Sunteți pe pagina 1din 3

CENTRUL JUDEŢEAN DE EXCELENŢĂ DOLJ

Str. Ion Maiorescu Nr.2, 200760 Craiova,


E-mail: cjex.dolj@gmail.com Web: www.isj.dj.edu.ro

PROBA TEORETICĂ
CLASA a X-a
Numele şi prenumele elevului:

 Pentru rezolvarea corectă a tuturor cerinţelor din Partea I şi din Partea a II-a se acordă 90 de
puncte. Din oficiu se acordă 10 puncte.
 Timpul efectiv de lucru este de 30 minute.
PARTEA I 30 puncte
1. Care este valoarea expresiei C/C++ alăturate? 9/2*2-5
a. 3 b. 4 c. -3 d. -3.75 5p
2. Care dintre expresiile C/C++ de mai jos este echivalentă cu expresia: !((a<5)&&(b>7))
a. (a>=5)&&(b<=7)
b. !(a<5) || !(b>7)
c. !(a<5) && !(b>7)
d. !(a>=5) && !(b<=7) 5p
3. Care este valoarea expresiei C/C++ alăturate dacă variabilele întregi a, b, c au valorile a=20, b=3,
c=5? (a/b%c<=b)||!(b==a)
a. 0 b. 1 c. 2 d. true 5p
4. Care din următoarele afirmaţii despre operatorii din C/C++ este falsă?
a. > este operator relaţional
b. % este operator aritmetic
c. && este operator logic
d. <= este operator logic 5p
5. Variabila a memorează un număr natural care are exact 3 cifre. Care dintre expresiile
C/C++ de mai jos are ca valoare numărul format din prima şi ultima cifră a numărului
memorat de a?
a. a/10+a%100
b. a/100+a%10
c. a/100*10+a%10
d. a-a/10%10 5p
6. Cărui interval îi aparţine valoarea memorată de variabila reală x astfel încât expresia
următoare, scrisă în limbajul C/C++, să aibă valoarea 1? !((x<=1) || (x>50))
a. (1,50) b. (-∞,1] ∪(50, ∞) c. [1,50)d. (1,50]5p

PARTEA a II-a 60 puncte


7.Se consideră algoritmul alăturat, descris în pseudocod. citeşte n (număr natural)
z0
┌cât timp n>0 execută
S-a notat cu x%y restul împărţirii numărului natural x la │ c  n%10
numărul natural nenul y şi cu [z] partea întreagă a │ n  [n/10]
numărului real z. │┌dacă c<5 atunci
││ z  z*10+2*c
│└■
└■
scrie z

Cerinţe:
a) Scrieţi valoarea afişată dacă pentru n se citeşte valoarea 52381. 20p
b) Scrieţi cea mai mică valoare de 3 cifre care poate fi citită pentru variabila n,astfel încât să se afişeze 0.
20p
c) Scrieţi programul C/C++ corespunzător algoritmului dat. 20p
CENTRUL JUDEŢEAN DE EXCELENŢĂ DOLJ
Str. Ion Maiorescu Nr.2, 200760 Craiova,
E-mail: cjex.dolj@gmail.com Web: www.isj.dj.edu.ro

BAREM DE CORECTARE ŞI NOTARE

Subiect Rezolvare
1. a
2. b
3. b
4. d
5. c
6. d
7. a 264
b 567
c
Pentru program corect
-declarare corectă a tuturor variabilelor – 6p
-citire corectă – 6p
-afişare corectă - 6p
-instrucţiune repetitivă corectă – 12p
-instrucţiune de decizie corectă – 12p
-atribuiri corecte -12p
-corectitudinea globală a programului – 6p
CENTRUL JUDEŢEAN DE EXCELENŢĂ DOLJ
Str. Ion Maiorescu Nr.2, 200760 Craiova,
E-mail: cjex.dolj@gmail.com Web: www.isj.dj.edu.ro

CLASA A X A

Problema - sprodmax 100 puncte


Timp de lucru – 90 min

Se dau n numere naturale nenule.


Să se scrie, pentru fiecare număr dintre cele n date, câte trei valori naturale a căror sumă să fie
egală cu numărul, şi al căror produs să fie maxim.

Date de intrare
Fişierul de intrare sprodmax.in conţine pe prima linie un numărul natural n. Pe urmatoarele n
linii se găsesc n numere naturale.

Date de ieşire

În fişierul de ieşire sprodmax.out, se vor afişa, pentru fiecare dintre cele n numere, trei valori
care să respecte cerinţa din enunţ, fiecare triplet pe o linie.

Restricţii şi precizări

 1 ≤ n ≤ 150000
 Valorile din fişier sunt cuprinse între 3 şi 2000000000.
 Pentru 20% din teste 1≤ n ≤ 100 şi valorile din fişier sunt divizibile cu 3
 pe linia i a fişierului sprodmax.out cele trei valori vor fi scrise în ordine crescătoare, separate
prin câte un spaţiu.
 Există soluţie, indiferent de test.

Exemplu
sprodmax.in sprodmax.out Explicaţie
4 3 3 3 Fiecare dintre cele 4 numere din fişierul de intrare este
9 4 4 4 descompus în trei valori, a căror sumă este egală cu
12 10 10 11 numărul, iar produsul este cel mai mare posibil. De
31 4 5 5 exemplu, numărul 9 se putea descompune şi în 1 3 5,
14 dar produsul obţinut nu este cel mai mare.

Timp maxim de execuţie: 1 sec/test.


Memorie totală disponibilă 4 MB, din care 2 MB pentru stivă
Dimensiunea maximă a sursei: 5 KB