Sunteți pe pagina 1din 1

2.

O definire a sistemului si a structurii ln exclusivitate prin prisma relatiilor apare foarte


clara, la scoala londoneza (in special la M.A.K. Elalliday),in lucrarile careia relatiile
paradigmatice( (sau... sau... ) alcltuiesc sistemul, iar cele sintagmatice (Si ...,?i ... )
formeazf structura.
Infelegem prin sistem ansamblul unitd,filor rezultate dintr-o operalie de reducere a
variantelor.

1. Rezulta din definitie ca structura limbii se prezintd sub formb de "etaje)', de nivele,
organizate ln mod ierarhic.
Mri tirzirr, de exemplu la Whitney, teunenul de structulil, e folosit cu scnsrrl do lrnbin6r'i ale
partilor sistemului

Alte dofinifii privesc structura ca ,,unitate de elemente eterogene ln limitele lutregului" 15,
iar sistemal ,,unitate de elemente de acelagi fel condifionate rccipro.

sistemul e considerat ca avand un caracter inchis, cercetarea trebuind sa se faca asupra limbii
in sine si pentru sine.
sistemul - unitdfile cu relaliile lor-poate fi cunoscut, atit ln sincronie cit qi fur diacronie.
Sistemul e consiclerat a fi deschis citre realitdlile oxtralingv-istice, de aceea trebuie studiat ll1
mod constant ln corelalie cu aceste
Descrierea sistemului fonologic se face prin definirea elementelor sale (: unit[ti rezultate din
reducfia variantelor) in raport, cu relafiilc specifice pe care ele le contracteaz5,

Sistem inseama totalitatea invariantelor (a unitatilor obtinute prin reducerea variantelor)


unei limbi identificate in fiecare nivel al limbii si care contracteaza intre ele relatii de un tip
special, de domeniul generalului, numite cu un termen mai raspandit relatii paradigmatice.

4 l. nu numai limba in ansamblul ei are un careacter sistematic ci si toate partile ei


constitutive, si anume fonetica, vocabularul, gramatica se prezinta fiecare ca un sistem iar
toate aceste sisteme sunt legate intre ele si se influenteaza reciproc.

5. Fonetica

Morfologie. Sistemul inseamna crutarea memoriei, gratie unor chei simple, care ne ajuta sa
construim formele gramaticale ori de cite ori avem nevoie de ele si ne scuteste de a le invata
pe fiecare in parte.

Sintaxa

Vocabular

Cuvinte

7. tendinta de a economisi efort articulator


neuoia de a comunica