Sunteți pe pagina 1din 3

ECONOMIA SERVICIILOR DE SĂNĂTATE

1. Noţiuni generale de economie sanitară


1.1. Noţiuni şi termeni de bază
2. Particularităţile economiei sanitare
3. Cererea şi oferta
3.1.Cererea de îngrijiri de sănătate.
3.2.Elasticitatea cererii
4. Piaţa îngrijirilor de sănătate
4.1. Îngrijirile de sănătate
4.2. Economia pieţei îngrijirilor de sănătate.
4.3. Pieţele dirijate
4.4.Eşecul pieţei serviciilor de sănătate
5. Evaluarea economică
5.1.Măsurarea costurilor.
5.2.Clasificarea costurilor.
5.3.Calcularea costurilor.
5.4.Actualizarea costurilor.
5.5.Măsurarea consecinţelor.
5.6.Tehnici de evaluare economică.
5.7. Limitele evaluării economice
Fişa disciplinei: Economia serviciilor de sănătate
Titular: Şef lucrări Dr. Daina Lucia

Codul cursului: UO-MF-MG-02- Tipul disciplinei: Opţională Nr. Credite:


Anul VI Semestrul 02 Nr. de săptămâni: 15 Nr. ore/săpt.:1
Nr. ore curs: 15 Nr. ore seminar: - Nr. lucrări practice: 0
Domeniul: Medicină Specializările: Medicină anul VI

OBIECTIVE: Cunoaşterea noţiunilor de economie sanitară care pot fi utilizate în eforturile de a îmbunătăţi
starea de sănătate a populaţiei, precum şi punctele forte şi punctele slabe ale acestora. Înţelegerea modului în
care teoriile şi conceptele economiei de piaţă sunt aplicate în sectorul de sănătate. Înţelegerea modului de
utilizare a tehnicilor economiei sanitare în evaluarea serviciilor de sănătate.

CONŢINUTUL CURSULUI:
1.Noţiuni generale de economie sanitară
2. Particularităţile economiei sanitare
3. Cererea şi oferta
4. Cererea de îngrijiri de sănătate
5. Elasticitatea cererii
6. Piaţa îngrijirilor de sănătate
7. Pieţele dirijate
8. Eşecul pieţei serviciilor de sănătate
9. Evaluarea economică
10.Tehnici de evaluare economică.
11. Limitele evaluării economice

CERINŢE: Prezenţa la minimum 80% din cursuri. Efectuarea de proiecte, referate.

SISTEM DE EVALUARE: Examen scris. Se ţine cont de prezenţa la cursuri, nota obţinută la proiect/referat

BIBLIOGRAFIE:
1. ENACHESCU D., MARCU M. GR. – Sănătate publică şi management sanitar, Ed. All, Bucureşti 1998
2. MINCA DANA GALIETA, MARCU M. GR. – Sănătate publică şi management sanitar, ediţia a II-a
revizuită şi completată , Ed. Universitară „Carol Davila”, Bucureşti, 2005.
3. ***ŞCOALA NAŢIONALĂ DE SĂNĂTATE PUBLICĂ ŞI MANAGEMENT SANITAR - Managementul
Spitalului, Ed. Public H Press, Bucureşti, 2006

ŞEF DE CATEDRĂ RESPONSABIL DE DISCIPLINĂ


Conf. univ. dr. Drăghici Sonia Prof. univ. dr. Petru Armean

DECAN
Prof. univ. dr. Ludovic Gilău
Universitatea din Oradea Specializarea: Medicină
Facultatea de Medicină şi Farmacie Forma de învăţământ: zi
Catedra Medicală II Anul universitar 2006/2007

PROGRAMA ANALITICĂ
ECONOMIA SERVICIILOR DE SĂNĂTATE

A.Poziţia şi structura disciplinei în planul de învăţământ


Fişa disciplinei: Economia serviciilor de sănătate
Titular: Şef lucrări Dr. Daina Lucia

Codul cursului: UO-MF-MG-02- Tipul disciplinei: Opţională Nr. Credite:


Anul VI Semestrul 02 Nr. de săptămâni: 15 Nr. ore/săpt.:1
Nr. ore curs: 15 Nr. ore seminar: - Nr. lucrări practice: 0
Domeniul: Medicină Specializările: Medicină anul VI
Obiective: Cunoaşterea noţiunilor de economie sanitară care pot fi utilizate în eforturile de a
îmbunătăţi starea de sănătate a populaţiei, precum şi punctele forte şi punctele slabe ale acestora. Înţelegerea
modului în care teoriile şi conceptele economiei de piaţă sunt aplicate în sectorul de sănătate. Înţelegerea
modului de utilizare a tehnicilor economiei sanitare în evaluarea serviciilor de sănătate.
Cerinţe: prezenţa la minim 80% din cursuri.
Sistem de evaluare: Examen scris.
Metode de predare: Alternarea expunerii bazate pe suportul de curs şi slide-uri, cu antrenarea
studenţilor în dialoguri, aplicaţii şi studii, după caz.

B. Conţinutul disciplinei
B.1. Curs
1. Noţiuni generale de economie sanitară……………………………………………………….……….. 1 oră
1.1. Noţiuni şi termeni de bază……………………………………………………………..….. 1 oră
2. Particularităţile economiei sanitare ……………………………………………...………………..….. 1 oră
3. Cererea şi oferta …………………………………………………………………………………..….. 1 oră
4. Cererea de îngrijiri de sănătate. ……………………………….…………………………………..….. 1 oră
5. Elasticitatea cererii………………………………………………………………..………………..….. 1 oră
6. Piaţa îngrijirilor de sănătate ………………………………………………………………………..….. 1 oră
5.1. Îngrijirile de sănătate……………………………………………..……………………..….. 1 oră
5.2. Economia pieţei îngrijirilor de sănătate. ………………………..……………………..….. 1 oră
7. Pieţele dirijate………………………………………………………………………………………….. 1 oră
8. Eşecul pieţei serviciilor de sănătate………………………………………………………………..….. 1 oră
9. Evaluarea economică ……………………………………………………………………..………..….. 1 oră
9.1.Măsurarea, clasificarea, calcularea, actualizarea costurilor, Măsurarea consecinţelor. ……. 1 oră
10. Tehnici de evaluare economică. …………………………………………..……………………..….. 1 oră
11. Limitele evaluării economice…………………………………………………………………..….. 1 oră

B.2. Lucrări practice


-
BIBLIOGRAFIE:
1. ENACHESCU D., MARCU M. GR. – Sănătate publică şi management sanitar, Ed. All, Bucureşti 1998
2. MINCA DANA GALIETA, MARCU M. GR. – Sănătate publică şi management sanitar, ediţia a II-a
revizuită şi completată , Ed. Universitară „Carol Davila”, Bucureşti, 2005.
3. ***ŞCOALA NAŢIONALĂ DE SĂNĂTATE PUBLICĂ ŞI MANAGEMENT SANITAR - Managementul
Spitalului, Ed. Public H Press, Bucureşti, 2006

ŞEF DE CATEDRĂ RESPONSABIL DE DISCIPLINĂ


Conf. univ. dr. Drăghici Sonia Prof. univ. dr. Petru Armean

DECAN
Prof. univ. dr. Ludovic Gilău