Sunteți pe pagina 1din 7

PROIECT DIDACTIC

Profesor: Borcea Alexandru- Vlăduț


Data: 26.09.2019- 03.10.2019
Unitatea de învăţământ: Şcoala gimnazială Obârșenii- Lingurari, sat Lingurari, comuna Voinești
Clasa: a III-a
Disciplina: Religie ortodoxă
Aria curriculară: Om şi Societate
Unitatea de învăţare: „Credinţa creştină”
Titlul lecţiei: „Viața omului, darul lui Dumnezeu”
Tipul lecţiei: comunicare / însuşire de noi cunoştinţe
Scopul lecţiei: - dezvoltarea orizontului de cunoaştere al elevilor despre faptul că ei sunt darul lui Dumnezeu pentru părinți și că
viața omului este un dar de la Dumnezeu.
La sfârşitul lecţiei elevii vor fi capabili:
C1 – să argumenteze de ce viața omului este un dar de la Dumnezeu;
C2 – să știe că ei sunt darul lui Dumnezeu pentru părinți;
C3 – să descrie alcătuirea omului din trup și suflet;
C4- să enumerare care sunt datoriile față de trup și față de suflet.

Strategia didactică:
1. Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, observarea dirijată, exerciţiul, lectura expresivă.
2. Mijloace de învăţământ: Biblia, manual, fișa de lucru.
3. Forme de organizare a activităţii elevilor: activitate frontală, activitate individuală.

Resurse:
1. Oficiale:

1
- Programa şcolară pentru disciplina Religie ortodoxă, clasa a III-a;
- Planificarea calendaristică orientativă pentru disciplina Religie ortodoxă, clasa a III-a;
- Planificarea unităţii de învăţare „Credinţa creştină” pentru disciplina Religie ortodoxă, clasa a III-a.
2. Temporale:
- număr de lecţii: 2
- durata: 45’ x 2
3. Bibliografice:
1. Biblia sau Sfânta Scriptură, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 1982;
2. Cucoş, Constantin, Educaţie religioasă, Editura „Polirom”, Iaşi, 1999;
3. Cucoş, Constantin (coordonator), Psihopedagogie pentru examenele de definitivare şi grade didactice, Editura „Polirom”, Iaşi,
1998;
4. Şebu, Pr. Prof. Univ. Dr. Sebastian, Metodica predării religiei, Editura „Reîntregirea”, Alba – Iulia, 2000;
5. Todoran, Pr. Prof. Dr. Isidor, Zăgrean, Arhid. Prof. Dr. Ioan, Teologia Dogmatică, Manual pentru Seminariile teologice, Editura
I.B.M.B.O.R., Bucureşti, 1991;

2
Desfăşurarea lecţiei:
Nr. Etapele Metode Mijloace Forme
crt. lecţiei Comp. Timp Activitatea profesorului Activitatea elevilor şi de de Evaluare
procedee învăţământ organizare
1. Momentul 2’  Salutul  Salutul
organizatoric  Rugăciunea  Rugăciunea Activitate
 Notarea absenţelor  Pregătirea pentru frontală
 Pregătirea pentru începerea începerea lecţiei
lecţiei
2. Verificarea 10’  Profesorul solicită elevii să  Elevii răspund la
cunoştinţelor răspundă la următoarele întrebări: întrebări:
însuşite - Cine l-a creat pe om? - Dumnezeu. Conversaţia Activitate Aprecieri
- În ce zi a fost creat omul? - În ziua a șasea. frontală verbale
- Din ce l-a creat pe om? - Din pământ.
- Din ce este alcătuit omul? - Din trup și suflet.

3. Pregătirea 5’ „Și a făcut Dumnezeu pe om după  Elevii ascultă cu atenţie


elevilor chipul Său; a făcut bărbat și explicaţiile profesorului.
pentru femeie. Și Dumnezeu i-a Explicaţia Activitate
receptarea binecuvântat, zicând: Creșteţi și vă frontală
noilor înmulţiţi și umpleţi pământul și-l
cunoştinţe stăpâniți.” Facerea 1, 27-28.

4. Anunţarea 3’  Se anunţă şi se scrie pe tablă  Elevii scriu data şi titlul


titlului şi a data şi titlul lecţiei: lecţiei în caiete şi ascultă
obiectivelor „Viața omului, darul lui explicaţiile profesorului Explicaţia Activitate
lecţiei Dumnezeu” frontală
 Se precizează competenţele
lecţiei.
5. Comunicare 30’ Viaţa este cel mai de preț dar de la Elevii ascultă cu atenție și
a / însuşirea Dumnezeu. El, din iubire, a creat notează în caiete ceea ce le
noilor lumea şi apoi l-a făcut pe om, cu cere profesorul. Biblia
cunoştinţe trup şi cu suflet. El a împodobit Activitate Aprecieri
C1 sufletul omului cu puterea de a frontală verbale
cunoaște, a înţelege, a alege şi de a
3
iubi tot ce este frumos și bun, iar
trupul cu puterea de a lucra și de a Lectura
sluji sufletului. Primii oameni, expresivă
Adam și Eva, au primit de la
Dumnezeu binecuvântarea de a
avea urmași.
Voi sunteți darul lui Dumnezeu
pentru părinții voștri și cea mai  Elevii răspund la Manual
mare bucurie a vieții lor. De aceea, solicitările profesorului şi
cu respect și mulțumire, se cuvine ascultă explicaţiile date.
ca alături de ei fiecare să aveţi
grijă de trupul şi de sufletul vostru.
Vom descoperi împreună cum
C2 puteţi face aceasta.
Dumnezeu este izvorul vieții. Activitate Aprecieri
Viața omului este darul lui frontală verbale
Dumnezeu. Omul este alcătuit din
trup și suflet și suntem datori să
avem grijă de amândouă. Copilul
este darul lui Dumnezeu pentru
părinți.

Ora a 2 – a C3 20’ Dumnezeu a creat omul cu trup și Elevii ascultă cu atenție


suflet; trupul este material, spusele profesorului și Explicaţia Activitate Aprecieri
muritor, văzut, creat; sufletul este notează în caiete. Biblia frontală verbale
dăruit, imaterial, nemuritor,
nevăzut; omul are datorii atât față
de trup, cât și față de suflet.
După învăţătura Bisericii noastre
omul a fost creat de Dumnezeu
într-un mod aparte faţă de celelalte
făpturi. Dacă celelalte făpturi au
fost create prin cuvânt, omul a fost
creat printr-o intervenţie specială a
lui Dumnezeu, atât cât priveşte
trupul, cât şi sufletul. „Atunci,
luând Domnul Dumnezeu ţărână Manual
4
din pământ, a făcut pe om şi a
suflat în faţa lui suflare de viaţă şi Aprecieri
s-a făcut omul fiinţă vie” (Facerea Activitate verbale
2, 7). Cât priveşte trupul, omul a frontală
fost zidit de Dumnezeu din ţărână, Explicația
iar cât priveşte sufletul, a fost zidit
„după chipul Său” (Facerea 1, 26).

Prima carte a Bibliei, Facerea, nu


spune că Dumnezeu a alcătuit mai
întâi trupul şi apoi a suflat suflare
de viaţă în nările lui, ci că
Dumnezeu, luând ţărână din
pământ, a suflat în nările lui,
concomitent, suflare de viaţă. Nu
se menţionează nici o succesiune
temporală în crearea trupului şi a Manual
sufletului lui Adam. Aceasta vrea
să arate că omul este o fiinţă
unitară, în care chipul lui
Dumnezeu nu se rezumă doar la
suflet, ci cuprinde şi trupul.
Numele de om nu se aplică
sufletului sau trupului în mod Aprecieri
separat, spune Sfântul Grigorie verbale
Palama, ci la amândouă, căci
împreună au fost create după
chipul lui Dumnezeu.

Constituţia omului are caracter


dihotomic, fiind alcătuit de Explicaţia
Dumnezeu din trup şi suflet, dar
această dihotomie îşi găseşte Activitate
unitatea în chipul lui Dumnezeu, frontală
care îmbrăţişează atât sufletul, cât
şi trupul.
C4
Grijile față de trup sunt: igienă;
5
sport; alimentație; îmbrăcăminte.

Grijile față de suflet sunt: Botez;


Spovedanie; Împărtășanie;
credință; fapte bune.

6. Fixarea şi 10’  Profesorul cere elevilor să  Elevii răspund solicitării


sistematizare răspundă la următoarele cerinţe: profesorului:
a - Cine ne-a dat viață? - Dumnezeu. Activitate Aprecieri
cunoştinţelor -De ce ne-a creat Dumnezeu? - El, din iubire, a creat Conversaţia frontală verbale
lumea şi apoi l-a făcut pe
om, cu trup şi cu suflet.
-Cu ce a împodobit Dumnezeu pe - El a împodobit sufletul
om? omului cu puterea de a
cunoaște, a înţelege, a
alege şi de a iubi tot ce este
frumos și bun, iar trupul cu
puterea de a lucra și de a
sluji sufletului.
-Din ce este alcătuit omul? -Din trup și suflet.
-Care sunt grijile omului față de -Igienă; sport; alimentație;
trup? îmbrăcăminte.

-Dar cele față de suflet? -Botez; Spovedanie; Conversaţia Activitate Aprecieri


Împărtășanie; credință; frontală verbale
fapte bune.

7. Asocierea, 13’ Profesorul le împarte elevilor fișa Elevii citesc fișa.


generalizare de lucru. Sunt rugați să o citească. Lectura
a, aplicarea Profesorul le explică elevilor ce au Elevii încep rezolvarea Fişa de
de făcut și îi îndeamnă la acesteia. lucru
rezolvarea acesteia. Activitate Aprecieri
frontală verbale
Conversaţia

6
8. Aprecierea 2’  Se fac aprecieri generale şi  Elevii ascultă aprecierile
activităţii individuale, privind atât pregătirea făcute de profesor.
elevilor elevilor pentru lecţie, cât şi Explicaţia Activitate Aprecieri
implicarea lor în predarea noilor frontală verbale
cunoştinţe.
 Se notează elevii care au
participat la lecţie.
9. Precizarea 3’  Se anunţă şi se explică tema  Elevii notează tema în
şi explicarea pentru acasă: caiete şi ascultă explicaţiile
temei Cei care nu au reușit să termine de profesorului.
pentru rezolvat fișa de lucru în clasă, o Explicaţia Activitate
acasă vor face acasă. frontală
10 Încheierea 2’  Rugăciunea  Rugăciunea
activităţii  Salutul  Salutul

S-ar putea să vă placă și