Sunteți pe pagina 1din 2

PROPOZIȚIA PREDICATIVĂ-PR

DEFINIȚIE TERMENI REGENȚI


(LA EI SE PUNE ÎNTREBAREA PENTRU A STABILI FELUL)
Este subordonata care
constituie o realizare la
nivelul frazei a numelui Ele sunt verbe copulative doar
predicativ.
VERBE COPULATIVE:
atunci când pot fi înlocuite cu a
El se face doctor. (nume Ex: deveni!
predicativ) a ajunge, a rămâne Ex: Ea a ieșit din casă = verb
El se face 1/(ce) vrea. 2/ a fi, a părea predicativ
(predicativă) a însemna, a se face Ea a ieșit doctoriță = verb
copulativ
a deveni, a ieși:

ÎNTREBĂRI a) Noi vom ajunge 1/ (cum) vom dori.2/


b) Chestiunea este1/ (ce) mâncă m diseară 2/
Aceleași ca și în cazul numelui c) Pierderea înseamnă 1/ (că ) ai câ știgat experiență 2/
predicativ: d) Colega mea a devenit1/ (ce) și-a dorit mama ei.2/
- Cine este? e) Ioana a ră mas1/ (cum) o știam2/
- Ce este?
f) Deseori, mama pare1/ (că ) nu crede poveștile mele2/
- Cum este?
- Ce se spune despre? g) Irina s-a fă cut1/ (că ) nu mă aude2/
h) Pră jitura a ieșit1/ (așa cum) scrie la carte2/

PUNCTUAȚIE CORELATIVE
de obicei nu de desparte de a. Pronume/ adjective pronominale relative: cine, ce, ceea
regentă prin virgulă indiferent de
ce (uneori însoțite de prepoziții)
locul pe care îl ocupă
Problema a fost1/ (ce) să facem cu cei ră mași în urmă .
b. Pronume/ adjective pronominale nehotărâte: oricine,
PREDICATIVA orice
urmează după Preferatul ei era 1/(oricine) învă ța mai bine din clasă . 2/
c. Conjuncții subordonatoare: că , să , dacă , de, ca să :
PREDICAT Chestiunea a fost 1/ (ca) toți să avem de toate. 2/
NOMINAL d. Adverbe relative: unde, când, cum, cât, încotro
Tema a ieș it 1/(cum) nu a sperat de bine. 2/
INCOMPLET: e. Locuțiuni conjuncționale subordonatoare: ca și cum,
Propoziția regenta nu are decât ca și când, după cum:
verbul copulativ, de aceea,
Costumul de arlechin a ieș it 1/ (ca și cum) ar fi fost fă cut
predicatul său este nominal, dar
incomplet. Numele ei predicativ
de un croitor profesionist. 2/
e PR
ANCA
ND

E-MAIL HANDLE TWITTER TELEFON URL LINKEDIN


2