Sunteți pe pagina 1din 10

Sub.

1. Indicatorii echilibrului financiar:

Situaţia neta (SN)

SN=AT-DT

SN = Activ Total – Datorii Totale

Activ Total = Active Imobilizate + Active Circulante + Ch. în avans

Datorii totale = Datorii pe termen scurt +Datorii pe termen mediu si lung +Venituri in avans +
Subventii din investitii+Provizioane

Situația netă pozitivă reflectă:

- buna gestiune financiară a societății


- creșterea valorii patrimoniale a societății, adică activul net degrevat de datorii
- rezultatul profitului obținut de societate din activitatea ei, ca urmare a unei gestiuni
economice sănătoase.

Situația netă negativă reflectă:

- slaba gestiune financiară a societății


- scăderea valorii patrimoniale a societății, adică activul net degrevat de datorii
- rezultatul pierderii obținute de societate din activitatea ei, ca urmare a unei gestiuni
economice slabe.

Fondul de rulment(FR)

FR = Surse permanente – Nevoi (alocări) permanente

Surse permanente = Capital permanent = Capital propriu + Datorii pe termen mediu si


lung+Provizioane+Subventii din investititii

Nevoi permanente =Active imobilizate nete

Surse permanente = Capital permanent

Fondul de rulment reflectă realizarea echilibrului financiar pe termen lung; adică, se urmărește
dacă societatea dispune de o marjă de securitate, care să o protejeze de anumite evenimente
neprevăzute.

1
Fondul de rulment pozitiv reflecta realizarea echilibrului financiar al societății pe
termen lung, adică societatea dispune de o marjă de securitate, care o protejează de potențialele
evenimente neprevăzute. Fondul de rulment pozitiv reprezintă un surplus de surse
permanente(capitaluri permanente) peste nevoile permanente de acoperit(active imobilizate). Se
respectă principiul de gestiune financiară: la nevoi permanente se alocă surse permanente.

Fondul de rulment negativ reflectă dezechilibrul financiar al societății pe termen lung,


adică societatea nu dispune de o marjă de securitate, care să o protejeze de potențialele
evenimente neprevăzute. Nu se respectă principiul de gestiune financiară: la nevoi permanente se
alocă surse permanente.

 Fond de rulment propriu (FRP)


FRP = Capital propriu – Active imobilizate nete
FRP măsoară echilibrul financiar ce se asigură prin capitalul propriu, ceea ce reflectă
gradul de autonomie financiară.

 Fond de rulment împrumutat (FRI)


FRI = FR-FRP
FRI reflectă gradul de îndatorare pe termen lung pentru a finanța nevoile pe termen scurt.

Nevoia de fond de rulment(NFR)

NFR = Nevoi temporare - Surse temporare

Nevoi temporare = Stocuri + Creanțe + Investitii fin. pe termen scurt+Ch. in avans

Surse temporare = Datorii de exploatare + Venituri in avans

Nevoia de fond de rulment reprezintă expresia realizării echilibrului financiar pe termen


scurt.
Nevoia de fond de rulment pozitiva reprezintă dezechilibru financiar pe termen scurt.
Nevoia de fond de rulment negativa reprezintă echilibru financiar pe termen scurt.

Trezoreria neta(TN)

TN=FR-NFR
Trezoreria netă este expresia cea mai concludentă a desfășurării unei activități echilibrate
și eficiente
Trezoreria netă pozitivă reflectă realizarea echilibrului financiar al societății, adică există
un surplus monetar la sfârșitul exercițiului, o creștere a capacității reale de finanțare a
investițiilor.
2
Trezoreria netă negativă reflectă realizarea dezechilibrului financiar al societății, adică
există un deficit monetar la sfârșitul exercițiului.

2.Rata de rambursare a dat.financiare prin capacitatea de autofinantare:

DatoriiTermenMediuSiLung
CAF=
CAF
R

Această rată exprimă în număr de ani capacitatea unității de a-și rambursa datoriile pe termen
lung contractate, pe baza capacității de autofinanțare.

Sub.6

1. Capacitatea de autofinantare prin metoda deductiva

CAF = EBE + Alte venituri din exploatare - Alte cheltuieli de exploatare(conturi 652-658) +
Venituri financiare - Cheltuieli financiare+Venituri extraordinare - Cheltuieli extraordinare –
Impozitul pe profit curent – Impozitul pe profit amânat – Alte impozite neprezentate + Venituri
din impozitul pe profit amânat

Capacitatea de autofinanțare reprezintă potențialul financiar de creștere economică a


societății comerciale, sursă internă de finanțare, generată de activitatea comercială a unității după
deducerea tuturor cheltuielilor plătibile la o anumită scadență. Ea este un surplus financiar
degajat de activitatea rentabilă a întreprinderii.

EBE = VA + Subvenții din exploatare –Ch cu personalul - Ch cu alte impozite si taxe

VA = MC + Qex - Consumurile externe de la terți

Qex = Qvanduta ± Qstocata + Qimobilizata

MC = Venituri din vânzarea mărfurilor – Ch. privind mărfurile

3
2.Indicatori de lichiditate generala,redusa si rentabilitate financiara

a)Rata lichiditatii generale (RLG)

ActiveCirculante
Lg=
DatoriiTermenScurt
R

Rata lichidității generale compară ansamblul activelor circulante cu cel al datoriilor pe


termen scurt. Această rată reflectă capacitatea sau incapacitatea societății de a-și achita datoriile
scadente pe termen scurt numai din activele circulante deținute în patrimoniu. Cu cât această rată
este mai mare decât 1, cu atât societatea este mai protejată de o insuficiență de trezorerie, care ar
putea fi cauzată de rambursarea datoriilor pe termen scurt la cererea creditorilor.

Aceasta rată este supraunitara în ambele perioade, fiind un aspect economic favorabil
pentru societate și reflectă echilibrul financiar.

b)Rata lichidității reduse (RLr)

Creante+ DisponibilitatiBanesti
RLr= DatoriiTermenScurt

Rata lichidității reduse exprimă capacitatea firmei de a-și onora datoriile scadente pe
termen scurt numai din creanțe și disponibilități banești. Teoria economico-financiara sugerează
că o valoare optimă a acestei rate s-ar situa în intervalul [0,8; 1]

c)Rata rentabilității financiare (Rf)

Pr ofitNet
×100
Rf= Capital Propriu

Rata rentabilitatii financiare măsoară capacitatea firmei de a realiza profit în urma


utilizării capitalului propriu. Rentabilitatea financiară remunerează acționarii societății fie prin
acordarea de dividende, fie prin majorarea rezervelor, care de fapt reprezintă o creștere a valorii
intrinseci a acțiunilor societății.

4
Sub 7

1.Solduri Intermediare de Gestiune

a)Marja comerciala (MC)

MC = Venituri din vânzarea mărfurilor – Ch. privind mărfurile

Marja comerciala reprezintă surplusul pe care îl câștigă agentul economic din vânzarea
mărfurilor, după ce a intrat și el in posesia lor, prin cumpărarea de la furnizor.

b) Productia exercitiului (Qex)

Qex = Qvanduta ± Qstocata + Qimobilizata

Producția exercițiului dimensionează întreaga activitate desfășurată de societate, fiind


apreciată ca o producție globală a exercițiului financiar.

c) Valoarea adaugata (VA)

VA = MC + Qex - Consumurile externe de la terți

Consumuri externe de la terți = Ch materiale + Ch cu serviciile executate de terți

Valoarea adăugată reprezintă creșterea de valoare realizată de societate, rezultată din


utilizarea factorilor de producție, peste valoarea bunurilor și serviciilor cumpărate de societate de
la terți. VA reprezintă sursa de acumulări bănești din care se vor plăti datoriile către stat, bănci,
diverși creditori, către salariați, acționari și pe cât posibil se va repartiza o anumită sumă pentru
autofinanțare.

d) Excedentul brut de exploatare (EBE)

EBE = VA + Subvenții din exploatare –Ch cu personalul - Ch cu alte impozite si taxe

Excedentul brut de exploatare reflecta capacitatea potențială de autofinanțare a


investițiilor, de rambursare a datoriilor către bugetul statului și de remunerare a acționarilor.

5
e) Rezultatul din exploatare (RE)

RE = EBE + Alte venituri din exploatare - Alte cheltuieli de exploatare (ct. 652-658) + Reluări
asupra provizioanelor din expl. – Ch. cu amortizări si provizioane din expl.

Rezultatul (profitul) din exploatare reflecta mărimea absoluta a rentabilității activității de


exploatare.

f) Rezultatul curent (RC)

RC = RE + Venituri financiare - Ch financiare

Rezultatul curent este determinat atât de rezultatul din exploatare cât și de rezultatul
financiar.

g) Rezultatul net al exercițiului (RN)

RN = RC + Venituri extraordinare – Ch. extraordinare + Venituri din impozitul pe profit amânat


- Impozitul pe profit curent – Impozit pe profit amanat -Alte impozite neprezentate (ct.698)

Rezultatul net exprima mărimea a rentabilității financiare, după deducerea din profitul
brut a impozitului pe profit.

2.Rata de prelevare a cheltuielilor financiare si Rata levierului

Rata de prelevare a cheltuielilor financiare (RCF)

ChFinanciare
=
CF
EBE
R

Rata de prelevare a cheltuielilor financiare este reprezentată în special de comisioane și


dobânzi. Limita maximă stabilită de normele bancare pentru acest indicator este de 0,6.

Rata levierului (RL)

6
DatoriiTotale
RL= Capital Propriu

Rata levierului compară mărimea datoriilor totale cu cea a capitalului propriu. Normele
bancare impun o rată a levierului < 1, pentru acordarea de credite cu garanție sigură.

Societatea analizată înregistrează o rată a levierului sub limita recomandată, astfel că în


general, valoarea capitalului propriu este mai mare decât valoarea datoriilor totale,aspect
economic favorabil pentru societate.

Sub 8

1.Ratele de echilibru financiar

a)Rata de finanțare a activelor fixe (RFR)

CapitalPermanent
FR=
Active Im obilizateNete
R

Capital permanent = Capital propriu + Datorii pe termen mediu si lung+Provizioane+Subventii


din investititii

O rată supraunitară reflectă existența unui fond de rulment pozitiv, adică faptul că
activele fixe sunt finanțate numai din surse permanente, iar societatea se află în echilibru
financiar pe termen lung. O rată subunitară reflectă un fond de rulment negativ, adică societatea
se află în dezechilibru financiar pe termen lung.

b)Rata de finanțare a nevoii de fond de rulment (RNFR)

FR
NFR=
NFR
R

Rata de finanțare a fondului de rulmentevidențiazăproporțiacorespunzătoaredinfondul de


rulment ce finanțeazaNFR pozitivă. Dacă NFR este negativă, nu are relevanță calculul acestei
rate, deoarece.

7
Încazulanalizat, RNFR, în 2016 este negativa iar în 2017 pozitiva , și în crestere , ceea ce
reflectă echilibrul financiar al societății.

2.Analiza ratelor cinetice (de gestiune)

a)Durata de rotatie a stocurilot (Dst)

¿
CA
Dst= Stocuri¿ x360

Durata de rotație a stocurilor arată numărul de zile cuprinse între momentul achiziției
mărfurilor de la furnizori și momentul livrării lor către clienți sau distribuției pe piață. În cazul
societăților care desfășoară comerț, durata de rotație a stocurilor e recomandată să fie sub 30 zile.

b)Durata de încasare a creanțelor (Dcr)

Creante
×360
cr=
CA
D

Durata de încasare a creanțelor arată numărul de zile necesar pentru încasarea creanțelor
de la terți. Se dorește ca acestă durată să fie mai mică de 30 de zile.

c)Durata de achitare a furnizorillor (Dfz)

Furnizori
×360
fz=
CA
D

Durata de achitare a furnizorilor exprimă numărul de zile în care se face plata


furnizorilor. Societatea dorește ca această durată să fie cât mai mare, însă nu ar fi bine să se
depășească 30 zile.

Ratele de lichiditate

a)Rata lichiditatii generale (RLG)

8
ActiveCirculante
RLg= DatoriiTermenScurt

Rata lichidității generale compară ansamblul activelor circulante cu cel al datoriilor pe


termen scurt. Această rată reflectă capacitatea sau incapacitatea societății de a-și achita datoriile
scadente pe termen scurt numai din activele circulante deținute în patrimoniu. Cu cât această rată
este mai mare decât 1, cu atât societatea este mai protejată de o insuficiență de trezorerie, care ar
putea fi cauzată de rambursarea datoriilor pe termen scurt la cererea creditorilor.

b)Rata lichidității reduse (RLr)

Creante+ DisponibilitatiBanesti
RLr= DatoriiTermenScurt

Rata lichidității reduse exprimă capacitatea firmei de a-și onora datoriile scadente pe
termen scurt numai din creanțe și disponibilități banești. Teoria economico-financiara sugerează
că o valoare optimă a acestei rate s-ar situa în intervalul [0,8; 1]

c)Rata lichidității imediate (RLi)

DisponibilitatiBanesti
RLi= DatoriiTermenScurt

Rata lichidității imediate reflectă capacitatea societății de a-și rambursa datoriile scadente
pe termen scurt din disponibilitățile bănești existente în conturile bancare și casă. Nivelul minim
recomandat pentru aceasta rată este de 0,3.

Rata datoriilor financiare (RDF)

DatoriiTermenMediuSiLung
RDF= CapitalPermanent

Rata datoriilor financiare exprimă ponderea datoriilor financiare în totalul capitalurilor


permanente. Măsoară gradul de îndatorare pe termen mediu și lung a societății. Normele bancare
impun o valoare maximă de 0,5 pentru această rată.

Rata nominală a rentabilității economice brute (Rneb)

9
EBE
×100
Rneb= CapitalInvestit

10