Sunteți pe pagina 1din 8

PROIECT DE LECŢIE

Prof. Adela Serea


Data: 5-6. 03. 2018
Şcoala: Şcoala Gimnazială Specială ”Constantin Păunescu” Iaşi
Clasa: I-a A, DMS
Aria curriculară: Limbă și comunicare
Disciplina: Formarea abilităților de comunicare
Unitatea de învățare: Primăvara - Asociere fonem-literă mică şi mare de tipar
Titlul lecţiei: „Vine primăvara! – Sunetul și litera A, a”
Tipul lecţiei: Lecție de predare de noi cunoștințe
Scop: Familiarizarea cu sunetul „A” și cu literele de tipar asociate - A, a
Obiectiv cadru: Formarea şi exersarea abilităţii de exprimare orală şi de comunicare independentă.
Obiective de referinţă:
2.2 Pronunțarea clară şi corectă a sunetelor, silabelor, cuvintelor
2.3 Identificarea şi verbalizarea denumirii unor obiecte, ființe, lucruri familiare
2.4 Utilizarea corectă a anumitor formule de exprimare orală şi de transmitere a unui mesaj simplu
Obiective operaționale:
a) Cognitive:
O1. să recite în cor, cu sprijinul profesorului, Poezioara lui A învățată în clasa pregătitoare;
O2. să urmărească cu atenție, stând în bancă, Povestea literei A;
O3. să pronunțe clar, corect, cu gura larg deschisă, sunetul A;
O4. să pronunțe clar și cât pot de corect cuvinte care conțin sunetul A;
O5. să despartă în silabe, independent, cuvinte care conțin sunetul A;
O6. să identifice poziția sunetului/litere A în cuvinte – la început, la mijloc sau la final;
O7. să alcătuiască propoziții cu anumite cuvinte date;
O8. să recunoască litera A pe jeton/piese de joc;
b) Afective:
O9. să participe cu interes la toate etapele lecției;
O10. să se angajeze (afectiv) în rezolvarea sarcinilor stabilite;
c) Psiho-motorii:
O11. să mânuiască corect, fără să îndoaie/rupă/distrugă, jetoanele/piesele de joc
O12. să rezolve fișa de lucru mânuind corect instrumentele de scris
O13. să păstreze o poziție corectă în bancă pe tot parcursul orei;
Metode şi procedee: conversația, explicația, povestirea, exercițiul, jocul
Resurse: macheta Prințesa Aurora Mei, avion și albina din carton, jetoane cu obiecte/animale, jetoane cu nume,
computer, PPT Povestea literei A, piese de joc cu litera A, fișă de lucru
1. Materiale: jucării/obiecte/imagini, fișe de lucru, figuri geometrice
2. De spaţiu şi timp: sala de clasă, 2X45 minute
3. Umane: 7 elevi (3 DMS, 4 DMM)
Bibliografie:
1. Taiban, M. (coord.), 1976, Jocuri didactice pentru grădinițele de copii, Editura Didactică şi Pedagogică,
Bucureşti
2. Bondar, V., 2011, Culegere de jocuri didactice pentru elevii din învățământul special, clasele I – IV, Ed.
Sf. Ierarh Nicolae
3. https://www.scribd.com/doc/121002390/Povestea-literei-a

Desfăşurarea lecţiei:
Etapele Obiec- Conţinutul lecţiei Metode şi Standarde de
lecţiei tive mijloace performanţă
Moment Organizarea clasei şi a colectivului de elevi. Elevii să fie
organiza- Pregătirea materialelor necesare pentru prezenţi în clasă
toric lecţie. şi pregătiţi pentru
oră
Captarea O9, Profesorul prezintă copiilor un personaj de Conversația Elevii să participe
atenției O10 poveste (Prințesa Aurora Mei – machetă) și Explicația cu interes la toate
le explică că această prințesă a venit la ei etapele lecției și
să-i ajute să învețe mai ușor primele sunete să se angajeze
și litere. (afectiv) în
rezolvarea
sarcinilor stabilite
Anunţarea O9, Profesorul anunță titlul lecţiei şi precizează Conversaţia Elevii să fie
titlului şi O10 obiectivele şi planul succint al orei. Explicaţia familiarizați cu
obiective- Pentru că a venit primăvara, astăzi vom titlul şi structura
lor lecţiei învăța despre Sunetul și litera A, a. Vom lecţiei
face exerciții și jocuri pentru a ne aminti
sunetul A și pentru a ne familiariza cu
literele A și a de tipar. La sfârșit vom
completa împreună o fișă de lucru.
Reactualiza- O1, Profesorul le spune elevilor că prințesa Explicația, Elevii să recite
rea O10 Aurora Mei ar dori tare mult să afle ce știu Exercițiul versurile învățate
cunoștințe- ei despre A. anterior la sunetul
lor Elevii, împreună cu profesorul, vor recita și litera A
versurile lui A pe care le-au învățat în clasa
pregătitoare.
A e acoperișul de pe casă;
A e apa care curge de pe munte;
A e acul care coase
Când hăinuțele sunt rupte.
Desfăşura- O10 1. Profesorul le spune elevilor că prințesa Conversația Elevii să
rea lecţiei/ Aurora Mei este foarte impresionată de cât Explicaţia, urmărească
dirijarea de frumos au recitat ei poezia lui A și ar Povestirea prezentarea și să
învățării dori să le spună și ea o poveste. Profesorul asculte povestea
prezintă PPT Povestea literei A și citește
povestea.
O2, Scurtă discuție despre cum a apărut litera Elevii să realizeze
O9 A în poveste. Elevii, împreună cu profesorul forma literei A cu
fac gestul descris în poveste și realizează cu mânuțele în aer
mânuțele, în aer, A mare de tipar.
2. Profesorul le transmite copiilor o Conversația
rugăminte pe care prințesa Aurora Mei i-a Explicația
spus-o la ureche: Este foarte tristă pentru că
nu își amintește cu ce a venit din țara ei.
Știe doar că denumirea mijlocului de
transport și culoarea acestuia încep cu
sunetul A. Ea îi roagă pe copii să o ajute. Elevii să pronunțe
O3, Profesorul prezintă clasei un avion albastru cât mai clar și
O4, din carton. corect cuvinte
O5,  Fiecare elev va pronunța clar Exercițiul care conțin
O6 cuvintele: „avion” și „albastru”. Se sunetul A
despart cele 2 cuvinte în silabe. Se
identifică poziția sunetului A în Elevii să despartă
cuvânt. în silabe cuvinte,
3. Profesorul prezintă elevilor un alt Conversația lucrând
personaj: Albinuța cea Ascultătoare – Explicația independent și să
machetă, care este prietenă cu prințesa și identifice poziția
care a venit să le aducă jetoanele necesare sunetului A în
pentru jocul pe care Aurora Mei îl va juca cuvânt
cu ei. Albinuța le spune copiilor că va
descărca jetoanele (Vezi Anexa) doar dacă
ei o vor striga tare și clar pe nume.
O3,  Copiii vor pronunța numele: Exercițiul
O4, Albinuța cea Ascultătoare. Se
O5, despart în silabe cele 2 cuvinte și se
O6 identifică poziția sunetului A în
fiecare cuvânt.
Albinuța lasă jetoanele și prințesa, prin Explicația
intermediul profesorului, explică sarcina de
lucru: Fiecare elev va trage un jeton, va
O3, denumi obiectul/animalul desenat pe jeton,
O4, va despărți în silabe cuvântul, va specifica
O5, poziția sunetului A în cuvânt, va lipi
O6, jetonul pe tablă și va indica litera A în
O7 denumirea scrisă pe jeton. Un alt copil va
alcătui o propoziție cu acel cuvânt.
 Pe rând, elevii extrag câte un jeton și Exercițiul Elevii să pronunțe
îndeplinesc sarcina trasată. cât mai clar și
Profesorul acordă sprijin elevilor care corect cuvinte
întâmpină dificultăți și încurajează/oferă care conțin
feed back. sunetul A, să le
O3, 4. Prințesa oferă fiecărui participant, ca Explicația despartă în silabe
O6 recompensă, un cartonaș pe care este scris Exercițiul și să alcătuiască
numele lui. Profesorul cere elevilor să propoziții
identifice pe aceste cartonașe litera A.
 Copii care identifică corect litera A Elevii să
pe cartonașul cu numele lor, primesc recunoască litera
dreptul să intre în următorul joc A în propriul
inițiat de prințesă. nume scris
5. Profesorul prezintă următoarea sarcina de Explicaţia,
O8, lucru din jocul Detectivi pe urmele lui A. jocul Elevii să
O10 Copiii se adună într-un cerc pe covor în recunoască litera
jurul unei planșe cu litere amestecate. Ei A pe piese de joc
sunt detectivii care trebuie să îl găsească pe
A care stă ascuns printre alte litere.
 Fiecare copil încearcă să identifice
cât mai multe litere A.
O8, 6. Dacă timpul permite, elevii vor rezolva o Exercițiul Elevii să rezolve
O12, Fișă de lucru Vezi Anexa. corect fișa de
O13 lucru
Aprecieri O9 Elevii vor fi solicitaţi să spună cum s-au Conversaţia Elevii să spună în
asupra simțit la această lecție. cuvinte simple
activității Elevii vor fi apreciați verbal pentru cum s-au simțit la
elevilor activitate. această lecție.
Anexa – Povestea literei A
Anexa – Jetoane
Anexa – Fișa de lucru
Nume și prenume ………………………………………………….
Data ………………………….

FIȘĂ DE LUCRU LITERA A


1. Trasează litera A și colorează cât mai vesel fiecare imagine.