Sunteți pe pagina 1din 7

PROIECT DIDACTIC

Profesor: Borcea Alexandru- Vlăduț


Data: 07.11.2019- 14.11.2019
Unitatea de învăţământ: Şcoala gimnazială Obârșenii- Lingurari, sat Lingurari, comuna Voinești
Clasa: a IV- a
Disciplina: Religie ortodoxă
Aria curriculară: om şi societate
Unitatea de învăţare: „Credinţa creştină”
Titlul lecţiei: „Ajutorul lui Dumnezeu în situații dificile”
Tipul lecţiei: comunicare / însuşire de noi cunoştinţe
Scopul lecţiei: - dezvoltarea orizontului de cunoaştere al elevilor despre dificultățile unui copil și încrederea lui în Dumnezeu și
în purtarea de grijă a Lui.
Competenţe vizate:
La sfârşitul lecţiei elevii vor fi capabili:
C1 – să cunoască faptul că și copiii trec prin dificultăți;
C2 – să prezinte soluția și rezolvarea trecerii peste anumite dificultăți;
C3 – încrederea în Dumnezeu.

Strategia didactică:
1. Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, observarea dirijată, exerciţiul, lectura expresivă.
2. Mijloace de învăţământ: Biblia, manual.
3. Forme de organizare a activităţii elevilor: activitate frontală, activitate individuală.

Resurse:
1. Oficiale:
- Programa şcolară pentru disciplina Religie ortodoxă, clasa a IV-a;
1
- Planificarea calendaristică orientativă pentru disciplina Religie ortodoxă, clasa a IV-a;
- Planificarea unităţii de învăţare „Credinţa creştină” pentru disciplina Religie ortodoxă, clasa a IV-a.
2. Temporale:
- număr de lecţii: 2
- durata: 45’x 2
3. Bibliografice:
1. Biblia sau Sfânta Scriptură, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 1982;
2. Cucoş, Constantin, Educaţie religioasă, Editura „Polirom”, Iaşi, 1999;
3. Cucoş, Constantin (coordonator), Psihopedagogie pentru examenele de definitivare şi grade didactice, Editura „Polirom”, Iaşi,
1998;
4. Şebu, Pr. Prof. Univ. Dr. Sebastian, Metodica predării religiei, Editura „Reîntregirea”, Alba – Iulia, 2000;
5. Todoran, Pr. Prof. Dr. Isidor, Zăgrean, Arhid. Prof. Dr. Ioan, Teologia Dogmatică, Manual pentru Seminariile teologice, Editura
I.B.M.B.O.R., Bucureşti, 1991.

Desfăşurarea lecţiei:
2
Nr. Etapele Metode Mijloace Forme
crt. lecţiei Comp. Activitatea profesorului Activitatea elevilor şi de de Evaluare
procedee învăţământ organizare
1. Momentul  Salutul  Salutul
organizatoric  Rugăciunea  Rugăciunea Activitate
 Notarea absenţelor  Pregătirea pentru frontală
 Pregătirea pentru începerea începerea lecţiei
lecţiei
2. Verificarea  Profesorul solicită elevii să  Elevii răspund la
cunoştinţelor răspundă la următoarele întrebări:întrebări:
însuşite - Când avem nevoie de sfaturi? - De sfaturi avem nevoie Conversaţia
atunci când suntem în
impas și nu știm sau nu
putem alege dintre două Activitate Aprecieri
variante. frontală verbale
- Cine ne poate îndruma în viață? - Îndrumarea trebuie cerută
părinților, preotului
duhovnic, nașilor, doamnei
învățătoare, profesorilor
sau altor persoane de
încredere.
- De ce are nevoie omul să fie - Prin rugăciune, putem
sfătuit în viață? cere sfatul îngerului
păzitor, sfântului protector, Aprecieri
sfinților și în special lui Conversaţia Activitate verbale
Dumnezeu, ca să ne frontală
lumineze mintea și să
alegem ce este mai bine
pentru noi.
3. Pregătirea „Ajutorul nostru este în numele  Elevii ascultă cu atenţie
elevilor Domnului, Cel ce a făcut cerul și explicaţiile profesorului.
pentru pământul.” Psalmul 123, 8 Explicaţia Activitate
receptarea frontală
noilor
cunoştinţe
4. Anunţarea  Se anunţă şi se scrie pe tablă  Elevii scriu data şi titlul
titlului şi a data şi titlul lecţiei: lecţiei în caiete şi ascultă
3
obiectivelor „Ajutorul lui Dumnezeu în situații explicaţiile profesorului Explicaţia Activitate
lecţiei dificile”. frontală
 Se precizează competenţele
lecţiei.
5. Comunicare C1 „Într-o zi însorită de toamnă, Elevii notează în caiete.
a / însuşirea Ilinca a mers cu familia la munte.
noilor Împreună cu verișoarele ei, Maria Biblia
cunoştinţe și Gabriela, au început să adune Activitate Aprecieri
frunze multicolore. S-au rătăcit frontală verbale
prin pădurea deasă.
— Să-i sunăm pe părinți să vedem
unde se află, a propus Maria. Lectura
— Este bună ideea, dar nu avem expresivă
semnal, a spus Gabriela, care
încercase să-l sune pe tatăl ei.
— Ce ne facem? Se înserează și
îmi este frică noaptea prin pădure!
s-a plâns Maria.
— Să strigăm cât putem de tare și
să spunem o rugăciune, poate ne
aud părinții. Probabil ne caută, a
adăugat Ilinca.
După ce fetele au spus rugăciunea
C2 și au mers mai în față, au auzit
niște voci. Și-au dat seama că nu Manual Activitate Aprecieri
sunt departe de părinții lor. Au frontală verbale
simțit atunci că Dumnezeu le avea
în grija Lui.
C3 Pentru că Dumnezeu ne ocrotește
și ne îndrumă pașii în viață, mai
este numit și Proniatorul.
Dumnezeu ne ajută și prin oameni,
punând gândul cel bun în mintea
lor. După ce au ajuns acasă, fetele
au mers cu familia la biserică Explicaţia Activitate Aprecieri
pentru a-I mulțumi lui Dumnezeu frontală verbale
că le-a protejat.
4
Este foarte important să-I cerem
întotdeauna ajutorul lui Dumnezeu
în situații dificile”.
6. Fixarea şi  Profesorul cere elevilor să  Elevii răspund solicitării
sistematizare răspundă la următoarele cerinţe: profesorului:
a - În ce situaţie s-au aflat fetele? -Ilinca împreună cu Activitate Aprecieri
cunoştinţelor verișoarele ei, Maria și Conversaţia frontală verbale
Gabriela, au început să
adune frunze multicolore.
S-au rătăcit prin pădurea
deasă.
- Cum au reușit să treacă peste - Au început să strige cu
situația creată? voce tare și au spus și o
rugăciune. În acel moment
au auzit niște voci și și-au
dat seama că nu sunt
departe de părinți.
-Cât de mult contează încrederea - Pentru că Dumnezeu ne
în Dumnezeu? ocrotește și ne îndrumă Activitate Aprecieri
pașii în viață, mai este Conversaţia frontală verbale
numit și Proniatorul.
Dumnezeu ne ajută și prin
oameni, punând gândul cel
bun în mintea lor.
7. Asocierea, Pentru a înțelege mai bine lecția Elevii citesc exercițiile și le
generalizare profesorul împreună cu elevii vor rezolvă. Lectura Aprecieri
a, aplicarea rezolva exercițiul 2 de la pagina Activitate verbale
Ora a 2- a 28: Manual frontală
- Câțiva colegi de clasă sunt
în situații dificile. Cum te
porți cu aceștia? Conversaţia
- Colegul de bancă și-a - Îi sunt alături și îl
pierdut stiloul. ajut să își caute
stiloul.
- Un coleg este bolnav și - Toți colegii merg la
lipsește de la școală. Biserică să se roage
pentru el, îl
5
pomenesc în Manual Aprecieri
rugăciunile lor și Activitate verbale
merg și la spital frontală
pentru a-i fi alături.
- Un coleg nu a înțeles - Îl ajut și îi explic
explicația lecției în din nou explicația
totalitate. lecției.

Lectură pentru suflet

Urmele lui Dumnezeu pe nisip


După Ademar Barros, poet
brazilian

Pe baza textului de la pagina 30 Aprecieri


răspundeți următoarelor întrebări: verbale
1. Care este mesajul acestui text?
2. Cine este alături de noi în cele
mai grele clipe ale vieții? Manual Activitate
3. Precizează cine ne mai poate frontală
ajuta când avem greutăți în viață.
4. Tu ai ajutat pe cineva care se
afla într-o situație dificilă?
Povestește cum ai ajutat persoana
respectivă.
8. Aprecierea  Se fac aprecieri generale şi  Elevii ascultă aprecierile
activităţii individuale, privind atât pregătirea făcute de profesor.
elevilor elevilor pentru lecţie, cât şi Explicaţia Activitate Aprecieri
implicarea lor în predarea noilor frontală verbale
cunoştinţe.
 Se notează elevii care au
participat la lecţie.
9. Precizarea  Se anunţă şi se explică tema  Elevii notează tema în
şi explicarea pentru acasă: caiete şi ascultă explicaţiile
temei -Aveți de rezolvat exercițiile profesorului.
pentru numărul 1 de la pagina 28. Explicaţia Activitate
acasă frontală
6
10 Încheierea  Rugăciunea  Rugăciunea
activităţii  Salutul  Salutul

S-ar putea să vă placă și