Sunteți pe pagina 1din 21

Slsll3BH

"'
SPHNTJ?lllslll CllVIOS
Pl4PNlfTJ? Ie - P~RVll
,ll~Rff Vllls
EDITURA INSTITUTULUI BIBLIC $1 DE MISIUNE ORTODOxA
BUCURE$TI - 201 7
A

SLUJBa SFINTULUI CUVIOS


A

PIFNUTie - raRVU
ZUGRaVUL
(7 august)

LA VECERNIA MICA. S-a aratat lui Avraam oare-


La Doamne, strigat-am ... , Stihirile p e 4, cand; iar acum te rogi sa fim
glasul al 4-lea, podobie: Dat-ai semn ...
si noi vrednici de bucuria
Veniti, toti credincio§ii or- '
cuno§tintei dumnezeie§ti.
todocsi, sa-1 laudam astazi, cu
Sfinte Parinte, Cuvioase
inimi ' curate, pe alesul Dom- Pafnutie, te-ai daruit pe tine
nul ui cares-a sarguit intreaga insuti lui Dumnezeu, lumi-
viata spre impodobirea sfin- nand' inimile celor ce se in-
telor laca§uri cu cinstite icoa- china Lui inaintea sfintelor
ne, pe Cuviosul Pafnutie eel tale icoane, trecand pragul
ta.cut, mult-nevoitorul. ctitoriilor brancovene§ti §i
intelepte Parinte Pafnutie, cantacuzine, pe care tu le-ai
de trei ori fericite, inchinan- zugravit.
du-te cu credinta Preasfintei Prin pilda ta, ne inveti §i pe
'
Treimi, pe Aceasta ai zugra- noi, Cuvioase, sa vietuim in
vit-o cu maiestrie, dupa cum cumpatare §i in indelunga
6 SLUJl3A SF CUV. PAFNUTfE-PARVU ZUGRAVUL

rabdare, cautand mai presus cetata parta~ie cu Hristos in


de toate duhovniceasca parta- adancul inimii tale.
sie
, cu Cel ce ne-a adus la Stih: Fericit este barbatul care se teme
fiinta, a toate Ziditorul §i de Domnul.
Mantuitorul sufletelor noastre. Mare iconar al Ortodoxiei
Slava..., glasul al 6-lea: romane§ti te-ai aratat, Sfinte
Bine, sluga buna §i credin- Pafnutie, zugravind chipurile
cioasa, bine, lucratorule al viei din biserici cu post §i ruga-
lui Hristos! Purtand greutatea ci une §i luminand poporul
zilei §i inmultind talantul dat dreptslavitor, pentru care §i
tie, nu ai invidiat pe cei ce au acum roaga-te lui Dumnezeu
venit dupa tine. Deci, pri- ca sa binecuvinteze neamul
mind de la Dumnezeu cunu- din care §i tu ai rasarit.
na cea nestricacioasa a man- Stih: Cinstita este inaintea Domnului
tuirii, mijloce§te pentru noi, moartea cuviosului Sau.
Cuvioase Pafnutie. Varsatu-s-a harul in inima
$i acum ..., a Praznicului, glasul al 8-lea: ta, povatuindu-te cum sa zu-
Raza subtire a Dumnezeirii grave~ti cinstitele icoane,
' amestecand in scoica lumina
Tale descoperind, Hristoase,
celor ce impreuna se suisera §i culoare, spre inf afi~area
in munte, i-ai fa.cut parta~i cuviincioasa a lui Dumnezeu,
slavei Tale celei mai presus Cel ce S-a aratat in trup, ~i a
de lume. Pentru aceasta, cu Sfintilor Sai.
'
uimire au grait: Bine este Slava..., $i acum ..., aceea~i podobie:
noua a fi aid. Cu aceia si noi Veniti sane suim in Mun-
' '
in veci Te laudam pe Tine, tele Taborului ~i prealumi-
Hristoase Mantuitorule, Cel ce nata Schimbarea la fata a
Te-ai schimbat la fata. Domnului, prin credinta, ' sa o
'
LA STIHOAVNA. vedem; ~i, inchinandu-ne Lui
Stihirile, glasul 1: cu credinta, sa zicem: Tu esti
' '
Podobie: Ceea ce e~ti bu.curia ... Dumnezeu, Cel ce Te-ai in-
Pustnic nevoitor ai fost, trupat ~i ai indumnezeit
dupa ce intreaga ta viata ai omenirea.
lucrat virtutile, neintinan- Troparul Sfantului, glasul 1:
du-ti sufletul cu amagirile Iconar iscusit al Aratarii lui
pacatului §i cautand nein- Dumnezeu, zugrav al firii
SLUJBASF. CUV. PAFNUTIE-PARVU ZUGRAVUL 7

omenesti luminate de har si zandu-Te schimbat la f ata si


' '
al frumusefilor Raiului, Cu- stralucind mai mult decat 'soa- '
vioase Parinte Pafnutie, slu- rele, cu f ata la pamant cazand,
jind lui Hristos in toata viata de puterea Ta s-au mirat,
'
ta, prin lucrare staruitoare in graind: Tu e~ti, Hristoase, Lu-
tacere, rugaciune ~i rabdare, mina cea f ara de ani si Raza
vas ales al Duhului Sfant Tatalui, de~i Te-ai aratat' cu
te-ai fa.cut. Pentru aceasta, trup de bunavoie, Cel ce e~ti
roaga-te Preasfintei Treimi sa neschimbat.
mantuiasca sufletele noastre.
Cel ce mai inainte de veci
Slava..., ~i acum ..., esti Dumnezeu Cuvantul, Care
Te' imbraci cu lumina ca si cu
Troparul Praznicului, glasul al 7-lea:
Schimbatu-Te-ai la fata in
'
o haina, schimbandu-Te' la
munte, Hristoase Dumnezeule, fata inaintea ucenicilor Tai,
aratand ucenicilor Tai slava Ta, ai ' stralucit mai mult decat
pe cat Ii se putea. Straluceasca soarele, Cuvinte; iar Moise ~i
acum ~i noua, pacato~ilor, lu- Ilie au stat inaintea Ta, ves-
mina Ta cea pururea fiitoare, tind u-Te pe Tine Domn al
pentru rugaciunile Nascatoa- celor morti , si
' al celor vii, sla-
rei de Dumnezeu, Datatorule vind randuiala Ta cea negraita
de lumina, slava Tie. ~i mila ~i multa Ta plecaciune,
prin care ai mantuit lumea
cea pierduta prin pacat.
LA VECERNIA MARE Pe Tine, Cel ce Te-ai nascut
din norul fecioresc, ~i trup
Dupa Psalmul 103 se canta: Fericit
barbatul.. ., stare a intai. Te-ai facut si Te-ai schimbat
'
La Doamne, strigat-am ... , se pun la fata in Muntele Taborului,
'
Stihirile pe 8: 3 ale Praznicului ~i 5 ale Doamne, ~i de nor luminos ai
Cuviosului. fost inconjurat, ucenicii stand
Stihirile Praznicului, glasul al 4-lea, inaintea Ta, au auzit glasul
podobie: Cel ce de sus e~ti chema.t...
Parintelui pe Tine Fiu iubit
Mai inainte de cinstita Cru- numindu-Te ca pe Cel de o
cea Ta si de Patimire, luand fiinta si de un scaun. Pentru
' '
P e cei 'alesi
'
dintre sfintitii
' '
aceasta, Petru, mirandu-se, a
ucenici, in Muntele Taboru- zis: Bine este a fi aid, ne~ti-
lui Te-ai suit, Sta.pane, vrand ind ce graie~te, Facatorule de
Sa le arati slava Ta. Iar ei, va- bine mult-milostive.
'
SLUJBA SF. CUV. PAFNUTIE-PA.RVU ZUGRAVUL
8

Stihirile Cuviosului, glasul al 8-lea, para.tit peste patimile cele


podobie: 0, preasliivitii 111-inune ... pierzatoare de suflet, supu-
Prin rugaciunile tale, Pa- nand duhului pe cele materia-
rinte Pafnutie, L-ai milostivit le §i stricacioase. Pentru aceas-
pe Hristos sa iti dea harul ta, Cuvioase Parinte Pafnutie,
Sau §i sa te lumineze, pentru te rugam sa mijloce§ti pentru
a-I deveni slujitor ales §i cei ce cu credinta §i cu dra-
filO§tenitor al lmparatiei pre- goste te cinstesc pe tine.
gatite celor ce-L iubesc pe El $i acum ...,
(de doua ori). a Praznicului, glasul al 6-lea:
Totdeauna ai purtat in su- Mai inainte inchipuind In-
flet slava cea cereasca, ta.ind vierea Ta, Hristoase Dum-
spinii pacatului prin gandul nezeule, ai luat pe trei uce-
inaltat spre lumina cea puru- nici ai Tai: pe Petru ~i pe
rea fiitoare §i care te-a intarit Iacob ~i pe loan ~i in Tabor
pe tine inca din pruncie. Te-ai suit. Si Tu, Mantuito-
Vrednicule de lauda, Parinte rule, la fata' schimbandu-Te,
Pafnutie, ca un nou apostol al Muntele Taborului cu lumina
lui Hristos te-ai aratat, bine- s-a acoperit, iar ucenicii Tai,
vestind prin chipurile sfinte, Cuvinte, s-au aruncat cu f ata
'
asemenea Sfantului Luca, la pamant, neputand suferi
odinioara, slava cea ve§nica, ~a vada chipul eel nevazut.
din ceruri. Ingerii slujeau cu frica ~i cu
Vas ales §i vistierie de mi- cutremur, cerurile s-au inspai-
nuni, stalp al infranarii, la.ca~ mantat, pamantul s-a cutre-
al smereniei, §i templu al murat, vazand pe pamant pe
Duhului Sfant, fii rugator Domnul slavei.
pentru cei ce te cinstesc pe Vohod, Lumina lina ...
tine, Parinte Pafnutie. PROCHIM E N MARE,
glasul al 7-lea:
Slava...,
a Cuviosului, g]a su] al 6-lea: D umnezeul nostru in cer ~i pe
N avalirile §i sagetile demo- pamant toate cate a voit a fa.cut
(Psa/111113: 11).
nilor, prin nevointa §i ruga-
ciune tacuta le-ai doborat §i, Stih: La ie~irea lui Israel din Egipt a
casei lui Iacob din popor barbar, ajuns-a
cu puterea data tie de sus, ai luda sfintirea Lui ~i Israel stapanirea
biruit trupul, iar mintea a im- Lui ( Psn /111 113: l -2) .
SLUJBA SF. CUV. PAFNUTIE-PA.RVU ZUGRAVUL 9
Dumnezeul nostru in cer...
credincio~ii vor ramane langa
Stih:,. Marea a vazut si
, a fugi·t , Iord a-
1
nu s-a mtors inapoi (Psalm 113 : 3). El in iubire; ca har si mila va
Dumnezeul nostru in cer...
darui cuviosilor Lui si va
purta grija de' ale~ii Sai. '
. s_tih: Ce-ti este tie, mare, ca ai fugit,
~1 tie, lordane, ca te-ai intors inapoi Din Infelepciunea lui Solomon, citire:
(Psalm 113: 5).
(5: 15 - 6: 3)
Dumnezeul nostru in cer...
Dreptii in veci vor fi vii si
PAREMIILE rasplata' lor este intru Dom- '
De la intelepciunea lui Solomon, citire: nul, iar Cel preainalt poarta
(3: 1-9) grija de ei. Pentru aceasta, vor
~uflet~le drep\ilor sunt in primi imparatia luminii si
'
cununa frumusetii din mana'
mana lu1 Dumnezeu si chinul '
nu se va atinge de ' ele. In Domnului; cad cu dreapta Sa
o~hii c~lor nepriceputi ei au ii va acoperi ~i cu bratul Sau
parut ca sunt morti si a fost ii va ocroti. Va lua ravna Lui
socotita nenorocire' iesirea
' lor in loc de arma si va intrarma
. . . '
~1 n1m1cire plecarea lor dintre
'
faptura spre izbanda asupra
noi, dar ei sunt in pace. ~i vrajma~ilor. Imbraca-Se-va ca
chiar daca inaintea fetei , oa- !ntr-o plato~a cu dreptatea ~i
menilor au primit chinuri, I~i va pune coif judecata cea
nadejdea lor este plina de nef atamica. Va lua cuviosia
'
nemurire; ~i, pu\in fiind pe- ca pavaza nebiruita si 'va
depsiti, cu mari binefaceri ascuti cumplita manie ' ca o
vor fi daruiti, ca Dumnezeu sabie; ~i lumea va pomi raz-
i-a incercat si i-a aflat vred- boi impreuna cu El asupra
' celor f ara de minte. Ca niste
nici de El. Ca aurul in topi-
toare i-a lamurit ~i ca pe o sageti bine indreptate, fulge-
jertfa de ardere intreaga i-a rele vor porni din nori, ca
primit. ~i in vremea cercetarii dintr-un arc bine incordat, si '
lor vor straluci si vor fi ca vor lovi la tinta. ~i din mania
'
scanteile ce alearga pe mi- Sa, ca dintr-o pra~tie, va fi
riste. Judeca-vor neamuri si aruncat noian de grindina. Se
vor' stapani popoare ~i Dom- ' va intarata asupra lor apa
nul va imparati peste ei in marii ~i raurile ii vor ineca
veci. Cei ce nadaj duiesc spre deodata. Va sta impotriva lor
El vor intelege adevarul ~i duhul Puterii ~i ca o vijelie
10 SLUJBASF. CUV. PAFNUTIE -PARVU ZUGRAVUL

ii va risipi. Astfel, faradele- izbu tit in ani inde lung a\i.


gea va pust ii tot pam antu l ~i Pia.cut era Dom nulu i sufletul
rauta tea va rastu rna tronurile lui. Pent ru aceasta, s-a grabit
celor puternici. Auziti, dar, sa iasa din mijlo cul rauta\ii.
impa rati, si intelegeti!' lnva
"
- Iar popo arele , vaza nd, n-au
, ' ' '
\a\i-va, judecatori ai margini- price put ~i nici n-au pus in
lor pam antu lui! Ascultati, cei gand una ca aceasta: ca har ~i
'
ce stapa niti mult imi si cei mila va daru i Dom nul alesi-
ce ,
' ' '
va trufi \i cu mul\ imea popoa- lor Lui ~i va purt a grija de
relor. Ca de la Dom nul s-a dat cuviosii Sai.
voua stapanirea, ~i puterea de '
LA LITIE
la Cel preainalt.
Stihirile Cuvio sului, glasul 1 :
Din intelepciunea lui Solomon, citire:
Fericite Parinte, mult e au
(4: 7-15)
fost suferint ele tale in aceasta
Drep tul, de va ajunge sa se viata, dar le-ai intor s spre
sf ar~easca, intru odih na va fi. bu curie, prin nade j dea in
Ca batra nete a cinstita nu este Hristos, ca ai fost or£ an de
cea data de' lungimea vietii, mama din copilarie, apoi au
nici nu se maso ara dupa plecat la Dom nul cei cinci
num arul anilor. Ci caruntetea frati ai tai, iar mai tarzi u sotia
este, la oameni, intelepciu '
- ~i unul dintr e fiii tai. Dar tu
nea, iar varsta batranetii este te-ai ostenit, din dragoste de
via\a nein tinat a. Ajun '
gand Dum neze u, mai intai pictand
plac ut lui Dum neze u, Dom- biser ici, in tacere, post §i
nul 1-a iubit si, fiindca traia ruga ciun e, apoi imbr acan d
intre pacato~i, '
1-a mutat. hain a inge reasc a la Margi-
Ra.pit a fost, ca nu cumva neni §i marea schima la Schi-
rauta tea sa-i schimbe gandul, tul Robaia, unde te-ai nevoit
nici insel aciu nea sa nu ii pana ce sufle tul ti, 1-ai in-
'
amageasca sufletul. Ca vraja credintat Dom nulu i, Caruia
rauta tii intun eca cele bune si te rogi acum pent ru cei ce te
' '
ameteala poftei schimba min- cinstesc.
tea cea fara de rautate. Ajun- Nu ai pus pret pe cele stri-
gand in scurta vreme la desa- cacioase §i trecatoare, soco-
var~ire, drep tul a doba ndit o tind pe cele pamante§ti ca pe
viata implinita, cum altii n-au o umbra si
' ' , un vis. Sufletul tau
SLUJBA SF. CUV. PAFNUTIE-PA.RVU ZUGRAVUL 11

1-ai incredintat
' Domnului, LA STIHOAVNA.
pentru a te purta pe calea vie- Stihirile Cuviosului, glasul al 2-lea,
!ii cea plina de greutati §i, podobie: Cand de pe lemn ...
luminat fiind de poruncile Bucura-te, via.star al musce-
Lui, ai primit daruri ale lenilor, podoaba a bisericilor
Duhului Sfant, pe care le-ai prahovene, marire a nevoito-
lucrat spre slava lui Hristos, rilor Manastirii Robaia, unde
Care te-a preamarit in Impa- te-ai sfin!it prin rugaciune §i
ratia luminii §i a bucuriei postire §i unde te-ai unit de-
celei vesnice. savar§it cu Hristos prin muta-
'
Slava..., a Cuviosului, glasul al 5-lea: rea la cele de sus!
Cuvioase Parinte, glasul Stih: Cinstita este inaintea Domnului
Evangheliei Domnului ascul- moartea cuviosului Sau.
tand, bogafia ~i slava le-ai Chemarea dumnezeiasca
socotit lucruri de nimic. Pen- te-a adus spre calea cea
tru aceasta, tuturor ai strigat: stramta §i cu osteneli, intele-
lubi!i pe Dumnezeu §i veti gand ca aceasta este datatoare
afla har ve§nic. Nimic sa nu de bucurii negraite, ai luat
cinsti!i mai mult decat dra- asupra ta jugul eel bun al lui
gostea Lui, ca, atunci cand va Hristos, care te-a §i primit in
veni intru slava Sa, sa aflati corturile Sale, unde roaga-te
odihna cu toti' Sfintii,
,
cu ale pururea §i pentru noi.
caror rugaciuni, Hristoase, Stih: Fericit este barbatul care se teme
paze~te §i mantuie§te sufle- de Domnul.
tele noastre. Cunoscator fiind al bucurii-
~i acum ..., lor dumnezeie§ti, te-ai fa.cut
a Praznicului, glasul al 5-lea: implinitor al Evangheliei,
Veniti sa ne suim in muntele chemand necontenit numele
'
Domnului si in casa Dum- lui Hristos; drept aceea, te-ai
'
nezeului nostru si sa vedem bucurat de mangaierea haru-
'
slava Schimbarii Lui la fata, lui §i de neincetata veselie in
slava ca a Unuia-Nascut din ceruri, de Dumnezeu slavite
Tata.I, ~i, in lumina, sa luam Parinte Cuvioase.
lumina. Si, inaltati facandu-ne Slava ... , glasul al 8-lea:

cu Duhul, ' sa laudam


' ' Multimile calugarilor te cin-
Treimea
Cea intocmai de o fiinta in veci. stesc pe tine, indrumatorul
12 SLUJBASF. CUV. PAFNUTIE-PARVU ZUGRAVUL

iconarilor, Pafnutie, Parintele Hristos §i, lucrand, ai invatat


nostru, ca tu pe cararea cea sa nu se uite la trup, ca este
dreapta cu adevarat ai umblat; trecator, ci sa poarte grij a de
fericit e§ti, ca lui Hristos ai suflet, de lucrul eel nemuritor.
slujit §i ai biruit puter~a vraj- Pentru aceasta §i cu ingerii im-
ma§ului, eel ce e§ti cu Ingerii preuna se bucura, Cuvioase
impreuna-vorbitor, cu Drep!ii Parinte Pafnutie, duhul tau.
§i Cuvio§ii impreuna-locui- Sau acest Tropar, glasul 1:
tor; cu ace§tia nu inceta a te Iconar iscusit al Aratarii lui
ruga Domnului sa miluiasca Dumnezeu, zugrav al firii
sufletele noastre. omenesti luminate de har si
' '
~i acum ..., al frumusetilor
, Raiului, Cu-
a Praznicului, glasul 1: vioase Parinte Pafnutie, slu-
Mai inainte vazand cu du- jind lui Hristos in toata viata
hul venirea Ta cea trupeasca ta, prin lucrare staruitoare in
la oameni, Fiule Unule Nas- tacere, rugaciune ~i rabdare,
cut, dumnezeiescul parinte vas ales al Duhului Sfant
David, de demult a chemat la te-ai facut. Pentru aceasta,
veselie f aptura ~i, prorocind, roaga-te Preasfintei Treimi sa
a strigat: Taborul ~i Ermonul mantuiasca sufletele noastre
in numele Tau se vor bucura; ( de doua ori).
ca in acest munte suindu-Te, Apoi Troparul Praznicului, o data
Mantuitorule, cu ucenicii Tai, (cauta la Vecernia mica)
~i la fata schimbandu-Te, ai
facut firea lui Adam iarasi a
straluci, mutand-o in slava' si
' LA UTRENIE
stralucirea Dumnezeirii Tale.
Pentru aceasta, strigam catre La Dumnezeu este Domnul..., se
can ta: Troparul Praznicului (de dona
Tine: Facatorule a toate, ori), Slava ... , Troparul Cuviosului, ~i
Doamne, slava Tie. acum ... , Troparul Praznicului.
' Dupa intaia Catisma, Sedealna
La binecuvantarea painilo1~
Cuviosului Pafoutie, glasul 1, podobie:
Troparul Sfantului, Monniintul Tiiu ...
glasul al 8-lea:
Spaimantatu-s-au cetele
intru tine, Parinte, cu osar- ingere§ti vazand cum te-ai
die s-a mantuit eel dupa chip, luptat, Cuvioase, sa biruie§ti
ca, luand crucea, ai urmat lui pacatul prin ostenelile vietii
SLUJBASF. CUV. PAFN UTIE -PA.RVU ZUGRAVUL 13

duho vnic e§ti, train d intru savar§ind-o noi, credincio~ii,


smer enie §i cu post zugr a- cu un glas sa zicem: Din nou
vind chip urile sfint e. Pent ru ai dat chip firii noas tre, Man -
acea sta, roag a pe Stap anul tuito rule, stral ucin d impr euna
Hris tos sa lumi neze sufle tele cu ea prin dum neze iesc ul
celo r ce te laud a pe tine, Tau trup , dand u-i, ca un mi-
de Dum neze u intel eptit e, lostiv, vred nicia cea dinta i a
Pari nte Pafn utie. nestr icaci unii. Pent ru aceasta,
Slava..., ~i acum ..., toti Te slavi m pe Tine, unul
a Prazn icului , glasul al 4-lea, Dum neze ul nost ru.
podob ie: Ariita tu-Te- ai astiizi. ..
Poliel eul ~i Marim urile, glasul 1:
Praz nuir ea cea prea stral u- Stih 1: A§tep tand, am a§tept at pe
cita a Stap anul ui a sosit ; Domn ul §i El a cautat spre mine ~i a
veni ti toti, ca, mai inain te ascult at rugaci unea mea.
' '
cura tindu -ne, sa ne suim cu Mar imu- te pe tine, Cu-
'
cuge tul in Mun tele Tabo ru- vioa se Parin te Pafn utie, ico-
lui, ca sa vede m pe Hris tos. nar iscus it si mon ah nevo itor,
'
Dupa a doua Catism a, Sedea lna, gla- §i cinst im toti pom enire a ta,
sul al 4-lea, podob ie: Spiiimantatu -s-a
Io sif.. .
ca tu te rogi pent ru noi lui
Hris tos, Dum neze ul nost ru.
Cred inta cea lucra toare te-a
Stih 2: Multe sunt necaz urile drepfi -
depa rtat de in§e laciu nea cea lor, dar din toate aceste a ii va izbavi
lume asca , Cuv ioas e Parin te, Domn ul.
chia r in lume fiind pana la o Veni ti, iubit orilo r de praz -
vrem e §i, mai apoi , ti-ai incu - nuir e, sa laud am pe Sfantu l
nuna t batra netil e cu podo aba Cuv iosu l Pafn utie, pe pust ni-
intel epci unii ," bi:u i?d pati- cul mult -nev oitor ~i icon arul
mile , iar dupa sfar§It, c~ u~
iscus it al Arge§ului.
viu stan d inai ntea Sfin tei
Stih 3: Pentru cuvint ele gurii Tale eu
Trei mi, roag a-te sa ne man tu- am pazit cai aspre.
iasca pe noi. Stih 4: Intors -ai plang erea mea intru
Slava ..., ~i acum ..., bucur ie, luat-a i sacul de pe mine §i m-ai
a Prazn icului, aseme nea: incins cu veseli e.
Ziua cea dupa praz nuir e a Sl'ih 5: Sa §titi ca mimm at a facut
prea slav itei §i infri c__o§at oa: Domn ul pe eel cuvios al Sau.
rei Schi mba ri la f ata a lut Stih G: Lauda ti pe Domn ul toti cuvio-
§ii Lui! Slavit i cu lauda sfinte nia Lui!
Hris tos, astaz i, in chip vadi t
14 SLUJBASF. CUV. PAFNUTIE-PARVU ZUGRA VUL

Slava ..., glasul 1: slava Ta, de straluc irea Ta


Slava Tie s-au spaim antat. Cel ce ai
' , Treime Sfanta:
Parinte , Cuvin te ~i Duhul e aratat atunci acelor a lumin a
Sfinte ; (zicand :) Slava Tie, Ta, lumin eaza ~i suflete le
Dumn ezeule ! noastr e.
Si Antifonu l intai al glasului al 4-lea.
' acum ..., acelasi
,
glas:
Prochim en glasul al 4-lea:
Bucura -te, ceea ce e~ti plina
de har, Marie! Domn ul este Cinstita este inainte a Domnu -
cu tine, (zicand:) ~i, prin tine, lui moarte a Cuvios ului Sau.
cu noi. Stih : Ce voi rasplati Domnul ui pen-
tru toate cate mi-a dat mie?
Aliluia, Aliluia, Aliluia, slava Tie,
Dumnez eule (de trei ori)! Toata suflarea ...
Evanghe lia de la Luca (6: 17-23): In
Dupa Polieleu , vremea aceea, a stat Iisus in Joe ~es ...
Sedealna , glasul al 4-lea, (cauta la 6 decembr ie).
podobie: Spaimiin tatu-s-a Iosif...
Psalmul 50
Urmat or te-ai facut lui Slava..., glasul al 2-lea:
Hristo s, straba tand negur a
pacatu lui, spre lumin a cea de Pentru rugaci unile Cuvio -
SUS §i facand u-te parta§ pu-
sului Tau Pafnut ie, Milost ive,
terilor ingere §ti, cu harul curate§ te multim ea gre§el ilor
Duhul ui; deci, acum roaga pe noastr e.
$i acum ..., asemene a:
Hristo s Dumn ezeu, iertare de
pacate sa daruia sca celor ce Pentru rugaci unile Nasca-
praznu iesc cu dragos te sfanta toarei de Dumn ezeu, Milos-
pomen irea ta. tive, curate§ te multim ea gre-
Slava..., $i acum...,
selilor noastr e.
'
a Praznicu lui, asemene a: Stih: Miluie~t e-ne, Dumnez eule,
dupa mare mila Ta ~i dupa multime a
Schim barea omene asca ce indurari lor Tale curate~te f aradeleg ile
va sa fie la a doua si , infrico - noastre.
satoare a Ta venire , cu slava Stihira, glasul al 6-lea:
'
aratan d-o, Mantu itorule , in Cuvioa se Parint e Pafnut ie,
Munte le Tabor ului Te-ai in tot paman tul a ie§it vestea
schim bat la f ata, Hie ~i Moise f aptelo r tale; pentru aceasta
graind cu Tine; iar cei trei in ceruri ai aflat plata oste-
ucenic i, pe care impre una i-ai nelilor tale; tabere le diavo-
chema t, vazand , Stapan e, le~ti le-ai alunga t §i ai ajuns
SLUJBA SF. CUV. PAFNUTIE-PARVU ZUGRAVUL 15

cetele ingere§ti, a caror viata ~i acum ..., a Nascatoarei de Dumne zeu:


fara priha na ai urma t; i;r Preac urata Stapa na, izvor
acum, indra znire avan d catre al intre gii milos tiviri , Nasca-
Hrist os-D umne zeu, cere pace toare a Celu i mult- milos tiv,
pentr u sufle tele noastre. roaga-L pe Acesta sa rever se
CANO ANEL E
harul Sau peste toti cei ce
te cinst esc pe tine, Maic a-
Canon ul eel dintfil al Praznicului, apoi
al Cuvios ului Pafnut ie-Parv u Zugravul.
Fecioara.
Catavasia Praznic ului, glasul al 4-lea:
Cantar ea 1, glasul al 4-lea:
Irmos: Deschide-voi gura mea ... Cetele lui Israel, cu picio are
neud ate treca nd Mare a Ro~ie
lasta r odras lit din pa-
V rinti binec redin cio§i ai
~i adanc ul eel urned , pe cape-
teniil e calar etilor vrajm a~i
fost, Cuvi oase Parin te Pafnu -
vazan du-i in aceasta cufun -
tie, ca tatal tau, preot ul loan,
dati, cu bucu rie cantau: Sa
s-a arata t vas ales al harul ui,
cantam Dum neze ului nostr u,
imbr acan d haina calugariei la
ca S-a preaslavit!
Mana stirea Negru Vodii din
Campulung-Muscel. Cantar ea a 3-a
Irmos: Pe ai tiii cantiireti ...
Mam a ta, sfinte Pafnu tie,
dand na§tere la ~ase prunc i, a~as ~rfa!-1 ~e mama, de
la aduc erea pe lume a celui R m1c a1 pa§It pe poart a
manastirii, alatu ri de parin -
din urma s-a muta t catre
Dom nul, lasan d grijil e pa- tele tau, vietu ind aici in
mante§ti §i treca nd, ca mu- ascultare §i nevo inta, vrem e
cenita, in cetele cere§ti. de §apte ani, cresc and sub
Slava... adum brire a harul ui ceresc.
Din prunc ie, cu mult a cal- Mona hii din Musc el ti-au
dura ai alerg at la Dum nezeu , sadit in sufle t drago stea de
dorin d viata cea ve§nica, post §i rugac iune, ~i te-au
, t
Parin te Pafnu tie. Te-ai sfinti fa cut parta § bucu riilor de
cu vietu irea cea f ara priha na, negra it ale duhu lui, ca sa nu
neinc etat lauda nd pe Dum - fii robit de boga tia cea treca-
nezeu , Cel ce te-a sadit pe toare, pe care 1-ai daruit-o lui
plaiu rile Arge§ului. Hristos.
16 SLUJBASF. CUV. PAFNUTIE-PA.RVU ZUGRAVU L

Slava... stralucind, Moise ~i Hie au


Cuvioase Parinte, ai aflat stat impreuna inaintea Ta, ca
inca din tineretile tale ca biru- Legea ~i Prorocii ca lui Dum-
indu-1 pe vechiul vrajma§ cu nezeu slujesc; iar fireasca Ta
traiul eel simplu, cu prive- fiinta cea fiasca Parintele
'
gheri, postire §i smerita cuge- marturisind-o, Te-a,.. numit pe
tare, te poti face parta§ vietii Tine Fiu; pe Acela 11 laudam,
celei fericite a Sfintilor, de impreuna cu Tine ~i cu Du-
care ne invrednice§te §i pe hul Sfant.
noi, prin rugaciunile tale. Cantarea a 4-a
~i acum ..., a Praznicului, glasul: Irmos: Cel ce ~ade in slava ...
Treime nedespartita, Pa-
rinte, Fiule §i Duhule Sfinte,
se roaga Tie Preacurata Maria
R itgandu-te neincetat, cu
inima plina de dor
dumnezeiesc, primeai §i cartu-
§i Cuviosul Pafnutie: Milu- rareasca invatatura de la mo-
ie§te pe cei care cu dreapta nahii Manastirii Negru-Vodii,
credinta Te lauda!
deprinzandu-te cu talcuirea
Catavasie:
cartilor grece§ti §i latine§ti,
Arcul celor puternici a sla- spre folosul eel sufletesc.
bit si cei neputinciosi s-au in-
cins' cu putere; pentru
'
aceas- Traind de mic in ascultare,
ta, s-a intarit intru Domnul supus celor care te povatuiau
inima mea. pe calea mantuirii §i a cunoa§-
Sedealna Sfantului Pafnutie, glasul al terii de Dumnezeu, pazeai
4-lea, podobie: Degrab ne intampinii ... poruncile Domnului, lumi-
De razele Duhului fiind de nandu-te de dragostea lui
sus luminat, pe umeri ai ridi- Hristos, prin care ti s-a desco-
cat crucea vietii cea grea, perit taina Ve§niciei.
Parinte Pafnutie, iar intru Slava...
rugaciune ~i tacere smerita ai Din varsta tineretilor te-ai
zugravit icoane ale Sfintilor, aratat plin de blandete §i
Sfinte, impreuna cu care toti nevinovatie, cu bucurie im-
te cinstim acum. plinind ascultarile incredin-
Slava ..., ~i acum ..., a Praznicului, gla sul tate. Pentru aceasta, monahu-
al 4-lea, podobie: Cel ce Te -ai iualf:aL ..
lui Evghenie i-ai fost dat aju-
Suindu-Te cu ucenicii in tor, tinandu-i pe schele scoica
munte si intru slava Tatalui de zugravie §i, mai apoi aju-
'
SLUJBASF. CUV. PAFNUTIE-PARVU ZUGRAVUL 17

tand la pictarea sfintelor covina cea presarata cu multi-


icoane, iscusit vadindu-te in me de manastiri §i sfintita de
aceasta minunata lucrare. nevointa ala.tor Cuvio§i.
$i acum ..., a Nascatoarei de Dumnezeu: Slava ...
Cu sfintite glasuri pe tine, Deprinzand manuirea pe-
frumusetea lui Iacob, te Iau- nelului, te-ai fa cut izvor de
dam, ceea ce ai nascut lumii nespusa bucurie ~i bogatie du-
Lumina cea intrupata, care hovniceasca. Deci, cu frica cea
lumineaza sufletele celor ce dumnezeiasca intarindu-te §i
praznuiesc cu dragoste pome- curatindu-ti sufletul de orice
.> .>

nirea Sfintilor Lui.


.> intinare, te-ai aratat vas al
Catavasie: Sfantului Duh, fericite.
Auzit-am slavita randuiala $i acum ..., a Nascatoarei de Dumnezeu:
Ta, Hristoase Dumnezeule, ca Ca o Maica ai nascut pe
Te-ai nascut din Fecioara ca Ziditorul tuturor, §i ca un
sa mantuie~ti din ratacire pe scaun de Heruvimi ai purtat
cei ce canta Tie: Slava puterii in maini pe Cel ce tine in
Tale, Doamne! mana Sa toata lumea, purtan-
Cantarea a 5-a du-i de grija; Aceluia roaga-te
Irmos: Spiiimantatu-s-au toate... pentru noi, ceea ce e§ti neis-
acandu-te urmator ales pitita de nunta.
F al Stapanului, omorand
cugetul trupului eel ravnitor
Catavasie:
Cel ce ai brazdat cu lumina
de cele de jos, prin postiri §i adancul eel intai zidit, pre-
cugetarea la cele dumneze- cum in lumina Te lauda pe
ie§ti, te-ai impodobit cu harul Tine lucrurile cape Ziditorul,
nepatimirii, limanul mantui- Hristoase, in lumina Ta, in-
rii Ca§tigand. Iar acum, curat drepteaza caile noastre.
vezi stralucirea Preasfintei Cantarea a 6-a
Irmos: fotelepfii lui D1111111ezeu ...
Treimi.
u ochii mintii vazand
Timp de §apte ani ai vietuit
la manastire, apoi na§Ul tau, C dinainte sla;a Impara-
tiei cere~ti, te-ai daruit pe
boier cu stare, devenit calu-
gar, ti-a calauzit pa§ii, pentru tine insuti Celui ce S-a fa cut
'
invatatura me~te~ugului zu- sarac pentru noi, dumneze-
gravirii de icoane, spre Bu- ie§te asemanandu-te Lui §i
18 SLUJBASF. CUV. PAFNUTIE-PARVU ZUGRAVUL

Catavasie:
umbland intru cuviinta, adu-
nand in vistieriile inimii tale Cand m-am necajit, am stri-
bogatia bunatatilor Ve§nice, gat catre Domnul ~i m-a auzit
prin care L-ai cunoscut pe Dumnezeul mantuirii mele.
Hristos. CONDACUL Sfantului Pafnutie,
glasul al 3-lea,
Cu vrednicie 1-ai slujit lui podobie: Fecioara, astii.zi ...
Dumnezeu, inflorind in va-
lea infranarii, Cuvioase, ca Rugator catre Hristos intru
un crin bine-mirositor, in- tacere smerita, iconar preais-
miresmand §i inima noastra, cusit si lucrator al virtutii
cu dumnezeiasca ta viata §i fiind ' tu, Sfinte Pafnutie, '

cu frumoasele biserici pe care Cuvioase, vas ales te-ai aratat


le-ai impodobit. cerestilor daruri, iar acum, in
' bucuri de stralucirea
cer te
Slava...
Treimii Sfinte, in veci.
Prin me§te§ugul culorilor,
te-ai apropiat de Hristos ~i, ICOSUL
cu El, impreuna te-ai rastignit Cu lucrarea mainilor tale,
~i impreuna ai inviat duhov- dupa cuvantul Domnului, ai
niceste. Aceasta bucurie a negustorit cu folos talantul
' si a "Invierii se revarsa
Crucii eel incredinfat, ca, primind
'
din icoanele zugravite de lumina harului ceresc, minu-
tine, intai la Aninoasa ~i nat ai zugravit chipurile dum-
Negru-Voda, apoi in toate nezeie~ti ~i pe cele ale Sfinfi-
lucrarile pe care le-ai fa.cut, lor, urmand predania Biseri-
dovedindu-te vas ales al cii Ortodoxe celei una, sfan ta,
Sfantului Duh. soborniceasca ~i apostolica,
~i acum ..., a Nascatoarei de Dumnezeu: spre curatirea, luminarea si
Nadejde a tuturor, grabnica sfintirea credinciosilor ca;e
' '
ajutatoare, milostive§te-te se inchina cu credinta sfinte-
lor icoane. Pentru a~easta, ca
spre noi, Preacurata Fecioara,
un Apostol ai fost trimis sa
§i ne umple cu mireasma
ne pui inainte Evanghelia
dumnezeie§tilor daruri, pe zugravita in culori pe zidu-
noi, cei ce te propovaduim pe rile laca~urilor sfinte eel ce si
tine pururea, Maica a lui ' ,
Mucenic te-ai aratat prin in-
'
Dumnezeu, §i te ma.rim. delunga-rabdare a multelor
SLUJBASF. CUV. PAFNUTIE-PARVU ZUGRAVUL 19

necazuri ale vietii tale, pre- tru iconografie. La implinirea var-


cum si Cuvios, ca un iubitor stei de 18 ani, Parvu ~i-a indreptat
' pa§ii spre pamantul binecuvantat
de nevointa ~i parta~ chipului
monahicesc, pentru care acum, al Moldovei, trimis sa invete
zugriivia in Bucovina, cu un vestit
in cer te bucuri de stralucirea
me§ter rus. Acolo a deprins tai-
Treimii Sfinte, in veci. nele pictarii icoanelor ~i a luat ca
SINAXAR pilda de iconografie numeroasele
Tot in aceasta zi se face pomenirea manastiri si biserici bucovinene,
Sfantului Cuvios Pafnutie - Parvu impodobite' cu picturi interioare
Zugravul.
~i exterioare. Dupa 5 ani s-a intors
Cuviosul Pafnutie, vestit iconar din Moldova, devenind pentru
cunoscut cu numele de Parvu scurt timp pictor de curte al boie-
,,Mutul", s-a nascut in Campu- rilor Vlade§ti, urma~ii na§ul ui
lung-Muscel, la 12 octombrie 1657, sau. Din aceasta perioada, dateaza
ca fiu al preotului loan Parvescu §i cea dintai pictura a sa la biserica
(1623-1702) si al credincioasei sale Manastirii Aninoasa (jud. Arge~).
sotii, al carei' nume nu s-a pastrat. Apoi, alaturi de monahul Evghe-
La botez a primit numele na~ului nie, primul sau dascal, a pictat
sau, marele vistiemic Parvu Vla- biserica Manastirii Negru Vodii
descu, un cre~tin evlavios ~i ctitor (ora~ Campulung-Musce l, jud.
de biserici. Crucea incercarilor s-a Arge~). Fiind recomandat familiei
abatut asupra familiei preotului domne§ti a Cantacuzinilor, a zu-
loan, cand preoteasa acestuia a gravit mai multe ctitorii ale aces-
trecut la Domnul ca o mucenita, tora, dar si unele ale Sfantului
'
nascand pe al ~aselea copil. Boala Voievod Martir Constantin Bran-
a secerat apoi pe cinci dintre ei, coveanu, ~i anume: manastirile
Parvu fiind singurul ramas in Cotroceni (Bucure~ti), Miirgineni
viata. Prin urmare, preotul loan (azi penitenciar, com. I. L. Cara-
Parvescu s-a calugarit la Manas- giale, jud. Dambovita), Sinaia
tirea Negru Vodii din Campulung (jud. Prahova), Coltea (Bucure~ti),
Muscel, luand cu sine ~i pe fiul Berea (jud. Buzau), Schitul Poiana
sau Parvu, in varsta de 11 ani. La (com. Poiana Campina, jud. Pra-
~coala acelei manastiri s-a deprins hova), Schitul Lespezi (ora~ Co-
cu cititul ~i scrisul, dar ~i cu cele marnic, jud. Prahova) §i Borde§ti
dintai taine ale zugriiviei, adica (jud. Vrancea), bisericile de mir
ale picturii biserice~ti, alaturi de de la Filipe§tii de Targ (distrusa,
monahul Evghenie, care 1-a luat jud. Prahova), Filipe§tii de Piidure
langa sine, pe schele, punandu-i (jud. Prahova), Ciiline§ti (com.
in maini scoica pentru amestecat Flore~ti, jud. Prahova) ~i Miigureni
culorile §i gasindu-1 inzestrat pen- (jud. Prahova), biserica Adormirea
20 SLUJBASF. CUV. PAFNUTIE-PARVU ZUGRAVUL

Maicii Domnului, din Ramnicu in anul 1718, luminat de harul lui


Siirat (jud. Buzau) §i biserica de la Dumnezeu, intra in monahism la
Fundenii Doamnei (com. Dobroesti, Manastirea Margineni, impreuna
' cu fiul sau eel mai mic. Parvu pri-
jud. Ilfov); biserica Manastirii
Mamu (com. Lunge~ti, jud. Valcea), meste numele de Pafnutie, iar fiul
precum §i biserica Sfantul Gheor- sau: Gheorghe, pe eel de Ghera-
ghe N ou din Bucure§ti. De aseme- sim. La Margineni, monahul Paf-
nea, alaturi de fresce, Parvu Mutu nutie, dovedind o vasta cultura ~i
a pictat §i icoane pe lemn. Dintre cunoasterea de limbi straine, se
ele, cea mai cunoscuta se afla la indeletniceste si cu traducerea in
Manastirea Sinaia: icoana Sfintei romaneste ~ u~or texte din vasta
Treimi (numita ~i Sfanta Troifii, bibliote'ca infiintata acolo de Can-
'
Cina din Mamvri sau Filoxenia lui tacuzini. in 1731, dupa 13 ani de
Avraam), inspirata de icoana ase- nevointa, rabda o noua incercare:
manatoare a Sfantului Andrei fiul sau, monahul Gherasim, trece
Rubliov, din Rusia (sec. XV). la cele ve~nice. intelegand pe de-
Parvu Parvescu a primit supra- plin de~ertaciunea lumii ~i fugind
numele de Mutul nu pentru ca ar fi de laudele oamenilor, Cuviosul
fost mut, ci deoarece picta fara. sa Pafnutie a cautat si, mai multa in-
vorbeasca ~i fara sa manance, adica singurare, trebuincioasa pentru
in post §i rugaciune. Daca spunea rugaciunea cea de taina a inimii
vreun cuvant sau gusta hrana, in- si,
, luand binecuvantarea staretu- ~

trerupea lucrul in ziua respectiva. lui Cosma, s-a indreptat spre schi-
Astfel, facea mai lucrator darul tul mai departat de lume, din inima
primit de la Dumnezeu, doban- codrilor, Robaia (com. Musatesti,
dind har pentru nevointa sa ~i jud. Arge~). Acolo a primit' ma;ea
iscusinta in lucrarea iconografiei. schima calugareasca ~i s-a nevoit
Stabilit in cele din urma in inca patru ani in rugaciune, tacere,
Bucure§ti, a ajuns dascal la pro- rabdare ~i smerenie, trecand la
pria sa §Coala de zugriivie, in care Domnul in anul 1735.
a format mai multi ucenici. Casa- Cuviosul Pafnutie - Parvu ico-
'
torit cu credincioasa Tudora, a '
narul de la Robaia, a fost recunos-
avut doi copii, Parvu ~i Gheorghe, cut drept eel mai mare pictor bise-
dar la scurt timp a avut de purtat ricesc roman al epocii cantacuzine
~i el, precum odinioara tatal sau, ~i brancovene~ti, intemeietor ~i
crucea incercarilor vietii. Sotia sa, dascal al unei ~coli de iconografie
Tudora, a trecut la cele veljnice, iar bizantina cu specific national dar
' I
el a pomit intr-un pelerinaj la Ieru- ~i ca un mare traitor al Ortodoxiei
salim, in timpul caruia a postit ~i romane§ti. Luand aminte la viata
s-a rugat staruitor. La intoarcere, virtuoasa, la nevointa ~i lucrar~a
SLUJBA SF. CUV. PAFNUTIE-PARVU ZUGRAVUL 21

Cuviosului Pafnutie, Sfantul Sinod aceea §i noi, impovarati fiind


al Bisericii Ortodoxe Romane I-a de pacate, la tine alergam,
trecut in randul Sfintilor, in anul
cautand izbavire. Deci, ca un
2017, an inchinat iconarilor ~i picto-
rilor biserice~ti, randuindu-i zi de parinte ales, roaga-te lui
pomenire in data de 7 august. Hristos sa ne ridice din pra-
Pentru ale lui sfinte rugaciuni, pastiile cele pagubitoare de
Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul suflet.
nostru, miluie~te-ne pe noi. Amin. $i acum ..., a Nasciitoarei de Dumnezeu:
Cantarea a 7-a
Incepatoare a Celui f ara de
Irmos: N -au slujit fii.pturii ...
inceput, Curata, de Dumnezeu

P rin traire cre~tineasca,


ai alungat tulburarea ce
se na§te din patimi §i te-ai lu-
Nascatoare, ranile sufletului
meu, smintelile §i caderile in
pacate curate§te-le, prefacan-
minat cu pacea pe care o da du-le in strigat de pocainta,
lucrarea harului dumnezeiesc cad catre tine alergam §i pe
nezidit, lucrand in acest duh la tine te chemam, ceea ce e§ti
impodobirea bisericilor inal- plina de har.
tate de Cantacuzini, precum Catavasie:
;i de Sfantul Voievod Martir
'
Constantin Brancoveanu . Tinerii lui Avraam oare-
cand, in Babilon, vapaia cup-
Imbracand sufletul tau cu torului au calcat-o, cu laude
Ve§mantul rugaciunii §i al cantand: Dumnezeul parin-
tacerii, dorindu-L pe Hristos tilor no~tri, binecuvantat e~ti!
si iubind smerenia, aceasta
Cantarea a 8-a
te-a povatuit la viata cea feri-
Irmos: Pe tinerii cei binecredincio§i ...
cita, prin care mo§teni~ea" ce_a
mai presus de lume at ca§h- upa ce ti-ai a§ezat stra-
gat. Lumineaza §i sufl~tele
celor ce canta Domnulu1 cu
D IDO§ii sub brazda, ca
pe ni§te seminte, intru nadej-
credinta: Dumnezeul parinti- dea vietii celei ve§nice §i
lor no§tri, binecuvanta t e~ti! invierii, nu ai uitat vietuirea
Slava ... lor cea duhovniceas ca, pe
Purtand in suflet dragostea care ai §i urmat-o, intrand ast-
de Dumnezeu, ai secat izvoa- fel in randuiala vietii mona-
rele patimilor §i, intelepte§te, hale §i cantand: Toate lucru-
ai indepartat pricinile lor, de rile, laudati pe Domnul!
22 SLUJBASF. CUV. PAFNUTIE-PARVU ZUGRAVUL

Dupa o viata in care L-ai barbate~te au calcat-o ~i, in


sujit pe Dumnezeu prin me~- mijlocul focului fiind aruncaµ,
te~ugul zugraviei, dupa ce ai rourandu-se cantau: Binecu-
odraslit pentru El doua via.s- , , toate lucrurile Dom-
vantati
tare tinere, ramas vaduv, ai nului, pe Domnul!
simtit mai adanc in inima ta Cantarea a 9-a
chemarea spre insingurare ~i Innos: Tot neamul pamantesc...
ai alergat la limanul manas-
upa ce ai imbracat hai-
tirii, pridvor al Raiului.
Binecuvantam pe Tatal ~i pe Fiul ~i pe
Sfantul Duh, Domnul.
D na monahala la Manas-
tirea Margineni din Dambo-
Mergand la Sfintele Locuri, , sihastria dupa care inse-
vita,
ai sarutat Mormantul Dom- ta inima ta s-a dovedit a fi
nului §i te-ai fa.cut mai apoi schitul din inima codrilor ar-
sala§ de nevointa pustniceas- ge§eni, Robaia. Pentru aceea,
ca §i §COala de sfintenie, cerem puternica ta ocrotire
Parinte, asemanandu-te, prin pentru ob~tile tale.
infranarea cea desavar§ita, cu Voit-ai, Sfinte Parinte, sa ii
cei f ara de trup. urmezi marelui Pafnutie eel
~i acum ..., a Nascatoarei de Dumnezeu: din Egipt, retragandu-te in
Ceea ce ai nascut Lumina sihastria de la Robaia Arge-
cea fara de ani, Care a stralucit §Ului, staruind ziua §i noap-
din Tata.I, lumineaza gandul §i tea in rugaciuni §i osteneli,
sufletul meu, Stapana, alun- de§i inaintat in varsta, si '
gand departe de la mine intu- pogorand in inima ta focul
nericul patimilor, Fecioara, ca harului.
sa te fericesc pe tine, cea pu- Slava ...
rurea fericita, nadej dea cre- Arata-te ocrotitor celor ce
dincio§ilor. te cinstesc §i cu evlavie se in-
Catavasie: china icoanelor zugravite de
Stih: Sa laudam, sa binecuvantam ~i tine; cheama harul Sfantului
sane inchinam Domnului, cantandu-1 ~i Duh asupra iconarilor care
preainaltandu-L intru toti vecii.
~or __sa-ti urmeze, §i pe toti ne
Tinerii in Babilon, cu dum- 1zbave~te din negura paca-
nezeiasca ravna fiind aprin~i, telor, ca sa dobandim mila in
ingrozirea tiranului ~i a vapaii Ziua Judecatii lui Hristos.
SLUJBA SF. CUV. PAFNUTIE-PARVU ZUGRAVUL 23

~i acum ..., a Nascato arei de Dumne zeu: cu cutrem ur si cu cuviin ta de


' '
intina ciune a suflet ului meu robi au stat Moise si Ilie de
'
o spala, Preac urata, daruin - f ata vorbi nd cu Tine, Stapane.
du-mi dezle gare de pacate , Cu aceia impre una ne inchi-
ceea ce ai nascu t Lumi na cea nam Tatalui si Duhu lui si Tie,
' ' '
fara de ani, Care a stralu cit Hristo ase Mantu itorul e, Cel
din Tata.I, Stapa na, alung and ce ai stralu cit din Fecioara
de la mine intun ericul pati- spre mantu irea oamen ilor.
milor, ca sa te f ericesc in veci. LA LAUDE
Catavas ie: Se pun Stihirile Sfantul ui pe 4, glasul
N a~terea ta nestri cata s-a al 4-lea, podobie : Cape un v iteaz ...
aratat; Dumn ezeu din coap- Urma tor al Sfant ului Evan-
sele tale a iesit si S-a aratat ghelis t Luca, impod obind u-ti
' '
purta tor de trup pe pama nt ~i suflet ul tau cu infran area §i
cu oame nii a vietui t; pentr u cu rugac iunea ai zamis lit din
aceasta, pe tine, N ascatoare culori icoan ele sfinte niei.
'
de Dumn ezeu, toti te ma.rim. Pentr u aceas ta, cu cere~ ti
'
LUMIN ANDA SFANTULUI, darur i te-a impod obit pe tine
glasul al 2-lea. Iisus, lubito rul de oame ni §i
Podobie : Fem ei auzifi . .. Mantu itorul suflet elor noas-
tre (de doua ori) .
Dorin d, Cuvio ase Parint e,
laca§ul eel ceresc, ~i socot ind Celui ce S-a rastig nit pen-
ca nu sunt vrednice piitimirile tru noi te-ai incred intat, slu-
veacu lui de acum fatii de jindu- L cu maini le §i cu su-
slava ce va sa fie, ai alerga t la fletul, daruin du-1 lui toate:
liman ul nepat imirii , sfinti nd vreme a vietii tale, minte a,
lucrul maini lor tale §i insa§i inima , vointa §i astfel , te-ai
viata ta, cu inalta cuget are la sargu it a urma lui Hristo s, la
cele dumn ezeie§ ti. Care ai ajuns. Pentr u aceasta,
prazn uind cu bucur ie pome -
Slava ... , ~i acum ... ,
a Praznic ului, podobie : Cu ucenici i. .. nirea ta, pe tine te f ericim.
Mai inaint e de rastig nirea Pilda te-ai fa.cut noua, mai
Ta, Doam ne, luand pe cei intai ca bun §i milos tiv cre§-
alesi dintre uceni ci, Te-ai tin §i mai apoi ca mona h desa-
schim bat la f ata in sfantul var§it, biruin d patim ile prin
'
munte al Tabor ului; in care infran are §i prin neinc etata
24 SLUJBA SF. CUV. PAFNUTIE-PA RVU ZUGRAVUL

rugaciune, pentru care acum nears pe cer mergator, la


te vesele§ti in laca§urile cele Schimbarea Ta la f ata. Cu
'
de sus, pregatite Dreptilor. aceia impreuna invredni-
Slava ..., glasul al 8-lea: ce~te-ne ~i pe noi de lumi-
Cuvioase Parinte Pafnutie, narea Ta, Stapane, ca sa Te
tainuitor al celor cere§ti te-ai laudam in veci.
aratat, ridicand pe umeri Doxologie Mare, Ecteniile, Otpustul.

jugul lui Hristos, eel ce esti


prieten al Stapanului tutu;or
§i grabnic ajutator celor ce te LA LITURGHIE
cinstesc pe tine cu credinta. Fericirile din Canonul Cuviosului
Roaga-te Mantuitorului t~- Pafnutie, Cantarea a 3-a §i a 6-a.
turor sa impace lumea §i sa Prochimen glasul al 2-lea: Taria mea si
lauda mea este Domnul... Stih: Certan'd
mantuiasca sufletele noastre. m-a certat Domnul...
~i acum...,
a Praznicului, glasul al 5-lea: Apostolul din Epistola catre Efeseni
(6: 10-17): Fratilor, intariti-va in Dom-
Facatorul ~i plinitorul Legii nul...
~i al Prorocilor, pe Tine, Evanghelia de la Matei (11: 27-30):
Hristoase, Te-au marturisit, Zis-a Domnul catre ucenicii Sai:
Toate-Mi sunt date de catre Tata.I...
vazandu-Te in nor, Moise,
Chinonicul: intru pomenire ve§nica
vazatorul de Dumnezeu, si va fi dreptul, de auzul rau nu se va teme.
Hie, eel purtat in car de foe ~i Aliluia.
'

TIPOGRAFJA CARTILOR BISERICE$TI


Intr. Miron Cristea nr· 6-' sect · 4· , 04016 2, Btt cure~ t·1
Telefon: 021.335.21.2_9; 3352128; Fax: 021,335 .1 9 _00
www.ed t tu rap a triarh iei.ro
editura@patriarhia. ro

S-ar putea să vă placă și