Sunteți pe pagina 1din 14

FAMILIA,

LEAGĂNUL COPILĂRIEI
Perioada : 3 săptămâni (S9-S11)

Ziua Competențe Activități integrate/pe discipline Detalii de conținut Resurse Evaluare Obs.
specifice
Luni
EFS
DP Întâlnirea de dimineață - salutul, prezenta, ziua, a. manual, fișe de
1.2., 2.1., data,meteo, agenda zilei, impresii; Cum folosim timpul? lucru Observarea
2.3. - crearea unui orar zilnic personalizat b. conversația sistematică
- enumerarea activităţilor într-o listă „Ce fac azi?” euristică, explicația,
CLR - analiza gradului de îndeplinire a programului zilnic exercițiul, RAI, Tehnica
2.3. - investigarea programelor zilnice ale membrilor familiei ciorchinele, „Partenerul
organizatorul grafic, întreabă”
AVAP jocul didactic,
2.6. c. activitate frontală,
individuală, în perechi,
pe grupe
- citirea în ritm propriu, cu adaptarea intonației impusă de Textul liric
CLR semnele de punctuație a unui text în versuri; Strofa. Versul
- ientificarea titlului, autorului, a numărului de strofe, a. manual, fișe de Evaluare după
1.1., 1.2.
versuri; lucru, laptop, rezolvarea
3.1., 3.4.,
- explicarea cuvintelor noi și alcătuiri de enunțuri cu videoproiector sarcinilor de
4.1.
acestea; Text-suport: b. conversația, lucru
- citirea selectivă în funcție de anumite repere; diamantul, explicația,
MM
- observarea așezării în pagină a textului în versuri; Mama,de Panait Cerna exercițiul, munca
1.4.
- formulare de răspunsuri la întrebări date; independentă
DP - transcrierea unor versuri ale poeziei; c. activitate frontală,
2.1. - găsirea unor însușiri pentru mama; individuală
- audiție / vizionare cântecul „Mama” https://www.
youtube.com/watch?v=HT-Q058H6d0

MEM - aflarea sumei / diferenței a două numere; Adunarea și scăderea a. manual, fișe de Observare
1.4;1.6.; - evidențierea proprietăților adunării numerelor naturale de lucru, laptop,
3.1. ;3.2.; (comutativitate, asociativitate, element neutru). Iară la 0 la 1000, fără trecere videoproiector
4.2. ; 5.2. precizarea terminologiei; peste ordin b. conversația
- scrierea unor exerciții matematice pe baza unor euristică, explicația,
CLR suporturi vizuale; exercițiul, sistematică
1.4. - completarea unor căsuțe cu numere care lipsesc; Despre rezervațiile problematizarea,
- vizionarea unor documentare despre rezervații naturale; naturale munca independentă
- discuții despre cele vizionate; c. activitate frontală,
- rezolvare de probleme individuală
MARȚI
Lb.
franceză
CLR - citirea în ritm propriu, cu adaptarea intonației impusă de Textul liric
1.1., 1.2. semnele de punctuație a unui text în versuri; Strofa. Versul a. manual, fișe de
3.1., 3.4., - explicarea unor expresii din poezie; lucru,
4.1. - selectarea unor versuri, după criterii date; b. conversația, Observarea
- formulare de enunțuri; explicația, exercițiul, sistematică
- exemplificarea unei situații în care au fost certați de Text-suport: jurnalul cu dublă
AVAP mama lor; intrare, cadranele
2.6. - argumentarea faptului că textul „Mama” este o poezie; Mama,de Panait Cerna c. activitate frontală,
- crearea unei poezii despre mama; individuală, în perechi, Aprecieri globale
- audierea poeziei „întâlnire cu mama”, de Nicolae Labiș; pe echipe si individuale
- transpunerea în desen a unei scene sugerată de poezie;
- completarea unor propoziții lacunare;
- completarea unor rime pentru versuri date
- calculul sumei / diferenței oral și în scris Adunarea și scăderea
MEM - evidențierea proprietăților adunării numerelor naturale de a. auxiliar, fișe de
1.4;1.6.; (comutativitate, asociativitate, element neutru), fără la 0 la 1000, fără trecere lucru
3.1. ;3.2.; precizarea terminologiei; peste ordin b. conversația
4.2. ; 5.2. - rezolvarea de probleme;
euristică, explicația, Evaluare
- găsirea sumei dintre răsturnatul unui număr și o
Despre rezervațiile exercițiul, predictivă
CLR diferență;
1.4. naturale problematizarea
- completarea unor casete cu numerele care lipsesc;
AVAP - colorarea unor sume / diferențe, după criterii date; c. activitate frontală,
2.6. - discuții despre protejarea anumitor specii de plante și individuală, în perechi
animale în rezervațiile naturale
AVAP - discuții despre curcubeu, când apare acesta etc. Curcubeu a. manual, acuarele, Apreciere globală
1.1.. 1.2., - citirea fragmentelor de povești despre curcubeu; pensule, bloc de desen, / individuală
2.2., 2.3., - discuții în legătură cu fragmentele citite; Povești despre curcubeu creioane colorate,
2.4. - numirea culorilor curcubeului; carioci Expunerea
- sesizarea diferenței dintre informația practică transmisă b. conversația lucrărilor
MEM prin limbaj vizual si mesajul artistic; euristică, explicația,
4.2. - identificare semnificației liniei, punctului, culorii și demonstrația,
formei în opere de artă; exercițiul, turul
CLR - crearea unei povești despre curcubeu; galeriei b. frontală, în
2.1. - desenarea unei povești curcubeu
perechi, individuală

MIERCURI
- rezolvarea de adunări, cu trecere peste ordinul unităților, Adunarea numerelor a. manual,fișe de Observarea
MEM respectând algoritmul și așezarea corectă a unităților, naturale de la 0 la 1000, lucru, planșe sistematică
1.4;1.6.; zecilor și sutelor; cu trecere peste ordinul b. conversați a, expli
3.1. ;3.2.; - formularea și rezolvarea unor probleme pornind de la o unităților câți a, demonstrați
4.2. ; 5.2. tematică dată/de la numere date /de la verbe /expresii care a,exerciți ul,
sugerează operații; problematizarea,
CLR - completarea unor căsuțe cu termenii potriviți; Despre un Proiect ECO munca independentă
1.4. - exprimarea unor opinii (acord / dezacord) cu privire la c.activitate frontală,
anumite atitudini și comportamente observate în mediile activitate individuală
de viață explorate;
- rezolvare de probleme
CLR - citirea în ritm propriu, cu adaptarea intonației impusă de Textul liric
1.2., 1.2. semnele de punctuație a unui text în versuri; Strofa. Versul d. manual, fișe de
3.2., 3.4., - explicarea unor expresii din poezie; lucru,
4.1. - selectarea unor versuri, după criterii date; e. conversația, Observarea
- formulare de enunțuri; explicația, exercițiul, sistematică
- exemplificarea unei situații în care au fost certați de Text-suport: jurnalul cu dublă
AVAP mama lor; intrare, cadranele
2.6. - argumentarea faptului că textul „Mama” este o poezie; Mama,de Panait Cerna f. activitate frontală,
- crearea unei poezii despre mama; individuală, în perechi, Aprecieri globale
- audierea poeziei „întâlnire cu mama”, de Nicolae Labiș; pe echipe si individuale
- transpunerea în desen a unei scene sugerată de poezie;
- completarea unor propoziții lacunare;
- completarea unor rime pentru versuri date
EFS
MM -joc pentru diferențierea în cântecele simple a duratelor Ritmul
1.1., 1.4., sunetelor muzicale (jetoane - ca simboluri convenționale a. manual, coli de
2.2., 2.3., de structurare a melodiilor simple); Sunetul lung. desen, creioane
3.1., 3.4. - observarea unor imagini și imitarea sunetelor pe care le Sunetul scurt colorate, laptop,
produce fiecare; (Durata videoproiector
Interpretarea
CLR - audierea cântecului „lac-așa” , grupul Song; ținerea b. conversația
sunetelor) vocală
2.1. ritmului prin bătăi din palme; euristică, explicația,
https://www.voutube.com/watch?v=CLLtwlElKVk exercițiul
AVAP - - interpretarea cântecului „Albinița mea” , după c. activitate frontală,
2.2. Delcaso; individuală
desenarea unei albinuțe
JOI
MEM - efectuarea de adunări; Adunarea numerelor a. auxiliar,fișe de Evaluare după
1.4;1.6.; - compararea unor sume; naturale de la 0 la 1000, lucru, laptop, modul de rezolvare
3.1. ;3.2.; - completarea unor casete lacunare; cu trecere peste ordinul videoproiector a sarcinilor de
- colorarea unor imagini respectând coduri date de sume; b. conversația,explicați lucru
4.2. ; 5.2. unităților a, demonstrați
- scrierea unor exerciții de adunare pe baza unor suporturi a,exerciți ul,
CLR vizuale; problematizarea,
1.4.DP - vizionarea unor imagini cu mediul înconjurător (curat / Despre un Proiect ECO munca independentă
plin de gunoaie); c.activitate frontală,
2.2. - discuții despre importanța păstrării unui mediu curat individuală, în perechi
CLR - denumirea persoanelor din ilustrații date; Povestirea unei a. manual, fișe de Observare
1.1., 1.2. - precizarea acțiunilor făcute de aceștia; întâmplări trăite sau lucru sistematică
3.1., 3.4. - exemplificarea unor activități făcute de propria mamă, observate b. conversația
4.1. dar și de ei; euristică, explicația,
- povestirea unei întâmplări din viața elevilor și a exercițiul, diagrama
AVAP mamelor acestora; Text-suport: Venn, povestirea,
2.6. - povestirea unor întâmplări după imagini date; ciorchinele
- verbalizarea a ceea ce reprezintă mama pentru ei; Mama,de Panait Cerna c. activitate frontală,
- desen „Eu și mama mea” individuală
CLR - observarea modului de așezare în pagină a unui text în Așezarea textului în a. manual, auxiliar Autoevaluare
1.1., 1.2. versuri; versuri în pagina b. conversația controlată
3.1., 3.4. - formulare de răspunsuri la întrebări date; caietului euristică, explicația,
4.1. - copierea / transcrierea unor strofe ale poeziei, exercițiul, observarea
respectând așezarea corectă în pagină - verificarea după dirijată, munca
DP criterii date; Text-suport: independentă
2.3. - încercuirea unor cuvinte care rimează cu unele cuvinte c. activitate frontală,
date; Mama, de Panait Cerna individuală
- completarea unor versuri cu cuvinte potrivite (scrise în
paranteză)
- observarea unor imagini cu elefanți; a. manual, hârtie
AVAP - identificarea materialelor și a instrumentelor de lucru colorată,carton colorat,
1.1.. 1.2., folosite în realizarea produselor ilustrate; benzi, foarfecă, lipici
2.2., 2.3., - verbalizarea legăturii acestora cu un curcubeu; b. conversația
2.4. - descrierea etapelor de lucru pentru realizarea unui Povești despre curcubeu euristică, explicația,
Aprecieri globale și
elefant curcubeu', demonstrația, munca
CLR individuale
- decupare după contur, rupere, lipire, țesere cu benzi de Elefantul curcubeu independentă
2.1. hârtie; c. frontală, individuală
MM - realizarea unui covoraș / elefant curcubeu -audierea /
1.4. vizionarea cântecului „Elefantul Cici”
https://www.youtube.com/watch?v=GOOqlkgZqlA
VINERI
Religie
CLR -oferirea de răspunsuri la întrebarea: „Despre ce este * Lectură a. fișă de lectură Evaluare după
1.1., 1.2. vorba (în această poezie)?” ; b.conversația, rezolvarea
3.1., 3.4. - aprecierea ca adevărate sau false a unor enunțuri scurte Bunicul meu, de Emilia explicația, exercițiul, sarcinilor de lucru
4.1. care testează înțelegerea textului audiat; Plugaru ciorchinele, cadranele
- formularea unor răspunsuri la întrebări despre c. activitate frontală,
DP conținutul mesajului poeziei; activitate individuală
- caracterizarea bunicului din poezie;
2.1. - discuții despre bunicii lor, despre activitățile lacute
împreună etc.;
AVAP - realizarea unui desen cu titlul „Bunicul meu”
2.2. - audierea cântecului „Bunicul meu”
https://www.voutube.com/watch?v= kavih-r5Dw
MM -joc pentru diferențierea în cântece simple a duratelor Marcarea structurilor
1.1., 1.4., sunetelor muzicale (jetoane - ca simboluri convenționale ritmice a. manual, laptop,
2.2., 2.3., de structurare a melodiilor simple); videoproiector
3.1., 3.4. - observarea unor imagini și imitarea sunetelor pe care le
b. conversația,explicați Interpretarea
produce fiecare;
CLR a, exercițiul muzical, vocală
- însușirea cântecului „Podul de piatră”
2.1. - exerciții de pronunție și tactare a sunetelor lungi și
c.activitate frontală,
scurte activitate individuală

MEM -aflarea sumei a două numere; Adunarea numerelor a. manual,fișe de


1.4;1.6.; - aflarea unor numere necunoscute din exerciții date; naturale de la 0 la 1000, lucru, planșe
3.1. ;3.2.; - colorarea unor personaje respectând coduri date de cu trecere peste ordinul b. conversația,explicați
4.2. ; 5.2. sume; unităților a, demonstrați
Observare
- activitate outdoor„Acțiune ecologică” a,exercițiul,
AVAP sistematică
problematizarea,
- (ecologizare în împrejurimea școlii)
2.6 Despre un Proiect ECO munca independent
c. activitate frontală,
activitate individuală
LUNI
EFS
DP a. manual, fișe de
1.2. lucru
b. conversația,
CLR Întâlnirea de dimineață - salutul, prezenta, ziua, data, Cum îmi planific proiectul, explicația,
meteo, agenda zilei, impresii; Observare
2.1. activitățile? ciorchinele, jocul sistematică
iniţierea unei agende în care să fie precizat programul didactic
zilnic c. activitate frontală
AVAP
- enumerarea activităţilor într-o listă „Ce fac azi?” individuală, pe grupe
2.6.
CLR - citirea în ritm propriu, cu adaptarea intonației impusă de
1.1., 1.2. semnele de punctuație a unui text în versuri; Textul liric a. manual, fișe de
3.1., 3.4. - identificarea titlului, autorului, a numărului de strofe, Poezii despre universul lucru, laptop,
4.1. versuri; copilăriei videoproiector
- explicarea cuvintelor noi și introducerea acestora în Observare
b. conversația
DP enunțuri; sistematică
Text-suport: euristică, explicația,
2.1. - formulare de răspunsuri la întrebări date; exercițiul, munca
- citirea selectivă în funcție de anumite repere; Bunica, de Ștefan Autoevaluare
independentă
- caracterizarea propriei bunici; Octavian Iosif c. activitate frontală,
MM - audierea / vizionarea cântecului „Bunica” individuală
1.4. https://www.youtube.com/watch?v=OILqCxJsjaA
- rezolvarea de adunări, cu trecere peste ordinul zecilor, Adunarea numerelor
a. manual,fișe de
respectând algoritmul și așezarea corectă a unităților, naturale de la 0 la 1000,
lucru, planșe
zecilor și sutelor; cu trecere peste ordinul
MEM b. conversația,explicați
- evidențierea proprietăților adunării (comutativitate, zecilor
1.4;1.6.; a, demonstrați
asociativitate, element neutru), fără precizarea
3.1. ;3.2.; a,exerciți ul,
terminologiei Influența negativă a Observare
4.2. ; 5.2. problematizarea,
- formularea și rezolvarea unor probleme pornind de la o omului asupra mediului sistematică
munca independentă
AVAP tematică dată/de la numere date /de la verbe /expresii care
c.activitate frontală,
2.6. sugerează operații matematice;
activitate individuală
exprimarea unor opinii (acord / dezacord) cu privire la
influența omului asupra mediului, redate prin imagini
vizuale
MARȚI
Lb.
franceză
CLR - - citirea în ritm propriu, cu adaptarea intonației impusă de Textul liric a. manual, fișe de lucru, Observarea
1.1., 1.2. semnele de punctuație a unui text în versuri; Poezii despre universul b. conversația, sistematică
3.1., 3.4. - selectarea din poezie a versurilor / expresiilor care copilăriei explicația,
4.1. alcătuiesc portretul bunicii; exercițiul, jurnalul cu
- exemplificarea însușirilor fizice și sufletești; Text-suport: dublă intrare,
DP - ordonarea imaginilor potrivit succesiunii strofelor; explozia stelară,
2.1. Bunica, de Ștefan Octavian cadranele
- găsirea unui titlul potrivit pentru fiecare strofă ilustrată;
AVAP - exerciții de transcriere, verificând dacă au respectat Iosif c. activitate frontală,
2.3. așezarea corectă în pagină; indi
- formulare de enunțuri după criterii date; viduală, în perechi,
- realizare de corespondențe între versuri și explicații date; pe echipe
- realizarea unei figurine (bunica);
-joc de rol „Bunica și nepotul / nepoata”

MEM aflarea sumei a două numere; Adunarea numerelor a. auxiliar, fișe de Temă de lucru în
1.4; 1.6.; -formularea și rezolvarea unor probleme, pornind de la o naturale de la 0 la 1000, lucru, clasă:
3.1. ;3.2.; tematică / de la imagini; cu trecere peste ordinul b.conversația, explicația - aflarea unor
4.2.; 5.2. - identificarea semnificației datelor unei probleme; zecilor exercițiul, jocul, munca sume
- identificarea cuvintelor care sugerează operații aritmetice; independentă didactic,
CLR - scrierea unor exerciții de adunare pe baza unor suporturi Influența negativă a învățarea prin
2.3. vizuale; omului asupra mediului descoperire,
- enumerarea principalelor acțiuni care pot dăuna mediului; problematizarea
c. activitate frontală,
activitate individuală
AVAP - vizionarea filmulețului educativ Să învățăm culorile Povești despre curcubeu a. laptop, materiale Observare
1.1.. 1.2., curcubeului https://www.voutube.com/watch? textile, videoproiector, sistematică
2.2., 2.3., v=9r9LpyNOzUM Coaserea nasturilor. nasturi, foarfecă, lipici
2.4. - prezentarea materialelor și a tehnicilor de lucru; împletire b.conversația euristică, Expunerea
- descrierea etapelor pentru realizarea lucrării; explicația, lucrărilor
MM - realizarea lucrării demonstrația, munca
- audiție / vizionare cântec „ Curcubeul în culori” independentă
1.4. https://www.youtube.com/watch ?v=THKOtiZaZeE c. activitate frontală,
activitate individual
MIRCURI
MEM - aflarea unor sume, după diverse criterii; Adunarea numerelor a. fișe de lucru, auxiliar Autoevaluarea
1.4;1.6.; - scrierea sumei obținute prin comparare, utilizând semnele naturale de la 0 la 1000, didactic, culegere de controlată
3.1. ;3.2.; <, >, = cu trecere peste exerciții și probleme
4.2.; 5.2. - asocierea rezolvării unei probleme cu un desen; ordinul zecilor b.con versația,
explicația, exercițiul,
- crearea unor probleme simple după imagini/ desene/
Influența negativă a problematizarea,
scheme date;
omului asupra munca
- formularea și rezolvarea unor probleme pornind de la o
tematică dată/de la numere date, de la imagini; mediului independentă c
- modificarea unei probleme fără ca tipul de problemă să activitate frontală,
se schimbe; activitate în perechi,
- alcătuirea unei liste cu factorii care pot dăuna mediului activitate-joc,
înconjurător; activitate în grup și
- realizare de pliante cu mesaje pentru ocrotirea mediului; independentă
completarea unor șiruri numerice
CLR - - citirea în ritm propriu, cu adaptarea intonației impusă de Textul liric d. manual, fișe de lucru, Observarea
1.2., 1.2. semnele de punctuație a unui text în versuri; Poezii despre universul e. conversația, sistematică
3.2., 3.4. - selectarea din poezie a versurilor / expresiilor care copilăriei explicația,
4.1. alcătuiesc portretul bunicii; exercițiul, jurnalul cu
- exemplificarea însușirilor fizice și sufletești; Text-suport: dublă intrare,
DP - ordonarea imaginilor potrivit succesiunii strofelor; explozia stelară,
2.1. - găsirea unui titlul potrivit pentru fiecare strofă ilustrată; Bunica, de Ștefan Octavian cadranele
AVAP Iosif f. activitate frontală,
- exerciții de transcriere, verificând dacă au respectat
2.3. așezarea corectă în pagină; individuală, în perechi,
- formulare de enunțuri după criterii date; pe echipe
- realizare de corespondențe între versuri și explicații date;
- realizarea unei figurine (bunica);
-joc de rol „Bunica și nepotul / nepoata”
EFS
MM -joc pentru diferențierea duratelor sunetelor muzicale; Audiția interioară. a. manual, laptop, Observare
1.1., 1.4., - exerciții de pronunție și tactare a sunetelor lungi și scurte; Improvizația ritmică și videoproiector sistematică
2.2., 2.3., - audiție „Povestea unui ciobănaș” - ținerea ritmului bătând spontană b.con
3.1., 3.4. cu piciorul; versația,explicația,
- improvizarea unor ritmuri muzicale demonstrația, exercițiul,
CLR problematizarea, munca
2.1. independentă
c.activitate frontală,
activitate individuală
JOI
MEM - efectuarea de adunări cu numere mai mici decât Adunarea numerelor a. manual, fișe de Evaluare după
1.4.; 1.6.; 1000, cu trecere peste ordinul unităților și al zecilor; naturale de Ia 0 la 1000, lucru modul de rezolvare
3.1. ;3.2.; - efectuarea probei adunării prin adunare; cu trecere peste ordinul b. conversația euristică, a sarcinilor de lucru
- rezolvare de calcule rapide pe baza proprietăților
adunării (gruparea convenabilă a termenilor);
- rezolvare de probleme cu adunări în concentrul 0- 1000; explicația, exercițiul,
4.2. ; 5.2. - compunere de probleme după un exercițiu de adunare; unităților și al zecilor problematizarea,
- aflarea sumei dintre predecesorii și succesorii unor munca independentă c
CLR numere date; Extinderea suprafețelor activitate frontală,
2.3. activitate outdoor - ecologizarea spațiului verde al școlii locuibile individuală
Dialoguri despre familie a. manual, fișe de
- identificarea membrilor familiei Danei și a lui Andrei /
CLR 1.1; și locuință lucru, laptop,
locuința fiecăruia
1.2; 3.1.; Descrierea unui personaj videoproiector
- descrierea bunicii cu ajutorul expresiilor din poezie:
3.4; 4.1; b. conversația,
însușiri fizice și sufletești;
Text-suport: ciorchinele, explicația,
4.2. - descrierea, în câteva enunțuri, a propriei bunici;
Bunica, de Ștefan exercițiul, jurnalul cu
- transformarea/completarea unor enunțuri după model
Octavian Iosif dublă intrare, explozia
MM - dialoguri despre sine, despre familie, despre bunici etc. Observare directă
stelară, cadranele
1.4. - povestirea unor evenimente despre vizita la bunici sau o
c. activitate frontală,
amintire plăcută pe care o are cu bunica / bunicul;
individuală, în perechi
AVAP -joc de rol „La țară la bunici”; „Cu bunicii la
2.6 cumpărături”; „în parc cu bunicii” etc.
- audierea / vizionarea cântecului „Bunicii mei iubiți”
2h https://www.voutube.com/watch7v-5TsX70R0g w
- desen „ Familia mea”
AVAP - continuarea unui șir de cuvinte dat (curcubeu - ploaie - Cu umbrela prin ploaie
a. videoproiector,
1.2; 2.1; umbrele...)
laptop, acuarele,
2.4 - sesizarea diferenței dintre informația practică transmisă
pensulă, bloc de desen,
prin limbaj vizual si mesajul artistic
creioane colorate, Observare
CLR - identificare semnificației liniei, punctului, culorii și
șervețel sistematică
2.3.; 3.1. formei;
b.conversația euristică,
MM 1.4. - verbalizarea metodelor de lucru;
explicația, Expunerea
- desen „Umbrele prin ploaie”, folosind punctul, linia și
demonstrația, munca lucrărilor
pata de culoare;
independentă
- audierea / vizionarea cântecului „Vine ploaia: pic, pic,
c. activitate frontală,
pic!”
activitate individuală
https://wwwyoutube.com/watch? v=YS781PPRH4E
VINERI
Religie
CLR- - oferirea de răspunsuri la întrebarea: „Despre ce este ♦Lectură a. flșe de lectură Observare
1.1,1.2, vorba în această poezie?”; b.conversația, explozia sistematică
2.3,2.4, https://www.voutube.com/watch?v=087b75s-opE Fetița alintată , de Otilia stelară, metoda
3.1,3.3 - aprecierea ca adevărate sau false a unor enunțuri scurte Cazimir pălăriilor gânditoare,
care testează înțelegerea textului audiat; cadranele, ciorchinele
- formularea unor răspunsuri la întrebări despre conținutul c. activitate frontală,
DP unui mesaj/ text scurt audiat; individuală, pe grupe
2.1. - exprimarea unor păreri despre comportamentul fetiței;
- descrierea personajelor;
AVAP - transcrierea a două strofe, la alegere, respectând
așezarea corectă în pagină;
2.6.
- completarea unor enunțuri lacunare
-joc pentru diferențierea în cântecele simple a duratelor Ritmul a. manual, laptop,
sunetelor muzicale; videoproiector
MM - observarea unor imagini și imitarea sunetelor pe care le Recapitulare / Evaluare b. conversația,
1.1., 1.4., produce fiecare; explicația, exercițiul,
2.2., 2.3., - desenarea obiectelor sau viețuitoarelor care emit sunete munca independentă
3.1., 3.4. scurte / lungi; c.activitate frontală,
- tactarea ritmului pentru cântecul „Săniuța” activitate individuală Observarea
CLR - marcarea ritmului melodiei „Iama veselă”, cu jucăriile sistematică
2.1. musicale confecționate;
- transcrierea / copierea unor versuri, notarea duratei
AVAP sunetelor;
2.2. - interpretarea colindului Moș Crăciun cu plete dalbe-,
- tactarea ritmului pentru colindul Astăzi s-a născut
Hristos
MEM - efectuarea de adunări cu numere mai mici decât 1060, Adunarea numerelor a. videoproiector,
1.4.; 1.6.; cu trecere peste ordinul unităților și al zecilor naturale de la 0 Ia 1000, laptop, fișe de lucru, Evaluare predictivă
3.1. ;3.2.; - stabilirea valorii de adevăr pentru sume date; cu trecere peste ordinul auxiliar didactic
4.2. ; 5.2. - rezolvare de calcule rapide pe baza proprietăților unităților și al zecilor b. conversația,
adunării (gruparea convenabilă a termenilor) explicația, exercițiul,
CLR - rezolvare de probleme cu adunări în concentrul 0- 1000; Extinderea suprafețelor problematizarea, RAI
2.3. - vizionarea unor documentare / filmulețe despre locuibile c activitate frontală,
afectarea animalelor sălbatice prin extinderea suprafețelor activitate în perechi,
DP
locuibile; individuală
2.1.
- discuții pe baza celor vizionate;
identificarea emoțiilor;

LUNI
EFS
DP
2.1.; a. manual, laptop,
2.2. CLR videoproiector
3.1 Întâlnirea de dimineață - salutul, prezenta, ziua, b. conversația
AVAP data,meteo, agenda zilei, impresii Observare
euristică, explicația,
2.6 - dialoguri având ca suport imagini care surprind sistematică
exercițiul, jurnalul cu
activități zilnice Am timp și de joacă
dublă intrare,
analiza gradului de îndeplinire a programului Aprecieri globale /
cadranele, explozia
zilnic stelară, ciorchinele individuale
- investigarea programelor zilnice ale c.activitate frontală,
membrilor familiei activitate individuală
- desen: La joacă
Scrierea imaginativă a. manualul, ilustrații
CLR - formularea unor enunțuri după imagini;
după un șir de imagini b. conversația
2.4.; 3.1. - compunerea unor texte scurte (3-7 enunțuri) pe teme din
4.1.; 4.2. sfera de interes a copiilor, cu ajutorul unor imagini; euristică, explicația,
- redactarea textelor, respectând regulile de așezare în exercițiul, metoda Observare
pagină, punctuația și ortografia; semaforul sistematică
AVAP - crearea unor expresii deosebite, după model dat; c. activitate frontală,
2.2. - verificarea textelor create după metoda semaforul; individuală

- exerciții de adunare cu numere naturale de la 0 la


MEM 1000 cu trecere peste ordinul unităților și al zecilor;
1.4.; 1.6.; - rezolvarea de adunări, mental și în scris, cu și fără a. fișe de lucru,
3.1. ;3.2.; trecere peste ordin, respectând algoritmul și așezarea culegere de exerciții și
Adunarea numerelor
4.2. ; 5.2. corectă a unităților, zecilor și sutelor; probleme
naturale de la 0 la 1000,
- rezolvarea de probleme cu date numerice; b. conversația,
cu trecere peste ordinul
CLR - formulare de probleme utilizând tehnici variate; explicația, exercițiul, Autoevaluare
unităților și al zecilor
2.3. - aflarea sumelor dintre predecesorul și succesorul unor problematizarea, controlată
numere date; munca independentă
Extinderea suprafețelor
- completarea unor căsuțe lacunare cu termenii lipsă; c activitate frontală,
locuibile
- exemplificarea factorilor negativi / pozitivi care au individuală, în perechi,
AVAP legătură cu extinderea suprafețelor locuibile; pe grupe
2.6. - realizarea unui colaj „Consecințele reducerii habitatului
animalelor”
MARȚI
Lb.
franceză
CLR - formularea unor enunțuri după imagini; Scrierea imaginativă a. auxiliar, fișe de
2.4.; 3.1. - compunerea unor texte scurte pe teme din sfera de după un șir de imagini lucru,
4.1.; 4.2. interes a copiilor, cu ajutorul unor imagini; b. conversația,
- redactarea textelor, respectând regulile de așezare în explicația, exercițiul, Autoevaluarea
AVAP pagină, punctuația și ortografia; munca independentă, controlată
2.6. - verificarea textelor create după metoda semaforul; metoda semaforul
- alcătuirea unei liste cu expresii deosebite c. activitate frontală,
individuală
- rezolvarea de adunări și scăderi, mental și în scris, cu și Omul și mediul a. manual, de lucru,
fără trecere peste ordin, în concentru 0-1000, respectând înconjurător planșe diverse
algoritmul și așezarea corectă a unităților, zecilor și b. conversația,
MEM
sutelor; Recapitulare explicația, exercițiul,
1.4.; 1.6.;
- compunere de probleme; învățarea prin
3.1. ;3.2.;
- discuții despre importanța protejării mediului descoperire,
4.2. ; 5.2. Interevaluare
înconjurător; problematizarea,
- AȘA DA / AȘA NU; munca independentă
CLR
- scrierea unor îndemnuri pentru rezolvarea unor situații c.activitate frontală,
2.3.
illustrate; activitate individuală
- compararea unor sume / diferențe
- completarea unor casete cu numere potrivite
Curcubeul nostru a. manual, lipici, hârtie
AVAP - numirea materialelor, instrumentelor și tehnicilor colorată,
Apreciere globală
1.1., 1.2., utilizate; b. conversația
Apreciere
2.2., 2.3., - sesizarea diferenței dintre informația practică transmisă euristică, explicația,
individuală
2.4. prin limbaj vizual si mesajul artistic; demonstrația,
Expunerea
- identificarea culorilor curcubeului exercițiul practic
lucrărilor
DP - realizarea, pe grupe, a unui curcubei, ruperea și lipirea c. activitate frontală, pe
2.3. hârtiei colorate grupe
MIERCURI

MEM -rezolvarea de adunări și scăderi, mental și în scris, cu și Omui și mediul


1.4.; 1.6.; fără înconjurător
3.1. ;3.2.; trecere peste ordin, în concentru 0-1000, respectând
4.2. ; 5.2. algoritmul și așezarea corectă a unităților, zecilor și Recapitulare
CLR sutelor; aculegere, fișe de
2.1. găsirea sumelor / diferențelor unor numere date, lucru
verificare prin proba operației inverse; a. conversația, Autoevaluare
AVAP - alcătuiri de enunțuri despre: poluare, importanța explicația, controlată
2.2. rezervațiilor natural și despădurire; b. exercițiul,
- alcătuirea unei liste cu sfaturi pentru un proiect problematizarea,
ecologic; munca independent,
- compunere de probleme, după criterii date; cadranele c.activitate
- realizarea unor desene sugestive pentru protecția frontală, individuală,
mediului pe grupe
- citirea în ritm propriu, cu adaptarea intonației impusă de Recapitulare a. auxiliar, fișe de
semnele de punctuație a unui text în versuri; lucru,
- precizare titlu, autor, strofe, versuri; Text suport: b. conversația,
CLR - formularea unor întrebări / răspunsuri în legătură cu Bine e la noi acasă, explicația, exercițiul,
1.1., 1.2. poezia citită; de Emilia explozia stelară,
3.1., 3.4. - transcrierea unor versuri, după criterii date; Căldăraru cadranele, blazonul,
4.1. - asocierea unor enunțuri date cu versuri / expresii din metoda semaforul Tehnica „Pălăria cu
poezie; c. activitate frontală, întrebări”
DP - readactarea unui scurt text pornind de la ilustrații date; individuală
2.3. - identificarea variantei corecte de răspuns pentru
enunțuri date;
- transcrierea textului „Cântec de adormit Mitzura” de
Tudor Arghezi;
- descrierea membrilor propriei familii
EFS
- audiția-joc pentru diferențierea intuitivă a înălțimii Melodia
MM
sunetelor muzicale; asocierea acestora cu mișcări
1.1.; 1.2.; a. manual, laptop,
sugestive ale brațelor; Sunete înalte. Sunete
1.4.; 2.2.; videoproiector
- mișcarea brațelor sus-jos la sunetele de înălțimi diferite; joase
3.4. b. conversația euristică,
- încălzirea vocii prin vocalize;
explicația,
- interpretarea unor cântece, urcând și coborând vocea; Observare
demonstrația,
- cântare după cum sare iepurașul, folosind ritmul sistematică
CLR exercițiul,munca
1.4. HAAR; independentă, jocul
c. frontală,
AVAP - desenarea scăriței muzicale
individuală, pe grupe
2.6.
JOI
MEM - rezolvarea de adunări și scăderi, mental și în scris, cu și a. manual, culegere,
1.4.; 1.6.; fără trecere peste ordin, în concentru 0-1000, respectând Omul și mediul fișe de lucru
3.1. ;3.2.; algoritmul și așezarea corectă a unităților, zecilor și înconjurător b. conversația euristică,
4.2. ; 5.2. sutelor; explicația, exercițiul,
- găsirea sumelor / diferențelor unor numere date, Recapitulare problematizarea,
CLR verificare prin proba operației inverse; floare de lotus,
Autoevaluare
2.1. - formulare de răspunsuri la întrebări date (colaj organizatorul grafic
controlată
„Minunile naturii”); c. activitate frontală,
AVAP - realizarea unor desene despre protejarea mediului individuală, pe grupe
2.2 înconjurător;
- compunere de probleme, după criterii date;
schimbarea datelor unei probleme astfel încât să se
rezolve prin operația inversă
CLR Itemii probei de evaluare Evaluare a. fișe de evaluare
1.1., 1.2. sumativă sumativă
3.1., 3.4. b. conversația, munca
Probă scrisă
4.1. independentă
c. activitate
individuală
Oră de ameliorare-dezvoltare: Ameliorare/ dezvoltare Evaluarea după
CLR - Activitățile de învățare cu caracter ameliorativ se vor - exerciții de ameliorare
a. fișe de ameliorare / rezolvarea
1.1., 1.2. stabili în funcție de problemele (individuale/ale — dezvoltare
de dezvoltare, sarcinilor de
3.1., 3.4. majorității elevilor) ce vor fi identificate după evaluarea
b. conversația, ameliorare/
4.1. sumativă.
explicația, exercițiul, dezvoltare:
- Activitățile de dezvoltare vor avea un grad ridicat de
dificultate și vor fi stabilite pentru elevii care vor problematizarea
AVAP
c. frontal, individual
2.6. demonstra realizarea tuturor obiectivelor de evaluare Autoevaluare
vizate prin proba de evaluare sumativă.
AVAP - sesizarea diferenței dintre informația practică transmisă a. manuai, acuarele, Observare
1.1., 1.2., prin limbaj vizual si mesajul artistic; pensule, bloc de desen, sistematică
Curcubeu
2.2., 2.3., - identificare semnificației liniei, punctului, culorii și hârtie colorată,
formei în opere de artă; foarfece, lipici etc. Expunerea
2.4. - exprimarea ideilor și trăirilor personale prin utilizarea Evaluare b. conversația,
liniei, punctului, culorii si formei; explicația, exercițiul
lucrărilor
CLR - realizarea de produse utile si/ sau estetice combinând c. activitate frontală,
2.3. materiale ușor de prelucrat și tehnici accesibile individuală
VINERI
Religie
- citirea în ritm propriu, cu adaptarea intonației impusă de * Lectură a. fișe de lectură
semnele de punctuație a unui text în versuri; b.conversația,explicați
CLR - identificarea autorului /titlului poeziei, numărul de Doi frați cuminți, de a, exercițiul, harta
1.1., 1.2. strofe/ versuri; Elena Farago 1 ecturi i,ci orchi nel e,
3.1., 3.4. - formulare de răspunsuri la întrebări date; jocul didactic, jurnalul
4.1. - aprecierea ca adevărate sau false a unor enunțuri scurte cu dublă intrare, RAI
care testează înțelegerea textului citit; c. activitate frontală, Tehnica „Partenerul
DP - descrierea personajelor poeziei; individuală, în perechi întreabă”
2.3. - completarea unui ciorchine cu cuvinte care denumesc
calități pe care ar trebui să le aibă un frate / soră;
AVAP - cuvinte cu înțeles opus / asemănător;
2.2. - alcătuiri de enunțuri cu înțelesuri diferite a cuvintelor
„noi”, „nouă”;
- desenarea camerei celor doi frați
- mișcarea brațelor sus-jos la sunetele de înălțimi diferite;
- selectarea și organizarea unor sunete pentru crearea unei
idei muzicale proprii;
- redarea înălțimii sunetelor cu ajutorul scăriței muzicale;
- încălzirea vocii prin vocalize
interpretarea cântecelor „Melc, melc codobelc / Mișcă
vântul frunzele”, cu ajutorul scării muzicale / după auz;
- însușirea cântecelor pe traseul: colectiv - grupuri mici -
Observarea
colectiv Mersul melodiei a. manual, laptop,
sistematică
MM. - redarea înălțimii sunetelor cu ajutorul scăriței muzicale videoproiector
1.2. 2.1 pentru cântecul „Copilul călăreț”, de Timotei Popovici b. conversația euristică,
2.2. 3.1 explicația,
3.4 demonstrația,
exercițiul, munca
independentă, j ocul
CLR 1.4 c. frontală,
1.1 individuală, pe grupe
MEM Itemii probei de evaluare Evaluare sumativă a. fișe de evaluare
1.4.; 1.6.; sumativă
3.1. ;3.2.; b. conversația, munca
Probă scrisă
4.2. ; 5.2. independentă
c. activitate
individuală

S-ar putea să vă placă și