Sunteți pe pagina 1din 22

Matematică cls a IV-a

NUMĂR DE ORE PE SĂPTĂMÂNĂ: 4


SEMESTRUL I

Aria curriculara : Matematica si stiinte ale naturii


Disciplina : Matematica
Clasa a IV-a
Nr. de ore pe saptamana : 4
Semestrul I- 68 ore
Manual : Matematica, Editura Intuitext
Autori : Mirela Mihaescu, Stefan Pacearca, Anita Dulman, Crenguta Alexe, Otilia Brebenel

UNITATEA DE INVATARE: DIN CARTEA VACANȚEI


PERIOADA: 11.09-15.09.2017

Data Competente Detalieri de Activitati de invatare Resurse materiale si Evaluare


1
Matematică cls a IV-a

continut procedurale
14.09 Deschiderea anului școlar
15.09 1.1; Din cartea -Exerciții și probleme cu operațiile matematice învățate Resurse materiale: manualul, fișe  Observarea
2.3; vacanței -Aflarea numărului necunoscut în exerciții care conțin de lucru
4.4; Resurse procedurale: sistematică
4.5. cele patru operații ascultarea activă, conversaţia,
explicaţia, exercițiul  Tema de lucru in
Forme de organizare: frontal, clasa
individual

16.09 1.1; 1.2; 2.1; Numere. Operatii -Exercitii de scriere, ordonare, comparare a numerelor in  Resurse materiale: manualul  Tema de lucru in
2.2; 2.3; 2.4; cu numere concentrul 0 - 1000 digital, numărătoarea de clasa
2.5; 3.1; 3.2; -Efectuare de exercitii si probleme cu operatiile poziționare, fișe de lucru;  Observarea
4.1; 4.2; 5.1; matematice invatate  Resurse procedurale: sistematica
5.2;5.3 -Aflarea numarului necunoscut exercitiul, conversatia,munca
independenta
17.09 2.5 Ordinea efectuării - utilizarea algoritmului de calcul pentru rezolvarea exercitiilor Resurse materiale: manual Tema de lucru in
5.1. operaţiilor cu folosirea parantezelor rotunde și pătrate digital, fișe de lucru, clasa
5.3. -utilizarea terminologiei matematice în rezolvarea de exerciţii Resurse procedurale: conversaţia,
care conţin cele patru operaţii exerciţiul, problematizarea, jocul
-analiza şi rezolvarea de probleme în care apar exercitii cu didactic, portofoliul
ordinea efectuării operatiilor Forme de organizare: frontal,
-rezolvarea unor probleme utilizând operaţiile învăţate individual, pe perechi, pe echipe
-scrierea exerciţiului corespunzător rezolvării unei probleme
21.09 5.1.  Probleme care - identificarea şi analiza datelor unei probleme (5.3);  Resurse materiale: manual  Tema pentru
5.3. se rezolvă prin - utilizarea terminologiei specifice operațiilor matematice tipar/digital, fișe de lucru; acasă: compunerea
metoda grafică (5.1); Culegere de exerciții și și rezolvarea unor
(sumă și raport) - identificarea expresiilor și cuvintelor din enunţurile probleme clasa a III-a –
probleme folosind
problemelor care sugerează operaţiile aritmetice studiate Matematică, Editura Intuitext
(5.3); metoda grafică
 Resurse procedurale:
- compunerea de probleme schimbând datele numerice conversaţia, explicaţia,
ale unei probleme date (5.3); exerciţiul, problematizarea
- rezolvarea de probleme folosind metoda grafică – sumă
și raport (5.3).
22.09 1.1; 1.2; 2.1; Elemente -Exercitii de indentificare a figurilor si corpurilor  Resurse materiale: manualul  Tema de lucru in
2.2; 2.3; 2.4; intuitive de geometrice digital, trusa de geometrie, clasa
2.5; 3.1; 3.2; geometrie -enumerarea carcteristicilor figurilor/corpurilor fișe de lucru;  Observarea
2
Matematică cls a IV-a

4.1; 4.2; 5.1; geometrice  Resurse procedurale: sistematica


5.2;5.3 -Exercitii de trasare a figurilor/corpurilor geometrice exercitiul, conversatia,munca
-Aflarea perimetrului unei figuri geometrice independenta
23.09 1.1; 1.2; 2.1; Unitati si -Identificarea unitatilor de masura pentru marimile date  Resurse materiale: manualul  Tema de lucru in
2.2; 2.3; 2.4; instrumente de -Rezolvari de exercitii si probleme cu unitatile de masura digital, trusa de geometrie, clasa
2.5; 3.1; 3.2; masura invatate fișe de lucru;  Observarea
4.1; 4.2; 5.1;  Resurse procedurale: sistematica
5.2;5.3 exercitiul, conversatia,munca
independenta
24.09 1.1; Evaluare initiala Itemii de evaluare vizeaza:  Resurse materiale: fisa de Proba scrisa
1.2; -scrierea compararea/descompunerea corectă a numerelor evaluare
2.1; -exercitii si probleme cu operațiile învățate  Resurse procedurale: munca
2.3; -aflarea numărului necunoscut insependenta
2.5; -ordinea efectuarii operatiilor
3.1; -unități de măsură
4.1; -forme și figuri geometrice
4.2; -compararea fracțiilor
5.1; -rezolvarea de probleme cu operații diverse
5.3

UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: NUMERELE NATURALE CUPRINSE ÎNTRE 0 ȘI 1 000 000


PERIOADA: 28.09- 15.10.2020

Data Competențe Detalieri de Activități de învățare Resurse materiale și Evaluare


conținut procedurale

3
Matematică cls a IV-a

28.09 1.1. Formarea, citirea - identificarea unor corespondenţe între două mulţimi de Resurse materiale: manualul, Tema de lucru
2.1. și scrierea numere, în situaţii practice numărătoarea de poziționare, în clasă:
numerelor - scrierea cu cifre/litere a unor numere din intervalul 0 – 1 fișe de lucru; imagini care
naturale 000 000 ilustrează folosirea numerelor
0 – 1 000 000 - citirea şi scrierea numerelor de la 0 la 1 000 000 în viața cotidiană,
-identificarea cifrelor unităţilor/zecilor/ sutelor/miilor/zecilor Resurse procedurale:
de mii/sutelor de mii dintr-un număr conversaţia, explicaţia,
- compunerea şi descompunerea numerelor din/în sute de mii, exerciţiul
zeci de mii, mii, sute, zeci şi unităţi Forme de organizare: frontal,
- numărare cu pas dat, în ordine crescătoare şi descrescătoare, individual, in perechi
cu precizarea limitelor intervalului
- identificarea regulii de construcţie a unui şir de numere
- compunerea şi descompunerea numerelor din/în sute de mii,
zeci de mii, mii, sute, zeci şi unităţi
29.09 2.1. Compararea și - compararea unor numere mai mici decât 1 000 000 utilizând Resurse materiale: manualul, Tema de lucru
2.2. ordonarea algoritmul de comparare numărătoarea de poziționare, în clasă
numerelor - scrierea rezultatelor obţinute prin comparare, utilizând jetoane cu numere, fișe de
naturale semnele <, >, = lucru,
0 – 1 000 000 - generarea de numere mai mici decât 1 000 000, care Resurse procedurale:
îndeplinesc condiţii date conversaţia, explicaţia,
- precizarea succesorului şi a predecesorului unui număr demonstrația, exerciţiul,
- ordonarea crescătoare/descrescătoare a unor numere mai problematizarea.
mici sau egale cu 1 000 000 Forme de organizare: frontal,
- determinarea unor numere care să respecte condiţii date individual, pe perechi
(mai mic decât ...., mai mare sau egal cu .... etc.)

30.09 2.2. Compararea și - compararea unor numere mai mici decât 1 000 000 utilizând Resurse materiale: manualul Evaluarea după
2.3. ordonarea algoritmul de comparare numărătoare de poziționare, rezolvarea
numerelor - scrierea rezultatelor obţinute prin comparare, utilizând fișe de lucru, sarcinilor de
naturale semnele <, >, = Resurse procedurale: învățare
0 – 1 000 000 - ordonarea crescătoare/descrescătoare a unor numere mai conversaţia, explicaţia,
mici sau egale cu 1 000 000 demonstrația, exerciţiul.
- determinarea unor numere care să respecte condiţii date Forme de organizare: frontal,
(mai mic decât ...., mai mare sau egal cu .... etc.) individual, pe grupe

4
Matematică cls a IV-a

1.10 2.2. Rotunjirea - rotunjirea/aproximare la zeci/sute/ mii/zeci de mii/sute de Resurse materiale: manual, Tema de lucru
2.3. numerelor mii a unor valori numerice (număr de locuitori, preţuri, jetoane cu numere, fișe de în
naturale distanţe etc.) lucru, clasă
0 – 1 000 000 - rotunjirea la zeci/sute/mii/zeci de mii/sute de mii a unui Resurse procedurale:
număr dat pe baza regulilor de rotunjire conversaţia euristică,
- gruparea unor numere date în funcție de numărul la care se explicaţia, demonstrația,
rotunjesc exerciţiul, jocul didactic.
- utilizarea, în exprimare, a rotunjirii unor numere date Forme de organizare: frontal,
- înlocuirea unor numere cu rotunjirea lor pentru a compune individual, pe grupe
un mesaj accesibil ascultătorilor despre distanțe

6.10 2.2. Rotunjirea - rotunjirea unui număr dat la ordinul solicitat, pe baza Resurse materiale: manualul, Tema pentru
2.3. numerelor regulilor de rotunjire fișe de lucru, acasă
naturale - rotunjirea numerelor în contexte similare unor situaţii din Resurse procedurale:
0 – 1 000 000 viaţa cotidiană conversaţia, explicaţia,
- asocierea unor numere date cu numărul format din demonstrația, exerciţiul, jocul
zeci/sute/mii/zeci de mii/sute de mii la care se rotunjesc - didactic.
înlocuirea unor numere cu rotunjirea lor pentru a face ca un Forme de organizare: frontal,
mesaj dat să fie ușor de reținut de către receptor individual, pe grupe

7.10 2.1. Scrierea - formarea, scrierea şi citirea numerelor folosind cifrele Resurse materiale: manualul, Observarea
2.3 numerelor cu romane imagini, Sistematică
cifre romane - asocierea unor numere scrise cu cifre romane cu numerele Resurse procedurale:
corespunzătoare scrise cu cifre arabe conversaţia, exerciţiul, jocul Listă de
- utilizarea cifrelor romane în situaţii uzuale (exemplu: didactic, problematizarea. verificare
scrierea datei) Forme de organizare: frontal,
individual, pe grupe
8.10 2.1. Scrierea - formarea, scrierea şi citirea numerelor folosind cifrele Resurse materiale: manual, Proiectul -
2.3 numerelor cu romane fișe de lucru, imagini în care Invenții și
cifre romane - asocierea unor numere scrise cifre romane cu cele apar numere scrise cu cifre inventatori:
corespunzătoare lor, scrise cu cifre arabe romane internetul;
- identificarea și prezentarea unor imagini în care se regăsesc Resurse procedurale:
cifre romane conversaţia, exerciţiul,
- utilizarea cifrelor romane în situaţii uzuale problematizarea, jocul

5
Matematică cls a IV-a

- prezentarea unor informații folosind cifrele romane didactic.


Forme de organizare: frontal,
individual, pe grupe/ in
perechi
12.09 1.2. Recapitulare - generarea/completarea unor șiruri de numere mai mici Resurse materiale: manual Tema de lucru
2.1. decât 1 000 000, ale căror cifre îndeplinesc condiţii date tipărit/digital, imagini, fișe de în clasă
2.2. - identificarea cifrelor unităţilor/zecilor/ sutelor/miilor/zecilor lucru,
2.3. de mii/sutelor de mii dintr-un număr Resurse procedurale:
- generarea de numere mai mici decât 1 000 000, care conversaţia, exerciţiul,
îndeplinesc condiţii date problematizarea, jocul
- compararea unor numere mai mici sau egale cu 1 000 000 didactic.
utilizând algoritmul de comparare Forme de organizare: frontal,
- precizarea succesorului şi a predecesorului unui număr individual, pe grupe/ in
- rotunjirea unui număr dat la ordinul solicitat, pe baza perechi
regulilor de rotunjire
- formarea, scrierea şi citirea numerelor folosind cifrele
romane I, V, X, L, C, D, M

13.10 1.2. Recapitulare Resurse materiale: manual Tema de lucru


2.1. - generarea/completarea unor șiruri de numere mai mici tipărit/digital, imagini, fișe de în clasă
2.2. decât 1 000 000, ale căror cifre îndeplinesc condiţii date lucru,
2.3. - identificarea cifrelor unităţilor/zecilor/ sutelor/miilor/zecilor Resurse procedurale:
de mii/sutelor de mii dintr-un număr conversaţia, exerciţiul,
- generarea de numere mai mici decât 1 000 000, care problematizarea, jocul
îndeplinesc condiţii date didactic.
- compararea unor numere mai mici sau egale cu 1 000 000 Forme de organizare: frontal,
utilizând algoritmul de comparare individual, pe grupe/ in
- precizarea succesorului şi a predecesorului unui număr perechi
- rotunjirea unui număr dat la ordinul solicitat, pe baza
regulilor de rotunjire
- formarea, scrierea şi citirea numerelor folosind cifrele
romane I, V, X, L, C, D, M
14.10 1.2. Evaluare Itemii probei de evaluare vizează: Resurse materiale: fișe de Proba scrisă
2.1. – Scrierea cu cifre/litere a numerelor lucru
2.2. 0 – 1 000 000; Resurse procedurale:
2.3. – Compararea numerelor 0 – 1 000 000; conversaţia, exerciţiul
6
Matematică cls a IV-a

– Ordonarea numerelor 0 – 1 000 000; Forme de organizare:


– Rotunjirea numerelor naturale individual,
0 – 1 000 000;
– Formarea, citirea, scrierea numerelor cu cifrele romane I,
V, X, L, C, D, M.
15.10 1.2. Ameliorare/ Oră de ameliorare-dezvoltare: Resurse materiale: Evaluarea după
2.1. Dezvoltare: – Activităţile de învăţare cu caracter ameliorativ se vor stabili fișe de ameliorare, fișe de rezolvarea
2.2. în funcţie de problemele (individuale/ale majorităţii elevilor) dezvoltare, sarcinilor de
2.3. ce vor fi identificate după evaluarea sumativă. Resurse procedurale: ameliorare/
– Activităţile de dezvoltare vor avea un grad ridicat de conversația, explicația, jocul dezvoltare
dificultate şi vor fi stabilite pentru elevii care vor demonstra didactic
realizarea tuturor obiectivelor de evaluare vizate prin proba Forme de organizare: frontal, Autoevaluarea
de evaluare sumativă. individual,

UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: ADUNAREA ȘI SCĂDEREA NUMERELOR NATURALE ÎN CONCENTRUL 0 – 1 OOO OOO FĂRĂ ȘI
CU TRECERE PESTE ORDIN
PERIOADA: 19.10 – 12.11.2020

Data Competențe Detalieri de Activități de învățare Resurse materiale și procedurale Evaluare


conținut
19.10 2.4.  Adunarea și - compunerea şi descompunerea numerelor naturale în concentrul 0 – 1  Resurse materiale: manualul, Tema de
5.1. scăderea 000 000, utilizând adunarea şi scăderea, cu trecere și fără trecere peste numărătoarea de poziționare, fișe de lucru în
numerelor ordin lucru, CD- manual digital clasă
naturale - joc Șotronul cu puncte, care solicită compunerea/descompunerea  Resurse procedurale: conversaţia,
0 – 1 000 000, numerelor din concentrul 0 – 1 000 000
7
Matematică cls a IV-a

fără trecere peste - efectuarea de adunări și scăderi fără trecere peste ordin, cu numere în explicaţia, exerciţiul
ordin. concentrul 0 – 1 000 000, utilizând algoritmi de calcul, descompuneri  Forme de organizare: frontal,
Proprietățile numerice şi proprietăţile operaţiilor individual, pe perechi, pe echipe
adunării - utilizarea proprietăţilor adunării în calcule
- utilizarea terminologiei specifice operațiilor de adunare și scădere
20.10 2.4.  Adunarea și - descompunerea numerelor în concentrul 0 – 1 000 000, utilizând  Resurse materiale: manual, jetoane Tema de
5.1. scăderea adunarea şi scăderea, fără trecere peste ordin cu numere pentru a forma perechi de lucru în
numerelor - efectuarea de adunări și scăderi fără trecere peste ordin, cu numere în numere care au un rezultat dat, fișe clasă
naturale concentrul 0 – 1 000 000, utilizând algoritmi de calcul, descompuneri de lucru, calculator de buzunar, CD-
0 – 1 000 000, numerice şi proprietăţile operaţiilor manual digital
fără trecere peste - folosirea unor tehnici de calcul rapid (proprietăţile operaţiilor,  Resurse procedurale: conversaţia
ordin. descompuneri de numere etc.) euristică, explicaţia, demonstrația,
Proprietățile - utilizarea calculatorului pentru verificarea rezultatelor adunărilor şi exerciţiul, jocul didactic.
adunării scăderilor  Forme de organizare: frontal,
- rezolvarea de exerciţii de tipul: Află suma/diferența numerelor individual, pe perechi, pe echipe
21.10 2.4.  Adunarea cu o - descompunerea numerelor în concentrul  Resurse materiale: manual, jetoane Tema pentru
5.1. singura trecere 0 – 1 000 000, utilizând adunarea cu numere, CD-manual digital acasă
peste ordin in - efectuarea de adunări cu o trecere peste ordin, cu numere în concentrul  Resurse procedurale: conversaţia
0 – 1 000 000, utilizând algoritmi de calcul, descompuneri numerice şi euristică, explicaţia, demonstrația,
concentrul
proprietăţile operaţiilor exerciţiul, jocul didactic.
0 – 1 000 000 - folosirea unor tehnici de calcul rapid (proprietăţile operaţiilor,  Forme de organizare: frontal,
descompuneri de numere etc.) individual, pe perechi, pe echipe
- utilizarea calculatorului pentru verificarea rezultatelor adunărilor şi
scăderilor
- estimarea rezultatului unui calcul din concentrul 0 – 1 000 000, fără
efectuarea lui
- rezolvarea de exerciţii de tipul: Află suma/diferența numerelor
22.10 2.4.  Adunarea cu o - efectuarea de adunări cu o trecere peste ordin, cu numere în concentrul  Resurse materiale: manualul, Observarea
5.1 singura trecere 0 – 1 000 000, utilizând algoritmi de calcul, descompuneri numerice şi jetoane cu numere, post-it-uri, Sistematică
peste ordin in proprietăţile operaţiilor creioane colorate, calculator de Tema de
- utilizarea proprietăţilor adunării în calcule (comutativitate, buzunar; CD-manual digital lucru in
concentrul
asociativitate, element neutru)  Resurse procedurale: conversaţia, clasa
0-1 000 000 - estimarea rezultatului unui calcul din concentrul 0 – 1 000 000, fără explicaţia, demonstrația, exerciţiul,
efectuarea lui jocul didactic.
- utilizarea calculatorului pentru verificarea rezultatelor adunărilor  Forme de organizare: frontal,
- folosirea unor tehnici de calcul rapid (proprietăţile operaţiilor, individual, pe perechi, pe echipe
descompuneri de numere etc.)

8
Matematică cls a IV-a

2.11 2.4.  Adunarea cu - efectuarea de adunări cu mai multe treceri peste ordin, cu numere în  Resurse materiale: manualul, Observarea
5.1 mai multe treceri concentrul 0 – 1 000 000, utilizând algoritmi de calcul, descompuneri jetoane cu numere, post-it-uri, Sistematică
peste ordin in numerice şi proprietăţile operaţiilor creioane colorate, calculator de Tema de
- utilizarea proprietăţilor adunării în calcule (comutativitate, buzunar; CD-manual digital lucru in
concentrul
asociativitate, element neutru)  Resurse procedurale: conversaţia, clasa
0-1 000 000 - estimarea rezultatului unui calcul din concentrul 0 – 1 000 000, fără explicaţia, demonstrația, exerciţiul,
efectuarea lui jocul didactic.
- utilizarea calculatorului pentru verificarea rezultatelor adunărilor  Forme de organizare: frontal,
- folosirea unor tehnici de calcul rapid (proprietăţile operaţiilor, individual, pe perechi, pe echipe
descompuneri de numere etc.
3.11 2.4.  Adunarea cu - efectuarea de adunări cu mai multe treceri peste ordin, cu numere în  Resurse materiale: manualul, Observarea
5.1 mai multe treceri concentrul 0 – 1 000 000, utilizând algoritmi de calcul, descompuneri jetoane cu numere, post-it-uri, Sistematică
peste ordin in numerice şi proprietăţile operaţiilor creioane colorate, calculator de Tema de
- utilizarea proprietăţilor adunării în calcule (comutativitate, buzunar; CD-manual digital lucru in
concentrul 0 –
asociativitate, element neutru)  Resurse procedurale: conversaţia, clasa
1 000 000 - estimarea rezultatului unui calcul din concentrul 0 – 1 000 000, fără explicaţia, demonstrația, exerciţiul,
efectuarea lui jocul didactic.
- utilizarea calculatorului pentru verificarea rezultatelor adunărilor  Forme de organizare: frontal,
- folosirea unor tehnici de calcul rapid (proprietăţile operaţiilor, individual, pe perechi, pe echipe
descompuneri de numere etc.
4.11 2.4.  Scăderea cu o - efectuarea de scăderi cu o trecere peste ordin, cu numere în concentrul  Resurse materiale: manualul, fișe Tema de
5.1. trecere peste 0 – 1 000 000 de lucru; CD-manual digital lucru în
ordin a - utilizarea simbolurilor (<, ≤, >, ≥, =) pentru compararea rezultatelor  Resurse procedurale: conversaţia, clasă:
numerelor mai unor operaţii aritmetice (5.1) explicaţia, demonstrația, exerciţiul,
mici decat 1 000 - estimarea rezultatului unui calcul din concentrul 0 – 1 000 000, fără jocul didactic.
000 efectuarea lui  Forme de organizare: frontal,
- folosirea unor tehnici de calcul rapid (proprietăţile operaţiilor, individual, pe perechi, pe echipe
descompuneri de numere etc.)
- joc: Descoperă specia de pești! (asocierea rezultatului fiecărui calcul
dat cu o literă; descoperirea denumirii unei specii de pești
- utilizarea terminologiei specifice operației de scădere

9
Matematică cls a IV-a

5.11 2.4.  Scăderea cu o - efectuarea de scăderi cu o trecere peste ordin, cu numere în concentru  Resurse materiale: manualul, fișe Tema pentru
5.1. trecere peste 0 – 1 000 000, utilizând algoritmi de calcul, descompuneri numerice şi de lucru, CD-manual digital acasă
5.2. ordin a proprietăţile operaţiilor calculator de buzunar
numerelor - estimarea rezultatului unui calcul din concentrul 0 – 1 000 000, fără  Resurse procedurale: conversaţia,
naturale mai mici efectuarea lui explicaţia, demonstrația, exerciţiul,
decât - utilizarea calculatorului pentru verificarea rezultatelor scăderilor jocul didactic.
1 000 000 - folosirea unor tehnici de calcul rapid (proprietăţile operaţiilor,  Forme de organizare: frontal,
descompuneri de numere etc.) individual, pe perechi, pe echipe
- identificarea expresiilor care presupun efectuarea unor operații de
scădere
9.11 2.4.  Scăderea cu - efectuarea de scăderi cu mai multe treceri peste ordin, cu numere în  Resurse materiale: manualul, fișe Tema pentru
5.1. mai multe treceri concentru 0 – 1 000 000, utilizând algoritmi de calcul, descompuneri de lucru, CD-manual digital acasă
5.2. peste ordin a numerice şi proprietăţile operaţiilor calculator de buzunar Tema de
numerelor - estimarea rezultatului unui calcul din concentrul 0 – 1 000 000, fără  Resurse procedurale: conversaţia, lucru in
naturale mai mici efectuarea lui explicaţia, demonstrația, exerciţiul, clasa
decât - utilizarea calculatorului pentru verificarea rezultatelor scăderilor jocul didactic.
1 000 000 - folosirea unor tehnici de calcul rapid (proprietăţile operaţiilor, Forme de organizare: frontal,
descompuneri de numere etc.) individual, pe perechi, pe echipe
- identificarea expresiilor care presupun efectuarea unor operații de
scădere
10.11 1.2.  Aflarea - efectuarea probei operaţiei de adunare, respectiv de scădere  Resurse materiale: manualul, Observarea
2.4. numărului - utilizarea calculatorului pentru verificarea rezultatelor adunărilor şi imagini, balanța, CD-manual sistematica
5.1. necunoscut scăderilor digital; Tema pentru
- utilizarea unei formule de calcul determinarea unui număr necunoscut  Resurse procedurale: conversaţia, acasă
dintr-o relaţie numerică exerciţiul, jocul didactic, Tema de
- aflarea unui termen necunoscut, folosind metoda balanţei sau prin problematizarea, exerciţiul. lucru in
efectuarea probei adunării/scăderii  Forme de organizare: frontal, clasa
- utilizarea unor simboluri pentru numere sau cifre necunoscute, în individual, pe perechi, pe echipe
diverse contexte
11.11 2.4.  Recapitulare: - efectuarea de adunări/scăderi cu trecere și fără trecere peste ordin, cu  Resurse materiale: manual Observarea
5.1. numere în concentrul 0 – 1 000 000 tipărit/digital, imagini, fișe de lucru; sistematică
- efectuarea probei operaţiei de adunare, respectiv de scădere  Resurse procedurale: conversaţia,
- utilizarea proprietăţilor adunării în calcule exerciţiul, problematizarea, jocul
- rezolvarea de exerciţii de tipul: „Află suma/diferența ....” didactic.
- aflarea unui termen necunoscut, folosind metoda balanţei sau prin  Forme de organizare: frontal,
efectuarea probei adunării/scăderii individual, pe perechi, pe echipe

12.11 2.4.  Evaluare Itemii probei de evaluare vizează:  Resurse materiale: fișe de lucru; Proba scrisă
5.1. – Efectuarea de operații de adunare și scădere în concentrul 0 – 1 000 Culegere de exerciții și probleme

10
Matematică cls a IV-a

000; clasa a IV-a – Editura Intuitext


– Utilizarea proprietăţilor adunării în calcule (comutativitate,  Resurse procedurale: conversaţia,
asociativitate, element neutru); exerciţiul
– Utilizarea terminologiei specifice operațiilor de adunare și scădere;  Forme de organizare: individual
– Aflarea unui termen necunoscut;
– Rezolvarea unei probleme care presupune efectuarea operațiilor de
adunare și scădere

11
Matematică cls a IV-a

UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: ÎNMULŢIREA NUMERELOR NATURALE ÎN CONCENTRUL 0- 1 000 000


PERIOADA: 16.11 - 3.12.2020

Data Competențe Detalieri de Activități de învățare Resurse materiale și procedurale Evaluare


conținut
16.11 2.4  Ameliorare/ Oră de ameliorare-dezvoltare:  Resurse materiale: Evaluarea
5.1. Dezvoltare: – Activităţile de învăţare cu caracter ameliorativ se vor stabili în fișe de ameliorare, fișe de dezvoltare, CD- orala
funcţie de problemele (individuale/ale majorităţii elevilor) ce vor manual digital
fi identificate după evaluarea sumativă.  Resurse procedurale: Autoevalua
– Activităţile de dezvoltare vor avea un grad ridicat de dificultate conversația, explicația, jocul didactic rea
şi vor fi stabilite pentru elevii care vor demonstra realizarea  Forme de organizare: frontal, individual,
tuturor obiectivelor de evaluare vizate prin proba de evaluare pe perechi, pe echipe
sumativă.
17.11 2.5. 5.1. 5.3 Operația de - utilizarea unor proprietăţi ale înmulţirii în Resurse materiale: manualul digital, imagini Tema de lucru
înmulțire. calcule pentru formularea de probleme, fișe de lucru în clasă:
Proprietățile - utilizarea terminologiei specifice operației de înmulțire Resurse procedurale: conversaţia, explicaţia,
înmulțirii - efectuarea unor operații simple de înmulțire folosind suport exerciţiul
intuitiv Forme de organizare: frontal, individual, pe
- rezolvarea unor probleme date, în două moduri, folosind perechi, pe echipe
proprietățile înmulțirii
18.11 2.5. 5.1. Înmulțirea - efectuarea de înmulțiri în care un factor este 10, 100, 1000 Resurse materiale:manualul digital, imagini Evaluarea
unui număr cu - descompunerea unui număr format din două sau trei cifre într-o pentru formularea de probleme, fișe de lucru după
10, 100, 1000 sumă de produse în care unul dintre factori este 10, 100 respectiv Resurse procedurale: conversaţia, explicaţia, rezolvarea
100 exerciţiul sarcinilor de
- utilizarea simbolurilor (<, >, =) pentru compararea unor numere Forme de organizare: frontal, individual, pe învățare
sau/și expresii numerice în care apar înmulțiri cu 10, 100 și 1000 perechi, pe echipe
- rezolvarea de probleme în care apar operații de înmulțire
- formularea şi rezolvarea unor probleme pornind de la expresii
care sugerează operații de înmulțire cu 10 sau/și 100 sau/și 1
000
19.11 2.5. 5.3. Înmulțirea cu - utilizarea unor proprietăţi ale înmulţirii în efectuarea unor Resurse materiale: manualul digital, imagini Tema pentru
un numar de o înmulțirii ale unui număr natral cu un număr de o cifră pentru formularea de probleme, fișe de lucru acasă
cifra - scrierea unui factor ca sumă de zeci și unități și efectuarea Resurse procedurale: conversaţia, explicaţia,
înmulțirii cu un număr de o cifră exerciţiul, rezolvarea de probleme
- gruparea convenabilă a factorilor unei înmulțiri cu mai mulți Forme de organizare: frontal, individual, pe
factori, pentru rezolvare rapidă perechi, pe echipe
- rezolvarea de probleme cu operaţii de acelaşi ordin/de ordine
diferite pe teme ce corespund preocupărilor copiilor

12
Matematică cls a IV-a

23.11 2.5. Înmulţirea cu - utilizarea algoritmului de calcul pentru înmulțirile în care un Resurse materiale: manualul digital, imagini Tema de lucru
5.1. un numar de factor este scris cu două cifre pentru formularea de probleme,, jetoane cu
5.3. doua cifre - estimarea rezultatului unei înmulțiri și verificarea rezultatului litere, fișe de lucru,
- compararea unor expresii numerice ce conțin înmulțiri, fără a Resurse procedurale: conversaţia euristică,
efectua calculele explicaţia, demonstrația, exerciţiul, jocul
- utilizarea calculatorului pentru verificarea unor operaţii de didactic
înmulţire Forme de organizare: frontal, individual, pe
- utilizarea terminologiei matematice în rezolvarea de exerciții perechi, pe echipe
care conțin înmulțiri
- analiza și rezolvarea de probleme în care apar operații de
înmulțire

24.11 2.5 Înmulțirea cu - utilizarea algoritmului de calcul pentru înmulțirile în care un Resurse materiale: manualul digital, imagini Tema pentru
5.1. un numar de factor este scris cu două cifre pentru formularea de probleme,jetoane cu acasă
5.3. doua cifre cu - efectuarea unor înmulțiri utilizând procedee de calcul rapid litere, fișe de lucru,
trecere peste - compararea unor expresii numerice ce conțin înmulțiri, fără a Resurse procedurale: conversaţia euristică,
ordin efectua calculele explicaţia, demonstrația, exerciţiul, jocul
- descoperirea regulii unui șir și completarea acestuia utilizând didactic
operații de înmulțire Forme de organizare: frontal, individual, pe
- aplicarea unor tehnici de calcul rapid în efectuarea înmulțirilor perechi, pe echipe
- utilizarea terminologiei matematice în rezolvarea de exerciții
care conțin înmulțiri
- analiza și rezolvarea de probleme în care apar operații de
înmulțire
- formularea şi rezolvarea unor probleme pornind de la operații
date
25.11 2.5 Înmulțirea cu -utilizarea algoritmului de calcul pentru înmulțirile în care un Resurse materiale: manualul digital, imagini Tema pentru
5.1. un numar de factor este scris cu două cifre pentru formularea de probleme,jetoane cu acasă
5.3. doua cifre cu - efectuarea unor înmulțiri utilizând procedee de calcul rapid litere, fișe de lucru,
trecere peste - compararea unor expresii numerice ce conțin înmulțiri, fără a Resurse procedurale: conversaţia euristică,
ordin efectua calculele explicaţia, demonstrația, exerciţiul, jocul
- descoperirea regulii unui șir și completarea acestuia utilizând didactic
operații de înmulțire Forme de organizare: frontal, individual, pe
- aplicarea unor tehnici de calcul rapid în efectuarea înmulțirilor perechi, pe echipe
- utilizarea terminologiei matematice în rezolvarea de exerciții
care conțin înmulțiri
- analiza și rezolvarea de probleme în care apar operații de
înmulțire
- formularea şi rezolvarea unor probleme pornind de la operații
date
13
Matematică cls a IV-a

26.11 2.5. Înmulțirea - efectuarea înmulțirilor prin descompunerea fiecărui factor Resurse materiale: manualul digital, imagini Evaluarea
5.1. cand factorii - utilizarea algoritmului de calcul pentru înmulțirile în care pentru formularea de probleme,jetoane cu după
5.3. au cel mult fiecare factor este scris cu câte trei cifre litere, fișe de lucru, rezolvarea
trei cifre - verificarea rezultatului înmulțirilor folosind calculatorul Resurse procedurale: conversaţia euristică, sarcinilor de
- utilizarea terminologiei matematice în rezolvarea de exerciții explicaţia, demonstrația, exerciţiul, jocul învățare
care conțin înmulțiri didactic
- analiza și rezolvarea de probleme în care apar operații de Resurse procedurale: conversaţia, explicaţia,
înmulțire demonstrația, exerciţiul, Gândiți, lucrați în
- ordonarea unor produse și asocierea cu literele potrivite pentru a perechi, comunicați, jocul didacticForme de
obține informații din domeniul științelor; analiza informațiilor
organizare: frontal, individual
obținute
2.12 2.5 Recapitulare - efectuarea de înmulțiri prin utilizarea algoritmului de calcul în Resurse materiale: manual digital, imagini, Observarea
5.1. scris fișe de lucru, sistematică
5.3. - utilizarea unor proprietăţi ale înmulţirii în calcule Resurse procedurale: conversaţia, exerciţiul,
- rezolvarea de exerciții, cu operațiile cunoscute, respectând problematizarea, jocul didactic
ordinea efectuării operațiilor și semnificația parantezelor rotunde Forme de organizare: frontal, individual, pe
- analiza și rezolvarea de probleme în care apar operații de perechi, pe echipe
înmulțire
- scrierea rezolvării unei probleme prin expresia numerică
3.12 2.5. Evaluare Itemii probei de evaluare vizează: Resurse materiale: fişă de lucru Proba scrisă
5.1. - rezolvarea de exerciţii cu înmulțiri în concentrul 0-1 000 000; Resurse procedurale: conversaţia, exerciţiul
5.3. - rezolvarea unor exerciții în care se Forme de organizare: individual
aplică ordinea operațiilor și semnificația parantezelor rotunde;
- utilizarea în calcul a unor proprietăţi ale înmulţirii
- utilizarea termonologiei matematice în rezolvarea de exerciții;
- rezolvarea de probleme folosind operațiile învățate.

14
Matematică cls a IV-a

UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: ÎMPĂRŢIREA NUMERELOR NATURALE ÎN CONCENTRUL 0- 1 000 000


PERIOADA: 7.12. - 21.12.2020

Data Competențe Detalieri de Activități de învățare Resurse materiale și procedurale Evaluare


conținut
7.12 2.5. Ameliorare/ Oră de ameliorare-dezvoltare: Resurse materiale: Evaluarea după
5.1. Dezvoltare – Activităţile de învăţare cu caracter ameliorativ se vor stabili în fișe de ameliorare, fișe de dezvoltare, rezolvarea
5.3. funcţie de problemele (individuale ale majorităţii elevilor) ce vor Resurse procedurale: sarcinilor de
fi identificate după evaluarea sumativă. conversația, explicația, jocul didactic ameliorare/
– Activităţile de dezvoltare vor avea un grad ridicat de dificultate Forme de organizare: frontal, dezvoltare:
şi vor fi stabilite pentru elevii care vor demonstra realizarea individual, pe perechi, pe echipe Autoevaluarea.
tuturor obiectivelor de evaluare vizate prin proba de evaluare
sumativă.
8.12 2.5. 5.1. Operația de - selectarea, dintre mai multe cuvinte date, a celor care sugerează Resurse materiale: manualul, Tema de lucru
împărțire. Cazuri operația de împărțire; utilizarea cuvintelor pentru a crea globulețe, fișe de lucru; în clasă
speciale de propoziții/fraze/cvintet Resurse procedurale: conversaţia,
împărțire - efectuarea de împărțiri folosind scăderea repetată explicaţia, exerciţiul
- transformarea unor scăderi repetate în împărțiri și invers Forme de organizare: frontal,
- utilizarea unor ornamente de Crăciun pentru a efectua împărțiri individual, pe perechi, pe echipe
prin scădere repetată
- utilizarea terminologiei specifice operației de împărțire

9.12 2.5. Împartirea unei - efectuarea de exerciții de împărțire a unui număr natural la un Resurse materiale: manualul, jetoane Tema de lucru
5.1. sume sau a unei număr de o cifră cu rest zero cu numere; in clasa
5.3. diferențe la un - efectuarea probei unei operații de împărțire Resurse procedurale: conversaţia,
număr - exerciții practice de împărțire folosind diverse obiecte explicaţia, demonstrația, exerciţiul.
- rezolvarea de probleme cu operaţii de acelaşi ordin/de ordine Forme de organizare: frontal,
diferite individual, pe perechi, pe echipe
- identificarea cuvintelor/sintagmelor în enunţurile problemelor
care sugerează operaţiile aritmetice studiate
- rezolvarea de probleme cu operaţiile aritmetice studiate
10.12 2.5 Împartirea cu rest. efectuarea de exerciții de împărțire a unui număr natural la un Resurse materiale: manualul, post-it- Tema de lucru
5.1 Proba împărțirii cu număr de o cifră cu rest diferit de zero uri, calculator de buzunar; in clasa
5.3. rest - efectuarea probei unei operații de împărțire Resurse procedurale: conversaţia, Autoevaluare
- exerciții practice de împărțire folosind diverse obiecte explicaţia, demonstrația, exerciţiul,
- rezolvarea de probleme cu operaţii de acelaşi ordin/de ordine jocul didactic.
diferite Forme de organizare: frontal,
- identificarea cuvintelor/sintagmelor în enunţurile problemelor individual, pe perechi, pe echipe
care sugerează operaţiile aritmetice studiate
15
Matematică cls a IV-a

- rezolvarea de probleme cu operaţiile aritmetice studiate


14.12 2.5 Împărțirea unui - rezolvarea de exerciţii de împărțire a unui număr natural la un Resurse materiale: manualul, jetoane Tema de lucru în
5.1. număr natural la un număr de o cifră respectând algoritmul cu numere, fișe de lucru; clasă
număr de o cifră - formularea şi rezolvarea unor probleme pornind de la expresii Resurse procedurale: conversaţia,
care sugerează operația de împărțire explicaţia, demonstrația, exerciţiul,
- utilizarea terminologiei specifice operației de împărțire problematizarea.
- rezolvarea de exerciţii de tipul: „Află jumătatea/sfertul etc.” Forme de organizare: frontal,
- formularea de probleme pornind de la situaţii concrete individual, pe perechi, pe echipe

15.12 2.5. Împărțirea unui - rezolvarea de exerciţii de împărțire a unui număr natural la un Resurse materiale: manualul, jetoane Evaluarea după
5.1. număr natural la un număr de două cifre respectând algoritmul cu numere, fișe de lucru; cartonașe rezolvarea
număr de două cifre - efectuarea probei unei operații de împărțire colorate (roșu, verde, galben), sarcinilor de
- rezolvarea de probleme cu operaţii de acelaşi ordin/de ordine Resurse procedurale: conversaţia, învățare
diferite având ca temă cadourile de Crăciun explicaţia, demonstrația, exerciţiul,
- utilizarea terminologiei specifice operației de împărțire problematizarea, jocul didactic.
- formularea şi rezolvarea unor probleme pornind de la expresii
care sugerează operații de împărțire Forme de organizare: frontal,
- compunerea şi rezolvarea de probleme folosind imagini sau individual, pe perechi, pe echipe
reprezentări grafice
1.1 Aflarea numarului - rezolvarea de exerciţii de tipul: „Află Resurse materiale: manual, fișe de Tema de lucru în
2.5. necunoscut produsul/câtul/jumătatea/sfertul/dublul etc.” lucru, imagini; clasă
5.1. - aflarea unui număr necunoscut, folosind metoda balanţei sau Resurse procedurale: conversaţia,
16.12 5.3. prin efectuarea probei exerciţiul, problematizarea, jocul
- efectuarea probei unei operaţii de înmulţire/ împărţire didactic.
- identificarea unor procedee de lucru care pot fi utilizate şi în Forme de organizare: frontal,
alte situaţii individual, pe perechi, pe echipe
- utilizarea calculatorului pentru verificarea rezultatelor unor
operaţii de înmulţire şi împărţire
- identificarea unor situaţii concrete care se pot transpune în
limbaj matematic
- verificarea rezultatelor obţinute în urma rezolvării unei
probleme
- joc Cifrele ascunse – refacerea unor exerciții de înmulțire

16
Matematică cls a IV-a

17.12 2.5. Recapitulare - efectuarea împărțirii unor numere naturale la numere de o cifră Resurse materiale: manual, imagini, Observarea
5.1. - Împărţirea sau două cifre fișe de lucru; sistematica
5.3. numerelor naturale - aflarea unui număr necunoscut, folosind metoda balanţei sau Resurse procedurale: conversaţia,
în concentrul prin efectuarea probei exerciţiul, problematizarea, jocul
0 – 1 000 000 - efectuarea probei unei operaţii de înmulţire/împărţire didactic.
- identificarea cuvintelor/sintagmelor care sugerează operaţiile Forme de organizare: frontal,
aritmetice studiate individual, pe perechi, pe echipe
- rezolvarea de probleme folosind operațiile învățate
21.12 2.5. Ameliorare/ Oră de ameliorare-dezvoltare: Resurse materiale: Evaluarea după
5.1. Dezvoltare: – Activităţile de învăţare cu caracter ameliorativ se vor stabili în fișe de ameliorare, fișe de dezvoltare, rezolvarea
5.3. - Împărţirea funcţie de problemele (individuale/ale majorităţii elevilor) ce vor Resurse procedurale: sarcinilor de
numerelor naturale fi identificate după evaluarea sumativă. conversația, explicația, jocul didactic ameliorare/
în concentrul – Activităţile de dezvoltare vor avea un grad ridicat de dificultate Forme de organizare: frontal, dezvoltare
0 – 1 000 000 şi vor fi stabilite pentru elevii care vor demonstra realizarea individual, pe perechi, pe echipe Autoevaluarea
tuturor obiectivelor de evaluare vizate prin proba de evaluare
sumativă.

UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: ORGANIZAREA ȘI REPREZENTAREA DATELOR. PROBLEME


PERIOADA: 11.01-28.01.2021

Data Competențe Detalieri de Activități de învățare Resurse materiale și Evaluare


conținut procedurale
11.01 3.1  Culegere de - identificarea unor informații utile rezolvării unor  Resurse materiale:  Tema de lucru în
5.2 informații. probleme/situații de viață folosind manualul, Culegere clasă: rezolvarea
5.3 Probleme imagini/simboluri/reprezentări (3.1); de exerciții și unor probleme
- identificarea şi analiza datelor și culegerii probleme clasa a IV-a folosind informații
informațiilor în vederea rezolvării unor probleme – Matematică, Editura culese din surse
(3.1); Intuitext; diverse
- interpretarea datelor prin compararea numerelor  Resurse
implicate, prin stabilirea de procedurale:
17
Matematică cls a IV-a

asemănări şi deosebiri, prin extragerea unor informaţii conversaţia, exerciţiul,


semnificative (5.2); jocul didactic,
- rezolvarea unor probleme folosind informații problematizarea
identificate în imagini/pliante (5.3).
12.01 3.1  Tabele. - realizarea şi completarea unor tabele respectând  Resurse materiale:  Tema de lucru în
5.2 Organizarea, instrucţiuni în care se folosesc cuvintele „rând” şi manualul tipar/digital, clasă:
analiza și „coloană” (3.1); fișe de lucru; Culegere  identificarea de
interpretarea - extragerea şi sortarea de numere dintr-un tabel, pe de exerciții și informații din tabele/
datelor baza unor criterii date (5.2); probleme clasa a IV-a grafice
- selectarea şi gruparea unor numere după mai multe – Matematică, Editura
 înregistrarea în
criterii date şi înregistrarea datelor într-un tabel (5.2); Intuitext
- extragerea unor informații din calendarul naturii și tabele a unor date.
 Resurse
utilizarea lor pentru rezolvarea unor probleme (5.2); procedurale:
- formularea de probleme pornind de la reprezentări conversaţia, explicaţia,
matematice, scheme, tabele (5.1). demonstrația,
exerciţiul,
problematizarea.
13.01 5.2  Reprezentări - identificarea unor date din grafice cu bare şi din  Resurse materiale: Observarea
5.3 grafice: tabele (5.2); manualul tipar/digital, sistematică a
construire, - realizarea unor grafice cu bare pe baza unor harta României, atitudinii elevilor faţă
informaţii date sau culese (5.2); Culegere de exerciții de sarcina dată
extragere și
- formularea de probleme pornind de la reprezentări și probleme clasa a  Listă de verificare
prelucrare de matematice, scheme, grafice, tabele (5.1); IV-a – Matematică, (da, nu):
informații - asocierea rezolvării unei probleme cu o reprezentare Editura Intuitext concentrarea
grafică (5.3).  Resurse asupra sarcinii de
procedurale: rezolvat,
conversaţia, explicaţia, implicarea activă
demonstrația, în rezolvarea
exerciţiul, sarcinii
problematizarea.
14.01 3.1  Reprezentări - extragerea şi sortarea numerelor dintr-un grafic, pe  Resurse materiale: Observarea
5.1 grafice: baza unor criterii date (5.2); manualul tipar/digital, sistematică a
construire, - identificarea unor date din grafice cu bare şi din fișe de lucru; creioane atitudinii elevilor faţă
extragere și tabele (5.2); colorate, Culegere de de sarcina dată
prelucrare de - realizarea unor grafice cu bare pe baza unor exerciții și probleme  Listă de verificare
informații informaţii date sau culese (5.2); clasa a IV-a – (da, nu):
18
Matematică cls a IV-a

- completarea, în tabele, a unor informații referitoare Matematică, Editura concentrarea


la activitățile preferate ale colegilor (5.2); Intuitext asupra sarcinii de
- identificarea unor informații referitoare la sporturile  Resurse rezolvat,
preferate ale colegilor și realizarea unor diagrame procedurale: implicarea activă
folosind datele (5.2); conversaţia, explicaţia, în rezolvarea
- organizarea datelor unei investigaţii în tabel sau într- demonstrația, sarcinii
o reprezentare grafică în scopul compunerii sau exerciţiul,
rezolvării de probleme (5.3). problematizarea.
18.01 5.1  Probleme care - identificarea şi analiza datelor din ipoteza unei  Resurse materiale:  Tema de lucru în
5.3 se rezolvă prin probleme (5.3); manualul, jetoane cu clasă: rezolvarea
cele patru - identificarea cuvintelor/sintagmelor în enunţurile expresii și cuvinte care unor probleme
operații problemelor care sugerează operaţiile aritmetice sugerează operații utilizând operațiile
studiate (5.3); aritmetice, Culegere
- identificarea datelor inutile pentru rezolvarea unei de exerciții și aritmetice
probleme (5.3); probleme clasa a IV-a
- selectarea, dintre mai multe informații date, a datelor – Matematică, Editura
utile pentru rezolvarea unei probleme (5.3); Intuitext
- identificarea expresiilor și cuvintelor din enunţurile  Resurse
problemelor care sugerează operaţiile aritmetice procedurale:
studiate (a dat, a primit, a distribuit în mod egal, de conversaţia, explicaţia,
două ori mai mult etc.) (5.3); exerciţiul,
- formularea de probleme pornind de la situaţii problematizarea
concrete (5.1).
19.01 5.1.  Probleme care - rezolvarea şi compunerea de probleme folosind  Resurse materiale:  Tema pentru
5.3. se rezolvă prin simboluri, numere sau reprezentări grafice (5.3); manualul, fișe de acasă: rezolvarea de
cele patru - formularea întrebării unei probleme astfel încât să lucru, Culegere de probleme cu cele
operații corespundă unei rezolvări date (5.1); exerciții și probleme patru operații
- formularea unor probleme în care să utilizeze date clasa a IV-a –
din imagini/grafice/scheme (5.3); Matematică, Editura
- adăugarea unor întrebări astfel încât să se utilizeze Intuitext
pentru rezolvare toate datele problemei (5.3);  Resurse
- rezolvarea de probleme folosind simboluri, numere procedurale:
sau reprezentări grafice (5.3). conversaţia, explicaţia,
demonstrația,
exerciţiul,
problematizarea, jocul
19
Matematică cls a IV-a

didactic.
20.01 5.1  Probleme care - formularea unor probleme pornind de la situaţii  Resurse materiale:  Portofoliul:
5.3 se rezolvă prin concrete, imagini, desene, scheme, exerciţii (5.1); manualul tipar/ digital, Compunerea și
cele patru - recunoașterea și utilizarea terminologiei matematice fișe de lucru, Culegere rezolvarea unor
operații (5.1); de exerciții și probleme respectând
- identificarea şi analiza datelor unei probleme (5.3); probleme clasa a IV-a
- identificarea expresiilor și cuvintelor din enunţurile – Matematică, Editura condiții date
problemelor care sugerează operaţiile aritmetice Intuitext  Grilă de evaluare
studiate (5.3);  Resurse a
- asocierea rezolvării unei probleme cu o reprezentare procedurale: pieselor de
grafică, un desen sau cu o expresie numerică dată conversaţia, explicaţia, portofoliu:
(5.3); demonstrația, a) Portofoliul
- compunerea de probleme folosind numere sau exerciţiul, cuprinde cel puțin 4
reprezentări grafice (5.3); problematizarea, jocul probleme
- joc Vârsta fiecăruia – ordonarea numelor unor copii didactic. formulate și
în ordinea crescătaore a vârstei, cunoscând data rezolvate?
nașterii (5.3). b) Formularea
respectă cerința dată
pentru
fiecare problemă?
c) Rezolvarea este
corectă?
d) Așezarea în
pagină este corectă?
e) Aspectul este
îngrijit?
21.01 5.1  Probleme care - operarea cu terminologia specifică operațiilor  Resurse materiale:  Tema pentru
5.3 se rezolvă prin matematice (5.1); manualul tipar/digital, acasă: rezolvarea
metoda grafică - identificarea şi analiza datelor unei probleme (5.3); imagini; Culegere de unor probleme
(sumă și - identificarea expresiilor și cuvintelor din enunţurile exerciții și probleme utilizând operațiile
diferență) problemelor care sugerează operaţiile aritmetice clasa a IV-a – aritmetice
studiate (5.3); Matematică, Editura
- rezolvarea de probleme folosind metoda grafică – Intuitext
sumă și diferență (5.3);  Resurse
- rezolvarea de probleme pe o tematică dată (flori) procedurale:
(5.3). conversaţia, explicaţia,

20
Matematică cls a IV-a

exerciţiul,
demonstrația,
problematizarea
25.01 5.1.  Probleme care - identificarea şi analiza datelor unei probleme (5.3);  Resurse materiale:  Tema pentru
5.3. se rezolvă prin - identificarea expresiilor și cuvintelor din enunţurile manualul tipar/digital, acasă: rezolvarea
metoda grafică problemelor care sugerează operaţiile aritmetice imagini; Culegere de unor probleme
(sumă și studiate (5.1); exerciții și probleme utilizând operațiile
diferență) - asocierea unor problem date cu reprezentările grafice clasa a IV-a – aritmetice
potrivite (5.3); Matematică, Editura
- rezolvarea de probleme folosind metoda grafică – Intuitext
sumă și diferență (5.3).  Resurse
procedurale:
conversaţia, explicaţia,
exerciţiul,
demonstrația,
problematizarea
26.01 5.1.  Recapitulare - asocierea unei expresii matematice cu operația  Resurse materiale:  Observarea
5.2. potrivită (5.1); manual, imagini, fișe sistematică:
5.3. - selectarea unor informații utile pentru rezolvarea de lucru; Culegere de atitudinea elevilor
unei probleme (5.3); exerciții și probleme faţă de sarcina dată
- rezolvarea unor probleme folosind operațiile clasa a IV-a –  Listă de verificare
aritmetice studiate (5.3); Matematică, Editura (da, nu):
- rezolvarea de probleme folosind metoda grafică Intuitext  concentrarea
(5.3);  Resurse asupra sarcinii de
- identificarea unor date din grafice cu bare și procedurale: rezolvat
utilizarea lor pentru rezolvarea de probleme (5.2) conversaţia, exerciţiul,  implicarea activă
- transformarea unor probleme prin înlocuirea unor problematizarea, jocul în rezolvarea sarcinii
expresii numerice (5.3); didactic.
- compunerea unei probleme după o expresie numerică
dată (5.3).
27.01 1.1. Evaluare Itemii probei de evaluare vizează: Resurse materiale: fişă
2.4 semestriala - rezolvarea de exerciţii cu cele patru opaeratii în concentrul de lucru Proba scrisa
2.5. 0-1 000 000; Resurse procedurale:
5.1. - rezolvarea unor exerciții în care se conversaţia, exerciţiul
5.2 aplică ordinea operațiilor și semnificația parantezelor Forme de organizare:
5.3. rotunde; individual
- utilizarea în calcul a unor proprietăţi ale celor patru
21
Matematică cls a IV-a

operatii;
- utilizarea termonologiei matematice în rezolvarea de
exerciții;
- rezolvarea de probleme folosind operațiile învățate.
28.01 5.1.  Ameliorare/ Oră de ameliorare-dezvoltare:  Resurse Evaluarea după
5.2. Dezvoltare – Activităţile de învăţare cu caracter ameliorativ se vor materiale: rezolvarea
5.3. stabili în funcţie de problemele (individuale/ale fișe de ameliorare, fișe sarcinilor de
majorităţii elevilor) ce vor fi identificate după de dezvoltare, ameliorare/
evaluarea sumativă. Culegere de exerciții dezvoltare:
– Activităţile de dezvoltare vor avea un grad ridicat de și probleme clasa a  Autoevaluarea
dificultate şi vor fi stabilite pentru elevii care vor IV-a – Matematică,
demonstra realizarea tuturor obiectivelor de evaluare Editura Intuitext
vizate prin proba de evaluare sumativă.  Resurse
procedurale:
conversația, explicația,
jocul didactic

22