Sunteți pe pagina 1din 4

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA

H O T Ă R Â R E nr. ____
din 2020
Chișinău

Privind aprobarea proiectului de lege


pentru modificarea unor acte normative
------------------------------------------------------------

Guvernul HOTĂRĂȘTE:

Se aprobă şi se prezintă Parlamentului spre examinare proiectul de lege


pentru modificarea unor acte normative.

Prim-ministru ION CHICU

Contrasemnează:

Ministrul justiţiei Fadei Nagacevschi

C:\Users\Анна\Desktop\Operatori\HOTARARI\23000\23000-redactat-ro.docx
3

Proiect

PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA

LEGE
pentru modificarea unor acte normative

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.

Art. I. – Articolul 222 din Codul penal al Republicii Moldova nr. 985/2002
(republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 72-74, art. 195),
cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
la alineatul (1), sancțiunea va avea următorul cuprins:
„se pedepsesc cu amendă în mărime de la 750 la 950 unităţi convenţionale
sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 180 la 240 de ore, sau cu
închisoare de până la 2 ani.”;
la alineatul (2), sancțiunea va avea următorul cuprins:
„se pedepsesc cu amendă în mărime de la 1050 la 1250 unităţi convenţionale
sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 200 la 240 de ore, sau cu
închisoare de la 1 la 4 ani.”

Art. II. – La articolul 54 alineatul (5) din Codul contravenţional al


Republicii Moldova nr. 218/2008 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii
Moldova, 2017, nr. 78-84, art. 100), cu modificările ulterioare, după textul
„monumentelor,” se introduce textul „mormintelor,”, iar textul „de la 12 la 24” se
substituie cu textul „de la 18 la 36”.

Art. III. – Prezenta lege intră în vigoare la data publicării în Monitorul


Oficial al Republicii Moldova.

Președintele Parlamentului

C:\Users\Анна\Desktop\Operatori\HOTARARI\23000\23000-redactat-ro.docx
NOTĂ INFORMATIVĂ
la proiectul de Lege pentru modificarea unor acte normative
(art. 222 din Codul penal, art. 54 din Codul contravențional)
1. Denumirea autorului şi, după caz, a participanţilor la elaborarea
proiectului
Ministerul Justiției a elaborat proiectul de Lege pentru modificarea unor acte
normative (art. 222 din Codul penal, art. 54 din Codul contravențional).
2. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ şi finalităţile
urmărite
Prezentul proiect de act normativ reprezintă o manifestare publică
suplimentară a intenției Republicii Moldova și a autorităților sale de a contracara
orice manifestări de intoleranță religioasă pe teritoriul său, fiind elaborat ca o
reacție la tendințele sociale existente atât la nivel național, cât și la nivel
internațional prin care se atestă o sporire îngrijorătoare a numărului de incidente cu
conotație de genul dat (vandalizări de morminte, monumente, localuri venerate de
către persoane aparținând diferitor culturi; atacarea persoanelor în localuri
religioase sau în adiacentul acestora etc.).
Sancțiunile prevăzute la moment de legislația penală și contravențională nu
reprezintă o piedică considerabilă care ar descuraja comiterea unor asemenea fapte
în viitor, motiv pentru care se propune o agravare a răspunderii survenite pentru
comiterea unor fapte care manifestă intoleranța religioasă și lipsa de respect față de
sentimentele persoanelor atașate de valorile religioase.
3. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi
Debutul proiectului reprezintă propunerile de prevenire și combatere a
faptelor ilegale de profanare a mormintelor. Prin comiterea acestora se ameninţă
sau se lezează efectiv valori sociale ca libertatea religioasă și respectului datorat
persoanelor decedate.
Pentru a diminua desfășurarea unui astfel de fenomen, statul intervine cu
măsuri ce urmăresc, mai întâi, scopul reparatoriu (amenzi), iar când acest lucru este
imposibil, se recurge la măsuri represive cu caracter penal prin aplicarea
răspunderii penale.
În scopul de a preveni alte acte de vandalism, intervențiile legiuitorului sunt
favorizate şi sunt stabilite vizavi de normele „blânde” din Codul penal și Codul
contravențional. Intervențiile realizate prin intermediul prezentului proiect vizează
prevederile relevante existente la moment din cuprinsul Codului contravențional și
Codului penal.
Astfel, art. 54 alin. (5) din Codul contravențional se completează și cu
cuvântul „mormintelor”, dat fiind faptul că acesta adesea sunt vizate în contextul
unor acțiuni de vandalizare. Totodată se propune majorarea sancțiunii sub formă de
amendă de la 18 până la 36 de unități convenționale.
Adițional, în cuprinsul Codului penal se propune o agravare a regimului
sancționator, prin mărirea limitelor sancțiunilor amenzii și a închisorii pentru
infracțiunea-tip și forma agravantă a acesteia, fără însă a schimba prin aceasta
categoria infracțiunii după gravitate (ea urmând a rămâne o infracțiune de tip mai
puțin gravă).
Potrivit normelor generale, în speță, art. 64 [Amenda] din Codul penal
„Mărimea amenzii pentru persoanele fizice se stabileşte în limitele de la 500 la
3000 unităţi convenţionale, iar pentru infracţiunile săvîrşite din interes material –
pînă la 20000 unităţi convenţionale, luându-se ca bază mărimea unităţii
convenţionale la momentul săvîrşirii infracţiunii. Mărimea amenzii se stabileşte în
funcţie de gravitatea infracţiunii săvîrşite şi de situaţia materială a celui vinovat şi a
familiei sale […] mărimea amenzii pentru persoanele juridice se stabileşte în
limitele de la 1500 la 60000 unităţi convenţionale, în funcţie de caracterul şi
gravitatea infracţiunii săvîrşite, de mărimea daunei cauzate, luându-se în
considerare situaţia economico-financiară a persoanei juridice […]”.
Astfel, se propune de a majora pedepsele la componențele de infracțiuni
de la art. 222 [Profanarea mormintelor și a monumentelor] din Codul penal. Prin
urmare, se propune a interveni la pedeapsa pecuniară în primul rând.
În legătură cu echivalentul aceste faptei în domeniul contravențional, se
propune de a majora pedeapsa pecuniară de la art. 54 alin. (5) din Codul
contravențional, după cum urmează: textul „de la 12 la 24” se substituie cu textul
„de la 18 la 36”.
4. Fundamentarea economico-financiară
Implementarea prevederilor proiectului nu necesită mijloace financiare
suplimentare.
5. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare
Implementarea prevederilor proiectului nu necesită elaborarea altor acte
normative.
6. Avizarea şi consultarea publică a proiectului
În scopul respectării prevederilor Legii nr. 239/2008 privind transparenţa în
procesul decizional, proiectul Lege pentru modificarea unor acte normative (art.
222 din Codul penal, art. 54 din Codul contravențional) este plasat pe pagina web
oficială a Ministerului Justiţiei www.justice.gov.md, compartimentul Transparenţa
decizională, directoriul Proiecte de acte normative remise spre coordonare.
7. Constatările expertizei anticorupție
În concluziile Raportului de expertiză anticorupție nr. ELO20/6919 din 05
noiembrie 2020, se menționează că n-au fost identificați careva factori sau riscuri
de corupție. Proiectul corespunde interesului public general și va contribui la
păstrarea valorilor sociale cum ar fi libertatea religioasă și respectul datorat
persoanelor decedate.

Ministru Fadei NAGACEVSCHI