
https://www.voutube.com/watch7v-0YYC7fdy3aE; c. act. frontală,
MM - mișcări pe muzica cântecului individuală
1.4.
VINERI
Religie
- oferirea de răspunsuri la întrebarea: „Despre ce este * Lectură a. fișe de lectură
vorba în această poezie?” b. conversația,
- aprecierea ca adevărate sau false a unor enunțuri scurte > Ce te legeni..., de explicația, exercițiul,
CLR
care testează înțelegerea textului audiat; Mihai munca independentă,
1.2., 1.3.,
- formularea unor răspunsuri la întrebări despre Eminescu RAL cadranele
2.1.. 3.1.,
4.1., 4.2. conținutul poeziei; c. activitate frontală,
- identificarea sentimentelor transmise de codru; activitate individuală
- discuții despre importanța codrului în viața omului; Evaluare
MEM -AȘA DA/AȘA NU; predictivă
3.2. - găsirea unor cuvinte cu sens opus / asemănător;
- completarea unor spații lacunare cu informații din
AVAP poezie;
2.2. - scrierea unor mesaje pentru protejarea mediului
înconjurător;
- realizarea unor desene / colaje care evidențiază
protejarea pădurii
- exersarea acuității auditive de diferențiere spațială a Orchestra de jucării casetofon, cd-uri,
MM muzicale
sunetelor (exemplu - jocul „De unde se aude?”) b. conversația,
1.1, 1.2.,
- confecționarea unor instrumente muzicale; explicația,
3.1.
CLR - tactarea ritmului cu instrumente confecționate; demonstrația, Observarea
2.1. - învățarea cântecului „ Cucuie, pasăre sură”, după 1. D. exercițiul, jocul sistematică
AVAP Chirescu; c. frontală,
2.3. - interpretarea cântecului „Azi, Grivei e mânios”, de individuală,pe grupe
Liviu Comes
MEM - -citirea și scrierea numerelor dela 0 la 1000; Rotunjirea numerelor a. manual, fișe de Observare
1.1, 1.3 - exerciții de rotunjire la zeci și/ sau sute a unui număr naturale de la 100 la 1000 lucru, laptop, sistematică
4.2 dat; Despre nevoile de bază videoproiector
- aproximarea unor valori numerice: sume cheltuite ale oamenilor b. conversația,
CLR pentru un obiect / serviciu, vârsta unor arbori / animale; explicația exercițiul,
- estimarea rezultatului unui calcul fără efectuarea învățarea prin
calculului; descoperire,
- explicarea rolului aerului /oxigenului pentru problematizarea
2.3. supraviețuirea speciei umane, a plantelor și a c. activitate frontală,
animalelor; individuală
- discuții despre alimentația sănătoasă;
- descrierea factorilor de mediu necesari oamenilor; i -
vizionarea unor documentare cu / despre oameni
LUNI
EFS
Întâlnirea de dimineață - salutul, prezenta, ziua,
data,meteo, agenda zilei, impresii
- observarea trăsăturilor fizice (în oglindă), numirea
DP acestora; asemănări / deosebiri dintre copii; a. manual, fișe de
1.2.; - identificarea umbrei unor copii în funcție de trăsăturile lucru Observare
3.1. fizice; „Să mă prezint!” b. conversația sistematică
- citirea textului „Mali, fetița mulatră”; euristică, explicația,
CLR - exprimarea unor păreri privind comportamentul Suntem diferiți RAI, brainstorming,
2.1.; 2.3. copiilor; jocul didactic, Tehnica
- găsirea unor însușiri pentru persoane indicate; c. activitate frontală, „Partenerul
AVAP - formularea unor enunțuri cu cuvinte date; individuală, în perechi, întreabă”
2.2. „Asemănători, dar diferiți, întotdeauna prieteni” - colaj pe grupe
- interpretarea cântecului „O lume minunată”, în timp e
copiii se țin de mâni;
- JOC „Ghemul magic”
- alcătuirea unor enunțuri în care se regăsesc cuvintele
CLR „într-o” și „ într-un”; Scrierea corectă a a.auxiliar, fișe de lucru
1.2., 1.3., - corectarea unori enunțuri care conțin erori de scriere; cuvintelor „într-o ” și b.conversația euristică,
2.1., 3.I., -completarea unor spații lacunare cuvintele „într-o” și „ într-un ”
4.1., 4.2. explicația,exercițiul,
„ într-un”; Observare
ciorchinele
-joc „Găsește intrusul”; Text-suport; sistematică
c. activitate
- alcătuiri de enunțuri cu grupuri de cuvinte dat (într-o Cioc! Cioc! Cioc!
AVAP frontală, individuală,
carte, într-o zi etc.); de Emil Gîrleanu
2.6. în perechi
- rescrierea corectă a unui scurt text;
- colorarea unor căsuțe, după criterii date
MEM - exerciții de rotunjire a numerelor la zeci și sute; Rotunjirea numerelor a. auxiliar, fișe de Autoevaluare
1.1., 1.3., - scrierea unor numere , după criterii date; naturale de la 100 la 1000 lucru, controlată
4.2. - realizare de corespondențe între flori și fluturi / veverițe Despre nevoile de bază b.conversația,
și alune etc. ( pe care sunt scrise numere), în funcție de ale oamenilor explicația, exercițiul,
AVAP rotunjirea numerelor; problematizarea
2.2. - estimări ale unor numere; c. activitate frontală,
- colorarea unor frunze, în culorile toamnei, care conțin individuală, pe grupe
EFS numere mai apropiate de ... ;
1.3. - identificarea copilului care a rotunjit corect un set de
numere dat, dintre mai mulți copii;
- numirea părților componente ale corpului uman;
- discuții despre o alimentație sănătoasă / factorii care
influențează viața omului / importanța sportului
MARȚI
Lb.
franceză
- citirea unui text scurt narativ; Călător în Țara
- identificarea titlului / autorului / personajelor; Poveștilor
- transcrierea unor enunțuri, după criterii date;
C.L.R - exerciții de scriere corectă;
1.2;1.3., - identificarea unor elemente reale / imaginare; Recapitulare
2.3., 3.2., formulare de enunțuri cu expresii / cuvinte date; desenrea
3.4., 4.1., personajului fantastic întâlnit în textul ,Țara de dincolo a. manual, fișe de Autoevaluarea
4.2. de negură”', lucru controlată
JOC: Cine sunt? b. conversația,
MEM Se scrie pe bilețele nume ale personajelor studiate, apoi explicația, exercițiul,
3.2. se lipesc copiilor pe spate fără ca aceștia să vadă ce scrie munca independentă,
pe bilețel. Fiecare copil își va alege un coleg pe care să-l jocul didactic
AVAP întrebe Cine sunt?, iar acesta va trebui să mimeze c.activitate frontală,
2.6. personajul respectiv. individuală, în perechi
- citirea și scrierea numerelor de la 0 la 1000; Recapitulare a. manual, fișe de
- transcrierea cu cifre / cuvinte a unor numere naturale în lucru, planșe diverse,
MEM intervalul 0 - 1000; atlase
1.1. ; - evidențierea cifrei unităților/zecilor/sutelor dintr- un b. conversația,
1.3.; număr; explicația, exercițiul,
3.1.; 4.2. - rotunjirea la zeci și / sau sute a unor numere date; învățarea prin
Interevaluare
- ordonare crescătoare / descrescătoare; descoperire,
- discuții despre oameni, plante și animale / a legăturii problematizarea,
CLR strânse dintre acestea; munca independentă
1.4. - identificarea corpurilor care au nevoie de aer, apă, hrană c. activitate
și lumină pentru a trăi și a se dezvolta, din imagini date; frontală, activitate
- identificarea faunei și florei din zona de câmpie individuală
AVAP Locul unde mă joc
1.2., 2.1., - explorarea unor caracteristici/ proprietăți ale a. manual, planșetă,
materialelor în diverse contexte; Apreciere
2.2., 2.3., plastilină, carton
2.4. - exprimarea ideilor și trăirilor personale prin utilizarea globală /
b. obs. dirijată,
plastilinei, în redarea unor forme; Individuală
conversația, explicația,
- realizarea de produse utile și/ sau estetice combinând munca independentă
materiale ușor de prelucrat și tehnici accesibile; Expunerea
CLR c. act. frontală,în
- transformarea unui material prin tehnici variate lucrărilor
2.1. echipă.individuală
- modelaj plastilină - Jucăria mea
MIERCURI
MEM - rotunjirea la zeci și / sau sute a unor numere date; Recapitulare a. auxiliar, fișe de Tehnica „Partenerul întreabă”
1.1. ; - exerciții de scriere și citore a unor numere; lucru,
1.3.; - discuții despre oameni, plante și animale / a legăturii b.conversația,
strânse dintre acestea; explicația, exercițiul,
- colorarea unor viețuitoare după criterii date;
- descrierea părților componente ale corpului uman, al
3.1.; 4.2. plantelor și animalelor;
învățarea prin
- prezentarea unor reguli de protejare a mediului
descoperire,
înconjurător / unui stil de viață sănătos;
CLR problematizarea,
- scrierea unor numere , după criterii date;
2.3. munca independentă
- estimări ale unor numere;
c. activitate
- ordonarea crescătoare/descrescătoare a unor numere
AVAP frontală, activitate
naturale de trei cifre prin compararea acestora două câte
2.6. individuală
două;
- identificarea numerelor pare și impare după criterii
date;
- relatarea după întrebările investigatorului perfect Recapitulare a. fișă de lectură, fișe
C.L.R (Cine? Ce? Unde? Când? Cum? De ce? Cu cine? Cu de lucru
1.2;1.3., ce?); Text suport: b.conversația,
2.3., 3.2., - precizarea locului și timpului acțiunii prezentate în text; explicația, exercițiul,
3.4., 4.1., - formulare de enunțuri; harta povestirii, jocul
4.2., - povestirea textului; didactic
- discuții despre acțiunile făcute de mezină; c. activitate Observare sistematică
MEM 3.2. - verbalizarea importanței ascultării sfaturilor părinților; frontală, pe grupe,
- stabilirea valorii de adevăr pentru enunțuri date; activitate individuală
AVAP - exerciții de scriere corectă;
2.6. - descrierea personajelor;
- transpunerea în desen a textului

EFS
- recunoașterea sunetelor muzicale;
-recunoașterea auditivă a jucăriilor muzicale și asocierea
lor în perechi;
- alegerea jucăriei potrivite, după criterii date;
- selectarea și mânuirea jucăriilor potrivite (sau a
MM percuției corporale) pentru imitarea diferitelor sonorități
a.laptop,
1.4.; 2.1.; din mediul înconjurător;
videoproiector,
3.1; 3.2. -interpretarea cântecului „Vulpea și gâscă”;
Jucării muzicale b.conversația euristică,
- compunerea unor ritmuri muzicale cu ajutorul jucăriilor
explicația, exercițiul,
CLR confecționate Interpretare vocală
demonstrația, jocul
2.3. Recapitulare c. frontală,
EFS individuală, pe
2.3. grupe
JOI
MEM Itemii probei de evaluare a. fișe de evaluare
1.1. ; Evaluare sumativă sumativă
1.3.; b. conversația,
Probă scrisă
3.1.; 4.2. munca independentă
3.1 c. activitate
individuală
- citirea unui text scurt narativ; Recapitulare
- identificarea titlului / autorului / personajelor /
alineatelor;
C.L.R - transcrierea unor enunțuri, după criterii date;
a. manual, fișe de
1.2; 1.3., - exerciții de scriere corectă;
lucru
2.3., 3.2., - ordonarea cronologică a unor imagini date;
b. conversația,
3.4., 4.1., - identificarea personajelor după enunțuri date;
explicația, exercițiul, Tehnica
4.2. - completarea unor enunțuri lacunare;
cubul, jurnalul cu „Pălăria cu
- identificarea ortogramelor din textul „Povestea unui om
dublă intrare întrebări”
AVAP 2.6. leneș”, de Ion Creangă;
c. activitate frontală,
- transcrierea din text a cuvintelor care conțin „â” și „î’7
individuală, în perechi,
2h expresiilor care conțin „într-o / într-un” — alcătuirea
pe grupe
unor enunțuri cu acestea;
- exemplificarea unor cuvinte care conțin „â” și / sau „î”;
- discuții despre comportamentul personajelor;
- exerciții de scriere corectă;
- explorarea unor caracteristici/ proprietăți ale
AVAP a. materiale și
materialelor în diverse context;
1.2., 2.1., instrumente diverse
- exprimarea ideilor și trăirilor personale prin Probă orală /
2.2., 2.3., b. obs. dirijată,
utilizarea liniei, punctului, culorii și formei; practică
2.4. Evaluare conversația, explicația,
- realizarea de produse utile și/ sau estetice
munca independentă
CLR combinând materiale ușor de prelucrat și tehnici Expoziție
c. activitate frontală,
2.1. accesibile
individuală
- transformarea unui material prin tehnici variate
VINERI
Religie
C.L.R Evaluare sumativă a. fișe de evaluare
1.2;1.3., Itemii probei de evaluare sumativă
2.3., 3.2., b.conversația, munca
Probă scrisă
3.4., 4.1., independentă
4.2 c. activitate
individuală
MM -jocul „Ghicește instrumentul!” (percuție, chitară, pian, Jucării muzicale a. manual, fișe, planșe Observare
1.4.; 2.1.; tobă, vioară etc.) b.conversația, sistematică
3.1; 3.2. - exersarea acuității auditive de diferențiere spațială a explicația, exercițiul,
sunetelor (jocul „De unde se aude?”) Evaluare munca independentă
CLR - tactarea ritmului cu instrumentele confecționate; c. frontală,
- transcrierea unor versuri și marcarea ritmului; individuală
- identificarea jucăriilor care pot reda sunete variate,
2.3. dintr-un set de instrumente illustrate;
- compunerea unor ritmuri muzicale cu ajutorul jucăriilor
EFS confecționate
2.3.

MEM Oră de ameliorare-dez.voltare: Ameliorare/ dezvoltare a. fișe de ameliorare / • Evaluarea


1.1. ; - Activitățile de învățare cu caracter ameliorațiv se vor - exerciții de ameliorare - de dezvoltare, după
1.3.; stabili în funcție de problemele (individuale/ale dezvoltare b. conversația, rezolvarea
3.1.; 4.2. majorității elevilor) ce vor fi identificate după evaluarea explicația, exercițiul, sarcinilor de
sumativă. problematizarea ameliorare/
CLR - Activitățile de dezvoltare vor avea un grad ridicat de c. frontal, individual dezvoltare:
2.3. dificultate și vor fi stabilite pentru elevii care vor
demonstra realizarea tuturor obiectivelor de evaluare
AVAP vizate prin proba de evaluare sumativă. Autoevaluare
2.6.

S-ar putea să vă placă și