Sunteți pe pagina 1din 17

3.

Compartimentul Economic

UTM 521.3 001 ME


Mod Coala № document. Semnat Data
Executat B o l d e s c u A. Litera Coala Coli
Proiectarea setului de scule
Verificat Barladean R. pentru prelucrarea piesei de 1 17
tip ,,Colier Ф-355” cu UTM FIMCM
N r. c o n t r . elaborarea tehnologiei de
Aprobat S t o i c e v P. fabricare a frezei frontale. MSP-061
3.1. Planificarea şi organizarea lucrărilor de proiectare

Organizarea procesului de producere presupune combinarea raţio-


nală în timp şi în spaţiu a proceselor principale, auxiliare şi deservire
cu scopul asigurării calităţii şi eficienţii cît mai înalte a producţiei.

3.1.1. Diagrame de tip reţea

Proiectele şi implicit situaţiile manageriale determinate de pun-


erea în practică a acestor proiecte) presupun efectuarea unor activităţi
intercorelate, care pot fi modelate prin intermediul unor reţele.
Întrucât proiectele de acest gen durează săptămâni, luni sau chiar ani,
în desfăşurarea lor pot interveni schimbări care au impact asupra
costurilor, tehnologiei sau resurselor proiectului. Analiza acestor sis-
teme îi permite managerului să planifice, să controleze urmarească şi
să reorganizeze resursele astfel încât obiectivele propuse să se atingă
în mod optim şi la timp.
Una dintre cele mai folosite dintre aceste tehnici este tehnica
PERT. Diagrama PERT este un instrument de management al proie-
ctului, utilizat pentru a programa, organiza şi coordona sarciniile unui
proiect. În principiu este o metodă de a analiza sarcinile necesare
pentru finalizarea unui anumit proiect, mai ales timpul alocat fiecărei
sarcini în parte şi de a identifica timpul minim necesar proiectului
respective. Diagrama PERT are următorii paşi:
a) Identificarea activităţilor specifice şi a milestone-urilor (punctelor
semnificative).
b) Determinarea secvenţei de activităţi.
c) Construirea unei diagrame a reţelei.
d) Estimarea timpului necesar fiecărei activităţi în parte.
e) Determinarea drumului critic.
f) Aducerea la zi a diagramei PERT, pe măsură ce proiectul avansează.

Pag.
UTM 521.3 001 ME 110
Mod Coala № document. Semnat Data
Obiectivul principal al diagramei PERT este de a facilita pro-cesul
de luare a deciziilor şi de a reduce atît durata de desfăşurare cît şi
costurile unui proiect.

3.1.2. Părţile componente ale proiectului

La planificarea unui proiect, pentru a putea folosi o tehnică de


tip reţea, trebuie ca proiectul să fie împărţit în părţile sale compone-
nte:
1. Activităţi (lucrări);
2. Evenimente.

Activitatea (lucrul) reprezintă un efort. Acesta, pentru a putea fi


îndeplinitnecesită resurse (umane, de timp, financiare şi de cele mai
multe ori echipamente/utilaje/maşini). Exemple de astfel de activităţi
pot fi: săparea unei fundaţii, proiectarea unei piese, instruirea unui
angajat etc. În cadrul unui proiect activităţile trebuie îndeplinite într-o
anumită ordine; unele pot fi în serie – cu alte cuvinte activitate nu
poate fi începută până când alta nu a fost terminată (de exemplu
fundaţia unei construcţii nu poate fi turnată până când săpătura nu a
fost executată), altele pot fi în paralel – adică se pot desfăşura în
acelaşi timp (de exemplu aprovizionarea cu materiale şi zugrăvitul).
Evenimentul reprezintă îndeplinirea (terminarea) uneia sau mai
multor activităţi, la un anumit moment de timp. Evenimentul este
văzut ca o “piatră de hotar” sau punct de verificare a mersului
proiectului (de exemplu terminarea unui curs, predarea unui program,
sosirea pieselor de schimb etc.). Evenimentele se notează în general
cu cifre şi nu au durată în sine, ele delimitînd doar activităţile (astfel,
dacă o activitate este notată prin două cifre, acestea reprezintă: prima
- evenimentul început al acesteia şi cea de-a doua - evenimentul sfârşit
al activităţii).

Pag.
UTM 521.3 001 ME 111
Mod Coala № document. Semnat Data
Graficul în reţea are parametri ce servesc la calcularea unui şir de
caracteristici adăugătoare :
1. drumul critic;
2. rezervele de timp a evenimentelor;
3. rezervele drumurilor şi a lucrurilor;

Drumul critic reprezintă succesiunea de activităţi şi evenimente


critice care formează un drum continuu (o cale continuă) între
începutul şi sfârsitul proiectului. El reprezintă drumul cel mai lung (ca
durată) din întregul proiect. Sunt cazuri în care pot exista şi mai multe
drumuri critice, egale ca durată.
Rezerva este un interval de timp prin internmediul căruia poate fi
amînat un element fără modificarea graficului reţea.
Graficul reţelei începe a se construi din stânga dezvoltându-se spre
dreapta.

Figura 41 Schema de amplasare pe graful-reţea a datelor iniţiale


şi acelor calculate
Pentru a construi un graf-reţea este necesar să se determine:
Td i – termenul de petrecere a evenimentului „i”, care se determină
din relaţia:
Tdi = (Tdi -1 + Ti -1 j -1 ) max, (1.1)
Tt i – termenul tîrziu de petrecere a evenimentului „i”, care se
determină din relaţia:
Tti = (Ttj - Tij) min, (1.2)
R i – rezerva de timp de petrecere a evenimentului „i” care se
determină din relaţia:
Ri = Tti- Tdi, (1.3)

Pag.
UTM 521.3 001 ME 112
Mod Coala № document. Semnat Data
T ij – durata lucrării,
Td j – termenul devreme de petrecere a evenimentului „j”, care se
determină din relaţia:
Tdj = (Tdi + Tij) max, (1.4)
Ttj – termenul târziu de petrecere a evenimentului „j”, care se
determină din relaţia:
Ttj = (Ttj +1 – Ti +1 j +1 ) min, (1.5)
R j – rezerva de timp de petrecere a evenimentului „j” care se
determină din relaţia:
Rj = Ttj- Tdj, (1.6)
Trez.d ij - rezerva deplină de timp de petrecere a evenimentului, care
se determină din relaţia:
Trez.dij = Ttj – Tdi - Tij, (1.7)
Trez.l ij - rezerva liberă de timp de petrecere a evenimentului, care se
determină din relaţia:
Trez.lij = Tdj – Tdi - Tij, (1.8) sau Trez.lij = Trez.dij - Rj, (1.9)

Calculul parametrilor grafului-reţea se petrece în următoarea


consecutivitate:

3.1.3. Calculul termenilor devreme de petrecere a evenimente-


lor

Termenul devreme de petrecere a primului eveniment se adoptă egal


cu zero: Td 1 =0. Termenii devreme de petrecere a tuturor evenimentelor
care urmează se determină din ordinea crescătoare a numerelor de
petrecere a evenimentelor. Pentru determinarea timpului devreme a
oricărui eveniment j„ se analizează toate lucrările, care fac parte din acest
eveniment: fiecărei lucrări i se determină termenul devreme de petrecere a
evenimentului lucrării anterioare şi durata acestei lucrări T ij .

Pag.
UTM 521.3 001 ME 113
Mod Coala № document. Semnat Data
Din datele obţinute se alege valoarea maximă a termenului devreme
de petrecere a evenimentului „j” şi se scrie în sectorul stâng al cercului
care reprezintă evenimentul dat (fig.1).

3.1.4. Calculul termenului târziu de petrecere a evenimentului

Termenul târziu de petrecere a evenimentului final se ia egal cu


termenul devreme de petrecere a evenimentului dat: Tt n = Td n . Calculul
termenilor târziu de petrecere a tuturor evenimentelor se efectuează în
ordine inversă, conform diminuării numerelor evenimentelor. Pentru
determinarea termenului târziu al următorului eveniment „i” se analizează
toate lucrările care ies din acest eveniment. Fiecărei lucrări i se
calculează termenul târziu de petrecere a evenimentului care urmează ca
diferenţa dintre termenul târziu de petrecere a evenimentului posterior T ij
şi durata acestei lucrări T ij. Din datele obţinute se alege valoarea minimă a
termenului târziu de petrecere a evenimentului dat „i” şi se scrie în
sectorul drept al cercului care reprezintă evenimentul dat (fig.1.1).
1.Durata drumului critic Tcr de petrecere a tuturor evenimentelor
corespunde termenului târziu sau devreme de petrecere a ultimului
eveniment Tcr = Ttn sau Tcr = Tdn .
2.Rezerva de timp a evenimentelor se determină ca diferenţa dintre
termenul târziu şi termenul devreme de petrecere a evenimentului.
3.Determinarea drumului critic. Drumul critic parcurge evenimentele
care au rezerva de tip nulă şi lucrările care au rezerva totală de timp
egală cu zero.

3.1.5. Elaborarea tabelei evenimentelor şi lucrărilor

Pentru elaborarea grafului de reţea, în primul rând, este necesar de


întocmit tabela lucrărilor şi evenimentelor necesare pentru înde-
plinirea sarcinii concrete şi a stabili continuitatea logică a lucrărilor şi

Pag.
UTM 521.3 001 ME 114
Mod Coala № document. Semnat Data
legăturile reciproce între ele. Lucrările trebuie alese în aşa mod, ca
duratele îndeplinirii lor să fie comparabile după mărime.
Componenţa lucrărilor şi ordinea îndeplinirii lor depind de faza de
proiectare şi caracterul obiectului. Datele calculate au fost introduse
in tab.52-54.
Tabelul 52 Tabela evenimentelor şi lucrărilor de proiectare.
Nr. Codul
Denumirea lucrării Evenimentul
even lucrării
S-a întocmit sarcina de
1 Întocmirea sarcinii de proiect 1-2
proiect
2 Înmînara sarcinii de proiect 2-3 S-a înmînat sarcina de
proiect
3 Studierea sarcinii tehnice 3-4 S-a studiat sarcina tehnică
Alegerea sculelor pentru
4 4-5 S-au ales sculele
prelucrarea piesei “Coler”
5 Selectarea sculelor 5-6 S-au selectat
standartizate
Selectarea unei scule speciale
6 6-7 S-a selectat
pentru prelucrarea piesei
Alegere a unei freză frontală cu
7 fixare mecanică a plăcuţelor 7-8 S-a ales scula specială
pentru prelucrarea piesei ca sculă
specială
Stabilirea variantei optime a
8 8-9 S-a stabilit
modelui frezei
9 Determinarea caracteristicilor 9-10 S-au determinat
tehnice a frezei caracteristicile
Stabilirea etapelor necesare
10 10-11 S-au stabilit etapele
pentru elaborarea frezei
11 Studierea literaturii tehnice 11-12 S-a studiat literatura
12 Studierea analogilor 12-13 S-a studiat literatura
13 Acordarea întării propuneri 13-14 S-a acordat întărire
tehnice proiectului
14 Evaluarea materialui studiat 14-15 S-a evaluat materialul
studiat
15 Argumentarea construcţiei 15-16 S-a argumentat construcţia
frezei frezei
16 Aprobarea construcţiei frezei 16-17 S-a aprobat
17 Calculul constructiv al frezei 17-18 S-a calculat constructiv
freza
18 Întocmirea schitelor generale a 18-19 S-au întocmit schiţele
frezei generale
Primirea schiţelor generale a S-a primit schiţele generale
19 19-20
frezei la ingineri proiectanţi la ingineri proiectanţi
20 Proiectarea 2D a corpului frezei 20-21 S-a proiectat 2D corpului
frezei
21 Proiectarea 2D a suportului S-a proiectat 2D suportul

Pag.
UTM 521.3 001 ME 115
Mod Coala № document. Semnat Data
20-22
22 Proiectarea 2D a bucşei 20-23 S-a proiectat 2D bucşa

23 Proiectarea 3D a corpului frezei 21-24 S-a proiectat 3D corpul


frezei
24 Proiectarea 3D a suportului 22-25 S-a proiectat 3D suportul
frezei frezei

25 Proiectarea 3D a bucşei frezei 23-26 S-a proiectat 3D bucşa


frezei
Evaluarea proiectări 2D, 3D, 24-27
26 asamblarea şi simularea frezei 25-27 S-a efectuat
26-27
27 Alegerea materialui pentru freză S-a ales materialul
27-28
Alegerea articolelor standard
28 28-29 S-au ales articolele
pentru freză
standard
29 Întocmirea documentaţiei 29-30 S-a întocmit documentaţia
tehnice
30 Calculul economic al frezei 30-31 S-a făcut calculu economic
a frezei
31 Aranjarea documentaţiei 31-32 S-a aranjat
Prezentarea grafica setului de
32 32-33 S-a prezentat grafic
scule ales şi frezei proiectate

Tabelul 53 Calcularea manoperei lucrărilor de proiectare.


Cod ul Ti mp ul Resurele Nr. d e Costu l Categ.
lu crăi Evenimentul min ,[h ] execu t. ( l ei ) execu t.
materiale
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Întocmirea sarcinii 42 Foii format A4,
1-2 1 17,5 B
de proiect [0,7] printer,calculator.
Înmînara sarcinii de 15
2-3 Pix, foii forma A4 1 5 A
proiect [0,25]
Studierea sarcinii 120
3-4 Pix, foii forma A4 2 120 C
tehnice [2]
Alegerea sculelor
4-5 90 ***********.
pentru prelucrarea 2 90 C
[1,5]
piesei “Coler”
Selectarea sculelor 60
5-6 *********** 1 30 C
standartizate [1]
Selectarea unei 30
scule speciale pentru *********** 2 30 C
6-7 [0,5]
prelucrarea piesei
Alegere a unei
freză frontală cu
7-8 fixare mecanică a 60
*********** 2 60 C
plăcuţelor pentru [1]
prelucrarea piesei ca
sculă specială

Pag.
UTM 521.3 001 ME 116
Mod Coala № document. Semnat Data
Stabilirea variantei Pix, foii forma
40 A4, cataloage 2 39,6 C
8-9 optime a modelui
[0,66] speciale.
frezei

Determinarea Pix, foii forma


140 A4, cataloage 1 57,5 B
9-10 caracteristicilor
[2,3] speciale.
tehnice a frezei
Stabilirea etapelor 120 Pix, foii forma
10-11 necesare pentru [2] A4, printer. 1 60 C
elaborarea frezei
Studierea literaturii Calculator,
11-12 tehnice 540 printer, foii 2 540 C
[9] format A3.
Studierea analogilor 480 Calculator,
12-13 printer, xerox, 2 480 C
[8] literatură .
Acordarea întării 120 Foii format A4,
13-14 1 50 B
propuneri tehnice [2] pix.
Evaluarea 60
14-15 *********** 2 50 B
materialui studiat [1]
Argumentarea Calculator,
15-16 42
construcţiei frezei printer, foii 1 14 A
[0,7] format A4.
Aprobarea 30 Calculator, foii
16-17 format A4, printer.
1 12,5 B
construcţiei frezei [0,5]
Calculul constructiv 60 Calculator,
17-18 al frezei printer, foii 2 50 B
[1] format A4.
Întocmirea schitelor Calculator,
30
18-19 generale a frezei printer, foii 1 10 A
[0,5] format A4.
Primirea schiţelor
19-20 20 ************ 1 6 A
generale a frezei la
[0,3]
ingineri proiectanţi
Proiectarea 2D a 420
20-21 ************
1 210 C
corpului frezei [7]
Proiectarea 2D a 360 Calculator,
20-22 printer, foii 150 B
suportului [6] 1
format A4.
Proiectarea 2D a Calculator,
20-23 180
bucşei printer, foii 1 60 A
[3] format A4.
Proiectarea 3D a 180 Calculator,
21-24 corpului frezei printer, foii 1 60 C
[3]
format A4.
Proiectarea 3D a Calculator,
22-25 90 printer, foii 1 37,5
suportului frezei B
[1,5] format A4.
23-26 Proiectarea 3D a Calculator,
60 printer, foii 1 20 A
bucşei frezei

Pag.
UTM 521.3 001 ME 117
Mod Coala № document. Semnat Data
[1] format A4..
Evaluarea proiectări
24-27 Calculator, Softuri
2D, 3D, asamblarea 42 de simulare 1 17,5 B
25-27
şi simularea frezei [0.7]
26-27
27-28 Alegerea materialui 30 Literatură specială
1 10 A
pentru freză [0,5]
Alegerea articolelor 60 Carţii cu articole
28-29 standard standartizate 1 25 B
[1]
pentru freză
Întocmirea 80 Calculator,
29-30 documentaţiei [1,3] printer, foii 1 26 A
tehnice format A4.
30-31 Calculul economic 180 Calculator,
al frezei [3] printer, foii 2 150 B
format A 4.
Aranjarea 20
31-32 ************ 1 6,6 A
documentaţiei [0,3
]
Prezentarea grafica
32-33 setului de scule 40 Calculator,
1 16,6 A
ales şi frezei [0,6] proiector
proiectate
*** ************ 3671 ************ *** 2511.3 *****

Pentru elaborarea proiectului setului de scule şi freza frontală cu


fixarea mecanică a plăcuţelor este nevoie de 3671 de minute sau 61,1
ore , ştiind ca ziua de lucru este de 8 h pe zi , numărul de zile pentru
elaborarea proiectului va fii de 7,6 zile sau proiectarea va fii nevoie
aproximativ 8 zile.

Tabelul 54 Plata pe oră a muncitorului

Categoria executorului Preţul (lei/oră)

1 2
1. Categoria A 20
2. Categoria B 25
3. Categoria C 30

Tabelul 55 Resurse materiale utilizate


Nr. Resurse Costul, lei Suma
materiale totală
1 Coli A4, A3. 10
2 Calculator 70
3 Printer 50 280
4 Richizite 70
5 Energie 80

Pag.
UTM 521.3 001 ME 118
Mod Coala № document. Semnat Data
3.1.6.Construirea grafului-reţea

Conform datelor din tab.55 se construeşte graful reţea (fig. 42).


T a b e l u l 5 6 D a t e l e g r a f u l u i r e ţ e a p e n t r u c o n s t r u i r e a f r e z e i f r o n t a l e

Codul Tre Trez


lucrării i j Tij Tdi Tti Tdj Ttj
z dij lij
1-2 1 2 42 0 42 0 42 0 0
2-3 2 3 15 42 57 42 57 0 0
3-4 3 4 120 57 177 57 177 0 0
4-5 4 5 90 177 267 177 267 0 0
5-6 5 6 60 267 327 267 327 0 0
6-7 6 7 30 327 357 327 357 0 0
7-8 7 8 60 357 417 357 417 0 0
8-9 8 9 40 417 457 417 457 0 0
9-10 9 10 140 457 597 457 597 0 0
10-11 10 11 120 597 717 597 717 0 0
11-12 11 12 540 717 1257 717 1257 0 0
12-13 12 13 480 1257 1737 1257 1737 0 0
13-14 13 14 120 1737 1857 1737 1857 0 0
14-15 14 15 60 1857 1917 1857 1917 0 0
15-16 15 16 42 1917 1959 1917 1959 0 0
16-17 16 17 30 1959 1989 1959 1989 0 0
17-18 17 18 60 1989 2049 1989 2049 0 0
18-19 18 19 30 2049 2079 2049 2079 0 0
19-20 19 20 20 2079 2099 2079 2099 0 0
20-21 20 21 180 2079 2279 2079 2279 360 0
20-22 20 22 360 2279 2459 2249 2609 150 0
20-23 20 23 420 2099 2519 2099 2519 0 0
21-24 21 24 180 2519 2699 2519 2699 150 150
22-25 21 25 90 2459 2549 2459 2549 360 360
23-26 21 26 60 2279 2339 2279 2339 0 0
26-27 26 27 42 2699 2741 2699 2741 0 0
27-28 27 28 30 2741 2771 2741 2771 0 0
28-29 28 29 60 2771 2831 2771 2831 0 0
29-30 29 30 80 2831 2911 2831 2911 0 0
30-31 30 31 180 2911 3091 2911 3091 0 0
31-32 31 32 20 3091 3111 3091 3111 0 0
32-33 32 33 40 3111 3151 3111 3151 0 0

Pag.
UTM 521.3 001 ME 119
Mod Coala № document. Semnat Data
Figura 42 Graful reţea

Pag.
UTM 521.3 001 ME 120
Mod Coala № document. Semnat Data
3.2. Calculul costului de producţie

1) Cheltuieli de materie prima.

Cheltuielile de materie prima se calculă in din relaţia:


C mp  m s / f  p s / f  md  p d ; unde

m s / f – masa semifabricatului, kg

m p – masa piesei, kg

m d – masa deşeurilor, kg

p s / f – preţul semifabricatului, lei

p d – preţul deşeurilor, lei.

C mp  5,26  11,72  1,93  11,72  39.09 lei

Tabelul 57 Puterea maşinilor-unelte şi consumul lor de energie pentru prelucrarea piesei “Corp
freză”

Tpî Tbuc Consumul


Modelul M-u Puterea Consumul
(KW) (mi n )/ n (min) energie KW total
buc pî
T T (KW)
(KW) (KW)
Nr. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

1. Ferestrău cu pînză 1.0 35/23 1,35 0,02 0,025 0,045


2. Hyperturn 645MC 17 15/23 7,88 2,23 0.18 2,41
3. Maşina 6P82C 7,5 21/23 4,9 0,61 0,11 0,72
4. Maş. de rect K225B 5 15/23 0.49 0,04 0,05 0,09
5. Maş. de rect 3Г71 1,8 15/23 6,4 0,19 0.02 0,21

2) Cheltuieli de energie.

Preţul unui KW de energie electrică P 1 k W / h =1,33 lei/kW.

Consumul total de energie electica al maşinilor unelte este


calculat după datele tehnice prezente în tab.56. şi se calculă din
relaţia:

Pag.
UTM 521.3 001 ME 121
Mod Coala № document. Semnat Data
C e  (0,045  2,41  0,72  0.09  0.21) 1,33  4,62 lei

3)Determinarea costului cu privire la remunerarea munci

Salariul tarifar se determină din relaţia:


t buci  C hi
S tari  ; unde
60

C h i – taxa tarifară în dependenţă de categ. muncitorului, lei/oră.


Muncitorul 1– categoria IV C h 1 = 18.75 lei/oră,
Timpul pe bucată este: t b u c 1 = 21.02 min.
21.02  18,75
S tar   6,56 lei
60

Tabelul 58 Salariul muncitorului


Su me achi tate d e către Su me achi tate d e
an gajat către an gajator
Sal ari T otal
Sal ari u l Con tri b u t
ul (sal ari Asi gu ra Fon du Asi gu rar
su p li men tar Ip ozi t p e ii
de ul b ru t) ri l de i med i cal e
ven i t Asi gu rari
baza med i cal e p en si i
Soci al e
1 2 3 4 5 6 7 8
3280 492 3772 132,02 226,32 447,96 754,4 114,8

Salariul suplimentar constituie 0-15% din salariul de bază.


Sume achitate de către angajat:
1. Asigurare Medicală - 3,5% din salariul brut: 3772x0,035=132,02 lei
2. Fondul de Pensii- 6% din salariul brut: 3772x0,06=226,32lei
3. Impozitul pe Venit: conform legislaţiei 8100lei/an sau 675 lei/luna
reprezintă sumă neimpozabilă. Din salariul brut se scade suma ce constituie
asigurările medicale, fondul de pensii şi 675,0 lei- suma lunară neimpozabilă.
3772-132,02-226,32-675=2738,66 lei - suma din care va fi extras impozitul pe
venit).
Din suma impozabilă, 2100,0 lei lunar se impozitează la 7%
2100,0x0,07%=147,00 lei , restul sumei se va impozita la 18 %
3772-2100=1672x0,18%=300,96 lei
Total impozit pe venit va constitui: 147,0+300,96=447,96 lei.
Sume achitate de către angajator:

Pag.
UTM 521.3 001 ME 122
Mod Coala № document. Semnat Data
1. Contribuţii la Asigurări Sociale 23% din salariul de bază 3280x0,23=754,4 lei
2. Asigurare Medicală- 3,5% din salariul de bază: 3280x0,035=114,8 lei

Salariul net va costitui diferenţa dintre salariul brut şi sumele achitate


de către angajat: 3772-132,02-226,32-447,96=2965,7 lei
4) Suplimentul salariului
Suplimentul salariului constitue 15% din salariul de bază
Su  15% S tar

Su  0,15  6,56  0,95 lei

5) Determinăm salariul total


Stot  Star  Su

Stot  6,56  0,95  7,51 lei / piesă

6) Determinăm valoarea cheltuielilor directe


C dir  C mp  C e  S tar  CAS  Su

C dir  39,09  4,62  6,56  0,95  2  53,21 lei

7) Determinăm valoarea cheltuielilor indirecte de producere

Pentru seria mică de producre valoarea cheltuelilor indirecte

costituie 150% din salariul de bază.


Cindir  1,5  S tar ;

C indir  1,5  6,56  9,84 lei

8) Determinăm cheltuielile generale şi administrative

Pentru seria mică de producre valoarea cheltuielilor generale şi

administrative constituie costituie 85-100% din salariul de bază.


C gen..adm  1,0  S tar ;

C gen..adm  1,0  6,56  6,56 lei

9) Determinăm total preţ de producere


T pp  C dir  C ind  C gen..adm

T pp  53,21  9,84  6,56  68,61 lei

Pag.
UTM 521.3 001 ME 123
Mod Coala № document. Semnat Data
10) Determinăm profitul

Profitul costituie 25% din preţul de producere.


Prof  0,25%  T pp ;

Prof  0,25%  68,61  17,15 lei

11) Determinăm preţul de cost de la uzină


Pcu  Prof  T PP ;

Pcu  17,15  68,61  85,76 lei

12) Determinăm preţul de livrare

TVA costituie 20% din preţul de cost de uzină


Plivr  1,2%(TVA )  Pcu ;

Plivr  1,2%  85,76  102,91 lei

Costurile variabile sunt acele costuri care evolueaza proportional

cu volumul productiei .

Costurile fixe sunt acele costuri care ramîn neschimbate pe o

anumita perioada de timp, indiferent de nivelul productiei.

Costurile variabile se det determină din relaţia:


C var iabile  C mp  C e ;

C var iabile  39,09  4,62  43,71 lei

Costurile fixe se det determină din relaţia:


C fixe  C indir  S tar  C rem ..munci ;

C rem ..munci  S tar  CAS  6,56  2,00  8,56 lei

C fixe  9,84  6,56  8,56  24,56 lei

După calculul costurilor variabile şi fixe se construieşte graficul

preagului de rentabilitate (fig.43), el ne arata daca producţia noastră

Pag.
UTM 521.3 001 ME 124
Mod Coala № document. Semnat Data
este rentabilă pentru producere şi care este numărul critic de piese pe

care trebuie să le producem pentru a avea profit.

Toate calcule au fost efectuate conform sursei bibliografice [23].

Figura 43 Graficul pragului de rentabilitate

Pag.
UTM 521.3 001 ME 125
Mod Coala № document. Semnat Data