Sunteți pe pagina 1din 68

Register

yo
new devic ur
MyBosch e on
now and
get free b
enefits:
bosch-h
ome.com
welcome /

Maşină de spălat rufe


WAU28R60BY

[ro] Manual de utilizare şi instru-


cţiuni de instalare
ro

Cuprins
Siguranţa .........................................  4 Înainte de prima utilizare ..............  34
Instrucţiuni generale ......................... 4 Pornirea procesului de evacuare
Utilizarea conform destinaţiei ........... 4 a apei reziduale .............................. 34
Limitare a cercului de utilizatori ....... 4
Rufe................................................  35
Instalarea în siguranţă ...................... 5
Pregătirea rufelor............................ 35
Utilizarea în siguranţă ....................... 7
Sortarea rufelor .............................. 36
Curăţarea şi întreţinerea în sigu-
Împrospătarea rufelor..................... 36
ranţă ............................................... 10
Gradele de murdărie ...................... 36
Prevenirea pagubelor materiale ...  11 Simbolurile de pe etichetele de
îngrijire ............................................ 37
Protecţia mediului şi economi-
sirea ...............................................  12 Detergentul şi produsele de în-
Predarea la deşeuri a ambalaju- grijire..............................................  37
lui .................................................... 12 Îngrijirea rufelor .............................. 37
Economisirea de energie şi re- Dozarea detergentului .................... 38
surse............................................... 12
Modul de economisire a energi- Utilizarea de bază ..........................  39
ei electrice ...................................... 13 Porniţi aparatul ............................... 39
Setarea programului....................... 39
Instalarea şi conectarea................  13 Modificarea setărilor programu-
Despachetarea aparatului .............. 13 lui .................................................... 39
Volumul de livrare .......................... 14 Stocarea setărilor programului....... 39
Cerinţe privind locul de instalare ... 14 Introducerea rufelor ........................ 39
Îndepărtarea siguranţelor de Utilizarea recipientului de dozare
transport ......................................... 15 a detergentului lichid ...................... 40
Conectarea aparatului .................... 17 Utilizarea recipientului de dozare
Îndreptarea aparatului .................... 18 pentru detergent lichid ................... 41
Racordarea electrică a aparatu- Adüugarea detergentului şi pro-
lui .................................................... 18 duselor de îngrijire ......................... 41
Pornirea programului...................... 41
Cunoaşterea ..................................  20
Adăugarea de rufe ......................... 41
Aparatul .......................................... 20
Anularea programului..................... 42
Sertar pentru detergent .................. 21
Scoaterea rufelor............................ 42
Elemente de acţionare ................... 21
Deconectarea aparatului ................ 42
Logica de funcţionare..................... 22
Sistem de siguranţă împotriva
Afişajul...........................................  23 accesului copiilor..........................  43
Taste ..............................................  25 Activarea sistemului de sigu-
ranţă împotriva accesului copii-
Programe .......................................  27 lor ................................................... 43
Dezactivarea sistemului de sigu-
Accesorii........................................  34 ranţă împotriva accesului copii-
lor ................................................... 43

2
ro

Setările de bază.............................  44
Prezentare generală a setărilor
de bază........................................... 44
Modificarea setărilor de bază......... 44
Curăţare şi îngrijire .......................  45
Recomandări privind îngrijirea
aparatului........................................ 45
Curăţarea tamburului...................... 45
Curăţarea sertarului pentru de-
tergent ............................................ 45
Decalcifiere..................................... 46
Curăţarea pompei pentru soluţia
de spălare ...................................... 46
Curăţarea furtunului de evacuare
a apei de la sifon............................ 49
Curăţaţi sitele din sistemul de
alimentare cu apă........................... 49
Remediaţi defecţiunile ..................  52
Erori de funcţionare........................ 52
Deblocarea de urgenţă .................. 61
Transport, depozitare şi elimi-
nare ................................................  61
Demontarea aparatului................... 61
Fixarea siguranţelor de transport ... 61
Repunerea în funcţiune a apara-
tului ................................................. 62
Predarea aparatului vechi .............. 62
Serviciul clienţi..............................  63
Numărul de produs (Nr. E) şi nu-
mărul de fabricaţie (FD) ................. 63
Valori de consum ..........................  64
Date tehnice...................................  64

3
ro Siguranţa

Siguranţa
Respectaţi următoarele instrucţiuni de siguranţă.
Instrucţiuni generale

¡ Citiţi cu atenţie acest manual.


¡ Păstraţi instrucţiunile, precum şi informaţiile producătorului în ve-
derea utilizării ulterioare sau înmânării acestora următorului pro-
prietar.
¡ Nu este permisă punerea în funcţiune a aparatului dacă acesta
a fost deteriorat în timpul transportului.
Utilizarea conform destinaţiei
Pentru a utiliza aparatul în mod corect şi în condiţii de siguranţă,
respectaţi informaţiile privind utilizarea conform destinaţiei.
Utilizaţi acest aparat numai:
¡ pentru spălarea articolelor textile care pot fi spălate în maşina
de spălat rufe şi articolelor din lână cu recomandare de spălare
manuală pe eticheta de îngrijire.
¡ cu apă de la robinet şi detergenţi şi produse de îngrijire disponi-
bile în comerţ, adecvate pentru maşinile de spălat rufe.
¡ în locuinţa proprie şi în încăperi închise din mediul casnic.
¡ până la o înălţime de maximum 4000 m deasupra nivelului mă-
rii.

Limitare a cercului de utilizatori


Acest aparat poate fi folosit de copii cu vârsta de peste 8 ani şi
de persoane cu capacităţi fizice, senzoriale sau mintale reduse
sau fără experienţă şi/sau cunoştinţe numai dacă sunt suprave-
gheaţi sau au fost instruiţi referitor la utilizarea în siguranţă a apa-
ratului şi au înţeles pericolele care rezultă din aceasta.
Copiii nu trebuie lăsaţi să se joace cu aparatul.
Curăţarea şi întreţinerea curentă efectuată de utilizator nu sunt
permise copiilor dacă nu sunt supravegheaţi.

4
Siguranţa ro

Nu permiteţi accesul copiilor cu vârsta de sub 3 ani şi animalelor


de companie în apropierea aparatului.
Instalarea în siguranţă
Respectaţi instrucţiunile privind siguranţa atunci când instalaţi
aparatul.
AVERTISMENT ‒ Pericol de electrocutare!
¡ Instalările executate incorect sunt periculoase.
▶ Aparatul se va conecta şi utiliza numai conform datelor de
pe plăcuţa cu date tehnice.
▶ Aparatul se va racorda doar la o priză de curent alternativ
cu împământare, instalată regulamentar.
▶ Sistemul de protecţie a instalaţiei de alimentare cu energie
electrică a clădirii trebuie să fie instalat corect. Instalaţia tre-
buie să dispună de un cablu cu o secţiune suficient de ma-
re.
▶ La utilizarea unui dispozitiv de protecţie la curenţi reziduali
diferenţiali va fi utilizat numai un tip cu acest semn .
▶ Nu racordaţi aparatul la o altă sursă de comutare, de exem-
plu, la un comutator temporizat sau la un sistem de coman-
dă de la distanţă.
▶ După montarea aparatului, ştecherul cablului de alimentare
electrică trebuie să fie accesibil; dacă accesul liber nu este
posibil, în instalaţia electrică permanentă se va monta un
separator de faze pentru toţii polii conform condiţiilor din
dispoziţiile de instalare.
▶ La amplasarea aparatului acordaţi atenţie cablului de ali-
mentare de la reţea să nu fie înţepenit într-un loc sau deteri-
orat.
¡ O izolaţie deteriorată a cablului de alimentare electrică este
periculoasă.
▶ Cablul de alimentare electrică nu trebuie să intre niciodată
în contact cu surse de căldură sau cu componentele fier-
binţi ale aparatului.
▶ Cablul de alimentare electrică nu trebuie să intre niciodată
în contact cu vârfuri sau muchii ascuţite.
5
ro Siguranţa

▶ Nu este permisă îndoirea, strangularea sau modificarea ca-


blului de alimentare electrică.
AVERTISMENT ‒ Pericol de incendiu!
Este periculos să se utilizeze un cablu de alimentare de la
reţea prelungit sau ataşarea unui adaptor neadecvat.
▶ Nu utilizaţi prelungitoare sau prize multiple.
▶ În cazul în care cablul de alimentare de la reţea este prea
scurt contactaţi serviciul pentru clienţi.
▶ Utilizaţi numai adaptoare care au fost avizate de producător.
AVERTISMENT ‒ Pericol de rănire!
¡ Greutatea mare a aparatului poate conduce la vătămări în mo-
mentul ridicării acestuia.
▶ Nu ridicaţi singur aparatul.
¡ Dacă aparatul a fost instalat în mod neautorizat într-o coloană
spălare-uscare, aparatul instalat ar putea să cadă.
▶ Nu montaţi uscătorul deasupra unei maşini de spălat rufe
fără a utiliza setul de îmbinare furnizat de producătorul us-
cătorului . Nu este permisă nicio altă metodă de configura-
re.
▶ Nu montaţi aparatul într-o coloană spălare-uscare dacă pro-
ducătorul uscătorului nu a prevăzut un set de îmbinare
adecvat.
▶ Nu instalaţi într-o coloană de spălare-uscare niciun aparat
de la alţi producători dacă aparatul nu are adâncimea şi lă-
ţimea necesare.
▶ Nu instalaţi coloana de spălare-uscare pe un piedestal; în
caz contrar, aparatele s-ar putea răsturna.
AVERTISMENT ‒ Pericol de asfixiere!
Copiii se pot înfăşura în ambalaj sau şi-l pot trage pe cap,
asfixiindu-se.
▶ Nu lăsaţi copii în apropierea ambalajului.
▶ Nu lăsaţi copii să se joace cu materialul de ambalaj.

6
Siguranţa ro

ATENŢIONARE ‒ Pericol de rănire!
¡ În timpul funcţionării, aparatul ar putea să vibreze sau să se
deplaseze.
▶ Aşezaţi aparatul pe o suprafaţă curată, plană şi fixă.
▶ Îndreptaţi aparatul cu ajutorul picioruşelor acestuia şi al unei
nivele cu bulă de aer.
¡ În cazul aşezării necorespunzătoare a furtunurilor şi cablurilor
de alimentare electrică există pericolul de împiedicare.
▶ Poziţionaţi furtunurile şi cablurile de alimentare electrică ast-
fel încât să nu existe pericolul de împiedicare.
¡ Dacă aparatul este transportat fiind ţinut de componentele
proeminente, de exemplu, de hublou, aceste componente s-ar
putea rupe.
▶ Nu transportaţi aparatul ţinând-l de componentele proemi-
nente.
ATENŢIONARE ‒ Pericol de tăiere!
În cazul contactului cu marginile ascuţite ale aparatului pot re-
zulta răniri prin tăiere.
▶ Nu atingeţi marginile ascuţite ale aparatului.
▶ În timpul instalării şi transportului aparatului purtaţi întotdea-
una mănuşi de protecţie.
Utilizarea în siguranţă
AVERTISMENT ‒ Pericol de electrocutare!
¡ Un aparat deteriorat sau un cablu de alimentare de la reţea
deteriorat este periculos.
▶ Nu utilizaţi niciodată un aparat deteriorat.
▶ Nu trageţi niciodată de cablul de alimentare electrică pentru
a deconecta aparatul de la reţeaua de alimentare electrică.
Scoateţi întotdeauna din priză ştecherul cablului de alimen-
tare electrică.
▶ Dacă aparatul sau cablul de alimentare electrică este deteri-
orat, scoateţi imediat ştecherul din priză sau decuplaţi sigu-
ranţa din cutia cu siguranţe şi închideţi robinetul de apă.
▶ "Contactaţi unitatea de service abilitată." → Pagina 63

7
ro Siguranţa

▶ Numai personalul de specialitate are permisiunea de a efec-


tua lucrări de reparaţii la nivelul aparatului.
¡ Pătrunderea umidităţii în interiorul aparatului poate provoca
electrocutarea.
▶ Utilizaţi aparatul numai în spaţii închise.
▶ Nu expuneţi niciodată aparatul la căldură şi umiditate exce-
sive.
▶ Nu utilizaţi pentru curăţarea aparatului aparate de curăţat cu
jet sub presiune sau cu jet de abur, furtunuri sau duşuri.
AVERTISMENT ‒ Pericol de afectare a sănătăţii!
Copii se pot închide în maşină şi astfel îşi pot pune viaţa în
pericol.
▶ Nu instalaţi aparatul în spatele unei uşi batante, care să blo-
cheze sau să împiedice deschiderea uşii aparatului.
▶ În cazul aparatelor scoase din uz, scoateţi din priză şteche-
rul cablului de alimentare electrică, apoi tăiaţi cablul de ali-
mentare electrică şi distrugeţi sistemul de blocare a hublou-
lui aparatului astfel încât hubloul aparatului să nu mai poată
fi blocat.
AVERTISMENT ‒ Pericol de asfixiere!
Copii pot aspira sau înghiţi piesele mici şi se pot asfixia.
▶ Nu lăsaţi copii în apropierea pieselor mici.
▶ Nu lăsaţi copii să se joace cu piesele mici.
AVERTISMENT ‒ Pericol de intoxicaţie!
Detergenţii şi produsele de îngrijire pot provoca intoxicaţii în
caz de ingerare.
▶ În cazul înghiţirii accidentale, consultaţi un medic.
▶ Nu lăsaţi produsele de spălare şi de îngrijire la îndemâna
copiilor.
AVERTISMENT ‒ Pericol de explozie!
Dacă rufele au fost tratate în prealabil cu produse de curăţare
cu conţinut de solvenţi, acestea ar putea exploda în interiorul
aparatului.
▶ Înainte de spălare, clătiţi temeinic cu apă rufele pretratate.
8
Siguranţa ro

ATENŢIONARE ‒ Pericol de rănire!
¡ În cazul agăţării de aparat sau urcării pe acesta, capacul s-ar
putea rupe.
▶ Nu vă urcaţi pe aparat.
¡ În cazul aşezării sau rezemării de de hibloul deschis al apara-
tului, aparatul s-ar putea răsturna.
▶ Nu vă aşezaţi pe şi nu vă sprijiniţi de hubloul aparatului.
▶ Nu aşezaţi obiecte pe hubloul aparatului.
¡ În cazul introducerii mâinilor în tamburul aflat în rotaţie se pot
produce răniri.
▶ Înainte de a introduce mâinile în interiorul tamburului aştep-
taţi ca acesta să se răcească complet.
ATENŢIONARE ‒ Pericol de arsuri!
Suprafaţa din sticlă a hubloului se înfierbântă în timpul proce-
sului de spălare.
▶ Nu atingeţi hubloul fierbinte al aparatului.
▶ Ţineţi copiii la distanţă de hubloul fierbinte al aparatului.
ATENŢIONARE ‒ Pericol de opărire!
La spălarea la temperaturi înalte, soluţia de spălare se înfier-
bântă.
▶ Nu atingeţi soluţia de spălare fierbinte.
ATENŢIONARE ‒ Pericol de rănire!
Aparatul utilizează programe cu oxigen activ. Oxigenul activ
degajat în aer poate duce la lăcrimări şi iritaţii ale mucoaselor.
▶ Nu deschideţi hubloul cu ajutorul funcţiei de deblocare de
urgenţă dacă programele funcţionează cu oxigen activ.
▶ Aşteptaţi ca hubloul aparatului să se deblocheze.
ATENŢIONARE ‒ Pericol de arsuri chimice!
La deschiderea sertarului pentru detergent din acesta pot sări
în afară particule de detergent şi de produs de îngrijire. Con-
tactul acestora cu ochii sau pielea se poate solda cu iritaţii.
▶ În cazul contactului ochilor sau pielii cu detergentul sau pro-
dusul de îngrijire, clătiţi temeinic cu apă curată zonele afec-
tate.
9
ro Siguranţa

▶ În cazul înghiţirii accidentale, consultaţi un medic.


▶ Nu lăsaţi produsele de spălare şi de îngrijire la îndemâna
copiilor.
Curăţarea şi întreţinerea în siguranţă
Respectaţi instrucţiunile privind siguranţa atunci când curăţaţi şi
efectuaţi activităţi de întreţinere a aparatului.
AVERTISMENT ‒ Pericol de electrocutare!
¡ Reparaţiile executate incorect sunt periculoase.
▶ Numai personalul de specialitate are permisiunea de a efec-
tua lucrări de reparaţii la nivelul aparatului.
▶ La reparaţia aparatului trebuie utilizate numai piese de
schimb originale.
▶ Dacă se deteriorează cablul de racordare la reţea al acestui
aparat, acesta trebuie înlocuit de către producător, de către
serviciul său pentru clienţi sau de către o persoană califica-
tă în mod similar, pentru a evita pericolele.
¡ Pătrunderea umidităţii în interiorul aparatului poate provoca
electrocutarea.
▶ Nu utilizaţi pentru curăţarea aparatului aparate de curăţat cu
jet sub presiune sau cu jet de abur, furtunuri sau duşuri.
AVERTISMENT ‒ Pericol de rănire!
Utilizarea de piese de schimb şi accesorii neoriginale compor-
tă pericole.
▶ Utilizaţi numai piese de schimb şi accesorii originale furniza-
te de producător.
AVERTISMENT ‒ Pericol de intoxicaţie!
În cazul utilizării unor produse de curăţare care conţin solvenţi
se pot elibera vapori toxici.
▶ Nu folosiţi produse de curăţare care conţin solvenţi.

10
Prevenirea pagubelor materiale ro
Prevenirea pagubelor materiale

▶ Aveţi grijă ca diametrul interior


Prevenirea pagubelor ma- al robinetului de apă să fie de
teriale cel puţin 17 mm.
▶ Asiguraţi-vă că lungimea filetului
Respectaţi aceste observaţii pentru a de la racordul la robinetul de
Prevenirea pagubelor materiale

evita producerea de pagube materia- apă este de cel puţin 10 mm.


le şi deteriorarea aparatului. ¡ O presiune prea mică sau prea
mare a apei poate afecta funcţio-
ATENŢIE! narea aparatului.
¡ Dozarea necorespunzătoare a bal- ▶ Asiguraţi-vă că presiunea apei
samurilor, detergenţilor, produselor din instalaţia de alimentare cu
de îngrijire şi produselor de curăţa- apă este de cel puţin 100 kPa
re poate afecta funcţionarea apara- (1 bari) şi de maximum aximal
tului. 1000 kPa (10 bari).
▶ Respectaţi indicaţiile producăto- ▶ Atunci când presiunea apei de-
rului privind dozarea. păşeşte valoarea maximă, trebu-
¡ Depăşirea volumului maxim de în- ie instalată o supapă de decom-
cărcare afectează funcţionarea presie între racordul pentru apă
aparatului. potabilă şi setul de furtunuri al
▶ Respectaţi şi nu depăşiţi "canti- aparatului.
tatea maximă de încărcare" ▶ Nu racordaţi aparatul la bateria
→ Pagina 27 pentru fiecare de amestec a unui încălzitor de
program. apă menajeră fără presiune.
¡ Pentru transport, aparatul este asi- ¡ Furtunurile de apă modificate sau
gurat cu siguranţe de transport. Si- deteriorate pot conduce la produ-
guranţele de transport nescoase cerea de pagube materiale sau de-
pot duce la producerea de pagube teriorarea aparatului.
materiale şi deteriorări ale aparatu- ▶ Nu este permisă îndoirea, ştran-
lui. gularea sau modificarea sau tă-
▶ Înainte de punrea în funcţiune a ierea furtunurilor de apă.
aparatului, scoateţi toate sigu- ▶ Utilizaţi numai furtunurile de apă
ranţele de transport şi păstraţi- livrate împreună cu aparatul sau
le. furtunuri de schimb originale.
▶ Înainte de fiecare operaţiune de ▶ Nu reutilizaţi niciodată furtunurile
transport, montaţi toate sigu- de apă uzate.
ranţele de transport pentru a evi- ¡ Utilizarea aparatului cu apă conta-
ta producerea de deteriorări. minată sau prea fierbinte poate de-
¡ Racordarea neautorizată a furtunu- termina producerea de defecţiuni.
lui de alimentare cu apă poate pro- ▶ Utilizaţi aparatul exclusiv cu apă
voca pagube materiale. rece.
▶ Strângeţi ferm şuruburile de la ¡ Agenţii de curăţare neadecvaţi pot
sistemul de alimentare cu apă. deteriora suprafaţa aparatului.
▶ Racordaţi furtunul de alimentare ▶ Nu folosiţi mijloace de curăţare
cu apă pe cât posibil direct la ascuţite sau abrazive.
robinetul de apă, fără elemtne ▶ Nu folosiţi agenţi de curăţare cu
de legătură suplimentare pre- conţinut mare de alcool.
cum adaptoare, prelungiri, supa- ▶ Nu folosiţi niciodată bureţi din
pe sau altele similare. sârmă sau bureţi de vase duri.

11
ro Protecţia mediului şi economisirea

▶ Curăţaţi aparatul numai cu apă "Dozaţi" → Pagina 38 detergentul în


şi cu o lavetă moale, umedă. funcţie de gradul de murdărie a rufe-
▶ Îndepărtaţi imediat toate resturile lor.
de detergent, umiditate sau rezi- Pentru grade de murdărie reduse
duuri de pe aparat. până la medii, este suficientă o
cantitate mică de detergent. Ţineţi
Protecţia mediului şi economisirea

cont de recomandarea privind do-


Protecţia mediului şi eco- zarea oferită de producătorul de-
nomisirea tergentului.
Protecţia mediului şi economisirea

Reduceţi temperatura de spălare în


Predarea la deşeuri a ambala- cazul refelor cu un grad redus şi me-
diu de murdărie.
jului
La temperaturi scăzute, aparatul
Ambalajele sunt ecologice şi recicla- are un consum energetic mai scă-
bile. zut. Pentru gradele de murdărie re-
▶ Eliminaţi componentele separat, în dusă până la medii, se pot utiliza
funcţie de tipul acestora. temperaturi mai scăzute, conform
specificaţiilor de pe eticheta de în-
grijire.
Economisirea de energie şi
resurse Setaţi turaţia maximă de centrifugare
dacă urmează ca rufele să fie uscate
Dacă respectaţi aceste instrucţiuni, în uscătorul de rufe.
aparatul dvs. va consuma mai puţină
energie electrică şi apă. Rufele mai uscate determină redu-
cerea duratei programului de us-
Utilizaţi programul cu temperaturi care şi a consumului de energie.
scăzute şi durate mici, precum şi La o turaţie de centrifugare mai
cu"cantitatea maximă de încărcare" mare, gradul de umiditate rezidua-
→ Pagina 27. lă din rufe este redus, însă nivelul
de zgomot di ntimpul centrifugării
Consumul energetic şi de apă es- creşte.
te eficientizat la maximum.
Spălaţi rufele fără a le prespăla.
Utilizaţi o setare economică a pro-
gramului. Prespălarea rufelor prelungeşte
durata programului şi creşte con-
Atunci când reglaţi setările progra- sumul energetic şi de apă.
mului, pe afişaj este prezentat con-
sumul preconizat. Aparatul este dotat cu un sistem de
control cantitativ automat.
Controlul cantitativ automat adap-
tează în mod optim consumul de
apă şi durata programului în fun-
cţie de tipul textilelor şi la de canti-
tatea de încărcare.

12
Instalarea şi conectarea ro

Aparatul este dotat cu Aquasensor. ATENŢIE!


În timpul clătirii, Aquasensor verifi- Articolele rămase în tambur şi care
că gradul de tulburare a apei de nu sunt prevăzute pentru funcţiona-
clătire şi adaptează durata şi nu- rea aparatului pot cauza prejudicii
mărul de cicluri de clătire în mod materiale şi deteriorări ale aparatului.
corespunzător. ▶ Scoateţi din tambur aceste articole
şi accesoriile furnizate înainte de a
utiliza aparatul.
Modul de economisire a ener-
1. Îndepărtaţi complet ambalajul şi
giei electrice husele de protecţie de pe aparat.
Dacă nu folosiţi aparatul pentru un Pentru eliminarea ecologică a am-
timp mai îndelungat, aparatul se de- balajului, respectaţi informaţiile pri-
conectează automat şi trece în modul vind tema
de economisire a energiei. Toate indi- → "Predarea la deşeuri a ambalaju-
catoarele se sting, iar se aprinde lui", Pagina 12.
intermitent. 2. Verificaţi vizual dacă aparatul pre-
Pentru a părăsi modul de economisi- zintă deteriorări.
re a energiei, utilizaţi din nou apara- 3. Deschideţi hubloul.
tul, de exemplu, deschideţi sau închi- → "Utilizarea de bază", Pagina 39
deţi hubloul acestuia. 4. Scoateţi accesoriile din tambur.
5. Închideţi hubloul.
Instalarea şi conectarea

Instalarea şi conectarea
Instalarea şi conectarea

Despachetarea aparatului
Notă: Respectaţi informaţiile referitoa-
re la "siguranţă" → Pagina 4 şi "preve-
nirea prejudiciilor materiale"
→ Pagina 11 pentru a putea utiliza
aparatul în condiţii de siguranţă.

13
ro Instalarea şi conectarea

Volumul de livrare
După despachetare verificaţi ca livrarea să fie completă și ca toate piesele să
nu prezinte eventuale deteriorări din transport.

1 2 3

1 Maşină de spălat rufe Cerinţe privind locul de insta-


Documentele însoţitoare lare
2
Furtun de alimentare cu apă La centrifugare, aparatul se poate de-
3 plasa. Respectaţi observaţiile privind
4 Capace locul de instalare.
Notă: Respectaţi informaţiile referitoa-
re la "siguranţă" → Pagina 4 şi "preve-
nirea prejudiciilor materiale"
→ Pagina 11 pentru a putea utiliza
aparatul în condiţii de siguranţă.

14
Instalarea şi conectarea ro

AVERTISMENT Locul de instalare Cerinţe


Pericol de electrocutare! Pe o bârnă din lemn Instalaţi aparatul pe o
Aparatul este prevăzut cu piese ali- placă din lemn rezis-
mentate cu tensiune electrică. Atinge- tentă la apă, fixată cu
rea pieselor alimentate cu tensiune şuruburi pe pardosea-
electrică este periculoasă. lă. Grosimea plăcii din
▶ Nu utilizaţi aparatul fără placa de lemn trebuie să fie de
acoperire. cel puţin 30 mm.
Într-un corp de bucă- ¡ Este necesară o lă-
AVERTISMENT tărie ţime de 60 cm a
Pericol de rănire! nişei.
În cazul funcţionării pe un soclu, apa- ¡ Amplasaţi aparatul
ratul s-ar putea răsturna. numai sub un blat
▶ Înainte de punerea în funcţiune a de lucru continuu,
aparatului, fixaţi în mod obligatoriu fixat ferm de dula-
picioruşele aparatului cu "eclisele purile învecinate.
de prindere" → Pagina 34 furniza-
te de producător. Pe un perete Nu prindeţi niciun furt-
un între perete şi apa-
ATENŢIE! rat.
¡ Dacă aparatul este montat în zone
cu pericol de îngheţ sau în aer li-
ber, apa reziduală îngheţată poate
cauza deteriorarea aparatului, iar
furtunurile îngheţate pot suferi fisuri
sau crăpături. Îndepărtarea siguranţelor de
▶ Nu montaţi şi nu utilizaţi aparatul transport
în zone cu pericol de îngheţ sau
în aer liber. Aparatul este asigurat cu siguranţe
¡ Înainte de părăsirea fabricii, apara- pentru transport pe partea posterioa-
tul a fost supus unui test de fun- ră.
cţionare şi poate conţine apă rezi- Observaţii
duală. Dacă aparatul este înclinat ¡ Respectaţi informaţiile referitoare
la peste 40°, apa reziduală se la "siguranţă" → Pagina 4 şi "preve-
poate scurge. nirea prejudiciilor materiale"
▶ Înclinaţi cu atenţie aparatul. → Pagina 11 pentru a putea utiliza
aparatul în condiţii de siguranţă.
Locul de instalare Cerinţe ¡ Păstraţi siguranţele de transport,
Pe un soclu Fixaţi aparatul cu "ecli- şuruburile şi manşoanele în vede-
sele de prindere" rea "transportului" → Pagina 61
→ Pagina 34. ulterior.

15
ro Instalarea şi conectarea

1. Scoateţi furtunurile din suporturi. 4. Îndepărtaţi cele 4 manşoane.

2. Desfaceţi toate cele 4 siguranţe de 5. Montaţi cele 4 capace.


transport cu ajutorul unei chei
SW13 şi scoateţi-le ⁠.

6. Apăsaţi cele 4 capace.

3. Scoateţi cablul de alimentare elec-


trică din suport.

16
Instalarea şi conectarea ro

Conectarea aparatului Modalităţile de racordare la sistemul


de evacuare a apei
Racordaţi aparatul la reţeaua de ali-
mentare cu energie electricăl la siste- Aceste informaţii vă ajută să vă racor-
mul de alimentare cu apă şi la siste- daţi aparatul la sistemul de evacuare
mul de evacuare a apei. a apei.
Notă: Respectaţi informaţiile referitoa-
Racordarea furtunului de alimentare re la "siguranţă" → Pagina 4 şi "preve-
cu apă nirea prejudiciilor materiale"
Notă → Pagina 11 pentru a putea utiliza
¡ Respectaţi informaţiile referitoare aparatul în condiţii de siguranţă.
la "siguranţă" → Pagina 4 şi "preve-
nirea prejudiciilor materiale" ATENŢIE!
→ Pagina 11 pentru a putea utiliza La evacuare, furtunul de eliminare a
aparatul în condiţii de siguranţă. apei este supus unei presiuni şi se
poate desprinde din racord.
1. Racordaţi furtunul de alimentare cu ▶ Asiguraţiţi furtunul de evacuare a
apă la aparat. apei împotriva desprinderii acci-
dentale.
Notă: Respectaţi înălţimile de pompa-
re.
2 Înălţimea maximă de pompare este
de 100 cm.

1 Evacuarea într-un si- Asiguraţi racordul cu


fon ajutorul unui colier de
furtun (24 - 40 mm).

2. Racordaţi furtunul pentru alimenta-


re cu apă la robinetul de apă (26,4
mm = 3/4").
Scurgerea într-o chiu- Fixaţi şi asiguraţi furtu-
vetă nul de evacuare a
apei cu ajutorul unui
¾˝ "cot" → Pagina 34 .
min.
10 mm

min.
17 mm Scurgerea într-o ţeavă Fixaţi şi asiguraţi furtu-
din plastic cu mufă din nul de evacuare a
cauciuc sau într-o gu- apei cu ajutorul unui
ră de scurgere. "cot" → Pagina 34 .
3. Deschideţi cu atenţie robinetul de
apă verificând cu această ocazie
etanşeitatea poziţiilor de racordare.

17
ro Instalarea şi conectarea

2. Pentru a echilibra aparatul, rotiţi pi-


cioruşele de reglare ale acestuia.
Verificaţi poziţia aparatului cu aju-
torul unei nivel cu bulă de aer.

Îndreptarea aparatului
Pentru a reduce gomotele şi vibraţiile
şi pentru a preveni deplasarea de pe
loc a aparatului, acesta trebuie în-
dreptat corect.
Notă: Respectaţi informaţiile referitoa-
re la "siguranţă" → Pagina 4 şi "preve-
nirea prejudiciilor materiale"
→ Pagina 11 pentru a putea utiliza Toate picioruşele aparatului trebuie
aparatul în condiţii de siguranţă. să stea fix pe podea.
1. Rotiţi piuliţele în sens antiorar cu 3. Cu o cheie SW17 strângeți ferm
ajutorul unei chei SW17. contrapiulițele către carcasă.

În acest timp, ţineţi ferm picioruşul


aparatului şi nu îl deplasaţi pe înă-
lţime.

Racordarea electrică a apara-


tului
Notă: Respectaţi informaţiile referitoa-
re la "siguranţă" → Pagina 4 şi "preve-
nirea prejudiciilor materiale"
→ Pagina 11 pentru a putea utiliza
aparatul în condiţii de siguranţă.
1. Introduceţi ştecherul cablului de
alimentare de la reţea al aparatului
în priză.

18
Instalarea şi conectarea ro

Datele cu privire la conectarea


aparatului le găsiţi la "Date tehni-
ce" → Pagina 64.
2. Verificaţi ca ştecherul de la reţea
să fie fixat bine.

19
ro Cunoaşterea
Cunoaşterea

Cunoaşterea
Cunoaşterea

Aparatul
Aici găsiţi o privire de ansamblu asupra componentelor aparatului dvs.

3 4 5 6

2 7 7

În funcție de tipul aparatului, unele detalii pot să difere de cele prezentate în


imagine, de exemplu, culoarea şi forma.

1 "Clapeta pentru întreţinere a pompei 6 "Cablu de alimentare electrică"


pentru soluţia de spălare" → Pagina 18
→ Pagina 46 "Siguranţe de transport" → Pagina 15
7
2 Hublou

3 " Sertarul pentru detergent"


→ Pagina 21
4 "Elemente de acţionare"
→ Pagina 21
5 "Furtun de evacuare a apei"
→ Pagina 17

20
Cunoaşterea ro

Sertar pentru detergent 1 Ajutor pentru măsurare pentru deter-


gentul lichid
Aici puteţi vizualiza o prezentare ge- → "Utilizarea recipientului de dozare a
nerală a structurii sertarului pentru detergentului lichid", Pagina 40
detergent.
2 Compartimentul II:
¡ detergent pentru spălarea principa-

¡ produs anticalcar
4 ¡ înălbitor
¡ produs de îndepărtare a peterlor
3 3 Compartimentul :
¡ balsam
¡ apret lichid
¡ produs pentru impregnare
4 Compartimentul I:
¡ Detergent pentru prespălare
1 2 ¡ Detergent de igienizare

Elemente de acţionare
Prin intermediul elementului de operare setaţi toate funcţiile aparatului dvs şi
primiţi informaţii cu privire la stadiul de operare.

1 1

2 3

1 "Programe" → Pagina 27 3 "Tastele" → Pagina 25 şi "afişajul"


→ Pagina 23
2 "Selectorul de programe"
→ Pagina 39

21
ro Cunoaşterea

Logica de funcţionare
Una dintre zonele afişajului reacţione-
ază la atingere. Pentru a activa setări-
le, apăsaţi tastele. Setările activate
sunt evidenţiate pe afişaj. Puteţi să
modificaţi sau să dezactivaţi setările
activate apăsând în mod repetat tas-
tele corespunzătoare de pe afişaj.
ATENŢIE!
În cazul utilizării necorespunzătoare,
display-ul poate suferi deteriorări.
▶ Nu apăsaţi puternic suprafaţa dis-
play-ului.
▶ Nu atingeţi suprafaţa display-ului
cu obiecte cu vârfuri sau muchii
ascuţite.

1 2

22
Afişajul ro
Afişajul

Afişajul
Pe display puteți vedea valorile curente de setare, posibilitățile de selectare sau
Afişajul

textele cu instrucțiuni.

Afişajul Denumire Descriere


00:40 1 Durata programului/Du- Durata estimată cu aproximaţie a programului sau du-
rata rămasă a progra- rata rămasă a programului.
mului
⁠ 10 1 Timp de programare Ora de finalizare a programului a fost stabilită şi sunt
"Gata în" afişate orele rămase.
→ "Taste", Pagina 25
9 kg 1 Recomandare de încăr- Cantitatea maximă de încărcare pentru programul se-
care tat este prezentată în kg.
Prespălare Starea programului
Spălare Starea programului
Clătire Starea programului
⁠ Centrifugare Starea programului
End Finalizarea programului Starea programului
+1 / +2 / +3 Clătire Plus Ciclurile de clătire suplimentare sunt activate.
→ "Taste", Pagina 26
Consum de energie Consumul de energie pentru programul setat.
¡ : consum redus de energie
¡ : consum crescut de energie
1
Exemplu

23
ro Afişajul

Afişajul Denumire Descriere


Consumul de apă Consumul de apă pentru programul setat.
¡ : consum redus de apă
¡ : consum crescut de apă
Semnal de final Setare de bază
Semnalul sonor al tas- Setare de bază
telor
Luminozitatea afişajului Setare de bază
⁠ Memento privind cură- se aprinde intermitent: Tamburul este murdar. Derulaţi
ţarea tamburului programul ⁠ Drum Clean pentru curăţarea şi îngriji-
rea tamburului şi a rezervorului pentru soluţia de spă-
lare.
→ "Curăţarea tamburului", Pagina 45
⁠ Sistemul de control al aprindere intermitentă: Sistemul automat de control al
tensiunii tensiunii recunoaşte scăderile nepermise ale tensiunii.
Programul se întrerupe.
Notă: Programul este continuat atunci când alimenta-
rea cu tensiune este din nou posibilă.
⁠ Sistemul de control al se aprinde intermitent: Programul a fost întrerupt din
tensiunii cauza scăderilor nepermitse ale tensiunii. Alimentarea
cu tensiune este din nou posibilă şi programul este
continuat.
Notă: Durata programului se prelungeşte.
Detectarea spumei Aparatul a detectat o cantitate prea mare de spumă.
⁠ Hublou ¡ se aprinde: Hubloul este blocat şi nu poate fi des-
chis.
¡ se aprinde intermitent: Hubloul nu este închis co-
rect.
¡ stins: Hubloul este deblocat şi poate fi deschis.
⁠ Robinetul de apă ¡ Apa nu are presiune.
¡ Presiunea apei este prea mică.
E:60 / -2B 1 Eroare Cod de eroare/Afişaj de eroare/Semnal.
1
Exemplu

24
Taste ro
Taste

Taste
Aici găsiţi o prezentare generală a tastelor şi setărilor aferente acestora.
Taste

Selectarea setărilor programelor depinde de programul setat. Posibilităţile de


selectare pentru fiecare program sunt descrise în cadrul prezentării generale
pentru
→ "Programe", Pagina 27.

Tasta Opţiuni Descriere


(Start/Pauză) ¡ pornire Porniţi, anulaţi sau întrerupeţi programul.
¡ anulare
¡ întrerupere
Speed ¡ activare Activaţi sau dezactivaţi ciclul de spălare cu dura-
¡ dezactivare tă redusă.
Notă: Consumul energetic este crescut.
Rezultatele de spălare nu sunt afectate.
(Ulei) Selecţie multiplă Selectaţi tipul de pete.
(Vin roşu) Temperatura, mişcarea tamburului şi timpul de
(Sânge) înmuiere variază în funcţie de tipul de pete.
(Larbă)
/ ⁠ (Gata) 1 - 24 de ore Stabilirea finalizării programului.
Durata programului este indicată de numărul de
ore setat.
După pornirea programului va fi afişată durata
acestuia.
Notă: Configuraţi valorile de reglare cu ajutorul
tastelor.
⁠ - 90° (Selectare - 90 °C Reglaţi temperatura în °C.
temperatură)
⁠ - 1400 (Centrifuga- - 1400 rot/min Reglaţi turaţia de centrifugare sau dezactivaţi
re) funcţia de centrifugare.
Cu opţiunea apa este evacuată, iar funcţia de
centrifugare de la finalul ciclului de spălare este
dezactivată. Rufele rămân ude în tambur.
(Întrerupătorul prin- ¡ conectare Conectaţi sau deconectaţi aparatul.
cipal) ¡ deconectare

25
ro Taste

Tasta Opţiuni Descriere


⁠ 3s (Blocare acces ¡ activare Activaţi sau dezactivaţi sistemul de siguranţă îm-
copii apasati 3 sec.) ¡ dezactivare potriva accesului copiilor.
Asiguraţi panoul de comandă împotriva acţionării
accidentale.
Dacă sistemul de siguranţă împotriva accesului
copiilor este activat, iar aparatul este deconectat,
sistemul de siguranţă împotriva accesului copiilor
rămână activat.
→ "Sistem de siguranţă împotriva accesului copi-
ilor", Pagina 43
(Setari de baza) Setările de bază Modificarea setărilor aparatului.
(Prespălare) ¡ activare Activaţi sau dezactivaţi funcţia de prespălare, de
¡ dezactivare exemplu, pentru spălarea rufelor foarte murdare.
¡ activare Activaţi sau dezactivaţi până la trei cicluri supli-
¡ dezactivare mentare de clătire.
Recomandat pentru pielea deosebit de sensibilă
sau în regiunile în care apa are un grad de durita-
te foarte redus.
(Fără centrifugare) ¡ activare Activaţi sau dezactivaţi centrifugarea şi evacua-
¡ dezactivare rea apei la finalul procesului de spălare.
După ultimul ciclu de clătire, rufele rămân în apă.
¡ activare Activaţi sau dezactivaţi modul de funcţionare si-
¡ dezactivare lenţioasă, de exemplu, în cazul spălării pe timpul
nopţii.
Semnalul sonor de la finalul programului este
dezactivat, iar durata ciclului final de centrifugare
este redusă.
(Anti-sifonare) ¡ activare Activaţi sau dezactivaţi funcţia antişifonare.
¡ dezactivare Pentru a reduce gradul de şifonare a rufelor, du-
rata ciclului de centrifugare şi turaţia de centrifu-
gare sunt reduse.
După finalizarea ciclului de spălare, rufele sunt
ude şi trebuie puse la uscat.
(Programe favorite) ¡ salvare Dacă menţineţi apăsată tasta timp de aproximativ
¡ setare 3 secunde, sunt salvate setările individuale ale
programului.
→ "Stocarea setărilor programului", Pagina 39
Dacă apăsaţi scurt tasta, setaţi programul cu se-
tările individuale ale programului.

26
Programe

Programe
Programe

Aici puteţi vizualiza o prezentare generală a programului. Aici sunt prezentate informaţii privind încărcarea şi po-
sibilităţile de setare a programului.
Recomandare: Pe etichetele de îngrijire ale rufelor găsiţi informaţii suplimentare privind programul care trebuie
selectat.
→ "Simbolurile de pe etichetele de îngrijire", Pagina 37

Program Descriere Setările programului

Speed

fugare (rot/min) 1

Încărcare maximă (kg)


turaţie maximă de centri-

temperatură maximă (°C) 1


Cottons  (Bum- Spălaţi articole textile rezistente la uzu- 9 90 1400
bac) ră, din bumbac, in sau amestecuri.
Pentru a utiliza un program scurt adec-
vat pentru rufe cu un grad mediu de ⁠ ⁠ ⁠ ⁠ ⁠ ⁠ ⁠
murdărie, activaţi Speed . Dacă este ac-
tivat Speed , cantitatea maximă de în-
cărcare este redusă la 5 kg.
Cotton Colour  Spălaţi articole textile rezistente la uzu- 9 90 1400 – ⁠ ⁠ ⁠ ⁠ ⁠ ⁠
(Bumbac colorate) ră, din bumbac, in sau amestecuri.
Programul de economisire a energiei.
1
Setarea programului

27
Programe ro
28
Program Descriere Setările programului

Speed
ro Programe

fugare (rot/min) 1

Încărcare maximă (kg)


turaţie maximă de centri-

temperatură maximă (°C) 1


Notă: Din motive de economisire a
energiei, temperatura de spălare efecti-
vă poate să diferite de temperatura de
spălare setată. Eficienţa procesului de
spălare corespunde dispoziţiilor legale.
Eco 40-60 Spălaţi articole textile din bumbac, in şi 9 – 1400 – ⁠ ⁠ ⁠ ⁠ ⁠ ⁠
amestecuri.
Adecvat pentru articole textile cu un
grad mediu de murdărire.
Notă: Articolele textile ale căror etiche-
te de îngrijire prezintă simbolul cu
40 °C sau cu 60 °C, pot fi spălate
împreună. Pentru obţinerea unei efi-
cienţe energetice optime, producătorul
a reglat o temperatură optimă de spăla-
re pentru acest program.
Temperatura de spălare este activată şi
nu poate fi modificată.
Easy-Care  (Ingri- Spălaţi articole textile din ţesături sinte- 4 60 1200
jire uşoară) tice sau amestecuri.
1
Setarea programului
Program Descriere Setările programului

Speed

fugare (rot/min) 1

Încărcare maximă (kg)


turaţie maximă de centri-

temperatură maximă (°C) 1


Quick Mix  Spălaţi articole textile din bumbac, in, fi- 4 60 1400
(Mixte) bre sintetice şi amestecuri.
Adecvat pentru rufe cu un grad redus
de murdărie.
Delicates/Silk  Spălaţi articole textile sensibile, lavabile, 2 40 800 –
(Delicate/Mătase) din mătase, vâscoză şi sintetice.
Utilizaţi un detergent adecvat pentru ru-
fe delicate sau mătase.
Notă: Spălaţi într-un săculeţ special arti-
colele textile deosebit de delicate sau
articolele textile care conţin închizători
de tip cârlig, închizători de tip ochet sau
capse.
⁠ Wool  (Lană) Spălaţi textile din lână sau cu conţinut 2 40 800 – – – – –
de lână lavabile manual sau în maşina
de spălat rufe.
Petru a preveni intrarea la apă a rufelor,
tamburul roteşte rufele într-un mod deo-
sebit de delicat şi cu pauze lungi.
1
Setarea programului

29
Programe ro
30
Program Descriere Setările programului

Speed
ro Programe

fugare (rot/min) 1

Încărcare maximă (kg)


turaţie maximă de centri-

temperatură maximă (°C) 1


Utilizaţi un detergent adecvat pentru lâ-
nă.
⁠ Rinse (Clătire) Clătire cu centrifugare ulterioară şi eva- – – 1400 – – – –
cuarea apei.
⁠ Spin/Drain  Centrifugaţi şi evacuaţi apa. – – 1400 – – – – – –
(Centrifugare/Eva- Dacă doriţi doar evacuarea apei, activaţi
cuare) . Rufele nu sunt entrigugate.
⁠ Dark Wash Articole textile din bumbac de culoare 4 40 1200
(Haine închise la cu- închisă şi intensă şi articole textile uşor
loare) de întreţinut, de exemplu jeans.
Spălaţi rufele întoarse pe dos.
Folosiţi detergent lichid.
⁠ Drum Clean Curăţaţi şi îngrijiţi tamburul. – – 1200 – – – – – –
(Curăţare tambur) Utilizaţi programul în următoarele ca-
zuri:
¡ înainte de prima utilizare
¡ în cazul spălării frecvente la o tem-
peratură de spălare de 40 °C sau
mai mică
¡ după o perioade lungă de absenţă
1
Setarea programului
Program Descriere Setările programului

Speed

fugare (rot/min) 1

Încărcare maximă (kg)


turaţie maximă de centri-

temperatură maximă (°C) 1


Utilizaţi un detergent pudră universal
sau un detergent cu înălbitor.
Pentru a evita formarea spumei, redu-
ceţi la jumătate cantitatea de detergent.
Nu utilizaţi balsam.
Nu folosiţi detergent pentru lână, pentru
rufe delicate sau lichid.
Notă: Dacă nu aţi folosit mai mult timp
niciun program la temperatura de 60 °C
sau la o temperatură mai mare, indica-
torul privind curăţarea tamburului se
aprinde intermitent pentru a vă aminti.
⁠ Shirts/Blouses Spălaţi cămăşi şi bluze care nu necesită 2 60 800 –
(Cămaşi/Bluze) călcare, din bumbac, in, fibre sintetice
sau amestecuri.
Recomandare: Pentru a evita şifona-
rea rufelor, activaţi . Rufele sunt cen-
trifugate doar pentru scurt timp şi pot fi
1
Setarea programului

31
Programe ro
32
Program Descriere Setările programului

Speed
ro Programe

fugare (rot/min) 1

Încărcare maximă (kg)


turaţie maximă de centri-

temperatură maximă (°C) 1


îmbibate cu apă când sunt scoase din
aparat. Atârnaţi cămăşile şi bluzele îm-
bibate cu apă pentru a le usca.
Spălaţi cămăşile şi bluzele din mătase
sau materiale delicate cu programul De-
licates/Silk  .
⁠ Sportswear Spălaţi articole textile sport şi articole 2 40 800 –
(Sport/Fitness) textile pentru exterior din materiale sin-
thetice, microfibre şi lână.
Utilizaţi un detergent adecvat pentru ar-
ticole textile sport.
Nu utilizaţi balsam.
Recomandare: Rufele cu un grad înalt
de murdărie trebuie spălate cu progra-
mul Easy-Care  .
⁠ Super Quick Spălaţi articole textile din bumbac, fibre 4 40 1200 ⁠ – ⁠ ⁠ – ⁠ –
15'/30' (Rapid 15 sintetice şi amestecuri.
´/30´) Program scurt pentru cantităţi mici de
rufe cu un grad redus de murdărie.
1
Setarea programului
Program Descriere Setările programului

Speed

fugare (rot/min) 1

Încărcare maximă (kg)


turaţie maximă de centri-

temperatură maximă (°C) 1


Durata programului este de aproximativ
30 de minute.
Dacă doriţi să reduceţi durata progra-
mului la 15 minute, activaţi Speed . Can-
titatea maximă de încărcare se reduce
la 2 kg.
1
Setarea programului

33
Programe ro
ro Accesorii
Accesorii

Accesorii
Utilizați accesorii originale. Acestea sunt adaptate pentru aparatul dumneavoas-
Accesorii

tră.

Utilizare Număr de comandă


Prelungitor pentru furtunul de Prelungirea furtunului de ali- WMZ2381
alimentare cu apă mentare cu apă rece sau cu sis-
tem Aquastop (2,50 m).
Piedestal cu glisieră Suspendaţi aparatul pentru a-l WMZ20490
putea încărca şi descărca cu
uşurinţă.
În glisieră este integrat un coş
pentru rufe pentru transporta-
rea rufelor.
Inele de susţinere Optimizaţi stabilitatea aparatu- WMZ2200
lui.
Cot Fixaţi furtunul de evacuare a 00655300
apei.
Casetă pentru detergent lichid Dozaţi detergentul lichid. 00605740
Anschlussventil Anschlussventil als Sicherheit- 10015611
seinrichtung gegen Rückfließen
von Wasser in das Leitungsnetz.

Înainte de prima utilizare

1. Apăsaţi pe .
Înainte de prima utilizare
Pregătiţi aparatul pentru utilizare.
Înainte de prima utilizare

Pornirea procesului de evacu-


are a apei reziduale
Aparatul dumneavoastră a fost verifi-
cat amănunţit înainte de părăsirea fa-
bricii. Pentru a elimin aposibilele rezi-
duuri de apă de la verificare, porniţi
prima dată un proces de spălare fără
rufe. Pornirea aparatului poate dura câ-
Notă: Respectaţi informaţiile referitoa- teva secunde.
re la "siguranţă" → Pagina 4 şi "preve- 2. Setaţi programul ⁠ Drum Clean .
nirea prejudiciilor materiale" 3. Închideţi hubloul.
→ Pagina 11 pentru a putea utiliza
aparatul în condiţii de siguranţă.

34
Rufe ro

4. Trageţi sertarul pentru detergent. 7. Pentru a porni programul, apăsaţi


pe (Start/Pauză).
a Pe afişaj apare durata rămasă a
programului.
8. Porniţi primul ciclu de spălare sau
apăsaţi pe pentru a deconecta
aparatul.
→ "Utilizarea de bază", Pagina 39

Rufe

Rufe
Puteţi spăla în acest aparat toate ti-
Rufe

5. Introduceţi detergent pudră univer-


sal în compartimentul II. purile de textile pe ale căror etichetă
de îngrijire este specificat faptul că
acestea sunt adecvate pentru spăla-
rea în manşina de spălat rufe, pre-
cum şi textile din lână care pot fi spă-
late manual.
Pentru îndepărtarea mirosurilor ne-
plăcute, puteţi împrospăta articolele
textile utilizând doar oxigen activ.

Pregătirea rufelor
ATENŢIE!
Pentru a preveni formarea spumei, Obiectele rămase în buzunarele arti-
folosiţi numai jumătate din cantita- colelor vestimentare pot cauza deteri-
tea de detergent recomandată de orări ale rufelor şi avarierea tamburu-
producătorul detergentului în cazul lui.
rufelor cu un grad redus de murdă- ▶ Înainte de utilizare, scoateţi toate
rie. Nu folosiţi detergent pentru lâ- obiectele din buzunarele articolelor
nă sau pentru rufe delicate. vestimentare.
6. Împingeţi sertarul pentru detergent. ▶ Pentru a vă proteja aparatul şi rufe-
le, verificaţi în prealabil rufele.
– goliţi toate buzunarele
– îndepărtaţi prin periere nisipul
de după revere şi din buzunare
– închideţi feţele de plapumă şi
feţele de pernă
– închideţi toate fermoarele, închi-
zătorile cu bandă de tip scai, în-
chizătorile de tip cârlig şi închi-
zătorile de tip ochet

35
ro Rufe

– legaţi curelele din material textil – Tipul de ţesătură şi tipul de fibră


şi curelele de la şorţuri sau, da- – rufe albe
că este cazul, folosiţi sac pentru – rufe colorate
rufe Rufele colorate noi trebuie
– scoateţi inelele de la perdele şi spălate pentru prima dată se-
benzile sau introduceţi perdelele parat de celelalte rufe.
într-un sac pentru rufe – "Gradul de murdărie"
– pentru rufele de dimensiuni mici, → Pagina 36
de exemplu, şosete pentru copii, – "Simbolurile de pe etichetele de
utilizaţi un sac pentru rufe îngrijire" → Pagina 37
– scoateţi rufele din tambur şi în-
tindeţi-le Împrospătarea rufelor
– spălaţi rufe mari împreună cu ru-
fe mici Notă
– pe petele recente aplicaţi soluţie Pentru împrospătarea rufelor respectaţi
de detergent (nu frecaţi) următoarele recomandări:
– petele uscate, persistente sunt ¡ adecvat pentru toate tipurile de
îndepărtate după mai multe spă- materiale textile, chiar şi pentru
lări textile pe a căror etichetă de îngriji-
re există indicaţia aufcare au indi-
Sortarea rufelor caţia de curăţare chimică, de
exemplu, costume, jachete, panta-
Notă: Respectaţi informaţiile referitoa- loni
re la "siguranţă" → Pagina 4 şi "preve- ¡ nu este adecvat pentru îndepărta-
nirea prejudiciilor materiale" rea petelor, urmelor de transpiraţie
→ Pagina 11 pentru a putea utiliza şi mirosurilor neplăcute
aparatul în condiţii de siguranţă. Aceste rufe trebuie spălate.
▶ Pentru optimizarea rezultatelor de ¡ împrospătaţi numai rufe uscate
spălare şi pentru evitarea decolo- ¡ după împrospătare, scuturaţi scurt
rării, înainte de spălare sortaţi rufe- rufele
le după următoarele criterii.

Gradele de murdărie
Gradul de murdărire Gradul de murdărie Exemple
uşor ¡ fără urme de murdărie sau pete îmbrăcăminte uşoară de vară sau
vizibile sport, care a fost purtată câteva
¡ rufele au un miros neplăcut ore
mediu urme de murdărie sau pete uşoare ¡ tricouri, cămăşi, bluze care sunt
vizibile transpirate sau purtate de mai
multe ori
¡ prosoape sau lenjerie de pat fo-
losite până la o săptămână
puternic urme de murdărie sau pete foarte prosoape pentru ştergerea vaselor,
vizibile articole de îmbrăcăminte pentru
sugari, îmbrăcăminte de lucru

36
Detergentul şi produsele de îngrijire ro

Simbolurile de pe etichetele de îngrijire


Simbolurile indică programul recomandat, iar numerele de pe simboluri repre-
zintă temperatura de spălare maximă recomandată.

Simbol Proces de spălare Program recomandat


⁠ ⁠ ⁠ mediu Bumbac
⁠ ⁠ delicat Uşor de întreţinut
⁠ deocebit de delicat Fibre textile fine/Mătase, pentru
spălare manuală
Spălare manuală Lână
nu este adecvat pentru spălarea în maşi- –
na de spălat rufe

Recomandare: În secţiunea www.gi- Indicaţiile producătorului privind utili-


netex.ch găsiţi mai multe informaţii yarea şi doyarea sunt disponibile pe
privind simbolurile de înhrijire. ambalaj.
Observaţii
Detergentul şi produsele de îngrijire

¡ utilizaţi numai detergenţi lichizi


Detergentul şi produsele adecvaţi
¡ nu amestecaţi detergenţi lichizi di-
de îngrijire feriţi
Prin alegerea şi utiliyarea corectă a ¡ nu amestecaţi detergentul şi balsa-
Detergentul şi produsele de îngrijire

detergentului şi produsului de îngrijire mul


vă protejaţi aparatul şi rufele. Puteţi ¡ nu folosiţi produse care au fost de-
utiliza orice tip de detergent şi pro- pozitate un timp prea îndelungat şi
dus de îngrijire care este adecvat sunt îngroşate puternic
pentru maşini comerciale de spălat ¡ nu folosiţi soluţii cu conţinut de sol-
rufe. venţi, substanţe iritante sau care
emană gaze,de exemplu, înălbitori
Notă: Respectaţi informaţiile referitoa- lichizi
re la "siguranţă" → Pagina 4 şi "preve- ¡ Utilizaţi agenţi coloranţi în cantităţi
nirea prejudiciilor materiale" mici, sarea poate ataca oţelul ino-
→ Pagina 11 pentru a putea utiliza xidabil
aparatul în condiţii de siguranţă. ¡ nu utilizaţi înălbitori în aparat

Îngrijirea rufelor
Informaţiile vă ajută să alegeţi detergentul adecvat pentru articolele dumnea-
voastră textile.

Detergent Textile Program Temperatură


Detergent universal, cu articole albe rezistente la Bumbac de la rece până la
agenţi de albire temperaturi înalte, din in 90 °C
sau bumbac

37
ro Detergentul şi produsele de îngrijire

Detergent Textile Program Temperatură


Detergent pentru rufe colo- articole textile colorate, din Bumbac de la rece până la
rate, fără clor şi agenţi de in sau bumbac 60 °C
albire
Detergent pentru rufe colo- articole textile colorate, din Uşor de întreţi- de la rece până la
rate/fine, fără agenţi de al- fibre uşor de întreţinut, sau nut 60 °C
bire sintetice
Detergent delicat articole textile deosebit de Delicate/Măta- de la rece până la
delicate, din mătase sau vâ- se 40 °C
scoză
Detergent pentru articole Lână Lână de la rece până la
din lână 40 °C

Recomandare: La rubrica
www.cleanright.eu găsiţi mai multe in-
formaţii privind detergentul, produse-
le de îngrijire şi produsele de curăţa-
re pentru utilizarea în mediul casnic.

Dozarea detergentului
Prin dozarea detergentului se asigură ¡ gradul de duritate a apei
obţinerea unor rezultate de spălare Pentru a determina gradul de duri-
optime economia de resurse. tate a apei, adresaţi-vă companiei
Dozarea detergentului se realizează în de distribuţie a apei de la nivel lo-
funcţie de: cal sau efectuaţi un test cu ajutorul
¡ cantitatea de rufe unui tester pentru determinarea du-
¡ gradul de murdărire rităţii apei.
Gradul de duritate a apei

Domeniul de duritate grad total de duritate, în grad de duritate măsurat în


mmol/l grade germane (°dH)
redus (I) 0 - 1,5 0 - 8,4
mediu (II) 1,5 - 2,5 8,4 - 14
înalt (III) peste 2,5 peste 14

Exemplu de indicaţie a producătorului


în ceea ce priveşte detergentul
Exemplele se referă la un grad de în-
cărcare standard de 4 - 5 kg.

Gradul de murdărie uşor mediu puternic


Gradul de duritate a apei: redus/mediu 40 ml 55 ml 80 ml
Grad de duritate a apei: înalt/foarte 55 ml 80 ml 105 ml
înalt

38
Utilizarea de bază ro

Cantităţile de dozare recomandate de Modificarea setărilor progra-


producütor sunt specificate pe amba-
laj.
mului
¡ Adaptaţi cantităţile de dozare în În funcţie de program şi de starea
funcţie de gradul de încărcare a acestuia, puteţi modifica sau activa şi
aparatului. dezactiva setările acestuia.
Notă: Prezentare generală a tuturor
Utilizarea de bază

setărilor de program:
Utilizarea de bază Cerinţă: Este setat un program.
Utilizarea de bază

▶ Modificaţi setările programului.


Porniţi aparatul Setările programului nu sunt stoca-
▶ Apăsaţi pe . te permanent pentru acest pro-
gram.

Stocarea setărilor programu-


lui
Puteţi salva ca favorite setările indivi-
duale ale programului.
Cerinţe
¡ Este setat un program.
¡ Setările programului sunt modifica-
te.
Pornirea aparatului poate dura câ- ▶ Apăsaţi timp de aproximativ 3 se-
teva secunde. cunde pe .
Pentru a accesa programul stocat,
Setarea programului apăsaţi pe .
Notă: Pentru a suprascrie progra-
1. Aduceţi selectorul de programre în mul stocat, parcurgeţi din nou
dreptul "programului" → Pagina 27 aceste etape.
dorit.
Introducerea rufelor
Observaţii
¡ Respectaţi informaţiile referitoare
la "siguranţă" → Pagina 4 şi "preve-
nirea prejudiciilor materiale"
→ Pagina 11 pentru a putea utiliza
aparatul în condiţii de siguranţă.
¡ Pentru a preveni şifonarea, ţineţi
cont de gradul maxim de încărcare
pentru "program" → Pagina 27.
2. Dacă este necesar, "modificaţi se-
Cerinţă: Pregătiţi şi sortaţi rufele.
tările programului" → Pagina 39. → "Rufe", Pagina 35

39
ro Utilizarea de bază

1. Deschideţi hubloul. 2. Apăsaţi inserţia şi scoateţi sertarul


pentru detergent.

2. Asiguraţi-vă că tamburul este gol.


3. Introduceţi rufele despăturite în 3. Montaţi recipientul de dozare.
tambur.
4. Notă: Asiguraţi-vă că rufele nu
rămân prinse în hublou.
Închideţi hubloul.

Utilizarea recipientului de do-


zare a detergentului lichid
În cazul în care comandaţi recipientul
de dozare ca accesoriu, acesta tre-
buie montat chiar de dumneavoastră.
1. Trageţi sertarul pentru detergent. 4. Introduceţi sertarul pentru deter-
gent.

40
Utilizarea de bază ro

Utilizarea recipientului de do- ¡ Nu utilizaţi ajutorul pentru măsura-


re pentru detergent lichid în cazul
zare pentru detergent lichid detergenţilor sub formă de gel, de-
Pentru dozarea detergentului lichid, tergenţilor pudră, dacă este activat
puteţi introduce în sertarul pentru de- programele cu prespălare sau la
tergent un recipient de dozare. timpul de programare Gata în.
1. Trageţi sertarul pentru detergent. Cerinţă: Informaţi-vă cu privire la do-
2. Glisaţi spre înainte recipientul de zarea optimă a "detergentului şi bal-
dozare. samului de rufe." → Pagina 37
1. Trageţi sertarul pentru detergent.
2. Adăugaţi detergent.
→ "Sertar pentru detergent",
Pagina 21
3. Dacă este necesar, adăugaţi un
produs de îngrijire.
4. Împingeţi sertarul pentru detergent.

Pornirea programului
Notă: Dacă doriţi să modificaţi durata
de timp rămasă până la finalizarea
3. Apăsaţi recipientul de dozare şi fi- programului, setaţi mai întâi funaţia
xaţi-l. Gata în.
▶ Apăsaţi pe .
a Tamburul se roteşte şi se realizea-
ză detectarea încărcăturii în decurs
de până la 2 minute, după care se
realizează alimentarea cu apă.
a Pe afişaj este preyentată durata
programului sau durata pentru fun-
cţia Gata în.
a Dacă este pornit un program cu
oxigen activ, după pornirea progra-
mului tamburul este iluminat, iar
4. Împingeţi sertarul pentru detergent.
aburul produs este vizibil.

Adăugarea de rufe
Adüugarea detergentului şi
produselor de îngrijire Observaţii
¡ Respectaţi informaţiile referitoare
Observaţii la "siguranţă" → Pagina 4 şi "preve-
¡ Respectaţi informaţiile referitoare nirea prejudiciilor materiale"
la "siguranţă" → Pagina 4 şi "preve- → Pagina 11 pentru a putea utiliza
nirea prejudiciilor materiale" aparatul în condiţii de siguranţă.
→ Pagina 11 pentru a putea utiliza ¡ Dacă este pornit un program cu
aparatul în condiţii de siguranţă. oxigen activ, după pornirea progra-
mului nu mai puteţi încărca rufe în
aparat.
41
ro Utilizarea de bază

1. Apăsaţi pe . 2. Scoateţi rufele.


Aparatul se opreşte temporar şi
verifică dacă este posibilă adăuga-
rea sau scoaterea rufelor. Ţineţi
cont de starea programului.
2. Adăugaţi sau scoateţi rufele.
3. Închideţi hubloul.
4. Apăsaţi pe .

Anularea programului
După pornirea programului, puteţi
anula oricând programul.
Notă: Respectaţi informaţiile referitoa- Deconectarea aparatului
re la "siguranţă" → Pagina 4 şi "preve-
nirea prejudiciilor materiale" 1. Apăsaţi pe .
→ Pagina 11 pentru a putea utiliza
aparatul în condiţii de siguranţă.
1. Apăsaţi pe .
2. Deschideţi hubloul.
În cazul unei temperaturi ridicate şi
al unui nivel ridicat al apei, hubloul
aparatului rămâne blocat din moti-
ve de siguranţă.
– La o temperatură ridicată, porniţi
programul ⁠ Rinse .
– La un nivel ridicat al apei, porniţi
programul ⁠ Spin sau ⁠ Drain. 2. Închideţi robinetul de apă.
3. Scoateţi rufele. 3. Uscaţi prin ştergere garnitura din
cauciuc şi îndepărtaţi corpurile
Scoaterea rufelor străine.
Notă: Respectaţi informaţiile referitoa-
re la "siguranţă" → Pagina 4 şi "preve-
nirea prejudiciilor materiale"
→ Pagina 11 pentru a putea utiliza
aparatul în condiţii de siguranţă.
1. Deschideţi hubloul.

4. Lăsaţi deschise hubloul şi sertarul


pentru detergent, pentru ca apa ră-
masă să se poată evapora.

42
Sistem de siguranţă împotriva accesului copiilor ro
Sistem de siguranţă împotriva accesului copiilor

Sistem de siguranţă îm-


potriva accesului copiilor
Asiguraţi aparatul împotriva acţionării
Sistem de siguranţă împotriva accesului copiilor

accidentale a elementlor de coman-


dă.

Activarea sistemului de sigu-


ranţă împotriva accesului co-
piilor
▶ Apăsaţi timp de aproximativ 3 se-
cunde pe ⁠ 3s .
a Panoul de comandă este blocat.
a Sistemul de siguranţă împotriva ac-
cesului copiilor rămâne activat şi
după deconectarea aparatului.

Dezactivarea sistemului de si-


guranţă împotriva accesului
copiilor
Cerinţă: Pentru a dezactiva sistemul
de siguranţă împotriva accesului co-
piilor, aparatul trebuie să fie conectat.
▶ Apăsaţi timp de aproximativ 3 se-
cunde pe ⁠ 3s .

43
ro Setările de bază
Setările de bază

Setările de bază
Puteţi seta aparatul dvs. în funcţie de necesităţile dvs.
Setările de bază

Prezentare generală a setărilor de bază


Aici găsiţi o prezentare generală a setărilor de bază ale aparatului.

Setare de bază Simbol Valoare Descriere


Semnal de final 0 (dezactivat) Setaţi intensitatea semnalului la sfârşitul
1 (slab) programului.
2 (medie)
3 (tare)
4 (foarte ta-
re)
Semnalul sonor al 0 (dezactivat) Setaţi intensitatea semnalului la selectarea
tastelor 1 (slab) tastelor.
2 (medie)
3 (tare)
4 (foarte ta-
re)
Curăţarea tambu- ⁠ On (activat) Activaţi sau dezactivaţi funcţia de curăţare a
rului OFF (dezacti- tamburului.
vat)
Luminozitatea afi- 1 (redusă) Setarea luminozităţii afişajului.
şajului 2 (medie)
3 (înaltă)
4 (foarte înal-
tă)

Modificarea setărilor de bază


1. Pentru a configura setările de ba-
ză, apăsaţi tasta .
2. Pentru a configura setarea de bază
dorită, apăsaţi tasta .
a Pe afişaj apare valoarea de bază
setată şi valoarea actuală.
3. Pentru a modifica valoarea, apăsaţi
pe / .
4. Pentru a părăsi setările de bază,
deconectaţi aparatul.

44
Curăţare şi îngrijire ro
Curăţare şi îngrijire

▶ După fiecare ciclu de funcţionare,


Curăţare şi îngrijire lăsaţi huboul aparatului deschis şi
lăsaţi sertarul pentu detergent să
Pentru a asigura funcţionarea optimă
Curăţare şi îngrijire

se usuce.
a aparatului pentru o perioadă înde-
lungată de timp, curăţaţi-l şi îngrijiţi-l ▶ Derulaţi programul ⁠ Drum Clean
cu atenţie. fără rufe.
Utilizaţi detergenţi pudră universali.
Recomandări privind îngriji-
rea aparatului Curăţarea sertarului pentru
Pentru a asigura funcţionarea înde- detergent
lungată a aparatului dumneavoastră,
Notă: Respectaţi informaţiile referitoa-
ţineţi cont de recomandările privind
îngrijirea aparatului. re la "siguranţă" → Pagina 4 şi "preve-
nirea prejudiciilor materiale"
Curăţaţi carcasa şi pa- Componentele apara- → Pagina 11 pentru a putea utiliza
noul de comandă utili- tului rămân curate şi aparatul în condiţii de siguranţă.
zând numai apă şi o igienizate. 1. Trageţi sertarul pentru detergent.
lavetă umedă.
2. Apăsaţi inserţia şi scoateţi sertarul
Îndepărtaţi toate res- Depunerile recente pentru detergent.
turile de detergent, pot fi îndepărtate cu
resturile de la pulveri- uşurinţă.
zare sau reziduurile. 1
Lăsaţi hubloul şi serta- Apa reziduală se pate
rul pentru detergent usca şi duce la forma-
deschise după utiliza- rea de mirosuri neplă-
re. cute în interiorul apa-
ratului. 2
Curăţarea tamburului
Curăţaţi tamburul în cazul spălării
frecvente la o temperatură de spălare 3. Apăsaţi caseta de jos în sus.
de 40 °C sau mai mică sau în cazul
neutilizării aparatului pentru o perioa-
dă îndelungată de timp.

ATENŢIONARE
Pericol de rănire!
Spălarea îndelungată la temperaturi
scăzute şi ventilarea necorespunză-
toare a aparatului pot cauza deterio-
rări ale tamburului şi răniri.
▶ Activaţi cu regularitate un program
de curăţare a tamburului sau spă-
lat la temperaturi de minimum 60
°C.

45
ro Curăţare şi îngrijire

4. Curăţaţi cu apă şi o perie sertarul luţie de decalcifiere, respectaţi instru-


pentru detergent şi caseta, apoi cţiunile de utilizare ale producătoru-
uscaţi-le. lui.
ATENŢIE!
Utilizarea de produse de decalcifiere
necorespunzătoare, de exemplu, de
produse de decalcifiere pentru cafeti-
ere, poate duce la deteriorarea apa-
ratului.
▶ Pentru aceast aparat utilizaţi numai
produse de decalcifiere disponibile
pe site-ul nostru web sau la unităţi-
le de service ale producătorului.

5. Introduceţi şi fixaţi caseta. Curăţarea pompei pentru so-


luţia de spălare
Curăţaţi pompa pentru soluţia de
clătire dacă aceasta prezintă defe-
cţiuni, de exemplu, dacă este înfun-
dată sau produce zgomote de zdrăn-
gănit.
Golirea pompei pentru soluţia de
detergent
Notă: Respectaţi informaţiile referitoa-
re la "siguranţă" → Pagina 4 şi "preve-
6. Curăţaţi locaşul pentru sertarul nirea prejudiciilor materiale"
pentru detergent. → Pagina 11 pentru a putea utiliza
aparatul în condiţii de siguranţă.
1. Închideţi robinetul de apă.
2. Deconectaţi aparatul.
3. Deconectaţi ştecherul de la reţea-
ua de alimentare cu energie elec-
trică.

7. Împingeţi sertarul pentru detergent.

Decalcifiere
Dacă detergentul este dozat corect,
decalcifierea aparatului nu este nece-
sară. Dacă totuşi doriţi să utilizaţi so-
46
Curăţare şi îngrijire ro

4. Deschideţi clapeta de întreţinere. 7. Scoateţi furtunul de golire din su-


port.

5. Scoateţi clapeta de întreţinere.


8. ATENŢIONARE - Pericol de
opărire! La spălarea la temperaturi
înalte, soluţia de spălare se înfier-
bântă.
▶ Nu atingeţi soluţia de spălare fier-
binte.
Pentru a permite scurgerea apei în
vas, scoateţi capacul de închidere.

6. Împingeţi un vas cu o dimensiune


corespunzătoare sub orificiu.

9. Apăsaţi pe capacul de închidere.

47
ro Curăţare şi îngrijire

10. Fixaţi furtunul de golire în suport. 2. Curăţaţi spaţiul interior, filetul capa-
cului pompei şi carcasa pompei.

Curăţarea pompei pentru soluţia de 3. Asiguraţi-vă că rotorul cu palete al


spălare pompei pentru soluţia de spălare
Notă: Respectaţi informaţiile referitoa- poate fi rotit.
re la "siguranţă" → Pagina 4 şi "preve- 4. Aşezaţi la loc capacul pompei şi
nirea prejudiciilor materiale" înfiletaţi-l până la opritor.
→ Pagina 11 pentru a putea utiliza
aparatul în condiţii de siguranţă.
Cerinţă: "Pompa pentru soluţia de
90°
spălare este goală." → Pagina 46
1. Desfiletaţi cu atenţie capacul pom-
pei astfel încât în pompa pentru
soluţia de spălare să existe numai
apă reziduală.

Mânerul capacului pompei trebuie


să fie poziţionat vertical.
5. Introduceţi şi blocaţi clapeta pentru
întreţinere.

1 2

6. Închideţi clapeta pentru întreţinere.

48
Curăţare şi îngrijire ro

Curăţarea furtunului de eva- 5. Montaţi la loc furtunul de evacuare


a apei şi asiguraţi racordul cu aju-
cuare a apei de la sifon torul unui colier de furtun.
Dacă furtunul de evacuare a apei de
la sifon este contaminat sau soluţia
de spălare nu este evacuată prin
pompare, este necesară curăţarea
acestora.
1. Deconectaţi aparatul.
2. Deconectaţi ştecherul de la siste-
mul de alimentare cu energie elec-
trice.
3. Desfaceţi brida furtunului şi scoa-
teţi cu atenţie furtunul de evacuare
a apei.
Curăţaţi sitele din sistemul de
alimentare cu apă.
Curăţaţi sita din sistemul de alimenta-
re cu apă dacă aceasta este înfunda-
tă sau dacă presiunea apei este prea
scăzută.
Golirea furtunului de alimentare cu
apă
1. Închideţi robinetul de apă.
Apa reziduală se poate scurge. 2. Setaţi un program, cu excepţia
⁠ Rinse , ⁠ Spin sau ⁠ Drain.
4. Curăţaţi furtunul de evacuare a
apei şi ştuţurile de la sifon. 3. Porniţi programul şi lăsaţi-l să rule-
ze aproximativ 40 de secunde.
4. Deconectaţi aparatul.
5. Deconectaţi ştecherul de la siste-
mul de alimentare cu energie elec-
trice.
Curăţarea sitei de la racordul de apă
Notă: Respectaţi informaţiile referitoa-
re la "siguranţă" → Pagina 4 şi "preve-
nirea prejudiciilor materiale"
→ Pagina 11 pentru a putea utiliza
aparatul în condiţii de siguranţă.
Cerinţă: Furtunul de alimentare cu
apă este gol.

49
ro Curăţare şi îngrijire

1. Scoateţi furtunul pentru alimentare Cerinţă: Furtunul de alimentare cu


cu apă de la robinetul de apă. apă este gol.
→ "Golirea furtunului de alimentare
cu apă", Pagina 49
1. Scoateţi furtunul din partea din
spate a aparatului.

2. Curăţaţi sita utilizând o perie mică.


2

2. Scoateţi sita cu ajutorul unui cleş-


te.

3. Racordaţi furtunul de alimentare cu


apă şi verificaţi dacă este etanş.

3. Curăţaţi sita utilizând o perie mică.

Curăţarea sitei de la aparat


Notă: Respectaţi informaţiile referitoa-
re la "siguranţă" → Pagina 4 şi "preve-
nirea prejudiciilor materiale" 4. Montaţi la loc sita.
→ Pagina 11 pentru a putea utiliza
aparatul în condiţii de siguranţă.

50
Curăţare şi îngrijire ro

5. Racordaţi furtunul şi verificaţi


etanşeitatea acestuia.

51
ro Remediaţi defecţiunile
Remediaţi defecţiunile

Remediaţi defecţiunile
Defecţiunile minore pot fi remediate chiar de dumneavoastră. Înainte de a con-
Remediaţi defecţiunile

tacta unitatea de service, consultaţi informaţiile privind remedierea defecţiunilor.


Astfel evitaţi cheltuielile inutile.

AVERTISMENT
Pericol de electrocutare!
Reparaţiile executate incorect sunt periculoase.
▶ Numai personalul de specialitate are permisiunea de a efectua lucrări de re-
paraţii la nivelul aparatului.
▶ La reparaţia aparatului trebuie utilizate numai piese de schimb originale.
▶ Dacă se deteriorează cablul de racordare la reţea al acestui aparat, acesta
trebuie înlocuit de către producător, de către serviciul său pentru clienţi sau
de către o persoană calificată în mod similar, pentru a evita pericolele.

Erori de funcţionare
Defecţiune Cauză Remedierea defecţiunilor
Afişajul este stins, iar se Modul de economisire a ▶ Apăsaţi orice tastă.
aprinde intermitent. energiei este activ. a Afişajul se aprinde din nou.
"E:36 / -10" Conducta de evacuare sau ▶ Curăţaţi conducta de evacuare şi
furtunul de evacuare a apei furtunul de evacuare a apei.
este înfundat/ă.
Conducta de evacuare sau ▶ Asiguraţi-vă că conducta de evacua-
furtunul de evacuare a apei re şi furtunul de evacuare a apei nu
este îndoit/ă sau gripat/ă. sunt îndoite sau gripate.
Pompa pentru soluţia de ▶ → "Curăţarea pompei pentru solu-
spălare este înfundată. ţia de spălare", Pagina 46
Furtunul de evacuare a apei ▶ Montaţi furtunul de evacuare a apei
este instalat la o înălţime la o înălţime de maximum 1 metru.
prea mare.
Cantitatea de detergent este ▶ Măsură imediată: Amestecaţi o lin-
prea mare. gură de balsam cu 0,5 litri de apă şi
turnaţi amestecul în compartimen-
tul din stânga (nu se aplică în cazul
spălării de articole pentru exterior,
articole sport şi articole care conţin
puf).
▶ La următoarea spălare cu aceeaşi
încărcătură, reduceţi cantitatea de
detergent.

52
Remediaţi defecţiunile ro

Defecţiune Cauză Remedierea defecţiunilor


"E:36 / -10" La furtunul de evacuare a ▶ Scoateţi prelungirile nepermise de
apei este montată o prelun- la furtunul de evacuare a apei. Co-
gire nepermisă. nectarea aparatului
"E:36 / -25 / -26" Pompa pentru soluţia de ▶ → "Curăţarea pompei pentru solu-
spălare este înfundată. ţia de spălare", Pagina 46
⁠ Presiunea apei este redusă. Nu este posibilă remedierea.
Sitele din sistemul de ali- ▶ "Curăţaţi sitele din sistemul de ali-
mentare cu apă sunt înfun- mentare cu apă" → Pagina 49.
date.
Robinetul de apă este închis. ▶ Deschideţi robinetul de apă.
Furtunul de alimentare cu ▶ Asiguraţi-vă că furtunul de alimenta-
apă este îndoit sau blocat. re cu apă nu este îndoit sau blocat.
se aprinde intermitent. Sistemul de control al tensiu- ▶ Nu este posibilă remedierea.
nii detectează dacă tensiu-
Notă: După stabilizarea alimentării cu
nea a scăzut la o valoare ne-
tensiune, programul îşi continuă deru-
permisă.
larea în mod normal.
Subtensiunea poate să pro- Nu este posibilă remedierea.
voace o prelungire a duratei
programului.
Cantitatea de detergent este ▶ Măsură imediată: Amestecaţi o lin-
prea mare. gură de balsam cu 0,5 litri de apă şi
turnaţi amestecul în compartimen-
tul din stânga (nu se aplică în cazul
spălării de articole pentru exterior,
articole sport şi articole care conţin
puf).
▶ La următoarea spălare cu aceeaşi
încărcătură, reduceţi cantitatea de
detergent.
⁠ se aprinde. Temperatură este prea înal- ▶ Aşteptaţi până când temperatura a
tă. scăzut.
▶ → "Anularea programului",
Pagina 42
Nivelul apei este prea ridicat. ▶ Porniţi programul ⁠ Drain.
Sunt rufe prinse în hublou. 1. Deschideţi din nou hubloul.
2. Scoateţi rufele care au fost prinse.
3. Închideţi hubloul.
4. Pentru a porni programul apăsaţi
pe .

53
ro Remediaţi defecţiunile

Defecţiune Cauză Remedierea defecţiunilor


⁠ se aprinde intermitent. Hubloul nu este închis. 1. Închideţi hubloul.
2. Pentru a porni programul apăsaţi
pe .
Toate celelalte coduri de Deficienţe de funcţionare ▶ Apelaţi la unitatea de service abilita-
eroare. tă.
→ "Serviciul clienţi", Pagina 63
Aparatul nu funcţionează. Fişa de reţea a cablului de ▶ Conectaţi aparatul la reţeaua de cu-
alimentare nu este introdusă rent.
în priză.
Siguranţa este defectă. ▶ Verificaţi siguranţa din panoul de si-
guranţe.
Alimentarea cu curent elec- ▶ Verificaţi funcţionarea iluminării in-
tric a fost întreruptă. teriorului şi altor aparate din încăpe-
re.
Programul nu porneşte. Tasta nu a fost apăsată. ▶ Apăsaţi pe .
Hubloul nu este închis. 1. Închideţi hubloul.
2. Pentru a porni programul apăsaţi
pe .
Sistemul de siguranţă împo- ▶ → "Dezactivarea sistemului de sigu-
triva accesului copiilor este ranţă împotriva accesului copiilor",
activat. Pagina 43
/ ⁠ este activat. ▶ Verificaţi dacă / ⁠ este activat.
→ "Taste", Pagina 25
Sunt rufe prinse în hublou. 1. Deschideţi din nou hubloul.
2. Scoateţi rufele care au fost prinse.
3. Închideţi hubloul.
4. Pentru a porni programul apăsaţi
pe .
Uşa nu se deschide. este activat. ▶ Continuaţi programul selectând
⁠ Spin sau ⁠ Drain şi apăsând pe
.
Temperatură este prea înal- ▶ Aşteptaţi până când temperatura a
tă. scăzut.
▶ → "Anularea programului",
Pagina 42
Nivelul apei este prea ridicat. ▶ Porniţi programul ⁠ Drain.
Programul de tratare cu oxi- ▶ Aşteptaţi până la descompunerea
gen activ a fost anulat, oxige- oxigenului activ.
nul activ s-a descompus.

54
Remediaţi defecţiunile ro

Defecţiune Cauză Remedierea defecţiunilor


Uşa nu se deschide. Pană de curent. ▶ Deschideţi hubloul cu ajutorul siste-
mului de deblocare de urgenţă.
→ "Deblocarea de urgenţă",
Pagina 61
Soluţia de spălare nu este Conducta de evacuare sau ▶ Curăţaţi conducta de evacuare şi
evacuată. furtunul de evacuare a apei furtunul de evacuare a apei.
este înfundat/ă.
Conducta de evacuare sau ▶ Asiguraţi-vă că conducta de evacua-
furtunul de evacuare a apei re şi furtunul de evacuare a apei nu
este îndoit/ă sau gripat/ă. sunt îndoite sau gripate.
Pompa pentru soluţia de ▶ → "Curăţarea pompei pentru solu-
spălare este înfundată. ţia de spălare", Pagina 46
este activat. ▶ Continuaţi programul selectând
⁠ Spin sau ⁠ Drain şi apăsând pe
.
Furtunul de evacuare a apei ▶ Montaţi furtunul de evacuare a apei
este instalat la o înălţime la o înălţime de maximum 1 metru.
prea mare.
Cantitatea de detergent este ▶ Măsură imediată: Amestecaţi o lin-
prea mare. gură de balsam cu 0,5 litri de apă şi
turnaţi amestecul în compartimen-
tul din stânga (nu se aplică în cazul
spălării de articole pentru exterior,
articole sport şi articole care conţin
puf).
▶ La următoarea spălare cu aceeaşi
încărcătură, reduceţi cantitatea de
detergent.
La furtunul de evacuare a ▶ Scoateţi prelungirile nepermise de
apei este montată o prelun- la furtunul de evacuare a apei. Co-
gire nepermisă. nectarea aparatului
Apa nu se scurge. Detergen- Tasta nu a fost apăsată. ▶ Apăsaţi pe .
tul nu ajunge în interiorul Sitele din sistemul de ali- ▶ "Curăţaţi sitele din sistemul de ali-
tamburului. mentare cu apă sunt înfun- mentare cu apă" → Pagina 49.
date.
Robinetul de apă este închis. ▶ Deschideţi robinetul de apă.
Furtunul de alimentare cu ▶ Asiguraţi-vă că furtunul de alimenta-
apă este îndoit sau blocat. re cu apă nu este îndoit sau blocat.

55
ro Remediaţi defecţiunile

Defecţiune Cauză Remedierea defecţiunilor


Mai multe încercări de cen- Sistemul de control al centri- ▶ Nu este o defecţiune - nu sunt nece-
trifugare. fugării compensează deze- sare intervenţii.
chilibrul prin distribuirea re-
Notă: Este recomandat ca la încărcare
petată a rufelor.
să introduceţi împreună în tambur atât
rufe de dimensiuni mari, cât şi mici. Ru-
fele de dimensiuni diferite se distribuie
mai bine la centrifugare.
Durata programului se modi- Desfăşurarea programului ▶ Nu este o defecţiune - nu sunt nece-
fică în timpul procesul de este optimizată electronic. sare intervenţii.
spălare. Acest lucru poate duce la
modificarea duratei progra-
mului.
Sistemul de control al centri- ▶ Nu este o defecţiune - nu sunt nece-
fugării compensează deze- sare intervenţii.
chilibrul prin distribuirea re-
Notă: Este recomandat ca la încărcare
petată a rufelor.
să introduceţi împreună în tambur atât
rufe de dimensiuni mari, cât şi mici. Ru-
fele de dimensiuni diferite se distribuie
mai bine la centrifugare.
Sistemul de control al spu- ▶ Nu este o defecţiune - nu sunt nece-
mei porneşte o clătire dacă sare intervenţii.
se formează prea multă spu-
mă.
Apa din tambur nu este vizi- Apa se află sub zona vizibilă. ▶ Nu este o defecţiune - nu sunt nece-
bilă. sare intervenţii.
▶ Nu adăugaţi în mod suplimentar
apă în aparat în timpul operării.
Tamburul trepideză după Cauza este o testare internă ▶ Nu este o defecţiune - nu sunt nece-
pornirea programului. a motorului. sare intervenţii.
În compartimentul se află Caseta din compartimentul ▶ → "Curăţarea sertarului pentru de-
apă reziduală. este blocată. tergent", Pagina 45
Vibraţii şi deplasări ale apa- Aparatul este îndreptat co- ▶ Îndreptarea aparatului
ratului în timpul centrifugării. rect.
Picioarele aparatului nu sunt ▶ Fixaţi picioarele aparatului. Îndrep-
fixate. tarea aparatului
Siguranţele pentru transport ▶ Îndepărtarea siguranţelor de trans-
nu sunt scoase. port

56
Remediaţi defecţiunile ro

Defecţiune Cauză Remedierea defecţiunilor


Tamburul se roteşte, însă Funcţia de detectare a încăr- ▶ Nu este o defecţiune, nu sunt nece-
apa nu se scurge. căturii este activă. sare intervenţii.
Notă: Funcţia de detecater a încărcă-
turii poate avea o durată de până la 2
minute.
Formare a unei cantităţi mari Cantitatea de detergent este ▶ Măsură imediată: Amestecaţi o lin-
de spumă. prea mare. gură de balsam cu 0,5 litri de apă şi
turnaţi amestecul în compartimen-
tul din stânga (nu se aplică în cazul
spălării de articole pentru exterior,
articole sport şi articole care conţin
puf).
▶ La următoarea spălare cu aceeaşi
încărcătură, reduceţi cantitatea de
detergent.
Turaţia înaltă de centrifugare A fost setată o turaţie de ▶ La următorul proces de spălare se-
nu a fost atinsă. centrifugare prea mică. taţi o turaţie de centrifugre mai ma-
re.
este activat. ▶ Selectaţi un program corespunză-
tor pentru tipul de material textil in-
trodus în aparat.
→ "Programe", Pagina 27
Sistemul de control al excen- ▶ Introduceţi din nou rufele în tambur.
trării egalizează excentrarea
Notă: Este recomandat să introduceţi
reducând turaţia de centrifu-
împreună în tambur atât rufe de dimen-
gare.
siuni mari, cât şi mici. Rufele de dimen-
siuni diferite se distribuie mai bine la
centrifugare.
▶ Porniţi programul ⁠ Spin.
Programul de centrifugare Conducta de evacuare sau ▶ Curăţaţi conducta de evacuare şi
nu porneşte. furtunul de evacuare a apei furtunul de evacuare a apei.
este înfundat/ă.
Conducta de evacuare sau ▶ Asiguraţi-vă că conducta de evacua-
furtunul de evacuare a apei re şi furtunul de evacuare a apei nu
este îndoit/ă sau gripat/ă. sunt îndoite sau gripate.
Sistemul de control al deze- ▶ Introduceţi din nou rufele în tambur.
chilibrului a anulat centrifu-
Notă: Este recomandat să introduceţi
garea din cauza repartizării
împreună în tambur atât rufe de dimen-
neuniforme a rufelor.
siuni mari, cât şi mici. Rufele de dimen-
siuni diferite se distribuie mai bine la
centrifugare.

57
ro Remediaţi defecţiunile

Defecţiune Cauză Remedierea defecţiunilor


Programul de centrifugare ▶ Porniţi programul ⁠ Spin.
nu porneşte.
Zgomoz de huruit. Apa este presurizată şi distri- ▶ Nu este o defecţiune - Acesta este
buită în sertarul pentru de- un zgomot de funcţionare normal.
tergent.
Zgomote puternice în timpul Aparatul este îndreptat co- ▶ Îndreptarea aparatului
centrifugării. rect.
Picioarele aparatului nu sunt ▶ Fixaţi picioarele aparatului. Îndrep-
fixate. tarea aparatului
Siguranţele pentru transport ▶ Îndepărtarea siguranţelor de trans-
nu sunt scoase. port
Zgomot de bâzâit uşor, conti- Funcţia de tratare cu oxigen ▶ Nu este o defecţiune - Acesta este
nuu ventilatorului. activ este activă. un zgomot de funcţionare normal.
Zgomot de zdrăngănit, zăn- În interiorul pompei pentru ▶ → "Curăţarea pompei pentru solu-
gănit în pompa pentru solu- soluţia de spălare au pătruns ţia de spălare", Pagina 46
ţia de spălare. corpuri străine.
Zgomot de foşnitor de aspi- Pompa pentru soluţia de ▶ Nu este o defecţiune - Acesta este
rare, ritmic. spălare este activă, soluţia un zgomot de funcţionare normal.
de spălare este eliminată
prin pompare.
Articolele vestimentare se şi- Turaţia de centrifugare este ▶ La următorul proces de spălare se-
fonează. prea înaltă. taţi o turaţie de centrifugre mai mi-
că.
Volumul încărcăturii este ▶ La următorul proces de spălare, re-
prea mare. duceţi volumul încărcăturii.
Este setat un program greşit ▶ Selectaţi un program corespunză-
pentru tipul de material textil tor pentru tipul de material textil in-
introdus în aparat. trodus în aparat.
→ "Programe", Pagina 27
Detergentul sau balsamul pi- Prea mult detergent sau bal- ▶ Atunci când dozaţi detergentul li-
cură de pe garnitură şi se sam în sertarul pentru deter- chid şi balsamul, aveţi grijă să nu
acumulează pe uşă sau în gent. depăşiţi marcajul din interioul serta-
pliul garniturii. rului pentru detergent.
Rezultatul centrifugării nu A fost setată o turaţie de ▶ La următorul proces de spălare se-
este satisfăcător. Rufele sunt centrifugare prea mică. taţi o turaţie de centrifugre mai ma-
ude/prea umede. re.
▶ Porniţi programul ⁠ Spin.
este activat. ▶ Selectaţi un program corespunză-
tor pentru tipul de material textil in-
trodus în aparat.
→ "Programe", Pagina 27

58
Remediaţi defecţiunile ro

Defecţiune Cauză Remedierea defecţiunilor


Rezultatul centrifugării nu Conducta de evacuare sau ▶ Curăţaţi conducta de evacuare şi
este satisfăcător. Rufele sunt furtunul de evacuare a apei furtunul de evacuare a apei.
ude/prea umede. este înfundat/ă.
Conducta de evacuare sau ▶ Asiguraţi-vă că conducta de evacua-
furtunul de evacuare a apei re şi furtunul de evacuare a apei nu
este îndoit/ă sau gripat/ă. sunt îndoite sau gripate.
Sistemul de control al deze- ▶ Introduceţi din nou rufele în tambur.
chilibrului a anulat centrifu-
Notă: Este recomandat să introduceţi
garea din cauza repartizării
împreună în tambur atât rufe de dimen-
neuniforme a rufelor.
siuni mari, cât şi mici. Rufele de dimen-
siuni diferite se distribuie mai bine la
centrifugare.
▶ Porniţi programul ⁠ Spin.
Sistemul de control al excen- ▶ Introduceţi din nou rufele în tambur.
trării egalizează excentrarea
Notă: Este recomandat să introduceţi
reducând turaţia de centrifu-
împreună în tambur atât rufe de dimen-
gare.
siuni mari, cât şi mici. Rufele de dimen-
siuni diferite se distribuie mai bine la
centrifugare.
▶ Porniţi programul ⁠ Spin.
Reziduuri de detergent pe Detergentul poate conţine ▶ Porniţi programul ⁠ Rinse .
rufele umede. reziduuri insolubile în apă,
care se depun pe rufe.
Reziduuri de detergent pe Detergentul poate conţine ▶ Periaţi rufele după spălare şi usca-
rufele uscate. reziduuri insolubile în apă, re.
care se depun pe rufe.
Se scurge apă de la furtunul Furtunul de alimentare cu 1. Racordaţi corect furtunul de alimen-
de alimentare cu apă. apă nu este racordat corect/ tare cu apă. Racordarea furtunului
ferm. de alimentare cu apă
2. Strângeţi ferm îmbinarea.
Se scurge apă de la furtunul Furtunul de evacuare a apei ▶ Înlocuiţi furtunul de evacuare a
de evacuare a apei. este deteriorat. apei.
Furtunul de evacuare a apei ▶ Racordaţi corect furtunul de evacu-
nu este racordat corect. are a apei. Modalităţile de racorda-
re la sistemul de evacuare a apei

59
ro Remediaţi defecţiunile

Defecţiune Cauză Remedierea defecţiunilor


În interiorul aparatul s-au for- Umiditatea şi resturile de de- ▶ → "Curăţarea tamburului",
mat depuneri. tergent pot favoriza dezvolta- Pagina 45
rea de bacterii.
▶ Cand nu utilizaţi aparatul, lăsaţi des-
chise hubloul şi sertarul pentru de-
tergent astfel încât apa reziduală să
se poată evapora.

60
Transport, depozitare şi eliminare ro

Deblocarea de urgenţă 2. → "Golirea furtunului de alimentare


cu apă", Pagina 49.
Dacă doriţi să scoateţi rufele, de 3. Deconectaţi aparatul.
exemplu, în cazul unei pene de cu- 4. Scoateţi ştecherul aparatului din
rent, puteţi debloca manual hubloul. priză.
Deblocarea hubloului 5. Evacuaţi restul de soluţie de spăla-
re.
Cerinţă: "Pompa pentru soluţia de
→ "Curăţarea pompei pentru solu-
spălare este goală." → Pagina 46
ţia de spălare", Pagina 46
1. ATENŢIE! Apa care se scurge 6. Demontaţi furtunurile.
poate duce la pagube materiale.
▶ Nu deschideţi hubloul dacă apa Fixarea siguranţelor de trans-
este vizibilă prin acesta.
port
Trageţi în jos mecanismul de de-
blocare de urgenţă cu ajutorul unei Pentru a preveni deteriorarea apara-
scule şi eliberaţi-l. tului în timpul transportului, asiguraţi-l
cu siguranţele de transport.
1. Scoateţi cele 4 capace.
‒ Dacă este necesar, utilizaţi o şu-
rubelniţă pentru a scoate capa-
cele.

a Sistemul de blocare a hubloului es-


te deblocat.
2. Introduceţi şi blocaţi clapeta pentru
întreţinere.
3. Închideţi clapeta pentru întreţinere.
Păstraţi capacele.
Transport, depozitare şi eliminare

2. Montaţi cele 4 manşoane.


Transport, depozitare şi
eliminare
Aici găsiţi informaţii cu privire la cum
Transport, depozitare şi eliminare

pregătiţi aparatul dvs. pentru trans-


port şi depozitare. De asemenea obţi-
neţi informaţii cu privire la eliminarea
aparatelor uzate ca deşeu.

Demontarea aparatului
1. Închideţi robinetul de apă.

61
ro Transport, depozitare şi eliminare

3. Introduceţi toate şuruburile celor 4 Repunerea în funcţiune a apa-


siguranţe de transport şi strângeţi-
le uşor.
ratului
▶ Scoateţi siguranţele pentru trans-
port.

Predarea aparatului vechi


Datorită reciclării ecologice se pot re-
folosi materii prime valoroase.

AVERTISMENT
Pericol de afectare a sănătăţii!
Copii se pot închide în maşină şi ast-
fel îşi pot pune viaţa în pericol.
4. Introduceţi cablul de alimentare ▶ Nu instalaţi aparatul în spatele unei
electrică în suport şi strângeţi uşi batante, care să blocheze sau
toate cele 4 şuruburile ale sigu- să împiedice deschiderea uşii apa-
ranţelor de transport cu ajutorul ratului.
unei chei SW13 ⁠. ▶ În cazul aparatelor scoase din uz,
scoateţi din priză ştecherul cablului
de alimentare electrică, apoi tăiaţi
cablul de alimentare electrică şi
distrugeţi sistemul de blocare a
hubloului aparatului astfel încât
hubloul aparatului să nu mai poată
fi blocat.
1. Scoateţi ştecherul cablului de ra-
cordare la reţea din priză.
2. Separaţi cablul de alimentare.
3. Eliminaţi în mod ecologic aparatul.
5. Introduceţi furtunul în suport.
Informaţii despre modalităţile cu-
rente de eliminare ecologică a
aparatelor pot fi obţinute de la dis-
tribuitorii comerciali de specialitate,
dar şi de la primăria sau adminis-
traţia locală.
Acest aparat este marcat cores-
punzător directivei europene
2012/19/UE în privinţa apara-

62
Serviciul clienţi ro

telor electrice şi electronice Pentru informaţii detaliate despre pe-


vechi (waste electrical and elec- rioada şi condiţiile de garanţie din ţa-
tronic equipment – WEEE). ra dumneavoastră, adresaţi-vă servi-
Directiva prescrie cadrul pentru ciului de asistenţă pentru clienţi, dis-
o preluare înapoi, valabilă în în- tribuitorului local sau accesaţi site-ul
treaga UE, şi valorificarea apa- nostru web.
ratelor vechi. Dacă apelaţi la Serviciul pentru cli-
enţi, trebuie să menţionaţi numărul
de identificare a produsului (E-Nr.) şi
Serviciul clienţi

numărul de fabricaţie (FD) al aparatu-


Serviciul clienţi lui dumneavoastră.
Datele de contact ale serviciului pen-
În cazul în care aveţi întrebări privind
Serviciul clienţi

tru clienţi le găsiţi în lista ataşată a


utilizarea, s-a produs o defecţiune la unităţilor de service pentru clienţisau
aparat pe care nu o puteţi remedia pe pagina noastră de internet.
pe cont propriu sau este necesară
repararea aparatului, adresaţi-vă uni- Numărul de produs (Nr. E) şi
tăţii noastre de service.
Multe dintre defecţiunile care pot numărul de fabricaţie (FD)
apărea pot fi remediate chiar de Numărul produsului (Nr. E) şi numă-
dumneavoastră; pentru aceasta, con- rul de fabricaţie (FD) se găsesc pe
sultaţi informaţiile privind remedierea plăcuţa de tip a aparatului.
defecţiunilor din cadrul acestui manu- În funcţie de model, plăcuţa cu date
al cu instrucţiuni sau de pe site-ul tehnice se află:
nostru web. În cazul în care nu reuşiţi ¡ pe partea interioară a hubloului.
să remediaţi pe cont propriu defecţiu- ¡ pe partea interioară a clapetei de
nile, adresaţi-vă serviciului nostru de întreţinere.
asistenţă pentru clienţi. ¡ pe partea posterioară a aparatului.
Noi asigurăm repararea aparatului
atât în perioada de garanţie acordată Pentru găsi rapid şi uşor datele apa-
de producător, cât şi după expirarea ratului dvs. şi numărul de telefon al
acesteia, de către personalul de ser- serviciului pentru clienţi le puteţi nota
vice, care utilizează piese de schimb undeva să le aveţi la îndemână.
originale.
Piesele de schimb originale, relevan-
te pentru siguranţă, conform Regula-
mentului corespunzător referitor la
designul ecologic se procură de la
unitatea noastră de service abilitată,
pentru o durată de minim 10 ani de
la punerea în circulaţie în interiorul
Spaţiului Economic European.
Notă: Reparaţiile efectuate de perso-
nalul din cadrul unităţii de service
abilitate în cadrul perioadei de ga-
ranţie acordate de producător, în
condiţiile impuse de acesta, sunt gra-
tuite.

63
ro Valori de consum
Valori de consum

Valori de consum
Următoarele informaţii sunt prezentate conform directivei UE privind proiectarea
Valori de consum

ecologică. Valorile specificate pentru alte programe decât Eco 40-60 sunt doar
valori orientative şi au fost emise în conformitate cu standardul EN60456 aflat
în vigoare.

Program Încărca- Durata Consu- Consu- Tempe- Turaţia Umidita-


re (kg) progra- mul de mul de ratura de cen- tea rezi-
mului energie apă (l/ maximă trifugare duală
(h:min)1 (kWh/ ciclu)1 (°C) 5 (rot/min)1 (%)1
ciclu)1 min1
Eco 40-602 9,0 3:37 1,250 61,0 50 1400 50
2
Eco 40-60 4,5 2:52 0,610 45,0 36 1400 50
Eco 40-602 2,5 2:30 0,180 30,0 24 1400 54
Cottons   20 °C 9,0 3:28 0,370 90,0 23 1400 52
Cottons   40 °C 9,0 3:28 1,350 90,0 45 1400 52
Cottons   60 °C 9,0 3:28 1,450 90,0 55 1400 52
Cottons   40 °C 9,0 3:58 1,400 102,0 45 1400 52
+
Easy-Care  4,0 2:28 0,780 61,0 44 1200 27
 40 °C
Quick Mix  4,0 0:59 0,620 44,0 41 1400 53
 40 °C
⁠ Wool   30 °C 2,0 0:40 0,200 40,0 22 800 25
1
Valorile efective se pot abate de la valorile prezentate în funcţie de unii factori de influenţă precum
presiunea apei, duritatea şi temperatura de intrare, temperatura ambiantă, tipul, cantitatea şi gra-
dul de murdărie a rufelor, tipul de detergent utilizat, fluctuaţiile de tensiune şi funcţiile suplimenta-
re selectate.
2
Programul de testare conform directivei UE privind proiectarea ecologică şi directiva UE privind
ezichetarea energetică, cu apă rece (15 °C).

Date tehnice

Cantitatea maximă de 9 kg


Date tehnice încărcare
Aici se găsesc date şi cifre referitoa- Tensiune din reţea 220 - 240 V, 50 Hz
Date tehnice

re la aparatul dvs. Protecţia minimă 10 A


Înălţimea aparatului 85,0 cm la instalare
Lăţimea aparatului 59,8 cm Putere nominală 2300 W
1
Adâncimea aparatului 59,0 cm În funcţie de dotările aparatului
Greutate 80 kg1
1
În funcţie de dotările aparatului

64
Date tehnice ro

Putere absorbită ¡ Mod oprit: 0,10 W


¡ Mod inactiv:
0,50 W
Presiunea apei ¡ Minimum: 100 kPa
(1 bari)
¡ Maximum:
1000 kPa
(10 bari)
Lungimea furtunului 150 cm
de alimentare cu apă
Lungimea furtunului 150 cm
de evacuare a apei
Lungimea cablului de 210 cm
alimentare electrică
1
În funcţie de dotările aparatului
Mai multe informaţii despre modelul
dvs. se găsesc pe Internet la adresa:
https://energylabel.bsh-group.com1.
Acest site Web are o legătură la baza
de date EPREL oficială a UE, pentru
înregistrarea produselor, al cărei site
Web nu mai este publicat din mo-
mentul trimiterii la tipar. Vă rugăm să
respectaţi în acest caz instrucţiunile
din secţiunea de căutare a modelului.
Identificatorul de model constă din
caracterele din partea stângă a barei
înclinate din numărul de produs (E-
Nr.) de pe plăcuţa cu date tehnice.
Alternativ, identificatorul de model se
găseşte şi în prima linie a etichetei
energetice UE.

1
Este valabil numai pentru ţările din Spaţiul Economic European
65
Thank you for buying a
Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

• Expert tips & tricks for your appliance


• Warranty extension options
• Discounts for accessories & spare-parts
• Digital manual and all appliance data at hand
• Easy access to Bosch Home Appliances Service

Free and easy registration – also on mobile phones:


www.bosch-home.com/welcome

Looking for help?


You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems
or a repair from Bosch experts.
Find out everything about the many ways Bosch can support you:
www.bosch-home.com/service
Contact data of all countries are listed in the attached service direc-
tory.
Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München
GERMANY
www.bosch-home.com

*9001537199*
9001537199 (001015)
ro