Sunteți pe pagina 1din 2

Model contract zilieri.

Contracte zilieri model intocmit potrivit prevederilor din legea zilierilor


- Legea 52/2011.

    I. Partile contractante:

    1. S.C. .............................., cu sediul in .................... str. .................., nr. ....., telefon .............,
cont virament nr. ....................., deschis la ...................... reprezentata prin ................... in calitate
de ............, numita in prezentul contract beneficiar,
 si
    2. Dl (D-na) ...................., domiciliat(a) in ..................., str. ................. nr. ......,
judetul .............., nascut(a) in localitatea ............... la data de .................. posesor al actului de
identitate seria ............, nr. ................., eliberat de ............., la data de .............., codul numeric
personal ..............., in calitate de zilier,  am încheiat prezenta convenție de prestări activități cu
caracter ocazional in următoarele condiții stabilite de comun acord:

    II. Obiectul conventiei 


    - activitatea/lucrarea care urmeaza sa fie prestata este cea stabilita la art. 11 din Legea 54/2011
    - remuneratia bruta stabilita pentru prestatie ___lei /ora ( nu va putea fi mai mica de 2 lei/ora si
nici mai mare de 10 lei/ora )
    - data efectuarii platii/remuneratiei la sfarsitul fiecarei zile de lucru, in baza semnaturii
zilierului in registrul de evidenta.

    III. Drepturile si obligatiile partilor


    1. Beneficiarul se obliga:
    - sa-l remunereze pe zilier pentru rezultatul muncii sale;
    - sa creeze zilierului conditii corespunzatoare de munca, cu respectarea normelor de protectia
muncii;
    - sa retina si sa vireze impozitul prevazut de lege pentru venitul realizat de zilier.
    - sa infiinteze Registrul de evidenta al zilierilor , sa il completeze inainte de inceperea
activitatii zilierului si sa comunice pana la data de 5 a fiecarei luni catre inspectoratul teritorial de
munca, un extras al registrului de evidenta a zilierilor continand inregistrarile din luna
precedenta;
    2. Zilierul se obliga:
    - sa presteze activitatea ocazionala, in conditiile si de calitatea ceruta de beneficiar;
    - sa respecte secretul lucrarilor si regulile disciplinare stabilite de beneficiar;
    - sa respecte normele de protectie a muncii specifice activitatii.

    IV. Durata conventiei de prestari activitati cu caracter ocazional


         Prezenta Conventie se incheie pentru o perioada de  minim o zi si maxim 90 zile
         Durata zilei de lucru nu va putea depasi 12 ore.

    V. Modificarea conventiei 


    Modificarea oricarei clauze a conventiei se poate face numai prin intelegere intre parti,
convenita in scris, prin act aditional .
VI. Incetarea conventiei civile
    Prezenta conventie civila inceteaza:
    1. prin acordul scris al partilor;
    2. din initiativa temeinic motivata a uneia din parti.

    VII. Raspunderea partilor


Neindeplinirea sau indeplinirea necorespunzatoare a obligatiilor asumate prin prezenta conventie
civila atrage raspunderea partii in culpa, in afara de cazurile de exonerare prevazute de lege.
Litigiile ivite in derularea prezentei conventii civile se solutioneaza pe cale amiabila sau de catre
Instantele judecatoresti competente, in cazul in care nu s-au solutionat pe cale amiabila.
Prezenta conventie de prestari activitati cu caracter ocazional a fost incheiata in 2 ( doua )
exemplare, cate unul pentru fiecare parte .

 (Beneficiar)                                            (Zilier

S-ar putea să vă placă și