Sunteți pe pagina 1din 44

08.10.

2020

IMPACTUL PANDEMIEI DE COVID 19 ASUPRA CONTABILITĂȚII:


TRATAMENTE ADAPTATE, ÎNTREBĂRI ȘI RĂSPUNSURI CONTEXTUL CURSULUI

DIFICULTATI
??? FISCALE, JURIDICE
???

PRESIUNI CONTABILITATE MANAGEMENTUL


FINANCIARE RISCURILOR

Lectori CECCAR
Bâtcă – Dumitru Corina
Calu Daniela DIFICULTĂȚI
Irimescu Alina MANAGERIALE
Sahlian Daniela
Vuță Mihai

AGENDA CURSULUI MANAGEMENTUL RISCURILOR

⓿Managementul riscurilor și implicațiile asupra contabilității;

⓿Aplicarea raționamentului profesional:

 Provizioane sau datorii contingente?

 Recunoașterea ajustărilor pentru depreciere

⓿Alternative privind finanțarea unei afaceri;

⓿ Aspecte privind continuitatea;

⓿Facilități financiare în contextul pandemiei de COVID-19

1
08.10.2020

MANAGEMENTUL RISCURILOR MANAGEMENTUL RISCURILOR

 Managementul riscurilor – parte integrantă în gestiunea


organizației
⓿ Managementul riscurilor – parte integrantă în
gestiunea organizației; Întrebare
⓿ Analiza riscului de (in)solvabilitate și faliment;
⓿ Cazul activului net mai mic decât jumătate din Sunt manager financiar la o firmă de turism. În perioada pandemiei, și
capitaluri ulterior, gestionarea riscurilor a devenit o problemă stringentă pentru
⓿ Măsuri de stimulare pentru creșterea capitalurilor societatea la care lucrez. Cum pot obține o abordare integrată privind
proprii
gestiunea riscurilor?

MANAGEMENTUL RISCURILOR MANAGEMENTUL RISCURILOR

Răspuns
Răspuns
B. Riscurile trebuie să fie întotdeauna identificate, evaluate, tratate, raportate,
Abordarea integrantă a gestiunii unei organizații, implică: monitorizate și revizuite în raport cu obiectivele pe care organizația dorește să
le îndeplinească, acordând în același timp atenția cuvenită contextului intern și
extern în continuă schimbare al organizației;
A. Organizațiile trebuie să se concentreze în principal pe stabilirea și
îndeplinirea obiectivelor lor în vederea creșterii și creării de valoare C. Deși gestionarea riscurilor reprezintă o serie de cunoștințe, cu cadre generale,
sustenabilă: gestionarea riscurilor este parte integrantă a acestei standarde și îndrumări globale, aplicarea gestionării riscurilor trebuie
activități. adaptată organizației;
D. Cei responsabili de stabilirea și îndeplinirea obiectivelor organizației trebuie să
fie, de asemenea, responsabili de gestionarea eficientă a riscurilor aferente;

2
08.10.2020

MANAGEMENTUL RISCURILOR MANAGEMENTUL RISCURILOR

Răspuns
 Managementul riscurilor – parte integrantă în gestiunea
organizației
E. Deciziile trebuie fundamentate pe o evaluare corespunzătoare a riscurilor.

F. Informațiile de înaltă calitate sunt esențiale pentru un proces decizional bun, Întrebare
deoarece reduc incertitudinile.

G. Gestionarea eficientă a riscurilor este la fel de importantă în toate etapele de


Sunt controlor de gestiune în cadrul unei societăți pe acțiuni. În perioada
gestionare care urmează procesului decizional.
pandemiei de COVID 19 dorim să realizăm diverse analize a riscurilor.
H. Organizațiile trebuie să rămână suficient de agile pentru a face modificările
Care sunt etapele necesare pentru elaborarea unui model de gestionare a
necesare pentru a continua să creeze și să păstreze valoarea.
riscurilor societății?

MANAGEMENTUL RISCURILOR MANAGEMENTUL RISCURILOR

Analiza riscului de (in)solvabilitate si faliment


Întrebare
Răspuns
Suntem o societate de turism. În perioada pandemiei, activitatea
Etapele necesare pentru elaborarea unui model de gestionare a
riscurilor societății: economică a firmei a scăzut foarte mult. S-au reziliat o serie de
contracte, atât cu turiștii cât și cu societățile de cazare, tour-operatorii
A: Pregătirea anterioară luării unei decizii;
etc. Turiștii au solicitat restituirea sumelor acordate ca avans, societățile
B: Luarea deciziilor;
furnizoare de servicii nu sunt de acord cu restituriea sumelor acordate.
C: Acțiuni ulterioare deciziei;
Se dorește o analiză a societății pentru a se afla riscul de trecere în in
D: Monitorizarea și revizuirea;
solvabilitate. Care sunt principalele metode/modele de estimare a
E: Învățarea.
riscului de trecere în insolvabilitate?

3
08.10.2020

MANAGEMENTUL RISCURILOR MANAGEMENTUL RISCURILOR

Metoda scorului: Răspuns


Răspuns
 Urmărește predicția riscului de trecere în stare de insolvabilitate
Detectarea riscului de (in)solvabilitate se realizează prin: pornind de la o serie de rate financiare strâns corelate cu starea de
 metoda scorului; sănătate/slăbiciune a întreprinderii;

 metode bancare de evaluare a riscului de trecere în stare de  Ratele financiare sunt identificate prin analiză discriminantă și apoi se

insolvabilitate. caută cea mai bună combinație liniară dintre ele care să diferențieze cât
mai clar posibil întreprinderile performante de cele cu risc ridicat de
faliment.

MANAGEMENTUL RISCURILOR MANAGEMENTUL RISCURILOR

Răspuns
Răspuns Principalele modele de calcul a riscului de faliment sunt:
Metodele bancare de evaluare a riscului de in(solvabilitate) au în  Modelul „Z” al lui Altman (1968);
vedere:
 Modelul Canon - Holder (1978);
 Credibilitatea reprezintă suportul material şi moral, elementul esenţial
fără de care un credit nu poate fi acordat.  Modelul Anghel (2002).
 Bonitatea reprezintă performanţa financiară a agentului economic care
atestă încrederea pe care acesta o inspiră băncii în momentul
solicitării unui credit, de a restitui la scadenţă creditele contractate
împreună cu dobânzile aferente.

4
08.10.2020

MANAGEMENTUL RISCURILOR MANAGEMENTUL RISCURILOR


Răspuns
Răspuns
MODELUL CANON-HOLDER
MODELUL „Z” AL LUI ALTMAN Z= 0,24 X1 +0,22 X2 -0,16 X3 -0,87 X4 +0,10 X5
Z = 1,2 x X1 + 1,4 x X2 + 3,3 x X3+ 0,6 x X4 + 1 x X5
X1 = rezultatul brut al exploatării/ Datorii
X1 = Activ circulant / Activ total; X2 = Capital permanent/ Total active
X2 = Profit reinvestit / Activ total = Autofinanțare / Activ total; X3= Valori realizabile și disponibile/ total active
X3 = Rezultat din exploatare / Activ total; X4 = Cheltuieli financiare/ Cifra de afaceri
X4 = Capitalizare bursieră / Datorii totale;
X5 = Cheltuieli cu personalul /Cifra de afaceri
X5 = Cifra de afaceri / Activ total.
 Dacă z > 9 atunci firma este solvabilă;
 Dacă Z ≥ 3 nu sunt probleme, întreprinderea prezintă încredere.
 Dacă z ∈[ ) 9,4 atunci firma se află într-o zonă de incertitudine cu
 Dacă Z este cuprins între 1,8 și 3, acesta indică o stare de alertă, o situație
posibilităţi de redresare;
dificilă.
 Dacă Z < 1,8, întreprinderea este în prag de faliment.  Dacă z < 4 atunci falimentul firmei este iminent.

MANAGEMENTUL RISCURILOR
Grila de rating a unei bănci
MANAGEMENTUL RISCURILOR

Răspuns
MODELUL ANGHEL
A = 5,676 + 6,3718 X1 + 5,3932 X2 – 5,1427 X3 – 0,0105 X4

X1 = rata rentabilităţii veniturilor


X2 = rata de acoperire a datoriilor cu cash-flow
X3 = rata de îndatorare a activului
X4 = perioada de achitare a obligaţiilor

 Dacă A < 0 Faliment/Eşec


 Dacă 0 < A < 2,05 Zonă de incertitudine
 Dacă A > 2,05 Situație bună

5
08.10.2020

MANAGEMENTUL RISCURILOR MANAGEMENTUL RISCURILOR

Activ net mai mic decât jumătate din capitaluri


Întrebare
Societate de turism ce are ca obiect de activitate cazarea în
propriile locații. Criza actuală a determinat anularea tuturor
rezervărilor. Analiza situațiilor financiare prezintă activul net
la nivelul sumei de -500.000 lei și capitalului social subscris
100.000 lei. Care sunt implicațiile legale și ce propuneri de
redresare prezentăm în AGA?

MANAGEMENTUL RISCURILOR
MĂSURI DE STIMULARE PENTRU CREȘTEREA
CAPITALURILOR PROPRII
Răspuns
Măsuri de stimulare pentru creșterea capitalurilor proprii
Legislație:
ART. 153(24) Legea 31/1990 cu modificările și completările ulterioare: Întrebare

DIVOLVARE LICHIDARE Societatea Capitalresidence dorește să-și majoreze


TIMP?
ANC RECONSTITUIRE Valoare ≥ capitalurile proprii cu scopul de a beneficia de reducerea de
s-a diminuat ANC Jumătate din Până la
la mai puțin
de jumătate
Convoc
AGA
capital încheierea
exerciţiului impozit pe profit. Administratorul societății își întreabă
din valoarea poate financiar
capitalului
subscris
hotărî: CONTINUAREA
ACTIVITĂȚII
REDUCEREA
CS
Cuantum cel
puţin egal cu
ulterior
celui în
contabilul cu ce procente trebuie majorat capitalul propriu?
cel al care au
pierderilor care
nu au putut fi
fost
constatate
De ce reducere pot beneficia pe cazul societății
acoperite din pierderile
rezerve Capitalresidence?

6
08.10.2020

MĂSURI DE STIMULARE PENTRU CREȘTEREA MĂSURI DE STIMULARE PENTRU CREȘTEREA


CAPITALURILOR PROPRII CAPITALURILOR PROPRII

OUG 153/2020 (MO 817/4.09.2020)

• Prevederile intră în vigoare începând cu 1 ianuarie


2021 și se aplică pentru perioada 2021-2025.

• Ce categorii de firme aplică noile prevederi?

 Firmele care înregistrează capitaluri proprii pozitive

 Firmele care își majorează capitalurile proprii Creștere anuală CPA (CACPA) = (CPA an pentru care se datorează
impozitul – CPA an precedent)/CPA an precedent x 100

MĂSURI DE STIMULARE PENTRU CREȘTEREA APLICAREA RAȚIONAMENTULUI PROFESIONAL:


CAPITALURILOR PROPRII PROVIZIOANE SAU DATORII CONTINGENTE?

⓿ Necesitatea constituirii de provizioane

⓿ Tipuri de provizioane

⓿ Provizioane sau datorii contingente?

IMPORTANT! În cazul în care sunt aplicabile două sau trei dintre reducerile de mai
sus, pentru determinarea valorii reducerii, procentele corespunzătoare acestora se ⓿ Ajustări pentru depreciere
adună, iar valoarea rezultată se aplică asupra impozitului.

7
08.10.2020

APLICAREA RAȚIONAMENTULUI PROFESIONAL: APLICAREA RAȚIONAMENTULUI PROFESIONAL:


PROVIZIOANE SAU DATORII CONTINGENTE? PROVIZIOANE SAU DATORII CONTINGENTE?
Întrebare
Necesitatea constituirii de provizioane
În contextul crizei determinate de COVID-19, societățile au fost puse în situația
UTILITATE:
de a-și întrerupe activitatea, de a-și reduce activitatea sau de a se restructura.

• Recunoașterea provizioanelor – instrument util a) Ce condiții trebuie îndeplinite pentru constituirea de provizioane?
pentru evitarea decapitalizării unei entități b) Reprezintă provizioanele un tratament de acoperire împotriva riscului
generat de pandemia COVID-19?
• Datoriile contingente – barometru al riscului unei
afaceri c) Care este raționamentul profesional specific pentru constituirea acestuia?

d) Care sunt înregistrările contabile aferente provizioanelor?

e) Este necesar să constitui provizioane dacă nu sunt deductibile fiscal?

APLICAREA RAȚIONAMENTULUI PROFESIONAL: APLICAREA RAȚIONAMENTULUI PROFESIONAL:


PROVIZIOANE SAU DATORII CONTINGENTE? PROVIZIOANE SAU DATORII CONTINGENTE?
Răspuns Răspuns

BAZA LEGALĂ: OMFP 1802 BAZA LEGALĂ: OMFP 1802


a)Ce condiții trebuie îndeplinite pentru constituirea de provizioane?
b) Reprezintă provizioanele un tratament de acoperire
Toate aceste ipoteze se traduc în contabilitate prin constituirea de
provizioane. împotriva riscului generat de pandemia COVID-19?
Art 373:Un provizion este o datorie cu exigibilitate sau valoare incertă.
Art 374. - (1) Un provizion va fi recunoscut numai în momentul în care: Provizioanele se constituie și se actualizează cel puţin la
 o entitate are o obligaţie curentă generată de un eveniment anterior;
 este probabil ca o ieşire de resurse să fie necesară pentru a onora fiecare dată de raportare a situațiilor financiare.
obligaţia respectivă; şi
 poate fi realizată o estimare credibilă a valorii obligaţiei.

8
08.10.2020

APLICAREA RAȚIONAMENTULUI PROFESIONAL: APLICAREA RAȚIONAMENTULUI PROFESIONAL:


PROVIZIOANE SAU DATORII CONTINGENTE? PROVIZIOANE SAU DATORII CONTINGENTE?

d) Care sunt înregistrările contabile aferente provizioanelor?


c) Care este raționamentul profesional specific pentru
constituirea acestuia? Răspuns
Răspuns Constituirea provizioanelor/Majorarea provizioanelor

Constituirea provizioanelor este o consecință a aplicării


principiului prudenței. Anularea provizioanelor/Reducerea provizioanelor

APLICAREA RAȚIONAMENTULUI PROFESIONAL: APLICAREA RAȚIONAMENTULUI PROFESIONAL:


PROVIZIOANE SAU DATORII CONTINGENTE? PROVIZIOANE SAU DATORII CONTINGENTE?

e) Este necesar să constitui provizioane dacă nu sunt deductibile fiscal? Necesitatea constituirii de provizioane
Întrebare
Răspuns

 Provizioanele sunt un instrument de gestiune a riscurilor la care se Sunt contabilul unei firme care se ocupă cu
expune o firmă; comercializarea de produse de artizanat. Activitatea
noastră a fost serios afectată. În vederea evitării
 Constituire de provizioane NU are nicio legătură cu deductibilitatea
decapitalizării întreprinderii, care sunt categoriile de
acestora. provizioane pe care ar trebui să le am în vedere spre
constituire, în contextul pandemiei de COVID-19?

9
08.10.2020

APLICAREA RAȚIONAMENTULUI PROFESIONAL: APLICAREA RAȚIONAMENTULUI PROFESIONAL:


PROVIZIOANE SAU DATORII CONTINGENTE? PROVIZIOANE SAU DATORII CONTINGENTE?

Răspuns Necesitatea constituirii de provizioane;


Întrebare
 Provizioanele pentru litigii
Suntem acționați în instanță de către un client care ne cere despăgubiri
 Provizioanele pentru garanții acordate clienților
pentru neonorarea comenzilor la timp, survenită din cauza reducerii
 Provizioanele pentru restructurare timpului de lucru, în contextul pandemiei de COVID-19. Reprezintă
acesta un risc de care trebuie să ținem cont din punct de vedere
 Provizioanele pentru contracte oneroase
contabil?

APLICAREA RAȚIONAMENTULUI PROFESIONAL: APLICAREA RAȚIONAMENTULUI PROFESIONAL:


PROVIZIOANE SAU DATORII CONTINGENTE? PROVIZIOANE SAU DATORII CONTINGENTE?

Necesitatea constituirii de provizioane


Răspuns Întrebare
Provizioanele pentru litigii sunt adecvate în situațiile în care societatea este
acționată în judecată și estimează o pierdere probabilă în urma acelui litigiu.
Sunt contabil la o societate pe acțiuni care, din diverse motive, printre
care și pandemia de COVID 19, a fost nevoită să își schimbe o parte din
Este foarte probabil ca numărul de procese să crească semnificativ după furnizorii tradiționali. Ca urmare a acestui aspect, aceasta a livrat
încetarea crizei, fie că este vorba despre litigii de muncă, comerciale sau fiscale. clienților câteva loturi de produse cu defecțiuni de calitate, ce au
generat prejudicii consumatorilor. Unul din motive este faptul că, la
rândul lor, furnizorii au livrat produse cu un grad de calitate îndoielnic.
Totuși, cheltuielile cu aceste pierderi probabile viitoare, se recunosc doar în
Aceasta are 4 procese distincte pe rol A, B, C, D. În cazurile A și B
măsura în care societatea consideră că este probabil ca procesele respective să
societatea la care sunt contabil a dat în judecată furnizorii pentru
fie pierdute și doar dacă sumele sau beneficiile care vor trebui transferate celor
sumele de 100.000 lei, respectiv 800.000 lei. În cazurile C și D societatea
cu care se judecă pot fi estimate credibil.
este dată în judecată de clienți pentru sumele de 900.000 lei, respectiv
1.200.000 lei.

10
08.10.2020

APLICAREA RAȚIONAMENTULUI PROFESIONAL: APLICAREA RAȚIONAMENTULUI PROFESIONAL:


PROVIZIOANE SAU DATORII CONTINGENTE? PROVIZIOANE SAU DATORII CONTINGENTE?

Necesitatea constituirii de provizioane


Întrebare
Răspuns
În urma scrisorilor trimise avocaților firmei, prin care se solicită status-ul
proceselor, am primit următoarea situație:  Caz A: Nu se prezintă nimic în notele la situațiile financiare;

 Caz B: Se prezintă în note un activ contingent pentru suma de 800.000


lei;

 Caz C: Se constituie un provizion pentru suma de 900.000 lei;

Cum ar trebui să fie tratate aceste cazuri din punct de vedere contabil?  Caz D: Se constituie o datorie contingentă pentru suma de 1.200.000
lei.

APLICAREA RAȚIONAMENTULUI PROFESIONAL: APLICAREA RAȚIONAMENTULUI PROFESIONAL:


PROVIZIOANE SAU DATORII CONTINGENTE? PROVIZIOANE SAU DATORII CONTINGENTE?
Răspuns
Necesitatea constituirii de provizioane
Provizioanele pentru garanții acordate clienților se evaluează la
Întrebare fiecare dată de raportare luându-se în considerare:
 vânzările efectuate în cursul perioadei (la marea majoritate a
companiilor, aceste vânzări s-au diminuat dramatic, așa cum se
Suntem o societate care vinde ventilatoare mecanice utilizate în întâmplă în cazul vânzărilor de electrocasnice etc.),
 valoarea reparațiilor efectuate în cursul perioadei pentru
pentru tratarea COVID-19. Aceste ventilatoare au o perioadă de produsele aflate în garanție, și
garanție de 5 ani. Care este raționamentul profesional utilizat  valoarea garanțiilor aferente produselor care au ieșit din
perioada de garanție.
pentru estimarea valorii pentru care societatea va constitui
Pe baza tuturor informațiilor amintite se actualizează soldul
provizioane pentru garanții acordate clienților? provizionului pentru garanții acordate clienților.

11
08.10.2020

APLICAREA RAȚIONAMENTULUI PROFESIONAL: APLICAREA RAȚIONAMENTULUI PROFESIONAL:


PROVIZIOANE SAU DATORII CONTINGENTE? PROVIZIOANE SAU DATORII CONTINGENTE?
Necesitatea constituirii de provizioane
Întrebare
Răspuns
Sunt contabil la o societate (Alfa) care are ca obiect de activitate achiziţia
mărfurilor în scopul revânzării. În luna martie 2019, perioadă în care exista o Analiza contractului la sfârșitul lunii mai:
criză accentuată de măști medicale, societatea mea a încheiat un contract ferm, Beneficii economice estimate a se obţine din contract/lună =
negociat în lei, cu o societatea din Indonezia. Contractul prevede următoarele: 3.000 cutii de măști medicale x 120 lei/cutie = 360.000 lei
• Perioada contractului 12 luni, din momentul semnării;
• Achiziţia a 3.000 cutii de măști medicale/lună la un cost de achiziţie de 150
Costuri implicate de îndeplinirea obligaţiilor contractuale = 3.000
lei/cutie. cutii de măști medicale x 150 lei/cutie = 450.000 lei
• În caz de reziliere, societatea Alfa trebuie să plătească o penalitate de 100.000 Costurile, de 450.000 lei, fiind mai mari decât beneficiile
lei. estimate, de 360.00 lei, contractul este oneros, deci trebuie
La sfârșitul lunii septembrie, am constatat că ne confruntăm cu situația scăderii constituit un provizion.
prețului măștilor, prețul de vânzare practicat de concurență pentru produse
similare fiind în medie de 120 lei/cutie. Cum trebuie să procedez din punct de
vedere contabil?

APLICAREA RAȚIONAMENTULUI PROFESIONAL: APLICAREA RAȚIONAMENTULUI PROFESIONAL:


PROVIZIOANE SAU DATORII CONTINGENTE? PROVIZIOANE SAU DATORII CONTINGENTE?

Răspuns Necesitatea constituirii de provizioane


Întrebare
Recunoaşterea provizionului:
În urmă cu 2 ani, societatea la care lucrez a încheiat cu Interlease SA un contract
 Pentru contractele oneroase, trebuie consituit un provizion. de leasing pentru un utilaj complex, folosit pentru producția de sisteme de
 Costul îndeplinirii contractului = 450.000 lei – 360.000 lei = ventilație industrială. Utilajul poate fi reconfigurat, astfel încât societatea să
90.000 lei poată produce ventilatoare medicale, costurile cu reconversia utilajului terbuit
suportate de utilizator (locatar). Contractul a fost semnat pentru o perioadă de
 Min (penalitate; costul îndeplinirii contractului) = min (90.000 lei; 5 ani şi conţine o clauză prin care partea care reziliază contractul pentru alte
100.000 lei) = 90.000 lei motive decât forţa majoră, va plăti celeilalte o penalitate al cărei cuantum este
dat de dublul ratelor care au rămas de plată. Costurile cu reconversia utilajului
ar fi de 150.000 lei. La 31 martie, din cauza pandemiei de COVID 19,
întreprinderea constată că exploatarea utilajului a devenit ineficientă şi sistează
producţia. Se va constitui un provizion în acest caz?
În funcție de evoluția situației pe piață, trebuie să se recalculeze
lunar provizionul.

12
08.10.2020

APLICAREA RAȚIONAMENTULUI PROFESIONAL: APLICAREA RAȚIONAMENTULUI PROFESIONAL:


PROVIZIOANE SAU DATORII CONTINGENTE? PROVIZIOANE SAU DATORII CONTINGENTE?
Răspuns
Deși forța majoră ar putea fi invocată, societatea a luat în regim de Necesitatea constituirii de provizioane
leasing un utilaj ce poate fi reconvertit pentru obținerea unui alt tip Întrebare
de produs. În cazul în care avocații firmei sugerează faptul că există
probabilitatea să se ajungă la un proces care ar putea fi pierdut, iar
firma nu ia în considerare reconversia utilajului, trebuie constituit
un provizion, contractul fiind considerat unul oneros. În vremea pandemiei de COVID-19 societatea Lunaplină se află în
Raționamentul profesional pentru constituirea provizionului este
următorul: imposibilitatea să-și onoreze un contract din cauza costurilor
Min (penalitate; costul îndeplinirii contractului) suplimentare care au apărut, aceasta repezentând un risc pentru
firmă. Cum pot, din punct de vedere contabil, contracara impactul
acestui risc asupra situației financiare a firmei?

APLICAREA RAȚIONAMENTULUI PROFESIONAL: APLICAREA RAȚIONAMENTULUI PROFESIONAL:


PROVIZIOANE SAU DATORII CONTINGENTE? PROVIZIOANE SAU DATORII CONTINGENTE?

Necesitatea constituirii de provizioane Întrebare


Răspuns
În luna septembrie 2019, întreprinderea A garantează 2 credite
Provizioanele pentru contracte oneroase apar în situația în care societatea
contractate de întreprinderea B, a cărei situaţie financiară la acel
identifică anumite contracte din care nu poate ieși fără penalizări semnificative și
moment era solidă. Începând cu luna aprilie 2020, din cauza pandemiei
pentru care estimează costurile mai mari decât beneficiile generate de
de COVID 19, poziţia financiară a întreprinderii B se deteriorează şi la 25
finalizarea acestora conform înțelegerii inițiale.
iunie 2020 întreprinderea B se declara în faliment. Ce trebuia prezentat
Pierderile estimate se recunosc ca un cost al perioadei actuale prin actualizarea
în situaţiile financiare întocmite la data de 31 decembrie 2019, respectiv
pierderilor nete anticipate a fi suportate pe perioada contractului.
în cele raportarea semestrială întocmită la data de 30 iunie 2020 ?

13
08.10.2020

APLICAREA RAȚIONAMENTULUI PROFESIONAL: APLICAREA RAȚIONAMENTULUI PROFESIONAL:


PROVIZIOANE SAU DATORII CONTINGENTE? PROVIZIOANE SAU DATORII CONTINGENTE?

Necesitatea constituirii de provizioane

Răspuns Întrebare
La data de 31.12.2019 nu se prezintă nimic;

Pe data de 27 decembrie 2019, Consiliul de Administraţie al societăţii


La data de 30.06.2020 se constituie un provizion pentru cea mai Delta S.A. decide să închidă una dintre fabricile sale din China, din
bună estimare a ieşirilor de resurse pentru acoperirea garanţiei. cauza știrilor apărute în presă despre o nouă epidemie asemănătoare
SARS ce a condus la bulversarea activităților economice în zona
respectivă. Înainte de data bilanţului (31.12.2019) decizia nu a fost
comunicată nici uneia din părţile afectate şi nu au fost luate alte măsuri
pentru implementarea deciziei. Trebuia recunoscut un provizion la
31.12.2019?

APLICAREA RAȚIONAMENTULUI PROFESIONAL: APLICAREA RAȚIONAMENTULUI PROFESIONAL:


PROVIZIOANE SAU DATORII CONTINGENTE? PROVIZIOANE SAU DATORII CONTINGENTE?

Necesitatea constituirii de provizioane


Răspuns Întrebare
 Nu a existat nici un eveniment care obligă;
Pe data de 2 aprilie 2020, Consiliul de Administraţie al societăţii Gama
S.A. decide să închidă una dintre fabricile sale din Spania, din cauza
 Nu există nici o obligaţie; pandemiei de COVID 19. Pe data de 5 aprilie 2020 a fost aprobat de
către consiliu un plan detaliat pentru închidere, au fost trimise scrisori
clienţilor anunţându-i să caute o sursă alternativă pentru produs, iar
 Nu se poate constitui provizion. salariaţilor diviziei le-au fost înmânate preavize. Trebuia recunoscut un
provizion la 30.06.2020?

14
08.10.2020

APLICAREA RAȚIONAMENTULUI PROFESIONAL: APLICAREA RAȚIONAMENTULUI PROFESIONAL:


PROVIZIOANE SAU DATORII CONTINGENTE? AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIERE
Constituire ajustări pentru deprecierea creanțelor clienți
Răspuns

 Comunicarea deciziei este evenimentul care obligă (obligaţie implicită);


La data de 30.06.2020 creanța față de clientul

 O ieşire de beneficii la închidere este probabilă;


Amareto în valoare de 83.300 lei devine incertă și se
estimează gradul de recuperare al creanței de 60%.
 Se recunoaşte un provizion pentru cea mai bună estimare a costurilor
de închidere a diviziei. Ce trebuie să întreprindă contabilul societății care
are de încasat creanța respectivă?

APLICAREA RAȚIONAMENTULUI PROFESIONAL: APLICAREA RAȚIONAMENTULUI PROFESIONAL:


AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIERE AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIERE

Răspuns Clienți incerți Întrebare

• Transfer creanță la clienți incerți Pe perioada stării de urgență un client (restaurant și terasă) a fost închis.
Față de acest client aveam o creanță încă dinaintea pandemiei. Nu am
avut constituite ajustări pentru deprecieri la data de 31.12.2019. După

• Înregistrare ajustare pentru depreciere pentru procentul de data de 01.06.2020 clientul nu își deschide terasa și ne-a comunicat că
neîncasare din cauza pierderilor suferite intenționează să renunțe la afacere.
Considerăm că nu mai putem recupera creanța de la client și dorim să o
scoatem din evidență. Care ar fi tratamentul contabil?

15
08.10.2020

APLICAREA RAȚIONAMENTULUI PROFESIONAL: APLICAREA RAȚIONAMENTULUI PROFESIONAL:


AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIERE AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIERE

Răspuns Răspuns
CONTABIL: OMFP 1802/2014
CONTABIL: OMFP 1802/2014  În baza propunerilor comisiei de inventariere și deciziei
administratorului creanțele se scad din evidență.

 Pentru scoaterea din evidență a creanțelor neîncasate, entitatea


trebuie să demonstreze că au fost întreprinse toate demersurile
legale pentru decontarea acestora conform pct. 328 din OMFP nr.
1.802/2014.

APLICAREA RAȚIONAMENTULUI PROFESIONAL: APLICAREA RAȚIONAMENTULUI PROFESIONAL:


AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIERE AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIERE
Răspuns
Clienți incerți
CONTABIL: OMFP 1802/2014
Întrebare
Pentru scoaterea din evidență a creanțelor neîncasate, entitatea
trebuie să demonstreze că au fost întreprinse toate demersurile
legale pentru decontarea acestora conform pct. 328 din OMFP nr.
Pe perioada stării de urgență un client (restaurant și terasă) a fost închis.
Față de acest client aveam o creanță încă dinaintea pandemiei. Am avut 1.802/2014.
constituite ajustări pentru deprecieri la data de 31.12.2019. După data
de 01.06.2020 clientul nu își deschide terasa și ne-a comunicat că din  Ordinul nr. 1.802/2014 stipulează că sumele aferente creanțelor
cauza pierderilor suferite intenționează să renunțe la afacere.
Considerăm că nu mai putem recupera creanța de la client și dorim să o incerte trebuie reflectate distinct în contabilitate. În acest sens se
scoatem din evidență. Care ar fi tratamentul contabil? utilizează contul 4118 „Clienți incerți sau în litigiu”, pentru a-i
înregistra separat de ceilalți clienți pe aceia aflați în dificultate, rău-
platnici, dubioși sau în litigiu.

16
08.10.2020

APLICAREA RAȚIONAMENTULUI PROFESIONAL: APLICAREA RAȚIONAMENTULUI PROFESIONAL:


AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIERE AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIERE
Răspuns
CONTABIL: OMFP 1802/2014 Clienți în faliment
Întrebare
(a) Trecerea pe cheltuieli a clienților incerți:
Pe perioada stării de urgență un client (restaurant și terasă) a fost închis.
Anul trecut clientul intrase în stare de faliment și în urma hotărârii
judecătorești de intrare în faliment constituisem o ajustare pentru
(b) Anularea ajustării pentru depreciere: depreciere. Menționăm că nu suntem afiliați și că această creanță nu a
fost garantată. În momentul de față s-a încheiat procedura falimentului
clientului. Care ar fi tratamentul contabil?

APLICAREA RAȚIONAMENTULUI PROFESIONAL: ALTERNATIVE PRIVIND


AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIERE
FINANȚAREA UNEI AFACERI
Răspuns
CONTABIL: OMFP 1802/2014 ⓿ Linia de credit
⓿ Scontarea
(a) Trecerea pe cheltuieli a clienților incerți:
⓿ Factoring, IMM Factor
⓿ Forfetarea
(b)Ajustarea TVA: ⓿ Contractele de lease-back, IMM Leasing
⓿ Finanțarea prin programul IMM INVEST
⓿ Proiectele cu finanțare europeană
(c) Anularea ajustării pentru depreciere:

17
08.10.2020

ALTERNATIVE PRIVIND ALTERNATIVE PRIVIND


FINANȚAREA UNEI AFACERI FINANȚAREA UNEI AFACERI
 Linia de credit

Întrebare
• Înțelegerea dintre bancă și client, potrivit căreia banca acordă
clientului dreptul de a obține credite succesive după nevoile
O societate comercială se confruntă cu o lipsă acută de clientului, într-o perioadă convenită (de regulă 1 an, după care
pentru prelungirea liniei de credit banca solicită din nou
lichidități. Dorește să apeleze la o linie de credit. În ce documentația inițiala de la client) până la un total prestabilit.
constă linia de credit și pentru ce destinație se poate
folosi? Există limită la linia de credit? Care este • O facilitate de credit pe termen scurt atașată contului curent al
mecanismul liniei de credit? Cum se calculează dobânda companiei, în vederea fluidizării fluxului de numerar sau pentru
la o linie de credit? acoperirea nevoilor curente de capital de lucru.

ALTERNATIVE PRIVIND ALTERNATIVE PRIVIND


FINANȚAREA UNEI AFACERI FINANȚAREA UNEI AFACERI

Destinația liniei de credit: Mecanismul liniei de credit


• Se acordă pentru finanţarea nevoilor curente ale firmei: plăţi către Plafonul maxim al creditului se împarte în mai multe tranșe
furnizori, utilităţi, salarii, plata datoriilor către bugetul de stat
Prima tranșă se eliberează în momentul deschiderii liniei
• Poate fi utilizată şi pentru refinanţarea creditelor pentru nevoi de
capital de lucru. Eliberarea celei de-a doua tranșe se face automat, cu condiția ca prima să fie
rambursată.
Limita liniei de credit:
Dobânda se calculează zilnic NUMAI la suma utilizată
• Este de tip REVOLVING - orice sumă folosită poate fi rambursată și,
ulterior, utilizată din nou, iar la scadență poate fi prelungită Rambursarea se face din încasările de numerar în contul curent

18
08.10.2020

ALTERNATIVE PRIVIND ALTERNATIVE PRIVIND


FINANȚAREA UNEI AFACERI FINANȚAREA UNEI AFACERI

 Scontarea efectelor de comert

Întrebare

O societate comerciala ce activează în turism, emite o


factură, pentru care primește un Bilet la Ordin, cu
scadența de 120 zile. Întrucat are nevoie de lichidități,
scontează Biletul la Ordin către bancă. Care sunt
înregistrările contabile aferente?

ALTERNATIVE PRIVIND
ALTERNATIVE PRIVIND FINANȚAREA UNEI AFACERI
FINANȚAREA UNEI AFACERI
Răspuns
Răspuns
1.Am o creanță față de Y și doresc să scontez o factură neplătită
a)Primirea efectului de comerț de la client:

2. decontez creanta 4. Preia datoria fata de Y


FIRMA X 3. Incasez banii BANCA 5. Y plateste datoria FIRMA Y

Valoare scontată = Valoare nominală creanță –Agio


7. Banca poate solicita lui X banii inapoi 6. Y nu poate platii – RISCUL Agio = Scont + Comision de andosare
Scont = (Valoare efect comercial x Taxa scontului percepută de bancă x numărul de
8. X preia creanța asupra lui Y zile până la scadența efectului)/100 x 360 zile
Suma încasată de la bancă = Valoare efect comercial – Scont – Comision de
andosare

19
08.10.2020

ALTERNATIVE PRIVIND ALTERNATIVE PRIVIND


FINANȚAREA UNEI AFACERI FINANȚAREA UNEI AFACERI
Răspuns
Răspuns
Cazul 1: Remiterea efectelor pentru încasare (decontate la scadență) Cazul 2: Remiterea efectelor spre scontare (decontate înainte de scadență)
a)Remiterea efectelor spre încasare în luna N a)Remiterea efectelor spre scontare în luna N:

Și Debit 8037 Efecte scontate neajunse la scadență - Valoare efect comercial

b)Încasarea efectului comercial în luna N+1: b)Incasarea efectului:

ALTERNATIVE PRIVIND ALTERNATIVE PRIVIND


FINANȚAREA UNEI AFACERI FINANȚAREA UNEI AFACERI
 Factoring-ul creanțelor
Răspuns
LEGISLAȚIE
Întrebare
În România, contractele de factoring nu sunt reglementate în mod
detaliat, definiția contractului de factoring fiind prezentată succint în
Pentru a face rost de lichidități în perioada pandemiei, am încheiat, în cadrul Ordinului 27/2010 pentru aprobarea Reglementărilor contabile
calitate de aderent, un contract de factoring cu banca cu care lucrez. conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară,
Acest contract înseamnă că eu îmi cedez creanțele față de un client aplicabile instituțiilor de credit.
către bancă. In momentul în care eu emit o factură către clientul
respectiv, care are ca termen de plata 45 de zile, duc o copie a facturii la
bancă, iar banca, în termen de 1 zi, îmi dă aproximativ 75% din valoarea Art. 75 : “Factoringul este operațiunea prin care clientul, denumit aderent,
facturii. La scadenta, clientul virează banii într-un anumit cont al băncii transferă proprietatea creanțelor (facturilor) sale comerciale instituției de credit,
(nu al meu), banca își oprește cei 75% (virați deja), dobânzile și denumită factor, aceasta având obligația, conform contractului încheiat, de a
asigura încasarea creanțelor aderentului. Instituția de credit, pe baza
comisioanele menționate în contract și îmi returnează restul. Cum ar
documentelor primite, plătește valoarea nominala a creanțelor, mai puțin agio,
trebui să recunosc primirea avansului de 75%? fără a aștepta scadența acestora”.

20
08.10.2020

ALTERNATIVE PRIVIND ALTERNATIVE PRIVIND


FINANȚAREA UNEI AFACERI FINANȚAREA UNEI AFACERI
Răspuns Răspuns
 TIPUL CONTRACTULU IDE FACTORING  TIPUL CONTRACTULU IDE FACTORING

În întrebare NU a fost precizat tipul de contract de factoring. În întrebare NU a fost precizat tipul de contract de factoring.
Ar putea fi: Ar putea fi:
 Contract de factoring fără regres (fără recurs): riscul de neîncasare a  Contract de factoring fără regres (fără recurs): riscul de neîncasare a
creanței revine factorului (băncii). creanței revine factorului (băncii sau IFN-ului – de regulă). În acest caz
primirea avansului se recunoaște astfel: 5121 = 461
 Contract de factoring cu regres (cu recurs): riscul de neîncasare a  Contract de factoring cu regres (cu recurs): riscul de neîncasare a
creanței revine aderentului; creanței revine aderentului. ). În acest caz primirea avansului se
recunoaște astfel: 5121 = 5191

ALTERNATIVE PRIVIND ALTERNATIVE PRIVIND


FINANȚAREA UNEI AFACERI FINANȚAREA UNEI AFACERI

Răspuns FACTORING CU REGRES


Răspuns FACTORING FĂRĂ REGRES
1.Am o creanță față de Y și doresc să o încasez înainte de
1.Am o creanță față de Y și doresc să o încasez înainte de termen
termen
2. decontez creanța 4. Preia datoria față de Y
FIRMA X 3. Încasez banii BANCA 5. Y plătețte datoria FIRMA Y

6. Y nu poate plăti – RISCUL


RĂSPUNDE

Y nu poate plăti – RISCUL

21
08.10.2020

ALTERNATIVE PRIVIND ALTERNATIVE PRIVIND


FINANȚAREA UNEI AFACERI FINANȚAREA UNEI AFACERI
Răspuns
 Impactul factoringului asupra situațiilor financiare
Întrebare

O societate de turism a emis o factură către un beneficiar în sumă de


1.000.000 lei. Totodată înregistrează o datorie scadentă față de un
furnizor în sumă de 800.000 lei și o rată scadentă la bancă în sumă de
300.000 lei. Pentru a achita datoria la scadență realizează un factoring și
încasează 80% din valoarea facturii. Achită integral datoria la bancă și
parțial datoria față de furnizor. Care sunt implicațiile asupra situațiilor
financiare?

ALTERNATIVE PRIVIND ALTERNATIVE PRIVIND


FINANȚAREA UNEI AFACERI FINANȚAREA UNEI AFACERI
Răspuns Răspuns
1. Implicații asupra situațiilor financiare 2. Implicații asupra rentabilității

22
08.10.2020

ALTERNATIVE PRIVIND ALTERNATIVE PRIVIND


FINANȚAREA UNEI AFACERI FINANȚAREA UNEI AFACERI
IMM Factor

Întrebare IMM Factor

• Beneficii acordate de stat:


O societate se confruntă cu lipsa de lichidități. Contabilul societății
dorește să-i prezinte administratorului programul IMM Factor ca o 1. Sub formă de garanții pentru finanțările de tip factoring cu
alternativă pentru a obține disponibilitățile necesare finanțării regres-până la 31 decembrie 2020
afacerii.
2. Sub formă de grant

ALTERNATIVE PRIVIND ALTERNATIVE PRIVIND


FINANȚAREA UNEI AFACERI FINANȚAREA UNEI AFACERI

1. Beneficiile acordate sub formă de garanții pentru finanțările de tip 2. Beneficiile acordate sub formă de grant (MIN):
factoring cu regres-până la 31 decembrie 2020: a) Comision de risc+
Plafonul de garantare: max 5.000.000 lei/ beneficiar; b) Comision de administrare + (aferent garanţiei acordate)+ 800.000
Valoarea maximă a unei garanții pentru o facilitate de factoring, c) Dobânzi+ euro/
acordată beneficiarului pentru un debitor cedat: max 750.000 lei; firmă
d) Comision de factoring
Servicii prestate vânzătorului de către bancă:
a) Plata înainte de scadență - 80% din valoarea facturii;
Condițiile de eligibilitate pentru IMM Factor sunt similare cu cele de la
b) Colectarea amiabilă;
IMM Leasing
c) Administrarea de creanțe.

23
08.10.2020

ALTERNATIVE PRIVIND ALTERNATIVE PRIVIND


FINANȚAREA UNEI AFACERI FINANȚAREA UNEI AFACERI

 Forfetarea
Răspuns
Întrebare
Forfetarea constituie o formă de finanţare a exporturilor în cadrul
căreia Institutul de forfetare (Forfaiteur) preia creanţele din
Suntem contabilul unei societăți ce dorește să-și vândă Institutului de export pe termen mediu şi lung ale exportatorului.
forfetare creanțele față de clienții externi.
Se pot forfeta toate creanțele externe?
Ce presupune forfetarea?
Care sunt elementele acestei operațiuni?

ALTERNATIVE PRIVIND ALTERNATIVE PRIVIND


FINANȚAREA UNEI AFACERI FINANȚAREA UNEI AFACERI
Răspuns
1. Încheiere contract
IMPORTATOR- EXPORTATOR
accept cambia 4. Livrare bun
2. Remite
8. Recuperare
cambia 3. Remite cambia acceptată 5. Forfetare
sume 6. Plată cash
pentru și garantată
avansate
garantare

Banca 2. Transmiterea cambiei


importatorului FORFAITEUR
în străinătate
7. Prezentarea cambiei la
plată

24
08.10.2020

ALTERNATIVE PRIVIND ALTERNATIVE PRIVIND


FINANȚAREA UNEI AFACERI FINANȚAREA UNEI AFACERI
SCONTARE VS. FACTORING Răspuns FORFETARE VERSUS FACTORING
Banca creditează posesorul unui document Instituţie financiară (sau bancă) care se
de încasare nescadent cu valoarea netă a angajează contra unui comision să preia
acestuia, reținând dobânda şi comisionul creanţele clienţilor şi să ţină evidenţa
(taxa scontului) aferente transferului contabilă a debitorilor societăților care i-au
creanţei. transferat creanţele lor.

Banca devine beneficiarul documentului de


încasare.

ACELAŞI SCOP:

Banca preia o creanţă nescadentă, cu dobândă şi


comision, până când aceasta se va stinge.

DIFERENŢA?

ASUMAREA RISCULUI
DE NEÎNCASARE

Banca poate restitui


documentul de încasare firmei
care solicită scontarea.

ALTERNATIVE PRIVIND ALTERNATIVE PRIVIND FINANȚAREA UNEI AFACERI


FINANȚAREA UNEI AFACERI
Accesibil societăților cu o Banca analizează calitatea relației cu
bonitate mai slabă sau care
activează într-un domeniu
debitorul cedat, NU indicatorii Contractele de lease-back
financiari ai firmei
mai riscantesibil
Linia de credit se aprobă după un
Accesibil și societăților nou număr de ani de existență a firmei
înființate
Întrebare
Asigură fluxul de lichidități pe termen
Soluție rapidă de finanțare scurt

Sunt contabilul unei societăți care a cumpărat în anul 2019 un


AVANTAJE Aprobarea de către bancă
Mai rapidă și mai simplă număr de 50 autoturisme noi, pentru activitatea de taximetrie. În
FACTORING ultimele luni, din cauza pandemiei de COVID 19, activitatea
Evaluarea riscului pentru anumiți
Banca NU solicită garanții clienți noastră s-a redus considerabil și, în prezent, ne confruntăm cu o
suplimentare
Evaluarea bonității pentru anumiți
criză de lichidități. Banca a respins orice solicitare de acordare a
Beneficiez de servicii furnizate
clienți unui credit bancar. Pentru a nu intra în faliment, am dori să
de bancă utilizăm autoturismele pentru efectuarea de servicii de curierat.
Administrarea creanțelor
Ce soluție putem găsi pentru a ne îmbunătăți cash-flow-ul?
NU conduce la prezentarea de
datorii în bilanțul contabil NU afectează gradul de îndatorare Cum se reflectă aceasta în contabilitate?

25
08.10.2020

ALTERNATIVE PRIVIND FINANȚAREA UNEI


ALTERNATIVE PRIVIND FINANȚAREA UNEI AFACERI AFACERI
Răspuns Răspuns
Pentru îmbunătățirea cash-flow-lui puteți încheia cu o CAZUL 1: LEASEBACK (VÂNZARE + LEASING FINANCIAR)
societate de leasing o tranzacție de lease-back (vânzarea
bunului și preluarea acestuia în regim de leasing financiar sau CONTABIL: OMFP 1802/2014 (Art. 219 a)
operațional);  Tranzacția reprezintă un mijloc prin care locatorul acordă o finanţare
locatarului, activul având rol de garanţie.

Potrivit OMFP 1802/2014, art. 219, o tranzacţie leaseback se


contabilizează în funcţie de clauzele contractului de leasing, diferit, dacă:  Entitatea beneficiară a finanţării (locatarul) nu va recunoaşte în
contabilitate operaţiunea de vânzare a activului, nefiind îndeplinite
 tranzacţia de vânzare şi închiriere a aceluiaşi activ are ca rezultat un condiţiile de recunoaştere a veniturilor.
leasing financiar;
 tranzacţia de vânzare şi închiriere a aceluiaşi activ are ca rezultat un
leasing operaţional.  Activul rămâne înregistrat în continuare la valoarea existentă anterior
operaţiunii de leasing, cu regimul de amortizare aferent.

ALTERNATIVE PRIVIND FINANȚAREA UNEI


AFACERI ALTERNATIVE PRIVIND FINANȚAREA UNEI AFACERI
Răspuns Răspuns

CAZUL 1: LEASEBACK (VÂNZARE + LEASING FINANCIAR) CAZUL 2: LEASEBACK (VÂNZARE + LEASING OPERAȚIONAL)

CONTABIL: OMFP 1802/2014 (Art. 219 a) CONTABIL: OMFP 1802/2014 (Art. 219 a)

 Operaţiunea de finanţare va fi evidenţiată prin articolul contabil:


512 "Conturi curente la bănci" = 167 "Alte împrumuturi şi datorii asimilate„ Entitatea vânzătoare contabilizează o tranzacţie de vânzare, cu înregistrarea
scoaterii din evidenţă a activului şi a sumelor încasate sau de încasat şi a
 Dobânda şi alte costuri ale finanţării, potrivit contractelor încheiate, să fie taxei pe valoarea adăugată pentru operaţiunile taxabile, conform
înregistrate conform prezentelor reglementări. prevederilor legale;

 Din punctul de vedere al regimului taxei pe valoarea adăugată, au loc două


operaţiuni distincte, respectiv livrarea bunului, efectuată de locatar, şi Operaţiunea de închiriere a activului în regim de leasing operaţional se
operaţiunea de leasing, efectuată de locator, pentru care taxa pe valoarea contabilizează de utilizator conform prezentelor reglementări, respectiv pe
adăugată se evidenţiază potrivit legii. seama contului de profit şi pierdere.

26
08.10.2020

ALTERNATIVE PRIVIND FINANȚAREA UNEI ALTERNATIVE PRIVIND FINANȚAREA UNEI


AFACERI AFACERI

LEASE-BACK
LEASE - BACK Versus CREDIT
ssSocietatea 1. Vinde imobilizarea Banca, Companie de
(vânzător – leasing, investitor
locator) (cumpărător –
locator) Evaluarea activelor:
valoare mai mare
Mai scump, dar
Avantaje fiscal prezintă AVANTAJE
Mai ieftin

2. Preia în leasing Varianta finanțării


alternative în cazul în
care îndatorarea la
Leasing Leasing bancă este prea mare
financiar operațional

ALTERNATIVE PRIVIND FINANȚAREA UNEI


ALTERNATIVE PRIVIND FINANȚAREA UNEI AFACERI
AFACERI
IMM Leasing
1. Deblochează o Dezvoltă afacerea
sumă mare de
lichidități

Consolidez afacerea Întrebare


AVANTAJELE
2. Echilibrarea
SOCIETĂȚII
situației financiare a
VÂNZĂTOARE - societății FR pozitiv
LOCATAR Suntem o entitate afectată de pandemia COVID 19,
lichiditățile entității au avut de suferit și dorim să ne
Cazul în care
îndatorarea la bancă înscriem în programul IMM Leasing în vederea achiziției unor
3. Beneficiază de o
sursă de finanțare este foarte mare echipamente. Care sunt condițiile pe care trebuie să le
Cazul când activele
îndeplinim? Ce categorii de bunuri pot fi achiziționate? Care
sunt subevaluate sunt beneficiile societăților?

27
08.10.2020

ALTERNATIVE PRIVIND FINANȚAREA UNEI ALTERNATIVE PRIVIND FINANȚAREA UNEI


AFACERI Răspuns AFACERI

Răspuns
Bunurile care pot fi achiziționate
• Echipamente IT / tehnologia informației
• Utilaje și echipamente tehnologice, vehicule pentru
transport mărfuri și persoane, utilizate în scop
comercial

Bunuri NOI sau SECOND-HAND

ALTERNATIVE PRIVIND FINANȚAREA UNEI AFACERI ALTERNATIVE PRIVIND FINANȚAREA UNEI AFACERI
Răspuns Finanțarea prin programul IMM INVEST
Întrebare

Suntem o entitate afectată de pandemia COVID 19, lichiditățile firmei au avut de


suferit. Dorim să accesăm un credit din programul IMM Invest România și avem
o serie de nelămuriri:
a) În ce categorie ne încadrăm în acest program?
b) Care este suma maxima ce poate fi contractată prin IMM Invest Romania?
c) Pe ce perioadă putem contracta aceste credite?
d) În ce scop putem utiliza creditul contractat: putem finanța activitatea
curentă și/sau investițiile?
e) Cum se contabilizează creditele IMM Invest România?
f) Putem capitaliza dobânda aferentă unui credit IMM Invest România?

28
08.10.2020

ALTERNATIVE PRIVIND FINANȚAREA UNEI AFACERI ALTERNATIVE PRIVIND FINANȚAREA UNEI AFACERI
a) În ce categorie ne încadrăm în acest program? b) Care este suma maxima ce poate fi contractată prin IMM Invest Romania?

Răspuns Răspuns
Categoriile de entități pentru programul IMM Invest România: Maximul dintre următoarele valori:

dublul sumei reprezentând cheltuielile salariale, inclusiv contribuțiile sociale


 microîntreprinderi - au până la 9 salariaţi şi realizează o cifră de afaceri
anuală netă sau deţin active totale de până la 2 milioane euro, echivalent în lei; obligatorii datorate de angajator aferente veniturilor din salarii și asimilate
salariilor, înregistrate la nivelul anului 2019. Dacă întreprinderile sunt
înființate după 1 ianuarie 2019, cuantumul maxim al împrumutului nu poate
 întreprinderi mici - au între 10 şi 49 de salariaţi şi realizează o cifră de afaceri
anuală netă sau deţin active totale de până la 10 milioane euro, echivalent în depăși suma estimată pentru primii 2 ani de activitate.
lei;
 25% din cifra de afaceri netă a beneficiarului pe 2019; sau
 întreprinderi mijlocii - au între 50 şi 249 de salariaţi şi realizează o cifră de
afaceri anuală netă de până la 50 milioane euro, echivalent în lei, sau deţin
active totale care nu depăşesc echivalentul în lei a 43 milioane euro.

ALTERNATIVE PRIVIND FINANȚAREA UNEI AFACERI ALTERNATIVE PRIVIND FINANȚAREA UNEI AFACERI

Răspuns c) Pe ce perioadă putem contracta aceste credite?


Sau:
 valoare care să rezulte din nevoile sale de lichidități, acestea pot
include atât costuri cu capital de lucru, cât și costurile cu Răspuns
investiții, cu condiția prezentării unor documente justificative de
către beneficiar, situație în care cuantumul împrumutului nu
poate depăși nevoile de lichidități de la momentul acordării  MAX 72 luni - creditele pentru investiții - fără posibilitatea
pentru următoarele 18 luni.
de prelungire;
 36 luni - creditele/liniile de credit pentru capitalul de lucru,
Printre criteriile de eligibilitate trebuie să-i acordăm o deosebită
atenție următorului aspect: obligativitatea să NU disponibilizăm cu posibilitatea de a prelungi cu încă 36 de luni.
personalul existent la 4 aprilie 2020 până la 31 decembrie 2020.
Data de 4 aprilie este legată de data la care a intrat în vigoare
OUG 42/2020.

29
08.10.2020

ALTERNATIVE PRIVIND FINANȚAREA UNEI AFACERI ALTERNATIVE PRIVIND FINANȚAREA UNEI AFACERI

d) În ce scop putem utiliza creditul contractat: putem finanța Caracteristicile creditelor pentru investiții:
activitatea curentă și/sau investițiile?

Răspuns Răspuns
 Garanțiile de stat sunt în valoare de maxim 80% din valoarea
Da, pot fi finanțate ambele tipuri de activități. creditelor, exclusiv dobânzile, comisioanele, și spezele aferente;

Caracteristicile creditelor pentru investiții :


 Durata finanțării este de până la 72 de luni, cu posibilitatea unei
 Valoarea finanțării<=10.000.000 lei; perioade de grație de max. 18 luni;

 Costurile de acordare, monitorizare și administrare a  Rata dobânzii compusă din Robor la 3 luni +2,5%/an este
garanțiilor acordate în numele și contul statului vor fi subvenționată 100% de la bugetul de stat, până la data de
suportate de la bugetul de stat. 31.12.2020, cu posibilitatea de prelungire.

ALTERNATIVE PRIVIND FINANȚAREA UNEI AFACERI ALTERNATIVE PRIVIND FINANȚAREA UNEI AFACERI

Răspuns Răspuns
Caracteristicile creditelor pentru capitalul de lucru:

Caracteristicile creditelor pentru capitalul de lucru:


 Prelungirea perioadei de subvenționare a dobânzii de la
bugetul de stat se efectuează anual;

 Din 2021 se prelungește această facilitate dacă creșterea


economică estimată de Comisia Națională de Strategie și
Prognoză pentru această perioadă se situează sub nivelul
creșterii economice din anul 2020.

30
08.10.2020

ALTERNATIVE PRIVIND FINANȚAREA UNEI AFACERI ALTERNATIVE PRIVIND FINANȚAREA UNEI AFACERI

e) Cum se contabilizează creditele IMM Invest România? e) Cum se contabilizează creditele IMM Invest România?

Răspuns Răspuns
• Primirea creditului pentru capitalul de lucru/ pentru investiții pe • Primirea creditului pentru pentru investiții pe termen lung
termen scurt

• Înregistrarea dobânzii
• Înregistrarea dobânzii

• Subvenționarea dobânzii de către stat


• Subvenționarea dobânzii de către stat

ALTERNATIVE PRIVIND FINANȚAREA UNEI AFACERI FONDURI EUROPENE

f) Putem capitaliza dobânda aferentă unui credit IMM Invest România? FONDURI EUROPENE
OUG 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor
Răspuns europene pentru perioada de programare 2014-2020:
 Costurile îndatorării suportate de entitate în legătură cu împrumutul de
fonduri se includ în costul bunurilor sau serviciilor cu ciclu lung de • fonduri europene – reprezintă asistența financiară
fabricaţie.
nerambursabilă primită de România, în calitate de stat
membru al Uniunii Europene, prin intermediul Fondului
 OMFP 1802 un activ cu ciclu lung de fabricaţie se înţelege un activ care european de dezvoltare regională, Fondului social european,
solicită în mod necesar o perioadă substanţială de timp, respectiv mai
mare de un an, pentru a fi gata în vederea utilizării sale prestabilite sau Fondului de coeziune și Fondului de ajutor european
pentru vânzare. destinat celor mai defavorizate persoane.

la costurile excedentare ale îndatorării conform Codului fiscal!

31
08.10.2020

FONDURI EUROPENE FONDURI EUROPENE

Proiecte cu finanțare europeană


Răspuns

• http://www.adrcentru.ro/detaliu.aspx?t=pfcatalog

Suntem contabilul unei societăți ce dorește să acceseze


• Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru editează un buletin
fonduri europene. De unde ne putem documenta despre informativ lunar conținând programele de finanțare nerambursabil,
aceste fonduri? active finanțate de Uniunea Europeană și Guvernul Romaniei.

• Catalogul surselor de finanțare conține patru secțiuni, adresate


societăților comerciale, autorităților publice, organizațiilor
neguvernamentale și universităților.

FONDURI EUROPENE FONDURI EUROPENE


Răspuns
Proiecte cu finanțare europeană-etape

Suntem contabilul unei societăți ce dorește să acceseze


fonduri europene. Ce etape trebuie să parcurgem pentru
accesarea acestora?

32
08.10.2020

FONDURI EUROPENE FONDURI EUROPENE

Răspuns
Răspuns

FONDURI EUROPENE FONDURI EUROPENE

Răspuns Răspuns

33
08.10.2020

FONDURI EUROPENE FONDURI EUROPENE


Răspuns
Proiecte cu finanțare europeană-documente
• Contractul de finanţare nerambursabilă - este documentul juridic prin
care se acordă asistenţă financiară nerambursabilă aferentă unei
operaţiuni în scopul atingerii obiectivelor axei prioritate dintr-un
program operaţional şi prin care se stabilesc drepturile şi obligaţiile
Suntem contabilul unei societăți ce dorește să acceseze părţilor (art. 1 alin. (4) lit b. din H.G. nr. 759/2007 privind regulile de
fonduri europene. Care sunt documentele utilizate în eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate din
contabilitatea finanţărilor nerambursabile? programele operaţionale).

• Contractul de finanţare are mai multe anexe, cea mai importantă anexă
a acestuia fiind cererea de finanţare (proiectul depus de beneficiar şi
acceptat de finanţator).

FONDURI EUROPENE FONDURI EUROPENE

• La depunerea cererii de finanţare, pentru dovedirea capacităţii si a Proiecte cu finanțare europeană-documente


sursei de cofinanţare, este posibil ca Autoritatea de Management să
solicite şi documente care să ateste existenţa acestor surse:

 extras de cont bancar vizat şi datat de bancă cu cel mult cinci zile
lucrătoare înainte de data depunerii, în cazul COFINANŢĂRII PRIN Suntem contabilul unei societăți ce dorește să acceseze
SURSE PROPRII (autofinanţare), sau prin certificate de depozit fonduri europene. Care sunt documentele utilizate în
nominative şi dematerializate, cu o scadenţă mai mică sau egală cu
contabilitatea finanţărilor nerambursabile?
trei luni faţă de data închiderii licitaţiei de proiecte;

• extrasul liniei de credit datat cu cel mult cinci zile lucrătoare faţă de data
depunerii Cererii de Finanţare şi contractul de credit vizat de bancă, ÎN
CAZUL COFINANŢĂRII PRIN LINIE DE CREDIT, cu o valabilitate de un an
faţă de data lansării licitaţiei de proiecte.

34
08.10.2020

FONDURI EUROPENE FONDURI EUROPENE

Proiecte cu finanțare europeană-cererea de prefinanțare

În cadrul finanţărilor nerambursabile sunt reglementate trei


modalităţi prin care se face plata/rambursarea cheltuielilor
eligibile aferente proiectelor contractate:
Suntem contabilul unei societăți ce dorește să acceseze
 plata prin intermediul cererii de prefinanţare, fonduri europene. Care este mecanismul cererii de
prefinanțare?
plata prin cereri de plată urmată de cereri de rambursare
aferente cererilor de plată,

plata (rambursarea cheltuielilor) prin intermediul cererilor


de rambursare.

FONDURI EUROPENE FONDURI EUROPENE

• Prefinanțarea – reprezintă sumele transferate de către finanțator


către beneficiari, la cererea acestora, la începerea proiectului
pentru susţinerea începerii derulării proiectelor şi/sau pe
parcursul implementării acestora, încondiţiile prevăzute în
contractul de finanţare încheiat între un beneficiar şi finanțator

• Poate fi acordată:

• Anual: 30 - 35% - 40% din bugetul anului


• Global: 30 – 35 - 40% din bugetul proiectului
• Acordată în tranșe: 10% din bugetul proiectului inițial și ulterior 20% după ce 1/2 din
10% e consumat

• OUG 40/2015 privind gestionarea financiara a fondurilor europene pentru perioada


de programare 2014-2020.

35
08.10.2020

FONDURI EUROPENE FONDURI EUROPENE

Proiecte cu finanțare europeană-cererea de plată

Suntem contabilul unei societăți ce dorește să acceseze


fonduri europene. Care este mecanismul decontării cererii de
plată?

FONDURI EUROPENE FONDURI EUROPENE

Proiecte cu finanțare europeană-cererea de rambursare


• În contractul de finanțare se poate prevedea:

 un număr minim de CR care să fie elaborate și un grafic


Suntem contabilul unei societăți ce dorește să acceseze estimativ de depunere a CR.
fonduri europene. Care este mecanismul cererii de
rambursare?  un număr maxim de luni de la începerea contractului în care
să se depună prima CR

 valoarea minimă a unei CR

36
08.10.2020

FONDURI EUROPENE GRANTURI PENTRU IMM-uri

Categorii de granturi:
• Microgranturi acordate sub formă de sumă forfetară –
maxim 2.000 euro;
• Capital de lucru acordate sub formă de sumă forfetară și în
procent din cifra de afaceri;
• Granturi pentru investiții acordate în baza proiectului de
investiții.

GRANTURI PENTRU IMM-uri GRANTURI PENTRU IMM-uri: MICROGRANTURILE

• Au valoare de 2.000 euro;


• Beneficiari: • Se acordă o singură dată, sub formă de sumă forfetară.
Microîntreprinderi;
Întreprinderi mici și mijlocii;
PFA-uri;
CMI-uri;
ONG-uri cu activitate economică.

37
08.10.2020

GRANTURI PENTRU IMM-uri: MICROGRANTURILE GRANTURI PENTRU IMM-uri: MICROGRANTURILE

Condiții de acordare cumulative:


1) Au desfășurat activitate curentă/operațională pe perioada a cel
puțin unui an calendaristic înainte de data depunerii cererii de
finanțare;
2) Au obținut o cifră de afaceri în 2019 de cel puțin echivalentul în
lei a 5.000 euro la data depunerii cererii;
3) Își mențin activitatea pe o perioadă de cel puțin 6 luni de la
acordarea micrograntului.

GRANTURI PENTRU IMM-uri:


GRANTURI PENTRU IMM-uri: MICROGRANTURILE
GRANTURI PENTRU CAPITAL DE LUCRU

• Capitalul de lucru = Active curente - Datorii curente

38
08.10.2020

GRANTURI PENTRU IMM-uri: GRANTURI PENTRU IMM-uri:


GRANTURI PENTRU CAPITAL DE LUCRU GRANTURI PENTRU CAPITAL DE LUCRU

• Cine beneficiază de aceste granturi?


• Societățile a căror activitatea a fost interzisă sau redusă prin • Condiții de acordare cumulative:
ordonanțe militare pe perioada stării de urgență sau de alertă: 1) Au obținut certificat pentru situații de urgență;
Restaurante, hoteluri, cafenele 2) Au înregistrat profit operațional din activitatea curentă în unul din
Industria alimentară și altele asimilate acesteia ultimele două exerciții financiare înainte de depunerea cererii
Servicii transport (2018 și 2019)
Agenții de turism 3) Dispun de coparticipare
Edituri, librării, biblioteci 4) Mențin sau suplimentează numărul de salariați, față de data
depunerii cererii, pe o perioadă de minimum 6 luni de la data
Organizări de evenimente acordării granturilor

GRANTURI PENTRU IMM-uri: GRANTURI PENTRU IMM-uri:


GRANTURI PENTRU CAPITAL DE LUCRU GRANTURI PENTRU CAPITAL DE LUCRU

• Etape în derulare:

• Idem microgranturi
Excepție: Beneficiarul depune raportul de progres privind cheltuielile
efectuate la bancă în termen de 180 zile de la data primirii banilor

39
08.10.2020

GRANTURI PENTRU IMM-uri:


GRANTURI PENTRU IMM-uri:
GRANTURI
GRANTURI PENTRU INVESTIȚII
PENTRU INVESTIȚII

Cine beneficiază de aceste granturi?


Industria alimentară, panificație, patiserie și alte activități asimilate
acestora, inclusiv procesare, prelucrare, distribuție și ambalare
Industria auto și servicii specifice auto, inclusiv servicii de reparații și
spălătorii auto și altele asemenea
Energie și echipamente/tehnologii/utilaje pentru eficiență energetică;
Construcții, materiale de construcții, echipamente, mijloace de transport
specifice, utilaje, tehnologii în construcții
Servicii de transport, inclusiv servicii de transport internațional
Servicii de îngrijire și întreținere corporală
Servicii de reparații și întreținere
Turism, pensiuni turistice, hoteluri, restaurante și servicii de agrement,
inclusiv infrastructura specifică de agrement

GRANTURI PENTRU IMM-uri: GRANTURI PENTRU IMM-uri:


GRANTURI PENTRU INVESTIȚII GRANTURI PENTRU INVESTIȚII
Condiții de acordare cumulative:
Cine beneficiază de aceste granturi? 1) Au avut activitate curentă desfășurată de minimum un an înaintea
depunerii cererii de finanțare
Confecții metalice/lemn/mobilier 2) Au înregistrat profit operațional din activitatea de exploatare în unul
Confecții textile/pielărie din exercițiile financiare din ultimii 2 ani înainte de depunerea cererii
de finanțare (2018 și 2019)
Industria farmaceutică și echipamente medicale, inclusiv depozite
medicale pentru intervenții în situații de urgență 3) Se angajează să asigure desfășurarea activității operaționale/curente
pentru o perioadă de minimum 3 ani după expirarea duratei de
Industrii creative, inclusiv din domeniul culturii și serviciilor creative implementare a proiectului
Servicii de educație: creșe și grădinițe, școli 4) Realizează minimum 50% din valoarea veniturilor planificate în cadrul
planului de afaceri anexă la cererea de finanțare în primii 2 ani de
Servicii de sănătate: cabinete medicale, echipamente medicale, durabilitate, iar diferența până la sfârșitul perioadei de durabilitate
dispozitive medicale și altele asemenea; respectiv anul al treilea
Comerț 5) Dispun de cofinanțare proprie
6) Se angajează să prezinte dovezi privind rezonabilitatea costurilor
pentru investițiile pentru care se solicită ajutor de stat

40
08.10.2020

GRANTURI PENTRU IMM-uri: GRANTURI PENTRU IMM-uri:


GRANTURI PENTRU INVESTIȚII GRANTURI PENTRU INVESTIȚII

GRANTURI PENTRU IMM-uri:


GRANTURI PENTRU INVESTIȚII

FACILITĂȚI FINANCIARE ÎN CONTEXTUL


PANDEMIEI DE COVID-19

⓿ Bonificații la plata impozitului pe


venit/pe profit
⓿ Șomajul tehnic

41
08.10.2020

FACILITĂȚI FINANCIARE ÎN CONTEXTUL FACILITĂȚI FINANCIARE ÎN CONTEXTUL


PANDEMIEI DE COVID-19 PANDEMIEI DE COVID-19

Răspuns
Bonificații la plata impozitului pe venit/pe profit
Înregistrare impozit pe venit la 31.03.2020

Întrebare Pentru plata impozitului pe veniturile microîntreprinderilor aferent


primului trimestru al anului 2020, până la data de 25 aprilie 2020
Societatea Bonificația este o microîntreprindere care dorește să achite inclusiv, entitatile au beneficat de o bonificaţie de 10% calculată
impozitul pe venit până la data de 25 aprilie 2020. Beneficiază de asupra impozitului datorat pentru trimestrul respectiv.
bonificație? Dacă da, în ce sumă?

FACILITĂȚI FINANCIARE ÎN CONTEXTUL FACILITĂȚI FINANCIARE ÎN CONTEXTUL


PANDEMIEI DE COVID-19 PANDEMIEI DE COVID-19
Răspuns
Bonificații la plata impozitului pe venit/pe profit Înregistrare impozit pe venit la 31.03.2020

Conform OUG 33/2020, entitatile plătitoare de impozit pe profit care au platit


Întrebare impozitul datorat pentru trimestrul l al anului 2020, până la termenul scadent
de 25 aprilie 2020 inclusiv, au beneficiat de o bonificaţie calculată asupra
impozitului pe profit datorat, astfel:
a) 5% pentru contribuabilii mari, stabiliţi prin OPANAF 3.609/2016 privind
organizarea activităţii de administrare a marilor contribuabili;
Societatea Loialitatea este o societate plătitoare de impozit pe profit, ce
face parte din categoria contribuabili mijlocii. Dorește să achite b) 10% pentru contribuabilii mijlocii, stabiliţi prin OPANAF 3.610/2016 privind
impozitul pe profit până la data de 25 aprilie 2020. Beneficiază de organizarea activităţii de administrare a contribuabililor mijlocii;
bonificație? Dacă da, în ce sumă?
c) 10% pentru ceilalţi contribuabili care nu se încadrează la lit. a) şi b).

42
08.10.2020

FACILITĂȚI FINANCIARE ÎN CONTEXTUL FACILITĂȚI FINANCIARE ÎN CONTEXTUL


PANDEMIEI DE COVID-19 PANDEMIEI DE COVID-19

Răspuns
Șomajul tehnic
De asemenea, aceste prevederi se aplică și entităților care datorează
impozit specific.
Întrebare
Legea 54/2020 extinde acordarea de bonificații pentru trimestrul II și III al
anului 2020 și modifică procentul de la 5% la 10% pentru contribuabilii
mari, stabiliţi prin OPANAF 3.609/2016

Baza legală:
Societatea Razasoarelui este o grădiniță privată care și-a întrerupt
OUG 33/2020 privind unele măsuri fiscale și modificarea unor acte
normative prin care au fost introduse bonificații pentru plata impozitului activitatea din cauza pandemiei de COVID-19. Societatea și-a
pe profit/venit aferent primului trimestru din 2020. trimis angajații în șomaj tehnic. Care sunt înregistrările contabile
Legea 54/2020 legate de acesta?

FACILITĂȚI FINANCIARE ÎN CONTEXTUL FACILITĂȚI FINANCIARE ÎN CONTEXTUL


PANDEMIEI DE COVID-19 PANDEMIEI DE COVID-19
Răspuns
Contractul individual de muncă poate fi suspendat din inițiativa Răspuns
angajatorului în cazul întreruperii sau reducerii temporare a activității,
fără încetarea raportului de muncă, pentru motive economice,
tehnologice, structurale sau similar. (art 52, alin (1), lit c) din Codul Îndemnizația reprezentând șomajul tehnic este supusă impozitării și plății
muncii) contribuțiilor sociale obligatorii:
impozit pe venit 10%,
Pe durata reducerii și/sau a întreruperii temporare a activității, salariații
care nu mai desfășoară activitate, beneficiază de o indemnizație, plătită CAS 25% și
din fondul de salarii, ce nu poate fi mai mică de 75% din salariul de bază
corespunzător locului de muncă ocupat. CASS 10%.

Salariul de bază este în prezent 5.429 lei, potrivit Legii 6/2020 - Legea
bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020.
Pentru această îndemnizație NU se datorează de către angajator
contribuția asiguratorie pentru muncă de 2,25%.
Limita maximă suportată de stat= 75% x 5.429 lei = 4.072 lei

43
08.10.2020

FACILITĂȚI FINANCIARE ÎN CONTEXTUL FACILITĂȚI FINANCIARE ÎN CONTEXTUL


PANDEMIEI DE COVID-19 PANDEMIEI DE COVID-19
Răspuns Răspuns
Contabilizarea șomajului tehnic: Contabilizarea șomajului tehnic:
a) Înregistrare cheltuieli cu salariile la sfârșitul lunii:
a) Reținerea contribuțiilor angajatului

b) Înregistrare creanță față de buget la sfârșitul lunii pentru suma ce


urmează să o încaseze luna următoare:

b) Achitarea îndemnizației nete salariaților


c) Luna următoare încasarea îndemnizației pentru șomaj tehnic:

FOARTE IMPORTANT!
RESURSE UTILE: https://covid-19.ceccar.ro/

SERIE DE GHIDURI FOLOSITOARE PENTRU PROFESIONIȘTII


CONTABILI ȘI PENTRU CLIENȚII ACESTORA.

TEMATICA ACOPERITĂ: Facilități fiscale disponibile, impactul VĂ MULȚUMIM!


situației prezente asupra raportării, aspecte care țin de dreptul
muncii și altele

Ghidurile sunt actualizate permanent și, la fiecare modificare


semnificativă, sunt republicate
(pe site găsiți cea mai recentă variantă).

ARTICOLE UTILE: www.ceccarbusinessmagazine.ro

44