Sunteți pe pagina 1din 4

RAPORT

ASUPRA REZULTATELOR OBȚINUTE LA EVALUAREA INIȚIALĂ


GRUPA MIJLOCIE

Evaluarea iniţială de la începutul semestrului I a preșcolarilor grupei mijlocii „A” a vizat


cunoașterea nivelului de cunoștințe, priceperi, deprinderi, capacități pe care copiii le posedă la
începutul anului școlar, în vederea reglării demersului didactic din perioada următoare.
Am considerat că evaluarea trebuie adaptată la faptul că învăţământul preşcolar nu face din
transmiterea şi acumularea de cunoştinţe un obiect expres de preocupări, ci se foloseşte de acestea
pentru a uşura şi optimiza procesul integrării copilului în mediul social, ca şi pentru a declanşa şi
stimula dezvoltarea potenţialului nativ al copilului.
Evaluarea am realizat-o prin aplicarea de probe orale, scrise, practice, probe ce au fost
aplicate atât în activităţile de grup cât şi individuale şi frontale.
Probele de evaluare iniţială au fost aplicate pe parcursul primelor 2 săptămâni ale anului
şcolar 2019-2020 ( 09.09.2019 – 20.09.2019 ), unui număr de…….de copii, iar comportamentele
urmărite au fost stabilite pe domenii de dezvoltare.

1. Domeniul Limbă şi Comunicare


Educarea limbajului
Obiective urmărite
- să pronunțe corect sunetele limbii române;
- să redea în propoziții corecte conținutul unei întâmplări sau povești, recunoscând personajele;
- să utilizeze corect uneltele de scris și colorat în vederea utilizării unei sarcini date.
În urma evaluării am constatat un progres, atât în ceea ce priveşte volumul vocal cât şi
exprimarea. Copiii înţeleg şi utilizează corect structurile verbale. Majoritatea se exprimă corect,
redau conţinutul unor poveşti utilizând calităţile expresive ale limbajului oral şi corporal.
S-au remarcat şi copii care prezintă deficienţe de vorbire cu diferite grade de dificultate (J.N.,
B. C., P.V., M. R.).
Măsuri recuperatorii
- muncă individuală
- jocuri şi exerciţii pentru corectarea vorbirii
- intervenţia logopedului

2. Domeniul Știinţe
A. Activităţi matematice
Obiective urmărite
- să grupeze obiectele după un criteriu dat și să le diferențieze după formă, mărime și lungime;
- să numere în limitele 1 – 3 și să recunoască cifrele;
- să recunoască și să denumească formele geometrice cunoscute (cerc și pătrat);
- să înțeleagă și să denumească pozițiile spațiale (pe, sub, sus, jos).
La toţi copiii am constatat un progres în ceea ce priveşte cunoştinţele şi reprezentările
matematice . Toţi numără în limitele 1 – 3 , însă nu toţi raportează corect numărul la cantitate, iar
unii nu recunosc cifrele. Foarte puţini însă găsesc rezolvarea unei probleme sprijinindu-se pe
datele exprimate de o imagine.
Majoritatea recunosc şi descriu corect formele geometrice plane cerc și pătrat şi identifică
corect poziţiile spaţiale ale obiectelor .
Măsuri recuperatorii
- formarea unor deprinderi de muncă individuală
- activităţi şi jocuri de recunoaştere a cifrelor
- diferite jocuri cu conţinut matematic
B. Cunoaşterea mediului
Obiective urmărite
- să denumească părțile componente ale propriului corp;
- să recunoască obiecte de îmbrăcăminte și uz personal;
- să cunoască fructele și legumele învățate.
Majoritatea copiilor recunosc părțile corpului omenesc (cu ajutor din partea educatoarei) și
denumesc diferite obiecte de îmbrăcăminte. Numesc și enumeră elemente componente ale
mediului (fructe și legume), însă fac anumite confuzii atunci cand trebuie să le încadreze în
categoria potrivită (ex.: strugurele este o legumă/ un fruct). Foarte puțini copii adresează întrebări
în legătură cu cele observate.
Măsuri recuperatorii
Copiii vor fi antrenaţi în activităţi şi jocuri didactice pentru cunoaşterea mediului înconjurător
( intuirea de către copii a unor caracteristici ale fenomenelor realităţii înconjurăţoare a cauzalităţii
acestora, în vederea formării premiselor concepţiei ştiinţifice despre lume).

3. Domeniul Om şi Societate
A .Educaţie pentru societate
Obiective urmărite
- să-și formeze deprinderi de comportare civilizată;
- să recunoască obiecte de uz caznic;
Majoritatea copiilor acceptă şi respectă regulile de convieţuire în grup, dar frecvenţa slabă ,
sporadică a unor copii a dus la incapacitatea lor de a se integra în colectiv, de a interacţiona cu
colegii, de a manifesta spirit cooperant, altruist.
Măsuri recuperatorii
- activităţi de cunoaşterea propriei persoane şi a familiei
- socializarea cu adulţii , copii
- jocuri exerciţiu de folosire a formulelor de salut
B. Activitate practică
Obiective urmărite
- să cunoască unelte simple de lucru pentru realizarea unei activităţi practice;
- să rupă, să mototolească și să lipească hârtia după demonstrație.
Copiii cunosc materialele şi uneltele folosite în activităţile practice, dar coordonarea
acţiunilor ambelor mâini nu este perfecţionată , nu finalizează lucrările , nu verbalizează acţiunile
specifice .
Măsuri recuperatorii
- formarea unor deprinderi de muncă individuală
- antrenarea copiilor în activităţi de verbalizare a acţiunilor întreprinse
- stimularea şi încurajarea copiilor

4. Domeniul Estetic și Creativ


A. Educaţie muzicală
Obiective urmărite
- să cânte în colectiv , în grupuri mici şi individual cântece pentru copii;
- să recunoască unele sunete din natură şi mediu înconjurător ;
- să execute mişcările sugerate de textul jocurilor muzicale.
Majoritatea copiilor interpretează corect cântecele, respectând tonul şi semnalul de început .
Aproape toţi diferenţiază timbrul sunetelor din mediul înconjurător, însă nu suficient pe cele
muzicale şi mai ales nu diferenţiază duratele și înălțimea acestora. Majoritatea execută mişcările
sugerate de textul cântecului sau jocurilor muzicale interpretat , dovedind un simţ ritmic bine
dezvoltat . Nu toţi cântă deodată la unison, nu respectă ritmul.
Măsuri recuperatorii
- antrenarea copiilor în jocuri muzicale şi interpretarea cântecelor în colectiv şi în grupuri mici
B. Educaţie artistico – plastică
Obiective urmărite
- să execute liber un desen după o temă dată, folosindu-și imaginația și creativitatea;
- să cunoască și să diferențieze materialele și instrumentele de lucru;
- să utilizeze corect instrumentele de lucru (creioane, carioci) în exprimarea liberă a gestului
grafic.
S-au realizat progrese în ceea ce priveşte mânuirea corectă a instrumentelor de lucru şi în
compunerea spaţiului plastic. Am observat, totuşi, o rigiditate a mâinii, nu au formate
deprinderile de a utiliza corect pensula, nu respectă toate etapele de lucru la modelaj, iar foarte
puţini reuşesc să descrie lucrările în mod obiectiv. Există copii care nu recunosc culorile.
Măsuri recuperatorii
- muncă individuală
- activităţi şi jocuri de recunoaşterea culorilor
- diferite activităţi în care să folosim tehnici de lucru

5. Domeniul Psihomotric
Educaţi fizică
Obiective urmărite
- să cunoască şi să răspundă motric la o comandă dată;
- să execute corect mişcările diferitelor segmente ale corpului;
- să execute corect exerciţii de mers, alergare, săritură.
Aproape toţi copiii execută corect sau parțial corect deprinderile motrice învăţate şi reuşesc să
le utilizeze în diferite contexte, de asemenea execută mişcări care necesită orientare spaţială şi
temporală. În general, copiii cunosc regulile de igienă a efortului fizic, însă nu le respectă ( nu
aleargă cu gura închisă) ; deprinderile motrice sunt în formare, iar unii copiii nu respectă regulile
jocurilor în care sunt implicaţi .
Măsuri recuperatorii
- activităţi de respectare a regulilor de igienă , a regulilor jocurilor
- activităţi de dezvoltare a deprinderilor motrice , de a respecta comenzile
Constatările prezentate evidenţiază progresul realizat de copii în ceea ce priveşte nivelul de
cunoştinţe, priceperi, deprinderi şi abilităţi însuşite, deci o evoluţie în ceea ce priveşte
dezvoltarea fizică şi intelectuală .
Rezultatele evaluării iniţiale ne-au asigurat datele necesare pentru stabilirea unor obiective
accesibile , pentru elaborarea unei planificări a activităţilor instructiv - educative care să ţină cont
de datele culese, utilizarea acelor mijloace, metode și tehnici de lucru care să formeze copiilor
priceperile şi deprinderilor de bază, necesare integrării active în activităţile educaţionale din
învăţământul preşcolar.

S-ar putea să vă placă și