Sunteți pe pagina 1din 3

Proiect de lecție

DATA: 20.05.2020
UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: Colegiul Tehnic, Rădăuți
NUME CADRU DIDACTIC PROPUNĂTOR: Haiura Carla-Evelina
CLASA: a X-a
DISCIPLINA DE STUDIU: Contabilitate generală
UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: Principii și procedee specifice metodei contabilității
TEMA: Contul- instrument de înregistrare, calcul și control
TIPUL ACTIVITĂȚII: Însușiri de noi cunoștințe
SCOPUL: Asimilarea de noi cunoştinţe
OBIECTIVE OPERAȚIONALE:
La finalul orei, elevii vor fi capabili:
O1: să definească noțiunea de “cont”
O2: să precizeze regulile de funcționare ale contului
O3: să identifice procedeele metodei contabilității
O4: să scrie formula contabilă aferentă unei aplicații după ce în prealabil au facut analiza
contabilă
RESURSE: 28 de elevi
METODE ȘI PROCEDEE: conversația, explicația, RAI (răspunde, aruncă, întreabă), lucrul
în echipa
MATERIAL DIDACTIC: tablă, cretă, videoproiector, fișe de lucru, planul de conturi
general, minge
FORME DE ORGANIZARE: activitate frontală, individuală, grupuri

DURATA: 50 minute
BIBLIOGRAFIE:  Iuliana Badila, Contabilitate generală, Editura Universitatea Lucian Blaga

Scenariu didactic
Obiecti
Evenimentele Conținut
ve Resurse/strategii didactice
informativ/activități de Evaluare
operați
lecției învățare
onale
Profesorul notează absenţii și Activitate Conversația Catalogul
verifică materialele necesare frontală
Moment
desfăşurării activităţii. Elevii -
organizatoric
se pregătesc pentru lecţie,
verifică materialele de lucru.
Profesorul verifică tema prin Activitate Conversația Caietele Observare
Verificarea
sondaj, apoi cere elevilor să frontală/grup elevilor sistematic
temei
facă observații și corectări. ă
În lecțiile anterioare, am Activitate Conversația Tablă Aprecieri
învăţat despre bilnațul frontală frontale
contabil. Elemente referitoare
la definiția, importanța și
structura bilanțului. De
asemenea, au fost aduse în
Captarea
discuție și tipurile de
atenției
modificări ale bilanțului, dar și
situația performanței
financiare. Astăzi, vom
continua cu un alt procedeu
specific metodei contabilității
și anume contul.
Sunt prezentate elevilor titlul Activitate Tablă,
lecţiei (care se scrie și pe frontală laptop,
Anunțarea
tablă): Contul - instrument de videoproie Observare
înregistrare, calcul și control sistematic
temei și a - ctor
și obiectivele: la sfârșitul ă
obiectivelor
lecției vor fi capabili să: O1-
O5.
Elevii notează titlul lecţiei.
Transmiterea Profesorul începe să explice Activitate Expunerea Tablă, Aprecieri
noilor noțiunile cele mai importante frontală și Conversația laptop, frontale/in
cunoștințe ale lecției, ajutându-se de individuală videoproie dividuale
tablă, ppt și exemple concrete.
ctor,
Principalele subiecte se referă
la: caietele
1. Vorbește despre definiția, elevilor,
importanța, structura și forma Planul
O1 contului general de
2. Descriere planul general de conturi
conturi, cu tot cu clasificarea
claselor
3. Prezintă regulilor de
O2 funcționare a conturilor
4. Explică dubla înregistrare și
O3 corespondența conturilor.
Exemplificând și arătând
elevilor imagini sugestive prin
intermediul video-
proiectorului.
5. Ultima dintre subiectele
propuse se referă la formula și
O4 articolul contabil.
Elevii notează noțiunile
conturate de profesor.
Elevii vor fi împarțiți în Activitate pe Fișa de Aprecieri
grupuri de câte 4 persoane. grupe lucru pe grupe
Ficare grup va primi câte o
fișă de lucru (Fișa 1, Fișa 2), Exercițiu
aleasă în mod aleator de către
profesor. Fișele conțin diferite Planul
Fixarea exerciții a căror rezolvare se gengereal
-
cunoștințelor regăsește în lecția predată. de conturi
Elevilor li se acordă timp de
lucru care fiecare echipă va
alege un reprezentant care va
prezenta colegilor rezultatele
finale. Apoi se se trece la
verificarea răspunsurilor.
Evaluarea se realizează Activitate Conversația Evaluare
Evaluarea utilizând tehnica RAI frontală Mingea orală
(răspunde, aruncă, întreabă)
Profesorul oferă câte o fișă Activitate Conversația Fișă de Evaluare
Asigurarea elevilor cu titlul: Mă evaluez frontală și lucru formativă
feed-back- singur, în care se vor găsi individuală Explicația
ului metodele: Știu, Vreau să știu,
Ce am învățat.
Prosesorul apreciază Activitate Fișă de
articiparea elevilor la lecție și individuală lucru -
a celor care s-au evidențiat în Planul
Temă pentru -
mod deosebit. Notează elevii. general de
acasă
După care elevii vor rezolva conturi
fișa 3 propusă ca temă pentru
acasă.

S-ar putea să vă placă și