Sunteți pe pagina 1din 2

Nr.

intrare_______/______________

S.C.BUFTEA ADMIN CONS S.R.L.

Domnule Director

Subsemnatul(a) ________________________________________________________,

-cu domiciliul in:

localitatea ____________________________, str.____________________________, nr.____,


bl._____, sc.______, et.______, ap.______, judetul ___________,

-avand resedinta in(se completeaza doar daca difera de adresa de domiciliu):

localitatea ____________________________, str.____________________________, nr.____,


bl._____, sc.______, et.______, ap.______, judetul ___________,

va rog sa binevoiti a-mi aproba prelungirea permisului de parcare , pentru autoturismul cu nr. de
inmatriculare ________________.

Telefon _______________________

E-mail _______________________

Mentionez ca am luat la cunostinta conditiile si modalitatea de folosire a parcarilor de


resedinta si imi asum cele mentionate in Regulament.

Anexez :

 Copie talon autoturism fata verso;


 Copie C.I.;
 Permisul de parcare pe 2019.

Data Semnatura

Domnului Director al S.C. BUFTEA ADMIN CONS S.R.L.


Declarație de consimțământ
privind acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal

Subsemnatul/a …………………………………………………………………………
numeric personal ………………………………………………………, născut/ă
data…………………… în localitatea …………………………………………..….., domicili
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………
sor al C.I. seria…….. nr…………………, eliberată de ………………………………………,
de …………………, declar că:
Am fost informat/ă cu privire la prevederile Regulamentului 679/26 aprilie 2016 p
protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și p
libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general p
protecția datelor) adoptat de Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene.
Am fost informat/ă că beneficiez de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor m
dreptul de a fi ascultată înainte de luarea oricărei măsuri individuale care ar putea să îmi
atingere.
Am fost informat/ă că datele cu caracter personal urmează să fie prelucrate și stoc
cadrul Buftea Admin Cons SRL doar în scopurile prevăzute de legislație.
Am fost informată că prelucrarea datelor mele cu caracter personal este necesară în v
obligațiilor legale ce îi revin operatorului, respectiv Buftea Admin Cons SRL.
Am fost informată că datele mele cu caracter personal pot fi comunicate autorităților p
precum și altor instituții abilitate, UATO Buftea, la solicitarea instanțelor judecătorești sau org
de cercetare penală, etc.).
Am fost informat/ă că, în scopul prelucrării exacte a datelor mele cu caracter person
obligația de a aduce la cunoștința operatorului, respective Buftea Admin Cons SRL, orice mod
survenită asupra datelor mele personale.
Am fost informat/ă că am dreptul să îmi retrag consimțămâtul în orice moment p
cerere scrisă, întemeiată, datată și semnată depusă la sediul secundar al operatorului Buftea
Cons SRL exceptând cazul în care prelucrarea datelor mele cu caracter personal este neces
legătură cu comunicarea acestora către instanțele de judecată.
Am fost informat/ă că am dreptul de a solicita operatorului accesul la datele mele pers
rectificarea sau ștergerea acestora, ori restricționarea prelucării sau dreptul de a mă opune prel
și/sau portabilității datelor.

S-ar putea să vă placă și