Sunteți pe pagina 1din 476

IT_Umschla?ge_neu_RO:Kabel_Umschlaege_ND 09.05.

2016 9:51 Uhr Seite 1

SEDIU CENTRAL
AUSTRIA
SCHRACK TECHNIK GMBH
Seybelgasse 13, 1230 Wien
Soluţii pentru
cablare structurată
TEL +43(0)1/866 85-5900
FAX +43(0)1/866 85-98800
E-MAIL info@schrack.at

FILIALE DIN ROMÂNIA


BIROURI ŞI DEPOZITUL BIROURI ŞI DEPOZITUL BIROURI ȘI DEPOZITUL
CENTRAL DIN BUCUREŞTI DIN SIBIU DIN BACĂU
B-dul Iuliu Maniu nr 453-457, sect. 6 Str. Piaţa Cibin nr. 5 Str. Constantin Mușat nr. 1,
RO-061101 Bucuresti RO-550197, Sibiu RO-600092, Bacău, jud. Bacău
TEL +40-21-317 02 35 / 42 TEL +40 369 436 805 (în incinta COMAT BACĂU SA)
FAX +40-21-317 02 62 FAX +40 369 436 804 TEL +40 234 533 625
E-MAIL bucuresti@schrack.ro E-MAIL sibiu@schrack.ro FAX +40 234 533 719
E-MAIL bacau@schrack.ro
BIROURI ŞI DEPOZITUL BIROURI ŞI DEPOZITUL
DIN ORADEA DIN TIMIȘOARA FILIALA CLUJ-NAPOCA
Str. Simion Bărnuţiu nr.15 Str. Cloşca, nr. 76 MOB. +40 725 683 572
RO-410204 Oradea RO-300350, Timişoara E-MAIL m.daraban@schrack.ro
TEL +40-259 435 887 TEL +40-256-474-141
FAX +40-259 412 892 FAX +40-256-472-372
E-MAIL schrack@schrack.ro E-MAIL timisoara@schrack.ro

Soluţii pentru cablare structurată


FILIALE SCHRACK EUROPA
BELGIA CROATIA SLOVACIA
SCHRACK TECHNIK B.V.B.A SCHRACK TECHNIK D.O.O. SCHRACK TECHNIK S.R.O.
Twaalfapostelenstraat 14 Zavrtnica 17 Ivanská cesta 10/C
BE-9051 St-Denijs-Westrem HR-10000 Zagreb SK-82104 Bratislava
TEL +32 9/384 79 92 TEL +385 1/605 55 00 TEL +42 (02)/491 081 01
FAX +32 9/384 87 69 FAX +385 1/605 55 66 FAX +42 (02)/491 081 99
E-MAIL info@schrack.be E-MAIL schrack@schrack.hr E-MAIL info@schrack.sk

BOSNIA-HERZEGOWINA GERMANIA SLOVENIA


SCHRACK TECHNIK BH D.O.O. SCHRACK TECHNIK GMBH SCHRACK TECHNIK D.O.O.
Put za aluminijski kombinat bb Thomas-Wimmer-Ring 17 Pameče 175
BH-88000 Mostar D-80539 München SLO-2380 Slovenj Gradec
TEL +387/36 333 666 PHONE +49 89/999 533 900 TEL +38 6/2 883 92 00
FAX +387/36 333 667 FAX +49 89/999 533 902 FAX +38 6/2 884 34 71
E-MAIL schrack@schrack.ba E-MAIL info@schrack-technik.de E-MAIL schrack.sg@schrack.si

BULGARIA POLONIA UNGARIA


SCHRACK TECHNIK EOOD SCHRACK TECHNIK POLSKA SP.ZO.O. SCHRACK TECHNIK KFT.
Prof. Tsvetan Lazarov 162 ul. Staniewicka 5 Vidor u. 5
Druzhba - 2 PL-03-310 Warszawa H-1172 Budapest
BG-1582 Sofia TEL +48 22/205 31 00 TEL +36 1/253 14 01
PHONE +359/(2) 890 79 13 FAX +48 22/205 31 01 FAX +36 1/253 14 91
FAX +359/(2) 890 79 30 E-MAIL kontakt@schrack.pl E-MAIL schrack@schrack.hu
E-MAIL sofia@schrack.bg
SERBIA

Soluţii ideale pentru orice tip de clădire


CEHIA SCHRACK TECHNIK D.O.O.
SCHRACK TECHNIK SPOL. SR.O. Kumodraska 260
Dolnomecholupska 2 RS-11000 Beograd
CZ-10200 Praha 10 – Hostivar
TEL +42(0)2/810 08 264
TEL
FAX
+38 1/11 309 2600
+38 1/11 309 2620
Simplitate și rapiditate în instalare
FAX +42(0)2/810 08 462
E-MAIL praha@schrack.cz
E-MAIL office@schrack.rs
WWW.SCHRACK.RO Diversitate și flexibilitate în alegerea soluţiei optime
Disponibilitate și timp de livrare redus
Suport tehnic adecvat

COMANDAŢI ONLINE! INCLUDE INFORMAŢII DESPRE DISPONIBILITATE


Prin navigare pe site sau de pe mobil Depozit central Bucureşti Stoc Store: Oradea,
cu aplicaţia Schrack LiVE Phone Depozit Viena Sibiu, Timișoara, Bacău

K-DATA-RO6

www.schrack.ro DATE Get Ready. Get Schrack.


IT_Umschla?ge_neu_RO:Kabel_Umschlaege_ND 09.05.2016 12:51 Uhr Seite 2

CONDIŢII GENERALE DE LIVRARE

8. Garanţiaa şii acceptareaa obligaţieii dee remedieree a defectelor 9.5 Fără a prejudicia solicitarea vânzătorului pentru plata daunelor respective, inclusiv
8.1 Odată ce condiţiile de plată convenite sunt îndeplinite, vânzătorul este obligat, costurile premergătoare unui proces în instanţă, la retragerea din contract, livrările sau
conform prezentelor dispoziţii, să remedieze orice defect existent în momentul prestaţiile integrale sau parţiale se vor factura şi achita conform contractului. Această
acceptării echipamentului, dacă acesta are la bază erori constructive sau defecte de prevedere acoperă şi livrările sau prestaţiile care nu au fost încă acceptate de
material ori de execuţie. Nu se pot face revendicări de garanţie pe baza informaţiilor cumpărător, precum şi acţiunile pregătitoare efectuate de către vânzător. Alternativ,
incluse în cataloage, prospecte, texte publicitare şi afirmaţiilor verbale sau scrise care vânzătorul are totuşi posibilitatea de a solicita returnarea articolelor deja livrate.
nu au fost incluse în contract. 9.6 În afara celor de mai sus, orice alte consecinţe pentru retragerea din contract sunt
8.2 Dacă nu au fost convenite termene de garanţie speciale pentru anumite componente excluse.
livrate, atunci termenul de garanţie este de 12 luni. Acest lucru este valabil şi pentru 9.7 Exercitarea revendicărilor în baza unei pagube excesive (laesio enormis), unei erori şi
bunurile livrate sau serviciile efectuate pentru bunurile furnizate, care sunt montate anulării obiectului de către cumpărător este exclusă.
ferm pe clădiri sau pe sol. Calcularea termenului de garanţie începe din momentul
transferării riscurilor conform punctului 6. 10. Eliminareaa deşeurilorr dee echipamentee electricee şii electronice
8.3 Obligaţiile de garanţie sunt condiţionate de semnalarea în scris a defectelor de către 10.1 Cumpărătorul de echipamente electrice şi electronice în scopuri comerciale, cu sediul în
cumpărător, şi de primirea de către vânzător a acestei notificări. Cumpărătorul România, îşi asumă obligaţia de a finanţa colectarea şi tratarea deşeurilor de
trebuie să dovedească existenţa defecţiunii într-un termen rezonabil şi va pune la echipamente electrice şi electronice în conformitate cu Ordonanţa privind deşeurile de
dispoziţia vânzătorului toate materialele şi datele aflate în posesia sa. În cazul echipamente electrice, în cazul în care acesta este utilizatorul efectiv al echipamentelor
existenţei unei defecţiuni ce intră sub incidenţa condiţiilor de garanţie, conform electrice/electronice. Când cumpărătorul nu este utilizatorul final, acesta va transfera
punctului 8.1, la primirea unei astfel de notificări, vânzătorul va opta fie pentru obligaţia financiară completă către clientul său, pe baza unui contract, şi va transmite
înlocuirea bunului defect sau a pieselor defecte sau pentru repararea acestora la vânzătorului dovada transferului respectiv.
sediul cumpărătorului, fie pentru returnarea acestora în vederea reparării sau 10.2 Cumpărătorul cu sediul în România trebuie să pună la dispoziţia vânzătorului toate
acordarea unei reduceri de preţ corespunzătoare. informaţiile necesare pentru îndeplinirea obligaţiilor vânzătorului în calitate de
8.4 Toate costurile generate de remedierea defecţiunilor (de ex. pentru montare şi producător/importator conform §§ 11 şi 24 ale Ordonanţei de reglementare a
demontare, transport, casare, timp de deplasare şi lipsă) cad în sarcina gestionării deşeurilor de echipamente electrice şi Legea gestionării deşeurilor.
cumpărătorului. 10.3 Cumpărătorul cu sediul în România este responsabil faţă de vânzător pentru toate
8.5 Pentru lucrările de garanţie la sediul cumpărătorului, acesta din urmă va asigura în daunele şi alte dezavantaje financiare suportate de vânzător datorită neîndeplinirii sau
mod gratuit personal auxiliar, instalaţii de ridicare, schele, consumabile şi alte îndeplinirii parţiale de către cumpărător a obligaţiilor sale financiare, precum şi a
articole neprevăzute. Piesele înlocuite devin proprietatea vânzătorului. oricăror obligaţii care îi revin conform punctului 10. Cumpărătorul trebuie să facă
8.6 Dacă un articol este confecţionat de către vânzător în baza indicaţiilor constructive, a dovada îndeplinirii acestei obligaţii.
desenelor, modelelor sau a altor specificaţii puse la dispoziţie de cumpărător,
garanţia vânzătorului se limitează numai la neconformitatea cu specificaţiile 11. Răspundereaa vânzătorului
cumpărătorului. 11.1 În afară de legea referitoare la responsabilitatea pentru produs, vânzătorul îşi asumă
8.7 Sunt exceptate de la condiţiile de garanţie acele defectele provocate de asamblări şi responsabilitatea numai pentru produsele care au fost alese să funcţioneze la
montaje neefectuate de către vânzător, de echipamente necorespunzătoare, de parametrii nominali indicaţi în cataloagele Schrack sau în fişele tehnice. Răspunderea
nerespectarea cerinţelor de instalare şi a condiţiilor de utilizare, de suprasolicitarea vânzătorului este în limita valorii produsului din factură. Vânzătorul nu va răspunde de
pieselor în afara parametrilor specificaţi de vânzător, de manipularea neglijentă sau daune provocate de acte de neglijenţă minoră, nici de daune de consecinţă şi daune
necorespunzătoare şi de folosirea de materiale de consum neadecvate; acest lucru pentru pierderi economice, pierderi de economii sau de dobândă sau de daune ce
este valabil şi pentru defectele cauzate de materialele furnizate de către beneficiar. rezultă din pretenţii ale terţilor împotriva cumpărătorului.
Vânzătorul nu răspunde nici de daunele provocate de acţiunile terţilor, de descărcări 11.2 Vânzătorul nu va răspunde pentru daune în cazul nerespectării condiţiilor de montaj, de
atmosferice, supratensiuni şi influenţe chimice. Garanţia nu se referă la înlocuirea punere în funcţiune şi de exploatare (cum ar fi de exemplu cele din instrucţiunile de
pieselor care fac obiectul uzurii naturale. Vânzătorul nu acordă garanţii pentru utilizare) sau a condiţiilor de licenţiere.
vânzarea de bunuri uzate. Garanţia se anulează imediat, dacă, fără acordul scris al 11.3 Pretenţiile care depăşesc penalităţile contractuale convenite sunt excluse din titlul
vânzătorului, cumpărătorul însuşi sau un terţ, care nu a fost autorizat în scris şi în respectiv.
mod expres de către vânzător, aduce modificări sau remedieri la articolele livrate.
8.8 Revendicările privitoare la garanţie se prescriu odată cu expirarea termenului 12. Drepturilee dee proprietatee industrialăă şii drepturilee dee autor
specificat la punctul 8.2. 12.1 Dacă un produs este realizat de către vânzător în baza indicaţiilor constructive, a
8.9 Dispoziţiile menţionate la punctele de la 8.1 la 8.8 se aplică - mutatis mutandis - în desenelor, modelelor sau a altor specificaţii puse la dispoziţie de cumpărător,
toate cazurile unde obligaţia de remediere a defectelor trebuie acceptată din alte cumpărătorul va compensa vânzătorul şi nu-l va implica în nicio revendicare pentru
motive legale. încălcarea drepturilor de proprietate industrială solicitate împotriva cumpărătorului.
12.2 Documentaţia de execuţie, cum sunt planurile, desenele şi alte specificaţii tehnice,
9. Denunţareaa contractului precum şi eşantioanele, cataloagele, prospectele, ilustraţiile şi alte materiale similare,
9.1 Cumpărătorul se poate retrage din contract numai în cazul unei întârzieri provocate vor fi întotdeauna proprietatea intelectuală a vânzătorului şi vor rămâne sub incidenţa
de neglijenţa gravă a vânzătorului şi numai după expirarea unei perioade de graţie prevederilor legale referitoare la multiplicare, copiere, concurenţă etc. Punctul 2.2 se
rezonabile. Retragerea din contract trebuie anunţată prin scrisoare recomandată. aplică şi pentru documentaţia de proiectare.
9.2 Indiferent de celelalte drepturi ale sale, vânzătorul are dreptul să se retragă din
contract în următoarele situaţii: 13 Generalităţi
a) în cazul excluderii livrării sau dacă începerea sau continuarea prestaţiei conform În cazul în care anumite prevederi ale prezentului contract sau ale acestor clauze nu
contractului devin imposibile din motive imputabile cumpărătorului sau dacă sunt valide, validitatea celorlalte prevederi nu este afectată. Prevederea nevalidă se va
întârzierea depăşeşte perioada de graţie rezonabilă; înlocui cu o altă prevedere valabilă, cât mai asemănătoare scopului urmărit.
b) dacă au apărut suspiciuni în privinţa capacităţii de plată a cumpărătorului şi dacă
acesta, la cererea vânzătorului, nu efectuează nici plăţi în avans şi nici nu depune 14 Jurisdicţiaa şii legislaţiaa aplicabilă
garanţii viabile înaintea livrării, sau Orice dispută rezultată din contract - inclusiv litigiile referitoare la existenţa sau
c) dacă, din motivele menţionate la punctul 5.4, termenul de livrare se prelungeşte cu inexistenţa acestora - va cădea în sarcina jurisdicţiei exclusive a instanţei competente
mai mult de jumătate din termenul de livrare convenit iniţial sau cu cel puţin 6 din teritoriul sediului vânzătorului.
luni.
9.3 Pentru motivele de mai sus, retragerea este posibilă şi pentru orice parte restantă a
livrării sau a prestaţiei contractate.
9.4 În cazul în care împotriva uneia din părţile contractante se iniţiază procedura de
faliment sau o cerere pentru iniţierea procedurii de faliment este respinsă datorită
activelor insuficiente, cealaltă parte contractantă are dreptul să se retragă din
contract fără acordarea unei perioade de graţie.
IT_vor_Kap_1_RO:KAPITEL_14_AK3_OK 09.05.2016 9:35 Uhr Seite 1

Cuprins

w Sisteme de cablare structurată, noiuni de bază și norme Pagina 1-21

w Sistemul modular TOOLLESS LINE Cat.6A, Cat.6, Cat.5e – STP & UTP Pagina 22-63

w Sistemul modular LED LINK LINE Cat.6 A – STP Pagina 64-85

w Sistemul modular IBDN LINE Cat.6A – UTP Pagina 86-99

w Sistemul LSA DE-EMBEDDED LINE Cat.6, Cat.5e – STP & UTP Pagina 100-127

w Cablare multimedia Schrack 4 Home Pagina 128-157

w Accesorii cablaje din cupru (unelte, conectori, cuplaje,...) Pagina 158-167

w Telefonie Pagina 168-197

w Analizoare și testere Pagina 198-205

w Cablare cu fibre optice Pagina 206-239

w Dulapuri Pagina 240-347

w Sisteme de comunicaii prin satelit Pagina 348-425

w Accesorii reelistică și calculatoare Pagina 426-459

w Index după numere de comandă Pagina 460-467


IT_vor_Kap_1_RO:KAPITEL_14_AK3_OK 09.05.2016 9:35 Uhr Seite 2
IT_Kap_01_Einleitung_RO:KAPITEL_01_AK3_korr 04.05.2016 14:26 Uhr Seite 1

Pagina
1

Sisteme de cablare structurată,


noiuni de bază și norme
W Cuprins

Norme pentru cablare structurată - domeniul de valabilitate .... Pagina 2

Standarde EN .................................................................................................... Pagina 3

Structura cablării structurate .................................................................... Pagina 4

Elemente de bază pentru cablare pe cupru .................................. Pagina 5

Elemente de bază pentru cablare pe fibră optică .................... Pagina 10

Elemente de bază componente active .............................................. Pagina 17


IT_Kap_01_Einleitung_RO:KAPITEL_01_AK3_korr 04.05.2016 14:26 Uhr Seite 2

Sisteme de cablare structurată, noiuni de bază și norme

w NORME PENTRU CABLARE STRUCTURATĂ – DOMENIUL DE VALABILITATE


Pagina
2
INTERNATIONAL
INTERNATIONAL
ISO/IEC 11801
ISO/IEC
Cablaj 11801
generic pentru
locaţiile
Generic clientului
cabling
for customer premises

AMERICA EUROPA
TIA/EIA 568 EN 50173
Standard de cablaj pentru telecomunicaţii Instalaţii de cablaj pentru comunicaţii
în imobile comerciale pentru aplicaţii generice
IT_Kap_01_Einleitung_RO:KAPITEL_01_AK3_korr 04.05.2016 14:26 Uhr Seite 3

Sisteme de cablare structurată, noiuni de bază și norme

w STANDARDE EN
Pagina
Norma EN 50173 descrie structura și configuraţia subsistemelor de comunicaţie pe nivel primar, secundar și terţiar. 3
EN 50173: Tehnologia informaţiei - sisteme de cablare generală
Partea 1: Cerinţe generale
Partea 2: Clădiri de birouri
Partea 3: Clădiri industriale
Partea 4: Clădiri rezidenţiale
Partea 5: Centre de calcul
Partea 6: BMI (draft, deocamdată neaprobat)

Următoarele standarde sunt aplicabile pentru cablare structurată generic:

În practică, cele mai importante norme pentru montajul sistemelor de cablare structurate sunt EN 50174 şi EN 50346. Acestea descriu
etapele instalării şi evaluării unui sistem de cablare structurată cărora trebuie acordată atenţie deosebită.

EN 50174: Tehnica informaţiei - Instalarea cablajelor de comunicaţii


Partea 1: Specificaţii şi asigurarea calităţii
Partea a 2-a: Proiectarea şi practica instalaţiilor în clădiri
Partea a 3-a: Proiectarea şi practica instalaţiilor în spaţii deschise

EN 50346: Tehnica informaţiei - Instalarea cablajelor - Verificarea cablajului instalat

Temele CEM, egalizarea de potenţial şi împământarea cresc în importanţă odată cu creşterea frecvenţelor limită.
Normele valabile pentru aceasta sunt:

EN 50310: Aplicarea măsurilor de egalizarea potenţialului şi împământării în clădiri dotate cu instalaţii din domeniul tehnologiei
informaţiei

EN 55022: Valori limită şi procedee de măsurare a perturbaţiilor radio generate de instalaţiile din domeniul tehnologiei
informaţiei

EN 61000: Compatibilitate electromagnetică (CEM)


Partea 6-1: Norme fundamentale – imunitatea la perturbaţii în spaţii de locuit, spaţii comerciale și întreprinderi mici
Partea 6-2: Norme fundamentale – imunitatea la perturbaţii în domeniu industrial
Partea 6-3: Norme fundamentale – emiterea de perturbaţii în spaţii de locuit, spaţii comerciale și întreprinderi mici
Partea 6-4: Norme fundamentale – emiterea de perturbaţii în domeniu industrial

ÖVE E 8014: Norme pentru împământare în instalaţii electrice cu tensiunea nominală de până la 1000 V AC respectiv 1500 V DC
Partea 1: Termene și norme fundamentale
Partea 2: Electrozi folosiţi pentru împământare
Partea 3: Caracteristicile instalaţiilor de împământare în clădiri cu cerinţe speciale CEM pentru tehnologia informaţiilor
IT_Kap_01_Einleitung_RO:KAPITEL_01_AK3_korr 04.05.2016 14:26 Uhr Seite 4

Sisteme de cablare structurată, noiuni de bază și norme

w STRUCTURA CABLĂRII STRUCTURATE


Pagina
4
Cablare secundară
Cablare verticală
Backbone

Cablare terţiară Cablare primară


Cablare orizontală Cablare de campus
Cablare pe nivel Cablare interioară în clădiri

LWL V k b l
Cablare cu fibră optică
Cablare pe cupru
Cablare telefonie
IT_Kap_01_Einleitung_RO:KAPITEL_01_AK3_korr 04.05.2016 14:26 Uhr Seite 5

GRUNDLAGEN KUPFER-VERKABELUNG
Sisteme de cablare structurată, noiuni de bază și norme
GRUNDLAGEN KUPFER-VERKABELUNG
W ELEMENTE DE BAZĂ PENTRU CABLARE PE CUPRU
Pagina
Normele ISO/IEC internaţională şi EN europeană sunt în mare măsură echivalente şi fac diferenţa, spre deosebire de norma 5
americană TIA/EIA, între categorie şi clasă. Categoria descrie metodele şi valorile după care sunt verificate componentele
individuale. Aceasta înseamnă că aceste componente individuale pot fi testate si definite numai după o singură categorie. În cazul
interconectării unor produse din aceeaşi categorie, ia naştere un sistem definit după o clasă. În acest caz, valenţa clasei este
determinată de către componentele din categoria cea mai mică.

Normă
Norm Valabilitate
Gültigkeitsbereich Categorie
Kategorie 5 5e 6 6A 6A 7 7A
Clasa (neinclusă în TIA/EIA)
Klasse D - E EA - F FA
Frecvenţă limită (MHz)(MHz)
Grenzfrequenz 100 100 250 500 500 600 1000
ISO/IEC Internaţional
International 9 - 9 9 - 9 9
EN Europa
Europa 9 - 9 9 - 9 9
TIA/EIA America
Amerika 9 9 9 - 9 - -
ZEITLICHE ENTWICKLUNG ISO/IEC & EN RJ45 GG45, Tera
UTP & STP STP

W ZEITLICHE
EVOLUŢIA ENTWICKLUNG ISO/IEC ISO/IEC
ÎN TIMP A NORMELOR & EN & EN

ISO/IEC 11801 & EN 50173


ZEITLICHE ENTWICKLUNG ISO/IEC & EN
ISO/IEC 11801 & EN 50173 ISO/IEC 11801 & EN 50173
1. Ediţie
1. Ausgabe 2. Ediţie
2. Ausgabe 3. Ediţie
3. Ausgabe

Clasa D
Class D // Cat.5
Cat.5 Clasa D
Class D/ Cat.5
/ Cat.5 ClasaDD //Cat.5
Class Cat.5
Clasa EE /
Class Cat.6
/ Cat.6 ClasaEE//Cat.6
Class Cat.6
Clasa FF /
Class Cat.7
/ Cat.7 Clasa EA
Class EA // Cat.6A
Cat.6A
ClasaF F//Cat.7
Class Cat.7
Clasa FA / Cat.7A
Class FA / Cat.7A

1995 2002-2003 2008-2011

W NETZANWENDUNGEN
CONDIŢII GENERALE CADRU

În norma EN 50173-1 sunt definite următoarele condiţii generale aplicabile pentru clasele D până la F:

NETZANWENDUNGEN
Clasa
Klasse Denumire
Bezeichnung Lăţime bandă
Bandbreite Protocol
Protokoll Condiţii generale cadru
Netzanwendung
Clasa
KlasseD D Fast Ethernet 100 Mbit/s IEEE 802.3u CSMA/CD 100BASE-TX
NETZANWENDUNGEN
Gigabit Ethernet 1 Gbit/s IEEE 802.3ab CSMA/CD 1000BASE-T
Clasa
KlasseE A EA 10 Gigabit Ethernet 10 Gbit/s IEEE 802.3an 10GBASE-T
IT_Kap_01_Einleitung_RO:KAPITEL_01_AK3_korr 04.05.2016 14:27 Uhr Seite 6

10 Gigabit Ethernet
Sisteme de cablare structurată, noiuni de bază și norme
10 Gigabit Ethernet
W 10 GIGABIT ETHERNET
Pagina
6 În modul 10 Gigabit Ethernet se transmit simultan pe 4 perechi 2.5 Gbit/s în fullduplex, la o frecvenţă de 417MHz.
Prin AlienNEXT (Alien Near End Crosstalk = diafonie externă) se înţelege cuplajul parazit dintre perechile cablurilor învecinate.

Full duplex
Vollduplex

44xx 2,5 GBit/s


2,5 Gbit/s

W DIFERENŢE ÎNTRE
UNTERSCHIED ISO/IEC
ISO/IEC & EN& CAT.6
EN CAT.6 A – TIA/EIA
A o TIA/EIA
CAT.6A
CAT.6A

ISO/IEC & EN TIA/EIA


UNTERSCHIED
Cablare linkISO/IEC EN CAT.6A o TIA/EIA
+ channel)& Link
(permanent(Permanent CAT.6AClasa
Verkabelung + Channel) Class EA Cat.6A
Componente
Komponente Cat.6A Cat.6A
ISO/IEC
ISO/IEC & EN& EN strict
strenger
NEXT permanent
NEXT link
Permanent Link 29,2 dB 26,7 dB 2,5 dB
NEXT channel
NEXT Channel 27,9 dB 26,1 dB 1,8 dB
NEXT component
NEXT Komponente 37,0 dB 34,0 dB 3,0 dB

W SEPARAREA CABLAJELOR PENTRU DATE DE CELE DE CURENŢI TARI

Norma EN 50174-2 descrie modul prin care trebuie separate circuitele de date de cele pentru curenţi tari.

TRENNUNG
Distanţa ZWISCHEN
de sepaţie depinde INFORMATIONSTECHNISCHEN
de următorii factori: KABELN UND STROMVERSORGUNGSKABELN
• Compatibilitatea electromagnetică (CEM) a cablului de date
- Atenuare de cuplaj pentru cabluri simetrice ecranate
- TRENNUNG
Pierderile prin ZWISCHEN INFORMATIONSTECHNISCHEN
conversie transversală KABELN
(TCL) pentru cabluri simetrice UND STROMVERSORGUNGSKABELN
neecranate
- Atenuare prin ecranare pentru cabluri asimetrice (coaxiale) și cu dublu ax (twinax)
• Construcţia cablului de curenţi tari
• Dimensiunile cablului de curenţi tari și de felul circuitului electric pe care îl alimentează
• De existenţa separaţiei între cablajul de date și cel de curenţi tari
Distanţele de separaţie se determină conform cu norma EN 50174-2 (Separarea cablajelor de date de cele pentru curenţi tari).
IT_Kap_01_Einleitung_RO:KAPITEL_01_AK3_korr 04.05.2016 14:27 Uhr Seite 7

Sisteme de cablare structurată, noiuni de bază și norme

W METODE DE MĂSURARE
MESSMETHODEN
Pagina
Următoarele metode se folosesc pentru măsurare: 7
Legătură permanentă - fără patchcabluri

Legătură permanentă

Adaptor legătură
Permanent permanentă
Link Adapter Adaptor legăturăLink
Permanent permanentă
Adapter

Channel (canal) - cu patchcabluri

Channel (canal)

Patchcablu
Patchcablu

W DEOSEBIRI ÎNTRE 2- ŞI 4-CONNECTOR CHANNEL

UNTERSCHIED
2-Connector Channel2- UND 4-CONNECTOR CHANNEL
În Europa, instalaţiile sunt realizate în general cu 2-Connector Channel.
2-Connector Channel

4-Connector Channel
În4-Connector Channel
cazul 4-Connector Channel, care în Europa se cablează foarte rar, se introduc doi conectori suplimentari la cei existenţi la
2-Connector Channel. Parametrii acestui Channel sunt mai greu de menţinut în norme, componentele trebuie să fie bine acordate între ele.
IT_Kap_01_Einleitung_RO:KAPITEL_01_AK3_korr 04.05.2016 14:27 Uhr Seite 8

SCHEMA
SCHEMA ZUR
ZUR BEZEICHNUNG
BEZEICHNUNG VON
VON KUPFER-KABELN
KUPFER-KABELN
SCHEMA ZUR BEZEICHNUNG VON KUPFER-KABELN

Sisteme de cablare structurată, noiuni de bază și norme


SCHEMA ZUR BEZEICHNUNG VON KUPFER-KABELN
W CONSTRUCŢIA CABLURILOR DE DATE PE CUPRU
Pagina
8 Ecranare mănunchi
Gesamtschirm
x/yTP TP ==Pereche
TP torsadată
Twisted Pair
SF Ecran mănunchi
SF==ecran din folie șiund
Geflecht- ţesătură de cupru
Folienschirm
SS ==ecran din ţesătură de cupru
Geflechtschirm Ecranare pereche torsadată
Paarschirm Ecran pereche torsadată
FF==ecran din folie
Folienschirm F ==ecran din folie
Folienschirm
UU==neecranat
Ungeschirmt U ==neecranat
U Ungeschirmt Exemplu
Beispiel: : S/FTP
S/FTP TPereche torsadată

W AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)


AWG
AWG (American
(American Wire
Wire Gauge)
Gauge)
AWG (American Wire Gauge)
Dimensiunile constructive ale celor mai utilizate conductoare de cupru:

2 2
Dimensiune
AWG AWG
Abmessung Construcţie conductor
Leiteraufbau Diametru fir mm mm
Drahtdurchmesser Secţiune fir mm
Querschnitt mm Utilizat pentru
Bemerkung
AWG (American Wire Gauge)

AWG 26
AWG 26/7
/7 7 fire
CQºGSHF 0,140
0,140 Patchcablu
Patchkabel
AWG 27
AWG 27/7
/7 7 fire
CQºGSHF 0,111
0,111 Patchcablu
Patchkabel

AWG 24/1
AWG 24 /1 Monofilar
eindrähtig 0,511
0,511 0,203
0,203 Cablu instalaţie
Installationskabel
AWG 23/1
AWG 23 /1 eindrähtig
Monofilar 0,574
0,574 0,259
0,259 Cablu instalaţie
Installationskabel
AWG 22/1
AWG 22 /1 Monofilar
eindrähtig 0,643
0,643 0,322
0,322 Cablu instalaţie
Installationskabel

W RJ
CONSTRUCŢIE CONECTORI RJ
STECKERBEZEICHNUNGEN
RJ STECKERBEZEICHNUNGEN
RJ STECKERBEZEICHNUNGEN

Connector
Stecker Se folosește la
Verwendung Contacte
Kontakte Notaţie
Bezeichnung
RJ STECKERBEZEICHNUNGEN
RJ45 Patchpanel, priză
Patchpanel, date, switch, PC,
Anschlussdose, telefonie
Switch, PC,(ISDN)
Telefon (ISDN) 8 8P8C

RJ12 Telefon, interfon


Telefon, Sprechanlage 6 6P6C

RJ11 (RJ14) Telefon, interfon


Telefon, Sprechanlage 4 6P4C

RJ10 Receptor telefon


Telefonhörer 4 4P4C

W BELEGUNGSCODE
BELEGUNGSCODE
NOTAŢIE FIRE
BELEGUNGSCODE

BELEGUNGSCODE
IT_Kap_01_Einleitung_RO:KAPITEL_01_AK3_korr 04.05.2016 14:27 Uhr Seite 9

Sisteme de cablare structurată, noiuni de bază și norme


MINDESTAUSSTATTUNG VON WOHNUNGEN
W CONFIGURAŢIE DE BAZĂ PENTRU LOCUINŢE
Pagina
Norma ÖVE/ÖNORM E 8015-2 definește numărul minim de conectori IT pentru locuinţe în Austria. Fiecare conector IT va conţine minim 9
două puncte de conectare. Pentru a putea integra dezvoltările ulterioare, se recomandă ca locuinţele să se echipeze la un standard mai
ridicat, adică câte un tub pentru conducte de Ø 25 ce leagă centrala de fiecare cameră de locuit respectiv bucătăria.

Wohnfläche Număr minim de prize


Mindestanzahl derde IT-AE
reţea pentru
für Număr minim de prize
Mindestanzahl de IT-AE
der reţea pentru
für Summe der
Suprafaţa Număr total de prize
der Wohnung telefonie
das Telefon- undși date
Datennetz dateBreitbandnetz
das de bandă largă Anschlussmöglichkeiten

de 50
bis m2 2
50 m 1 (2 Anschlussmöglichkeiten)
1 (2 conectori IT) 2 (4 conectori IT)
 MRBGKTRRLÌFKHBGJDHSDM 6
6

peste
über 5050m2mbis
2
de 7575
m2 m2 2 (4 conectori IT)
 MRBGKTRRLÌFKHBGJDHSDM 3 (6 conectori IT)
 MRBGKTRRLÌFKHBGJDHSDM 10
10

über 7575mm2 2bis


peste 125m2m2
de 125 3 (6 conectori IT)
 MRBGKTRRLÌFKHBGJDHSDM 4 (8 conectori IT)
 MRBGKTRRLÌFKHBGJDHSDM 14
14

peste125
über m2 2
125 m 4 (8 conectori IT)
 MRBGKTRRLÌFKHBGJDHSDM 5 (10 conectori IT)
 MRBGKTRRLÌFKHBGJDHSDM 18
18

Apartament 2
Camera copii

Coridor

Apartament 3 Apartament 1
Camera copii

Hol

Baie
Bucătărie

Toaletă

Camera de zi Dormitor principal

Terasă

Notă:
1 Centrală date
2 Cutie conexiune pe apartament
3 Terminal conexiune IT
GRUNDLAGEN LWL-VERKABELUNG
IT_Kap_01_Einleitung_RO:KAPITEL_01_AK3_korr
04.05.2016 14:27 Uhr Seite 10

Sisteme de cablare structurată, noiuni de bază și norme


GRUNDLAGEN LWL-VERKABELUNG

w ELEMENTE DE BAZĂ PENTRU CABLARE PE FIBRĂ OPTICĂ


Pagina
10 Standardul EN 50173-1 descrie diferite clase de sisteme de cablare cu fibră optică (OM1, OM2, OM3, OM4, OS1, OS2) și diferite
clase de canale de fibră optică (OF100, OF-300, OF-500, OF-2000, OF-5000, OF-10000).

Uzual, fibra optică fabricată din sticlă de cuarţ se împarte în: fibră multimode cu diametrul de 50 μm sau 62.5 μm și singlemode cu
diametrul de 9 μm.

Catergorie
Kategorie FaserFibră Klasse
Clasa

OF-100 OF-300 OF-500 OF-2000 OF-5000 OF-10000


OM1 ‹L 9 9 9 9 - -
 ‹L 9 9 9 9 - -
OM2 ‹L 9 9 9 9 - -
 ‹L 9 9 9 9 - -
OM3 ‹L 9 9 9 9 - -
OM4 ‹L 9 9 9 9 - -
OS1 ‹L - 9 9 9 - -
OS2 ‹L - 9 9 9 9 9

#š,/%4-&2&1$-96$13$%²1 -6$-#4-&2-$431 +$+6+-²!$131 &4-&2231$"*$-


W VALORILE LIMITE ALE ATENUĂRII PENTRU CANALE DE FIBRĂ OPTICĂ

Atenuarea
Größte Dämpfungmaximă
dera legăturii permanente dB (dB)
Übertragungsstecke
Clasa Multimode Singlemode
#š,/%4-&2&1$-96$13$%²1
Klasse Multimode -6$-#4-&2-$431 +$+6+-²!$131 &4-&2231$"*$-
Singlemode
850 nm 1300 nm 1310 nm 1550 nm
OF-100 1,85 1,65 - -
OF-300 2,55 1,95 1,80 1,80
OF-500 3,25 2,25 2,00 2,00
OF-2000 8,50 4,50 3,50 3,50
OF-5000 - - 4,00 4,00
OF-10000 - - 6,00 6,00
IT_Kap_01_Einleitung_RO:KAPITEL_01_AK3_korr 04.05.2016 14:27 Uhr Seite 11

Sisteme de cablare structurată, noiuni de bază și norme

W APLICAŢII
NETZANWENDUNGEN
Pagina
În standardul EN 50173-1 (sumar) sunt definite următoarele aplicaţii pentru reţele Ethernet (IEEE 802.3): 11
Catergorie
Kategorie Denumire
Bezeichnung Lăţime bandă
Bandbreite Lungime
WLde(nm)
undă (nm) Fibră‡
Kern Ø (μm)
‹L Lungime (m)*
Länge (m)* Clasa
Klasse Aplicabil
Netzanwendung
OM1 Ethernet 10 Mbit/s 850 62,5 1000 OF-500 FOIRL
850 62,5 2000 OF-2000 10BASE-FL
Fast Ethernet 100 Mbit/s 1300 62,5 2000 OF-2000 100BASE-FX
Gigabit Ethernet 1 Gbit/s 850 62,5 275 OF-100 1000BASE-SX
1300 62,5 550 OF-500 1000BASE-LX
10 Gigabit Ethernet 10 Gbit/s 850 62,5 32 - 10GBASE-SR/SW
1300 62,5 300 OF-300 10GBASE-LX4
40 Gigabit Ethernet 40 Gbit/s 850 62,5 - - 40GBASE-SR4
100 Gigabit Ethernet 100 Gbit/s 850 62,5 - - 100GBASE-SR10
OM2 Ethernet 10 Mbit/s 850 50 514 OF-500 FOIRL
850 50 1514 OF-500 10BASE-FL
Fast Ethernet 100 Mbit/s 1300 50 2000 OF-2000 100BASE-FX
Gigabit Ethernet 1 Gbit/s 850 50 550 OF-500 1000BASE-SX
1300 50 550 OF-500 1000BASE-LX
10 Gigabit Ethernet 10 Gbit/s 850 50 82 - 10GBASE-SR/SW
1300 50 300 OF-300 10GBASE-LX4
40 Gigabit Ethernet 40 Gbit/s 850 50 - - 40GBASE-SR4
100 Gigabit Ethernet 100 Gbit/s 850 50 - - 100GBASE-SR10
OM3 Ethernet 10 Mbit/s 850 50 514 OF-500 FOIRL
850 50 1514 OF-500 10BASE-FL
Fast Ethernet 100 Mbit/s 1300 50 2000 OF-2000 100BASE-FX
Gigabit Ethernet 1 Gbit/s 850 50 550 OF-500 1000BASE-SX
1300 50 550 OF-500 1000BASE-LX
10 Gigabit Ethernet 10 Gbit/s 850 50 300 OF-300 10GBASE-SR/SW
1300 50 300 OF-300 10GBASE-LX4
40 Gigabit Ethernet 40 Gbit/s 850 50 100 OF-100 40GBASE-SR4
100 Gigabit Ethernet 100 Gbit/s 850 50 100 OF-100 100GBASE-SR10
OM4 Ethernet 10 Mbit/s 850 50 514 OF-500 FOIRL
850 50 1514 OF-500 10BASE-FL
Fast Ethernet 100 Mbit/s 1300 50 2000 OF-2000 100BASE-FX
Gigabit Ethernet 1 Gbit/s 850 50 550 OF-500 1000BASE-SX
1300 50 550 OF-500 1000BASE-LX
10 Gigabit Ethernet 10 Gbit/s 850 50 300 OF-300 10GBASE-SR/SW
1300 50 300 OF-300 10GBASE-LX4
40 Gigabit Ethernet 40 Gbit/s 850 50 150 OF-100 40GBASE-SR4
100 Gigabit Ethernet 100 Gbit/s 850 50 150 OF-100 100GBASE-SR10
OS1 Gigabit Ethernet 1 Gbit/s 1310 9 2560 OF-2000 1000BASE-LX
10 Gigabit Ethernet 10 Gbit/s 1310 9 4200 OF-2000 10GBASE-LX4
1310 9 4200 OF-2000 10GBASE-LR/LW
1550 9 8900 OF-2000 10GBASE-ER/EW
40 Gigabit Ethernet 40 Gbit/s 1310 9 4700 OF-2000 40GBASE-LR4
100 Gigabit Ethernet 100 Gbit/s 1310 9 6300 OF-2000 100GBASE-LR4
1550 9 16000 OF-10000 100GBASE-ER4
OS2 Gigabit Ethernet 1 Gbit/s 1310 9 5000 OF-5000 1000BASE-LX
10 Gigabit Ethernet 10 Gbit/s 1310 9 10000 OF-10000 10GBASE-LX4
1310 9 10000 OF-10000 10GBASE-LR/LW
1550 9 22250 OF-10000 10GBASE-ER/EW
40 Gigabit Ethernet 40 Gbit/s 1310 9 10000 OF-10000 40GBASE-LR4
100 Gigabit Ethernet 100 Gbit/s 1310 9 10000 OF-10000 100GBASE-LR4
1550 9 40000 OF-10000 100GBASE-ER4

* Canale mai lungi sunt realizabile pentru aplicaţiii de tip reţea (nu generic).
IT_Kap_01_Einleitung_RO:KAPITEL_01_AK3_korr 04.05.2016 14:27 Uhr Seite 12

Sisteme de cablare structurată, noiuni de bază și norme

W CE ESTE LUMINA?
Pagina
12 Lumina este partea vizibilă a spectrului undelor electromagnetice. Undele electromagnetice se propagă în vid cu viteza
luminii.

C0 = 300 000 km/s

Lumina vizibilă se încadrează într-un spectru mic (lăţime de bandă), de la 420 nm (violet) până la 750 nm (roşu).
În tehnica fibrelor optice se utilizează domeniul de lungimi de undă în infraroşu, de la aprox. 800 nm până la 1600 nm.

Ultraviolet Spectru vizibil Infraroșu

420 nm 750 nm

ATENŢIE! Nu priviţi NICIODATĂ în timpul lucrului direct în cablurile optice; nu vedeţi radiaţiile LED sau Laser şi vă puteţi
vătăma ochii! (acestea funcţionează de la 850 nm => domeniu infraroşu).

W FIBRE OPTICE MULTIMOD CU INDICE ÎN GRADIENT

Această variantă de fibră se caracterizează, în comparaţie cu fibra cu indice în treaptă, printr-o valoare mai
bună a produsului între lăţimea de bandă şi lungime. În cazul fibrelor cu indice în gradient, indicele de refracţie
are un profil parabolic de la axa miezului la manta. Formulând mai simplu, lumina se propagă sinusoidal în
sticla din miez înconjurată de sticla de manta. Această fibră există în variante cu diferite diametre ale miezului.

Profilul indicelui
Secţiune fibră de refracţie Impuls intrare Propagarea undei Impuls ieșire

W FIBRE OPTICE SINGLEMODE

Spre deosebire de fibra în gradient (utilizată în domeniul Multimode), fibra singlemode este o fibră cu
indice în treaptă. Datorită construcţiei, în miez se propagă axial un singur mod; în aceste condiţii nu există
diferenţă de timp de propagare, iar dispersia modurilor este egală cu zero. Fibrele singlemode se
utilizează preponderent numai în a 2-a şi a 3-a fereastră. Datorită diametrului mic, prelucrarea
(înnădirea) şi producerea acestor fibre este mai problematică şi mai scumpă decât a fibrelor multimod.

Profilul indicelui
Secţiune fibră de refracţie Impuls intrare Propagarea undei Impuls ieșire
IT_Kap_01_Einleitung_RO:KAPITEL_01_AK3_korr 04.05.2016 14:27 Uhr Seite 13

FASER-AUFBAU
Sisteme de cablare structurată, noiuni de bază și norme
FASER-AUFBAU
W CONSTRUCŢIA FIBREI DE STICLĂ
Pagina
13

1 = Miez de sticlă
2 = Manta
3 = Înveliș primar

KABEL- 4%! 49$-31 +!²-#$+ #$1


W CONSTRUCŢIA CABLURILOR CU FIBRE DE STICLĂ CU TUB
KABEL- 4%! 49$-31 +!²-#$+ #$1 Fibre
Fasern

Protecţie la rupere,
Zugentlastung,
protecţie la rozătoare
Nagetierschutz

Manta
Mantel

Exemplu: A/I-DQ(ZN)BH 24G50/125 OM3 Tub interior


Bündelader

W SCHEMA
CODIFICAREA CABLURILOR DE
ZUR BEZEICHNUNG VONFIBRĂ OPTICĂ
LWL-KABELN

SCHEMA ZUR BEZEICHNUNG VON LWL-KABELN

A/I D Q (ZN) B H 24 G 50/125 OM3

Clasa OM1, OM2, OM3, OM4, OS2


Leistung

Diametru miez (50 μm, 62,5 μm, 9 μm) / diametru manta (125 μm)
*DQMCTQBGLDRRDQ

G == Multimode,
G E = Singlemode
Gradientenfaser (Mu

Număr de fibre sau număr mănunchiuri


MY@GKCDQ%@RDQMNCDQ MY@ x număr fibre pe mănunchi

H = manta fără halogen,


'G@KNFDMEQDHDQ 2Y = manta de PE, Y = manta de PVC
TµDML@MSDK 

BB == protecţie rozătoare
metallfreier nemetalică, SRSR
Nagetierschutz, = protecţie
= cu bandă metalică

(ZN) =
(ZN) = element de protecţie laZugentlastungselem
nicht metallischer rupere metalic

Q = protecţie longitudinală la pătrunderea apei,


0+ºMFRV@RRDQCHBGSLHSSDKR0TDQE@RDQMTMCNC
F = material pentru umplerea cavităţii în jurul miezului
%%ÒKKL@RRDYTQ%ÒKKTMFCDQ5DQRDHKGNGKQºTLDH

D = tub umplut cu gel, V = miez plin, K = miez compact, W = tub umplut cu gel
#!ÒMCDK@CDQFDKFDEÒKKS 55NKK@CDQ **NLO@JS

A/Ioder
A/I sau UU= =cablu universal (Universal
Universalkabel, cable), A = cablu
A = Außenkabel, I = de exterior (Outdoor), I = cablu de interior (Indoor)
Innenkab
IT_Kap_01_Einleitung_RO:KAPITEL_01_AK3_korr 04.05.2016 14:27 Uhr Seite 14

Sisteme de cablare structurată, noiuni de bază și norme

W ATENUARE
Pagina
14
Atenuare
Pierderea de lumină care apare la un transfer pe un traseu de
dB/Km
fibră optică se percepe altfel decât la tehnica în Cu. Acest
Dispersia Rayleigh
parametru este foarte important pentru faza de proiectare a Limita teoretică

reţelelor şi traseelor de conductori optici. În acest context, Atenuare prin


dispersie
atenuarea depinde de absorbţie şi dispersie, precum şi de Atenuare prin
curbura mecanică a fibrei. Atenuare prin absorbţia SiO2
ioni OH

Atenuare 1. Fereastra Lungimea 2. Fereastra 3. Fereastra


de undă

W PRODUSUL LĂŢIME BANDĂ – LUNGIME

Cu cât se transmit mai multe impulsuri (în binar) pe unitatea de timp (sec), cu atât creşte capacitatea de transmisie a fibrei. Această
capacitate de transmisie poate fi transformată într-o lăţime de bandă corespunzătoare. Important este în schimb ca lăţimea de bandă
descrisă să fie disponibilă de-a lungul întregului traseu de transmisie prin fibra optică. Printr-o formulă matematică se poate stabili raportul
dintre frecvenţa maximă de transmisie şi lungimea maximă a traseului de transmisie ca produsul dintre lăţimea de bandă şi lungime. În faza
de proiectare a unei reţele cu fibră optică, pe lângă atenuarea fibrei, produsul dintre lăţimea de bandă şi lungime capătă cea mai
importantă semnificaţie.

W PROPRIETĂŢI FIZICE

În principiu, sticla din miez şi din manta este compusă din sticlă de cuarţ, la originea căreia se află nisipul de cuarţ (SiO2). Unul dintre
efectele pozitive este faptul că acest material este prezent în cantitate suficientă pe Pământ. Fibra optică este alcătuită dintr-un miez
cilindric şi o manta care îl înconjoară. Datorită caracteristicilor sticlei, miezul şi cilindrul mantalei sunt foarte sensibile la solicitări de
încovoiere şi torsiune. Protecţia fibrei împotriva sarcinilor de încovoiere și torsiune este asigurată de învelișul primar. Acest strat are mai multe
funcţii: protecţie mecanică, etanșare împotriva pătrunderii umidităţii (apa s-ar infiltra în fibră), asigură codarea pe culori a fibrelor din tub.
IT_Kap_01_Einleitung_RO:KAPITEL_01_AK3_korr 04.05.2016 14:27 Uhr Seite 15

Sisteme de cablare structurată, noiuni de bază și norme

W DIN CE ESTE ALCĂTUIT UN CONECTOR?


Pagina
15
Manşonul de protecţie la îndoire serveşte la asigurarea unei raze de
curbură definite a cablului la ieşirea din conector, protejând astfel Manşon de protecţie la îndoire
fibra contra tensionării excesive sau a deteriorării. Carcasă
Inel de conectare
Carcasa este fabricată din metal sau plastic. Conţine inel de
conectare şi elementul de detensionare al cablului în conector.
Conectorul se inserează şi se fixează întotdeauna la carcasă.

Inelul de conectare este confecţionat în general din ceramică, mai rar


din plastic sau metal şi serveşte la centrarea fibrei în conector. În
gaura centrată se lipeşte fibra. Fibra este introdusă până la capătul
din faţă al inelului de conectare şi este şlefuită acolo în planul inelului.
Semnalul este transmis prin această suprafaţă şlefuită.

W CE ÎNSEAMNĂ PC ȘI APC?

PC ... Contact fizic (Physical Contact)


Conectorii sunt cuplaţi între ei sub o anumită presiune. Inelul de conectare este şlefuit la un unghi de 90°.

APC ... Contact fizic unghiular (Angled Physical Contact)


Şi aici sunt cuplaţi conectorii între ei sub o anumită presiune, însă inelul are un unghi de şlefuire de 8°.
Acest fapt garantează o atenuare mai mare a refluxului.

Următorul cod de culori este propus conf. IEC 60874-19-1 pentru conectorii de cabluri optice:

Multimode bej sau negru

Singlemode (PC) albastru


Singlemode (APC) verde
IT_Kap_01_Einleitung_RO:KAPITEL_01_AK3_korr 04.05.2016 14:27 Uhr Seite 16

Sisteme de cablare structurată, noiuni de bază și norme


#($&$!1š4"'+("'23$-23$"*$1
W CEI MAI UTILIZAŢI CONECTORI
Pagina
16 CONECTOR LC
Caracteristică de identificare: Aparţine de conectorii de format mic, având nevoie de numai jumătate din
spaţiul necesar pentru un SC, iar inelul de conectare este vizibil mai mic decât al celor trei conectori
menţionaţi mai sus. Disponibil şi în execuţie duplex (2 conectori interconectaţi). Utilizat din ce în ce mai
frecvent atât în domeniul multimode cât şi în singlemode.

CONECTOR SC
Caracteristică de identificare: În patru colţuri, cu inel de conectare şi montaj push-pull. Utilizat în aceeaşi
măsură atât în domeniul multimode cât şi în singlemode. Este singurul conector menţionat în EN50173-
1:2002. Acest conector există şi în execuţie duplex (2 conectori interconectaţi).

CONECTOR ST
Caracteristică de identificare: Închidere tip baionetă (ca la conectorii BNC), conectarea se asigură prin
rotire. Utilizat predominant în domeniul multimode, mai rar în singlemode.

CONECTOR FC
Caracteristică de identificare: Înşurubabil cu un mic „nas“ pe post de protecţie la rotire, disponibil şi ca
APC. Utilizat rar în domeniul multimode, predominant în singlemode, fiind conectorul preferat al poştei
austriece.

CONECTOR E2000
Caracteristică de identificare: are o clapetă. Dsiponibil și în varianta duplex (compact RJ). Utilizat
predominant în domeniul singlemode.

Mai pot fi menţionaţi conectorii: MTRJ, MiniSC (MU), Escon, FSMA, FDDI, Volition (VF45).
IT_Kap_01_Einleitung_RO:KAPITEL_01_AK3_korr 04.05.2016 14:27 Uhr Seite 17

Sisteme de cablare structurată, noiuni de bază și norme

W ELEMENTE DE BAZĂ COMPONENTE ACTIVE


Pagina
W TIPURI DE SWITCH-URI 17
Switch-uri fără management
• Nu se pot configura
• Plug and play
• Configurarea switch-ului nu este necesară (totodată nici posibilă)
• Ideal pentru reţele mici și medii (până la 200 utilizatori) fără un administrator de reţea angajat cu normă întreagă

Switch-uri cu management
• Configurabile
• Plug and play posibil
• Configurarea nu este obligatorie
• Ideal pentru reţele medii și mari (peste 200 utilizatori) cu un administrator de reţea angajat cu normă întreagă
• Setări de securitate: pot fi configurate de ex. VLAN, etc.
• Opţiunea de monitorizare asigură posibilitatea analizării și înlăturării defectelor apărute pe reţea respectiv a problemelor de viteză
(performanţă).
• Funcţiile de management depind de producătorul echipamentului și presupun cunoștinţe de bază despre reţelistică.
• Switch-urile cu management includ un “SNMP Agent” ce poate fi accesat printr-un software special de management SNMP
• Prima conectare se realizează printr-un port RS232
• După alocarea unei adrese IP switch-ului, acesta se va putea configura și de la distanţă prin Web management
• Asigură configurarea următoarelor:
Viteza pe port
Half / full duplex per port
Spanning tree
Port mirroring
Port trunking
Port security
VLAN
Calitatea serviciului
• Asigură generarea de rapoarte operative regulate
• Asigură date cu predicţie la lărgimea bandei
• Facilitează urmărirea erorilor
• Rapoarte de eroare pe port

Switch-uri centrale
• Switch-ul central dispune de porturi de mare viteză (Gigabit) unde se conectează serverele și prin backbone switch-urile de nivel.

Switch-uri de nivel
• Switch-ul de nivel are cel puţin 1 port de mare viteză (Gigabit) și uzual 24 porturi standard (100 Megabit).
• Calculatoarele de birou sunt conectate la porturile standard, iar backboneul la portul de mare viteză.
IT_Kap_01_Einleitung_RO:KAPITEL_01_AK3_korr 04.05.2016 14:27 Uhr Seite 18

Sisteme de cablare structurată, noiuni de bază și norme

W CONECTAREA SWITCH-URILOR (CASCADARE – STACKING)


Pagina
18 Conectarea switch-urilor în cascadă
• Conectarea a două sau mai multe switch-uri unul după altul prin port standard pe RJ45 sau patchcablu de FO
• Porturile standard sunt folosite pentru cascadare, ceea ce înseamnă că nu depinde de producătorul echipamentului
• Switch-uri de tipuri diferite sau de producători diferiţi pot fi cascadate
• Viteza porturilor trebuie corelată
• Un număr nelimitat de switch-uri pot fi cascadate (teoretic)
• Din motive de runtime vă recomandăm un maxim de 4 switch-uri cascadate. Alternativă: reţele tip hub cu switch central
• Pierderi de viteză (performanţă) datorată efectului de gâtuire la comunicaţe între switch-uri. Alternativ porturi de mare viteză
(Gigabit) pot fi cascadate

Conectarea switch-urilor prin stacking


• Conectarea a două sau mai multe switch-uri prin port de mare viteză de stack (oferă multiple Gigabit throughput)
• Două sau mai multe switch-uri în conexiune stack se comportă ca unul singur și asigură performanţă optimă
• Este dependent de fabricant deoarece nu este standard. Fiecare fabricant adoptă o soluţie individuală
• Mare viteză de transfer
• Simplu de extins, toate porturile sunt identice
• Uzual este posibil să se conecteze 6 switch-uri in stack
• Necesar de capacitate de procesare ridicat, rezultând costuri ridicate

W SOFTWARE MANAGEMENT

• Fiecare switch cu management poate fi configurat prin interfaţă serială sau LAN (Telnet), uzual și prin Web (Internet Explorer).
• Management mai confortabil este posibil prin intermediul unui software de management, anume SNMP.
Acest program folosește o interfaţă grafică simplă.
• SNMP: Simple Network Management Protocol. Standard adoptat general pentru switch-uri cu management.
Programul Windows cel mai des utilizat pentru reţele de mărime medie este SNMPc de la CastleRock

W AUTOSENSE

Un port din switch recunoaște automat viteza maximă cu care operează echipamentul conectat și se conectează la aceasta. Acest lucru
înseamnă viteză optimă (cea mai mare posibilă) fără a fi nevoie de configurare.

W AUTOCROSSING

Portul din switch recunoaște echipamentul conectat și tipul de patchcablu folosit (1:1 sau crossover). Dacă patchcablul este cu conexiune
necorespunzătoare (indiferent dacă e 1:1 sau crossover), portul setează automat contactele portului RJ45 corect.
IT_Kap_01_Einleitung_RO:KAPITEL_01_AK3_korr 04.05.2016 14:27 Uhr Seite 19

Sisteme de cablare structurată, noiuni de bază și norme

W SECURITATE BAZATĂ PE PORTURI


Pagina
• Toate calculatoarele se conectează la reţea. 19
• Switch-ul învaţă adresele MAC ale aparatelor conectate.
• Se loghează la switch prin softul de management și se dă "call" tuturor porturilor folosind adresele MAC curente.
• Dacă se deconectează un PC și un alt PC neautorizat se conectează în locul lui, nu se realizează o conexiune la reţea.
• Securitatea bazată pe porturi este posibilă numai pe switch cu management și este nevoie de configurare specială.

W VLAN-URI (VIRTUAL LAN-URI)


Nu există trafic de date (nu există conexiune) între două departamente

Tagged Link
Etajul 2
cuprinde ambele
VLAN-uri

Tagged

Etajul 1

2 VLAN-uri apar ca și
2 plăci de reţea dacă VLAN 1 & 2 VLAN 1 VLAN 2
Desfacere Contabilitate
sunt configurate astfel

W DE CE VLAN ?
• Fluxul de date în reţeaua unei firme poate fi atât de intens încât să fie necesară separarea departamentelor pentru a minimiza
fluxul. Acest tip de segmentare crește performanţa generală a reţelei.
• Securitate: Anumiţi utilizatori pot accesa doar acele părţi ale reţelei pentru care au autorizaţie. Astfel date confidenţiale pot fi
stocate în locaţii unde numai un număr restrâns de utilizatori autorizaţi au acces.

W REGULAMENTE VLAN:
• Nu se permite traficul de date de la un VLAN la altul
• Un port poate fi definit într-unul sau mai multe VLAN-uri. În acest caz se folosește "tagging" pentru a identifica VLAN-ul de care
pachetul de date aparţine.
• Configurarea de VLAN este posibilă numai pe switch-uri cu management și este nevoie de configurare specială.
IT_Kap_01_Einleitung_RO:KAPITEL_01_AK3_korr 04.05.2016 14:27 Uhr Seite 20

Sisteme de cablare structurată, noiuni de bază și norme

W SPANNING TREE PROTOCOL


Pagina
20 W/S W/S

W/S W/S

Path 1
Path 2
Buclă

Server Server

• Pentru a incrementa disponibilitatea reţelei se instalează un link între switch-urile 1 și 2.


• În cazul în care Spanning Tree nu este configurat, apare o buclă ilegală în reţea ce va cauza o furtună de flux care va destabiliza
reţeaua.
• Spanning Tree identifică legătura ce trebuie dezactivată. Priorităţile specificate de administratorul reţelei sunt luate în considerare.

Ce se întâmplă în cazul unei erori de conectare?


Spanning Tree recalculează topologia Spanning Tree și activează o rută de rezervă.

Spanning Tree este posibil numai pe switch-uri cu management și este nevoie de configurare specială. Spanning Tree permite
configurarea unei rute backup, ce menţine în condiţii de funcţionare reţeaua chiar și în cazul în care o rută se defectează.

W PORT MIRRORING
Network Manager

Server
Utilizator

• "Oglindește" datele pe portul "oglindă" definit.


• Permite administratorului de reţea să conecteze un protocol sniffer.
• Din motive de detectare erori, administratorul reţelei poate folosi portul oglindit pentru a supraveghea fluxul complet de date de pe
portul utilizatorului și să tragă concluzii pe această bază.
• Port mirroring este posibil numai pe switch-uri cu management și este nevoie de configurare specială.
IT_Kap_01_Einleitung_RO:KAPITEL_01_AK3_korr 04.05.2016 14:27 Uhr Seite 21

Sisteme de cablare structurată, noiuni de bază și norme

W PORT TRUNKING – IEEE 802.3AD


Pagina
Fibră optică
21

Switched 10/100

Etajul 3
Fibră optică

Switched 10/100
Gigabit
Ethernet Etajul 2

Fibră optică

Switched 10/100

Etajul 1

Gigabit
Ethernet Server Farm

• Grupele de porturi sunt configurate astfel încât să formeze o legătură "bundled".


• Tabela cu adresele MAC este împărţită între 2 porturi.
• Permite lărgirea ușoară a lăţimii de bandă pentru conexiuni importante.
• "Desfundă" gâtuirea.
• Este alternativa ieftină la upgradarea la un switch mai rapid.
• Se pot stabili "Trunchiuri" pe porturi de 10/100, 1000BaseT sau GBIC Gigabit.
• Unele switch-uri permit bundle a 4 porturi într-un "trunchi".
• Truncherea porturilor crează lăţime de bandă adiţională.
• Unele servere suportă de asemenea truncherea de port 802.1ad pentru a mări lăţimea de bandă.
• Port trunking este posibil numai pe switch-uri cu management și este nevoie de configurare specială.

W NOŢIUNI DE BAZĂ MEDIA CONVERTOARE


• Transformă dar NU repetă sau amplifică semnalul.
• Ca urmare se pot înseria maxim 2 mediaconvertoare după care se va insera un switch.
• Conexiune switch -> media convertor prin patchcablu RJ45. Lungime recomandată: max. 3m
• Se vor folosi convertoare cu viteze identice. Se recomandă ca întotdeauna să se folosească aceleași tipuri de convertoare în perechi.
• Legătura pe fibra optică trebuie să fie de tip crossover.
• Pe partea de canal FO se pot folosi patchcabluri de FO, canale FO prefabricate sau canale FO cu splice la capăt.
• Liniile instalate trebuie să se termine în splice boxuri sau patchcablu de FO după care să se conecteze la media convertor prin patch-
cablu de FO.
• Patchcablurile de FO pot avea conectori diferiţi în cele două capete (de ex. SC, ST, LC, MTRJ).
• Media convertoarele și splice boxurile pot de asemenea să aibă conectori diferiţi atâta timp cât se folosesc patchcabluri cu
conectori potriviţi. Aveţi grijă la comandă.
• Este un aspect important ca mediaconvertorul, patchcablul și cablul de instalaţie să se potrivească înţelegând prin acesta
dimensiunea fibrei.
• Fibre 50/125μm -> Multimode converter
• Fibre 62.5/125μm -> Multimode converter
• Fibre 9/125μm -> Singlemode converter
• Lungimi pentru fibra optică
MultiMode 50/125μm: 2km la 10Mbps, 2km la 100Mbps, 550m la 1Gbps
MultiMode 62.5/125μm: 2km la 10Mbps, 2km la 100Mbps, 275m la 1Gbps
SingleMode 9/125μm: până la 100km la 10Mbps, 100Mbps și 1Gbps
Depinde de capacitatea transmiţătoarelor și receptoarelor optice.
IT_Kap_01_Einleitung_RO:KAPITEL_01_AK3_korr 04.05.2016 14:27 Uhr Seite 22

Pagina
22
IT_Kap_02_Toolless_RO_8:KAPITEL_02_AK1_korr 04.05.16 18:36 Seite 23

Pagina
23

Sistemul modular TOOLLESS LINE


Cat.6A, Cat.6, Cat.5e – STP & UTP
W Cuprins

Conectori .............................................................................................................. Pagina 26

Prize de date ...................................................................................................... Pagina 31

Adaptoare pentru șină DIN ...................................................................... Pagina 35

Patchpanel-uri .................................................................................................. Pagina 36

Unelte ...................................................................................................................... Pagina 37

Patchcabluri ........................................................................................................ Pagina 38

Cabluri de date ................................................................................................ Pagina 50

Cabluri coaxiale, conectori, adaptoare, unelte .......................... Pagina 60


IT_Kap_02_Toolless_RO_8:KAPITEL_02_AK1_korr 04.05.16 18:36 Seite 24

1. ATÂT DE SIMPLU

2. ATÂT DE RAPID

3. ATÂT DE SCHRACK
IT_Kap_02_Toolless_RO_8:KAPITEL_02_AK1_korr 04.05.16 18:36 Seite 25

Pagina
25

Sistemul modular TOOLLESS LINE


Cat.6A, Cat.6, Cat.5e – STP & UTP
Linia SCHRACK TOOLLESS este convingătoare prin înalta
performanţă şi prin uşurinţa instalării. Conectorii se disting prin
atașare simplă, fără a necesita unelte speciale. Prin aceasta se
obţine un confort ridicat la montaj şi timpi reduşi de instalare.
Se pot achiziţiona conectori ecranaţi Cat.6A, Cat.6, Cat.5e și
neecranaţi Cat.6 și Cat.5e. Gama variată de accesorii
acoperă aproape orice situaţie imaginabilă.
IT_Kap_02_Toolless_RO_8:KAPITEL_02_AK1_korr 04.05.16 18:37 Seite 26

Sistemul modular TOOLLESS LINE Cat.6A, Cat.6, Cat.5e – STP & UTP

w Module TOOLLESS LINE RJ45 ecranate Cat.6A 10GB / Clasă EA 10GB în Schrack Format A (SFA)

Pagina
26

HSEMRJ6GWA HSEMRJ6GWA HSEMRJ6GWT HSEMRJ6GWT

w Schrack-Info
Aceşti conectori TOOLLESS LINE RJ45 sunt module în Schrack Format A (SFA). Conectorul
HSEMRJ6GWA îndeplineşte cerinţele de performanţă pentru Cat.6A 10 Gigabit Ethernet. Sunt conectori
toolless adică se montează fără unelte speciale. Cu ajutorul lor se obţine un confort ridicat la montaj
şi timpi foarte reduşi pentru instalare. Performanţele îmbunătăţite de compatibilitate electromagenetică
(CEM) sunt asigurate prin ecranaj cu element elastic de 360° şi prin suprapunerea optimizată a părţilor
componente. Modulul are un conector Fast-On pentru conectarea la pământ şi poate fi redeschis pentru
reutilizare în caz de nevoie.

HSEMRJZSKW

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ


Modul TOOLLESS LINE RJ45 ecranat, Cat.6A 10GB (SFA) HSEMRJ6GWA
Modul TOOLLESS LINE RJ45 ecranat, Clasa EA 10GB (SFA) HSEMRJ6GWT
Capac antipraf TOOLLESS LINE pentru HSEMRJ6GWA/T,25 bucăţi,alb HSEMRJZSKW
Capac antipraf TOOLLESS LINE pentru HSEMRJ6GWA/T,25 bucăţi,albastru HSEMRJZSKB
Capac antipraf TOOLLESS LINE pentru HSEMRJ6GWA/T,25 bucăţi,roşu HSEMRJZSKR
Capac antipraf TOOLLESS LINE pentru HSEMRJ6GWA/T,25 bucăţi,galben HSEMRJZSKY
Capac antipraf TOOLLESS LINE pentru HSEMRJ6GWA/T,25 bucăţi,verde HSEMRJZSKU
Capac antipraf TOOLLESS LINE pentru HSEMRJ6GWA/T,25 bucăţi,negru HSEMRJZSKS

w Module TOOLLESS LINE RJ45 ecranate Cat.6A 10GB în Schrack Format B (SFB)
w Schrack-Info
Aceşti conectori TOOLLESS LINE RJ45 sunt module în Schrack
Format B (SFB). Conectorul HSEMRJ6GBA îndeplineşte cerinţele
de performanţă pentru Cat.6A 10 Gigabit Ethernet. Sunt conectori
toolless adică se montează fără unelte speciale. Cu ajutorul
lor se obţine un confort ridicat la montaj şi timpi foarte reduşi
pentru instalare. Performanţele îmbunătăţite de compatibilitate
electromagenetică (CEM) sunt asigurate prin ecranaj cu element
elastic de 360° şi prin suprapunerea optimizată a părţilor
HSEMRJ6GBA HSEMRJ6GBA
componente. Modulul are un conector Fast-On pentru conectarea
la pământ şi poate fi redeschis pentru reutilizare în caz de nevoie.

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ


Modul TOOLLESS LINE RJ45 ecranat, Cat.6A 10GB (SFB) HSEMRJ6GBA

Stoc depozit Viena Stoc depozit București Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău
IT_Kap_02_Toolless_RO_8:KAPITEL_02_AK1_korr 04.05.16 18:37 Seite 27

Sistemul modular TOOLLESS LINE Cat.6A, Cat.6, Cat.5e – STP & UTP

w Module TOOLLESS LINE RJ45 ecranate Cat.6 în Schrack Format A (SFA)


w Schrack-Info
Aceşti conectori TOOLLESS LINE RJ45 sunt module în Schrack
Format A (SFA). Conectorul HSEMRJ6GWS îndeplineşte cerinţele
de performanţă pentru Cat.6. Sunt conectori toolless adică se
montează fără unelte speciale. Cu ajutorul lor se obţine un confort Pagina
ridicat la montaj şi timpi foarte reduşi pentru instalare. Modulul 27
are un conector Fast-On pentru conectarea la pământ şi poate fi
redeschis pentru reutilizare în caz de nevoie.

HSEMRJ6GWS HSEMRJ6GWS

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ


Modul TOOLLESS LINE RJ45 ecranat, Cat.6 (SFA) HSEMRJ6GWS

w Module TOOLLESS LINE RJ45 ecranate Cat.6 în Schrack Format B (SFB)


w Schrack-Info
Aceşti conectori TOOLLESS LINE RJ45 sunt module în Schrack
Format B (SFB). Conectorul HSEMRJ6GBS îndeplineşte cerinţele
de performanţă pentru Cat.6. Sunt conectori toolless adică se
montează fără unelte speciale. Cu ajutorul lor se obţine un confort
ridicat la montaj şi timpi foarte reduşi pentru instalare. Modulul
are un conector Fast-On pentru conectarea la pământ şi poate fi
redeschis pentru reutilizare în caz de nevoie.

HSEMRJ6GBS HSEMRJ6GBS

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ


Modul TOOLLESS LINE RJ45 ecranat, Cat.6 (SFB) HSEMRJ6GBS

w Module TOOLLESS LINE RJ45 ecranate Cat.5e în Schrack Format A (SFA)


w Schrack-Info
Aceşti conectori TOOLLESS LINE RJ45 sunt module în Schrack
Format A (SFA). Conectorul HSEMRJ5GWS îndeplineşte cerinţele
de performanţă pentru Cat.5e. Sunt conectori toolless adică se
montează fără unelte speciale. Cu ajutorul lor se obţine un confort
ridicat la montaj şi timpi foarte reduşi pentru instalare. Conectorul
poate fi redeschis pentru reutilizare în caz de nevoie.

HSEMRJ5GWS HSEMRJ5GWS

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ


Modul TOOLLESS LINE RJ45 ecranat, Cat.5e (SFA) HSEMRJ5GWS

Stoc depozit Viena Stoc depozit București Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău
IT_Kap_02_Toolless_RO_8:KAPITEL_02_AK1_korr 04.05.16 18:37 Seite 28

Sistemul modular TOOLLESS LINE Cat.6A, Cat.6, Cat.5e – STP & UTP

w Module TOOLLESS LINE RJ45 neecranate Cat.6 în Schrack Format A (SFA)


w Schrack-Info
Aceşti conectori TOOLLESS LINE RJ45 sunt module în Schrack
Format A (SFA). Conectorul HSEMRJ6UWS îndeplineşte cerinţele
de performanţă pentru Cat.6. Sunt conectori toolless adică se
Pagina montează fără unelte speciale. Cu ajutorul lor se obţine un confort
28 ridicat la montaj şi timpi foarte reduşi pentru instalare. Conectorul
poate fi redeschis pentru reutilizare în caz de nevoie.

HSEMRJ6UWS HSEMRJ6UWS

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ


Modul TOOLLESS LINE RJ45 neecranat, Cat.6 (SFA) HSEMRJ6UWS

w Module TOOLLESS LINE RJ45 neecranate Cat.5e în Schrack Format A (SFA)


w Schrack-Info
Aceşti conectori TOOLLESS LINE RJ45 sunt module în Schrack
Format A (SFA). Conectorul HSEMRJ5UWS îndeplineşte cerinţele
de performanţă pentru Cat.5e. Sunt conectori toolless adică se
montează fără unelte speciale. Cu ajutorul lor se obţine un confort
ridicat la montaj şi timpi foarte reduşi pentru instalare. Conectorul
poate fi redeschis pentru reutilizare în caz de nevoie.

HSEMRJ5UWS HSEMRJ5UWS

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ


Modul TOOLLESS LINE RJ45 neecranat, Cat.5e (SFA) HSEMRJ5UWS

w Manşon pentru modul RJ45


w Schrack-Info
Măștile protecţie la praf sunt ambalate câte 25 de bucăţi.

HM5LFDUS07

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ


Mască protecţie praf modul RJ45 gri HM5LFDUS07

Stoc depozit Viena Stoc depozit București Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău
IT_Kap_02_Toolless_RO_8:KAPITEL_02_AK1_korr 04.05.16 18:37 Seite 29

Sistemul modular TOOLLESS LINE Cat.6A, Cat.6, Cat.5e – STP & UTP

w Modul cuplă RJ45 ecranat Cat.6 în Schrack Format A (SFA)


w Schrack-Info
Această cuplă RJ45-RJ45 este un modul în Schrack Format A
(SFA) şi îndeplineşte cerinţele de performanţă pentru Clasa EA
10GB.
Pagina
29

HSEMRKRGWS HSEMRKRGWS

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ


Modul cuplă RJ45-RJ45, ecranat, Clasa EA 10GB, TOOLLESS LINE (SFA) HSEMRKRGWS

w Modul cuplă coaxial F-F în Schrack Format A (SFA)


w Schrack-Info
Această cuplă coaxial F-F este un modul în Schrack Format A (SFA) . Înainte de a monta cupla se va
îndepărta masca protecţie praf din priza de perete.

HSEMRKFFWS

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ


Modul cuplă conector coaxial F(mamă) - F(mamă), TOOLLESS LINE (SFA) HSEMRKFFWS

w Cuploare HDMI și USB


w Schrack-Info
Accesorii potrivite:

HSEMRHDMWS Cuplă HDMI


- Patchpanel-uri:
- HSER0240GS: Patchpanel recomandat
- HSER0240GP, HSER0240SP, HSER0480GS,
HSER0120GS
HSEMRHDMWS HSEMRU3AWS
- Rame suport:
- HSED02UW1S: Ramă suport recomandată
- HSEMD02W2F
Se recomandă utilizarea cablurilor cu fișă scurtă și îngustă.
Opţional, adaptorul la 90° Q7AH0005 poate fi folosit pentru a
dirija cablul într-o parte.

HSEMRU3AWS Cuplă USB


- Patchpanel-uri:
- HSER0240GS: Patchpanel recomandat
- HSER0240GP, HSER0240SP, HSER0480GS,
HSER0120GS

Stoc depozit Viena Stoc depozit București Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău
IT_Kap_02_Toolless_RO_8:KAPITEL_02_AK1_korr 04.05.16 18:37 Seite 30

Sistemul modular TOOLLESS LINE Cat.6A, Cat.6, Cat.5e – STP & UTP

w Cuploare HDMI și USB


w Schrack-Info
- Rame suport:
- HSED02UW1S: Ramă suport recomandată
Pagina - HSED01UW2S, HSED02UW2S, HSED03UW2S:
30 Masca antipraf trebuie îndepărtată
- HSEMD02W2F

- Adaptor șină DIN:


HSEMRHDMWS HSEMRU3AWS - HSERH010GS
Se recomandă utilizarea cablurilor cu fișă scurtă și îngustă.

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ


Cuplă HDMI albă TOOLLESS LINE mamă-mamă HSEMRHDMWS
Cuplă USB 3.0 A-A TOOLLESS LINE HSEMRU3AWS

w Module cuplă pentru fibră optică în Schrack Format A (SFA)

HSEMRLLLWS HMOL000103 HMOL000104 HMOL000058

w Schrack-Info
Aceste cuploare de fibră optică sunt module în Schrack Format A
(SFA) şi se compun dintr-un modul gol şi cuplorul de FO. Când
în patchpanel-urile şi prizele de date cu 3 locaşuri se utilizează
cuploare cu flanşă SC-simplex, este necesar să se monteze o
mască oarbă între 2 module. Înainte de a monta cuplorul se va
îndepărta masca protecţie praf din priza de perete.

HMOL000055 HMOL000107

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ


Modul adaptor pentru cuplor fibră optică LC-Duplex/SC-Simplex, TOOLLESS LINE (SFA) HSEMRLLLWS
Cuplor fibră optică LC-Duplex, Multimode, fosfor-bronz, gri HMOL000103
Cuplor fibră optică LC-Duplex, Singlemode, zirconiu, albastru HMOL000104
Cuplor fibră optică SC-Simplex, plastic, Multimode, fosfor-bronz, gri HMOL000058
Cuplor fibră optică SC-Simplex, plastic, Singlemode, zirconiu, albastru HMOL000055
Cuplor fibră optică SC/APC Simplex,Singlemode,fară flanșă,verde,ECO HMOL000107

Stoc depozit Viena Stoc depozit București Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău
IT_Kap_02_Toolless_RO_8:KAPITEL_02_AK1_korr 04.05.16 18:37 Seite 31

Sistemul modular TOOLLESS LINE Cat.6A, Cat.6, Cat.5e – STP & UTP

w Rame suport pentru prize - neechipate şi doze 80x80mm pentru module în Schrack Format A (SFA)
şi Schrack Format B (SFB)

Pagina
31

HSED01UW2S HSED02UW2S HSED03UW2S HSED02UW1S

w Schrack-Info
Cadrul prizei de date este din zamac şi permite instalarea tuturor
modulelor SCHRACK în Schrack Format A (SFA) şi Schrack Format
B (SFB). Priza de date se livrează în culoarea RAL9010 şi se poate
monta încastrat în canal de cablu parapet respectiv în zidărie sau
aplicat cu ajutorul dozelor de montaj aparente. Instalarea în doze
de pardoseală este posibilă doar pentru modelele înclinate, prin
ruperea a 2 urechi de fixare. Fiecare priză vine cu etichete de
inscripţionare. În furnitură mai este inclusă placa centrală (50 x 50
HSEDZBES HSEAP842WF
mm) şi rama (80 x 80 mm). Modelul de priză înclinată este dotată
cu capace de protecţie praf şi cu pin Fast On pentru împământare.
Eticheta de inscripţionare este disponibilă ca şi accesoriu separat.
Prizele se pot integra în programul de aparataj terminal prin
intermediul unor rame adaptoare.
DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ
Ramă suport pentru 1 modul TOOLLESS LINE (SFA)(SFB), 80x80mm, înclinată, RAL9010 HSED01UW2S
Ramă suport pentru 2 module TOOLLESS LINE (SFA)(SFB), 80x80mm, înclinată, RAL9010 HSED02UW2S
Ramă suport pentru 3 module TOOLLESS LINE (SFA)(SFB), 80x80mm, înclinată, RAL9010 HSED03UW2S
Ramă suport pentru 2 module TOOLLESS LINE (SFA)(SFB), 80x80mm, dreaptă, RAL9010 HSED02UW1S
Etichetă insrcipţionare+şuruburi pentru HSED0xUWyS, TOOLLESS HSEDZBES
Doză PT pentru HSED0xUWxS, HSEDx2UWxF, L=80 x Î=40 x A=80mm, RAL9010 HSEAP842WF

w Rame suport pentru prize - neechipate şi doze 80x80mm pentru module în Schrack Format B
(SFB), placă centrală UAE

HSED02UWBS HSEDZBES HSEAP842WF

w Schrack-Info
Cadrul prizei de date este din zamac şi permite instalarea tuturor modulelor SCHRACK în Schrack Format B (SFB). Priza de date se livrează
în culoarea RAL9010 şi se poate monta încastrat în canal de cablu parapet respectiv în zidărie sau aplicat cu ajutorul dozelor de montaj
aparente. Sunt integrabile uşor în programul de aparataj terminal datorită plăcii centrale compatibile UAE. Este posibilă schimbarea plăcii
centrale cu oricare din programul de aparataj terminal care oferă tipul UAE. Fiecare priză vine cu etichete de inscripţionare. În furnitură mai
este inclusă placa centrală (50 x 50 mm) şi rama (80 x 80 mm). Modelul de priză înclinată este dotată cu capace de protecţie praf şi cu pin
Fast On pentru împământare. Eticheta de inscripţionare este disponibilă ca şi accesoriu separat.

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ


Ramă suport pentru 2 module TOOLLESS LINE (SFB), 80x80mm, înclinată, RAL9010 HSED02UWBS
Etichetă insrcipţionare+şuruburi pentru HSED0xUWyS, TOOLLESS HSEDZBES
Doză PT pentru HSED0xUWxS, HSEDx2UWxF, L=80 x Î=40 x A=80mm, RAL9010 HSEAP842WF

Stoc depozit Viena Stoc depozit București Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău
IT_Kap_02_Toolless_RO_8:KAPITEL_02_AK1_korr 04.05.16 18:37 Seite 32

Sistemul modular TOOLLESS LINE Cat.6A, Cat.6, Cat.5e – STP & UTP

w Integrarea aparatelor în seria de aparataj terminal de la Schrack Technik


w Schrack-Info
Integrarea aparatelor în seria de aparataj terminal de la Schrack Technik

VISIO 50 1 modul SFA și SFB 2 module SFA și SFB 2 module SFB


Placă suport bucșă EV104005 1) EV104005 2) HSED02UWBS
Pagina Placă centrală 50x50mm EV104003 1) EV104004 2) EV104006 3)
32 Ramă 80x80mm EV105001 EV105001 EV105001
Doză aplicată - - -
1) Nu se pot folosi pentru cuploare coax F-F și cuploare de FO. Pentru acestea folosiţi placa suport cu ramă centrală HSED01UW2S împreună cu adaptorul distanţor EV105011--.
2) Nu se pot folosi pentru cuploare coax F-F și cuploare de FO. Pentru acestea folosiţi placa suport cu ramă centrală HSED02UW2S împreună cu adaptorul distanţor EV105011--.
3) Nu se pot folosi pentru cuploare coax F-F și cuploare de FO.

VISIO 45 1 modul SFA și SFB 2 module SFA și SFB 2 module SFB


Placă suport bucșă ET105002 ET105004 -
Placă centrală 45x22,5mm ET102017 1) ET102017 1) (2x) -
Ramă 80x80mm ET105010 ET105014 -
Doză aplicată - - -
1) Nu se pot folosi pentru cuploare coax F-F și cuploare de FO.

ELSO 1 modul SFA și SFB 2 module SFA și SFB 2 module SFB


Placă suport bucșă - - HSED02UWBS
Placă suport bucșă, placă
HSED01UW2S HSED02UW2S -
centrală 50x50mm
Placă centrală 50x50 mm,
- - EL206534
ramă distanţoare
Ramă distanţoare EL203084 EL203084 -
Ramă 80x80mm Fashion EL204104 EL204104 EL204104
Ramă 80x80mm Scala EL204114 EL204114 EL204114
Ramă 80x80mm Riva EL204124 EL204124 EL204124
Doză aplicată Fashion EL234114 1) EL234114 1) EL234114 1)
1) Rama 80x80mm Fashion EL204104 nu este necesară

w Doze aplicate goale pentru module Schrack Format A (SFA) şi Schrack Format B (SFB)

HSED01AW3S HSED02AW3S HSED04AW3S HSED06AW3S

w Schrack-Info
Aceste doze aplicate permit instalarea tuturor modulelor SCHRACK în Schrack Format A (SFA) şi Schrack Format B (SFB). Înainte de a monta
modulele coaxiale sau pe cele de fibră optică se vor îndepărta măştile pentru protecţie la praf din priza de perete. Furnitura conţine etichete de
inscripţionare, tile, coliere pentru fixare cabluri, şuruburi pentru fixare pe zid şi bandă dublu adezivă.

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ


Doză PT pentru 1 modul TOOLLESS LINE (SFA)(SFB), L=46 x Î=30 x A=65mm, RAL9010 HSED01AW3S
Doză PT pentru 2 module TOOLLESS LINE (SFA)(SFB), L=68 x Î=30 x A=65mm, RAL9010 HSED02AW3S
Doză PT pentru 4 module TOOLLESS LINE (SFA)(SFB), L=118 x Î=30 x A=85mm, RAL9010 HSED04AW3S
Doză PT pentru 6 module TOOLLESS LINE (SFA)(SFB), L=173 x Î=30 x A=65mm, RAL9010 HSED06AW3S

Stoc depozit Viena Stoc depozit București Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău
IT_Kap_02_Toolless_RO_8:KAPITEL_02_AK1_korr 04.05.16 18:37 Seite 33

Sistemul modular TOOLLESS LINE Cat.6A, Cat.6, Cat.5e – STP & UTP

w Doze aplicate goale cu 12 porturi pentru module RJ45 Schrack Format A (SFA)

Pagina
33

HSED12AW3S

w Schrack-Info
Aceste doze aplicate permit instalarea tuturor modulelor SCHRACK în Schrack Format A (SFA). Furnitura conţine coliere pentru fixare cabluri
și şuruburi pentru fixare pe zid. Modulele Schrack Format B (SFB), coaxiale și cele pentru fibră optică nu se pot monta în acest tip de doză. Se
livrează fără măști protecţie la praf. Porturile sunt amplasate câte 6 pe fiecare latură ( stânga , dreapta ). Construcţie modulară : o latură cu 6
porturi goale poate fi înlocuită cu cea pentru intrare pentru 6 cabluri inclusă în furnitură.

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ


Doză PT pentru 12 module TOOLLESS LINE (SFA)(SFB), L=172 x Î=38 x A=122mm, RAL9010 HSED12AW3S

w Măşti, rame şi doze goale 45x45mm pentru module în Schrack Format A (SFA) şi Schrack Format
B (SFB)

HSEMD02W2F HSEMD01W1F HSEMDZ1W1F HSEMDR2W0F

HSEMDR4W0F HSEMDR6W0F HSEAP842WF HSEMAP4W3F

w Schrack-Info
Aceste rame adaptoare de 45x45mm permit instalarea tuturor
modulelor SCHRACK în Schrack Format A (SFA) şi Schrack Format
B (SFB). Se livrează în culoarea RAL9010 .
Adaptorul pentru șină omega HSEMHUT001 poate fi folosit
pentru o ramă adaptoare HSEMD02W2F sau pentru două rame
adaptoare HSEMD01W1F.

HSEMAP6W3F HSEMHUT001

Stoc depozit Viena Stoc depozit București Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău
IT_Kap_02_Toolless_RO_8:KAPITEL_02_AK1_korr 04.05.16 18:37 Seite 34

Sistemul modular TOOLLESS LINE Cat.6A, Cat.6, Cat.5e – STP & UTP

w Măşti, rame şi doze goale 45x45mm pentru module în Schrack Format A (SFA) şi Schrack Format
B (SFB)
DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ
Ramă adaptoare 2 module (SFA)(SFB), 45x22,5mm, înclinată, RAL9010 HSEMD02W2F
Ramă adaptoare 1 modul (SFA)(SFB), 45x22,5mm, dreaptă, RAL9010 HSEMD01W1F
Pagina
HSEMDZ1W1F
34 Mască oarbă 45x22,5mm, RAL9010
Ramă suport simplă pentru ramă adaptoare HSEMDxxWxF, 80x80mm, RAL9010 HSEMDR2W0F
Ramă suport dublă pentru ramă adaptoare HSEMDxxWxF, 80x148mm, RAL9010 HSEMDR4W0F
Ramă suport triplă pentru ramă adaptoare HSEMDxxWxF, 80x205mm, RAL9010 HSEMDR6W0F
Doză PT pentru HSED0xUWxS, HSEDx2UWxF, L=80 x Î=40 x A=80mm, RAL9010 HSEAP842WF
Doză aplicată pentru HSEMDR4W0F, L=148 x Î=45 x A=80mm, RAL9010 HSEMAP4W3F
Doză aplicată pentru HSEMDR6W0F, L=204 x Î=45 x A=80mm, RAL9010 HSEMAP6W3F
Adaptor montare pe șină omega pentru HSEMDxxW0xF, RAL9010 HSEMHUT001

w Doze goale montaj aplicat IP44 pentru module Schrack Format A (SFA) şi Schrack Format B (SFB)

HSEIP44APT HSEIP44AKT HSEIP44AUT

w Schrack-Info
Doza aplicată IP44 în combinaţie cu insertul adaptor IP44 permit instalarea tuturor modulelor SCHRACK în Schrack Format A (SFA) şi Schrack
Format B (SFB). Priza de date se livrează în culoarea RAL7035 (gri deschis). Pentru a reduce solicitarea mecanică a dozei, recomandăm
folosirea presetupelor M25/ 2x8, potrivite pentru două cabluri cu diametre între 3mm şi 8mm.

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ


Doză date cu suport și capac IP44, PT, cu încuietoare HSEIP44APT
Presetupă IP44 M25 pentru 2 cabluri de 3-8mm HSEIP44AKT
Adaptor pentru 2 module TOOLLESS LINE (SFA)(SFB) , pentru doze IP44 HSEIP44AUT

Stoc depozit Viena Stoc depozit București Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău
IT_Kap_02_Toolless_RO_8:KAPITEL_02_AK1_korr 04.05.16 18:37 Seite 35

Sistemul modular TOOLLESS LINE Cat.6A, Cat.6, Cat.5e – STP & UTP

w Doze goale montaj îngropat IP44 pentru module Schrack Format A (SFA) şi Schrack Format B (SFB)

Pagina
35

HSEIP44UPT HSEIP44UDT HSEIP44AUT

w Schrack-Info
Doza îngropată IP44 în combinaţie cu insertul adaptor IP44 permit instalarea tuturor modulelor SCHRACK în Schrack Format A (SFA) şi
Schrack Format B (SFB). Priza de date se livrează în culoarea RAL7035 (gri deschis). Pentru a obţine o doză îngropată completă se va
comanda doza îngropată şi capacul aferent.

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ


Ramă suport cu capac IP44, ST, cu încuietoare HSEIP44UPT
Doză IP44 , ST, pentru suport IP44 HSEIP44UPT HSEIP44UDT
Adaptor pentru 2 module TOOLLESS LINE (SFA)(SFB) , pentru doze IP44 HSEIP44AUT

w Adaptor 1 modul cu montaj pe şină DIN - pentru module Schrack Format A (SFA) şi Schrack
Format B (SFB)

HSERH010GS HSERH010GS HSERH010GS

w Schrack-Info
Adaptorul pentru montaj pe şină omega permite instalarea tuturor modulelor SCHRACK în Schrack Format A (SFA) şi Schrack Format B (SFB).
Adaptorul se livrează în culoarea RAL7035 (gri deschis). Lăţimea aparatului este de 1 unitate (aproximativ 17,5mm). Conectorii ecranaţi
RJ45 fac contactul la pământ printr-un pin elastic înglobat în carcasa aparatului. Adaptorul este echipat cu etichete de hârtie inscripţionabile
în spatele unui ecran transparent. Fiecare adaptor pe şină DIN se livrează împreună cu o placă pentru acoperire laterală. Această placă se
foloseşte pentru a închide ultimul adaptor pe dreapta dintr-un şir.

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ


Adaptor pentru șină omega pentru 1 modul TOOLLESS LINE (SFA)(SFB) HSERH010GS

Stoc depozit Viena Stoc depozit București Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău
IT_Kap_02_Toolless_RO_8:KAPITEL_02_AK1_korr 04.05.16 18:37 Seite 36

Sistemul modular TOOLLESS LINE Cat.6A, Cat.6, Cat.5e – STP & UTP

w Patchpanel 19” gol pentru module Schrack Format A (SFA) şi Schrack Format B (SFB)

Pagina
36

HSER0240GS HSER0480GS

w Schrack-Info
Aceste patchpanel-uri de 19’’ permit instalarea tuturor modulelor SCHRACK în Schrack Format A
(SFA) şi Schrack Format B (SFB). Se livrează în culoarea RAL7035 (gri deschis). Incluse în furnitură sunt
materiale pentru montaj (coliere pentru fixare cabluri, piuliţe clipsabile cu şuruburi aferente, conductor de
împământare sertizat) şi o bară preperforată pentru susţinere cabluri în partea din spate.

HSEMRZ01WF

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ


Patchpanel 19” gol pentru 24 module TOOLLESS LINE (SFA)(SFB) ,1U,RAL7035 HSER0240GS
Patchpanel 19” gol pentru 48 module TOOLLESS LINE (SFA)(SFB) ,2U,RAL7035 HSER0480GS
Mască oarbă pentru porturi TOOLLESS LINE neutilizate, RAL9010 HSEMRZ01WF

w Patchpanel 19” gol pentru module Schrack Format A (SFA) şi Schrack Format B (SFB), design
dintr-o singură piesă
w Schrack-Info
Aceste patchpanel-uri de 19’’ permit instalarea tuturor modulelor
SCHRACK în Schrack Format A (SFA) şi Schrack Format B (SFB).
Se livrează în culoarea RAL7035 (gri deschis) sau RAL9005
(negru). Incluse în furnitură sunt materiale pentru montaj (coliere
pentru fixare cabluri, piuliţe clipsabile cu şuruburi aferente,
conductor de împământare sertizat) şi o bară preperforată pentru
susţinere cabluri în partea din spate. Design dintr-o singură piesă.

HSER0240GP HSER0240SP

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ


Patchpanel 19” gol pentru 24 module TOOLLESS LINE (SFA)(SFB) ,1U,RAL7035,scurt HSER0240GP
Patchpanel 19” gol pentru 24 module TOOLLESS LINE (SFA)(SFB) ,1U,RAL9005 negru,scurt HSER0240SP

Stoc depozit Viena Stoc depozit București Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău
IT_Kap_02_Toolless_RO_8:KAPITEL_02_AK1_korr 04.05.16 18:37 Seite 37

Sistemul modular TOOLLESS LINE Cat.6A, Cat.6, Cat.5e – STP & UTP

w Patchpanel 10” gol pentru module Schrack Format A (SFA) şi Schrack Format B (SFB)
w Schrack-Info
Aceste patchpanel-uri de 10’’ permit instalarea tuturor modulelor SCHRACK în Schrack Format A
(SFA) şi Schrack Format B (SFB). Se livrează în culoarea RAL7035 (gri deschis). Incluse în furnitură sunt
materiale pentru montaj (coliere pentru fixare cabluri, piuliţe clipsabile cu şuruburi aferente, conductor de
împământare sertizat) şi o bară preperforată pentru susţinere cabluri în partea din spate. Pagina
37

HSER0120GS

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ


Patchpanel 10” gol pentru 12 module TOOLLESS LINE (SFA)(SFB), 1U, RAL7035 HSER0120GS

w Patchpanel Desktop gol pentru module Schrack Format A (SFA) şi Schrack Format B (SFB)
w Schrack-Info
Aceste patchpanel-uri desktop permit instalarea tuturor modulelor
SCHRACK în Schrack Format A (SFA) şi Schrack Format B (SFB).
Se livrează în culoarea RAL7035 (gri deschis). Patchpanel-ul se
poate fixa pe perete. Accesoriu opţional este setul adaptor (1 set
= 2 bucăţi), cu ajutorul căruia patchpanel-ul se poate fixa pe şină
omega.

HSER0080GV HSERHUTADA

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ


Patchpanel desktop/aplicat pentru 8 module TOOLLESS LINE (SFA)(SFB), RAL7035 HSER0080GV
Adaptor montaj pe şină omega pentru HSERG086GV/HSER0080GV HSERHUTADA

w Scule

HTOOL00002 HTOOL00003 HTOOL00004 HTOOL00005

w Schrack-Info
Singura unealtă necesară instalării corecte a unui modul RJ45 TOOLLESS LINE este cleştele oblic plat pentru tăiat conductoare.

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ


Cleşte oblic plat pentru conductoare 1,3mm HTOOL00002
Cleşte oblic plat pentru conductoare 1,0mm HTOOL00003
Clește pentru dezizolat cabluri Cat.5/6/7 ( pentru manta exterioară ) HTOOL00004
Sculă pentru dezizolat cabluri Cat.5/6/7 ( pentru manta exterioară și folie ) HTOOL00005

Stoc depozit Viena Stoc depozit București Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău
IT_Kap_02_Toolless_RO_8:KAPITEL_02_AK1_korr 04.05.16 18:37 Seite 38

Sistemul modular TOOLLESS LINE Cat.6A, Cat.6, Cat.5e – STP & UTP

W Patchcabluri cu LED RJ45 ecranate Cat.6 A (Patchcablu de sistem clasa E A)

W SCHRACK-INFO
Pe parcursul proiectării și instalării unui sistem de cablare structurată se investește foarte mult timp pentru găsirea structurii
corecte. La punerea în funcţiune, toate patchcablurile în dulapul de cablare structurată sunt documentate clar și în detaliu.
Pagina Atribuirea este clară. Cu trecerea timpului necesităţile se schimbă și sctructura trebuie ajustată în consecinţă. Documentaţia de
38 obicei rămâne neschimbată iar atribuirea rezultă a fi un "haos pur". În special când se fac legături dintr-un dulap în altul (cum
deseori se întâmplă în centre de calcul), devine aproape imposibil să se găsească ambele capete al unui patchcablu.
Rezultatul: pierdere de timp și frecvent și pierdere de date datorită deconectării patchcablului nepotrivit.

Soluţia: Patchcablul SCHRACK LED folosit împreună cu unealta Patchfinder. Deconectarea unui patchcablu eronat aparţine
trecutului. De asemenea chiar și după multe reconfigurări, identificarea patchcablurilor rămâne simplă și 100 % corectă.

Patchcablul SCHRACK LED este destinat transferului de date de


până la 10 Gigabit Ethernet și lăţime de bandă de 500 MHz.

Patchcablul SCHRACK LED cu funcţia luminoasă împreună cu


unealta Patchfinder (Cod comandă: HLEDTOOL) "aduce lumina"
în dulapul de date. Pe latura spate al conectorului LED patch-
cord, sunt două contacte pentru unealta Patchfinder.

Când se conectează unealta Patchfinder la aceste contacte,


manșoanele protectoare din cele două capete ale patchcablului
se iluminează în roșu. Transmisia de date binenţeles nu este
afectată. Pentru a identifica optim circuitele sunt trei moduri de
funcţionare: lumină continuă, pâlpâire rară sau deasă. Acesta
facilitează găsirea rapidă al capătului patchcablului chiar și în
apropierea unui port din switch care pâlpâie.

Adiţional, pentru o identificare mai ușoară se folosesc etichete


colorate clipsabile (Cod comandă: HLEDCLIPx). Folosind aceste
etichete, diferitele servicii pot fi marcate cu roșu, albastru, verde
și galben după necesităţi.
IT_Kap_02_Toolless_RO_8:KAPITEL_02_AK1_korr 04.05.16 18:37 Seite 39

Sistemul modular TOOLLESS LINE Cat.6A, Cat.6, Cat.5e – STP & UTP

w Patchcabluri cu LED RJ45 ecranate Cat.6A 10GB (Patchcabluri de sistem Clasa EA)

Pagina
39

H6GSG02K0G H6GSG02K0G H6GSB02K0B H6GSR02K0R

w Schrack-Info
Patchcabluri pentru uz generic în sisteme de cablare structurată.
Utilizabile în toate tipurile de aplicaţii de la Clasa D la Clasa EA
(de ex. 10GBase-T, 1000Base-T, 100Base-TX, ATM) precum şi
VoIP, PoE. Pe conectorii RJ45 din capetele patchcablului cu LED
se găsesc pe fiecare câte două orificii cu contact pentru unealta
Patchfinder. Când se conectează unealta Patchfinder la aceste
contacte, manşoanele protectoare din cele două capete ale
patchcablului cu LED luminează, astfel ajutând la identificarea
H6GSY02K0Y H6GSU02K0U
conexiunii. Transmisia de date rămâne stabilă şi nu este afectată
pe durata procedurii de identificare luminoasă. Corespondenţa
contactelor este 1:1

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ


Gri
Patchcablu Cat.6A cu LED ecranat RJ45 gri 10GB, LS0H, 0,33m H6GSG00K3G
Patchcablu Cat.6A cu LED ecranat RJ45 gri 10GB, LS0H, 0,5m H6GSG00K5G
Patchcablu Cat.6A cu LED ecranat RJ45 gri 10GB, LS0H, 1,0m H6GSG01K0G
Patchcablu Cat.6A cu LED ecranat RJ45 gri 10GB, LS0H, 2,0m H6GSG02K0G
Patchcablu Cat.6A cu LED ecranat RJ45 gri 10GB, LS0H, 3,0m H6GSG03K0G
Patchcablu Cat.6A cu LED ecranat RJ45 gri 10GB, LS0H, 5m H6GSG05K0G
Patchcablu Cat.6A cu LED ecranat RJ45 gri 10GB, LS0H, 7m H6GSG07K0G
Patchcablu Cat.6A cu LED ecranat RJ45 gri 10GB, LS0H, 10m H6GSG10K0G
Patchcablu Cat.6A cu LED ecranat RJ45 gri 10GB, LS0H, 15m H6GSG15K0G
Patchcablu Cat.6A cu LED ecranat RJ45 gri 10GB, LS0H, 20m H6GSG20K0G
Patchcablu Cat.6A cu LED ecranat RJ45 gri 10GB, LS0H, 30m H6GSG30K0G
Patchcablu Cat.6A cu LED ecranat RJ45 gri 10GB, LS0H, 50m H6GSG50K0G
Albastru
Patchcablu Cat.6A cu LED ecranat RJ45 albastru 10GB, LS0H, 0,5m H6GSB00K5B
Patchcablu Cat.6A cu LED ecranat RJ45 albastru 10GB, LS0H, 1m H6GSB01K0B
Patchcablu Cat.6A cu LED ecranat RJ45 albastru 10GB, LS0H, 2m H6GSB02K0B
Patchcablu Cat.6A cu LED ecranat RJ45 albastru 10GB, LS0H, 3m H6GSB03K0B
Patchcablu Cat.6A cu LED ecranat RJ45 albastru 10GB, LS0H, 5m H6GSB05K0B
Patchcablu Cat.6A cu LED ecranat RJ45 albastru 10GB, LS0H, 7m H6GSB07K0B
Patchcablu Cat.6A cu LED ecranat RJ45 albastru 10GB, LS0H, 10m H6GSB10K0B
Roşu
Patchcablu Cat.6A cu LED ecranat RJ45 roşu 10GB, LS0H, 0,5m H6GSR00K5R
Patchcablu Cat.6A cu LED ecranat RJ45 roşu 10GB, LS0H, 1m H6GSR01K0R
Patchcablu Cat.6A cu LED ecranat RJ45 roşu 10GB, LS0H, 2m H6GSR02K0R
Patchcablu Cat.6A cu LED ecranat RJ45 roşu 10GB, LS0H, 3m H6GSR03K0R
Patchcablu Cat.6A cu LED ecranat RJ45 roşu 10GB, LS0H, 5m H6GSR05K0R

Stoc depozit Viena Stoc depozit București Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău
IT_Kap_02_Toolless_RO_8:KAPITEL_02_AK1_korr 04.05.16 18:37 Seite 40

Sistemul modular TOOLLESS LINE Cat.6A, Cat.6, Cat.5e – STP & UTP

w Patchcabluri cu LED RJ45 ecranate Cat.6A 10GB (Patchcabluri de sistem Clasa EA)
DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ
Roşu
Patchcablu Cat.6A cu LED ecranat RJ45 roşu 10GB, LS0H, 7m H6GSR07K0R
Patchcablu Cat.6A cu LED ecranat RJ45 roşu 10GB, LS0H, 10m H6GSR10K0R
Pagina
Galben
40 Patchcablu Cat.6A cu LED ecranat RJ45 galben 10GB, LS0H, 0,5m H6GSY00K5Y
Patchcablu Cat.6A cu LED ecranat RJ45 galben 10GB, LS0H,1m H6GSY01K0Y
Patchcablu Cat.6A cu LED ecranat RJ45 galben 10GB, LS0H,2m H6GSY02K0Y
Patchcablu Cat.6A cu LED ecranat RJ45 galben 10GB, LS0H,3m H6GSY03K0Y
Patchcablu Cat.6A cu LED ecranat RJ45 galben 10GB, LS0H, 5m H6GSY05K0Y
Patchcablu Cat.6A cu LED ecranat RJ45 galben 10GB, LS0H, 7m H6GSY07K0Y
Patchcablu Cat.6A cu LED ecranat RJ45 galben 10GB, LS0H, 10m H6GSY10K0Y
Verde
Patchcablu Cat.6A cu LED ecranat RJ45 verde 10GB, LS0H, 0,5m H6GSU00K5U
Patchcablu Cat.6A cu LED ecranat RJ45 verde 10GB, LS0H, 1m H6GSU01K0U
Patchcablu Cat.6A cu LED ecranat RJ45 verde 10GB, LS0H, 2m H6GSU02K0U
Patchcablu Cat.6A cu LED ecranat RJ45 verde 10GB, LS0H, 3m H6GSU03K0U
Patchcablu Cat.6A cu LED ecranat RJ45 verde 10GB, LS0H, 5m H6GSU05K0U
Patchcablu Cat.6A cu LED ecranat RJ45 verde 10GB, LS0H, 7m H6GSU07K0U
Patchcablu Cat.6A cu LED ecranat RJ45 verde 10GB, LS0H, 10m H6GSU10K0U
Albastru-Aqua
Patchcablu Cat.6A cu LED ecranat RJ45 albastru-aqua 10GB, LS0H, 0,5m H6GSA00K5A
Patchcablu Cat.6A cu LED ecranat RJ45 albastru-aqua 10GB, LS0H, 1m H6GSA01K0A
Patchcablu Cat.6A cu LED ecranat RJ45 albastru-aqua 10GB, LS0H, 2m H6GSA02K0A
Patchcablu Cat.6A cu LED ecranat RJ45 albastru-aqua 10GB, LS0H, 3m H6GSA03K0A
Patchcablu Cat.6A cu LED ecranat RJ45 albastru-aqua 10GB, LS0H, 5m H6GSA05K0A
Patchcablu Cat.6A cu LED ecranat RJ45 albastru-aqua 10GB, LS0H, 7m H6GSA07K0A
Patchcablu Cat.6A cu LED ecranat RJ45 albastru-aqua 10GB, LS0H, 10m H6GSA10K0A

w Sculă identificare pentru Patchcablu cu LED


w Schrack-Info
Unealta Patchfinder este o sursă de curent ce activează LED-urile din cele două capete a patchcablului.
Trei moduri de operare sunt disponibile: lumină permanentă, pâlpâire rară sau deasă. O protecţie
mecanică împiedică circulaţia tensiunii pe cale inversă. Bateriile pentru operare sunt incluse (4 x LR41).

HLEDTOOL

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ


Sculă identificare pentru Patchcablu cu LED H6G(U)SxxxK0x HLEDTOOL

Stoc depozit Viena Stoc depozit București Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău
IT_Kap_02_Toolless_RO_8:KAPITEL_02_AK1_korr 04.05.16 18:37 Seite 41

Sistemul modular TOOLLESS LINE Cat.6A, Cat.6, Cat.5e – STP & UTP

w Plăcuţe marcare colorate pentru Patchcabluri cu LED

Pagina
41

HLEDCLIPB HLEDCLIPR HLEDCLIPY HLEDCLIPU

w Schrack-Info
Adiţional, pentru o identificare mai uşoară se folosesc etichete clipsabile de culori diferite. Diferitele servicii se pot marca în culorile albastru,
roşu, galben şi verde.

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ


Set plăcuţă marcare albastru Patchcord cu LED (100 buc) HLEDCLIPB
Set plăcuţă marcare roşu Patchcord cu LED (100 buc) HLEDCLIPR
Set plăcuţă marcare galben Patchcord cu LED (100 buc) HLEDCLIPY
Set plăcuţă marcare verde Patchcord cu LED (100 buc) HLEDCLIPU

w Patchcabluri cu extragere prin împingere și tragere, RJ45 ecranate Cat.6A

H6GPG02K0G H6GPG02K0G H6GPG02K0G H6GPG02K0G

w Schrack-Info
Patchcabluri RJ45 / RJ45 cu extragere prin împingere și tragere,
ecranate, corespondeţa contactelor 1:1 , cu manșoane turnate
care includ sistemul de deblocare prin împingere și tragere. Cu
acest tip de conector RJ45 ( PushPull ) nu mai este necesară
apăsarea pârghiei pentru deblocare, ci pur și simplu se trage de
acesta. Acest tip de conector PushhPull poate fi utilizat în orice
modul sau priză RJ45. Aceste patchcabluri de tip push-pull se
folosesc ușor în dulapuri de date pline din Centre de Date, în
H6GPG02K0G H6GPG02K0G
locuri greu accesibile sau în doze de pardoseală. Conectorii sunt
optimizaţi pentru a putea fi folosiţi în switch-uri Ethernet de mare
densitate. Prin procedura de turnare conector Dualboot® s-a
optimizat forma acestuia și în același timp s-a exclus apăsarea de
către utilizator a pârghiei pentru deblocare. Prin folosirea cablului
ecranat cu folie și a conectorului RJ45 ecranat 360° oferă cel mai
înalt nivel de securitate a datelor.
DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ
Gri
Patchcablu Cat.6A push pull ecranat RJ45 gri 10GB, LS0H, 0,5m H6GPG00K5G
Patchcablu Cat.6A push pull ecranat RJ45 gri 10GB, LS0H, 1,0m H6GPG01K0G
Patchcablu Cat.6A push pull ecranat RJ45 gri 10GB, LS0H, 1,5m H6GPG01K5G
Patchcablu Cat.6A push pull ecranat RJ45 gri 10GB, LS0H, 2,0m H6GPG02K0G
Patchcablu Cat.6A push pull ecranat RJ45 gri 10GB, LS0H, 3,0m H6GPG03K0G
Patchcablu Cat.6A push pull ecranat RJ45 gri 10GB, LS0H, 5,0m H6GPG05K0G
Patchcablu Cat.6A push pull ecranat RJ45 gri 10GB, LS0H, 10m H6GPG10K0G

Stoc depozit Viena Stoc depozit București Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău
IT_Kap_02_Toolless_RO_8:KAPITEL_02_AK1_korr 04.05.16 18:37 Seite 42

Sistemul modular TOOLLESS LINE Cat.6A, Cat.6, Cat.5e – STP & UTP

w Patchcabluri RJ45 ecranate Cat.6A

Pagina
42

H6GTG02K0G H6GTG02K0G H6GTB02K0B H6GTR02K0R

w Schrack-Info
Patchcabluri pentru uz generic în sisteme de cablare structurată.
Utilizabile în toate tipurile de aplicaţii de la Clasa D la Clasa EA
(de ex. 10GBase-T, 1000Base-T, 100Base-TX, ATM) precum şi
VoIP, PoE. Patchcabluri cu manşoane din materialul si culoarea
izolaţiei. Corespondenţa contactelor este 1:1

H6GTY02K0Y H6GTU02K0U

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ


Gri
Patchcablu Cat.6A/10GB ecranat RJ45,LS0H,gri 0,5m H6GTG00K5G
Patchcablu Cat.6A/10GB ecranat RJ45,LS0H,gri 1m H6GTG01K0G
Patchcablu Cat.6A/10GB ecranat RJ45,LS0H,gri 2m H6GTG02K0G
Patchcablu Cat.6A/10GB ecranat RJ45,LS0H,gri 3m H6GTG03K0G
Patchcablu Cat.6A/10GB ecranat RJ45,LS0H,gri 5m H6GTG05K0G
Patchcablu Cat.6A/10GB ecranat RJ45,LS0H,gri 7m H6GTG07K0G
Patchcablu Cat.6A/10GB ecranat RJ45,LS0H,gri 10m H6GTG10K0G
Patchcablu Cat.6A/10GB ecranat RJ45,LS0H,gri 15m H6GTG15K0G
Patchcablu Cat.6A/10GB ecranat RJ45,LS0H,gri 20m H6GTG20K0G
Albastru
Patchcablu Cat.6A/10GB ecranat RJ45,LS0H,albastru 0,5m H6GTB00K5B
Patchcablu Cat.6A/10GB ecranat RJ45,LS0H,albastru 1m H6GTB01K0B
Patchcablu Cat.6A/10GB ecranat RJ45,LS0H,albastru 2m H6GTB02K0B
Patchcablu Cat.6A/10GB ecranat RJ45,LS0H,albastru 3m H6GTB03K0B
Patchcablu Cat.6A/10GB ecranat RJ45,LS0H,albastru 5m H6GTB05K0B
Patchcablu Cat.6A/10GB ecranat RJ45,LS0H,albastru 10m H6GTB10K0B
Roşu
Patchcablu Cat.6A/10GB ecranat RJ45,LS0H,roșu 0,5m H6GTR00K5R
Patchcablu Cat.6A/10GB ecranat RJ45,LS0H,roșu 1m H6GTR01K0R
Patchcablu Cat.6A/10GB ecranat RJ45,LS0H,roșu 2m H6GTR02K0R
Patchcablu Cat.6A/10GB ecranat RJ45,LS0H,roșu 3m H6GTR03K0R
Patchcablu Cat.6A/10GB ecranat RJ45,LS0H,roșu 5m H6GTR05K0R
Patchcablu Cat.6A/10GB ecranat RJ45,LS0H,roșu 10m H6GTR10K0R
Galben
Patchcablu Cat.6A/10GB ecranat RJ45,LS0H,galben 0,5m H6GTY00K5Y
Patchcablu Cat.6A/10GB ecranat RJ45,LS0H,galben 1m H6GTY01K0Y
Patchcablu Cat.6A/10GB ecranat RJ45,LS0H,galben 2m H6GTY02K0Y

Stoc depozit Viena Stoc depozit București Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău
IT_Kap_02_Toolless_RO_8:KAPITEL_02_AK1_korr 04.05.16 18:37 Seite 43

Sistemul modular TOOLLESS LINE Cat.6A, Cat.6, Cat.5e – STP & UTP

w Patchcabluri RJ45 ecranate Cat.6A


DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ
Galben
Patchcablu Cat.6A/10GB ecranat RJ45,LS0H,galben 3m H6GTY03K0Y
Patchcablu Cat.6A/10GB ecranat RJ45,LS0H,galben 5m H6GTY05K0Y
Pagina
Patchcablu Cat.6A/10GB ecranat RJ45,LS0H,galben 10m H6GTY10K0Y
Verde
43
Patchcablu Cat.6A/10GB ecranat RJ45,LS0H,verde 0,5m H6GTU00K5U
Patchcablu Cat.6A/10GB ecranat RJ45,LS0H,verde 1m H6GTU01K0U
Patchcablu Cat.6A/10GB ecranat RJ45,LS0H,verde 2m H6GTU02K0U
Patchcablu Cat.6A/10GB ecranat RJ45,LS0H,verde 3m H6GTU03K0U
Patchcablu Cat.6A/10GB ecranat RJ45,LS0H,verde 5m H6GTU05K0U
Patchcablu Cat.6A/10GB ecranat RJ45,LS0H,verde 10m H6GTU10K0U

w Patchcabluri RJ45 ecranate Cat.6 (Patchcabluri de sistem Clasa E)

H6GLG02K0G H6GLG02K0G H6GLB02K0B H6GLR02K0R

w Schrack-Info
Patchcabluri pentru uz generic în sisteme de cablare structurată.
Utilizabile în toate tipurile de aplicaţii de la Clasa D la Clasa E
(de ex. 1000Base-T, 100Base-TX, ATM) precum şi VoIP, PoE.
Patchcabluri cu manşoane din materialul si culoarea izolaţiei.
Corespondenţa contactelor este 1:1

H6GLY02K0Y H6GLU02K0U

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ


Gri
Patchcablu Cat.6 ecranat RJ45, PVC, gri 0,5m H6GLG00K5G
Patchcablu Cat.6 ecranat RJ45, PVC, gri 1,0m H6GLG01K0G
Patchcablu Cat.6 ecranat RJ45, PVC, gri 2,0m H6GLG02K0G
Patchcablu Cat.6 ecranat RJ45, PVC, gri 3,0m H6GLG03K0G
Patchcablu Cat.6 ecranat RJ45, PVC, gri 5,0m H6GLG05K0G
Patchcablu Cat.6 ecranat RJ45, PVC, gri 7,0m H6GLG07K0G
Patchcablu Cat.6 ecranat RJ45, PVC, gri 10,0m H6GLG10K0G
Patchcablu Cat.6 ecranat RJ45, PVC, gri 15m H6GLG15K0G
Patchcablu Cat.6 ecranat RJ45, PVC, gri 20m H6GLG20K0G

Stoc depozit Viena Stoc depozit București Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău
IT_Kap_02_Toolless_RO_8:KAPITEL_02_AK1_korr 04.05.16 18:37 Seite 44

Sistemul modular TOOLLESS LINE Cat.6A, Cat.6, Cat.5e – STP & UTP

w Patchcabluri RJ45 ecranate Cat.6 (Patchcabluri de sistem Clasa E)


DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ
Albastru
Patchcablu Cat.6 ecranat RJ45, PVC, albastru 0,5m H6GLB00K5B
Patchcablu Cat.6 ecranat RJ45, PVC, albastru 1m H6GLB01K0B
Pagina
Patchcablu Cat.6 ecranat RJ45, PVC, albastru 2m H6GLB02K0B
44 Patchcablu Cat.6 ecranat RJ45, PVC, albastru 3m H6GLB03K0B
Patchcablu Cat.6 ecranat RJ45, PVC, albastru 5m H6GLB05K0B
Patchcablu Cat.6 ecranat RJ45, PVC, albastru 10m H6GLB10K0B
Roşu
Patchcablu Cat.6 ecranat RJ45, PVC, roşu 0,5m H6GLR00K5R
Patchcablu Cat.6 ecranat RJ45, PVC, roşu 1m H6GLR01K0R
Patchcablu Cat.6 ecranat RJ45, PVC, roşu 2m H6GLR02K0R
Patchcablu Cat.6 ecranat RJ45, PVC, roşu 3m H6GLR03K0R
Patchcablu Cat.6 ecranat RJ45, PVC, roşu 5m H6GLR05K0R
Patchcablu Cat.6 ecranat RJ45, PVC, roşu 10m H6GLR10K0R
Galben
Patchcablu Cat.6 ecranat RJ45, PVC, galben 0,5m H6GLY00K5Y
Patchcablu Cat.6 ecranat RJ45, PVC, galben 1m H6GLY01K0Y
Patchcablu Cat.6 ecranat RJ45, PVC, galben 2m H6GLY02K0Y
Patchcablu Cat.6 ecranat RJ45, PVC, galben 3m H6GLY03K0Y
Patchcablu Cat.6 ecranat RJ45, PVC, galben 5m H6GLY05K0Y
Patchcablu Cat.6 ecranat RJ45, PVC, galben 10m H6GLY10K0Y
Verde
Patchcablu Cat.6 ecranat RJ45, PVC, verde 0,5m H6GLU00K5U
Patchcablu Cat.6 ecranat RJ45, PVC, verde 1m H6GLU01K0U
Patchcablu Cat.6 ecranat RJ45, PVC, verde 2m H6GLU02K0U
Patchcablu Cat.6 ecranat RJ45, PVC, verde 3m H6GLU03K0U
Patchcablu Cat.6 ecranat RJ45, PVC, verde 5m H6GLU05K0U
Patchcablu Cat.6 ecranat RJ45, PVC, verde 10m H6GLU10K0U

w Patchcabluri RJ45 ecranate Cat.5e (Patchcabluri de sistem Clasa D)

H5GLG02K0G H5GLG02K0G H5GLB02K0B H5GLR02K0R

w Schrack-Info
Patchcabluri pentru uz generic în sisteme de cablare structurată.
Utilizabile în toate tipurile de aplicaţii de Clasa D (de ex.
1000Base-T, 100Base-TX, ATM) precum şi VoIP, PoE. Patchcabluri
cu manşoane din materialul si culoarea izolaţiei. Corespondenţa
contactelor este 1:1

H5GLY02K0Y H5GLU02K0U

Stoc depozit Viena Stoc depozit București Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău
IT_Kap_02_Toolless_RO_8:KAPITEL_02_AK1_korr 04.05.16 18:37 Seite 45

Sistemul modular TOOLLESS LINE Cat.6A, Cat.6, Cat.5e – STP & UTP

w Patchcabluri RJ45 ecranate Cat.5e (Patchcabluri de sistem Clasa D)


DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ
Gri
Patchcablu Cat.5e ecranat RJ45, PVC, gri 0,5m H5GLG00K5G
Patchcablu Cat.5e ecranat RJ45, PVC, gri 1m H5GLG01K0G
Pagina
Patchcablu Cat.5e ecranat RJ45, PVC, gri 2m H5GLG02K0G
Patchcablu Cat.5e ecranat RJ45, PVC, gri 3m H5GLG03K0G
45
Patchcablu Cat.5e ecranat RJ45, PVC, gri 5m H5GLG05K0G
Patchcablu Cat.5e ecranat RJ45, PVC, gri 7m H5GLG07K0G
Patchcablu Cat.5e ecranat RJ45, PVC, gri 10m H5GLG10K0G
Patchcablu Cat.5e ecranat RJ45, PVC, gri 15m H5GLG15K0G
Patchcablu Cat.5e ecranat RJ45, PVC, gri 20m H5GLG20K0G
Albastru
Patchcablu Cat.5e ecranat RJ45, PVC, albastru 0,5m H5GLB00K5B
Patchcablu Cat.5e ecranat RJ45, PVC, albastru 1m H5GLB01K0B
Patchcablu Cat.5e ecranat RJ45, PVC, albastru 2m H5GLB02K0B
Patchcablu Cat.5e ecranat RJ45, PVC, albastru 3m H5GLB03K0B
Patchcablu Cat.5e ecranat RJ45, PVC, albastru 5m H5GLB05K0B
Patchcablu Cat.5e ecranat RJ45, PVC, albastru 7m H5GLB07K0B
Patchcablu Cat.5e ecranat RJ45, PVC, albastru 10m H5GLB10K0B
Roşu
Patchcablu Cat.5e ecranat RJ45, PVC, roşu 0,5m H5GLR00K5R
Patchcablu Cat.5e ecranat RJ45, PVC, roşu 1m H5GLR01K0R
Patchcablu Cat.5e ecranat RJ45, PVC, roşu 2m H5GLR02K0R
Patchcablu Cat.5e ecranat RJ45, PVC, roşu 3m H5GLR03K0R
Patchcablu Cat.5e ecranat RJ45, PVC, roşu 5m H5GLR05K0R
Patchcablu Cat.5e ecranat RJ45, PVC, roşu 7m H5GLR07K0R
Patchcablu Cat.5e ecranat RJ45, PVC, roşu 10m H5GLR10K0R
Galben
Patchcablu Cat.5e ecranat RJ45, PVC, galben 0,5m H5GLY00K5Y
Patchcablu Cat.5e ecranat RJ45, PVC, galben 1m H5GLY01K0Y
Patchcablu Cat.5e ecranat RJ45, PVC, galben 2m H5GLY02K0Y
Patchcablu Cat.5e ecranat RJ45, PVC, galben 3m H5GLY03K0Y
Patchcablu Cat.5e ecranat RJ45, PVC, galben 5m H5GLY05K0Y
Patchcablu Cat.5e ecranat RJ45, PVC, galben 7m H5GLY07K0Y
Patchcablu Cat.5e ecranat RJ45, PVC, galben 10m H5GLY10K0Y
Verde
Patchcablu Cat.5e ecranat RJ45, PVC, verde 0,5m H5GLU00K5U
Patchcablu Cat.5e ecranat RJ45, PVC, verde 1m H5GLU01K0U
Patchcablu Cat.5e ecranat RJ45, PVC, verde 2m H5GLU02K0U
Patchcablu Cat.5e ecranat RJ45, PVC, verde 3m H5GLU03K0U
Patchcablu Cat.5e ecranat RJ45, PVC, verde 5m H5GLU05K0U
Patchcablu Cat.5e ecranat RJ45, PVC, verde 7m H5GLU07K0U
Patchcablu Cat.5e ecranat RJ45, PVC, verde 10m H5GLU10K0U

Stoc depozit Viena Stoc depozit București Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău
IT_Kap_02_Toolless_RO_8:KAPITEL_02_AK1_korr 04.05.16 18:37 Seite 46

Sistemul modular TOOLLESS LINE Cat.6A, Cat.6, Cat.5e – STP & UTP

w Patchcabluri cu LED RJ45 neecranate Cat.6 (Patchcabluri de sistem Clasa E)


w Schrack-Info
Patchcabluri pentru uz generic în sisteme de cablare structurată.
Utilizabile în toate tipurile de aplicaţii de la Clasa D la Clasa E
(de ex. 1000Base-T, 100Base-TX, ATM) precum şi VoIP, PoE. Pe
Pagina conectorii RJ45 din capetele patchcablului cu LED se găsesc pe
46 fiecare câte două orificii cu contact pentru unealta Patchfinder.
Când se conectează unealta Patchfinder la aceste contacte,
manşoanele protectoare din cele două capete ale patchcablului
cu LED luminează, astfel ajutând la identificarea conexiunii.
H6USG02K0G H6USG02K0G
Transmisia de date rămâne stabilă şi nu este afectată pe durata
procedurii de identificare luminoasă. Corespondenţa contactelor
este 1:1

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ


Gri
Patchcablu Cat.6 cu LED neecranat RJ45, LS0H, gri 0,5m H6USG00K5G
Patchcablu Cat.6 cu LED neecranat RJ45, LS0H, gri 1m H6USG01K0G
Patchcablu Cat.6 cu LED neecranat RJ45, LS0H, gri 2m H6USG02K0G
Patchcablu Cat.6 cu LED neecranat RJ45, LS0H, gri 3m H6USG03K0G
Patchcablu Cat.6 cu LED neecranat RJ45, LS0H, gri 5m H6USG05K0G
Patchcablu Cat.6 cu LED neecranat RJ45, LS0H, gri 7m H6USG07K0G
Patchcablu Cat.6 cu LED neecranat RJ45, LS0H, gri 10m H6USG10K0G
Patchcablu Cat.6 cu LED neecranat RJ45, LS0H, gri 15m H6USG15K0G
Patchcablu Cat.6 cu LED neecranat RJ45, LS0H, gri 20m H6USG20K0G
Patchcablu Cat.6 cu LED neecranat RJ45, LS0H, gri 25m H6USG25K0G
Patchcablu Cat.6 cu LED neecranat RJ45, LS0H, gri 30m H6USG30K0G

w Sculă identificare pentru Patchcabluri cu LED


w Schrack-Info
Unealta Patchfinder este o sursă de curent ce activează LED-urile din cele două capete a patchcablului.
Trei moduri de operare sunt disponibile: lumină permanentă, pâlpâire rară sau deasă. O protecţie
mecanică împiedică circulaţia tensiunii pe cale inversă. Bateriile pentru operare sunt incluse (4 x LR41).

HLEDTOOL

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ


Sculă identificare pentru Patchcablu cu LED H6G(U)SxxxK0x HLEDTOOL

Stoc depozit Viena Stoc depozit București Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău
IT_Kap_02_Toolless_RO_8:KAPITEL_02_AK1_korr 04.05.16 18:37 Seite 47

Sistemul modular TOOLLESS LINE Cat.6A, Cat.6, Cat.5e – STP & UTP

w Plăcuţe marcare colorate pentru Patchcabluri cu LED

Pagina
47

HLEDCLIPB HLEDCLIPR HLEDCLIPY HLEDCLIPU

w Schrack-Info
Adiţional, pentru o identificare mai uşoară se folosesc etichete clipsabile de culori diferite. Diferitele servicii se pot marca în culorile albastru,
roşu, galben şi verde.

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ


Set plăcuţă marcare albastru Patchcord cu LED (100 buc) HLEDCLIPB
Set plăcuţă marcare roşu Patchcord cu LED (100 buc) HLEDCLIPR
Set plăcuţă marcare galben Patchcord cu LED (100 buc) HLEDCLIPY
Set plăcuţă marcare verde Patchcord cu LED (100 buc) HLEDCLIPU

w Patchcabluri RJ45 neecranate Cat.6

H6ULG02K0G H6ULG02K0G H6ULB02K0B H6ULR02K0R

w Schrack-Info
Patchcabluri pentru uz generic în sisteme de cablare structurată.
Utilizabile în toate tipurile de aplicaţii de la Clasa D la Clasa E
(de ex. 1000Base-T, 100Base-TX, ATM) precum şi VoIP, PoE.
Patchcabluri cu manşoane din materialul mantei cu culori potrivite.
Corespondenţa contactelor este 1:1

H6ULY02K0Y H6ULU02K0U

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ


Gri
Patchcablu Cat.6 neecranat RJ45, PVC, gri 0,5m H6ULG00K5G
Patchcablu Cat.6 neecranat RJ45, PVC, gri 1m H6ULG01K0G
Patchcablu Cat.6 neecranat RJ45, PVC, gri 2m H6ULG02K0G
Patchcablu Cat.6 neecranat RJ45, PVC, gri 3m H6ULG03K0G
Patchcablu Cat.6 neecranat RJ45, PVC, gri 5m H6ULG05K0G

Stoc depozit Viena Stoc depozit București Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău
IT_Kap_02_Toolless_RO_8:KAPITEL_02_AK1_korr 04.05.16 18:37 Seite 48

Sistemul modular TOOLLESS LINE Cat.6A, Cat.6, Cat.5e – STP & UTP

w Patchcabluri RJ45 neecranate Cat.6


DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ
Gri
Patchcablu Cat.6 neecranat RJ45, PVC, gri 7m H6ULG07K0G
Patchcablu Cat.6 neecranat RJ45, PVC, gri 10m H6ULG10K0G
Pagina
Patchcablu Cat.6 neecranat RJ45, PVC, gri 15m H6ULG15K0G
48 Patchcablu Cat.6 neecranat RJ45, PVC, gri 20m H6ULG20K0G
Albastru
Patchcablu Cat.6 neecranat RJ45, PVC, albastru 1m H6ULB01K0B
Patchcablu Cat.6 neecranat RJ45, PVC, albastru 2m H6ULB02K0B
Patchcablu Cat.6 neecranat RJ45, PVC, albastru 3m H6ULB03K0B
Patchcablu Cat.6 neecranat RJ45, PVC, albastru 5m H6ULB05K0B
Patchcablu Cat.6 neecranat RJ45, PVC, albastru 10m H6ULB10K0B
Roşu
Patchcablu Cat.6 neecranat RJ45, PVC, rosu 1m H6ULR01K0R
Patchcablu Cat.6 neecranat RJ45, PVC, rosu 2m H6ULR02K0R
Patchcablu Cat.6 neecranat RJ45, PVC, rosu 3m H6ULR03K0R
Patchcablu Cat.6 neecranat RJ45, PVC, rosu 5m H6ULR05K0R
Patchcablu Cat.6 neecranat RJ45, PVC, rosu 10m H6ULR10K0R
Galben
Patchcablu Cat.6 neecranat RJ45, PVC, galben 1m H6ULY01K0Y
Patchcablu Cat.6 neecranat RJ45, PVC, galben 2m H6ULY02K0Y
Patchcablu Cat.6 neecranat RJ45, PVC, galben 3m H6ULY03K0Y
Patchcablu Cat.6 neecranat RJ45, PVC, galben 5m H6ULY05K0Y
Patchcablu Cat.6 neecranat RJ45, PVC, galben 10m H6ULY10K0Y
Verde
Patchcablu Cat.6 neecranat RJ45, PVC, verde 1m H6ULU01K0U
Patchcablu Cat.6 neecranat RJ45, PVC, verde 2m H6ULU02K0U
Patchcablu Cat.6 neecranat RJ45, PVC, verde 3m H6ULU03K0U
Patchcablu Cat.6 neecranat RJ45, PVC, verde 5m H6ULU05K0U
Patchcablu Cat.6 neecranat RJ45, PVC, verde 10m H6ULU10K0U

w Patchcabluri RJ45 neecranate Cat.5e (Patchcabluri de sistem Clasa D)

H5ULG02K0G H5ULG02K0G H5ULB02K0B H5ULR02K0R

w Schrack-Info
Patchcabluri pentru uz generic în sisteme de cablare
structurată. Utilizabile în toate tipurile de aplicaţii de Clasa D
(de ex. 1000Base-T, 100Base-TX, ATM) precum şi VoIP, PoE.
Patchcabluri cu manşoane din materialul mantei cu culori potrivite.
Corespondenţa contactelor este 1:1

H5ULY02K0Y H5ULU02K0U

Stoc depozit Viena Stoc depozit București Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău
IT_Kap_02_Toolless_RO_8:KAPITEL_02_AK1_korr 04.05.16 18:37 Seite 49

Sistemul modular TOOLLESS LINE Cat.6A, Cat.6, Cat.5e – STP & UTP

w Patchcabluri RJ45 neecranate Cat.5e (Patchcabluri de sistem Clasa D)


DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ
Gri
Patchcablu Cat.5e neecranat RJ45, PVC, gri 0,5m H5ULG00K5G
Patchcablu Cat.5e neecranat RJ45, PVC, gri 1m H5ULG01K0G
Pagina
Patchcablu Cat.5e neecranat RJ45, PVC, gri 2m H5ULG02K0G
Patchcablu Cat.5e neecranat RJ45, PVC, gri 3m H5ULG03K0G
49
Patchcablu Cat.5e neecranat RJ45, PVC, gri 5m H5ULG05K0G
Patchcablu Cat.5e neecranat RJ45, PVC, gri 7m H5ULG07K0G
Patchcablu Cat.5e neecranat RJ45, PVC, gri 10m H5ULG10K0G
Patchcablu Cat.5e neecranat RJ45, PVC, gri 15m H5ULG15K0G
Patchcablu Cat.5e neecranat RJ45, PVC, gri 20m H5ULG20K0G
Albastru
Patchcablu Cat.5e neecranat RJ45, PVC, albastru 0,5m H5ULB00K5B
Patchcablu Cat.5e neecranat RJ45, PVC, albastru 1m H5ULB01K0B
Patchcablu Cat.5e neecranat RJ45, PVC, albastru 2m H5ULB02K0B
Patchcablu Cat.5e neecranat RJ45, PVC, albastru 3m H5ULB03K0B
Patchcablu Cat.5e neecranat RJ45, PVC, albastru 5m H5ULB05K0B
Patchcablu Cat.5e neecranat RJ45, PVC, albastru 10m H5ULB10K0B
Roşu
Patchcablu Cat.5e neecranat roşu RJ45, PVC, 0,5m H5ULR00K5R
Patchcablu Cat.5e neecranat RJ45, PVC, roşu 1m H5ULR01K0R
Patchcablu Cat.5e neecranat RJ45, PVC, roşu 2m H5ULR02K0R
Patchcablu Cat.5e neecranat RJ45, PVC, roşu 3m H5ULR03K0R
Patchcablu Cat.5e neecranat RJ45, PVC, roşu 5m H5ULR05K0R
Patchcablu Cat.5e neecranat RJ45, PVC, roşu 10m H5ULR10K0R
Galben
Patchcablu Cat.5e neecranat RJ45, PVC, galben 0,5m H5ULY00K5Y
Patchcablu Cat.5e neecranat RJ45, PVC, galben 1m H5ULY01K0Y
Patchcablu Cat.5e neecranat RJ45, PVC, galben 2m H5ULY02K0Y
Patchcablu Cat.5e neecranat RJ45, PVC, galben 3m H5ULY03K0Y
Patchcablu Cat.5e neecranat RJ45, PVC, galben 5m H5ULY05K0Y
Patchcablu Cat.5e neecranat RJ45, PVC, galben 10m H5ULY10K0Y
Verde
Patchcablu Cat.5e neecranat RJ45, PVC, verde 0,5m H5ULU00K5U
Patchcablu Cat.5e neecranat RJ45, PVC, verde 1m H5ULU01K0U
Patchcablu Cat.5e neecranat RJ45, PVC, verde 2m H5ULU02K0U
Patchcablu Cat.5e neecranat RJ45, PVC, verde 3m H5ULU03K0U
Patchcablu Cat.5e neecranat RJ45, PVC, verde 5m H5ULU05K0U
Patchcablu Cat.5e neecranat RJ45, PVC, verde 10m H5ULU10K0U

Stoc depozit Viena Stoc depozit București Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău
IT_Kap_02_Toolless_RO_8:KAPITEL_02_AK1_korr 04.05.16 18:37 Seite 50

Sistemul modular TOOLLESS LINE Cat.6A, Cat.6, Cat.5e – STP & UTP

w Patchcabluri coaxiale
w Schrack-Info
Patchcablu coaxial cu conectori F la ambele capete. Se foloseşte
pentru Clasa A. Factor ecranare > 90dB.

Pagina
50

HS4HC02K5 HS4HC02K5

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ


Patchcablu coaxial S4H, 2xF-Quick >90dB, alb, 0,5m HS4HC00K5
Patchcablu coaxial S4H, 2xF-Quick >90dB, alb, 1,0m HS4HC01K0
Patchcablu coaxial S4H, 2xF-Quick >90dB, alb, 1,5m HS4HC01K5
Patchcablu coaxial S4H, 2xF-Quick >90dB, alb, 2,5m HS4HC02K5
Patchcablu coaxial S4H, 2xF-Quick >90dB, alb, 3,5m HS4HC03K5
Patchcablu coaxial S4H, 2xF-Quick >90dB, alb, 5,0m HS4HC05K0

w Cabluri de date S/FTP Cat.7A 1200 MHz


w Schrack-Info
Cabluri pentru instalaţii de uz generic în sisteme de cablare
structurată. Utilizabile în toate tipurile de aplicaţii de la Clasa D
la Clasa Fa (de ex. 10GBase-T, 1000Base-T, 100Base-TX, ATM)
precum şi VoIP, PoE.

HSEKP422HB HSEKP822HB

Standarde: IEC 11801, EN 50173-1


Cat.7A conform IEC 61156-5, EN 50288-9-1
Conductor: Simplex: 4 perechi torsadate, ecranate individual / Duplex: 2x4
Conductor: Sârmă masivă din cupru, AWG22/1 (0,64mm)
Izolaţia: Polietilenă reticulată
Diametru nominal izolaţie conductor: 1.54mm
Ecranarea individuală: Folie aluminiu (PiMF)
Ecranarea globală: Tresă de cupru zincat, acoperire 50%
Manta: LS0H-3, FRNC conform
IEC 61034-1/2, EN 50268-1/2
IEC 60754-1/2, EN 50267-1/2
IEC 60332-3-24, EN 60332-3-24
Diametru exterior: Simplex: 8.1 mm ± 0.3 mm, duplex: 8.1 mm ± 0.3 mm x 17.5 mm ± 0.5 mm
Culoare manta: Albastru, RAL5015
Domeniul de temperatură – funcţionare / depozitare: -30°C la +60°C
Domeniul de temperatură - instalare: 0°C la +50°C
Raza minimă de curbură – funcţionare: Simplex: 33mm, Duplex: 33mm (pe latura plată)
Raza minimă de curbură – instalare: Simplex: 66mm, Duplex: 66mm (pe latura plată)
Forţa maximă de tracţiune: Simplex: 110N, Duplex: 220N
Sarcina energetică la ardere: Simplex: 700kJ/m, Duplex: 1400kJ/m
Greutate totală cablu: Simplex: 65kg/km, Duplex: 130kg/km
NVP (Viteză nominală de propagare): 0.73c

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ


Cablu S/FTP Cat.7A, 4x2xAWG22/1, 1.200MHz LS0H-3, 50%, albastru HSEKP422HB
Cablu S/FTP Cat.7A, 2x(4x2xAWG22/1), 1.200MHz, LS0H-3, 50%, albastru HSEKP822HB

Stoc depozit Viena Stoc depozit București Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău
IT_Kap_02_Toolless_RO_8:KAPITEL_02_AK1_korr 04.05.16 18:37 Seite 51

Sistemul modular TOOLLESS LINE Cat.6A, Cat.6, Cat.5e – STP & UTP

w Cabluri de date S/FTP Cat.7 1000 MHz LS0H-3


w Schrack-Info
Cabluri pentru instalaţii de uz generic în sisteme de cablare
structurată. Utilizabile în toate tipurile de aplicaţii de la Clasa D
la Clasa F (de ex. 10GBase-T, 1000Base-T, 100Base-TX, ATM)
precum şi VoIP, PoE. Pagina
51

HSEKP4233K HSEKP8233K

Standarde: IEC 11801, EN 50173-1


Cat.7 conform IEC 61156-5, EN 50288-4-1
Conductor: Simplex: 4 perechi torsadate, ecranate individual / Duplex: 2x4
Conductor: Sârmă masivă din cupru, AWG23/1 (0,57mm)
Izolaţia: Polietilenă reticulată
Diametru nominal izolaţie conductor: 1.4mm
Ecranare individuală: Folie aluminiu (PiMF)
Ecranarea globală: Tresă de cupru zincat, acoperire 35%
Manta: LS0H-3, FRNC conform
IEC 61034-1/2, EN 50268-1/2
IEC 60754-1/2, EN 50267-1/2
IEC 60332-3-24, EN 60332-3-24
Diametru exterior: Simplex: 7.5mm, Duplex: 7.5mm x 15.2mm
Culoare manta: Albastru, RAL5015
Domeniul de temperatură – funcţionare / depozitare: -20°C la +60°C
Domeniul de temperatură - instalare: 0°C la +50°C
Raza minimă de curbură – funcţionare: Simplex: 30mm, Duplex: 30mm (pe latura plată)
Raza minimă de curbură – instalare: Simplex: 60mm, Duplex: 60mm (pe latura plată)
Forţa maximă de tracţiune: Simplex: 110N, Duplex: 220N
Sarcina energetică la ardere: Simplex: 600kJ/m, Duplex: 1200kJ/m
Greutate totală cablu: Simplex: 59kg/km, Duplex: 136kg/km
NVP (Viteză nominală de propagare): 0,80c

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ


Cablu S/FTP Cat.7, 4x2xAWG23/1, 1.000MHz LS0H-3, albastru HSEKP4233K
Cablu S/FTP Cat.7, 2x(4x2xAWG23/1), 1.000MHz, LS0H-3, albastru HSEKP8233K

Stoc depozit Viena Stoc depozit București Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău
IT_Kap_02_Toolless_RO_8:KAPITEL_02_AK1_korr 04.05.16 18:37 Seite 52

Sistemul modular TOOLLESS LINE Cat.6A, Cat.6, Cat.5e – STP & UTP

w Cabluri de date S/FTP Cat.7 1000 MHz (Cabluri de sistem Clasa EA)
w Schrack-Info
Cabluri pentru instalaţii de uz generic în sisteme de cablare
structurată. Utilizabile în toate tipurile de aplicaţii de la Clasa D
la Clasa F (de ex. 10GBase-T, 1000Base-T, 100Base-TX, ATM)
Pagina precum şi VoIP, PoE.
52

HSEKP423HB HSEKP823HB

Standarde: IEC 11801, EN 50173-1


Cat.7 conform IEC 61156-5, EN 50288-4-1
Conductor: Simplex: 4 perechi torsadate, ecranate individual / Duplex: 2x4
Conductor: Sârmă masivă din cupru, AWG23/1 (0,58mm)
Izolaţia: Polietilenă reticulată
Diametru nominal izolaţie conductor: 1.45mm
Ecranarea individuală: Folie aluminiu (PiMF)
Ecranarea globală: Tresă de cupru zincat, acoperire 40%
Manta: LS0H, FRNC conform:
IEC 61034-1/2, EN 50268-1/2
IEC 60754-1/2, EN 50267-1/2
IEC 60332-1, EN 60332-1
Diametru exterior: Simplex: 7.2mm ± 0.3mm, Duplex: 7.2mm ± 0.3mm x 16.0mm ± 0.5mm
Culoare manta: Albastru, RAL 5015
Domeniul de temperatură – funcţionare / depozitare: -30°C la +60°C
Domeniul de temperatură - instalare: 0°C la +50°C
Raza minimă de curbură – funcţionare: Simplex: 29mm, Duplex: 29mm (pe latura plată)
Raza minimă de curbură – instalare: Simplex: 58mm, Duplex: 58mm (pe latura plată)
Forţa maximă de tracţiune: Simplex: 110N, Duplex: 220N
Sarcina energetică la ardere: Simplex: 500kJ/m, Duplex: 1000kJ/m
Greutate totală cablu: Simplex: 53kg/km, Duplex: 111kg/km
NVP (Viteză normală de propagare) 0.78c

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ


Cablu S/FTP Cat.7, 4x2xAWG23/1, 1.000MHz, LS0H, 40%, albastru HSEKP423HB
Cablu S/FTP Cat.7, 2x(4x2xAWG23/1), 1.000MHz, LS0H, 40%, albastru HSEKP823HB

Stoc depozit Viena Stoc depozit București Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău
IT_Kap_02_Toolless_RO_8:KAPITEL_02_AK1_korr 04.05.16 18:37 Seite 53

Sistemul modular TOOLLESS LINE Cat.6A, Cat.6, Cat.5e – STP & UTP

w Cabluri de date S/FTP Cat.7 800 MHz, PE, de exterior


w Schrack-Info
Cabluri pentru instalaţii de uz generic în sisteme de cablare
structurată. Utilizabile în toate tipurile de aplicaţii de la Clasa D
la Clasa F (de ex. 10GBase-T, 1000Base-T, 100Base-TX, ATM)
precum şi VoIP, PoE. Pagina
53

HCKP08-04E HCKP08-04E

HCKP08-04E
Standarde: ISO/IEC 11801, EN 50173-1
Cat.7 conform cu IEC 61156-5, EN 50288-4-1
Conductor: 4 perechi ecranate individual
Material conductor: Sârmă masivă din cupru, AWG23/1
Material izolaţie: Spumă fără-halogen/material de piele
Folie-Perechi: Folie de AL (PiMF)
Tresă împletită: Cupru stanat
Manta exterioară: Polietilenă (PE)
Manta interioară: FRNC, fără-halogen
IEC 61034, EN 50268
IEC 60754-2 (FRNC), EN 50267
Diametru exterior: 11,7 mm
Culoare manta: Negru
Domeniul de temperatură - funcţionare/depozitare: -40°C la +60°C
Domeniul de temperatură - instalare: 0°C la +50°C
Raza minimă de curbură în timpul funcţionării: 60 mm
Raza minimă de curbură în timpul instalării: 60 mm
Forţa maximă de tracţiune: 367 N
Masă totală cablu: 126 kg/km
NVP (Viteză nominală de propagare): 0,75 c

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ


Cablu S/FTP Cat.7, 4x2xAWG23/1, 800Mhz, PE pentru exterior, negru HCKP08-04E

Stoc depozit Viena Stoc depozit București Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău
IT_Kap_02_Toolless_RO_8:KAPITEL_02_AK1_korr 04.05.16 18:37 Seite 54

Sistemul modular TOOLLESS LINE Cat.6A, Cat.6, Cat.5e – STP & UTP

w Cabluri de date S/FTP Cat.6A 500 MHz, LS0H-3


w Schrack-Info
Cabluri pentru instalaţii de uz generic în sisteme de cablare structurată. Utilizabile în toate tipurile de
aplicaţii de la Clasa D la Clasa EA (de ex. 10GBase-T, 1000Base-T, 100Base-TX, ATM) precum şi VoIP,
PoE.
Pagina
54

HSEKP4233A

Standarde : IEC 11801, EN 50173-1


Cat.6A conform IEC 61156-5, EN 50288-10-1
Conductor : 4 perechi torsadate, ecranate individual
Conductor : Sârmă masivă din cupru, AWG23/1
Izolaţia : Spumă/polietilenă
Ecranare individuală : Folie aluminiu (PiMF)
Ecranare globală : Tresă de cupru zincat
Manta : LS0H-3, FRNC conform :
IEC 61034, EN 50268
IEC 60754-2, EN 50267
IEC 60332-3-24, EN 60332-3-24
Diametru exterior : 7.2mm
Culoare manta : Negru
Domeniu de temperatură - funcţionare, depozitare : -20°C la +60°C
Domeniu de temperatură - instalare : 0°C la +50°C
Rază minimă de curbură - funcţionare : 22mm
Rază minimă de curbură - instalare : 57mm
Forţa maximă de tracţiune : 113N
Sarcina energetică la ardere : 500kJ/m
Greutate totală cablu : 49kg/km
NVP ( Viteză nominală de propagare ) : 0,79c

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ


Cablu S/FTP Cat.6A, 4x2xAWG23/1, 500MHz, LS0H-3, negru HSEKP4233A

Stoc depozit Viena Stoc depozit București Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău
IT_Kap_02_Toolless_RO_8:KAPITEL_02_AK1_korr 04.05.16 18:37 Seite 55

Sistemul modular TOOLLESS LINE Cat.6A, Cat.6, Cat.5e – STP & UTP

w Cabluri de date F/FTP Cat.6A 500 MHz (Cabluri de sistem Clasa E)


w Schrack-Info
Cabluri pentru instalaţii de uz generic în sisteme de cablare
structurată. Utilizabile în toate tipurile de aplicaţii de la Clasa D
la Clasa EA (de ex. 10GBase-T, 1000Base-T, 100Base-TX, ATM)
precum şi VoIP, PoE. Pagina
55

HSEKP423HA HSEKP823HA

Standarde: IEC 11801, EN 50173-1


Cat.6A conform IEC 61156-5, EN 50288-10-1
Conductor: Simplex: 4 perechi torsadate, ecranate individual / Duplex: 2x4
Conductor: Sârmă masivă din cupru, AWG23/1
Conductor protecţie: AWG26/1
Izolaţia: spumă/înveliş fără halogen
Ecranare individuală: Folie aluminiu (PiMF)
Ecranarea globală: Folie aluminiu
Manta: LS0H, FRNC conform
IEC 61034, EN 50268
IEC 60754, EN 50267
IEC 60332-1, EN 60332-1
Diametru exterior: Simplex: 7.2mm, duplex: 7.2mm x 15.0mm
Culoare manta: Albastru, RAL5015
Domeniul de temperatură – funcţionare / depozitare: -20°C la +60°C
Domeniul de temperatură - instalare: 0°C la +50°C
Raza minimă de curbură – funcţionare: Simplex: 22mm, Duplex: 22mm (pe latura plată)
Raza minimă de curbură – instalare: Simplex: 55mm, Duplex: 55mm (pe latura plată)
Forţa maximă de tracţiune: Simplex: 145N, Duplex: 290N
Sarcina energetică la ardere: Simplex: 580kJ/m, Duplex:1180 kJ/m
Greutate totală cablu: Simplex: 50kg/km, Duplex: 100kg/km
NVP (Viteză nominală de propagare): 0,79c

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ


Cablu F/FTP Cat.6A, 4x2xAWG23/1, 500MHz, LS0H, albastru HSEKP423HA
Cablu F/FTP Cat.6A, 2x(4x2xAWG23/1), 500MHz, LS0H, albastru HSEKP823HA

Stoc depozit Viena Stoc depozit București Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău
IT_Kap_02_Toolless_RO_8:KAPITEL_02_AK1_korr 04.05.16 18:37 Seite 56

Sistemul modular TOOLLESS LINE Cat.6A, Cat.6, Cat.5e – STP & UTP

w Cablu de date SF/UTP Cat.5e (Cablu de sistem Clasa D)


w Schrack-Info
Cabluri pentru instalaţii de uz generic în sisteme de cablare structurată. Utilizabile în toate tipurile de
aplicaţii de Clasa D (de ex. 1000Base-T, 100Base-TX, ATM) precum şi VoIP, PoE.

Pagina
56

HSEKS424PP

Standarde: ISO/IEC 11801, EN 50173-1


Cat.5 conform IEC 61156-5, EN 50288-2-1
Conductor: 4 perechi torsadate neecranate
Conductor: Sârmă masivă din cupru, AWG24/1 (0,52mm)
Izolaţia: PE
Diametru nominal izolaţie conductor: 1.05mm
Ecranarea globală: folie de Al şi ţesătură de cupru (zincat)
Manta: PVC
Diametru exterior: 6.0mm
Culoare manta: albastru
Domeniul de temperatură – funcţionare / depozitare: -20°C la +70°C
Domeniul de temperatură - instalare: 0°C la +50°C
Raza minimă de curbură – funcţionare: 30mm
Raza minimă de curbură – instalare: 50mm
Forţa maximă de tracţiune: 100N
Greutate totală cablu: 45kg/km
NVP (Viteză nominală de propagare): 0.75c

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ


Cablu SF/UTP Cat.5e, 4x2xAWG24/1, PVC, albastru HSEKS424PP

Stoc depozit Viena Stoc depozit București Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău
IT_Kap_02_Toolless_RO_8:KAPITEL_02_AK1_korr 04.05.16 18:37 Seite 57

Sistemul modular TOOLLESS LINE Cat.6A, Cat.6, Cat.5e – STP & UTP

w Cabluri de date F/UTP Cat.5e

Pagina
57

HSEKF424PP HSEKF424H1 HSEKF424E3

w Schrack-Info
Cabluri pentru instalaţii de uz generic în sisteme de cablare structurată. Utilizabile în toate tipurile de aplicaţii de Clasa D (de ex. 1000Base-T,
100Base-TX, ATM) precum şi VoIP, PoE.

HSEKF424H1 HSEKF424P1 HSEKF424PP HSEKF424E3


Standarde: ISO/IEC 11801, EN 50173-1
Cat.5 conf. IEC 61156-5, EN 50288-2-1
Conductor: 4 perechi torsadate neecranate
Conductor: Sârmă masivă din cupru, AWG24/1 (0.52 mm)
Conductor protecţie AWG26/7 (0.16 mm)
Material izolaţie: PE
Diametru nominal izolaţie conductor: 1.05mm 0.93mm 1.05mm
Ecranare globală Folie de aluminiu
Manta LS0H conf. cu IEC 60332-1, EN 60332-1 PVC LDPE
Diametru exterior: 5.2mm 5.9mm 6.0mm
Culoare manta Albastru Negru
Domeniul de temperatură - funcţionare/depozi-
-20°C la +60°C
tare:
Domeniul de temperatură - instalare: 0°C la +50°C
Raza minimă de curbură în timpul funcţionării: 30mm
Raza minimă de curbură în timpul instalării: 50mm
Forţa maximă de tracţiune: 100N
Masă totală cablu: 39kg/km 38kg/km 49kg/km 33kg/km
NVP (Viteză nominală de propagare): 0.75c 0.68c 0.75c

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ


Cablu F/UTP Cat.5e, 4x2xAWG24/1, PVC, albastru, tambur HSEKF424PP
Cablu F/UTP Cat.5e, 4x2xAWG24/1, PVC, albastru, cutie HSEKF424P1
Cablu F/UTP Cat.5e, 4x2xAWG24/1, LS0H, albastru, cutie HSEKF424H1
Cablu F/UTP Cat.5e, 4x2xAWG24/1, PE, de exterior, negru, cutie HSEKF424E3

Stoc depozit Viena Stoc depozit București Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău
IT_Kap_02_Toolless_RO_8:KAPITEL_02_AK1_korr 04.05.16 18:38 Seite 58

Sistemul modular TOOLLESS LINE Cat.6A, Cat.6, Cat.5e – STP & UTP

w Cabluri de date U/UTP Cat.6 300 MHz, LS0H-3


w Schrack-Info
Cabluri pentru instalaţii de uz generic în sisteme de cablare structurată. Utilizabile în toate tipurile de
aplicaţii de la Clasa D la Clasa E (de ex. 1000Base-T, 100Base-TX, ATM) precum şi VoIP, PoE.

Pagina
58

HSEKU4233B

HSEKU4233B
Standarde: ISO/IEC 11801, EN 50173-1
Cat.6 conf. IEC 61156-5, EN 50288-6-1
Conductor: 4perechi torsadate neecranate
Material conductor: Sârmă masivă din cupru, AWG24/1
Material izolaţie: Polietilenă
Diametru nominal izolaţie conductor 1.0mm
Manta: LS0H conf. cu IEC 60332-3-25, EN 60332-1
Diametru exterior: 6.6mm ± 0.3mm
Culoare manta: Albastru
Domeniul de temperatură - funcţionare/depozitare: -20°C la +75°C
Domeniul de temperatură - instalare: 0°C la +50°C
Raza minimă de curbură în timpul funcţionării: 26mm
Raza minimă de curbură în timpul instalării: 52mm
Forţa maximă de tracţiune: 80N
Masă totală cablu: 36kg/km
NVP (Viteză nominală de propagare): 0.70c

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ


Cablu U/UTP Cat.6, 4x2xAWG24/1, 300MHz, LS0H-3-25, albastru, tambur HSEKU4233B

Stoc depozit Viena Stoc depozit București Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău
IT_Kap_02_Toolless_RO_8:KAPITEL_02_AK1_korr 04.05.16 18:38 Seite 59

Sistemul modular TOOLLESS LINE Cat.6A, Cat.6, Cat.5e – STP & UTP

w Cabluri de date U/UTP Cat.6 300 MHz (Cabluri de sistem Clasa E)

Pagina
59

HSEKU423P1 HSEKU423H1 HSEKU423E3

w Schrack-Info
Cabluri pentru instalaţii de uz generic în sisteme de cablare structurată. Utilizabile în toate tipurile de aplicaţii de la Clasa D la Clasa E (de ex.
1000Base-T, 100Base-TX, ATM) precum şi VoIP, PoE.

HSEKU423P1 HSEKU423H1 HSEKU423E3


Standarde: ISO/IEC 11801, EN 50173-1
Cat.6 conform IEC 61156-5, EN 50288-6-1
Conductor: 4 perechi torsadate neecranate
Conductor: Sârmă masivă din cupru, AWG23/1
Separator dintre perechi: Polietilenă ---
Izolaţia: Polietilenă HDPE
Diametru nominal izolaţie conductor 0.96mm 0.91mm
Manta: PVC LS0H conform IEC 60332-1, EN 60332-1 LDPE
Diametru exterior: 5.7mm ± 0.3mm 6.5mm
Culoare manta: Albastru Negru
Domeniul de temperatură – funcţionare / depo-
-30°C la +60°C -10°C la +60°C
zitare:
Domeniul de temperatură - instalare: 0°C la +50°C
Raza minimă de curbură – funcţionare: 23mm 26mm
Raza minimă de curbură – instalare: 46mm 52mm
Forţa maximă de tracţiune: 80N 90N
Greutate totală cablu: 37kg/km 30kg/km
NVP (Viteză nominală de propagare): 0.70c 0.69c

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ


Cablu U/UTP Cat.6, 4x2xAWG23/1, 300MHz, PVC, albastru, tambur HSEKU423P1
Cablu U/UTP Cat.6, 4x2xAWG23/1, 300MHz, LS0H, albastru, tambur HSEKU423H1
Cablu U/UTP Cat.6, 4x2xAWG23/1, PE, de exterior, negru, cutie HSEKU423E3

Stoc depozit Viena Stoc depozit București Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău
IT_Kap_02_Toolless_RO_8:KAPITEL_02_AK1_korr 04.05.16 18:38 Seite 60

Sistemul modular TOOLLESS LINE Cat.6A, Cat.6, Cat.5e – STP & UTP

w Cabluri de date U/UTP Cat.5e (Cabluri de sistem Clasa D)

Pagina
60

HSEKU424P1 HSEKU424P0 HSEKU424E3

w Schrack-Info
Cabluri pentru instalaţii de uz generic în sisteme de cablare structurată. Utilizabile în toate tipurile de aplicaţii de Clasa D (de ex. 1000Base-T,
100Base-TX, ATM) precum şi VoIP, PoE.

HSEKU424P1 HSEKU424P0 HSEKU424PB HSEKU424H1 HSEKU424E3


Standarde: ISO/IEC 11801, EN 50173-1
Cat.5 conf. cu IEC 61156-5, EN 50288-3-1
Conductor: 4 perechi torsadate neecranate
Material conductor: Sârmă masivă din cupru, AWG24/1
Material izolaţie: HDPE
Diametru nominal izolaţie conductor: 0.9mm 0.91mm
LS0H conf. cu
Manta: PVC IEC 60332-1, EN LDPE
60332-1
Diametru exterior: 5.2mm 5.1mm
Culoare manta: Albastru Gri Albastru Negru
Domeniul de temperatură - funcţionare/depozitare: -10°C la +60°C
Domeniul de temperatură - instalare: 0°C la +50°C
Raza minimă de curbură în timpul funcţionării: 21mm
Raza minimă de curbură în timpul instalării: 42mm
Forţa maximă de tracţiune: 90N
Masă totală cablu: 30kg/km
NVP (Viteză nominală de propagare): 0.69c

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ


Cablu U/UTP Cat.5e, 4x2xAWG24/1, PVC, albastru, cutie HSEKU424P1
Cablu U/UTP Cat.5e, 4x2xAWG24/1, PVC, gri, cutie HSEKU424P0
Cablu U/UTP Cat.5e, 4x2xAWG24/1, PVC, albastru, tambur HSEKU424PB
Cablu U/UTP Cat.5e, 4x2xAWG24/1, LS0H, albastru, cutie HSEKU424H1
Cablu U/UTP Cat.5e, 4x2xAWG24/1, PE, de exterior, negru, cutie HSEKU424E3

w Cablu coaxial DIGI-SAT 3040


w Schrack-Info
Se foloseşte pentru antene satelit sau televiziune prin cablu, Clasa
A. 75Ω, 1.02mm / 4.60mm / 6.80mm, PVC, eficienţă ecranare:
110dB, ecranare triplă.

XC1609801 XC1609809

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ


Cablu coaxial DIGI-SAT 3040, 75 Ohm, 1,02/4,6/6,8mm Cu, triplu ecranat, 110dB, Clasa A, PVC alb, colac 100m,
se poate folosi ca rezervă pentru derulatorul XC1609809- XC1609801
Cablu coaxial DIGI-SAT 3040, 75 Ohm, 1,02/4,6/6,8mm Cu, triplu ecranat, 110dB, Clasa A, PVC alb, tambur 500m XC1609803
Cablu coaxial DIGI-SAT 3040,75 Ohm, 1,02/4,6/6,8mm Cu, triplu ecranat, 110dB, Clasa A, PVC alb,colac 100m, cu
derulator si curea pentru cărat XC1609809

Stoc depozit Viena Stoc depozit București Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău
IT_Kap_02_Toolless_RO_8:KAPITEL_02_AK1_korr 04.05.16 18:38 Seite 61

Sistemul modular TOOLLESS LINE Cat.6A, Cat.6, Cat.5e – STP & UTP

w Cablu coaxial DIGI-SAT 3030


w Schrack-Info
Se foloseşte pentru antene satelit sau televiziune prin cablu, Clasa A. 75Ω, 1.02mm / 4.60mm /
6.80mm, PVC, eficienţă ecranare: 100dB, ecranare triplă.

Pagina
61

XC1609901

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ


Cablu coaxial DIGI-SAT 3030, 75 Ohm, 1,02/4,6/6,8mm Cu, triplu ecranat, 110dB, Clasa A, PVC alb, colac 100m XC1609901
Cablu coaxial DIGI-SAT 3030, 75 Ohm, 1,02/4,6/6,8mm Cu, triplu ecranat, 110dB, Clasa A, PVC alb, tambur 500m XC1609903

w Cablu coaxial DIGI-SAT 3011


w Schrack-Info
Se foloseşte pentru antene satelit sau televiziune prin cablu, Clasa A. 75Ω, 1.13mm / 5.0mm / 6.8mm,
PE, eficienţă ecranare: 90dB, de exterior.

XC1601501

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ


Cablu coaxial DIGI-SAT 3011, 75 Ohm, 1,13/4,8/6,8mm OlCu, dublu ecranat, 90dB, Clasa A, PE negru, colac 100m XC1601501
Cablu coaxial DIGI-SAT 3011, 75 Ohm, 1,13/4,8/6,8mm OlCu, dublu ecranat, 90dB, Clasa A, PE negru, tambur
500m XC1601503

w Cablu coaxial DIGI-SAT 3010


w Schrack-Info
Se foloseşte pentru antene satelit sau televiziune prin cablu, Clasa A. 75Ω, 1.13mm / 4.80mm /
6.80mm, PVC, eficienţă ecranare: 95dB.

XC1609401

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ


Cablu coaxial DIGI-SAT 3010, 75 Ohm, 1,13/4,8/6,8mm Cu, dublu ecranat, 95dB, Clasa A, PVC alb, colac 100m XC1609401
Cablu coaxial DIGI-SAT 3010, 75 Ohm, 1,13/4,8/6,8mm Cu, dublu ecranat, 95dB, Clasa A, PVC alb, tambur 500m XC1609403
Cablu coaxial DIGI-SAT 3010, 75 Ohm, 1,13/4,8/6,8mm Cu, dublu ecranat, 95dB, Clasa A, LS0H alb, tambur 500m XC1609413

Stoc depozit Viena Stoc depozit București Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău
IT_Kap_02_Toolless_RO_8:KAPITEL_02_AK1_korr 04.05.16 18:38 Seite 62

Sistemul modular TOOLLESS LINE Cat.6A, Cat.6, Cat.5e – STP & UTP

w Cablu coaxial DIGI-SAT 3000


w Schrack-Info
Se foloseşte pentru antene satelit sau televiziune prin cablu, Clasa A. 75Ω, 1.02mm / 4.60mm /
6.60mm, PVC sau LS0H, eficienţă ecranare: 95dB.

Pagina
62

XC1608901

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ


Cablu coaxial DIGI-SAT 3000, 75 Ohm, 1,02/4,6/6,6mm OlCu, dublu ecranat, 90dB, Clasa A, PVC alb, colac 100m XC1608901
Cablu coaxial DIGI-SAT 3000, 75 Ohm, 1,02/4,6/6,6mm OlCu, dublu ecranat, 90dB, Clasa A, PVC alb, tambur
500m XC1608903
Cablu coaxial DIGI-SAT 3000, 75 Ohm, 1,0/4,6/6,6mm Cu, dublu ecranat, 95dB, Clasa A, LS0H, alb, colac 100m XC1608911
Cablu coaxial DIGI-SAT 3000, 75 Ohm, 1,0/4,6/6,6mm Cu, dublu ecranat, 95dB, Clasa A, LS0H, alb, tambur 500m XC1608913

w Conectori coaxiali F cu compresie

XC16004983 XC16005183 XC160051PE XC1600720

w Schrack-Info
XC16004983
• Pentru cabluri 1.0mm, DIGI-SAT 3000 (XC16089xx), DIGI-SAT 3030 (XC160990x) și DIGI-SAT 3040 (XC160980x))
XC16005183
• Pentru cabluri 1.1mm, DIGI-SAT 3010 (XC160940x)
XC160051PE
• Pentru cabluri din PE, DIGI-SAT 3011 (XC160150x)

XC1600720
• Pentru conectori cu compresie XC16004983, XC16005183 și XC160051PE

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ


Conector-F coaxial,cu compresie pentru cabluri 1.0mm DIGI-SAT 3000 (XC16089xx), DIGI-SAT 3030 (XC160990x)
and DIGI-SAT 3040 (XC160980x) XC16004983
Conector-F coaxial,cu compresie pentru cabluri 1.1mm DIGI-SAT 3010 (XC160940x) XC16005183
Conector-F coaxial,cu compresie pentru cabluri din PE DIGI-SAT 3011 (XC160150x) XC160051PE
Sculă compresie coaxial pentru conectori XC16004983, XC16005183 and XC160051PE XC1600720

Stoc depozit Viena Stoc depozit București Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău
IT_Kap_02_Toolless_RO_8:KAPITEL_02_AK1_korr 04.05.16 18:38 Seite 63

Sistemul modular TOOLLESS LINE Cat.6A, Cat.6, Cat.5e – STP & UTP

w Conectori coaxiali
w Schrack-Info
• Potrivite pentru cabluri coaxiale cu diametru dielectric în
intervalul 4.6 - 4.9 mm
• Potrivite pentru cabluri coaxiale cu diametru dielectric în
intervalul 6.6 - 6.8 mm Pagina
63

XC1600700 XC1600701

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ


Conector F-Tată cu înșurubare,pentru cablu coaxial 6.6-6.8mm XC1600700
Conector F PushOn pentru cablu coaxial 6.6-6.8mm XC1600701

w Adaptoare coaxiale

HS4HFBIS HS4HFBIB XC1600702

w Schrack-Info
• Adaptor mufă F și IEC
• Permite schimbarea între mufe tată / mamă
• 1 Set = 10 bucăţi

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ


Adaptor coaxial S4H, mamă F - tată IEC(coax), 10buc HS4HFBIS
Adaptor coaxial S4H, mamă F - mamă IEC(coax), 10buc HS4HFBIB
Cuplă prelungire cablu coaxial cu mufe F-Mamă la F-Mamă,drept XC1600702

w Scule pentru cabluri coaxiale

XC1600710-

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ


Clește dezizolat cablu coaxial XC160.. Cu diametre de 6.6-6.8mm și 11mm XC1600710

Stoc depozit Viena Stoc depozit București Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău
IT_Kap_02_Toolless_RO_8:KAPITEL_02_AK1_korr 04.05.16 18:38 Seite 64

Skladem v Praze – zaslání do 24 hodin Skladem v každém SCHRACK STORE – možnost osobního odběru
Stoc depozit
Skladem Viena logistickém skladuStoc
v centrálním depozit
– zaslání do București
96 hodin Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău
IT_Kap_03_LED Link_RO_8:KAPITEL_02_AK1_korr 04.05.16 18:52 Seite 65

Pagina
65

Sistemul modular LED LINK LINE


Cat.6A – STP
W Cuprins

Conectori .............................................................................................................. Pagina 68

Prize de date ...................................................................................................... Pagina 69

Adaptoare pentru șină DIN ...................................................................... Pagina 71

Patchpanel-uri .................................................................................................. Pagina 72

Cabluri de date preasamblate ................................................................ Pagina 77

Accesorii .............................................................................................................. Pagina 78

Patchcabluri ........................................................................................................ Pagina 79

Cabluri de date ................................................................................................ Pagina 83


IT_Kap_03_LED Link_RO_8:KAPITEL_02_AK1_korr 04.05.16 19:03 Seite 66

w LED LINK LINE w PRECONFECŢIONATE


IT_Kap_03_LED Link_RO_8:KAPITEL_02_AK1_korr 04.05.16 18:52 Seite 67

Sistemul modular LED LINK LINE


Pagina
Cat.6A – STP 67

LED LINK LINE de la SCHRACK TECHNIK este un sistem de


cablare de înaltă calitate destinat pentru birouri, centre de
calcul și industrie. Asamblarea este deosebit de simplă. Se
folosește o presă pentru sertizarea blocului de contacte pe
cablu. Apoi blocul de contact este introdus în conector și
conectorul blocat. Acesta stabilește o legătură permanentă ce
corespunde clasei EA pentru 10 Gigabit Ethernet. Conectorul
este conform Cat.6A. Ele sunt disponibile în două versiuni: cu
sau fără LED. Unealta Linkfinder se introduce în conectorul cu
LED. Cele două LEDuri din ambele capete ale cablului se
aprind, astfel făcând posibilă identificarea cablului. Blocul de
contact este disponibil în două variante: pentru cablu de
instalaţie (AWG24-AWG22, galben) și pentru cablu flexibil
(AWG27-AWG26, alb). Cablul preasamblat se livrează cu
protecţii pentru tragere montate pe ambele capete. Blocul de
contact cu protecţia la tragere este foarte compact ca atare
este doar cu un pic mai mare în diametru decât cablul în sine.
Cablul preasmblat este testat și inspectat înainte de expediere.
Se atașează raportul de test. SCHRACK TECHNIK ţine în stoc
cabluri preasamblate cu următoarele lungimi 15m, 20m, 25m,
30m, 35m, 40m, 45m, 50m, 60m, 70m, 80m și 90m.
IT_Kap_03_LED Link_RO_8:KAPITEL_02_AK1_korr 04.05.16 18:52 Seite 68

Sistemul modular LED LINK LINE Cat.6A – STP

w Module LED LINK LINE RJ45 ecranate Cat.6A 10GB în Schrack Format A (SFA)

Pagina
68
HSLMGMLI01 HSLMGOLI01

w Schrack-Info
Acest conector LED LINK LINE RJ45 este un modul în Schrack Format A (SFA) şi îndeplineşte cerinţele de performanţă pentru Cat.6A 10 Gigabit
Ethernet. Conectorii sunt disponibili în două versiuni: cu LED sau fără LED. Blocurile cu contacte sunt disponibile în două versiuni: pentru cabluri
de instalaţii (AWG24 - AWG22, galben) şi pentru cablu multifilar liţat (AWG27 - AWG26, alb). Mulţumită contactelor nou dezvoltate de pe
placa IDC, s-au obţinut contacte durabile în timp şi rezistente la vibraţii. Conectorul cu facilitatea de redeschidere şi reutilizare este fabricat din
zamac şi este acoperit galvanic cu nichel. Datorită construcţiei înguste permite o densitate mare de unităţi instalate în patchpanel. Conectorul
dispune de ecran de 360° şi are un capac antipraf. Se poate utiliza în reţele tip PoE şi PoE-plus.

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ


Cu LED
Jack LED LINK LINE RJ45 ecranat Cat.6A, cu LED, bloc contacte pentru cablu de instalaţie masiv (SFA) HSLMGMLI01
Jack LED LINK LINE RJ45 ecranat Cat.6A, cu LED, bloc contacte pentru cablu flexibil (SFA) HSLMGMLF01
Jack LED LINK LINE RJ45 ecranat Cat.6A, cu LED, fără bloc contacte (SFA) HSLMGML-01
Fără LED
Jack LED LINK LINE RJ45 ecranat Cat.6A, fără LED, bloc contacte pentru cablu de instalaţie masiv (SFA) HSLMGOLI01
Jack LED LINK LINE RJ45 ecranat Cat.6A, fără LED, bloc contacte pentru cablu flexibil (SFA) HSLMGOLF01
Jack LED LINK LINE RJ45 ecranat Cat.6A, fără LED, fără bloc contacte (SFA) HSLMGOL-01

Stoc depozit Viena Stoc depozit București Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău
IT_Kap_03_LED Link_RO_8:KAPITEL_02_AK1_korr 04.05.16 18:52 Seite 69

Sistemul modular LED LINK LINE Cat.6A – STP

w Rame suport pentru prize - neechipate şi doze 80x80mm pentru module în Schrack Format A (SFA)
şi Schrack Format B (SFB)

Pagina

HSED01UW2S HSED02UW2S HSED03UW2S HSED02UW1S


69
w Schrack-Info
Cadrul prizei de date este din zamac şi permite instalarea tuturor
modulelor SCHRACK în Schrack Format A (SFA) şi Schrack Format
B (SFB). Priza de date se livrează în culoarea RAL9010 şi este
montabilă încastrat în canal de cablu parapet respectiv în zidărie,
sau aplicat cu ajutorul dozelor de montaj aparente. Instalarea în
doze de pardoseală este posibilă doar pentru modelele înclinate,
prin ruperea a 2 urechi de fixare. Fiecare priză vine cu etichete de
inscripţionare. În furnitură mai este inclusă placa centrală (50 x 50
HSEDZBES HSEAP842WF
mm) şi rama (80 x 80 mm). Modelul de priză înclinată este dotată
cu capace de protecţie praf şi cu pin Fast On pentru împământare.
Eticheta de inscripţionare este disponibilă ca şi accesoriu separat.
Prizele se pot integra în programul de aparataj terminal prin
intermediul unor rame adaptoare.

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ


Ramă suport pentru 1 modul TOOLLESS LINE (SFA)(SFB), 80x80mm, înclinată, RAL9010 HSED01UW2S
Ramă suport pentru 2 module TOOLLESS LINE (SFA)(SFB), 80x80mm, înclinată, RAL9010 HSED02UW2S
Ramă suport pentru 3 module TOOLLESS LINE (SFA)(SFB), 80x80mm, înclinată, RAL9010 HSED03UW2S
Ramă suport pentru 2 module TOOLLESS LINE (SFA)(SFB), 80x80mm, dreaptă, RAL9010 HSED02UW1S
Etichetă insrcipţionare+şuruburi pentru HSED0xUWyS, TOOLLESS HSEDZBES
Doză PT pentru HSED0xUWxS, HSEDx2UWxF, L=80 x Î=40 x A=80mm, RAL9010 HSEAP842WF

w Integrarea aparatelor în seria de aparataj terminal de la Schrack Technik


w Schrack-Info
Integrarea aparatelor în seria de aparataj terminal de la Schrack Technik

VISIO 50 1 modul SFA 2 module SFA


Placă suport bucșă EV104005 EV104005
Placă centrală 50x50mm EV104003 EV104004
Ramă 80x80mm EV105001 EV105001
Doză aplicată - -

VISIO 45 1 modul SFA 2 module SFA


Placă suport bucșă ET105002 ET105004
Placă centrală 45x22,5mm ET102017 ET102017 (2x)
Ramă 80x80mm ET105010 ET105014
Doză aplicată - -

ELSO 1 modul SFA 2 module SFA


Placă suport bucșă, placă centrală
HSED01UW2S HSED02UW2S
50x50mm
Ramă distanţoare EL203084 EL203084
Ramă 80x80mm Fashion EL204104 EL204104
Ramă 80x80mm Scala EL204114 EL204114
Ramă 80x80mm Riva EL204124 EL204124
Doză aplicată Fashion EL234114 1) EL234114 1)
1) Rama 80x80mm Fashion EL204104 nu este necesară

Stoc depozit Viena Stoc depozit București Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău
IT_Kap_03_LED Link_RO_8:KAPITEL_02_AK1_korr 04.05.16 18:52 Seite 70

Sistemul modular LED LINK LINE Cat.6A – STP

w Doze goale montaj aplicat IP44 pentru module Schrack Format A (SFA) şi Schrack Format B (SFB)

Pagina
70
HSEIP44APT HSEIP44AKT HSEIP44AUT

w Schrack-Info
Doza aplicată IP44 în combinaţie cu insertul adaptor IP44 permite instalarea tuturor modulelor SCHRACK în Schrack Format A (SFA) şi Schrack
Format B (SFB). Priza de date se livrează în culoarea RAL7035 (gri deschis). Pentru a reduce solicitarea mecanică a dozei, recomandăm
folosirea presetupelor M25/ 2x8, potrivite pentru două cabluri cu diametre între 3mm şi 8mm.

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ


Doză date cu suport și capac IP44, PT, cu încuietoare HSEIP44APT
Presetupă IP44 M25 pentru 2 cabluri de 3-8mm HSEIP44AKT
Adaptor pentru 2 module TOOLLESS LINE (SFA)(SFB) , pentru doze IP44 HSEIP44AUT

Stoc depozit Viena Stoc depozit București Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău
IT_Kap_03_LED Link_RO_8:KAPITEL_02_AK1_korr 04.05.16 18:52 Seite 71

Sistemul modular LED LINK LINE Cat.6A – STP

w Doze goale montaj îngropat IP44 pentru module Schrack Format A (SFA) şi Schrack Format B (SFB)

Pagina
HSEIP44UPT HSEIP44UDT HSEIP44AUT
71
w Schrack-Info
Doza îngropată IP44 în combinaţie cu insertul adaptor IP44 permite instalarea tuturor modulelor SCHRACK în Schrack Format A (SFA)
şi Schrack Format B (SFB). Priza de date se livrează în culoarea RAL7035 (gri deschis). Pentru a obţine o doză îngropată completă se va
comanda doza îngropată şi capacul aferent.

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ


Ramă suport cu capac IP44, ST, cu încuietoare HSEIP44UPT
Doză IP44 , ST, pentru suport IP44 HSEIP44UPT HSEIP44UDT
Adaptor pentru 2 module TOOLLESS LINE (SFA)(SFB) , pentru doze IP44 HSEIP44AUT

w Adaptor 1 modul cu montaj pe şină DIN - pentru module Schrack Format A (SFA) şi Schrack
Format B (SFB)
w Schrack-Info
Adaptorul pentru montaj pe şină omega permite instalarea tuturor
modulelor SCHRACK în Schrack Format A (SFA) şi Schrack Format
B (SFB). Adaptorul se livrează în culoarea RAL7035 (gri deschis).
Lăţimea aparatului este de 1 unitate (apriximativ 17,5mm).
Conectorii ecranaţi RJ45 fac contactul la pământ printr-un pin
elastic înglobat în carcasa aparatului. Adaptorul este echipat cu
etichete de hârtie inscripţionabile în spatele unui ecran transparent.
Fiecare adaptor pe şină DIN se livrează împreună cu o placă
HSERH010GS HSERH010GS
pentru acoperire laterală. Această placă se foloseşte pentru a
închide ultimul adaptor pe dreapta dintr-un şir.

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ


Adaptor pentru șină omega pentru 1 modul TOOLLESS LINE (SFA)(SFB) HSERH010GS

Stoc depozit Viena Stoc depozit București Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău
IT_Kap_03_LED Link_RO_8:KAPITEL_02_AK1_korr 04.05.16 18:52 Seite 72

Sistemul modular LED LINK LINE Cat.6A – STP

w Patchpanel 19” gol pentru module Schrack Format A (SFA) şi Schrack Format B (SFB)

Pagina
HSER0240GS HSER0480GS
72
w Schrack-Info
Aceste patchpanel-uri de 19’’ permit instalarea tuturor modulelor SCHRACK în Schrack Format A
(SFA) şi Schrack Format B (SFB). Ele se livrează în culoarea RAL7035 (gri deschis). Incluse în furnitură
sunt materiale pentru montaj (coliere pentru mănunchiuri de conductoare, piuliţe clipsabile cu şuruburi
aferente, conductor de împământare sertizat) şi o bară preperforată pentru susţinere cabluri în partea
dorsală.

HSEMRZ01WF

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ


Patchpanel 19” gol pentru 24 module TOOLLESS LINE (SFA)(SFB) ,1U,RAL7035 HSER0240GS
Patchpanel 19” gol pentru 48 module TOOLLESS LINE (SFA)(SFB) ,2U,RAL7035 HSER0480GS
Mască oarbă pentru porturi TOOLLESS LINE neutilizate, RAL9010 HSEMRZ01WF

w Patchpanel 10” gol pentru module Schrack Format A (SFA) şi Schrack Format B (SFB)
w Schrack-Info
Aceste patchpanel-uri de 10’’ permit instalarea tuturor modulelor SCHRACK în Schrack Format A
(SFA) şi Schrack Format B (SFB). Ele se livrează în culoarea RAL7035 (gri deschis). Incluse în furnitură
sunt materiale pentru montaj (coliere pentru mănunchiuri de conductoare, piuliţe clipsabile cu şuruburi
aferente, conductor de împământare sertizat) şi o bară preperforată pentru susţinere cabluri în partea
dorsală.

HSER0120GS

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ


Patchpanel 10” gol pentru 12 module TOOLLESS LINE (SFA)(SFB), 1U, RAL7035 HSER0120GS

Stoc depozit Viena Stoc depozit București Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău
IT_Kap_03_LED Link_RO_8:KAPITEL_02_AK1_korr 04.05.16 18:52 Seite 73

Sistemul modular LED LINK LINE Cat.6A – STP

w Patchpanel Desktop gol pentru module Schrack Format A (SFA) şi Schrack Format B (SFB)
w Schrack-Info
Aceste patchpanel-uri desktop permit instalarea tuturor modulelor
SCHRACK în Schrack Format A (SFA) şi Schrack Format B (SFB).
Ele se livrează în culoarea RAL7035 (gri deschis). Patchpanelul se
poate fixa pe perete. Accesoriu comandabil este setul adaptor (1
set = 2 bucăţi), cu ajutorul căruia patchpanelul se poate fixa pe
şina DIN.

Pagina
HSER0080GV HSERHUTADA
73

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ


Patchpanel desktop/aplicat pentru 8 module TOOLLESS LINE (SFA)(SFB), RAL7035 HSER0080GV
Adaptor montaj pe şină omega pentru HSERG086GV/HSER0080GV HSERHUTADA

Stoc depozit Viena Stoc depozit București Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău
IT_Kap_03_LED Link_RO_8:KAPITEL_02_AK1_korr 04.05.16 18:52 Seite 74

Sistemul modular LED LINK LINE Cat.6A – STP

w Patchpaneluri LED LINK LINE RJ45 ecranate Cat.6A 10GB

Pagina
HSLP24GMLI HSLP48GMLI
74
w Schrack-Info
Aceste patchpanel-uri LED LINK LINE de 19’’ sunt echipate cu conectori RJ45 şi îndeplinesc cerinţele de performanţă pentru Cat.6A 10 Gigabit
Ethernet. Ele se livrează în culoarea RAL7035 (gri deschis). Incluse în furnitură sunt materiale pentru montaj (coliere pentru mănunchiuri de
conductoare, piuliţe clipsabile cu şuruburi aferente, conductor de împământare sertizat) şi o bară preperforată pentru susţinere cabluri în
partea dorsală. Patchpanel-ul se poate livra cu 24 sau 48 porturi având înălţime 1U. Conectorii sunt disponibili în două versiuni: cu LED
sau fără LED. Blocurile cu contacte sunt disponibile în două versiuni: pentru cabluri de instalaţii (AWG24 - AWG22, galben) şi pentru cablu
multifilar liţat (AWG27 - AWG26, alb).

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ


Cu LED
Patchpanel LED LINK LINE 24xRJ45 ecranat Cat.6A, cu LED, 24x bloc contacte pentru cablu de instalaţie masiv, 19”, 1U,
RAL7035 HSLP24GMLI
Patchpanel LED LINK LINE 24xRJ45 ecranat Cat.6A, cu LED, 24x bloc contacte pentru cablu flexibil, 19”, 1U, RAL7035 HSLP24GMLF
Patchpanel LED LINK LINE 24xRJ45 ecranat Cat.6A, cu LED, fără bloc contacte, 19”, 1U, RAL7035 HSLP24GML
Patchpanel LED LINK LINE 48xRJ45 ecranat Cat.6A, cu LED, 48x bloc contacte pentru cablu de instalaţie masiv, 19”, 1U,
RAL7035 HSLP48GMLI
Patchpanel LED LINK LINE 48xRJ45 ecranat Cat.6A, cu LED, 48x bloc contacte pentru cablu flexibil, 19”, 1U, RAL7035 HSLP48GMLF
Patchpanel LED LINK LINE 48xRJ45 ecranat Cat.6A, cu LED, fără bloc contacte, 19”, 1U, RAL7035 HSLP48GML
Fără LED
Patchpanel LED LINK LINE 24xRJ45 ecranat Cat.6A, w/o LED, 24x bloc contacte pentru cablu de instalaţie masiv, 19”,
1U, RAL7035 HSLP24GOLI
Patchpanel LED LINK LINE 24xRJ45 ecranat Cat.6A, fără LED, 24x bloc contacte pentru cablu flexibil, 19”, 1U, RAL7035 HSLP24GOLF
Patchpanel LED LINK LINE 24xRJ45 ecranat Cat.6A, fără LED, fără bloc contacte, 19”, 1U, RAL7035 HSLP24GOL
Patchpanel LED LINK LINE 48xRJ45 ecranat Cat.6A, fără LED, 48x bloc contacte pentru cablu de instalaţie masiv, 19”,
1U, RAL7035 HSLP48GOLI
Patchpanel LED LINK LINE 48xRJ45 ecranat Cat.6A, fără LED, 48x bloc contacte pentru cablu flexibil, 19”, 1U, RAL7035 HSLP48GOLF
Patchpanel LED LINK LINE 48xRJ45 ecranat Cat.6A, fără LED, fără bloc contacte, 19”, 1U, RAL7035 HSLP48GOL

Stoc depozit Viena Stoc depozit București Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău
IT_Kap_03_LED Link_RO_8:KAPITEL_02_AK1_korr 04.05.16 18:52 Seite 75

Sistemul modular LED LINK LINE Cat.6A – STP

w LED LINK LINE Consolidations Points RJ45 ecranat Cat.6A 10GB


w Schrack-Info
Acest consolidation point LED LINK LINE este echipat cu conectori
RJ45 şi îndeplineşte cerinţele de performanţă pentru Cat.6A 10
Gigabit Ethernet. El se livrează în culoarea RAL7035 (gri deschis)
în furnitură fiind inclus şi capacul. Incluse în furnitură sunt materiale
pentru montaj (coliere pentru mănunchiuri de conductoare,
conductor de împământare sertizat) şi o bară preperforată
pentru susţinere cabluri în partea dorsală. Consolidation point se
poate livra cu 6 (105 x 40 x 112mm) sau 12 (195 x 40 x112mm)
conectori. Conectorii sunt disponibili în două versiuni: cu LED sau
Pagina
HSLS06GMLI HSLS12GMLI
fără LED. Blocurile cu contacte sunt disponibile în două versiuni: 75
pentru cabluri de instalaţii (AWG24 - AWG22, galben) şi pentru
cablu multifilar liţat (AWG27 - AWG26, alb).

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ


Cu LED
Consolidationpoint LED LINK LINE 6xRJ45 ecranat Cat.6A, cu LED, 6x bloc contacte pentru cablu de instalaţie masiv, RAL
7035 HSLS06GMLI
Consolidationpoint LED LINK LINE 6xRJ45 ecranat Cat.6A, cu LED, 6x bloc contacte pentru cablu flexibil, RAL 7035 HSLS06GMLF
Consolidationpoint LED LINK LINE 6xRJ45 ecranat Cat.6A, cu LED, fără bloc contacte, RAL 7035 HSLS06GML
Consolidationpoint LED LINK LINE 12xRJ45 ecranat Cat.6A, cu LED, 12xbloc contacte pentru cablu de instalaţie masiv,
RAL 7035 HSLS12GMLI
Consolidationpoint LED LINK LINE 12xRJ45 ecranat Cat.6A, cu LED, 12x bloc contacte pentru cablu flexibil, RAL 7035 HSLS12GMLF
Consolidationpoint LED LINK LINE 12xRJ45 ecranat Cat.6A, cu LED, fără bloc contacte, RAL 7035 HSLS12GML
Fără LED
Consolidationpoint LED LINK LINE 6xRJ45 ecranat Cat.6A, fără LED, 6x bloc contacte pentru cablu de instalaţie masiv,
RAL 7035 HSLS06GOLI
Consolidationpoint LED LINK LINE 6xRJ45 ecranat Cat.6A, fără LED, 6x bloc contacte pentru cablu flexibil, RAL 7035 HSLS06GOLF
Consolidationpoint LED LINK LINE 6xRJ45 ecranat Cat.6A, fără LED, fără bloc contacte, RAL 7035 HSLS06GOL
Consolidationpoint LED LINK LINE 12xRJ45 ecranat Cat.6A, fără LED, 12xbloc contacte pentru cablu de instalaţie masiv,
RAL 7035 HSLS12GOLI
Consolidationpoint LED LINK LINE 12xRJ45 ecranat Cat.6A, fără LED, 12xbloc contacte pentru cablu flexibil, RAL 7035 HSLS12GOLF
Consolidationpoint LED LINK LINE 12xRJ45 ecranat Cat.6A, fără LED, fără bloc contacte, RAL 7035 HSLS12GOL

Stoc depozit Viena Stoc depozit București Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău
IT_Kap_03_LED Link_RO_8:KAPITEL_02_AK1_korr 04.05.16 18:52 Seite 76

Sistemul modular LED LINK LINE Cat.6A – STP

w Șasiuri pentru module LED LINK LINE

Pagina
76
HSLET HSLETK HSLEB

w Schrack-Info
Aceşti suporţi modulari LED LINK LINE sunt proiectaţi a fi utilizaţi împreună cu module glisante LED LINK LINE. Ei se livrează în culoarea
RAL7035 (gri deschis). Incluse în furnitură sunt materiale pentru montaj (coliere pentru mănunchiuri de conductoare, piuliţe clipsabile cu
şuruburi aferente, conductor de împământare sertizat). Suporţii sunt livrabili cu sau fără ghidaj cabluri. Locaşul modulelor nefolosite se poate
acoperi cu măşti oarbe.

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ


Modul Rack 12x module LED LINK LINE, 3U, RAL7035 HSLET
Modul Rack 12x module LED LINK LINE, cu ghidaj cable, 4U, RAL7035 HSLETK
Modul panou orb LED LINK LINE, RAL7035 HSLEB

w Module glisante pentru LED LINK LINE RJ45 ecranat Cat.6A 10GB

HSLE06GMLI

w Schrack-Info
Aceste module glisante LED LINK LINE sunt echipate cu conectori RJ45 şi îndeplinesc cerinţele de performanţă pentru Cat.6A 10 Gigabit
Ethernet. Ele se livrează în culoarea RAL7035 (gri deschis). Incluse în furnitură sunt materiale pentru montaj (coliere pentru mănunchiuri de
conductoare, şuruburi) şi o bară preperforată pentru susţinere cabluri în partea dorsală. Modulele glisante se livrează cu 6 conectori instalaţi.
Conectorii sunt disponibili în două versiuni: cu LED sau fără LED. Blocurile cu contacte sunt disponibile în două versiuni: pentru cabluri de
instalaţii (AWG24 - AWG22, galben) şi pentru cablu multifilar liţat (AWG27 - AWG26, alb).

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ


Cu LED
Modul LED LINK LINE 6xRJ45 ecranat, Cat.6A, cu LED, 6x bloc contacte pentru cablu de instalaţie masiv, RAL7035 HSLE06GMLI
Modul LED LINK LINE 6xRJ45 ecranat, Cat.6A, cu LED, 6x bloc contacte pentru cablu flexibil, RAL7035 HSLE06GMLF
Modul LED LINK LINE 6xRJ45 ecranat, Cat.6A, cu LED, fără bloc contacte, RAL7035 HSLE06GML
Fără LED
Modul LED LINK LINE 6xRJ45 ecranat, Cat.6A, fără LED, 6x bloc contacte pentru cablu de instalaţie masiv, RAL7035 HSLE06GOLI
Modul LED LINK LINE 6xRJ45 ecranat, Cat.6A, fără LED, 6x bloc contacte pentru cablu flexibil, RAL7035 HSLE06GOLF
Modul LED LINK LINE 6xRJ45 ecranat, Cat.6A, fără LED, fără bloc contacte, RAL7035 HSLE06GOL

Stoc depozit Viena Stoc depozit București Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău
IT_Kap_03_LED Link_RO_8:KAPITEL_02_AK1_korr 04.05.16 18:52 Seite 77

Sistemul modular LED LINK LINE Cat.6A – STP

w Module glisante pentru fibră optică LED LINK LINE


w Schrack-Info
La cerere putem livra şi module glisante cu conectori de fibră optică Multimode sau Singlemode cu 6 x
LC duplex, 6 x SC duplex, 12 x ST simplex sau 12 x FC simplex.

Pagina
77
HSLELWL

LA CERERE

w Cabluri de date preasamblate LED LINK LINE

HSLVI7G15

w Schrack-Info
Aceste cabluri pentru instalaţii preasamblate LED LINK LINE sunt confecţionate din cablul HSEKP423HB S/FTP Cat.7 AWG23 1.000 MHz
şi îndeplinesc cerinţele de performanţă pentru Clasa EA. Ele se livrează în culoarea RAL5015 (albastru). Aceste cabluri pentru instalaţii
preasamblate au blocure de contacte (AWG24 - AWG22, galben) montate la ambele capete. La ambele capete au protecţii la tras prin tub
respectiv sunt marcate cu numere de serie. Protocolul de test este anexat la fiecare ansamblu. Cablurile preasamblate se livrează fără conectori
montaţi. Conectorii vor fi aleşi în funcţie de necesităţi cu sau fără LED şi se vor comanda separat.

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ


Cablu preasamblat LED LINK LINE, C7/AWG23, 2xbloc contacte, 2xProtector tragere 15m, fără Jack HSLVI7G15
Cablu preasamblat LED LINK LINE, C7/AWG23, 2xbloc contacte, 2xProtector tragere 20m, fără Jack HSLVI7G20
Cablu preasamblat LED LINK LINE, C7/AWG23, 2xbloc contacte, 2xProtector tragere 25m, fără Jack HSLVI7G25
Cablu preasamblat LED LINK LINE, C7/AWG23, 2xbloc contacte, 2xProtector tragere 30m, fără Jack HSLVI7G30
Cablu preasamblat LED LINK LINE, C7/AWG23, 2xbloc contacte, 2xProtector tragere 35m, fără Jack HSLVI7G35
Cablu preasamblat LED LINK LINE, C7/AWG23, 2xbloc contacte, 2xProtector tragere 40m, fără Jack HSLVI7G40
Cablu preasamblat LED LINK LINE, C7/AWG23, 2xbloc contacte, 2xProtector tragere 45m, fără Jack HSLVI7G45
Cablu preasamblat LED LINK LINE, C7/AWG23, 2xbloc contacte, 2xProtector tragere 50m, fără Jack HSLVI7G50
Cablu preasamblat LED LINK LINE, C7/AWG23, 2xbloc contacte, 2xProtector tragere 60m, fără Jack HSLVI7G60
Cablu preasamblat LED LINK LINE, C7/AWG23, 2xbloc contacte, 2xProtector tragere 70m, fără Jack HSLVI7G70
Cablu preasamblat LED LINK LINE, C7/AWG23, 2xbloc contacte, 2xProtector tragere 80m, fără Jack HSLVI7G80

Stoc depozit Viena Stoc depozit București Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău
IT_Kap_03_LED Link_RO_8:KAPITEL_02_AK1_korr 04.05.16 18:52 Seite 78

Sistemul modular LED LINK LINE Cat.6A – STP

w Accesorii pentru sistemul LED LINK LINE

Pagina
HSLKBI24 HSLKBF24 HSLKG HSLTOOL01
78

HSLTOOL02 HSLTOOL03 HSLTOOL04

w Schrack-Info
Blocurile cu contacte LED LINK LINE sunt disponibile în două versiuni: pentru cabluri de instalaţii (AWG24 - AWG22, galben) și pentru cablu
multifilar liţat (AWG27 - AWG26, alb).
• Cuplorul LED LINK LINE se folosește la prelungirea unui cablu existent.
• Unealta LED LINK LINE Linkfinder este o sursă de curent ce activează LED-urile din conectori sau cuplori.
• Cleștele LED LINK LINE este folosit pentru sertizarea blocului de contacte.
• Protecţia la tragere LED LINK LINE folosește la protejarea blocului cu contacte.
• Unealta pentru demontare LED LINK LINE se folosește la redeschiderea conectorilor.

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ


Bloc contacte pentru cablu de instalaţie masiv LED LINK LINE, galben, 24 buc. HSLKBI--24
Bloc contacte pentru cablu flexibil LED LINK LINE, alb, 24 buc. HSLKBF--24
Modul cuplă ecranat Cat.6A LED LINK LINE, include bloc contacte pentru cablu de instalaţie masiv HSLKG
Sculă identificare LED LINK LINE HSLTOOL01
Cleşte de sertizat LED LINK LINE HSLTOOL02
Element de protecţie la tragere LED LINK LINE, 24 bucăţi HSLTOOL03
Sculă demontat legătură LED LINK LINE HSLTOOL04
Cleşte oblic plat pentru conductoare 1,3mm HTOOL00002
Cleşte oblic plat pentru conductoare 1,0mm HTOOL00003
Clește pentru dezizolat cabluri Cat.5/6/7 ( pentru manta exterioară ) HTOOL00004
Sculă pentru dezizolat cabluri Cat.5/6/7 ( pentru manta exterioară și folie ) HTOOL00005

Stoc depozit Viena Stoc depozit București Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău
IT_Kap_03_LED Link_RO_8:KAPITEL_02_AK1_korr 04.05.16 18:52 Seite 79

Sistemul modular LED LINK LINE Cat.6A – STP

W Patchcabluri cu LED RJ45 ecranate Cat.6 A (Patchcablu de sistem clasa E A)

W SCHRACK-INFO
Pe parcursul proiectării și instalării unui sistem de cablare structurată se investește foarte mult timp pentru găsirea structurii
corecte. La punerea în funcţiune, toate patchcablurile în dulapul de cablare structurată sunt documentate clar și în detaliu.
Atribuirea este clară. Cu trecerea timpului necesităţile se schimbă și sctructura trebuie ajustată în consecinţă. Documentaţia de
obicei rămâne neschimbată iar atribuirea rezultă a fi un "haos pur". În special când se fac legături dintr-un dulap în altul (cum
deseori se întâmplă în centre de calcul), devine aproape imposibil să se găsească ambele capete al unui patchcablu.
Rezultatul: pierdere de timp și frecvent și pierdere de date datorită deconectării patchcablului nepotrivit.
Pagina
Soluţia: Patchcablul SCHRACK LED folosit împreună cu unealta Patchfinder. Deconectarea unui patchcablu eronat aparţine
trecutului. De asemenea chiar și după multe reconfigurări, identificarea patchcablurilor rămâne simplă și 100 % corectă. 79

Patchcablul SCHRACK LED este destinat transferului de date de


până la 10 Gigabit Ethernet și lăţime de bandă de 500 MHz.

Patchcablul SCHRACK LED cu funcţia luminoasă împreună cu


unealta Patchfinder (Cod comandă: HLEDTOOL) "aduce lumina"
în dulapul de date. Pe latura spate al conectorului LED patch-
cord, sunt două contacte pentru unealta Patchfinder.

Când se conectează unealta Patchfinder la aceste contacte,


manșoanele protectoare din cele două capete ale patchcablului
se iluminează în roșu. Transmisia de date binenţeles nu este
afectată. Pentru a identifica optim circuitele sunt trei moduri de
funcţionare: lumină continuă, pâlpâire rară sau deasă. Acesta
facilitează găsirea rapidă al capătului patchcablului chiar și în
apropierea unui port din switch care pâlpâie.

Adiţional, pentru o identificare mai ușoară se folosesc etichete


colorate clipsabile (Cod comandă: HLEDCLIPx). Folosind aceste
etichete, diferitele servicii pot fi marcate cu roșu, albastru, verde
și galben după necesităţi.
IT_Kap_03_LED Link_RO_8:KAPITEL_02_AK1_korr 04.05.16 18:52 Seite 80

Sistemul modular LED LINK LINE Cat.6A – STP

w Patchcabluri cu LED RJ45 - ecranate Cat.6A 10GB (Patchcabluri de sistem Clasa EA)

Pagina
80
H6GSG02K0G H6GSG02K0G H6GSB02K0B H6GSR02K0R

w Schrack-Info
Patchcabluri pentru uz generic în sisteme de cablare structurată.
Utilizabile în toate tipurile de aplicaţii de la Clasa D la Clasa EA
(de ex. 10GBase-T, 1000Base-T, 100Base-TX, ATM) precum şi
VoIP, PoE. Pe conectorii RJ45 din capetele patchcablului cu LED
se găsesc pe fiecare câte două orificii cu contact pentru unealta
Patchfinder. Când se conectează unealta Patchfinder la aceste
contacte, manşoanele protectoare din cele două capete ale
patchcablului cu LED luminează, astfel ajutând la identificarea
H6GSY02K0Y H6GSU02K0U
conexiunii. Transmisia de date rămâne stabilă şi nu este afectată
pe durata procedurii de identificare luminoasă. Corespondenţa
contactelor este 1:1

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ


Gri
Patchcablu Cat.6A cu LED ecranat RJ45 gri 10GB, LS0H, 0,33m H6GSG00K3G
Patchcablu Cat.6A cu LED ecranat RJ45 gri 10GB, LS0H, 0,5m H6GSG00K5G
Patchcablu Cat.6A cu LED ecranat RJ45 gri 10GB, LS0H, 1,0m H6GSG01K0G
Patchcablu Cat.6A cu LED ecranat RJ45 gri 10GB, LS0H, 2,0m H6GSG02K0G
Patchcablu Cat.6A cu LED ecranat RJ45 gri 10GB, LS0H, 3,0m H6GSG03K0G
Patchcablu Cat.6A cu LED ecranat RJ45 gri 10GB, LS0H, 5m H6GSG05K0G
Patchcablu Cat.6A cu LED ecranat RJ45 gri 10GB, LS0H, 7m H6GSG07K0G
Patchcablu Cat.6A cu LED ecranat RJ45 gri 10GB, LS0H, 10m H6GSG10K0G
Patchcablu Cat.6A cu LED ecranat RJ45 gri 10GB, LS0H, 15m H6GSG15K0G
Patchcablu Cat.6A cu LED ecranat RJ45 gri 10GB, LS0H, 20m H6GSG20K0G
Patchcablu Cat.6A cu LED ecranat RJ45 gri 10GB, LS0H, 30m H6GSG30K0G
Patchcablu Cat.6A cu LED ecranat RJ45 gri 10GB, LS0H, 50m H6GSG50K0G
Albastru
Patchcablu Cat.6A cu LED ecranat RJ45 albastru 10GB, LS0H, 0,5m H6GSB00K5B
Patchcablu Cat.6A cu LED ecranat RJ45 albastru 10GB, LS0H, 1m H6GSB01K0B
Patchcablu Cat.6A cu LED ecranat RJ45 albastru 10GB, LS0H, 2m H6GSB02K0B
Patchcablu Cat.6A cu LED ecranat RJ45 albastru 10GB, LS0H, 3m H6GSB03K0B
Patchcablu Cat.6A cu LED ecranat RJ45 albastru 10GB, LS0H, 5m H6GSB05K0B
Patchcablu Cat.6A cu LED ecranat RJ45 albastru 10GB, LS0H, 7m H6GSB07K0B
Patchcablu Cat.6A cu LED ecranat RJ45 albastru 10GB, LS0H, 10m H6GSB10K0B
Roşu
Patchcablu Cat.6A cu LED ecranat RJ45 roşu 10GB, LS0H, 0,5m H6GSR00K5R
Patchcablu Cat.6A cu LED ecranat RJ45 roşu 10GB, LS0H, 1m H6GSR01K0R
Patchcablu Cat.6A cu LED ecranat RJ45 roşu 10GB, LS0H, 2m H6GSR02K0R
Patchcablu Cat.6A cu LED ecranat RJ45 roşu 10GB, LS0H, 3m H6GSR03K0R
Patchcablu Cat.6A cu LED ecranat RJ45 roşu 10GB, LS0H, 5m H6GSR05K0R

Stoc depozit Viena Stoc depozit București Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău
IT_Kap_03_LED Link_RO_8:KAPITEL_02_AK1_korr 04.05.16 18:52 Seite 81

Sistemul modular LED LINK LINE Cat.6A – STP

w Patchcabluri cu LED RJ45 - ecranate Cat.6A 10GB (Patchcabluri de sistem Clasa EA)
DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ
Roşu
Patchcablu Cat.6A cu LED ecranat RJ45 roşu 10GB, LS0H, 7m H6GSR07K0R
Patchcablu Cat.6A cu LED ecranat RJ45 roşu 10GB, LS0H, 10m H6GSR10K0R
Galben
Patchcablu Cat.6A cu LED ecranat RJ45 galben 10GB, LS0H, 0,5m H6GSY00K5Y
Patchcablu Cat.6A cu LED ecranat RJ45 galben 10GB, LS0H,1m H6GSY01K0Y
Patchcablu Cat.6A cu LED ecranat RJ45 galben 10GB, LS0H,2m H6GSY02K0Y
Pagina
Patchcablu Cat.6A cu LED ecranat RJ45 galben 10GB, LS0H,3m H6GSY03K0Y
Patchcablu Cat.6A cu LED ecranat RJ45 galben 10GB, LS0H, 5m H6GSY05K0Y
81
Patchcablu Cat.6A cu LED ecranat RJ45 galben 10GB, LS0H, 7m H6GSY07K0Y
Patchcablu Cat.6A cu LED ecranat RJ45 galben 10GB, LS0H, 10m H6GSY10K0Y
Verde
Patchcablu Cat.6A cu LED ecranat RJ45 verde 10GB, LS0H, 0,5m H6GSU00K5U
Patchcablu Cat.6A cu LED ecranat RJ45 verde 10GB, LS0H, 1m H6GSU01K0U
Patchcablu Cat.6A cu LED ecranat RJ45 verde 10GB, LS0H, 2m H6GSU02K0U
Patchcablu Cat.6A cu LED ecranat RJ45 verde 10GB, LS0H, 3m H6GSU03K0U
Patchcablu Cat.6A cu LED ecranat RJ45 verde 10GB, LS0H, 5m H6GSU05K0U
Patchcablu Cat.6A cu LED ecranat RJ45 verde 10GB, LS0H, 7m H6GSU07K0U
Patchcablu Cat.6A cu LED ecranat RJ45 verde 10GB, LS0H, 10m H6GSU10K0U
Albastru-Aqua
Patchcablu Cat.6A cu LED ecranat RJ45 albastru-aqua 10GB, LS0H, 0,5m H6GSA00K5A
Patchcablu Cat.6A cu LED ecranat RJ45 albastru-aqua 10GB, LS0H, 1m H6GSA01K0A
Patchcablu Cat.6A cu LED ecranat RJ45 albastru-aqua 10GB, LS0H, 2m H6GSA02K0A
Patchcablu Cat.6A cu LED ecranat RJ45 albastru-aqua 10GB, LS0H, 3m H6GSA03K0A
Patchcablu Cat.6A cu LED ecranat RJ45 albastru-aqua 10GB, LS0H, 5m H6GSA05K0A
Patchcablu Cat.6A cu LED ecranat RJ45 albastru-aqua 10GB, LS0H, 7m H6GSA07K0A
Patchcablu Cat.6A cu LED ecranat RJ45 albastru-aqua 10GB, LS0H, 10m H6GSA10K0A

Stoc depozit Viena Stoc depozit București Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău
IT_Kap_03_LED Link_RO_8:KAPITEL_02_AK1_korr 04.05.16 18:52 Seite 82

Sistemul modular LED LINK LINE Cat.6A – STP

w Sculă identificare pentru Patchcabluri cu LED


w Schrack-Info
Unealta Patchfinder este o sursă de curent ce activează LED-urile din cele două capete a patchcablului.
Trei moduri de operare sunt disponibile: lumină permanentă, pâlpâire rară sau deasă. O protecţie
mecanică împiedică circulaţia tensiunii pe cale inversă. Bateriile pentru operare sunt incluse (4 x LR41).

Pagina
82
HLEDTOOL

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ


Sculă identificare pentru Patchcablu cu LED H6G(U)SxxxK0x HLEDTOOL

w Plăcuţe marcare colorate pentru Patchcabluri cu LED

HLEDCLIPB HLEDCLIPR HLEDCLIPY HLEDCLIPU

w Schrack-Info
Adiţional, pentru o identificare mai uşoară se folosesc etichete clipsabile de culori diferite. Diferitele servicii se pot marca în culorile albastru,
roşu, galben şi verde.

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ


Set plăcuţă marcare albastru Patchcord cu LED (100 buc) HLEDCLIPB
Set plăcuţă marcare roşu Patchcord cu LED (100 buc) HLEDCLIPR
Set plăcuţă marcare galben Patchcord cu LED (100 buc) HLEDCLIPY
Set plăcuţă marcare verde Patchcord cu LED (100 buc) HLEDCLIPU

Stoc depozit Viena Stoc depozit București Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău
IT_Kap_03_LED Link_RO_8:KAPITEL_02_AK1_korr 04.05.16 18:52 Seite 83

Sistemul modular LED LINK LINE Cat.6A – STP

w Cabluri de date S/FTP Cat.7A 1200 MHz


w Schrack-Info
Cabluri de instalaţii de uz generic în sisteme de cablare structurată.
Utilizabile în toate tipurile de aplicaţii de la Clasa D la Clasa Fa
(de ex. 10GBase-T, 1000Base-T, 100Base-TX, ATM) precum şi
VoIP, PoE.

Pagina
83
HSEKP422HB HSEKP822HB

Standarde: IEC 11801, EN 50173-1


Cat.7A conform IEC 61156-5, EN 50288-9-1
Conductor: Simplex: 4 perechi torsadate, ecranate individual / Duplex: 2x4
Conductor: Sârmă masivă din cupru, AWG22/1 (0,64mm)
Izolaţia: Polietilenă reticulată
Diametru nominal izolaţie conductor: 1.54mm
Ecranarea individuală: Folie aluminiu (PiMF)
Ecranarea globală: Tresă de cupru zincat, acoperire 50%
Manta: LS0H-3, FRNC conform
IEC 61034-1/2, EN 50268-1/2
IEC 60754-1/2, EN 50267-1/2
IEC 60332-3-24, EN 60332-3-24
Diametru exterior: Simplex: 8.1 mm ± 0.3 mm, duplex: 8.1 mm ± 0.3 mm x 17.5 mm ± 0.5 mm
Culoare manta: Albastru, RAL5015
Domeniul de temperatură – funcţionare / depozitare: -30°C la +60°C
Domeniul de temperatură - instalare: 0°C la +50°C
Raza minimă de curbură – funcţionare: Simplex: 33mm, Duplex: 33mm (pe latura plată)
Raza minimă de curbură – instalare: Simplex: 66mm, Duplex: 66mm (pe latura plată)
Forţa maximă de tracţiune: Simplex: 110N, Duplex: 220N
Sarcina energetică la ardere: Simplex: 700kJ/m, Duplex: 1400kJ/m
Greutate totală cablu: Simplex: 65kg/km, Duplex: 130kg/km
NVP (Viteză nominală de propagare): 0.73c

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ


Cablu S/FTP Cat.7A, 4x2xAWG22/1, 1.200MHz LS0H-3, 50%, albastru HSEKP422HB
Cablu S/FTP Cat.7A, 2x(4x2xAWG22/1), 1.200MHz, LS0H-3, 50%, albastru HSEKP822HB

Stoc depozit Viena Stoc depozit București Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău
IT_Kap_03_LED Link_RO_8:KAPITEL_02_AK1_korr 04.05.16 18:52 Seite 84

Sistemul modular LED LINK LINE Cat.6A – STP

w Cabluri de date S/FTP Cat.7 1000 MHz LS0H-3


w Schrack-Info
Cabluri de instalaţii de uz generic în sisteme de cablare structurată.
Utilizabile în toate tipurile de aplicaţii de la Clasa D la Clasa F (de
ex. 10GBase-T, 1000Base-T, 100Base-TX, ATM) precum şi VoIP,
PoE.

Pagina
84
HSEKP4233K HSEKP8233K

Standarde: IEC 11801, EN 50173-1


Cat.7 conform IEC 61156-5, EN 50288-4-1
Conductor: Simplex: 4 perechi torsadate, ecranate individual / Duplex: 2x4
Conductor: Sârmă masivă din cupru, AWG23/1 (0,57mm)
Izolaţia: Polietilenă reticulată
Diametru nominal izolaţie conductor: 1.4mm
Ecranare individuală: Folie aluminiu (PiMF)
Ecranarea globală: Tresă de cupru zincat, acoperire 35%
Manta: LS0H-3, FRNC conform
IEC 61034-1/2, EN 50268-1/2
IEC 60754-1/2, EN 50267-1/2
IEC 60332-3-24, EN 60332-3-24
Diametru exterior: Simplex: 7.5mm, Duplex: 7.5mm x 15.2mm
Culoare manta: Albastru, RAL5015
Domeniul de temperatură – funcţionare / depozitare: -20°C la +60°C
Domeniul de temperatură - instalare: 0°C la +50°C
Raza minimă de curbură – funcţionare: Simplex: 30mm, Duplex: 30mm (pe latura plată)
Raza minimă de curbură – instalare: Simplex: 60mm, Duplex: 60mm (pe latura plată)
Forţa maximă de tracţiune: Simplex: 110N, Duplex: 220N
Sarcina energetică la ardere: Simplex: 600kJ/m, Duplex: 1200kJ/m
Greutate totală cablu: Simplex: 59kg/km, Duplex: 136kg/km
NVP (Viteză nominală de propagare): 0,80c

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ


Cablu S/FTP Cat.7, 4x2xAWG23/1, 1.000MHz LS0H-3, albastru HSEKP4233K
Cablu S/FTP Cat.7, 2x(4x2xAWG23/1), 1.000MHz, LS0H-3, albastru HSEKP8233K

Stoc depozit Viena Stoc depozit București Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău
IT_Kap_03_LED Link_RO_8:KAPITEL_02_AK1_korr 04.05.16 18:52 Seite 85

Sistemul modular LED LINK LINE Cat.6A – STP

w Cabluri de date S/FTP Cat.7 1000 MHz (Cabluri de sistem Clasa EA)
w Schrack-Info
Cabluri de instalaţii de uz generic în sisteme de cablare structurată.
Utilizabile în toate tipurile de aplicaţii de la Clasa D la Clasa F (de
ex. 10GBase-T, 1000Base-T, 100Base-TX, ATM) precum şi VoIP,
PoE.

Pagina
85
HSEKP423HB HSEKP823HB

Standarde: IEC 11801, EN 50173-1


Cat.7 conform IEC 61156-5, EN 50288-4-1
Conductor: Simplex: 4 perechi torsadate, ecranate individual / Duplex: 2x4
Conductor: Sârmă masivă din cupru, AWG23/1 (0,58mm)
Izolaţia: Polietilenă reticulată
Diametru nominal izolaţie conductor: 1.45mm
Ecranarea individuală: Folie aluminiu (PiMF)
Ecranarea globală: Tresă de cupru zincat, acoperire 40%
Manta: LS0H, FRNC conform:
IEC 61034-1/2, EN 50268-1/2
IEC 60754-1/2, EN 50267-1/2
IEC 60332-1, EN 60332-1
Diametru exterior: Simplex: 7.2mm ± 0.3mm, Duplex: 7.2mm ± 0.3mm x 16.0mm ± 0.5mm
Culoare manta: Albastru, RAL 5015
Domeniul de temperatură – funcţionare / depozitare: -30°C la +60°C
Domeniul de temperatură - instalare: 0°C la +50°C
Raza minimă de curbură – funcţionare: Simplex: 29mm, Duplex: 29mm (pe latura plată)
Raza minimă de curbură – instalare: Simplex: 58mm, Duplex: 58mm (pe latura plată)
Forţa maximă de tracţiune: Simplex: 110N, Duplex: 220N
Sarcina energetică la ardere: Simplex: 500kJ/m, Duplex: 1000kJ/m
Greutate totală cablu: Simplex: 53kg/km, Duplex: 111kg/km
NVP (Viteză normală de propagare) 0.78c

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ


Cablu S/FTP Cat.7, 4x2xAWG23/1, 1.000MHz, LS0H, 40%, albastru HSEKP423HB
Cablu S/FTP Cat.7, 2x(4x2xAWG23/1), 1.000MHz, LS0H, 40%, albastru HSEKP823HB

Stoc depozit Viena Stoc depozit București Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău
IT_Kap_03_LED Link_RO_8:KAPITEL_02_AK1_korr 04.05.16 18:52 Seite 86

Stoc depozit Viena Stoc depozit București Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău
IT_Kap_04_IBDN_RO_8:KAPITEL_02_AK1_korr 04.05.16 19:17 Seite 87

Pagina
87

Sistemul modular IBDN LINE


Cat.6A – UTP
W Cuprins

Conectori .............................................................................................................. Pagina 92

Prize de date ...................................................................................................... Pagina 92

Patchpanel-uri .................................................................................................. Pagina 94

Unelte ...................................................................................................................... Pagina 97

Patchcabluri ...................................................................................................... Pagina 98

Cabluri de date ................................................................................................ Pagina 99


IT_Kap_04_IBDN_RO_8:KAPITEL_02_AK1_korr 04.05.16 19:17 Seite 88

w CONECTOR RJ45 w PATCHCABLU RJ45


CAT.6A UTP CAT.6A UTP
IT_Kap_04_IBDN_RO_8:KAPITEL_02_AK1_korr 04.05.16 19:17 Seite 89

Pagina
89

Sistemul modular IBDN LINE


Cat.6A – UTP
IBDN LINE este soluţia UTP de la SCHRACK TECHNIK
pentru aplicaţii 10 Gigabit Ethernet. Acesta corespunde
Cat.6A EIA/TIA și îndeplinește cerinţele clasei EA EN 50173.
Tehnologia brevetată ca X-Bar și Flex Point PCB precum și
MatriX IDC rezultă rezerve mari ale sistemului.
IT_Kap_04_IBDN_RO_8:KAPITEL_02_AK1_korr 04.05.16 19:17 Seite 90

Sistemul modular IBDN LINE Cat.6A – UTP

W CE FACE CA SOLUŢIA IBDN LINE 10GX SĂ FIE CEA MAI AVANSATĂ


TEHNOLOGIE UTP 10GB DIN PIAŢĂ?
Soluţia 10GX nu se bazează pe îmbunătăţirea sau ajustarea
elementelor existente, ci pe reproiectarea componentelor cheie
din canal (chanel). Prin certificarea de către ETL Intertek al
fiecărui parametru critic peste valoarea specificată de 500 MHz
și garantat de 625 MHz, 10GX este pe departe cea mai
avansată soluţie 10 Gigabit Ethernet disponibilă astăzi.

w CE ÎNSEAMNĂ “X” ȘI 10GX?

Pagina Bineînţeles “10G” se referă la capacitatea soluţiei 10GX de


90 a suporta aplicaţii de 10 Gigabit. Însă “X,” se referă la un
număr de performanţe cheie și caracteristici de proiectare.
În special la cele patru tehnologii ce asigură performanţa
controlată de până la 625 MHz:
• Construcţia cablului RoundFleX
• Tehnologia MatriX IDC
• Piesa de poziţionare X-Bar
• Tehnologia FleXPoint PCB

w 10GX – O INOVAŢIE REVOLUŢIONARĂ BAZATĂ PE


PATRU NOI TEHNOLOGII PERFORMANTE

Performanţele fiecărei componente critice ale soluţiei 10GX


au fost optimizate prin folosirea următoarelor tehnologii
performante:

Tehnologie performantă 1
Cablul de sistem este confecţionat pa baza proiectului inovator
RoundFleX ceea ce ajută la reducerea efectului Alien Crosstalk
prin ţinerea la distanţe "arbitrare" a liniilor (randomizing).

Tehnologie performantă 2
Tehnologie performantă 1: Cablu Cat.6A în RoundFleX-Design Tehnologia brevetată IDC numit MatriX IDC elimină substanţial
problema Alien Crosstalk dintre modulele învecinate ale
sistemului.

Tehnologie performantă 2: MatriX IDC


IT_Kap_04_IBDN_RO_8:KAPITEL_02_AK1_korr 04.05.16 19:17 Seite 91

Sistemul modular IBDN LINE Cat.6A – UTP

Tehnologie performantă 3
Tehnologia X-Bar: X-Bar este o piesă de ghidaj ce asigură
poziţionarea precisă a perechilor de conductori UTP înainte
ca aceștia să fie sertizaţi pe placa IDC din modulul 10GX.

Tehnologie performantă 4
Un circuit de cablaj imprimat brevetat sub denumirea de
FleXPoint PCB (printed circuit board) este folosit în carcasa
modulului pentru a poziţiona cu exactitate circuitul de
compensare în punctul de contact. Compensarea instantă Pagina
asigură o performanţă crosstalk excelentă de până la 625 MHz. 91
Fiecare dintre aceste tehnologii inovatoare face ca sistemul să
depășească efectul Alien Crosstalk și să atingă performanţele
la înaltă frecvenţă ce sunt necesare pentru 10G.

w COMPONENTELE PRINCIPALE ALE SOLUŢIEI 10GX ȘI


CE OFERĂ TEHNOLOGIA

Sistemul IBDN 10GX se compune din următoarele elemente:


• Cablu 10GX
• Patchcablu 10GX
• Module 10GX
• Patchpanel 10GX

Toate aceste componente sunt dezvoltate pe baza tehnologiei


inventate. De notat că componentele sistemului 10GX sunt
invers compatibile pentru a putea fi integrate cu ușurinţă în
infrastructura existentă.

Tehnologie performantă 3: Poziţionare X-Bar

Tehnologie perfromantă 4: FleXpoint PCB Technology


IT_Kap_04_IBDN_RO_8:KAPITEL_02_AK1_korr 04.05.16 19:17 Seite 92

Sistemul modular IBDN LINE Cat.6A – UTP

w Module IBDN LINE RJ45 neecranate Cat.6A 10GB în Schrack Format A (SFA)
w Schrack-Info
Aceast conector IBDN LINE RJ45 este un modul în Schrack Format A (SFA) şi îndeplineşte cerinţele de
performanţă pentru Clasa EA 10 Gigabit Ethernet. Tehnologiile patentate precum X-Bar, Flex Point PCB
şi MatriX IDC conduc la performanţe de top şi mari rezerve în exploatarea sistemului. Culoare standard:
RAL9005 (negru), alte culori la cerere.

HBIX102283

Pagina
92 DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ
Modul Cat.6A IBDN-LINE RJ45 UTP 10GB negru (SFA) HBIX102283

w Rame suport pentru prize - neechipate şi doze 80x80mm pentru module Schrack Format A (SFA) şi
Schrack Format B (SFB)

HSED01UW2S HSED02UW2S HSED03UW2S HSED02UW1S

w Schrack-Info
Cadrul prizei de date este din zamac şi permite instalarea tuturor
modulelor SCHRACK în Schrack Format A (SFA) şi Schrack Format
B (SFB). Priza de date se livrează în culoarea RAL9010 şi este
montabilă încastrat în canal de cablu parapet respectiv în zidărie,
sau aplicat cu ajutorul dozelor de montaj aparente. Instalarea în
doze de pardoseală este posibilă doar pentru modelele înclinate,
prin ruperea a 2 urechi de fixare. Fiecare priză vine cu etichete de
inscripţionare. În furnitură mai este inclusă placa centrală (50 x 50
HSEDZBES HSEAP842WF
mm) şi rama (80 x 80 mm). Modelul de priză înclinată este dotată
cu capace de protecţie praf şi cu pin Fast On pentru împământare.
Eticheta de inscripţionare este disponibilă ca şi accesoriu separat.
Prizele se pot integra în programul de aparataj terminal prin
intermediul unor rame adaptoare.

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ


Ramă suport pentru 1 modul TOOLLESS LINE (SFA)(SFB), 80x80mm, înclinată, RAL9010 HSED01UW2S
Ramă suport pentru 2 module TOOLLESS LINE (SFA)(SFB), 80x80mm, înclinată, RAL9010 HSED02UW2S
Ramă suport pentru 3 module TOOLLESS LINE (SFA)(SFB), 80x80mm, înclinată, RAL9010 HSED03UW2S
Ramă suport pentru 2 module TOOLLESS LINE (SFA)(SFB), 80x80mm, dreaptă, RAL9010 HSED02UW1S
Etichetă insrcipţionare+şuruburi pentru HSED0xUWyS, TOOLLESS HSEDZBES
Doză PT pentru HSED0xUWxS, HSEDx2UWxF, L=80 x Î=40 x A=80mm, RAL9010 HSEAP842WF

Stoc depozit Viena Stoc depozit București Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău
IT_Kap_04_IBDN_RO_8:KAPITEL_02_AK1_korr 04.05.16 19:17 Seite 93

Sistemul modular IBDN LINE Cat.6A – UTP

w Integrarea aparatelor în seria de aparataj terminal de la Schrack Technik


w Schrack-Info
Integrarea aparatelor în seria de aparataj terminal de la Schrack Technik

VISIO 50 1 modul SFA 2 module SFA


Placă suport bucșă EV104005 EV104005
Placă centrală 50x50mm EV104003 EV104004
Ramă 80x80mm EV105001 EV105001
Doză aplicată - -

VISIO 45 1 modul SFA 2 module SFA


Placă suport bucșă ET105002 ET105004
Placă centrală 45x22,5mm ET102017 ET102017 (2x)
Ramă 80x80mm ET105010 ET105014
Doză aplicată - -

ELSO 1 modul SFA 2 module SFA


Placă suport bucșă, placă centrală
50x50mm
HSED01UW2S HSED02UW2S Pagina
Ramă distanţoare EL203084 EL203084 93
Ramă 80x80mm Fashion EL204104 EL204104
Ramă 80x80mm Scala EL204114 EL204114
Ramă 80x80mm Riva EL204124 EL204124
Doză aplicată Fashion EL234114 1) EL234114 1)
1) Rama 80x80mm Fashion EL204104 nu este necesară

w Doze goale montaj aplicat IP44 pentru module Schrack Format A (SFA) şi Schrack Format B (SFB)

HSEIP44APT HSEIP44AKT HSEIP44AUT

w Schrack-Info
Doza aplicată IP44 în combinaţie cu insertul adaptor IP44 permite instalarea tuturor modulelor SCHRACK în Schrack Format A (SFA) şi Schrack
Format B (SFB). Priza de date se livrează în culoarea RAL7035 (gri deschis). Pentru a reduce solicitarea mecanică a dozei, recomandăm
folosirea presetupelor M25/ 2x8, potrivite pentru două cabluri cu diametre între 3mm şi 8mm.

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ


Doză date cu suport și capac IP44, PT, cu încuietoare HSEIP44APT
Presetupă IP44 M25 pentru 2 cabluri de 3-8mm HSEIP44AKT
Adaptor pentru 2 module TOOLLESS LINE (SFA)(SFB) , pentru doze IP44 HSEIP44AUT

Stoc depozit Viena Stoc depozit București Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău
IT_Kap_04_IBDN_RO_8:KAPITEL_02_AK1_korr 04.05.16 19:17 Seite 94

Sistemul modular IBDN LINE Cat.6A – UTP

w Doze goale montaj îngropat IP44 pentru module Schrack Format A (SFA) şi Schrack Format B (SFB)

HSEIP44UPT HSEIP44UDT HSEIP44AUT

w Schrack-Info
Doza îngropată IP44 în combinaţie cu insertul adaptor IP44 permite instalarea tuturor modulelor SCHRACK în Schrack Format A (SFA)
şi Schrack Format B (SFB). Priza de date se livrează în culoarea RAL7035 (gri deschis). Pentru a obţine o doză îngropată completă se va
Pagina comanda doza îngropată şi capacul aferent.
94

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ


Ramă suport cu capac IP44, ST, cu încuietoare HSEIP44UPT
Doză IP44 , ST, pentru suport IP44 HSEIP44UPT HSEIP44UDT
Adaptor pentru 2 module TOOLLESS LINE (SFA)(SFB) , pentru doze IP44 HSEIP44AUT

w Patchpanel 19” gol pentru module Schrack Format A (SFA) şi Schrack Format B (SFB)

HSER0240GS HSER0480GS

w Schrack-Info
Aceste patchpanel-uri de 19’’ permit instalarea tuturor modulelor SCHRACK în Schrack Format A
(SFA) şi Schrack Format B (SFB). Ele se livrează în culoarea RAL7035 (gri deschis). Incluse în furnitură
sunt materiale pentru montaj (coliere pentru mănunchiuri de conductoare, piuliţe clipsabile cu şuruburi
aferente, conductor de împământare sertizat) şi o bară preperforată pentru susţinere cabluri în partea
dorsală.

HSEMRZ01WF

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ


Patchpanel 19” gol pentru 24 module TOOLLESS LINE (SFA)(SFB) ,1U,RAL7035 HSER0240GS
Patchpanel 19” gol pentru 48 module TOOLLESS LINE (SFA)(SFB) ,2U,RAL7035 HSER0480GS
Mască oarbă pentru porturi TOOLLESS LINE neutilizate, RAL9010 HSEMRZ01WF

Stoc depozit Viena Stoc depozit București Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău
IT_Kap_04_IBDN_RO_8:KAPITEL_02_AK1_korr 04.05.16 19:17 Seite 95

Sistemul modular IBDN LINE Cat.6A – UTP

w Patchpanel 10” gol pentru module Schrack Format A (SFA) şi Schrack Format B (SFB)
w Schrack-Info
Aceste patchpanel-uri de 10’’ permit instalarea tuturor modulelor SCHRACK în Schrack Format A
(SFA) şi Schrack Format B (SFB). Ele se livrează în culoarea RAL7035 (gri deschis). Incluse în furnitură
sunt materiale pentru montaj (coliere pentru mănunchiuri de conductoare, piuliţe clipsabile cu şuruburi
aferente, conductor de împământare sertizat) şi o bară preperforată pentru susţinere cabluri în partea
dorsală.

HSER0120GS

Pagina
DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ
95
Patchpanel 10” gol pentru 12 module TOOLLESS LINE (SFA)(SFB), 1U, RAL7035 HSER0120GS

w Patchpanel Desktop gol pentru module Schrack Format A (SFA) şi Schrack Format B (SFB)
w Schrack-Info
Aceste patchpanel-uri desktop permit instalarea tuturor modulelor
SCHRACK în Schrack Format A (SFA) şi Schrack Format B (SFB).
Ele se livrează în culoarea RAL7035 (gri deschis). Patchpanelul se
poate fixa pe perete. Accesoriu comandabil este setul adaptor (1
set = 2 bucăţi), cu ajutorul căruia patchpanelul se poate fixa pe
şina DIN.

HSER0080GV HSERHUTADA

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ


Patchpanel desktop/aplicat pentru 8 module TOOLLESS LINE (SFA)(SFB), RAL7035 HSER0080GV
Adaptor montaj pe şină omega pentru HSERG086GV/HSER0080GV HSERHUTADA

Stoc depozit Viena Stoc depozit București Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău
IT_Kap_04_IBDN_RO_8:KAPITEL_02_AK1_korr 04.05.16 19:17 Seite 96

Sistemul modular IBDN LINE Cat.6A – UTP

w Patchpanel 19” IBDN LINE gol pentru module Schrack Format A (SFA) şi Schrack Format B (SFB)

HBIX103114 HBIX103115

w Schrack-Info
Aceste patchpanel-uri IBDN de 19’’ permit instalarea tuturor modulelor SCHRACK în Schrack Format A (SFA) şi Schrack Format B (SFB). Ele se
livrează în culoarea RAL9005 (negru).
Pagina
96

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ


Patchpanel gol 24 porturi IBDN-LINE 1U, (SFA)(SFB) negru HBIX103114
Patchpanel gol 48 porturi IBDN-LINE 2U, (SFA)(SFB) negru HBIX103115

w Patchpanel 19” IBDN LINE RJ45 neecranat Cat.6A 10GB


w Schrack-Info
Acest patchpanel IBDN LINE de 19’’ este echipat cu conectori
RJ45 şi îndeplineşte cerinţele de performanţă pentru 10 Gigabit
Ethernet. Tehnologiile patentate precum X-Bar, Flex Point PCB
şi MatriX IDC conduc la performanţe de top şi mari rezerve în
exploatarea sistemului. Ele se livrează în culoarea titaniu. Incluse în
furnitură sunt coliere pentru mănunchiuri de conductoare şi o bară
preperforată pentru susţinere cabluri în partea dorsală.

HBIX102293

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ


Patchpanel Cat.6A IBDN-LINE 24xRJ45 UTP 10GB 1U HBIX102293

Stoc depozit Viena Stoc depozit București Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău
IT_Kap_04_IBDN_RO_8:KAPITEL_02_AK1_korr 04.05.16 19:17 Seite 97

Sistemul modular IBDN LINE Cat.6A – UTP

w Scule IBDN LINE

HBIZ100749 HBIZ101852 HBIZE30065 HBIZ1797B

w Schrack-Info
Cu unealta IBDN LINE puteţi sertiza uşor şi conveniabil conectorii RJ45. Cu ajutorul uneltei de pregătire a cablului se poate pregăti optim
cablul pentru sertizare. Conectorul de poziţionează în sculă înainte de sertizare. Astfel se asigură o aşezare perfectă a lui. Scula sertizoare este
Pagina
necesară pentru o sertizare uşoară şi pentru tăierea conductorului în exces.
97

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ


Sculă sertizare sistem 110 HBIZ100749
Dispozitiv ajutător pentru montaj IBDN-LINE negru HBIZ101852
Dispozitiv ajutător pentru montaj IBDN-LINE alb HBIZE30065
Dispozitiv preparat cablu IBDN-LINE HBIZ1797B
Cleşte oblic plat pentru conductoare 1,3mm HTOOL00002
Cleşte oblic plat pentru conductoare 1,0mm HTOOL00003
Clește pentru dezizolat cabluri Cat.5/6/7 ( pentru manta exterioară ) HTOOL00004
Sculă pentru dezizolat cabluri Cat.5/6/7 ( pentru manta exterioară și folie ) HTOOL00005

Stoc depozit Viena Stoc depozit București Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău
IT_Kap_04_IBDN_RO_8:KAPITEL_02_AK1_korr 04.05.16 19:17 Seite 98

Sistemul modular IBDN LINE Cat.6A – UTP

w Patchcabluri IBDN LINE RJ45 neecranate Cat.6A 10GB (patchcabluri de sistem)


w Schrack-Info
Patchcabluri pentru uz generic în sisteme de cablare structurată. Utilizabile în toate tipurile de aplicaţii
de la Clasa D la Clasa EA (de ex. 10GBase-T, 1000Base-T, 100Base-TX, ATM) precum şi VoIP, PoE.
Conductor solid AWG23, Corespondenţa contactelor este 1:1

HBIX360027

Pagina
98 DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ
Gri
Patchcablu IBDN-LINE RJ45 neecranat Cat.6A gri 0,6m HBIX360025
Patchcablu IBDN-LINE RJ45 neecranat Cat.6A gri 1,2m HBIX360026
Patchcablu IBDN-LINE RJ45 neecranat Cat.6A gri 2,1m HBIX360027
Patchcablu IBDN-LINE RJ45 neecranat Cat.6A gri 3,0m HBIX360028
Patchcablu IBDN-LINE RJ45 neecranat Cat.6A gri 4,6m HBIX360029
Patchcablu IBDN-LINE RJ45 neecranat Cat.6A gri 7,6m HBIX360030
Albastru
Patchcablu IBDN-LINE RJ45 neecranat Cat.6A albastru 0,6m HBIX360013
Patchcablu IBDN-LINE RJ45 neecranat Cat.6A albastru 1,2m HBIX360014
Patchcablu IBDN-LINE RJ45 neecranat Cat.6A albastru 2,1m HBIX360015
Patchcablu IBDN-LINE RJ45 neecranat Cat.6A albastru 3,0m HBIX360016
Patchcablu IBDN-LINE RJ45 neecranat Cat.6A albastru 4,6m HBIX360017
Patchcablu IBDN-LINE RJ45 neecranat Cat.6A albastru 7,6m HBIX360018
Galben
Patchcablu IBDN-LINE RJ45 neecranat Cat.6A galben 0,6m HBIX360055
Patchcablu IBDN-LINE RJ45 neecranat Cat.6A galben 1,2m HBIX360056
Patchcablu IBDN-LINE RJ45 neecranat Cat.6A galben 2,1m HBIX360057
Patchcablu IBDN-LINE RJ45 neecranat Cat.6A galben 3,0m HBIX360058
Patchcablu IBDN-LINE RJ45 neecranat Cat.6A galben 4,6m HBIX360059
Patchcablu IBDN-LINE RJ45 neecranat Cat.6A galben 7,6m HBIX360060
Verde
Patchcablu IBDN-LINE RJ45 neecranat Cat.6A verde 0,6m HBIX360019
Patchcablu IBDN-LINE RJ45 neecranat Cat.6A verde 1,2m HBIX360020
Patchcablu IBDN-LINE RJ45 neecranat Cat.6A verde 2,1m HBIX360021
Patchcablu IBDN-LINE RJ45 neecranat Cat.6A verde 3,0m HBIX360022
Patchcablu IBDN-LINE RJ45 neecranat Cat.6A verde 4,6m HBIX360023
Patchcablu IBDN-LINE RJ45 neecranat Cat.6A verde 7,6m HBIX360024

Stoc depozit Viena Stoc depozit București Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău
IT_Kap_04_IBDN_RO_8:KAPITEL_02_AK1_korr 04.05.16 19:17 Seite 99

Sistemul modular IBDN LINE Cat.6A – UTP

w Cablu de date IBDN LINE U/UTP Cat.6A 10GB 625 MHz (Cablu de sistem Clasa EA)
w Schrack-Info
Cabluri de instalaţii de uz generic în sisteme de cablare structurată. Utilizabile în toate tipurile de aplicaţii
de la Clasa D la Clasa EA (de ex. 10GBase-T, 1000Base-T, 100Base-TX, ATM) precum şi VoIP, PoE.

HBIK818095

Pagina
Standarde: Clasa EA aconform ISO/IEC 11801, EN 50173-1
Cat.6A TIA/EIA-568-B.2-10 99
Conductor: 4 perechi torsadate neecranate
Conductor: Sârmă masivă din cupru, AWG23/1
Separator dintre perechi: Dublu H
Izolaţia: FEP
Manta: LS0H, FRNC conform
IEC 61034, EN 50268
IEC 60754, EN 50267
IEC 60332-1, EN 60332-1
Diametru exterior: 7.5mm
Culoare manta: Violet
Domeniul de temperatură - instalare/exploatare: +5°C la +60°C
Raza minimă de curbură – instalare/exploatare: 32mm
Forţa maximă de tracţiune: 113N
Sarcina energetică la ardere: 700kJ/m
NVP (Viteză nominală de propagare): 0,64c

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ


Cablu IBDN-LINE U/UTP 4x2xAWG23/1 Cat.6A 500MHz LS0H violet HBIK818095

Stoc depozit Viena Stoc depozit București Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău
IT_Kap_04_IBDN_RO_8:KAPITEL_02_AK1_korr 04.05.16 19:17 Seite 100

Best.
Stoc Nr. blau: Viena
depozit Stocversandbereit
Lagerware, d.h. üblicherweise depozit București
am Bestelltag! StocZusätzliche
Store Oradea, Sibiu, Timișoara,
Abholverfügbarkeit Bacău
in jedem Schrack Store!
IT_Kap_05_De-Embedded_RO_8:KAPITEL_02_AK1_korr 07.05.16 06:19 Seite 101

Pagina
101

Sistemul LSA DE-EMBEDDED LINE


Cat.6, Cat.5e – STP & UTP
W Cuprins

Prize de date .................................................................................................... Pagina 104

Patchpanel-uri .................................................................................................. Pagina 107

Unealtă LSA punchdown .......................................................................... Pagina 109

Patchcabluri ...................................................................................................... Pagina 110

Cabluri de date ................................................................................................ Pagina 120


IT_Kap_05_De-Embedded_RO_8:KAPITEL_02_AK1_korr 07.05.16 06:19 Seite 102

Certificat De-Embedded

Cu doză de montaj aplicat Coduri de culori TIA 568 A/B

Compatibil cu plăci centrale UAE Bornă echipotenţializare separat

Montabil în doze de pardoseală Adâncime de instalare redusă: 32mm


IT_Kap_05_De-Embedded_RO_8:KAPITEL_02_AK1_korr 07.05.16 06:19 Seite 103

Sistemul LSA DE-EMBEDDED LINE


Cat.6, Cat.5e – STP & UTP
Pagina
DE-EMBEDDED LINE de la SCHRACK TECHNIK este un 103
sistem simplu de folosit și instalat, compus din patchpanel,
cablu de instalaţie, priză de date și patchcablu. Patchpanelul
și priza de date folosește tehnologia LSA și corespunde
cerinţelor clasei Cat.6. Poate fi integrat în linia de aparatură
terminală UAE.

Cat.5e UAE este un sistem simplu de folosit și instalat, compus


din patchpanel, cablu de instalaţie, priză de date și patch-
cablu. Patchpanelul și priza de date folosește tehnologia LSA
și corespunde cerinţelor clasei Cat.6. Poate fi integrat în linia
de aparatură terminală UAE.

Cat.5e este un sistem simplu de folosit și instalat, compus din


patchpanel, cablu de instalaţie, priză de date și patchcablu.
Patchpanelul și priza de date folosește tehnologia LSA și
corespunde cerinţelor clasei Cat.6. Poate fi integrat în linia de
aparatură terminală UAE.
IT_Kap_05_De-Embedded_RO_8:KAPITEL_02_AK1_korr 07.05.16 06:19 Seite 104

Sistemul LSA DE-EMBEDDED LINE Cat.6, Cat.5e – STP & UTP

w Priză de date DE-EMBEDDED LINE RJ45 ecranată Cat.6, placă centrală UAE
w Schrack-Info
Această priză de date DE-EMBEDDED LINE este echipată cu
conectori RJ45 şi îndeplineşte cerinţele de performanţă pentru
Cat.6 De-Embedded. Priza de date se livrează în culoarea
RAL9010 şi este montabilă încastrat în canal de cablu parapet
respectiv în zidărie, sau aplicat cu ajutorul dozelor de montaj
aparente. Instalarea în doze de pardoseală este posibilă prin
ruperea a 2 urechi de fixare. Sunt integrabile uşor în programul
de aparataj terminal datorită plăcii centrale compatibile UAE.
HSEDG2UW6V HSEAP840WV
Este posibilă schimbarea plăcii centrale cu oricare din programul
de aparataj terminal care oferă tipul UAE. Cadrul prizei de date
este din zamac şi are un pin tip Fast-On pentru împământare şi se
livrează cu etichetă de inscripţionare. În furnitură mai este inclusă
placa centrală (50 x 50 mm) şi rama (80 x 80 mm). Intrarea
cablului se face dinspre partea inferioară iar etichetele sunt cu
codul culorilor conform TIA 568A şi 568B.

Pagina
104 DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ
Priză de date Cat.6 DE-EMBEDDED, ecranată, 2xRJ45, UAE, înclinată, RAL9010 HSEDG2UW6V
Doză PT pentru priză HSEDx2UWxV, L=80 x Î=40 x A=80mm, RAL9010 HSEAP840WV

w Priză de date RJ45 ecranată Cat.5e, placă centrală UAE


w Schrack-Info
Această priză de date este echipată cu conectori RJ45 şi
îndeplineşte cerinţele de performanţă pentru Clasa D. Priza de
date se livrează în culoarea RAL9010 şi este montabilă încastrat în
canal de cablu parapet respectiv în zidărie, sau aplicat cu ajutorul
dozelor de montaj aparente. Instalarea în doze de pardoseală
este posibilă prin ruperea a 2 urechi de fixare. Sunt integrabile
uşor în programul de aparataj terminal datorită plăcii centrale
compatibile UAE. Este posibilă schimbarea plăcii centrale cu
HSEDG2UW5V HSEAP840WV
oricare din programul de aparataj terminal care oferă tipul UAE.
Cadrul prizei de date este din zamac şi are un pin tip Fast-On
pentru împământare şi se livrează cu etichetă de inscripţionare. În
furnitură mai este inclusă placa centrală (50 x 50 mm) şi rama (80
x 80 mm). Intrarea cablului se face dinspre partea inferioară iar
etichetele sunt cu codul culorilor conform TIA 568A şi 568B.

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ


Priză de date Cat.5e, ecranată, 2xRJ45, UAE, 80x80mm, înclinată, RAL9010 HSEDG2UW5V
Doză PT pentru priză HSEDx2UWxV, L=80 x Î=40 x A=80mm, RAL9010 HSEAP840WV

Stoc depozit Viena Stoc depozit București Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău
IT_Kap_05_De-Embedded_RO_8:KAPITEL_02_AK1_korr 07.05.16 06:19 Seite 105

Sistemul LSA DE-EMBEDDED LINE Cat.6, Cat.5e – STP & UTP

w Priză de date RJ45 ecranată Cat.6, placă centrală UAE


w Schrack-Info
Această priză de date este echipată cu conectori RJ45 şi îndeplineşte cerinţele de performanţă pentru
Clasa D. Priza de date se livrează în culoarea RAL9010 şi este montabilă încastrat în canal de cablu
parapet respectiv în zidărie sau aplicat cu ajutorul dozelor de montaj aparente. Sunt integrabile uşor în
programul de aparataj terminal datorită plăcii centrale compatibile UAE. Este posibilă schimbarea plăcii
centrale cu oricare din programul de aparataj terminal care oferă tipul UAE. Cadrul prizei de date este
din zamac şi se livrează cu etichetă de inscripţionare. În furnitură mai este inclusă placa centrală (50 x
50 mm) şi rama (80 x 80 mm). Intrarea cablului se face dinspre partea inferioară, iar etichetele sunt cu
codul culorilor conform TIA 568A şi 568B.
HSEDG2UW6P

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ


Priză date C6 ecranat 2xRJ45 HSEDG2UW6P

w Priză de date RJ45 ecranată Cat.5e


w Schrack-Info Pagina
Această priză de date este echipată cu conectori RJ45 şi 105
îndeplineşte cerinţele de performanţă pentru Clasa D. Priza de
date se livrează în culoarea RAL9010 şi este montabilă încastrat în
canal de cablu parapet respectiv în zidărie, sau aplicat cu ajutorul
dozelor de montaj aparente. Prizele se pot integra în programe
de aparataj terminal care oferă rame distanţoare de 50x50mm.
Cadrul prizei de date este din zamac şi se livrează cu etichetă de
inscripţionare. În furnitură mai este inclusă placa centrală (50 x 50
HSEDG2UW5F HSEAP842WF
mm) şi rama (80 x 80 mm). Intrarea cablului se face din stânga
sau dreapta iar etichetele sunt cu codul culorilor conform TIA
568A şi 568B.

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ


Priză de date Cat.5e, ecranată, 2xRJ45, 80x80mm, înclinată, RAL9010 HSEDG2UW5F
Doză PT pentru HSED0xUWxS, HSEDx2UWxF, L=80 x Î=40 x A=80mm, RAL9010 HSEAP842WF

w Priză de date RJ45 neecranată Cat.6, placă centrală UAE


w Schrack-Info
Această priză de date este echipată cu conectori RJ45 şi
îndeplineşte cerinţele de performanţă pentru Clasa E. Priza de
date se livrează în culoarea RAL9010 şi este montabilă încastrat în
canal de cablu parapet respectiv în zidărie, sau aplicat cu ajutorul
dozelor de montaj aparente. Instalarea în doze de pardoseală
este posibilă prin ruperea a 2 urechi de fixare. Sunt integrabile
uşor în programul de aparataj terminal datorită plăcii centrale
compatibile UAE. Este posibilă schimbarea plăcii centrale cu
HSEDU2UW6V HSEAP840WV
oricare din programul de aparataj terminal care oferă tipul UAE.
Cadrul prizei de date este din zamac şi are un pin tip Fast-On
pentru împământare şi se livrează cu etichetă de inscripţionare. În
furnitură mai este inclusă placa centrală (50 x 50 mm) şi rama (80
x 80 mm). Intrarea cablului se face dinspre partea inferioară iar
etichetele sunt cu codul culorilor conform TIA 568A şi 568B.

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ


Doză PT pentru priză HSEDx2UWxV, L=80 x Î=40 x A=80mm, RAL9010 HSEAP840WV

Stoc depozit Viena Stoc depozit București Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău
IT_Kap_05_De-Embedded_RO_8:KAPITEL_02_AK1_korr 07.05.16 06:19 Seite 106

Sistemul LSA DE-EMBEDDED LINE Cat.6, Cat.5e – STP & UTP

w Priză de date RJ45 neecranată Cat.5e


w Schrack-Info
Această priză de date este echipată cu conectori RJ45 şi
îndeplineşte cerinţele de performanţă pentru Clasa D. Priza de
date se livrează în culoarea RAL9010 şi este montabilă încastrat în
canal de cablu parapet respectiv în zidărie, sau aplicat cu ajutorul
dozelor de montaj aparente. Prizele se pot integra în programe
de aparataj terminal care oferă rame distanţoare de 50x50mm.
Fiecare priză vine cu etichete de inscripţionare. În furnitură mai
este inclusă placa centrală (50 x 50 mm) şi rama (80 x 80 mm).
HSEDU2UW5F HSEAP842WF
Intrarea cablului se face din stânga sau dreapta iar etichetele sunt
cu codul culorilor conform TIA 568A şi 568B.

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ


Priză de date Cat.5e, neecranată, 2xRJ45, 80x80mm, înclinată, RAL9010 HSEDU2UW5F
Doză PT pentru HSED0xUWxS, HSEDx2UWxF, L=80 x Î=40 x A=80mm, RAL9010 HSEAP842WF
Pagina
106 w Integrarea aparatelor în seria de aparataj terminal de la Schrack Technik
VISIO 50 2xRJ45, placă centrală UAE 2xRJ45
Placă centrală 50x50mm EV104006 HSEDx2UW5F
Ramă 80x80mm EV105001 EV105001
Doză aplicată EV105006 EV105006

ELSO 2xRJ45, placă centrală UAE 2xRJ45


Placă centrală 50x50mm - HSEDx2UW5F
Placă centrală 50x50mm, ramă
EL206534 -
distanţoare
Ramă distanţoare - EL203084
Ramă 80x80mm Fashion EL204104 EL204104
Ramă 80x80mm Scala EL204114 EL204114
Ramă 80x80mm Riva EL204124 EL204124
Doză aplicată Fashion EL234114 1) EL234114 1)
1) Rama 80x80mm Fashion EL204104 nu este necesară

w Doze goale montaj aplicat IP44 pentru module Schrack Format A (SFA) şi Schrack Format B (SFB)
w Schrack-Info
Doza aplicată IP44 permite instalarea tuturor modulelor
SCHRACK LSA. Priza de date se livrează în culoarea RAL7035
(gri deschis). Pentru a reduce solicitarea mecanică a dozei,
recomandăm folosirea presetupelor M25/ 2x8, potrivite pentru
două cabluri cu diametre între 3mm şi 8mm.

HSEIP44APT HSEIP44AKT

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ


Doză date cu suport și capac IP44, PT, cu încuietoare HSEIP44APT
Presetupă IP44 M25 pentru 2 cabluri de 3-8mm HSEIP44AKT

Stoc depozit Viena Stoc depozit București Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău
IT_Kap_05_De-Embedded_RO_8:KAPITEL_02_AK1_korr 07.05.16 06:19 Seite 107

Sistemul LSA DE-EMBEDDED LINE Cat.6, Cat.5e – STP & UTP

w Doze goale montaj îngropat IP44 pentru module Schrack Format A (SFA) şi Schrack Format B
(SFB)
w Schrack-Info
Doza îngropată IP44 permite instalarea tuturor modulelor
SCHRACK LSA. Priza de date se livrează în culoarea RAL7035
(gri deschis). Pentru a obţine o doză îngropată completă se va
comanda doza îngropată şi capacul aferent.

HSEIP44UPT HSEIP44UDT

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ


Ramă suport cu capac IP44, ST, cu încuietoare HSEIP44UPT
Doză IP44 , ST, pentru suport IP44 HSEIP44UPT HSEIP44UDT
Pagina
w Patchpanel DE-EMBEDDED LINE 19” RJ45 ecranat Cat.6 107
w Schrack-Info
Aceste patchpanel-uri DE-EMBEDDED LINE de 19’’ sunt echipate
cu conectori RJ45 şi îndeplinesc cerinţele de performanţă pentru
Cat.6 De-Embedded. Ele se livrează în execuţie glisantă cu
înălţime 1U în culoarea RAL7035 (gri deschis) în furnitură fiind
inclus şi capacul. Capacul se fixează cu cleme rapide şi poate fi
îndepărtat fără scule dedicate. Incluse în furnitură sunt materiale
pentru montaj (coliere pentru fixare cabluri, piuliţe clipsabile cu
şuruburi aferente, conductor de împământare sertizat) şi o bară
HSERG246GV
preperforată pentru susţinere cabluri în partea din spate.

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ


Patchpanel 19” Cat.6 ecranat 24xRJ45 DE-EMBEDDED, 1U, RAL7035 HSERG246GV

w Patchpanel DE-EMBEDDED LINE 10” RJ45 ecranat Cat.6


w Schrack-Info
Aceste patchpanel-uri DE-EMBEDDED LINE de 10’’ sunt echipate cu conectori RJ45 şi îndeplinesc
cerinţele de performanţă pentru Cat.6 De-Embedded. Ele se livrează în execuţie glisantă cu înălţime
1U în culoarea RAL7035 (gri deschis) în furnitură fiind inclus şi capacul. Capacul se fixează cu cleme
rapide şi poate fi îndepărtat fără scule dedicate. Incluse în furnitură sunt materiale pentru montaj (coliere
pentru fixare cabluri, piuliţe clipsabile cu şuruburi aferente, conductor de împământare sertizat) şi o bară
preperforată pentru susţinere cabluri în partea din spate.

HSERG106GV

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ


Patchpanel 10” Cat.6 ecranat 10xRJ45G, DE-EMBEDDED, 1U,RAL7035 HSERG106GV

Stoc depozit Viena Stoc depozit București Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău
IT_Kap_05_De-Embedded_RO_8:KAPITEL_02_AK1_korr 07.05.16 06:19 Seite 108

Sistemul LSA DE-EMBEDDED LINE Cat.6, Cat.5e – STP & UTP

w Patchpanel Desktop DE-EMBEDDED LINE RJ45 ecranat Cat.6


w Schrack-Info
Aceste patchpanel-uri desktop DE-EMBEDDED LINE sunt echipate
cu conectori RJ45 şi îndeplinesc cerinţele de performanţă pentru
Cat.6 De-Embedded. Ele se livrează în culoarea RAL7035
(gri deschis). Patchpanelul se poate fixa pe perete. Accesoriu
comandabil este setul adaptor (1 set = 2 bucăţi), cu ajutorul căruia
patchpanelul se poate fixa pe şina DIN.

HSERG086GV HSERHUTADA

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ


Patchpanel aplicat Cat.6 ecranat 8xRJ45, DE-EMBEDDED, RAL7035 HSERG086GV
Adaptor montaj pe şină omega pentru HSERG086GV/HSER0080GV HSERHUTADA

Pagina w Patchpanel 19” RJ45 ecranat Cat.6


108 w Schrack-Info
Aceste patchpanel-uri de 19’’ sunt echipate cu conectori RJ45 şi îndeplinesc cerinţele de performanţă
pentru Cat.6. Ele se livrează în execuţie glisantă cu înălţime 1U în culoarea RAL7035 (gri deschis) în
furnitură fiind inclus şi capacul. Capacul se fixează cu cleme rapide şi poate fi îndepărtat fără scule
dedicate. Incluse în furnitură sunt materiale pentru montaj (coliere pentru mănunchiuri de conductoare,
piuliţe clipsabile cu şuruburi aferente, conductor de împământare sertizat) şi o bară preperforată pentru
susţinere cabluri în partea din spate.

foto: Patchpanel 19” RJ45 ecranat Cat.6

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ


Patchpanel 19” Cat.6 ecranat 24xRJ45G, 1U, RAL7035 HSERG246GP

w Patchpanel 19” RJ45 ecranat Cat.5e


w Schrack-Info
Aceste patchpanel-uri de 19’’ sunt echipate cu conectori RJ45
şi îndeplinesc cerinţele de performanţă pentru Clasa D. Ele se
livrează în execuţie glisantă cu înălţime 1U în culoarea RAL7035
(gri deschis) în furnitură fiind inclus şi capacul. Capacul se
fixează cu cleme rapide şi poate fi îndepărtat fără scule dedicate.
Incluse în furnitură sunt materiale pentru montaj (coliere pentru
mănunchiuri de conductoare, piuliţe clipsabile cu şuruburi aferente,
conductor de împământare sertizat) şi o bară preperforată pentru
HSERG245GS
susţinere cabluri în partea dorsală.

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ


Patchpanel 19” Cat.5e ecranat 24xRJ45, 1U, RAL7035 HSERG245GS

Stoc depozit Viena Stoc depozit București Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău
IT_Kap_05_De-Embedded_RO_8:KAPITEL_02_AK1_korr 07.05.16 06:19 Seite 109

Sistemul LSA DE-EMBEDDED LINE Cat.6, Cat.5e – STP & UTP

w Patchpanel 19” RJ45 neecranat Cat.6


w Schrack-Info
Aceste patchpanel-uri de 19’’ sunt echipate cu conectori RJ45
şi îndeplinesc cerinţele de performanţă pentru Clasa E. Ele se
livrează în execuţie glisantă cu înălţime 1U în culoarea RAL7035
(gri deschis) în furnitură fiind inclus şi capacul. Capacul se
fixează cu cleme rapide şi poate fi îndepărtat fără scule dedicate.
Incluse în furnitură sunt materiale pentru montaj (coliere pentru
mănunchiuri de conductoare, piuliţe clipsabile cu şuruburi aferente,
conductor de împământare sertizat) şi o bară preperforată pentru
HSERU246GV
susţinere cabluri în partea dorsală.

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ


Patchpanel 19” Cat.6 neecranat 24xRJ45, 1U, RAL7035 HSERU246GV

w Patchpanel 19” RJ45 neecranat Cat.5e


Pagina
w Schrack-Info
109
Aceste patchpanel-uri de 19’’ sunt echipate cu conectori RJ45
şi îndeplinesc cerinţele de performanţă pentru Clasa D. Ele se
livrează în execuţie glisantă cu înălţime 1U în culoarea RAL7035
(gri deschis). Incluse în furnitură sunt materiale pentru montaj
(coliere pentru mănunchiuri de conductoare, piuliţe clipsabile cu
şuruburi aferente, conductor de împământare sertizat) şi o bară
preperforată pentru susţinere cabluri în partea dorsală.

HSERU245GF

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ


Patchpanel 19” Cat.5e neecranat 24xRJ45, 1U, RAL7035 HSERU245GF

w Cleşte sertizor LSA

HKRONELSA HSETOOL01F HSETOOL02F HSETOOL03F

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ


Cleşte sertizor pentru LSA, gri HKRONELSA
Cleşte sertizor cu senzor, LSA HSETOOL01F
Lamă de rezervă pentru HSETOOL01F, System 110 HSETOOL02F
Lamă de rezervă pentru HSETOOL01F, System LSA HSETOOL03F

Stoc depozit Viena Stoc depozit București Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău
IT_Kap_05_De-Embedded_RO_8:KAPITEL_02_AK1_korr 07.05.16 06:19 Seite 110

Sistemul LSA DE-EMBEDDED LINE Cat.6, Cat.5e – STP & UTP

W Patchcabluri cu LED RJ45 ecranate Cat.6 A (Patchcablu de sistem clasa E A)

W SCHRACK-INFO
Pe parcursul proiectării și instalării unui sistem de cablare structurată se investește foarte mult timp pentru găsirea structurii
corecte. La punerea în funcţiune, toate patchcablurile în dulapul de cablare structurată sunt documentate clar și în detaliu.
Atribuirea este clară. Cu trecerea timpului necesităţile se schimbă și sctructura trebuie ajustată în consecinţă. Documentaţia de
obicei rămâne neschimbată iar atribuirea rezultă a fi un "haos pur". În special când se fac legături dintr-un dulap în altul (cum
deseori se întâmplă în centre de calcul), devine aproape imposibil să se găsească ambele capete al unui patchcablu.
Rezultatul: pierdere de timp și frecvent și pierdere de date datorită deconectării patchcablului nepotrivit.

Soluţia: Patchcablul SCHRACK LED folosit împreună cu unealta Patchfinder. Deconectarea unui patchcablu eronat aparţine
trecutului. De asemenea chiar și după multe reconfigurări, identificarea patchcablurilor rămâne simplă și 100 % corectă.

Pagina
110
Patchcablul SCHRACK LED este destinat transferului de date de
până la 10 Gigabit Ethernet și lăţime de bandă de 500 MHz.

Patchcablul SCHRACK LED cu funcţia luminoasă împreună cu


unealta Patchfinder (Cod comandă: HLEDTOOL) "aduce lumina"
în dulapul de date. Pe latura spate al conectorului LED patch-
cord, sunt două contacte pentru unealta Patchfinder.

Când se conectează unealta Patchfinder la aceste contacte,


manșoanele protectoare din cele două capete ale patchcablului
se iluminează în roșu. Transmisia de date binenţeles nu este
afectată. Pentru a identifica optim circuitele sunt trei moduri de
funcţionare: lumină continuă, pâlpâire rară sau deasă. Acesta
facilitează găsirea rapidă al capătului patchcablului chiar și în
apropierea unui port din switch care pâlpâie.

Adiţional, pentru o identificare mai ușoară se folosesc etichete


colorate clipsabile (Cod comandă: HLEDCLIPx). Folosind aceste
etichete, diferitele servicii pot fi marcate cu roșu, albastru, verde
și galben după necesităţi.
IT_Kap_05_De-Embedded_RO_8:KAPITEL_02_AK1_korr 07.05.16 06:19 Seite 111

Sistemul LSA DE-EMBEDDED LINE Cat.6, Cat.5e – STP & UTP

w Patchcabluri cu LED RJ45 ecranate Cat.6A (Patchcabluri de sistem Clasa E)

H6GSG02K0G H6GSG02K0G H6GSB02K0B H6GSR02K0R

w Schrack-Info
Patchcabluri pentru uz generic în sisteme de cablare structurată.
Utilizabile în toate tipurile de aplicaţii de la Clasa D la Clasa EA
(de ex. 10GBase-T, 1000Base-T, 100Base-TX, ATM) precum şi
VoIP, PoE. Pe conectorii RJ45 din capetele patchcablului cu LED
se găsesc pe fiecare câte două orificii cu contact pentru unealta
Patchfinder. Când se conectează unealta Patchfinder la aceste
contacte, manşoanele protectoare din cele două capete ale
Pagina
patchcablului cu LED luminează, astfel ajutând la identificarea
conexiunii. Transmisia de date rămâne stabilă şi nu este afectată 111
H6GSY02K0Y H6GSU02K0U
pe durata procedurii de identificare luminoasă. Corespondenţa
contactelor este 1:1

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ


Gri
Patchcablu Cat.6A cu LED ecranat RJ45 gri 10GB, LS0H, 0,33m H6GSG00K3G
Patchcablu Cat.6A cu LED ecranat RJ45 gri 10GB, LS0H, 0,5m H6GSG00K5G
Patchcablu Cat.6A cu LED ecranat RJ45 gri 10GB, LS0H, 1,0m H6GSG01K0G
Patchcablu Cat.6A cu LED ecranat RJ45 gri 10GB, LS0H, 2,0m H6GSG02K0G
Patchcablu Cat.6A cu LED ecranat RJ45 gri 10GB, LS0H, 3,0m H6GSG03K0G
Patchcablu Cat.6A cu LED ecranat RJ45 gri 10GB, LS0H, 5m H6GSG05K0G
Patchcablu Cat.6A cu LED ecranat RJ45 gri 10GB, LS0H, 7m H6GSG07K0G
Patchcablu Cat.6A cu LED ecranat RJ45 gri 10GB, LS0H, 10m H6GSG10K0G
Patchcablu Cat.6A cu LED ecranat RJ45 gri 10GB, LS0H, 15m H6GSG15K0G
Patchcablu Cat.6A cu LED ecranat RJ45 gri 10GB, LS0H, 20m H6GSG20K0G
Patchcablu Cat.6A cu LED ecranat RJ45 gri 10GB, LS0H, 30m H6GSG30K0G
Patchcablu Cat.6A cu LED ecranat RJ45 gri 10GB, LS0H, 50m H6GSG50K0G
Albastru
Patchcablu Cat.6A cu LED ecranat RJ45 albastru 10GB, LS0H, 0,5m H6GSB00K5B
Patchcablu Cat.6A cu LED ecranat RJ45 albastru 10GB, LS0H, 1m H6GSB01K0B
Patchcablu Cat.6A cu LED ecranat RJ45 albastru 10GB, LS0H, 2m H6GSB02K0B
Patchcablu Cat.6A cu LED ecranat RJ45 albastru 10GB, LS0H, 3m H6GSB03K0B
Patchcablu Cat.6A cu LED ecranat RJ45 albastru 10GB, LS0H, 5m H6GSB05K0B
Patchcablu Cat.6A cu LED ecranat RJ45 albastru 10GB, LS0H, 7m H6GSB07K0B
Patchcablu Cat.6A cu LED ecranat RJ45 albastru 10GB, LS0H, 10m H6GSB10K0B
Roşu
Patchcablu Cat.6A cu LED ecranat RJ45 roşu 10GB, LS0H, 0,5m H6GSR00K5R
Patchcablu Cat.6A cu LED ecranat RJ45 roşu 10GB, LS0H, 1m H6GSR01K0R
Patchcablu Cat.6A cu LED ecranat RJ45 roşu 10GB, LS0H, 2m H6GSR02K0R
Patchcablu Cat.6A cu LED ecranat RJ45 roşu 10GB, LS0H, 3m H6GSR03K0R
Patchcablu Cat.6A cu LED ecranat RJ45 roşu 10GB, LS0H, 5m H6GSR05K0R

Stoc depozit Viena Stoc depozit București Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău
IT_Kap_05_De-Embedded_RO_8:KAPITEL_02_AK1_korr 07.05.16 06:19 Seite 112

Sistemul LSA DE-EMBEDDED LINE Cat.6, Cat.5e – STP & UTP

w Patchcabluri cu LED RJ45 ecranate Cat.6A (Patchcabluri de sistem Clasa E)


DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ
Roşu
Patchcablu Cat.6A cu LED ecranat RJ45 roşu 10GB, LS0H, 7m H6GSR07K0R
Patchcablu Cat.6A cu LED ecranat RJ45 roşu 10GB, LS0H, 10m H6GSR10K0R
Galben
Patchcablu Cat.6A cu LED ecranat RJ45 galben 10GB, LS0H, 0,5m H6GSY00K5Y
Patchcablu Cat.6A cu LED ecranat RJ45 galben 10GB, LS0H,1m H6GSY01K0Y
Patchcablu Cat.6A cu LED ecranat RJ45 galben 10GB, LS0H,2m H6GSY02K0Y
Patchcablu Cat.6A cu LED ecranat RJ45 galben 10GB, LS0H,3m H6GSY03K0Y
Patchcablu Cat.6A cu LED ecranat RJ45 galben 10GB, LS0H, 5m H6GSY05K0Y
Patchcablu Cat.6A cu LED ecranat RJ45 galben 10GB, LS0H, 7m H6GSY07K0Y
Patchcablu Cat.6A cu LED ecranat RJ45 galben 10GB, LS0H, 10m H6GSY10K0Y
Verde
Patchcablu Cat.6A cu LED ecranat RJ45 verde 10GB, LS0H, 0,5m H6GSU00K5U
Patchcablu Cat.6A cu LED ecranat RJ45 verde 10GB, LS0H, 1m H6GSU01K0U
Patchcablu Cat.6A cu LED ecranat RJ45 verde 10GB, LS0H, 2m H6GSU02K0U
Pagina Patchcablu Cat.6A cu LED ecranat RJ45 verde 10GB, LS0H, 3m H6GSU03K0U
112 Patchcablu Cat.6A cu LED ecranat RJ45 verde 10GB, LS0H, 5m H6GSU05K0U
Patchcablu Cat.6A cu LED ecranat RJ45 verde 10GB, LS0H, 7m H6GSU07K0U
Patchcablu Cat.6A cu LED ecranat RJ45 verde 10GB, LS0H, 10m H6GSU10K0U
Albastru-Aqua
Patchcablu Cat.6A cu LED ecranat RJ45 albastru-aqua 10GB, LS0H, 0,5m H6GSA00K5A
Patchcablu Cat.6A cu LED ecranat RJ45 albastru-aqua 10GB, LS0H, 1m H6GSA01K0A
Patchcablu Cat.6A cu LED ecranat RJ45 albastru-aqua 10GB, LS0H, 2m H6GSA02K0A
Patchcablu Cat.6A cu LED ecranat RJ45 albastru-aqua 10GB, LS0H, 3m H6GSA03K0A
Patchcablu Cat.6A cu LED ecranat RJ45 albastru-aqua 10GB, LS0H, 5m H6GSA05K0A
Patchcablu Cat.6A cu LED ecranat RJ45 albastru-aqua 10GB, LS0H, 7m H6GSA07K0A
Patchcablu Cat.6A cu LED ecranat RJ45 albastru-aqua 10GB, LS0H, 10m H6GSA10K0A

Stoc depozit Viena Stoc depozit București Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău
IT_Kap_05_De-Embedded_RO_8:KAPITEL_02_AK1_korr 07.05.16 06:19 Seite 113

Sistemul LSA DE-EMBEDDED LINE Cat.6, Cat.5e – STP & UTP

w Sculă identificare pentru Patchcabluri cu LED


w Schrack-Info
Unealta Patchfinder este o sursă de curent ce activează LED-urile din cele două capete a patchcablului.
Trei moduri de operare sunt disponibile: lumină permanentă, pâlpâire rară sau deasă. O protecţie
mecanică împiedică circulaţia tensiunii pe cale inversă. Bateriile pentru operare sunt incluse (4 x LR41).

HLEDTOOL

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ


Sculă identificare pentru Patchcablu cu LED H6G(U)SxxxK0x HLEDTOOL

w Plăcuţe marcare colorate pentru Patchcabluri cu LED


Pagina
113

HLEDCLIPB HLEDCLIPR HLEDCLIPY HLEDCLIPU

w Schrack-Info
Adiţional, pentru o identificare mai uşoară se folosesc etichete clipsabile de culori diferite. Diferitele servicii se pot marca în culorile albastru,
roşu, galben şi verde.

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ


Set plăcuţă marcare albastru Patchcord cu LED (100 buc) HLEDCLIPB
Set plăcuţă marcare roşu Patchcord cu LED (100 buc) HLEDCLIPR
Set plăcuţă marcare galben Patchcord cu LED (100 buc) HLEDCLIPY
Set plăcuţă marcare verde Patchcord cu LED (100 buc) HLEDCLIPU

Stoc depozit Viena Stoc depozit București Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău
IT_Kap_05_De-Embedded_RO_8:KAPITEL_02_AK1_korr 07.05.16 06:19 Seite 114

Sistemul LSA DE-EMBEDDED LINE Cat.6, Cat.5e – STP & UTP

w Patchcabluri RJ45 ecranate Cat.6

H6GLG02K0G H6GLG02K0G H6GLB02K0B H6GLR02K0R

w Schrack-Info
Patchcabluri pentru uz generic în sisteme de cablare structurată.
Utilizabile în toate tipurile de aplicaţii de la Clasa D la Clasa E
(de ex. 1000Base-T, 100Base-TX, ATM) precum şi VoIP, PoE.
Patchcabluri cu manşoane din materialul mantei cu culori potrivite.
Corespondenţa contactelor este 1:1

Pagina
114
H6GLY02K0Y H6GLU02K0U

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ


Gri
Patchcablu Cat.6 ecranat RJ45, PVC, gri 0,5m H6GLG00K5G
Patchcablu Cat.6 ecranat RJ45, PVC, gri 1,0m H6GLG01K0G
Patchcablu Cat.6 ecranat RJ45, PVC, gri 2,0m H6GLG02K0G
Patchcablu Cat.6 ecranat RJ45, PVC, gri 3,0m H6GLG03K0G
Patchcablu Cat.6 ecranat RJ45, PVC, gri 5,0m H6GLG05K0G
Patchcablu Cat.6 ecranat RJ45, PVC, gri 7,0m H6GLG07K0G
Patchcablu Cat.6 ecranat RJ45, PVC, gri 10,0m H6GLG10K0G
Patchcablu Cat.6 ecranat RJ45, PVC, gri 15m H6GLG15K0G
Patchcablu Cat.6 ecranat RJ45, PVC, gri 20m H6GLG20K0G
Albastru
Patchcablu Cat.6 ecranat RJ45, PVC, albastru 0,5m H6GLB00K5B
Patchcablu Cat.6 ecranat RJ45, PVC, albastru 1m H6GLB01K0B
Patchcablu Cat.6 ecranat RJ45, PVC, albastru 2m H6GLB02K0B
Patchcablu Cat.6 ecranat RJ45, PVC, albastru 3m H6GLB03K0B
Patchcablu Cat.6 ecranat RJ45, PVC, albastru 5m H6GLB05K0B
Patchcablu Cat.6 ecranat RJ45, PVC, albastru 10m H6GLB10K0B
Roşu
Patchcablu Cat.6 ecranat RJ45, PVC, roşu 0,5m H6GLR00K5R
Patchcablu Cat.6 ecranat RJ45, PVC, roşu 1m H6GLR01K0R
Patchcablu Cat.6 ecranat RJ45, PVC, roşu 2m H6GLR02K0R
Patchcablu Cat.6 ecranat RJ45, PVC, roşu 3m H6GLR03K0R
Patchcablu Cat.6 ecranat RJ45, PVC, roşu 5m H6GLR05K0R
Patchcablu Cat.6 ecranat RJ45, PVC, roşu 10m H6GLR10K0R
Galben
Patchcablu Cat.6 ecranat RJ45, PVC, galben 0,5m H6GLY00K5Y
Patchcablu Cat.6 ecranat RJ45, PVC, galben 1m H6GLY01K0Y
Patchcablu Cat.6 ecranat RJ45, PVC, galben 2m H6GLY02K0Y

Stoc depozit Viena Stoc depozit București Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău
IT_Kap_05_De-Embedded_RO_8:KAPITEL_02_AK1_korr 07.05.16 06:19 Seite 115

Sistemul LSA DE-EMBEDDED LINE Cat.6, Cat.5e – STP & UTP

w Patchcabluri RJ45 ecranate Cat.6


DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ
Galben
Patchcablu Cat.6 ecranat RJ45, PVC, galben 3m H6GLY03K0Y
Patchcablu Cat.6 ecranat RJ45, PVC, galben 5m H6GLY05K0Y
Patchcablu Cat.6 ecranat RJ45, PVC, galben 10m H6GLY10K0Y
Verde
Patchcablu Cat.6 ecranat RJ45, PVC, verde 0,5m H6GLU00K5U
Patchcablu Cat.6 ecranat RJ45, PVC, verde 1m H6GLU01K0U
Patchcablu Cat.6 ecranat RJ45, PVC, verde 2m H6GLU02K0U
Patchcablu Cat.6 ecranat RJ45, PVC, verde 3m H6GLU03K0U
Patchcablu Cat.6 ecranat RJ45, PVC, verde 5m H6GLU05K0U
Patchcablu Cat.6 ecranat RJ45, PVC, verde 10m H6GLU10K0U

w Patchcabluri RJ45 ecranate Cat.5e (Patchcabluri de sistem Clasa D)

Pagina
115

H5GLG02K0G H5GLG02K0G H5GLB02K0B H5GLR02K0R

w Schrack-Info
Patchcabluri pentru uz generic în sisteme de cablare
structurată. Utilizabile în toate tipurile de aplicaţii de Clasa D
(de ex. 1000Base-T, 100Base-TX, ATM) precum şi VoIP, PoE.
Patchcabluri cu manşoane din materialul mantei cu culori potrivite.
Corespondenţa contactelor este 1:1

H5GLY02K0Y H5GLU02K0U

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ


Gri
Patchcablu Cat.5e ecranat RJ45, PVC, gri 0,5m H5GLG00K5G
Patchcablu Cat.5e ecranat RJ45, PVC, gri 1m H5GLG01K0G
Patchcablu Cat.5e ecranat RJ45, PVC, gri 2m H5GLG02K0G
Patchcablu Cat.5e ecranat RJ45, PVC, gri 3m H5GLG03K0G
Patchcablu Cat.5e ecranat RJ45, PVC, gri 5m H5GLG05K0G
Patchcablu Cat.5e ecranat RJ45, PVC, gri 7m H5GLG07K0G
Patchcablu Cat.5e ecranat RJ45, PVC, gri 10m H5GLG10K0G
Patchcablu Cat.5e ecranat RJ45, PVC, gri 15m H5GLG15K0G
Patchcablu Cat.5e ecranat RJ45, PVC, gri 20m H5GLG20K0G
Albastru
Patchcablu Cat.5e ecranat RJ45, PVC, albastru 0,5m H5GLB00K5B
Patchcablu Cat.5e ecranat RJ45, PVC, albastru 1m H5GLB01K0B
Patchcablu Cat.5e ecranat RJ45, PVC, albastru 2m H5GLB02K0B
Patchcablu Cat.5e ecranat RJ45, PVC, albastru 3m H5GLB03K0B
Patchcablu Cat.5e ecranat RJ45, PVC, albastru 5m H5GLB05K0B

Stoc depozit Viena Stoc depozit București Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău
IT_Kap_05_De-Embedded_RO_8:KAPITEL_02_AK1_korr 07.05.16 06:19 Seite 116

Sistemul LSA DE-EMBEDDED LINE Cat.6, Cat.5e – STP & UTP

w Patchcabluri RJ45 ecranate Cat.5e (Patchcabluri de sistem Clasa D)


DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ
Patchcablu Cat.5e ecranat RJ45, PVC, albastru 7m H5GLB07K0B
Patchcablu Cat.5e ecranat RJ45, PVC, albastru 10m H5GLB10K0B
Roşu
Patchcablu Cat.5e ecranat RJ45, PVC, roşu 0,5m H5GLR00K5R
Patchcablu Cat.5e ecranat RJ45, PVC, roşu 1m H5GLR01K0R
Patchcablu Cat.5e ecranat RJ45, PVC, roşu 2m H5GLR02K0R
Patchcablu Cat.5e ecranat RJ45, PVC, roşu 3m H5GLR03K0R
Patchcablu Cat.5e ecranat RJ45, PVC, roşu 5m H5GLR05K0R
Patchcablu Cat.5e ecranat RJ45, PVC, roşu 7m H5GLR07K0R
Patchcablu Cat.5e ecranat RJ45, PVC, roşu 10m H5GLR10K0R
Galben
Patchcablu Cat.5e ecranat RJ45, PVC, galben 0,5m H5GLY00K5Y
Patchcablu Cat.5e ecranat RJ45, PVC, galben 1m H5GLY01K0Y
Patchcablu Cat.5e ecranat RJ45, PVC, galben 2m H5GLY02K0Y
Patchcablu Cat.5e ecranat RJ45, PVC, galben 3m H5GLY03K0Y
Pagina Patchcablu Cat.5e ecranat RJ45, PVC, galben 5m H5GLY05K0Y
116 Patchcablu Cat.5e ecranat RJ45, PVC, galben 7m H5GLY07K0Y
Patchcablu Cat.5e ecranat RJ45, PVC, galben 10m H5GLY10K0Y
Verde
Patchcablu Cat.5e ecranat RJ45, PVC, verde 0,5m H5GLU00K5U
Patchcablu Cat.5e ecranat RJ45, PVC, verde 1m H5GLU01K0U
Patchcablu Cat.5e ecranat RJ45, PVC, verde 2m H5GLU02K0U
Patchcablu Cat.5e ecranat RJ45, PVC, verde 3m H5GLU03K0U
Patchcablu Cat.5e ecranat RJ45, PVC, verde 5m H5GLU05K0U
Patchcablu Cat.5e ecranat RJ45, PVC, verde 7m H5GLU07K0U
Patchcablu Cat.5e ecranat RJ45, PVC, verde 10m H5GLU10K0U

w Patchcabluri cu LED RJ45 neecranate Cat.6 (Patchcabluri de sistem Clasa E)


w Schrack-Info
Patchcabluri pentru uz generic în sisteme de cablare structurată.
Utilizabile în toate tipurile de aplicaţii de la Clasa D la Clasa E
(de ex. 1000Base-T, 100Base-TX, ATM) precum şi VoIP, PoE. Pe
conectorii RJ45 din capetele patchcablului cu LED se găsesc pe
fiecare câte două orificii cu contact pentru unealta Patchfinder.
Când se conectează unealta Patchfinder la aceste contacte,
manşoanele protectoare din cele două capete ale patchcablului
cu LED luminează, astfel ajutând la identificarea conexiunii.
H6USG02K0G H6USG02K0G
Transmisia de date rămâne stabilă şi nu este afectată pe durata
procedurii de identificare luminoasă. Corespondenţa contactelor
este 1:1

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ


Gri
Patchcablu Cat.6 cu LED neecranat RJ45, LS0H, gri 0,5m H6USG00K5G
Patchcablu Cat.6 cu LED neecranat RJ45, LS0H, gri 1m H6USG01K0G
Patchcablu Cat.6 cu LED neecranat RJ45, LS0H, gri 2m H6USG02K0G
Patchcablu Cat.6 cu LED neecranat RJ45, LS0H, gri 3m H6USG03K0G
Patchcablu Cat.6 cu LED neecranat RJ45, LS0H, gri 5m H6USG05K0G
Patchcablu Cat.6 cu LED neecranat RJ45, LS0H, gri 7m H6USG07K0G
Patchcablu Cat.6 cu LED neecranat RJ45, LS0H, gri 10m H6USG10K0G
Patchcablu Cat.6 cu LED neecranat RJ45, LS0H, gri 15m H6USG15K0G
Patchcablu Cat.6 cu LED neecranat RJ45, LS0H, gri 20m H6USG20K0G
Patchcablu Cat.6 cu LED neecranat RJ45, LS0H, gri 25m H6USG25K0G
Patchcablu Cat.6 cu LED neecranat RJ45, LS0H, gri 30m H6USG30K0G

Stoc depozit Viena Stoc depozit București Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău
IT_Kap_05_De-Embedded_RO_8:KAPITEL_02_AK1_korr 07.05.16 06:19 Seite 117

Sistemul LSA DE-EMBEDDED LINE Cat.6, Cat.5e – STP & UTP

w Sculă identificare pentru Patchcabluri cu LED


w Schrack-Info
Unealta Patchfinder este o sursă de curent ce activează LED-urile din cele două capete a patchcablului.
Trei moduri de operare sunt disponibile: lumină permanentă, pâlpâire rară sau deasă. O protecţie
mecanică împiedică circulaţia tensiunii pe cale inversă. Bateriile pentru operare sunt incluse (4 x LR41).

HLEDTOOL

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ


Sculă identificare pentru Patchcablu cu LED H6G(U)SxxxK0x HLEDTOOL

w Plăcuţe marcare colorate pentru Patchcabluri cu LED


Pagina
117

HLEDCLIPB HLEDCLIPR HLEDCLIPY HLEDCLIPU

w Schrack-Info
Adiţional, pentru o identificare mai uşoară se folosesc etichete clipsabile de culori diferite. Diferitele servicii se pot marca în culorile albastru,
roşu, galben şi verde.

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ


Set plăcuţă marcare albastru Patchcord cu LED (100 buc) HLEDCLIPB
Set plăcuţă marcare roşu Patchcord cu LED (100 buc) HLEDCLIPR
Set plăcuţă marcare galben Patchcord cu LED (100 buc) HLEDCLIPY
Set plăcuţă marcare verde Patchcord cu LED (100 buc) HLEDCLIPU

Stoc depozit Viena Stoc depozit București Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău
IT_Kap_05_De-Embedded_RO_8:KAPITEL_02_AK1_korr 07.05.16 06:19 Seite 118

Sistemul LSA DE-EMBEDDED LINE Cat.6, Cat.5e – STP & UTP

w Patchcabluri RJ45 neecranate Cat.6

H6ULG02K0G H6ULG02K0G H6ULB02K0B H6ULR02K0R

w Schrack-Info
Patchcabluri pentru uz generic în sisteme de cablare structurată.
Utilizabile în toate tipurile de aplicaţii de la Clasa D la Clasa E
(de ex. 1000Base-T, 100Base-TX, ATM) precum şi VoIP, PoE.
Patchcabluri cu manşoane din materialul mantei cu culori potrivite.
Corespondenţa contactelor este 1:1

Pagina
118
H6ULY02K0Y H6ULU02K0U

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ


Gri
Patchcablu Cat.6 neecranat RJ45, PVC, gri 0,5m H6ULG00K5G
Patchcablu Cat.6 neecranat RJ45, PVC, gri 1m H6ULG01K0G
Patchcablu Cat.6 neecranat RJ45, PVC, gri 2m H6ULG02K0G
Patchcablu Cat.6 neecranat RJ45, PVC, gri 3m H6ULG03K0G
Patchcablu Cat.6 neecranat RJ45, PVC, gri 5m H6ULG05K0G
Patchcablu Cat.6 neecranat RJ45, PVC, gri 7m H6ULG07K0G
Patchcablu Cat.6 neecranat RJ45, PVC, gri 10m H6ULG10K0G
Patchcablu Cat.6 neecranat RJ45, PVC, gri 15m H6ULG15K0G
Patchcablu Cat.6 neecranat RJ45, PVC, gri 20m H6ULG20K0G
Albastru
Patchcablu Cat.6 neecranat RJ45, PVC, albastru 1m H6ULB01K0B
Patchcablu Cat.6 neecranat RJ45, PVC, albastru 2m H6ULB02K0B
Patchcablu Cat.6 neecranat RJ45, PVC, albastru 3m H6ULB03K0B
Patchcablu Cat.6 neecranat RJ45, PVC, albastru 5m H6ULB05K0B
Patchcablu Cat.6 neecranat RJ45, PVC, albastru 10m H6ULB10K0B
Roşu
Patchcablu Cat.6 neecranat RJ45, PVC, rosu 1m H6ULR01K0R
Patchcablu Cat.6 neecranat RJ45, PVC, rosu 2m H6ULR02K0R
Patchcablu Cat.6 neecranat RJ45, PVC, rosu 3m H6ULR03K0R
Patchcablu Cat.6 neecranat RJ45, PVC, rosu 5m H6ULR05K0R
Patchcablu Cat.6 neecranat RJ45, PVC, rosu 10m H6ULR10K0R
Galben
Patchcablu Cat.6 neecranat RJ45, PVC, galben 1m H6ULY01K0Y
Patchcablu Cat.6 neecranat RJ45, PVC, galben 2m H6ULY02K0Y
Patchcablu Cat.6 neecranat RJ45, PVC, galben 3m H6ULY03K0Y
Patchcablu Cat.6 neecranat RJ45, PVC, galben 5m H6ULY05K0Y
Patchcablu Cat.6 neecranat RJ45, PVC, galben 10m H6ULY10K0Y

Stoc depozit Viena Stoc depozit București Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău
IT_Kap_05_De-Embedded_RO_8:KAPITEL_02_AK1_korr 07.05.16 06:19 Seite 119

Sistemul LSA DE-EMBEDDED LINE Cat.6, Cat.5e – STP & UTP

w Patchcabluri RJ45 neecranate Cat.6


DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ
Verde
Patchcablu Cat.6 neecranat RJ45, PVC, verde 1m H6ULU01K0U
Patchcablu Cat.6 neecranat RJ45, PVC, verde 2m H6ULU02K0U
Patchcablu Cat.6 neecranat RJ45, PVC, verde 3m H6ULU03K0U
Patchcablu Cat.6 neecranat RJ45, PVC, verde 5m H6ULU05K0U
Patchcablu Cat.6 neecranat RJ45, PVC, verde 10m H6ULU10K0U

w Patchcabluri RJ45 neecranate Cat.5e (Patchcabluri de sistem Clasa D)

Pagina

H5ULG02K0G H5ULG02K0G H5ULB02K0B H5ULR02K0R 119


w Schrack-Info
Patchcabluri pentru uz generic în sisteme de cablare
structurată. Utilizabile în toate tipurile de aplicaţii de Clasa D
(de ex. 1000Base-T, 100Base-TX, ATM) precum şi VoIP, PoE.
Patchcabluri cu manşoane din materialul mantei cu culori potrivite.
Corespondenţa contactelor este 1:1

H5ULY02K0Y H5ULU02K0U

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ


Gri
Patchcablu Cat.5e neecranat RJ45, PVC, gri 0,5m H5ULG00K5G
Patchcablu Cat.5e neecranat RJ45, PVC, gri 1m H5ULG01K0G
Patchcablu Cat.5e neecranat RJ45, PVC, gri 2m H5ULG02K0G
Patchcablu Cat.5e neecranat RJ45, PVC, gri 3m H5ULG03K0G
Patchcablu Cat.5e neecranat RJ45, PVC, gri 5m H5ULG05K0G
Patchcablu Cat.5e neecranat RJ45, PVC, gri 7m H5ULG07K0G
Patchcablu Cat.5e neecranat RJ45, PVC, gri 10m H5ULG10K0G
Patchcablu Cat.5e neecranat RJ45, PVC, gri 15m H5ULG15K0G
Patchcablu Cat.5e neecranat RJ45, PVC, gri 20m H5ULG20K0G
Albastru
Patchcablu Cat.5e neecranat RJ45, PVC, albastru 0,5m H5ULB00K5B
Patchcablu Cat.5e neecranat RJ45, PVC, albastru 1m H5ULB01K0B
Patchcablu Cat.5e neecranat RJ45, PVC, albastru 2m H5ULB02K0B
Patchcablu Cat.5e neecranat RJ45, PVC, albastru 3m H5ULB03K0B
Patchcablu Cat.5e neecranat RJ45, PVC, albastru 5m H5ULB05K0B
Patchcablu Cat.5e neecranat RJ45, PVC, albastru 10m H5ULB10K0B
Roşu
Patchcablu Cat.5e neecranat roşu RJ45, PVC, 0,5m H5ULR00K5R

Stoc depozit Viena Stoc depozit București Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău
IT_Kap_05_De-Embedded_RO_8:KAPITEL_02_AK1_korr 07.05.16 06:19 Seite 120

Sistemul LSA DE-EMBEDDED LINE Cat.6, Cat.5e – STP & UTP

w Patchcabluri RJ45 neecranate Cat.5e (Patchcabluri de sistem Clasa D)


DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ
Roşu
Patchcablu Cat.5e neecranat RJ45, PVC, roşu 1m H5ULR01K0R
Patchcablu Cat.5e neecranat RJ45, PVC, roşu 2m H5ULR02K0R
Patchcablu Cat.5e neecranat RJ45, PVC, roşu 3m H5ULR03K0R
Patchcablu Cat.5e neecranat RJ45, PVC, roşu 5m H5ULR05K0R
Patchcablu Cat.5e neecranat RJ45, PVC, roşu 10m H5ULR10K0R
Galben
Patchcablu Cat.5e neecranat RJ45, PVC, galben 0,5m H5ULY00K5Y
Patchcablu Cat.5e neecranat RJ45, PVC, galben 1m H5ULY01K0Y
Patchcablu Cat.5e neecranat RJ45, PVC, galben 2m H5ULY02K0Y
Patchcablu Cat.5e neecranat RJ45, PVC, galben 3m H5ULY03K0Y
Patchcablu Cat.5e neecranat RJ45, PVC, galben 5m H5ULY05K0Y
Patchcablu Cat.5e neecranat RJ45, PVC, galben 10m H5ULY10K0Y
Verde
Patchcablu Cat.5e neecranat RJ45, PVC, verde 0,5m H5ULU00K5U
Pagina Patchcablu Cat.5e neecranat RJ45, PVC, verde 1m H5ULU01K0U
120 Patchcablu Cat.5e neecranat RJ45, PVC, verde 2m H5ULU02K0U
Patchcablu Cat.5e neecranat RJ45, PVC, verde 3m H5ULU03K0U
Patchcablu Cat.5e neecranat RJ45, PVC, verde 5m H5ULU05K0U
Patchcablu Cat.5e neecranat RJ45, PVC, verde 10m H5ULU10K0U

w Cabluri de date S/FTP Cat.7A 1200 MHz


w Schrack-Info
Cabluri de instalaţii de uz generic în sisteme de cablare structurată.
Utilizabile în toate tipurile de aplicaţii de la Clasa D la Clasa Fa
(de ex. 10GBase-T, 1000Base-T, 100Base-TX, ATM) precum şi
VoIP, PoE.

HSEKP422HB HSEKP822HB

Standarde: IEC 11801, EN 50173-1


Cat.7A conform IEC 61156-5, EN 50288-9-1
Conductor: Simplex: 4 perechi torsadate, ecranate individual / Duplex: 2x4
Conductor: Sârmă masivă din cupru, AWG22/1 (0,64mm)
Izolaţia: Polietilenă reticulată
Diametru nominal izolaţie conductor: 1.54mm
Ecranarea individuală: Folie aluminiu (PiMF)
Ecranarea globală: Tresă de cupru zincat, acoperire 50%
Manta: LS0H-3, FRNC conform
IEC 61034-1/2, EN 50268-1/2
IEC 60754-1/2, EN 50267-1/2
IEC 60332-3-24, EN 60332-3-24
Diametru exterior: Simplex: 8.1 mm ± 0.3 mm, duplex: 8.1 mm ± 0.3 mm x 17.5 mm ± 0.5 mm
Culoare manta: Albastru, RAL5015
Domeniul de temperatură – funcţionare / depozitare: -30°C la +60°C
Domeniul de temperatură - instalare: 0°C la +50°C
Raza minimă de curbură – funcţionare: Simplex: 33mm, Duplex: 33mm (pe latura plată)
Raza minimă de curbură – instalare: Simplex: 66mm, Duplex: 66mm (pe latura plată)
Forţa maximă de tracţiune: Simplex: 110N, Duplex: 220N
Sarcina energetică la ardere: Simplex: 700kJ/m, Duplex: 1400kJ/m
Greutate totală cablu: Simplex: 65kg/km, Duplex: 130kg/km
NVP (Viteză nominală de propagare): 0.73c

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ


Cablu S/FTP Cat.7A, 4x2xAWG22/1, 1.200MHz LS0H-3, 50%, albastru HSEKP422HB
Cablu S/FTP Cat.7A, 2x(4x2xAWG22/1), 1.200MHz, LS0H-3, 50%, albastru HSEKP822HB

Stoc depozit Viena Stoc depozit București Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău
IT_Kap_05_De-Embedded_RO_8:KAPITEL_02_AK1_korr 07.05.16 06:19 Seite 121

Sistemul LSA DE-EMBEDDED LINE Cat.6, Cat.5e – STP & UTP

w Cabluri de date S/FTP Cat.7 1000 MHz LS0H-3


w Schrack-Info
Cabluri de instalaţii de uz generic în sisteme de cablare structurată.
Utilizabile în toate tipurile de aplicaţii de la Clasa D la Clasa F (de
ex. 10GBase-T, 1000Base-T, 100Base-TX, ATM) precum şi VoIP,
PoE.

HSEKP4233K HSEKP8233K

Standarde: IEC 11801, EN 50173-1


Cat.7 conform IEC 61156-5, EN 50288-4-1
Conductor: Simplex: 4 perechi torsadate, ecranate individual / Duplex: 2x4
Conductor: Sârmă masivă din cupru, AWG23/1 (0,57mm)
Izolaţia: Polietilenă reticulată
Diametru nominal izolaţie conductor: 1.4mm Pagina
Ecranare individuală: Folie aluminiu (PiMF)
Ecranarea globală: Tresă de cupru zincat, acoperire 35% 121
Manta: LS0H-3, FRNC conform
IEC 61034-1/2, EN 50268-1/2
IEC 60754-1/2, EN 50267-1/2
IEC 60332-3-24, EN 60332-3-24
Diametru exterior: Simplex: 7.5mm, Duplex: 7.5mm x 15.2mm
Culoare manta: Albastru, RAL5015
Domeniul de temperatură – funcţionare / depozitare: -20°C la +60°C
Domeniul de temperatură - instalare: 0°C la +50°C
Raza minimă de curbură – funcţionare: Simplex: 30mm, Duplex: 30mm (pe latura plată)
Raza minimă de curbură – instalare: Simplex: 60mm, Duplex: 60mm (pe latura plată)
Forţa maximă de tracţiune: Simplex: 110N, Duplex: 220N
Sarcina energetică la ardere: Simplex: 600kJ/m, Duplex: 1200kJ/m
Greutate totală cablu: Simplex: 59kg/km, Duplex: 136kg/km
NVP (Viteză nominală de propagare): 0,80c

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ


Cablu S/FTP Cat.7, 4x2xAWG23/1, 1.000MHz LS0H-3, albastru HSEKP4233K
Cablu S/FTP Cat.7, 2x(4x2xAWG23/1), 1.000MHz, LS0H-3, albastru HSEKP8233K

Stoc depozit Viena Stoc depozit București Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău
IT_Kap_05_De-Embedded_RO_8:KAPITEL_02_AK1_korr 07.05.16 06:19 Seite 122

Sistemul LSA DE-EMBEDDED LINE Cat.6, Cat.5e – STP & UTP

w Cabluri de date S/FTP Cat.7 1000 MHz


w Schrack-Info
Cabluri de instalaţii de uz generic în sisteme de cablare structurată.
Utilizabile în toate tipurile de aplicaţii de la Clasa D la Clasa F (de
ex. 10GBase-T, 1000Base-T, 100Base-TX, ATM) precum şi VoIP,
PoE.

HSEKP423HB HSEKP823HB

Standarde: IEC 11801, EN 50173-1


Cat.7 conform IEC 61156-5, EN 50288-4-1
Conductor: Simplex: 4 perechi torsadate, ecranate individual / Duplex: 2x4
Conductor: Sârmă masivă din cupru, AWG23/1 (0,58mm)
Izolaţia: Polietilenă reticulată
Pagina Diametru nominal izolaţie conductor: 1.45mm
Ecranarea individuală: Folie aluminiu (PiMF)
122 Ecranarea globală: Tresă de cupru zincat, acoperire 40%
Manta: LS0H, FRNC conform:
IEC 61034-1/2, EN 50268-1/2
IEC 60754-1/2, EN 50267-1/2
IEC 60332-1, EN 60332-1
Diametru exterior: Simplex: 7.2mm ± 0.3mm, Duplex: 7.2mm ± 0.3mm x 16.0mm ± 0.5mm
Culoare manta: Albastru, RAL 5015
Domeniul de temperatură – funcţionare / depozitare: -30°C la +60°C
Domeniul de temperatură - instalare: 0°C la +50°C
Raza minimă de curbură – funcţionare: Simplex: 29mm, Duplex: 29mm (pe latura plată)
Raza minimă de curbură – instalare: Simplex: 58mm, Duplex: 58mm (pe latura plată)
Forţa maximă de tracţiune: Simplex: 110N, Duplex: 220N
Sarcina energetică la ardere: Simplex: 500kJ/m, Duplex: 1000kJ/m
Greutate totală cablu: Simplex: 53kg/km, Duplex: 111kg/km
NVP (Viteză normală de propagare) 0.78c

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ


Cablu S/FTP Cat.7, 4x2xAWG23/1, 1.000MHz, LS0H, 40%, albastru HSEKP423HB
Cablu S/FTP Cat.7, 2x(4x2xAWG23/1), 1.000MHz, LS0H, 40%, albastru HSEKP823HB

Stoc depozit Viena Stoc depozit București Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău
IT_Kap_05_De-Embedded_RO_8:KAPITEL_02_AK1_korr 07.05.16 06:19 Seite 123

Sistemul LSA DE-EMBEDDED LINE Cat.6, Cat.5e – STP & UTP

w Cabluri de date F/FTP Cat.6A 500 MHz (Cabluri de sistem Clasa E)


w Schrack-Info
Cabluri de instalaţii de uz generic în sisteme de cablare structurată.
Utilizabile în toate tipurile de aplicaţii de la Clasa D la Clasa EA
(de ex. 10GBase-T, 1000Base-T, 100Base-TX, ATM) precum şi
VoIP, PoE.

HSEKP423HA HSEKP823HA

Standarde: IEC 11801, EN 50173-1


Cat.6A conform IEC 61156-5, EN 50288-10-1
Conductor: Simplex: 4 perechi torsadate, ecranate individual / Duplex: 2x4
Conductor: Sârmă masivă din cupru, AWG23/1
Conductor protecţie: AWG26/1
Izolaţia: spumă/înveliş fără halogen Pagina
Ecranare individuală: Folie aluminiu (PiMF)
Ecranarea globală: Folie aluminiu 123
Manta: LS0H, FRNC conform
IEC 61034, EN 50268
IEC 60754, EN 50267
IEC 60332-1, EN 60332-1
Diametru exterior: Simplex: 7.2mm, duplex: 7.2mm x 15.0mm
Culoare manta: Albastru, RAL5015
Domeniul de temperatură – funcţionare / depozitare: -20°C la +60°C
Domeniul de temperatură - instalare: 0°C la +50°C
Raza minimă de curbură – funcţionare: Simplex: 22mm, Duplex: 22mm (pe latura plată)
Raza minimă de curbură – instalare: Simplex: 55mm, Duplex: 55mm (pe latura plată)
Forţa maximă de tracţiune: Simplex: 145N, Duplex: 290N
Sarcina energetică la ardere: Simplex: 580kJ/m, Duplex:1180 kJ/m
Greutate totală cablu: Simplex: 50kg/km, Duplex: 100kg/km
NVP (Viteză nominală de propagare): 0,79c

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ


Cablu F/FTP Cat.6A, 4x2xAWG23/1, 500MHz, LS0H, albastru HSEKP423HA
Cablu F/FTP Cat.6A, 2x(4x2xAWG23/1), 500MHz, LS0H, albastru HSEKP823HA

Stoc depozit Viena Stoc depozit București Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău
IT_Kap_05_De-Embedded_RO_8:KAPITEL_02_AK1_korr 07.05.16 06:19 Seite 124

Sistemul LSA DE-EMBEDDED LINE Cat.6, Cat.5e – STP & UTP

w Cablu de date SF/UTP Cat.5e (Cablu de sistem Clasa D)


w Schrack-Info
Cabluri de instalaţii de uz generic în sisteme de cablare structurată. Utilizabile în toate tipurile de aplicaţii
de Clasa D (de ex. 1000Base-T, 100Base-TX, ATM) precum şi VoIP, PoE.

HSEKS424PP

Standarde: ISO/IEC 11801, EN 50173-1


Cat.5 conform IEC 61156-5, EN 50288-2-1
Conductor: 4 perechi torsadate neecranate
Conductor: Sârmă masivă din cupru, AWG24/1 (0,52mm)
Izolaţia: PE
Pagina Diametru nominal izolaţie conductor: 1.05mm
Ecranarea globală: folie de Al şi ţesătură de cupru (zincat)
124 Manta: PVC
Diametru exterior: 6.0mm
Culoare manta: albastru
Domeniul de temperatură – funcţionare / depozitare: -20°C la +70°C
Domeniul de temperatură - instalare: 0°C la +50°C
Raza minimă de curbură – funcţionare: 30mm
Raza minimă de curbură – instalare: 50mm
Forţa maximă de tracţiune: 100N
Greutate totală cablu: 45kg/km
NVP (Viteză nominală de propagare): 0.75c

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ


Cablu SF/UTP Cat.5e, 4x2xAWG24/1, PVC, albastru HSEKS424PP

Stoc depozit Viena Stoc depozit București Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău
IT_Kap_05_De-Embedded_RO_8:KAPITEL_02_AK1_korr 07.05.16 06:19 Seite 125

Sistemul LSA DE-EMBEDDED LINE Cat.6, Cat.5e – STP & UTP

w Cabluri de date F/UTP Cat.5e

HSEKF424PP HSEKF424H1 HSEKF424E3

w Schrack-Info
Cabluri de instalaţii de uz generic în sisteme de cablare structurată. Utilizabile în toate tipurile de aplicaţii de Clasa D (de ex. 1000Base-T,
100Base-TX, ATM) precum şi VoIP, PoE.

HSEKF424H1 HSEKF424P1 HSEKF424PP HSEKF424E3


Pagina
Standarde: ISO/IEC 11801, EN 50173-1
Cat.5 conf. IEC 61156-5, EN 50288-2-1 125
Conductor: 4 perechi torsadate neecranate
Conductor: Sârmă masivă din cupru, AWG24/1 (0.52 mm)
Conductor protecţie AWG26/7 (0.16 mm)
Material izolaţie: PE
Diametru nominal izolaţie conductor: 1.05mm 0.93mm 1.05mm
Ecranare globală Folie de aluminiu
Manta LS0H conf. cu IEC 60332-1, EN 60332-1 PVC LDPE
Diametru exterior: 5.2mm 5.9mm 6.0mm
Culoare manta Albastru Negru
Domeniul de temperatură - funcţionare/depozi-
-20°C la +60°C
tare:
Domeniul de temperatură - instalare: 0°C la +50°C
Raza minimă de curbură în timpul funcţionării: 30mm
Raza minimă de curbură în timpul instalării: 50mm
Forţa maximă de tracţiune: 100N
Masă totală cablu: 39kg/km 38kg/km 49kg/km 33kg/km
NVP (Viteză nominală de propagare): 0.75c 0.68c 0.75c

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ


Cablu F/UTP Cat.5e, 4x2xAWG24/1, PVC, albastru, tambur HSEKF424PP
Cablu F/UTP Cat.5e, 4x2xAWG24/1, PVC, albastru, cutie HSEKF424P1
Cablu F/UTP Cat.5e, 4x2xAWG24/1, LS0H, albastru, cutie HSEKF424H1
Cablu F/UTP Cat.5e, 4x2xAWG24/1, PE, de exterior, negru, cutie HSEKF424E3

Stoc depozit Viena Stoc depozit București Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău
IT_Kap_05_De-Embedded_RO_8:KAPITEL_02_AK1_korr 07.05.16 06:19 Seite 126

Sistemul LSA DE-EMBEDDED LINE Cat.6, Cat.5e – STP & UTP

w Cabluri de date U/UTP Cat.6 300 MHz (Cabluri de sistem Clasa E)

HSEKU423P1 HSEKU423H1 HSEKU423E3

w Schrack-Info
Cabluri de instalaţii de uz generic în sisteme de cablare structurată. Utilizabile în toate tipurile de aplicaţii de la Clasa D la Clasa E (de ex.
1000Base-T, 100Base-TX, ATM) precum şi VoIP, PoE.

HSEKU423P1 HSEKU423H1 HSEKU423E3


Pagina
Standarde: ISO/IEC 11801, EN 50173-1
126 Cat.6 conform IEC 61156-5, EN 50288-6-1
Conductor: 4 perechi torsadate neecranate
Conductor: Sârmă masivă din cupru, AWG23/1
Separator dintre perechi: Polietilenă ---
Izolaţia: Polietilenă HDPE
Diametru nominal izolaţie conductor 0.96mm 0.91mm
Manta: PVC LS0H conform IEC 60332-1, EN 60332-1 LDPE
Diametru exterior: 5.7mm ± 0.3mm 6.5mm
Culoare manta: Albastru Negru
Domeniul de temperatură – funcţionare / depo-
-30°C la +60°C -10°C la +60°C
zitare:
Domeniul de temperatură - instalare: 0°C la +50°C
Raza minimă de curbură – funcţionare: 23mm 26mm
Raza minimă de curbură – instalare: 46mm 52mm
Forţa maximă de tracţiune: 80N 90N
Greutate totală cablu: 37kg/km 30kg/km
NVP (Viteză nominală de propagare): 0.70c 0.69c

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ


Cablu U/UTP Cat.6, 4x2xAWG23/1, 300MHz, PVC, albastru, tambur HSEKU423P1
Cablu U/UTP Cat.6, 4x2xAWG23/1, 300MHz, LS0H, albastru, tambur HSEKU423H1
Cablu U/UTP Cat.6, 4x2xAWG23/1, PE, de exterior, negru, cutie HSEKU423E3

Stoc depozit Viena Stoc depozit București Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău
IT_Kap_05_De-Embedded_RO_8:KAPITEL_02_AK1_korr 07.05.16 06:19 Seite 127

Sistemul LSA DE-EMBEDDED LINE Cat.6, Cat.5e – STP & UTP

w Cabluri de date U/UTP Cat.5e (Cabluri de sistem Clasa D)

HSEKU424P1 HSEKU424P0 HSEKU424E3

w Schrack-Info
Cabluri de instalaţii de uz generic în sisteme de cablare structurată. Utilizabile în toate tipurile de aplicaţii de Clasa D (de ex. 1000Base-T,
100Base-TX, ATM) precum şi VoIP, PoE.

HSEKU424P1 HSEKU424P0 HSEKU424PB HSEKU424H1 HSEKU424E3


Pagina
Standards: ISO/IEC 11801, EN 50173-1
Cat.5 acc. to IEC 61156-5, EN 50288-3-1 127
Conductor: 4 unshielded, twisted pairs
Conductor material: Solid bare copper, AWG24/1
Insulation material: HDPE
Nominal diameter over insulation: 0.9mm 0.91mm
LS0H acc. to IEC
Jacket: PVC 60332-1, EN LDPE
60332-1
Outside diameter: 5.2mm 5.1mm
Jacket color: Blue Grey Blue Black
Temperature range during operatiion, storage -10°C to +60°C
Temperature range during installation: 0°C to +50°C
Min. bend radius during operation: 21mm
Min. bend radius during installation: 42mm
Max. pulling strength: 90N
Total cable weight: 30kg/km
NVP (Nominal velocity of propagation): 0.69c

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ


Cablu U/UTP Cat.5e, 4x2xAWG24/1, PVC, albastru, cutie HSEKU424P1
Cablu U/UTP Cat.5e, 4x2xAWG24/1, PVC, gri, cutie HSEKU424P0
Cablu U/UTP Cat.5e, 4x2xAWG24/1, PVC, albastru, tambur HSEKU424PB
Cablu U/UTP Cat.5e, 4x2xAWG24/1, LS0H, albastru, cutie HSEKU424H1
Cablu U/UTP Cat.5e, 4x2xAWG24/1, PE, de exterior, negru, cutie HSEKU424E3

Stoc depozit Viena Stoc depozit București Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău
IT_Kap_05_De-Embedded_RO_8:KAPITEL_02_AK1_korr 07.05.16 06:19 Seite 128

Stoc depozit Viena Stoc depozit București Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău
IT_Kap_06_S4H_RO_8:KAPITEL_02_AK1_korr 07.05.16 06:34 Seite 129

Pagina
129

Cablare multimedia Schrack 4 Home


W Cuprins

Cofrete și accesorii ............................................................................................ Pagina 136

Adaptoare pentru șină DIN .................................................................... Pagina 141

Conectori .............................................................................................................. Pagina 142

Prize de date .................................................................................................... Pagina 143

Patchcabluri ...................................................................................................... Pagina 147

Cabluri de date ................................................................................................ Pagina 151

Cabluri coaxiale și accesorii .................................................................. Pagina 153

Unelte .................................................................................................................... Pagina 154

Materiale pentru instalare și montaj .................................................. Pagina 154


IT_Kap_06_S4H_RO_8:KAPITEL_02_AK1_korr 07.05.16 06:34 Seite 130

w ADAPTOR PENTRU w COFRETE PENTRU


ȘINĂ DIN SCHRACK 4 HOME
IT_Kap_06_S4H_RO_8:KAPITEL_02_AK1_korr 07.05.16 06:34 Seite 131

Pagina
131

Cablare multimedia Schrack 4 Home

Pentru mulţi sistemul multimedia de la SCHRACK TECHNIK


poate suna futurist. Realitatea este însă că reprezintă
standardele de mâine. Și cum este disponibil de astăzi, Dvs. îl
puteţi folosi pentru a vă entuziasma clienţii. Modul de viaţă
flexibil. Cablarea multimedia vă permite să folosiţi flexibil
încăperea unde este montat. Dormitorul poate fi transformat în
camera de oaspeţi în timp foarte scurt. Și un birou devine
camera copiilor. Acesta este avantajul innovator pentru clientul
Dvs.: Prizele sunt deja disponibile acolo unde sunt necesare.
Fără nevoia de a trage cabluri adiţionale sau a sparge pereţi.
Baza tehnică o constituie prizele de date din încăperi și centrul
de distribuţie multimedia.
IT_Kap_06_S4H_RO_8:KAPITEL_02_AK1_korr 07.05.16 06:34 Seite 132

Cablare multimedia Schrack 4 Home

TOATE SEMNALELE SUNT TRIMISE UNDE DOREȘTE CLIENTUL DVS.

Cablajul multimedia transferă semnalul recepţionats (telefon, internet, LAN, SAT TV, cablu TV)
către distribuitorul central multimedia.

SCHEMA DE DISTRIBUŢIE

Receptor satelit
Cablu TV Telefon Internet

Router

Multiswitch

Cofret de distribuţie SCHRACK 4 HOME

Home Control Control climă

Pagina
132 Computer
Telefon
Camera IP

Consolă jocuri
Server
Televizor

Frigider
Imprimantă de reţea Receptor satelit

Web Radio
Amplificator audio/video Blu-Ray Player

Cofretul de distribuţie multimedia direcţionează semnalul către oricare priză de date existentă
în diferitele încăperi, depinzând de unde este amplasat aparatul corespunzător.
IT_Kap_06_S4H_RO_8:KAPITEL_02_AK1_korr 07.05.16 06:34 Seite 133

Cablare multimedia Schrack 4 Home

SPAŢIU PENTRU INOVAŢIE ȘI STIL DE VIAŢĂ.

Priză dublă cumit


Doppeldose 2x2x
RJ45
RJ45

Priză dublă cumit


Doppeldose 1x1x
RJ45 și 1x
RJ45 undcoaxial
1x Koax

Priză dublă cumit


Doppeldose 2x2x
coaxial
Koax

SATSAT

Multiswitch
Multiswitch Cofret multimedia
Multimedia Verteiler

Pagina
133

SAT

Kabel-TV
Cablu TV

Telefon
Telefon

Telefon
Telefon
Internet
Internet

Internet / LAN
IT_Kap_06_S4H_RO_8:KAPITEL_02_AK1_korr 07.05.16 06:34 Seite 134

Cablare multimedia Schrack 4 Home

PERFECŢIUNE ÎN TOATE DETALIILE.

Pagina
134

Priză dublă cu 2xmit


Doppeldose RJ452x
x RJ45

Doppeldose
Priză dublă cu 1xmit
RJ451x RJ45
șix 1x und 1x Koax
coaxial

Mu Cofret multimedia
Multimedia
ultimedia Verteiler
Verteiler Doppeldose
Priză dublă cu 2xmit 2xx Koax
coaxial
IT_Kap_06_S4H_RO_8:KAPITEL_02_AK1_korr 07.05.16 06:34 Seite 135

Cablare multimedia Schrack 4 Home

Pagina
135

Recomandăm ca în fiecare încăpere să se monteze cel puţin două prize de date


(RJ45 și coaxial) în poziţii separate în cameră.
Piesa de rezistenţă a sistemului Schrack Multimedia
este acest adaptor pe șină DIN. Este realizat folosind
facilitatea binecunoscută de montaj și adaptat special
cerinţelor cablării multimedia.
IT_Kap_06_S4H_RO_8:KAPITEL_02_AK1_korr 07.05.16 06:34 Seite 136

Cablare multimedia Schrack 4 Home

w Cutii pentru cablare structurată rezidenţială

DW4HD226 DW4HD226 DW4HD226 DW4HD226

w Schrack-Info
Dulapurile pentru cablare structurată din gama rezidenţială DW4HD sunt concepute pentru a putea acoperi nevoile unui apartament sau unei
case pentru una sau mai multe familii.
Toate cablurile multimedia dintr-un apartament sau dintr-o casă ( pentru telefonie, televiziune, internet , sisteme Intercom audio/video, sisteme
de control inteligent, etc. ) se introduc în acest tip de dulapuri instalând pe fiecare modulul specific din gama TOOLLESS , care se clipsează
uşor în porturile libere din dulap.

Un dulap de cablare structurată DW4HD poate fi montat împreună cu un tablou electric din această gamă DW4HE ( deasupra / sub )
folosind kit-ul DW4HZAK1.
O altă caracteristică este flexibilitatea. Aceste dulapuri DW4H sunt construite pentru a putea fi montate aplicat. Pentru montarea îngropă sunt
disponibile cadrele de montaj DW4HR .
Pagina Mai multe detalii tehnice le puteţi regăsi în capitolul de dulapuri de date din acest catalog.

136

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ


Cutii pentru cablare structurată rezidenţială
Cutie cablare structurată, 1 rând, până la 8 module TOOLLESS (SFA/SFB), 1 priză 230V, L=500 x Î=166 x A=110mm,
IP20, RAL9003 alb DW4HD108
Cutie cablare structurată, 2 rânduri, până la 26 module TOOLLESS (SFA/SFB), până la 3 prize 230V, L=500 x Î=333 x
A=110mm, IP20, RAL9003 alb DW4HD226
Cutie cablare structurată, 3 rânduri, până la 44 module TOOLLESS (SFA/SFB), până la 4 prize 230V, L=500 x Î=500 x
A=110mm, IP20, RAL9003 alb DW4HD344
Cutii de distribuţie rezidenţială
Cutie distribuţie DW4, 1 rând , până la 22 module (1x22) , L=500 x Î=166 x A=110mm, IP30 , RAL9003 DW4HE122
Cutie distribuţie DW4, 2 rânduri , până la 44 module (2x22) , L=500 x Î=333 x A=110mm, IP30 , RAL9003 DW4HE222
Cutie distribuţie DW4, 3 rânduri , până la 66 module (3x22) , L=500 x Î=500 x A=110mm, IP30 , RAL9003 DW4HE322
Rame de încastrare pentru cutii de cablare rezidenţială
Cadru pentru montaj ST pentru 1 rând DW4H, L=556 x Î= 224 x A=6mm, RAL9003 alb DW4HR1
Cadru pentru montaj ST pentru 2 rânduri DW4H, L=556 x Î= 391 x A=6mm, RAL9003 DW4HR2
Cadru pentru montaj ST pentru 3 rânduri DW4H, L=556 x Î= 568 x A=6mm, RAL9003 DW4HR3
Cadru pentru montaj ST pentru 4 rânduri DW4H, L=556 x Î= 724 x A=6mm, RAL9003 DW4HR4
Cadru pentru montaj ST pentru 5 rânduri DW4H, L=556 x Î= 891 x A=6mm, RAL9003 DW4HR5
Cadru pentru montaj ST pentru 6 rânduri DW4H, L=556 x Î=1068 x A=6mm, RAL9003 DW4HR6
Kit de înseriere pentru cutii de cablare rezidenţială
Set șuruburi pentru îmbinare DW4H DW4HZAK1

Stoc depozit Viena Stoc depozit București Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău
IT_Kap_06_S4H_RO_8:KAPITEL_02_AK1_korr 07.05.16 06:34 Seite 137

Cablare multimedia Schrack 4 Home

w Cofrete modulare încastrate, Seria AMPARO, IP40, cu uşă metalică

BK085XXX BK085XXX BK085XXX BK085XXX

w Schrack-Info
• Instalare îngropată: versiuni cu ramă înaltă sau plată (adâncime de montaj 88 mm)
• Instalare în pereţi de gipscarton: se vor folosi numai rame înalte ( adâncime de montaj 88 mm)
• Grad de protecţie IP 30, insertul și rama din Polysterol, verificare cu fir incandescent, fără halogen
• Inclusiv cleme PE și N
furnitura conţine:
carcasa, șine DIN, plastroane și măști oarbe, cleme PE și N, instrucţiuni de montaj, materiale de montaj pentru gipscarton, cleme, pictograme
autocolante, zăvor

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ


Accesorii
Suport conexiune, 1Set=1buc BK085098 Pagina
137

Stoc depozit Viena Stoc depozit București Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău
IT_Kap_06_S4H_RO_8:KAPITEL_02_AK1_korr 07.05.16 06:34 Seite 138

Cablare multimedia Schrack 4 Home

w Cofrete modulare din plastic, montaj aplicat, RAL 9016


w Schrack-Info
Cofretul:
• Carcasă din plastic
• Cleme PE/N complet izolate, cu montare prin clipsare
• Rânduri cu 12 module (pot fi modificate la 14 module)
• Pentru aparate cu înălţime între 51 și 68mm
Ușa:
• Din tablă de oţel, vopsită în câmp electrostatic. Zăvor pentru
BK003023 BK003003 închidere, îngropat în planul ușii
• Grad de deschidere 180°
• Montabil stânga-dreapta

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ


Cofrete de distribuţie montaj aplicat
12UH (module) pe 1 rând - 300x245x106mm, fără uşă BK003021
24UH (module) pe 2 rânduri - 300x370x106mm, fără uşă BK003022
36UH (module) pe 3 rânduri - 300x495x106mm, fără uşă BK003023
48UH (module) pe 4 rânduri - 300x620x106mm, fără uşă BK003024
Pagina
Uşi din tablă de oţel pentru BK003...
138 Uşă metalică pentru BK003021-- BK003001
Uşă metalică pentru BK003022-- BK003002
Uşă metalică pentru BK003023-- BK003003
Uşă metalică pentru BK003024-- BK003004
Încuietoare pentru BK003001 - 004 BK003005

Stoc depozit Viena Stoc depozit București Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău
IT_Kap_06_S4H_RO_8:KAPITEL_02_AK1_korr 07.05.16 06:34 Seite 139

Cablare multimedia Schrack 4 Home

w Cofrete de distribuţie complete M2000, încastrate, cu uşă din tablă de oţel, RAL 9016
w Schrack-Info
Cofrete îngropate modulare fabricate din tablă de oţel. Disponibile
în variante cu 4-, 6-, 7- sau 8- rânduri de aparate, cu 13 sau
21module pe rând. Adâncime 180 mm. Zăvor rotativ standard,
grad de protecţie IP 30.
furnitura conţine: rama cu uşă în montaj îngropat, cuva pentru
montaj şi insertul cu suport pentru aparate.

IL177112US IL177212US

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ


Cofrete ST, 13 module pe rând
1U-12UV, 4 rânduri 52 module, H640L380A180mm IL177112US
1U-18UV, 6 rânduri 78 module, H915L380A250mm IL177118US
1U-21UV, 7 rânduri 91 module, H1055L380A180mm IL177121US
1U-24UV, 8 rânduri 104 module, H1195L380A250mm IL177124US
Cofrete ST, 21 module pe rând
2U-12UV, 4 rânduri 84 module, H640L590A180mm IL177212US
2U-18UV, 6 rânduri 126 module, H915L590A250mm IL177218US
2U-21UV, 7 rânduri 147 module, H1055L590A250mm IL177221US
2U-24UV, 8 rânduri 168 module, H1195L590A250mm IL177224US Pagina

w Cofrete de distribuţie complete M2000, aparente, cu uşă din tablă de oţel, RAL7035 139
w Schrack-Info
Cofrete aplicate modulare fabricate din tablă de oţel. Disponibile în variante cu 4-, 6-, 7- sau 8- rânduri
de aparate, cu 13 sau 21module pe rând. Adâncime 180 mm şi 250mm. Zăvor rotativ standard, grad de
protecţie IP 30.
furnitura conţine: rama cu uşă în montaj aplicat, panou spate din plastic şi insertul cu suport pentru
aparate.

IL172212AS

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ


Cofrete PT, 13 module pe rând
1A-12UV, 4-rânduri, 52 module, H640xL380xA180mm IL172112AS
1A-18UV, 6-rânduri, 78 module, H915xL380xA250mm IL172118AS
1A-21UV, 7-rânduri, 91 module, H1055xL380xA250mm IL172121AS
1A-24UV, 8-rânduri, 104 module, H1195xL380xA250mm IL172124AS
Cofrete PT, 21 module pe rând
2A-12UV, 4-rânduri, 84 module, H640xL590xA180mm IL172212AS
2A-18UV, 6-rânduri, 126 module, H915xL590xA250mm IL172218AS
2A-21UV, 7-rânduri, 147 module, H1055xL590xA250mm IL172221AS
2A-24UV, 8-rânduri, 168 module, H1195xL590xA250mm IL172224AS

Stoc depozit Viena Stoc depozit București Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău
IT_Kap_06_S4H_RO_8:KAPITEL_02_AK1_korr 07.05.16 06:34 Seite 140

Cablare multimedia Schrack 4 Home

w Accesorii pentru cofrete de distribuţie - contrapanou universal


w Schrack-Info
Contrapanou cu cleme pentru fixare pe şină DIN. Lăţime 210 mm,
înălţime 120 mm. Coliere ajustabile pentru prinderea aparatelor
de mici dimensiuni.

HS4HUMON01 HS4HUMON01

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ


Panou montaj universal 210x120mm, S4H, pentru şină DIN HS4HUMON01

w Accesorii pentru cofrete de distribuţie - fâşii de acoperire şi opritoare

Pagina
140
IL900251 IL900251-W IK623001

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ


Fâşie acoperire decupaj 45mm lungime 1m, gri IL900251
Fâşie acoperire decupaj 45mm lungime 1m, alb IL900251-W
Element fixare şir cleme cu şurub IK623001

w Accesorii pentru cofrete de distribuţie - cleme PE

IK021037 IK021037I IK021039 IK021039I

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ


Clemă PE (g-v) cu 7 derivaţii IK021037
Clemă PE (g-v) izolată cu 7 derivaţii IK021037I
Clemă PE (g-v) cu 15 derivaţii IK021039
Clemă PE (g-v) izolată cu 15 derivaţii IK021039I

Stoc depozit Viena Stoc depozit București Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău
IT_Kap_06_S4H_RO_8:KAPITEL_02_AK1_korr 07.05.16 06:34 Seite 141

Cablare multimedia Schrack 4 Home

w Accesorii pentru cofrete de distribuţie - Cleme Easy Connection


w Schrack-Info
Clemele sunt clipsabile pe şină omega şi sunt cleme elastice de tip
Quick-connect.

IK021079 IK021081

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ


Clemă derivaţie PE 2x25 + 14x6 IK021079
Clemă derivaţie 2x25 + 14x6 IK021081

w Accesorii pentru cofrete de distribuţie - Barete Small Connect


w Schrack-Info
Barete furcă pentru conectarea împreună a mai multor module. Lungimea baretei este de 1m şi se va
debita de utilizator la lungimea dorită. De asemenea bareta asigură fixarea mecanică a modulelor.

Pagina
141
BS990176

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ


Baretă de alimentare Small Connect, 1pol, gri, 1m BS990176

w Adaptor 1 modul cu montaj pe şină DIN - pentru module Schrack Format A (SFA) şi Schrack Format
B (SFB)
w Schrack-Info
Adaptorul pentru montaj pe şină omega permite instalarea tuturor
modulelor SCHRACK în Schrack Format A (SFA) şi Schrack Format
B (SFB). Adaptorul se livrează în culoarea RAL7035 (gri deschis).
Lăţimea aparatului este de 1 unitate (apriximativ 17,5mm).
Conectorii ecranaţi RJ45 fac contactul la pământ printr-un pin
elastic înglobat în carcasa aparatului. Adaptorul este echipat cu
etichete de hârtie inscripţionabile în spatele unui ecran transparent.
Fiecare adaptor pe şină DIN se livrează împreună cu o placă
HSERH010GS HSERH010GS
pentru acoperire laterală. Această placă se foloseşte pentru a
închide ultimul adaptor pe dreapta dintr-un şir.

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ


Adaptor pentru șină omega pentru 1 modul TOOLLESS LINE (SFA)(SFB) HSERH010GS

Stoc depozit Viena Stoc depozit București Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău
IT_Kap_06_S4H_RO_8:KAPITEL_02_AK1_korr 07.05.16 06:34 Seite 142

Cablare multimedia Schrack 4 Home

w Modul TOOLLESS LINE RJ45 ecranat Cat.6A în Schrack Format A (SFA)


w Schrack-Info
Aceşti conectori TOOLLESS LINE RJ45 sunt module în Schrack
Format A (SFA). Conectorul HSEMRJ6GWA îndeplineşte
cerinţele de performanţă pentru Cat.6A 10 Gigabit Ethernet. Sunt
conectori toolless adică se montează fără unelte speciale. Prin
aceasta se obţine un confort ridicat la montaj şi timpi foarte reduşi
pentru instalare. Performanţele îmbunătăţite de compatibilitate
electromagenetice (CEM) sunt asigurate prin ecranarea cu ajutorul
unui element elastic de 360° şi prin suprapunerea optimizată a
HSEMRJ6GWA HSEMRJ6GWA
părţilor componente. Modulul are un conector Fast-On pentru
conectarea la pământ şi poate fi redeschis pentru reutilizare în caz
de nevoie.

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ


Modul TOOLLESS LINE RJ45 ecranat, Cat.6A 10GB (SFA) HSEMRJ6GWA

w Modul TOOLLESS LINE RJ45 ecranat Cat.6A în Schrack Format B (SFB)


w Schrack-Info
Aceşti conectori TOOLLESS LINE RJ45 sunt module în Schrack
Pagina Format B (SFB). Conectorul HSEMRJ6GBA îndeplineşte cerinţele

142 de performanţă pentru Cat.6A 10 Gigabit Ethernet. Sunt conectori


toolless adică se montează fără unelte speciale. Prin aceasta
se obţine un confort ridicat la montaj şi timpi foarte reduşi
pentru instalare. Performanţele îmbunătăţite de compatibilitate
electromagenetice (CEM) sunt asigurate prin ecranarea cu ajutorul
unui element elastic de 360° şi prin suprapunerea optimizată a
HSEMRJ6GBA HSEMRJ6GBA
părţilor componente. Modulul are un conector Fast-On pentru
conectarea la pământ şi poate fi redeschis pentru reutilizare în caz
de nevoie.

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ


Modul TOOLLESS LINE RJ45 ecranat, Cat.6A 10GB (SFB) HSEMRJ6GBA

w Modul cuplă coaxial F în Schrack Format A (SFA)


w Schrack-Info
Acest cuplor coaxial F-F este un modul în Schrack Format A (SFA) . Înainte de a monta cuplorul se va
îndepărta masca oarbă din priza de perete.

HSEMRKFFWS

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ


Modul cuplă conector coaxial F(mamă) - F(mamă), TOOLLESS LINE (SFA) HSEMRKFFWS

Stoc depozit Viena Stoc depozit București Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău
IT_Kap_06_S4H_RO_8:KAPITEL_02_AK1_korr 07.05.16 06:34 Seite 143

Cablare multimedia Schrack 4 Home

w Modul cuplă RJ45 ecranat Cat.6 în Schrack Format A (SFA)


w Schrack-Info
Acest cuplor RJ45-RJ45 este un modul în Schrack Format A (SFA) şi îndeplineşte cerinţele de
performanţă pentru Cat.6..

HSEMRKRGWS

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ


Modul cuplă RJ45-RJ45, ecranat, Clasa EA 10GB, TOOLLESS LINE (SFA) HSEMRKRGWS

w Rame suport pentru prize - neechipate şi doze 80x80 mm pentru Schrack Format A (SFA) si
Schrakc Format B (SFB)

Pagina
143

HSED01UW2S HSED02UW2S HSEDZBES HSEAP842WF

w Schrack-Info
Cadrul prizei de date este din zamac şi permite instalarea tuturor modulelor SCHRACK în Schrack Format A (SFA) şi Schrack Format B (SFB).
Priza de date se livrează în culoarea RAL9010 şi este montabilă încastrat în canal de cablu parapet respectiv în zidărie, sau aplicat cu ajutorul
dozelor de montaj aparente. Instalarea în doze de pardoseală este posibilă doar pentru modelele înclinate, prin ruperea a 2 urechi de fixare.
Fiecare priză vine cu etichete de inscripţionare. În furnitură mai este inclusă placa centrală (50 x 50 mm) şi rama (80 x 80 mm). Modelul de
priză înclinată este dotată cu capace de protecţie praf şi cu pin Fast On pentru împământare. Eticheta de inscripţionare este disponibilă ca şi
accesoriu separat. Prizele se pot integra în programul de aparataj terminal prin intermediul unor rame adaptoare.

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ


Ramă suport pentru 1 modul TOOLLESS LINE (SFA)(SFB), 80x80mm, înclinată, RAL9010 HSED01UW2S
Ramă suport pentru 2 module TOOLLESS LINE (SFA)(SFB), 80x80mm, înclinată, RAL9010 HSED02UW2S
Etichetă insrcipţionare+şuruburi pentru HSED0xUWyS, TOOLLESS HSEDZBES
Doză PT pentru HSED0xUWxS, HSEDx2UWxF, L=80 x Î=40 x A=80mm, RAL9010 HSEAP842WF

Stoc depozit Viena Stoc depozit București Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău
IT_Kap_06_S4H_RO_8:KAPITEL_02_AK1_korr 07.05.16 06:34 Seite 144

Cablare multimedia Schrack 4 Home

w Rame suport pentru prize - neechipate şi doze 80x80 mm pentru Schrack Format B (SFB), placă
montaj centrală UAE

HSED02UWBS HSEDZBES HSEAP842WF

w Schrack-Info
Cadrul prizei de date este din zamac şi permite instalarea tuturor modulelor SCHRACK în Schrack Format B (SFB). Priza de date se livrează
în culoarea RAL9010 şi este montabilă încastrat în canal de cablu parapet respectiv în zidărie, sau aplicat cu ajutorul dozelor de montaj
aparente. Sunt integrabile uşor în programul de aparataj terminal datorită plăcii centrale compatibile UAE. Este posibilă schimbarea plăcii
centrale cu oricare din programul de aparataj terminal care oferă tipul UAE. Fiecare priză vine cu etichete de inscripţionare. În furnitură mai
este inclusă placa centrală (50 x 50 mm) şi rama (80 x 80 mm). Modelul de priză înclinată este dotată cu capace de protecţie praf şi cu pin
Fast On pentru împământare. Eticheta de inscripţionare este disponibilă ca şi accesoriu separat.

Pagina DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ

144 Ramă suport pentru 2 module TOOLLESS LINE (SFB), 80x80mm, înclinată, RAL9010 HSED02UWBS
Etichetă insrcipţionare+şuruburi pentru HSED0xUWyS, TOOLLESS HSEDZBES
Doză PT pentru HSED0xUWxS, HSEDx2UWxF, L=80 x Î=40 x A=80mm, RAL9010 HSEAP842WF

w Integrarea aparatelor în seria de aparataj terminal de la Schrack Technik


w Schrack-Info
Integrarea aparatelor în seria de aparataj terminal de la Schrack Technik

VISIO 50 1 modul SFA și SFB 2 module SFA și SFB 2 module SFB


Placă suport bucșă EV104005 1) EV104005 2) HSED02UWBS
1) 2)
Placă centrală 50x50mm EV104003 EV104004 EV104006 3)
Ramă 80x80mm EV105001 EV105001 EV105001
Doză aplicată - - -
1) Nu se pot folosi pentru cuploare coax F-F și cuploare de FO. Pentru acestea folosiţi placa suport cu ramă centrală HSED01UW2S împreună cu adaptorul distanţor EV105011--.
2) Nu se pot folosi pentru cuploare coax F-F și cuploare de FO. Pentru acestea folosiţi placa suport cu ramă centrală HSED02UW2S împreună cu adaptorul distanţor EV105011--.
3) Nu se pot folosi pentru cuploare coax F-F și cuploare de FO.

VISIO 45 1 modul SFA și SFB 2 module SFA și SFB 2 module SFB


Placă suport bucșă ET105002 ET105004 -
Placă centrală 45x22,5mm ET102017 1) ET102017 1) (2x) -
Ramă 80x80mm ET105010 ET105014 -
Doză aplicată - - -
1) Nu se pot folosi pentru cuploare coax F-F și cuploare de FO.

ELSO 1 modul SFA și SFB 2 module SFA și SFB 2 module SFB


Placă suport bucșă - - HSED02UWBS
Placă suport bucșă, placă
HSED01UW2S HSED02UW2S -
centrală 50x50mm
Placă centrală 50x50 mm,
- - EL206534
ramă distanţoare
Ramă distanţoare EL203084 EL203084 -
Ramă 80x80mm Fashion EL204104 EL204104 EL204104
Ramă 80x80mm Scala EL204114 EL204114 EL204114
Ramă 80x80mm Riva EL204124 EL204124 EL204124
Doză aplicată Fashion EL234114 1) EL234114 1) EL234114 1)
1) Rama 80x80mm Fashion EL204104 nu este necesară

Stoc depozit Viena Stoc depozit București Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău
IT_Kap_06_S4H_RO_8:KAPITEL_02_AK1_korr 07.05.16 06:35 Seite 145

Cablare multimedia Schrack 4 Home

w Doze goale montaj aplicat IP44 pentru module Schrack Format A (SFA) şi Schrack Format B (SFB)

HSEIP44APT HSEIP44AKT HSEIP44AUT

w Schrack-Info
Doza aplicată IP44 în combinaţie cu insertul adaptor IP44 permite instalarea tuturor modulelor SCHRACK în Schrack Format A (SFA) şi Schrack
Format B (SFB). Priza de date se livrează în culoarea RAL7035 (gri deschis). Pentru a reduce solicitarea mecanică a dozei, recomandăm
folosirea presetupelor M25/ 2x8, potrivite pentru două cabluri cu diametre între 3mm şi 8mm.

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ


Doză date cu suport și capac IP44, PT, cu încuietoare HSEIP44APT
Presetupă IP44 M25 pentru 2 cabluri de 3-8mm HSEIP44AKT
Adaptor pentru 2 module TOOLLESS LINE (SFA)(SFB) , pentru doze IP44 HSEIP44AUT
Pagina
w Doze goale montaj îngropat IP44 pentru module Schrack Format A (SFA) şi Schrack Format B (SFB) 145

HSEIP44UPT HSEIP44UDT HSEIP44AUT

w Schrack-Info
Doza îngropată IP44 în combinaţie cu insertul adaptor IP44 permite instalarea tuturor modulelor SCHRACK în Schrack Format A (SFA)
şi Schrack Format B (SFB). Priza de date se livrează în culoarea RAL7035 (gri deschis). Pentru a obţine o doză îngropată completă se va
comanda doza îngropată şi capacul aferent.

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ


Ramă suport cu capac IP44, ST, cu încuietoare HSEIP44UPT
Doză IP44 , ST, pentru suport IP44 HSEIP44UPT HSEIP44UDT
Adaptor pentru 2 module TOOLLESS LINE (SFA)(SFB) , pentru doze IP44 HSEIP44AUT

Stoc depozit Viena Stoc depozit București Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău
IT_Kap_06_S4H_RO_8:KAPITEL_02_AK1_korr 07.05.16 06:35 Seite 146

Cablare multimedia Schrack 4 Home

w Patchpanel Desktop gol pentru module Schrack Format A (SFA) şi Schrack Format B (SFB)
w Schrack-Info
Aceste patchpanel-uri desktop permit instalarea tuturor modulelor
SCHRACK în Schrack Format A (SFA) şi Schrack Format B (SFB).
Ele se livrează în culoarea RAL7035 (gri deschis). Patchpanelul se
poate fixa pe perete. Accesoriu comandabil este setul adaptor (1
set = 2 bucăţi), cu ajutorul căruia patchpanelul se poate fixa pe
şina DIN.

HSER0080GV HSERHUTADA

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ


Patchpanel desktop/aplicat pentru 8 module TOOLLESS LINE (SFA)(SFB), RAL7035 HSER0080GV

w Modul RJ45 TOOLLESS LINE ecranat Cat.6A în Schrack Format A(SFA)


w Schrack-Info
Aceşti conectori TOOLLESS LINE RJ45 sunt module în Schrack
Format A (SFA). Conectorul HSEMRJ6GWA îndeplineşte
cerinţele de performanţă pentru Cat.6A 10 Gigabit Ethernet. Sunt
Pagina conectori toolless adică se montează fără unelte speciale. Prin
146 aceasta se obţine un confort ridicat la montaj şi timpi foarte reduşi
pentru instalare. Performanţele îmbunătăţite de compatibilitate
electromagenetice (CEM) sunt asigurate prin ecranarea cu ajutorul
unui element elastic de 360° şi prin suprapunerea optimizată a
HSEMRJ6GWA HSEMRJ6GWA
părţilor componente. Modulul are un conector Fast-On pentru
conectarea la pământ şi poate fi redeschis pentru reutilizare în caz
de nevoie.

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ


Modul TOOLLESS LINE RJ45 ecranat, Cat.6A 10GB (SFA) HSEMRJ6GWA

w Modul RJ45 TOOLLESS LINE ecranat Cat.6A în Schrack Format B(SFB)


w Schrack-Info
Aceşti conectori TOOLLESS LINE RJ45 sunt module în Schrack
Format B (SFB). Conectorul HSEMRJ6GBA îndeplineşte cerinţele
de performanţă pentru Cat.6A 10 Gigabit Ethernet. Sunt conectori
toolless adică se montează fără unelte speciale. Prin aceasta
se obţine un confort ridicat la montaj şi timpi foarte reduşi
pentru instalare. Performanţele îmbunătăţite de compatibilitate
electromagenetice (CEM) sunt asigurate prin ecranarea cu ajutorul
unui element elastic de 360° şi prin suprapunerea optimizată a
HSEMRJ6GBA HSEMRJ6GBA
părţilor componente. Modulul are un conector Fast-On pentru
conectarea la pământ şi poate fi redeschis pentru reutilizare în caz
de nevoie.

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ


Modul TOOLLESS LINE RJ45 ecranat, Cat.6A 10GB (SFB) HSEMRJ6GBA

Stoc depozit Viena Stoc depozit București Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău
IT_Kap_06_S4H_RO_8:KAPITEL_02_AK1_korr 07.05.16 06:35 Seite 147

Cablare multimedia Schrack 4 Home

w Modul cuplă coaxial F în Schrack Format A (SFA)


w Schrack-Info
Acest cuplor coaxial F-F este un modul în Schrack Format A (SFA) . Înainte de a monta cuplorul se va
îndepărta masca oarbă din priza de perete.

HSEMRKFFWS

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ


Modul cuplă conector coaxial F(mamă) - F(mamă), TOOLLESS LINE (SFA) HSEMRKFFWS

w Patchcabluri cu LED RJ45 ecranate Cat.6A 10GB (Patchcabluri de sistem Clasa EA)

Pagina
147

H6GSG02K0G H6GSG02K0G H6GSB02K0B H6GSR02K0R

H6GSY02K0Y H6GSU02K0U H6GSA02K0A

w Schrack-Info
Patchcabluri pentru uz generic în sisteme de cablare structurată. Utilizabile în toate tipurile de aplicaţii de la Clasa D la Clasa EA (de ex.
10GBase-T, 1000Base-T, 100Base-TX, ATM) precum şi VoIP, PoE. Pe conectorii RJ45 din capetele patchcablului cu LED se găsesc pe fiecare
câte două orificii cu contact pentru unealta Patchfinder. Când se conectează unealta Patchfinder la aceste contacte, manşoanele protectoare
din cele două capete ale patchcablului cu LED luminează, astfel ajutând la identificarea conexiunii. Transmisia de date rămâne stabilă şi nu
este afectată pe durata procedurii de identificare luminoasă. Corespondenţa contactelor este 1:1

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ


Gri
Patchcablu Cat.6A cu LED ecranat RJ45 gri 10GB, LS0H, 0,33m H6GSG00K3G
Patchcablu Cat.6A cu LED ecranat RJ45 gri 10GB, LS0H, 0,5m H6GSG00K5G
Patchcablu Cat.6A cu LED ecranat RJ45 gri 10GB, LS0H, 1,0m H6GSG01K0G
Patchcablu Cat.6A cu LED ecranat RJ45 gri 10GB, LS0H, 2,0m H6GSG02K0G
Patchcablu Cat.6A cu LED ecranat RJ45 gri 10GB, LS0H, 3,0m H6GSG03K0G

Stoc depozit Viena Stoc depozit București Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău
IT_Kap_06_S4H_RO_8:KAPITEL_02_AK1_korr 07.05.16 06:35 Seite 148

Cablare multimedia Schrack 4 Home

w Patchcabluri cu LED RJ45 ecranate Cat.6A 10GB (Patchcabluri de sistem Clasa EA)
DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ
Gri
Patchcablu Cat.6A cu LED ecranat RJ45 gri 10GB, LS0H, 5m H6GSG05K0G
Patchcablu Cat.6A cu LED ecranat RJ45 gri 10GB, LS0H, 7m H6GSG07K0G
Patchcablu Cat.6A cu LED ecranat RJ45 gri 10GB, LS0H, 10m H6GSG10K0G
Patchcablu Cat.6A cu LED ecranat RJ45 gri 10GB, LS0H, 15m H6GSG15K0G
Patchcablu Cat.6A cu LED ecranat RJ45 gri 10GB, LS0H, 20m H6GSG20K0G
Patchcablu Cat.6A cu LED ecranat RJ45 gri 10GB, LS0H, 30m H6GSG30K0G
Patchcablu Cat.6A cu LED ecranat RJ45 gri 10GB, LS0H, 50m H6GSG50K0G
Albastru
Patchcablu Cat.6A cu LED ecranat RJ45 albastru 10GB, LS0H, 0,5m H6GSB00K5B
Patchcablu Cat.6A cu LED ecranat RJ45 albastru 10GB, LS0H, 1m H6GSB01K0B
Patchcablu Cat.6A cu LED ecranat RJ45 albastru 10GB, LS0H, 2m H6GSB02K0B
Patchcablu Cat.6A cu LED ecranat RJ45 albastru 10GB, LS0H, 3m H6GSB03K0B
Patchcablu Cat.6A cu LED ecranat RJ45 albastru 10GB, LS0H, 5m H6GSB05K0B
Patchcablu Cat.6A cu LED ecranat RJ45 albastru 10GB, LS0H, 7m H6GSB07K0B
Patchcablu Cat.6A cu LED ecranat RJ45 albastru 10GB, LS0H, 10m H6GSB10K0B
Roşu
Patchcablu Cat.6A cu LED ecranat RJ45 roşu 10GB, LS0H, 0,5m H6GSR00K5R
Patchcablu Cat.6A cu LED ecranat RJ45 roşu 10GB, LS0H, 1m H6GSR01K0R
Pagina Patchcablu Cat.6A cu LED ecranat RJ45 roşu 10GB, LS0H, 2m H6GSR02K0R
148 Patchcablu Cat.6A cu LED ecranat RJ45 roşu 10GB, LS0H, 3m H6GSR03K0R
Patchcablu Cat.6A cu LED ecranat RJ45 roşu 10GB, LS0H, 5m H6GSR05K0R
Patchcablu Cat.6A cu LED ecranat RJ45 roşu 10GB, LS0H, 7m H6GSR07K0R
Patchcablu Cat.6A cu LED ecranat RJ45 roşu 10GB, LS0H, 10m H6GSR10K0R
Galben
Patchcablu Cat.6A cu LED ecranat RJ45 galben 10GB, LS0H, 0,5m H6GSY00K5Y
Patchcablu Cat.6A cu LED ecranat RJ45 galben 10GB, LS0H,1m H6GSY01K0Y
Patchcablu Cat.6A cu LED ecranat RJ45 galben 10GB, LS0H,2m H6GSY02K0Y
Patchcablu Cat.6A cu LED ecranat RJ45 galben 10GB, LS0H,3m H6GSY03K0Y
Patchcablu Cat.6A cu LED ecranat RJ45 galben 10GB, LS0H, 5m H6GSY05K0Y
Patchcablu Cat.6A cu LED ecranat RJ45 galben 10GB, LS0H, 7m H6GSY07K0Y
Patchcablu Cat.6A cu LED ecranat RJ45 galben 10GB, LS0H, 10m H6GSY10K0Y
Verde
Patchcablu Cat.6A cu LED ecranat RJ45 verde 10GB, LS0H, 0,5m H6GSU00K5U
Patchcablu Cat.6A cu LED ecranat RJ45 verde 10GB, LS0H, 1m H6GSU01K0U
Patchcablu Cat.6A cu LED ecranat RJ45 verde 10GB, LS0H, 2m H6GSU02K0U
Patchcablu Cat.6A cu LED ecranat RJ45 verde 10GB, LS0H, 3m H6GSU03K0U
Patchcablu Cat.6A cu LED ecranat RJ45 verde 10GB, LS0H, 5m H6GSU05K0U
Patchcablu Cat.6A cu LED ecranat RJ45 verde 10GB, LS0H, 7m H6GSU07K0U
Patchcablu Cat.6A cu LED ecranat RJ45 verde 10GB, LS0H, 10m H6GSU10K0U
Albastru-Aqua
Patchcablu Cat.6A cu LED ecranat RJ45 albastru-aqua 10GB, LS0H, 0,5m H6GSA00K5A
Patchcablu Cat.6A cu LED ecranat RJ45 albastru-aqua 10GB, LS0H, 1m H6GSA01K0A
Patchcablu Cat.6A cu LED ecranat RJ45 albastru-aqua 10GB, LS0H, 2m H6GSA02K0A
Patchcablu Cat.6A cu LED ecranat RJ45 albastru-aqua 10GB, LS0H, 3m H6GSA03K0A
Patchcablu Cat.6A cu LED ecranat RJ45 albastru-aqua 10GB, LS0H, 5m H6GSA05K0A
Patchcablu Cat.6A cu LED ecranat RJ45 albastru-aqua 10GB, LS0H, 7m H6GSA07K0A
Patchcablu Cat.6A cu LED ecranat RJ45 albastru-aqua 10GB, LS0H, 10m H6GSA10K0A

Stoc depozit Viena Stoc depozit București Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău
IT_Kap_06_S4H_RO_8:KAPITEL_02_AK1_korr 07.05.16 06:35 Seite 149

Cablare multimedia Schrack 4 Home

w Sculă identificare pentru Patchcabluri cu LED


w Schrack-Info
Unealta Patchfinder este o sursă de curent ce activează LED-urile din cele două capete a patchcablului.
Trei moduri de operare sunt disponibile: lumină permanentă, pâlpâire rară sau deasă. O protecţie
mecanică împiedică circulaţia tensiunii pe cale inversă. Bateriile pentru operare sunt incluse (4 x LR41).

HLEDTOOL

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ


Sculă identificare pentru Patchcablu cu LED H6G(U)SxxxK0x HLEDTOOL

w Plăcuţe marcare colorate pentru Patchcabluri cu LED

Pagina
149

HLEDCLIPB HLEDCLIPR HLEDCLIPY HLEDCLIPU

w Schrack-Info
Adiţional, pentru o identificare mai uşoară se folosesc etichete clipsabile de culori diferite. Diferitele servicii se pot marca în culorile albastru,
roşu, galben şi verde.

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ


Set plăcuţă marcare albastru Patchcord cu LED (100 buc) HLEDCLIPB
Set plăcuţă marcare roşu Patchcord cu LED (100 buc) HLEDCLIPR
Set plăcuţă marcare galben Patchcord cu LED (100 buc) HLEDCLIPY
Set plăcuţă marcare verde Patchcord cu LED (100 buc) HLEDCLIPU

Stoc depozit Viena Stoc depozit București Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău
IT_Kap_06_S4H_RO_8:KAPITEL_02_AK1_korr 07.05.16 06:35 Seite 150

Cablare multimedia Schrack 4 Home

w Patchcabluri coaxiale
w Schrack-Info
Patchcablu coaxial cu conectori F la ambele capete. Se foloseşte
pentru Clasa A. Factor ecranare > 90dB.

HS4HC00K5 HS4HC00K5

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ


Patchcablu coaxial S4H, 2xF-Quick >90dB, alb, 0,5m HS4HC00K5
Patchcablu coaxial S4H, 2xF-Quick >90dB, alb, 1,0m HS4HC01K0
Patchcablu coaxial S4H, 2xF-Quick >90dB, alb, 1,5m HS4HC01K5
Patchcablu coaxial S4H, 2xF-Quick >90dB, alb, 2,5m HS4HC02K5
Patchcablu coaxial S4H, 2xF-Quick >90dB, alb, 3,5m HS4HC03K5
Patchcablu coaxial S4H, 2xF-Quick >90dB, alb, 5,0m HS4HC05K0

Pagina
150

Stoc depozit Viena Stoc depozit București Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău
IT_Kap_06_S4H_RO_8:KAPITEL_02_AK1_korr 07.05.16 06:35 Seite 151

Cablare multimedia Schrack 4 Home

w Cabluri de date S/FTP Cat.7 1000 MHz LS0H-3


w Schrack-Info
Cabluri de instalaţii de uz generic în sisteme de cablare structurată.
Utilizabile în toate tipurile de aplicaţii de la Clasa D la Clasa F (de
ex. 10GBase-T, 1000Base-T, 100Base-TX, ATM) precum şi VoIP,
PoE.

HSEKP4233K HSEKP8233K

Standarde: IEC 11801, EN 50173-1


Cat.7 conform IEC 61156-5, EN 50288-4-1
Conductor: Simplex: 4 perechi torsadate, ecranate individual / Duplex: 2x4
Conductor: Sârmă masivă din cupru, AWG23/1 (0,57mm)
Izolaţia: Polietilenă reticulată
Diametru nominal izolaţie conductor: 1.4mm
Ecranare individuală: Folie aluminiu (PiMF)
Ecranarea globală: Tresă de cupru zincat, acoperire 35%
Manta: LS0H-3, FRNC conform
IEC 61034-1/2, EN 50268-1/2
IEC 60754-1/2, EN 50267-1/2
IEC 60332-3-24, EN 60332-3-24 Pagina
Diametru exterior: Simplex: 7.5mm, Duplex: 7.5mm x 15.2mm
Culoare manta: Albastru, RAL5015 151
Domeniul de temperatură – funcţionare / depozitare: -20°C la +60°C
Domeniul de temperatură - instalare: 0°C la +50°C
Raza minimă de curbură – funcţionare: Simplex: 30mm, Duplex: 30mm (pe latura plată)
Raza minimă de curbură – instalare: Simplex: 60mm, Duplex: 60mm (pe latura plată)
Forţa maximă de tracţiune: Simplex: 110N, Duplex: 220N
Sarcina energetică la ardere: Simplex: 600kJ/m, Duplex: 1200kJ/m
Greutate totală cablu: Simplex: 59kg/km, Duplex: 136kg/km
NVP (Viteză nominală de propagare): 0,80c

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ


Cablu S/FTP Cat.7, 4x2xAWG23/1, 1.000MHz LS0H-3, albastru HSEKP4233K
Cablu S/FTP Cat.7, 2x(4x2xAWG23/1), 1.000MHz, LS0H-3, albastru HSEKP8233K

Stoc depozit Viena Stoc depozit București Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău
IT_Kap_06_S4H_RO_8:KAPITEL_02_AK1_korr 07.05.16 06:35 Seite 152

Cablare multimedia Schrack 4 Home

w Cabluri de date S/FTP Cat.7 1000 MHz (Cabluri de sistem Clasa EA)
w Schrack-Info
Cabluri de instalaţii de uz generic în sisteme de cablare structurată.
Utilizabile în toate tipurile de aplicaţii de la Clasa D la Clasa F (de
ex. 10GBase-T, 1000Base-T, 100Base-TX, ATM) precum şi VoIP,
PoE.

HSEKP423HB HSEKP823HB

Standarde: IEC 11801, EN 50173-1


Cat.7 conform IEC 61156-5, EN 50288-4-1
Conductor: Simplex: 4 perechi torsadate, ecranate individual / Duplex: 2x4
Conductor: Sârmă masivă din cupru, AWG23/1 (0,58mm)
Izolaţia: Polietilenă reticulată
Diametru nominal izolaţie conductor: 1.45mm
Ecranarea individuală: Folie aluminiu (PiMF)
Ecranarea globală: Tresă de cupru zincat, acoperire 40%
Manta: LS0H, FRNC conform:
IEC 61034-1/2, EN 50268-1/2
IEC 60754-1/2, EN 50267-1/2
Pagina IEC 60332-1, EN 60332-1
Diametru exterior: Simplex: 7.2mm ± 0.3mm, Duplex: 7.2mm ± 0.3mm x 16.0mm ± 0.5mm
152 Culoare manta: Albastru, RAL 5015
Domeniul de temperatură – funcţionare / depozitare: -30°C la +60°C
Domeniul de temperatură - instalare: 0°C la +50°C
Raza minimă de curbură – funcţionare: Simplex: 29mm, Duplex: 29mm (pe latura plată)
Raza minimă de curbură – instalare: Simplex: 58mm, Duplex: 58mm (pe latura plată)
Forţa maximă de tracţiune: Simplex: 110N, Duplex: 220N
Sarcina energetică la ardere: Simplex: 500kJ/m, Duplex: 1000kJ/m
Greutate totală cablu: Simplex: 53kg/km, Duplex: 111kg/km
NVP (Viteză normală de propagare) 0.78c

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ


Cablu S/FTP Cat.7, 4x2xAWG23/1, 1.000MHz, LS0H, 40%, albastru HSEKP423HB
Cablu S/FTP Cat.7, 2x(4x2xAWG23/1), 1.000MHz, LS0H, 40%, albastru HSEKP823HB

Stoc depozit Viena Stoc depozit București Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău
IT_Kap_06_S4H_RO_8:KAPITEL_02_AK1_korr 07.05.16 06:35 Seite 153

Cablare multimedia Schrack 4 Home

w Cabluri coaxiale DIGI-SAT


w Schrack-Info
Se foloseşte pentru antene satelit sau televiziune prin cablu, Clasa A. 75Ω, 1.02mm / 4.60mm /
6.80mm, PVC, eficienţă ecranare: 100dB, ecranare triplă.

XC1609901

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ


Cablu coaxial DIGI-SAT 3030, 75 Ohm, 1,02/4,6/6,8mm Cu, triplu ecranat, 110dB, Clasa A, PVC alb, colac 100m XC1609901
Cablu coaxial DIGI-SAT 3030, 75 Ohm, 1,02/4,6/6,8mm Cu, triplu ecranat, 110dB, Clasa A, PVC alb, tambur 500m XC1609903

w Accesorii pentru cabluri coaxiale

Pagina
153

HS4HFBIS HS4HFBIB HS4HFBFSQ HS4HFSQ

XC1600700 XC1600701 XC1600702 XC1600710-

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ


Adaptor coaxial S4H, mamă F - tată IEC(coax), 10buc HS4HFBIS
Adaptor coaxial S4H, mamă F - mamă IEC(coax), 10buc HS4HFBIB
Adaptor coaxial S4H, mamă F - tată F, Quick, 10buc HS4HFBFSQ
Conector F-Tată Quick cu înșurubare, pentru cablu coaxial 6.6-6.8mm, 10buc HS4HFSQ
Conector F-Tată cu înșurubare,pentru cablu coaxial 6.6-6.8mm XC1600700
Conector F PushOn pentru cablu coaxial 6.6-6.8mm XC1600701
Cuplă prelungire cablu coaxial cu mufe F-Mamă la F-Mamă,drept XC1600702
Clește dezizolat cablu coaxial XC160.. Cu diametre de 6.6-6.8mm și 11mm XC1600710

Stoc depozit Viena Stoc depozit București Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău
IT_Kap_06_S4H_RO_8:KAPITEL_02_AK1_korr 07.05.16 06:35 Seite 154

Cablare multimedia Schrack 4 Home

w Scule

HTOOL00002 HTOOL00003 HTOOL00004 HTOOL00005

w Schrack-Info
Singura unealtă necesară montării corecte a unui conector TOOLLESS LINE este cleştele de tăiat cablu oblic.

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ


Cleşte oblic plat pentru conductoare 1,3mm HTOOL00002
Cleşte oblic plat pentru conductoare 1,0mm HTOOL00003
Clește pentru dezizolat cabluri Cat.5/6/7 ( pentru manta exterioară ) HTOOL00004
Sculă pentru dezizolat cabluri Cat.5/6/7 ( pentru manta exterioară și folie ) HTOOL00005

w Doze de aparat IT, mărime XXL, cu spaţiu pentru cabluri în exces

Pagina
154

HS4HDU01 HS4HDU01 HS4HDH01 HS4HDH01

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ


Doză ST pentru pereţi din cărămidă - XXL, cu spaţiu pentru cabluri în exces
Doză îngropată XXL pentru cărămidă S4H , pentru rezervă cabluri IT, 149x67x67mm HS4HDU01
Doză ST pentru pereţi din gipscarton - XXL, cu spaţiu pentru cabluri în exces
Doză îngropată XXL pentru rigips S4H , pentru rezervă cabluri IT, 143x68x75mm HS4HDH01

w Materiale pentru montaj

GI89035007 GI89035107 GI89215261 GI89375030

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ


Mortar rapid în găleată-5kg GI89035007
Mortar rapid în găleată-15kg GI89035107
Spumă monocomponentă gri cartuş 750ml GI89215261
Lubrifiant pt.tras fir în tub 1kg GI89375030

Stoc depozit Viena Stoc depozit București Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău
IT_Kap_06_S4H_RO_8:KAPITEL_02_AK1_korr 07.05.16 06:35 Seite 155

Cablare multimedia Schrack 4 Home

w Profiline - Tuburi gofrate în execuţie medie

GTPPXM20

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ


Tub gofrat 750N PVC D20mm gri GTPPXM20
Tub gofrat 750N PVC D20mm gri GTPPXM25
Tub gofrat 750N PVC D32mm gri GTPPXM32
Tub gofrat 750N PVC D40mm gri GTPPXM40
Tub gofrat 750N PVC D50mm gri GTPPXM50

w Tuburi gofrate, flexibile, în execuţie uşoară

Pagina
155

GTPTXL16

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ


Tub gofrat 320N PVC D16mm gri GTPTXL16
Tub gofrat 320N PVC D20mm gri GTPTXL20
Tub gofrat 320N PVC D25mm gri GTPTXL25
Tub gofrat 320N PVC D32mm gri GTPTXL32
Tub gofrat 320N PVC D40mm gri GTPTXL40
Tub gofrat 320N PVC D50mm gri GTPTXL50
Tub gofrat 320N PVC D63mm gri GTPTXL63

Stoc depozit Viena Stoc depozit București Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău
IT_Kap_06_S4H_RO_8:KAPITEL_02_AK1_korr 07.05.16 06:35 Seite 156

Cablare multimedia Schrack 4 Home

w Tuburi gofrate, flexibile în execuţie medie

GTPTXM16 GTPTXMM16

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ


Tub gofrat 750N PVC D16mm gri GTPTXM16
Tub gofrat 750N PVC D63mm gri GTPTXM63
Tub gofrat 750N+manta PVC D16mm gri GTPTXMM16
Tub gofrat 750N+manta PVC D20mm gri GTPTXMM20
Tub gofrat 750N+manta PVC D25mm gri GTPTXMM25
Tub gofrat 750N+manta PVC D32mm gri GTPTXMM32
Tub gofrat 750N+manta PVC D40mm gri GTPTXMM40
Tub gofrat 750N+manta PVC D50mm gri GTPTXMM50
Tub gofrat 750N+manta PVC D63mm gri GTPTXMM63

Pagina w Tuburi rigide uşoare


156

GTRL16M3

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ


Tub mufat 320N PVC D16 gri 3m GTRL16M3
Tub mufat 320N PVC D20 gri 3m GTRL20M3
Tub mufat 320N PVC D25 gri 3m GTRL25M3
Tub mufat 320N PVC D32 gri 3m GTRL32M3
Tub mufat 320N PVC D40 gri 3m GTRL40M3
Tub mufat 320N PVC D50 gri 3m GTRL50M3

Stoc depozit Viena Stoc depozit București Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău
IT_Kap_06_S4H_RO_8:KAPITEL_02_AK1_korr 07.05.16 06:35 Seite 157

Cablare multimedia Schrack 4 Home


w Cleme rapide pentru fixarea tuburilor

GTZKSL16

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ


Clemă plastic gri pt. tub D16mm, 100buc GTZKSL16
Clemă plastic gri pt. tub D20mm, 100buc GTZKSL20
Clemă plastic gri pt. tub D25mm, 100buc GTZKSL25
Clemă plastic gri pt. tub D32mm, 100buc GTZKSL32
Clemă plastic gri pt. tub D40mm, 50buc GTZKSL40
Clemă plastic gri pt. tub D50mm, 50buc GTZKSL50
Clemă plastic gri pt. tub D63mm, 25buc GTZKSL63

w Elemente de îmbinare pentru tuburi gofrate

Pagina
157

GTZML20

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ


Mufă prelungire tub gofrat D20 GTZML20
Mufă prelungire tub gofrat D25 GTZML25
Mufă prelungire tub gofrat D32 GTZML32
Mufă prelungire tub gofrat D40 GTZML40
Mufă prelungire tub gofrat D50 GTZML50
Mufă prelungire tub gofrat D63 GTZML63

w Elemente de îmbinare pentru ţevi din PVC

GTZTML16

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ


Mufă prelungire tub D16mm GTZTML16
Mufă prelungire tub D20mm GTZTML20
Mufă prelungire tub D25mm GTZTML25
Mufă prelungire tub D32mm GTZTML32
Mufă prelungire tub D40mm GTZTML40
Mufă prelungire tub D50mm GTZTML50
Mufă prelungire tub D63mm GTZTML63

Stoc depozit Viena Stoc depozit București Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău
IT_Kap_06_S4H_RO_8:KAPITEL_02_AK1_korr 07.05.16 06:35 Seite 158

Skladem v Praze – zaslání do 24 hodin Skladem v každém SCHRACK STORE – možnost osobního odběru
Stoc depozit
Skladem Viena logistickém skladuStoc
v centrálním depozit
– zaslání do București
96 hodin Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău
IT_Kap_07_Zubehör_RO_8:KAPITEL_02_AK1_korr 07.05.16 06:42 Seite 159

Pagina
159

Accesorii cablaje din cupru


(unelte, conectori, cuplaje,...)
W Cuprins

Unelte .................................................................................................................... Pagina 162

Conectori ............................................................................................................ Pagina 163

Izolatori pentru reţea .................................................................................... Pagina 164

Cuplori .................................................................................................................. Pagina 165

Coliere plastic .................................................................................................. Pagina 167


IT_Kap_07_Zubehör_RO_8:KAPITEL_02_AK1_korr 07.05.16 06:42 Seite 160

w CONECTORI w KIT DE REPARAŢIE


IT_Kap_07_Zubehör_RO_8:KAPITEL_02_AK1_korr 07.05.16 06:42 Seite 161

Pagina
161

Accesorii cablaje din cupru


(unelte, conectori, cuplaje,...)
În paginile următoare SCHRACK TECHNIK vă prezintă diverse
accesorii, cum ar fi conectori RJ45 sertizabili pentru patch-
cabluri și unelte pentru această operaţie, respectiv dezizolatori
pentru cabluri sau sertizori LSA.
IT_Kap_07_Zubehör_RO_8:KAPITEL_02_AK1_korr 07.05.16 06:42 Seite 162

Accesorii cablaje din cupru (unelte, conectori, cuplaje,...)

w Derulator tambur cablu


w Schrack-Info
Derulatorul pentru tamburi de cablu vă ajută la economisirea forţei de muncă. Echipat cu role rapide
și ajustabile pentru diferite diametre de tamburi de cablu.

• Material cadru: aliaj de aluminiu de înaltă calitate


• Material role: oţel de calitate, zincat
• Rolele au rulmenţi cu bile
• Încărcare maximă: 250 kg
HTOOL00006 • Distanţă între role reglabilă: 23 - 34cm
• Lăţime tambur: max. 52cm
• 4 picioare reglabile din cauciuc pentru aliniere precisă
• Potrivit pentru toate tipurile de tamburi de cablu de date SCHRACK HSEK... și cablu coaxial DIGI-
SAT
• Livrare: în cutie de carton

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ


Derulator tambur cablu lăţime 52cm,maxim 250kg HTOOL00006

w Cleşte de sertizat
w Schrack-Info
Unealtă de sertizare pentru conectori RJ45, RJ12 şi RJ11.

Pagina
162
HMOCRZKOR8

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ


Cleşte sertizat universal pentru mufe RJ45/12/11 HMOCRZKOR8

w Cleşte plat oblic


w Schrack-Info
Singura unealtă necesară montării corecte a unui conector
TOOLLESS LINE este cleştele de tăiat cablu oblic.

HTOOL00002 HTOOL00003

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ


Cleşte oblic plat pentru conductoare 1,3mm HTOOL00002
Cleşte oblic plat pentru conductoare 1,0mm HTOOL00003

Stoc depozit Viena Stoc depozit București Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău
IT_Kap_07_Zubehör_RO_8:KAPITEL_02_AK1_korr 07.05.16 06:42 Seite 163

Accesorii cablaje din cupru (unelte, conectori, cuplaje,...)

w Cleşte sertizor LSA

HKRONELSA HSETOOL01F HSETOOL02F HSETOOL03F

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ


Cleşte sertizor pentru LSA, gri HKRONELSA
Cleşte sertizor cu senzor, LSA HSETOOL01F
Lamă de rezervă pentru HSETOOL01F, System 110 HSETOOL02F
Lamă de rezervă pentru HSETOOL01F, System LSA HSETOOL03F

w Conectori RJ45 / RJ12 / RJ11 pentru sertizat pe cablu flexibil

Pagina
Q7151792 HJ45LCU800 HJ1266LC HJ11L6P4LC
163
w Schrack-Info
• Pentru execuţia proprie a patch cord-urilor de diferite lungimi.
• Adecvat pentru sertizarea pe patch cord-uril flexibile (cu 7 liţe) AWG26
• Pentru protecţie contra îndoirii cablurilor Cat5 trebuie utilizate manșoane.
• Conector RJ45 (8/8) -> lăţime 8 pini, din care echipat cu 8 pini. Adecvat pentru aplicaţii în tehnica
de calcul și telefonie. Execuţie ecranată și neecranată.
• Conector RJ12 (6/6) -> lăţime 6 pini, din care echipat cu 6 pini pentru contact. Adecvat pentru
aplicaţii în telefonie. Execuţie neecranată.
HJ45TULLGR • Conector RJ11 (6/4) -> lăţime 6 pini, din care echipat cu 4 pini centrali pentru contact. Adecvat
pentru aplicaţii în telefonie. Neecranat.

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ


Conector tată RJ45 STP cat5E cu manşon, 100 buc Q7151792
Conector tată RJ45 Cat.5e neecranat pentru sertizare pe cablu flexibil (liţat) HJ45LCU800
Conector RJ11 telefonie 6/6 neecranat pentru sertizare pe cablu HJ1266LC
Conector RJ11 telefonie 6/4 neecranat pentru sertizare pe cablu HJ11L6P4LC
Manşon RJ45 gri HJ45TULLGR
Manşon RJ45 negru HJ45TULLSW
Manşon RJ45 albastru HJ45TULLBL
Manşon RJ45 galben HJ45TULLGE
Manşon RJ45 verde HJ45TULLGN
Manşon RJ45 roşu HJ45TULLRT

Stoc depozit Viena Stoc depozit București Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău
IT_Kap_07_Zubehör_RO_8:KAPITEL_02_AK1_korr 07.05.16 06:42 Seite 164

Accesorii cablaje din cupru (unelte, conectori, cuplaje,...)

w Conector RJ45 ecranat pentru instalat pe cabluri de instalaţii

HSISR6SI3G HSISR6SI3W HSISR6SI2

w Schrack-Info
• Conector cu 8 pini RJ45 Cat.6 / cat.6A pentru montare pe cablu de instalaţii ( conductor masiv ) în site
• Alcătuit doar din două piese ( conector drept ) sau patru piese ( conector unghiular )
• Instalare simplă, fără scule speciale de sertizare
• Permite instalarea pe cabluri de până la AWG 22/1
• Diametru exterior cablu între 5,5 și 8,5 mm ( 10.5mm la conectorul Cat.6A )
• Cod culori: TIA/EIA 568 A și B
• Carcasă de zamac de calitate industrială turnată sub presiune

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ


Conector RJ45, montaj în site, Cat.6A (ISO/IEC), AWG 26/7 -23/7, AWG 26/1 - 23/1, IP20, direcţie cablu (180°) HSISR6SI3A
Conector industrial RJ45, Cat.6 STP, montaj în site, AWG 26/7 - 22/7, AWG 24/1 - 22/1, IP20, direcţie cablu (180°) HSISR6SI2

Pagina Conector industrial RJ45, montaj în site, Cat.6A (ISO/IEC), AWG 27/7 -22/7, AWG 26/1 - 22/1, IP20, direcţie cablu
(180°) HSISR6SI3G
164 Conector industrial RJ45, montaj în site, Cat.6A (ISO/IEC), AWG 27/7 -22/7, AWG 26/1 - 22/1, IP20, direcţie
variabilă cablu (360°) HSISR6SI3W

w Izolator reţea RJ45 neecranat Cat.5e / 1Gbit/s


w Schrack-Info
Acest izolator de reţea cu mufă RJ45 este un modul în Schrack Format A (SFA) şi îndeplineşte cerinţele
de performanţă pentru Cat.5 - 1 Gigabit Ethernet. Izolatorul se foloseşte în reţele cu conductor pe cupru
(Ethernet) pentru a proteja aparatele conectate la supratensiune, astfel evitând pagubele. Se utilizează
deseori în spitale.

HSEMRN5UWE

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ


Izolator reţea RJ45 neecranat Cat.5e / 1Gbit/s (SFA) pentru separare galvanică între cablul de date şi ecranaj HSEMRN5UWE

Stoc depozit Viena Stoc depozit București Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău
IT_Kap_07_Zubehör_RO_8:KAPITEL_02_AK1_korr 07.05.16 06:42 Seite 165

Accesorii cablaje din cupru (unelte, conectori, cuplaje,...)

w Cabluri flexibile, la metru


w Schrack-Info
• Pentru patchcabluri Cat.5 se va folosi cablu SF/UTP.
Disponibil în diferite culori. La acest cablu sunt sertizaţi
conectori RJ45 ecranaţi.
• Pentru cabluri patch de telefonie este folosit un cablu panglică
neecranat. Disponibil în culoare neagră. La acest cablu sunt
sertizaţi conectorii neecranaţi (RJ45, RJ12, RJ11).
• La alocarea circuitelor telefonice dintr-un rack se utilizează
de regulă patch cord RJ45/RJ45 confecţionat din cablu
HKF02SFUGP HMOFL4SCHW panglică.
• Pentru legătura de la priză la telefon se folosește de regulă
patch cord RJ45/RJ11 confecţionat din cablu panglică.

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ


Cablu flexibil SF/UTP Cat.5 200MHz 4x2xAWG26 PVC gri HKF02SFUGP
Cablu flexibil SF/UTP Cat.5 200MHz 4x2xAWG26 LS0H gri HKF02SFUGH
Cablu flexibil SF/UTP Cat.5 200MHz 4x2xAWG26 PVC albastru HKF02SFUBP
Cablu flexibil SF/UTP Cat.5 200MHz 4x2xAWG26 PVC galben HKF02SFUYP
Cablu flexibil SF/UTP Cat.5 200MHz 4x2xAWG26 PVC roşu HKF02SFURP
Cablu flexibil SF/UTP Cat.5 200MHz 4x2xAWG26 PVC verde HKF02SFUUP
Cablu plat 4 fire pentru patchcablu telefonie, negru HMOFL4SCHW

w Modul cuplă RJ45 ecranat Clasă EA 10GB în Schrack Format A (SFA)


w Schrack-Info
Această cuplă RJ45-RJ45 este un modul în Schrack Format A (SFA) şi îndeplineşte cerinţele de
performanţă pentru Cat.6. Pagina
165

HSEMRKRGWS

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ


Modul cuplă RJ45-RJ45, ecranat, Clasa EA 10GB, TOOLLESS LINE (SFA) HSEMRKRGWS

w Kituri prelungire/reparaţie cablu de instalaţii ecranat Cat.6/cat.6A


w Schrack-Info
• Pentru prelungirea/repararea cablurilor de instalaţii de date
• Performanţe de până la Cat.6A ( în funcţie de cablul folosit )

HCAT6REPKI HCAT6AREPK

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ


Kit prelungire/reparare cablu, Cat.6 HCAT6REPKI
Kit prelungire/reparaţie cablu, Cat.6A,ISO/IEC, TOOLLESS, pentru AWG24-AWG22, versiune îngustă HCAT6AREPK

Stoc depozit Viena Stoc depozit București Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău
IT_Kap_07_Zubehör_RO_8:KAPITEL_02_AK1_korr 07.05.16 06:42 Seite 166

Accesorii cablaje din cupru (unelte, conectori, cuplaje,...)

w Kituri prelungire/reparaţie cablu de instalaţii ecranat Cat.6/cat.6A


w Schrack-Info
• Pentru prelungirea/repararea cablurilor de instalaţii de date
• Performanţe de până la Cat.6A ( în funcţie de cablul folosit )

HCAT6REPKI HCAT6AREPK

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ


Kit prelungire/reparare cablu, Cat.6 HCAT6REPKI
Kit prelungire/reparaţie cablu, Cat.6A,ISO/IEC, TOOLLESS, pentru AWG24-AWG22, versiune îngustă HCAT6AREPK

w Ştrap de cupru
w Schrack-Info
Fâşia de cupru fixează ecranul cablului de instalaţie. Se livrează
în două feluri. Pachet de 20 bucăţi respectiv rolă cu 1.800 bucăţi.
Dimensiunea fâşiei: 35 x 9mm.

HSEKB0020 HSEKB1800
Pagina
166 DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ
Bandă de cupru pentru fixarea ecranajului 35x9mm, 20 bucăţi HSEKB0020
Bandă de cupru pentru fixarea ecranajului 35x9mm, 1.800 bucăţi HSEKB1800

w Coliere Velcro
w Schrack-Info
Coliere pentru fixarea mănunchiului de cabluri. Sunt reutilizabile
şi flexibile. Se fixează tip “back-to-back”. Colierul este înfăşurat în
jurul mănunchiului de cabluri, iar excesul se închide în el. Fixarea
se realizează fără cleme sau clipsuri. Prin aceasta se asigură că
mănunchiul de cabluri nu se va deteriora.

Q7177133 Q7177135

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ


Colier Velcro negru 16mmx7,5m GI199975

Stoc depozit Viena Stoc depozit București Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău
IT_Kap_07_Zubehör_RO_8:KAPITEL_02_AK1_korr 07.05.16 06:42 Seite 167

Accesorii cablaje din cupru (unelte, conectori, cuplaje,...)

w Coliere

HSERZKB025

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ


Colier cablu 100x2,5mm, natur/alb, 1set= 25bucăţi HSERZKB025

w Servicii oferite

HARBEIT011

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ


Taxă debitare cabluri HARBEIT011 Pagina
167
w Taxă închiriere testere reţele
w Schrack-Info
În câteva dintre reprezentanţele noastre oferim spre închiriere asemenea Analizoare de Cablaj pentru
Clasa D, Clasa E, Clasa EA, Clasa F şi Clasa Fa.

IT-LEIH

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ


Taxă chirie aparat Network Tester pe zi IT-LEIH

Stoc depozit Viena Stoc depozit București Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău
IT_Kap_07_Zubehör_RO_8:KAPITEL_02_AK1_korr 07.05.16 06:42 Seite 168

Best.
Stoc Nr. blau: Viena
depozit Stocversandbereit
Lagerware, d.h. üblicherweise depozit București
am Bestelltag! StocZusätzliche
Store Oradea, Sibiu, Timișoara,
Abholverfügbarkeit Bacău
in jedem Schrack Store!
IT_Kap_08_Telefon_RO_8:KAPITEL_02_AK1_korr 07.05.16 06:50 Seite 169

Telefonie Pagina
169

W Cuprins

Prize de date .................................................................................................... Pagina 172

Patchpanel-uri .................................................................................................. Pagina 172

Sertizoare LSA ................................................................................................ Pagina 172

Patchcabluri ...................................................................................................... Pagina 173

Cabluri de telecomunicaţii ...................................................................... Pagina 174

Reglete LSA pt suport pieptene ............................................................ Pagina 178

Reglete LSA pt suport bară rotundă .................................................... Pagina 187

Accesorii .............................................................................................................. Pagina 193


IT_Kap_08_Telefon_RO_8:KAPITEL_02_AK1_korr 07.05.16 06:51 Seite 170

w PRIZE TELEFON w REGLETE LSA


IT_Kap_08_Telefon_RO_8:KAPITEL_02_AK1_korr 07.05.16 06:51 Seite 171

Pagina
171

Telefonie

Ca parte a sistemului de telefonie, Schrack oferă produse tip


RJ45 precum și convenţionalul format LSA cu montaj tip
pieptene și tip bară rotundă. Gama noastra cuprinzătoare de
produse de telefonie cuprinde o gamă largă de accesorii,
incluzând protecţii la supratensiuni, adaptoare pentru
separaţie și fire săritoare, cofrete de distribuţie din plastic și
metalice.
IT_Kap_08_Telefon_RO_8:KAPITEL_02_AK1_korr 07.05.16 06:51 Seite 172

Telefonie

w Priză telefonie 2 x RJ45 neecranat


w Schrack-Info
Această priză de date este echipată cu conectori RJ45 şi
îndeplineşte cerinţele de performanţă pentru Clasa D. Priza de
date se livrează în culoarea RAL9010 şi este montabilă încastrat în
canal de cablu parapet respectiv în zidărie, sau aplicat cu ajutorul
dozelor de montaj aparente. Prizele se pot integra în programe
de aparataj terminal care oferă rame distanţoare de 50x50mm.
Fiecare priză vine cu etichete de inscripţionare. În furnitură mai
este inclusă placa centrală (50 x 50 mm) şi rama (80 x 80 mm).
HSEDU2UW5F HSEAP842WF
Intrarea cablului se face din stânga sau dreapta iar etichetele sunt
cu codul culorilor conform TIA 568A şi 568B.

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ


Priză de date Cat.5e, neecranată, 2xRJ45, 80x80mm, înclinată, RAL9010 HSEDU2UW5F
Doză PT pentru HSED0xUWxS, HSEDx2UWxF, L=80 x Î=40 x A=80mm, RAL9010 HSEAP842WF

w Patchpanel telefonie RJ45 neecranat

HSERU25IGC HSERU50IGC

w Schrack-Info
Aceste patchpanel-uri de telefonie de 19’’ sunt echipate cu conectori RJ45. Ele se livrează în execuţie glisantă cu înălţime 1U în culoarea
RAL7035 (gri deschis) şi dispun de 25 sau 50 porturi. Incluse în furnitură sunt materiale pentru montaj (coliere pentru mănunchiuri de
conductoare, piuliţe clipsabile cu şuruburi aferente, conductor de împământare sertizat) şi o bară preperforată pentru susţinere cabluri în
Pagina partea dorsală.
172
DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ
Patchpanel neecranat 25xRJ45, ISDN, pentru conductor 0.5-0.6mm, 19”, 1U, RAL7035 HSERU25IGC
Patchpanel neecranat 50xRJ45, ISDN, pentru conductor 0.5-0.6mm, 19”, 1U, RAL7035 HSERU50IGC

w Cleşte sertizor LSA

HKRONELSA HSETOOL01F HSETOOL02F HSETOOL03F

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ


Cleşte sertizor pentru LSA, gri HKRONELSA
Cleşte sertizor cu senzor, LSA HSETOOL01F
Lamă de rezervă pentru HSETOOL01F, System 110 HSETOOL02F
Lamă de rezervă pentru HSETOOL01F, System LSA HSETOOL03F

Stoc depozit Viena Stoc depozit București Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău
IT_Kap_08_Telefon_RO_8:KAPITEL_02_AK1_korr 07.05.16 06:51 Seite 173

Telefonie

w Patchcabluri telefonie RJ45 - RJ45 neecranate


w Schrack-Info
Patchcablu neecranat RJ45 - RJ45 din cablu panglică de culoare neagră, fără manşon, 4 fire mijlocii
conectate, corespondenţa contactelor 1:1. Se utilizează pentru alocarea circuitelor de telefonie dintr-un
rack.

H5R5M401K0

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ


Patchcablu telefonie neecranat RJ45/RJ45 1m negru H5R5M401K0
Patchcablu telefonie neecranat RJ45/RJ45 2m negru H5R5M402K0
Patchcablu telefonie neecranat RJ45/RJ45 3m negru H5R5M403K0

w Patchcabluri telefonie RJ45 - RJ11 neecranate


w Schrack-Info
Patchcablu neecranat RJ45 - RJ11 din cablu panglică de culoare neagră, fără manşon, 4 fire mijlocii
conectate, corespondenţa contactelor 1:1. Se utilizează pentru legătura între priză şi telefon.

H5R1M403K0

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ


Patchcablu telefonie neecranat RJ45/RJ11 3m negru H5R1M403K0
Patchcablu telefonie neecranat RJ45/RJ11 6m negru H5R1M406K0
Pagina
Patchcablu telefonie neecranat RJ45/RJ11 10m negru H5R1M410K0
173

Stoc depozit Viena Stoc depozit București Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău
IT_Kap_08_Telefon_RO_8:KAPITEL_02_AK1_korr 07.05.16 06:51 Seite 174

Telefonie

w Cabluri de telecomunicaţii F-vYAY


w Schrack-Info
SPECIFICAţII
conform ÖVE - K35 / 1997

CONSTRUCţIE
Conductor monofilar din cupru zincat, diametru 0,5 mm, izolaţie conductor din PVC, firele torsadate în
perechi şi perechile în dispunere concentrică şi înfăşurate în folie de plastic, conductor marcare din cupru
de diametru 0,5 mm, ecranare statică din folie de aluminiu, manta exterioară din PVC, gri.
XC150102
APPLICAţII
Cablu pentru instalaţii de telecomunicaţii, în spaţii interioare, pe trasee fixe.

DOMENIUL DE TEMPERATURĂ
pe trasee mobile - 5°C to + 50°C
pe trasee fixe - 30°C to + 70°C

0,5 mm
Rezistenţa în buclă a conductorului;/IB:b> maks. 196,6 Ohm/km
Rezistenţa de izolaţie;/IB:b> min. 500 MOhm x km
Capacitatea mutuală maks. 100 nF/km
Cuplaj de diafonie pentru 100 m la 800 Hz K9 = 150 pF (100 %), 100 pF (80 %)
Cablu 2 perechi K1 = 500 pF (100 %)

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ


2 x 2 x 0.5 perechi XC150102
3 x 2 x 0.5 XC150103
5 x 2 x 0.5 XC150104
6 x 2 x 0.5 XC150105
10 x 2 x 0.5 XC150106
15 x 2 x 0.5 XC150108
20 x 2 x 0.5 XC150109
Pagina
40 x 2 x 0.5 XC150112
174 60 x 2 x 0.5 XC150114
100 x 2 x 0.5 XC150115

Stoc depozit Viena Stoc depozit București Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău
IT_Kap_08_Telefon_RO_8:KAPITEL_02_AK1_korr 07.05.16 06:51 Seite 175

Telefonie

w Cabluri de telecomunicaţii F-YAY


w Schrack-Info
SPECIFICAţII
conform ÖVE - K35 / 1997

CONSTRUCţIE
Conductor din cupru monofilar cu diametrul 0,6 resp. 0,8 mm, izolaţie conductor din PVC, firele
torsadate în perechi şi perechile în dispunere concentrică înfăşurate în folie de plastic, conductor marcare
din cupru de diametru 0,5 mm, ecranare statică din folie de aluminiu, manta exterioară din policlorură
de vinil (PVC), gri.
XC150202

APLICAŢII
Cablu pentru instalaţii de telecomunicaţii, în spaţii interioare, pe trasee fixe.

DOMENIUL DE TEMPERATURĂ
trasee mobile - 5°C to + 50°C
trasee fixe - 30°C to + 70°C

0,6 mm 0,8 mm
Rezistenţa în buclă a conductorului MAX. 135,8 Ohm/km 73,2 Ohm/km
Rezistenţa de izolaţie min. 500 MOhm x km 500 MOhm x km
Capacitatea mutuală max. 100 nF/km 100 nF/km
Cuplaj de diafonie pentru 100 m la 800 Hz K9 200 pF (100 %) 150 pF (80 %)
Cablu 2 perechi K1 500 pF (100 %)

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ


2 x 2 x 0.6 perechi XC150202
3 x 2 x 0.6 XC150203
5 x 2 x 0.6 XC150204
6 x 2 x 0.6 XC150205
10 x 2 x 0.6 XC150206
15 x 2 x 0.6 XC150208
20 x 2 x 0.6 XC150209 Pagina
25 x 2 x 0.6 XC150210 175
30 x 2 x 0.6 XC150211
40 x 2 x 0.6 XC150212
50 x 2 x 0.6 XC150213
60 x 2 x 0.6 XC150214
100 x 2 x 0.6 XC150215
2 x 2 x 0.8 perechi XC150302
3 x 2 x 0.8 XC150303
5 x 2 x 0.8 XC150304
6 x 2 x 0.8 XC150305
10 x 2 x 0.8 XC150306
20 x 2 x 0.8 XC150308
30 x 2 x 0.8 XC150309
40 x 2 x 0.8 XC150310
50 x 2 x 0.8 XC150311
100 x 2 x 0.8 XC150312

Stoc depozit Viena Stoc depozit București Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău
IT_Kap_08_Telefon_RO_8:KAPITEL_02_AK1_korr 07.05.16 06:51 Seite 176

Telefonie

w Cabluri de telecomunicaţii J-Y(ST)Y


w Schrack-Info
SPECIFICAţII
conform ÖVE - K35 / 1997

CONSTRUCţIE
Conductor din cupru monofilar, izolaţie conductor din PVC, firele torsadate în perechi, înfăşurate în
folie de plastic, ecranare statică din folie de aluminiu caşerată cu plastic cu conductor marcare, manta
exterioară din policlorură de vinil (PVC), gri.
XC150401
APLICAŢII
Cablu pentru instalaţii de telecomunicaţii, în spaţii interioare, pe trasee fixe.

DOMENIUL DE TEMPERATURĂ
trasee mobile - 5°C to + 50°C
trasee fixe - 30°C to + 70°C

0,6 mm
Rezistenţa în buclă a conductorului max. 130 Ohm/km
Rezistenţa de izolaţie min. 100 MOhm x km
Capacitatea mutuală max. 100 nF/km
Cuplaj de diafonie pentru 100m max. 300 pF

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ


2 x 2 x 0.6 XC150401
3 x 2 x 0.6 XC150402
4 x 2 x 0.6 XC150403
5 x 2 x 0.6 XC150404
6 x 2 x 0.6 XC150405
10 x 2 x 0.6 XC150406
12 x 2 x 0.6 XC150407
20 x 2 x 0.6 XC150409
Pagina
176 30 x 2 x 0.6 XC150410
40 x 2 x 0.6 XC150411
50 x 2 x 0.6 XC150412
60 x 2 x 0.6 XC150413
100 x 2 x 0.6 XC150414

Stoc depozit Viena Stoc depozit București Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău
IT_Kap_08_Telefon_RO_8:KAPITEL_02_AK1_korr 07.05.16 06:51 Seite 177

Telefonie

w Cabluri de telecomunicaţii J-Y(ST)Y


w Schrack-Info
SPECIFICAţII
conform ÖVE - K35 / 1997

CONSTRUCţIE
Conductor din cupru monofilar, izolaţie conductor din PVC, firele torsadate în perechi, înfăşurate în
folie de plastic, ecranare statică din folie de aluminiu caşerată cu plastic cu conductor marcare, manta
exterioară din policlorură de vinil (PVC), gri.
XC150501
APLICAŢII
Cablu pentru instalaţii de telecomunicaţii, în spaţii interioare, pe trasee fixe.

DOMENIUL DE TEMPERATURĂ
trasee mobile - 5°C to + 50°C
trasee fixe - 30°C to + 70°C

0,8 mm
Rezistenţa în buclă a conductorului max. 73,2 Ohm/km
Rezistenţa de izolaţie min. 100 MOhm x km
Capacitatea mutuală max. 100 nF/km
Cuplaj de diafonie pentru 100m max. 300 pF

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ


1 x 2 x 0.8 XC150501
2 x 2 x 0.8 XC150502
3 x 2 x 0.8 XC150503
4 x 2 x 0.8 XC150504
5 x 2 x 0.8 XC150505
6 x 2 x 0.8 XC150506
10 x 2 x 0.8 XC150507
20 x 2 x 0.8 XC150510
Pagina
30 x 2 x 0.8 XC150511
177
40 x 2 x 0.8 XC150512
50 x 2 x 0.8 XC150513
60 x 2 x 0.8 XC150514

Stoc depozit Viena Stoc depozit București Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău
IT_Kap_08_Telefon_RO_8:KAPITEL_02_AK1_korr 07.05.16 06:51 Seite 178

Telefonie

w Module LSA cu montaj pe suport pieptene


w Schrack-Info
• Regletele LSA se încastrează rigid cu cleme
• Se pot demonta din canalul de montaj LSA cu ajutorul sculei speciale
• Pasul de montaj este de 25 mm (distanţa între module)
• Regleta LSA rămâne încastrată rigid în starea montată
• Modulul de protecţie la supratensiune poate fi cuplat pe regleta LSA fără accesorii
• Cablul de magistrală este pozat în canale de montaj închise LSA care
• General vorbind, tehnicianul are interes ca, cablurile dinspre provider să fie instalate o dată și bine. Aceasta înseamnă că operaţiile de
service (jumpering, teste, etc.), care uzual sunt lucrări externalizate, vor fi făcute în mare parte pe latura dinspre reţea
Se recomandă utilizarea suporţilor pieptene SCHRACK LSA HSTMONxxx) care asigură o vedere clară asupra repartitorului (pas constant) și
prevenirea erorilor.

DATE TEHNICE GENERALE


Condiţii climaterice: uscat sau umed fără condens
Domeniul temperaturii de depozitare -40° la +90°C (+40° la + 194°F)
Domeniul temperaturii de funcţionare -20° la +80°C (+4° la + 176°F)
VALORI MECANICE
Regletă LSA cu contacte LSA pentru conductor de cupru cu izolaţie de material plastic, cu fire de cupru masive sau liţate
pentru conexiuni prin cleme lamelare conform IEC 352-4, Partea 4 şi DIN 41 611-6-C-EL-CL
Conductor masiv, un singur conductor conectat 0,40 la 0,80*) mm, AWG 26 la AWG 20
Conductor masiv, două conductoare conectate, de acelaşi tip şi diametru 0,40 la 0,65 mm, AWG 26 la AWG 22
Liţe cositorite, un singur conductor conectat 7x0,12 la 0,32 mm, AWG 28 la AWG 20
Alte liţe de racordare la cerere!
Diametru exterior (Izolaţie PVC şi PE) 0,70 la 1,60 mm, netorsadat
Execuţie specială 1,60 la 2,70 mm**)
Numărul onductoarelor conectabile în funcţie de fanta de contact max. 2
CAPACITATEA DE REPETARE A RACORDĂRILOR
La conectarea liţelor sau conductorilor masivi 0,40… 0,65 mm 200 x
La conectarea conductorilor masivi 0,80 mm 50 x
MATERIALE
Componente din plastic PBT
Rezistenţa la incendiu conform UL 94 V-0
Lamele de contact Alamă specială, argintată în zona de contact ≥ 5 μm
*) După conectarea cu D≥ 0,65 mm nu mai poate fi utilizat pentru conductori cu diametre mai mici
**) Se poate livra în execuţie specială pentru conductori mai groşi, izolaţi, pentru transmiterea datelor
VALORI ELECTRICE (DUPĂ DEPOZITARE 4 ZILE ÎN CONDIŢII DE CLIMAT CONSTANT LA +40° C RESP. 104° F şI UMIDITATE RELATIVĂ 93%)
Pagina Rezistenţa de izolaţie ≥ 5 x 104 MOhm

178
Rigiditate dielectrică 2 kVeff
Rezistenţa la şocuri de tensiune (la forma de undă 1,2/50 μs) 3,6 kV
Curentul de şoc admisibil al contactului LSA corespunde capacităţii de curent de sarcină a firelor racordate
Curentul de şoc admisibil al regletei de conectare 10 kA (la diametrul conductorului ≥ 0,6 mm)
Curentul de şoc admisibil al regletei de izolare 5 kA
Curentul de şoc admisibil al regletei de conectare (la forma de undă 8/20 μs) 5 kA
REZISTENŢA CONTACTULUI (RACORDAREA FIRELOR)
Tipic 1 mOhm
Garantat ≤ 2,5 mOhm
Rezistenţa totală, inclusiv lamele de izolare ≤ 10 mOhm
VALORI TEHNICE DE TRANSMISIE
Regletele LSA sunt adecvate pentru următoarele aplicaţii de comunicaţii
• Servicii telefonice analogice şi digitale
• Ethernet (10BaseT) cu 10 Mbit/s
• Token Ring cu 4 sau 16 Mbit/s
• TPDDI cu 100 Mbit/s
• Alte servicii de date şi comunicaţii
Pentru aceasta regletele LSA acceptă utilizarea cablurilor de două şi patru perechi, neecranate şi ecranate.
IT_Kap_08_Telefon_RO_8:KAPITEL_02_AK1_korr 07.05.16 06:51 Seite 179

Telefonie

w Regletă de conexiune LSA 2/10, 10 perechi, montaj pe suport pieptene


w Schrack-Info
Utilizat pentru conectarea a 10 perechi (2 fire=(P)) din cablurile de telecomunicaţii. Firele conectate la
lamele de conexiune situate în opoziţie sunt cuplate între ele şi nu pot fi separate. Lamelele dispuse între
contactele de conexiune servesc la măsurători sau verificări sau pentru cuplarea modulelor de protecţie
la supratensiune.
Se fixează pe suport pieptene sau canale de montaj
Cu urechi mari pentru conductorii de şuntare
Marcaj cu cifrele 1…0

HSTMANSC0

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ


Regletă telefonie 10 perechi nedeconectabil pentru suport pieptene HSTMANSC0

w Regletă de izolare LSA 2/10, 10 perechi, montaj pe suport pieptene


w Schrack-Info
Utilizat pentru conectarea a 10 perechi (2 fire=(P)) din cablurile de telecomunicaţii. Cu ajutorul fişei de
separare (nu este cuprins în furnitură, vă rugăm să-l comandaţi separat) pot fi separate perechile situate
în poziţie opusă. Lamelele dispuse între contactele de conexiune servesc la măsurători sau verificări sau
pentru cuplarea modulelor de protecţie la supratensiune.
Se fixează pe suport pieptene sau canale de montaj
Cu urechi mari pentru conductorii de şuntare
Marcaj cu cifrele 1…0

HSTMTREN0

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ


Regletă telefonie 10 perechi deconectabil pentru suport pieptene HSTMTREN0

w Regletă de împământare LSA 2/38, montaj pe suport pieptene


w Schrack-Info
Pagina
Utilizat pentru conectarea conductorelor de împământare (toate lamelele de conexiune sunt legate
între ele) ale cablurilor de telecomunicaţii cu mai multe perechi, prevăzut cu conductor de legare la 179
pământ cu papuc.
• Se fixează pe suport pieptene sau canale de montaj
• Toate lamelele de conexiune sunt legate la conductorul de împământare

HSTMERDD0

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ


Regletă telefonie pentru împământare 2/38 pentru suport pieptene HSTMERDD0

Stoc depozit Viena Stoc depozit București Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău
IT_Kap_08_Telefon_RO_8:KAPITEL_02_AK1_korr 07.05.16 06:51 Seite 180

Telefonie

w Adaptor de conexiune LSA, montaj pe suport pieptene


w Schrack-Info
Regletă de izolare 10P, cleme cu şurub
Regletă de izolare LSA 2/10 conectată cu 20 cleme cu şurub pentru conductoare S< 2,5 mm2
Cu protecţie la atingere

HSTMANADA0

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ


Adaptor regletă telefonie 10 perechi, nedeconectabil, cleme cu șurub, pentru suport pieptene HSTMANADA0

w Ramă etichetă clipsabilă


w Schrack-Info
Serveşte la inscripţionarea separată a regletelor şi sunt fixate direct pe acestea.
Se pot clipsa pe modulele LSA 2/10 10P şi pe modulele de protecţie la supratensiune

HSTZSCHK

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ


Portetichete clipsabile 2/10 HSTZSCHK

w Ramă de etichetă grup, montaj pe suport pieptene


w Schrack-Info
Pagina
Ocupă o locaţie a suportului pieptene. Servesc la marcarea unui grup de reglete.
180 • Se fixează pe suport pieptene sau canale de montaj
• Neinscripţionată

HSTZSCHM

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ


Modul suport etichete 2/10 pentru HSTMONxx HSTZSCHM

Stoc depozit Viena Stoc depozit București Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău
IT_Kap_08_Telefon_RO_8:KAPITEL_02_AK1_korr 07.05.16 06:51 Seite 181

Telefonie

w Suport pieptene pentru module LSA 2/10


w Schrack-Info
Suportul pieptene se compune din elemente cu 3 modele distincte de perforaţii care se repetă . Servesc
la fixarea modulelor de conexiune LSA 10P. Pasul pieptenelui este de 25 mm. Suportul pieptene poate fi
livrat în două variante constructive: cu adâncime de 30 sau 50 mm. Capacitate maximă a suportului este
de 78 reglete LSA (780 perechi). Elementele suportului pieptene sunt legate între ele prin punţi. Acestea
pot fi uşor tăiate cu un cleşte, ceea ce permite debitarea la capacitatea impusă de aplicaţie.

INFORMATII
La cerere se poate livra cu pas 22,5 şi 27,5 mm, respectiv cu adâncime de 22 mm.
HSTMON303

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ


Suport pieptene pentru 3 reglete telefonie, adâncime 30mm HSTMON303
Suport pieptene pentru 5 reglete telefonie, adâncime 30mm HSTMON305
Suport pieptene pentru 10 reglete telefonie, adâncime 30mm HSTMON310
Suport pieptene pentru 10 reglete telefonie, adâncime 50mm HSTMON510

w Cadru suport pieptene pentru rack 19”, 3U


w Schrack-Info
Capacitate cadru: 3 x 5 module LSA 2/10

HSTM19ZOL

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ


Modul suport 19”, 3U, pentru 3x5 module LSA, pentru suport pieptene HSTM19ZOL
Pagina
w Cutii de conexiune aplicate mărimea I pentru 30 perechi 181
w Schrack-Info
Se livrează cu suport pieptene 3 module şi mecanism de zăvorâre. Capacitate: 3 reglete LSA 2/10

HSTMBOX1V

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ


Cofret telefonie pentru 3 reglete 2/10, zăvor rotativ, cu suport pieptene HSTMBOX1V
Cofret telefonie pentru 3 reglete 2/10, zăvor cu cheie, cu suport pieptene HSTMBOX1L

Stoc depozit Viena Stoc depozit București Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău
IT_Kap_08_Telefon_RO_8:KAPITEL_02_AK1_korr 07.05.16 06:51 Seite 182

Telefonie

w Cutii de conexiune aplicate mărimea II pentru 50 perechi


w Schrack-Info
Se livrează cu suport pieptene 5 module şi mecanism de zăvorâre. Capacitate: 5 reglete LSA 2/10.

HSTMBOX2V

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ


Cofret telefonie pentru 5 reglete 2/10, zăvor rotativ, cu suport pieptene HSTMBOX2V
Cofret telefonie pentru 5 reglete 2/10, zăvor cu cheie, cu suport pieptene HSTMBOX2L

w Cutii de conexiune aplicate mărimea III pentru 100 perechi


w Schrack-Info
Se livrează cu suport pieptene 10 module şi mecanism de zăvorâre. Capacitate: 10 reglete LSA 2/10

HSTMBOX3V

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ


Cofret telefonie pentru 10 reglete 2/10, zăvor rotativ, cu suport pieptene HSTMBOX3V
Cofret telefonie pentru 10 reglete 2/10, zăvor cu cheie, cu suport pieptene HSTMBOX3L

Pagina w Cutii de conexiune aplicate mărimea IV pentru 300 perechi


182 w Schrack-Info
Se livrează cu suport pieptene cu 2x15 module şi mecanism de zăvorâre. Capacitate: 30 reglete LSA
2/10

HSTMBOX4V

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ


Cofret telefonie pentru 30 reglete 2/10, zăvor rotativ, cu suport pieptene HSTMBOX4V
Cofret telefonie pentru 30 reglete 2/10, zăvor cu cheie, cu suport pieptene HSTMBOX4L

Stoc depozit Viena Stoc depozit București Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău
IT_Kap_08_Telefon_RO_8:KAPITEL_02_AK1_korr 07.05.16 06:51 Seite 183

Telefonie

w Cutie de conexiune din tablă de oţel VKA2 / suport pieptene


w Schrack-Info
• LxÎxA 200x330x100 mm
• 100 perechi (un rând de 10 reglete LSA 2/10 cu 10P)
• Culoare RAL 9016 alb
• Se poate atașa modul de protecţie la supratensiune până la 80P
• Gradul de protecţie IP42

HSTMVKA02

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ


Cofret telefonie VKA2, 100 perechi, cu suport pieptene HSTMVKA02

w Cutie de conexiune din tablă de oţel VKA4 / suport pieptene


w Schrack-Info
• LxÎxA 330x330x100 mm
• 140 perechi (2x7 reglete LSA 2/10 cu 10P)
• Culoare RAL 9016 alb
• Se poate atașa modul de protecţie la supratensiune
• Gradul de protecţie IP42

HSTMVKA04

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ


Cofret telefonie VKA4, 140 perechi, cu suport pieptene HSTMVKA04

w Cutie de conexiune din tablă de oţel VKA8 / suport pieptene


w Schrack-Info
Pagina
• LxÎxA 330x550x100 mm
• 280 perechi (2x14 reglete LSA 2/10 la 10P)
183
• Culoare RAL 9016 alb
• Se poate atașa modul de protecţie la supratensiune
• Gradul de protecţie IP42

HSTMVKA08

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ


Cofret telefonie VKA8, 280 perechi, cu suport pieptene HSTMVKA08

Stoc depozit Viena Stoc depozit București Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău
IT_Kap_08_Telefon_RO_8:KAPITEL_02_AK1_korr 07.05.16 06:51 Seite 184

Telefonie

w Cutie de conexiune din tablă de oţel VKA12 / suport pieptene


w Schrack-Info
• LxÎxA 550x550x100 mm
• 420 perechi (3x14 module de racordare LSA 2/10 la 10P)
• Culoare RAL 9016 alb
• Se poate atașa modul de protecţie la supratensiune
• Gradul de protecţie IP42

HSTMVKA12

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ


Cofret telefonie VKA12, 420 perechi, cu suport pieptene HSTMVKA12

w Cutii de conexiune de perete cu suport pieptene LSA


w Schrack-Info
• Dulap de tablă compact, sistem de închidere în trei puncte
• Ghidaje de cabluri în partea superioară și inferioară prin riglă cu perii
• Culoare RAL 7035 gri deschis
• Gradul de protecţie IP40
• La cerere, set echipare pt IP54

HSTMWVL010

Tip dulap Număr rânduri Gabarit exterior LxÎxA în mm Număr module Capacitate (nr. perechi) la pas de 25 mm
HSTMWVL010 1 400x600x220 1x12 1x100
HSTMWVL020 2 600x600x220 2x12 2x100
HSTMWV0L50 2 600x800x220 2x26 2x250
HSTMWV0L70 2 600x1200x220 2x36 2x350
HSTMWVL105 3 800x1300x220 3x36 3x350
HSTMWVL135 3 800x1300x220 3x46 3x450
Pagina
184 DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ
Cofret de perete telefonie 1x100 perechi, cu suport pieptene HSTMWVL010
Cofret de perete telefonie 2x100 perechi, cu suport pieptene HSTMWVL020
Cofret de perete telefonie 2x250 perechi, cu suport pieptene HSTMWVL050
Cofret de perete telefonie 2x350 perechi, cu suport pieptene HSTMWVL070
Cofret de perete telefonie 3x350 perechi, cu suport pieptene HSTMWVL105
Cofret de perete telefonie 3x450 perechi, cu suport pieptene HSTMWVL135

Stoc depozit Viena Stoc depozit București Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău
IT_Kap_08_Telefon_RO_8:KAPITEL_02_AK1_korr 07.05.16 06:51 Seite 185

Telefonie

w Seturi de etanşare IP54

HSTMWVIP01

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ


Set etanşare IP54 pentru cofret marime 01 HSTMWVIP01
Set etanşare IP54 pentru cofret marime 02 HSTMWVIP02
Set etanşare IP54 pentru cofret marime 03 HSTMWVIP03

Set etanşare IP54 pentru cofret marime 06 HSTMWVIP06

w Dulapuri de conexiune echipate cu suport pieptene LSA


w Schrack-Info
• Dulap cu pereţi laterali demontabili
• Se pot înseria
• Sistem de închidere în trei puncte
• Ghidaj de cablu: în partea superioară bacuri de cauciuc, în
partea inferioară tablă divizată
• Culoare RAL 7035 gri deschis
• Grad de protecţie IP54 (flux de cabluri în partea inferioară), în
HSTMSVL120 HSTMSVL180 caz contrar grad de protecţie IP40
• Set echipare IP54 necesar numai la introducerea cablului pe
sus

Număr
Tip dulap Gabarit exterior LxÎxA în mm Număr module Capacitate (nr. perechi) la pas de 25 mm
rânduri Pagina
HSTMSVL120
HSTMSVL180
2
3
600x2000x400
800x2000x400
2x62
3x62
2x600
3x600
185
HSTMSVL240 4 1000x2000x400 4x62 4x600
HSTMSVL300 5 1200x2000x400 5x62 5x600

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ


Dulap de podea pentru telefonie 2x600 perechi, cu suport pieptene HSTMSVL120
Dulap de podea pentru telefonie 3x600 perechi, cu suport pieptene HSTMSVL180
Dulap de podea pentru telefonie 4x600 perechi, cu suport pieptene HSTMSVL240
Dulap de podea pentru telefonie 5x600 perechi, cu suport pieptene HSTMSVL300

Stoc depozit Viena Stoc depozit București Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău
IT_Kap_08_Telefon_RO_8:KAPITEL_02_AK1_korr 07.05.16 06:51 Seite 186

Telefonie

w Socluri pentru dulapuri de conexiune

HSTSO1210

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ


Soclu pentru dulap telefonie HSTMSVL120, 100mm HSTSO1210
Soclu pentru dulap telefonie HSTMSVL120, 200mm HSTSO1220
Soclu pentru dulap telefonie HSTMSVL180, 100mm HSTSO1810
Soclu pentru dulap telefonie HSTMSVL180, 200mm HSTSO1820
Soclu pentru dulap telefonie HSTMSVL240, 100mm HSTSO2410
Soclu pentru dulap telefonie HSTMSVL240, 200mm HSTSO2420
Soclu pentru dulap telefonie HSTMSVL300, 100mm HSTSO3010
Soclu pentru dulap telefonie HSTMSVL300, 200mm HSTSO3020

Pagina
186

Stoc depozit Viena Stoc depozit București Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău
IT_Kap_08_Telefon_RO_8:KAPITEL_02_AK1_korr 07.05.16 06:51 Seite 187

Telefonie

w Module LSA cu montaj pe suport cu tijă


w Schrack-Info
• Modulele de conexiune LSA se clipsează pe suportul cu tijă
• Regletele se pot îndepărta cu mâna liberă de pe suportul cu tijă
• Modulele LSA se pot poziţiona la pas de 25 sau 27,5mm. Pentru aceasta trebuie utilizat un distanţier
• Modulele de conexiune LSA în stare conectată se pot rabata cu 90° dacă firele săritoare sunt așezate pe o parte a șirului de reglete
• Protecţia la supratensiune poate fi cuplată pe regleta LSA folosind ca accesorii 2 buc. cleme de contact de împământare
• Cablul de magistrală este pozat în canale de montaj închise LSA care asigură CEM
• De regulă se utilizează pentru extinderi de sisteme și instalaţii deja existente
• Acces facil la cablurile de magistrală prin module LSA rabatabile
• Se recomandă pentru sisteme cu extinderi frecvente (recablare, aranjamente noi, reconectări, etc.)
• Prin accesul facil la cabluri, diagnosticarea defectelor este confortabilă
• Se recomandă utilizarea la extinderi de sisteme și instalaţii deja existente.

DATE TEHNICE GENERALE


Condiţii climaterice: uscat sau umed fără condens
Domeniul temperaturii de depozitare -40° la +90°C (+40° la + 194°F)
Domeniul temperaturii de funcţionare -20° la +80°C (+4° la + 176°F)
VALORI MECANICE
Regletă LSA cu contacte LSA pentru conductor de cupru cu izolaţie de material plastic, cu fire de cupru masive sau liţate
pentru conexiuni prin cleme lamelare conform IEC 352-4, Partea 4 şi DIN 41 611-6-C-EL-CL
Conductor masiv, un singur conductor conectat 0,40 la 0,80*) mm, AWG 26 la AWG 20
Conductor masiv, două conductoare conectate, de acelaşi tip şi diametru 0,40 la 0,65 mm, AWG 26 la AWG 22
Liţe cositorite, un singur conductor conectat 7x0,12 la 0,32 mm, AWG 28 la AWG 20
Alte liţe de racordare la cerere!
Diametru exterior (Izolaţie PVC şi PE) 0,70 la 1,60 mm, netorsadat
Execuţie specială 1,60 la 2,70 mm**)
Numărul onductoarelor conectabile în funcţie de fanta de contact max. 2
CAPACITATEA DE REPETARE A RACORDĂRILOR
La conectarea liţelor sau conductorilor masivi 0,40… 0,65 mm 200 x
La conectarea conductorilor masivi 0,80 mm 50 x
MATERIALE
Componente din plastic PBT
Rezistenţa la incendiu conform UL 94 V-0
Lamele de contact Alamă specială, argintată în zona de contact ≥ 5 μm
*) După conectarea cu D≥ 0,65 mm nu mai poate fi utilizat pentru conductori cu diametre mai mici
**) Se poate livra în execuţie specială pentru conductori mai groşi, izolaţi, pentru transmiterea datelor Pagina
VALORI ELECTRICE (DUPĂ DEPOZITARE 4 ZILE ÎN CONDIŢII DE CLIMAT CONSTANT LA +40° C RESP. 104° F şI UMIDITATE RELATIVĂ 93%)
Rezistenţa de izolaţie ≥ 5 x 104 MOhm 187
Rigiditate dielectrică 2 kVeff
Rezistenţa la şocuri de tensiune (la forma de undă 1,2/50 μs) 3,6 kV
Curentul de şoc admisibil al contactului LSA corespunde capacităţii de curent de sarcină a firelor racordate
Curentul de şoc admisibil al regletei de conectare 10 kA (la diametrul conductorului ≥ 0,6 mm)
Curentul de şoc admisibil al regletei de izolare 5 kA
Curentul de şoc admisibil al regletei de conectare (la forma de undă 8/20 μs) 5 kA
REZISTENŢA CONTACTULUI (RACORDAREA FIRELOR)
Tipic 1 mOhm
Garantat ≤ 2,5 mOhm
Rezistenţa totală, inclusiv lamele de izolare ≤ 10 mOhm
VALORI TEHNICE DE TRANSMISIE
Regletele LSA sunt adecvate pentru următoarele aplicaţii de comunicaţii
• Servicii telefonice analogice şi digitale
• Ethernet (10BaseT) cu 10 Mbit/s
• Token Ring cu 4 sau 16 Mbit/s
• TPDDI cu 100 Mbit/s
• Alte servicii de date şi comunicaţii
Pentru aceasta regletele LSA acceptă utilizarea cablurilor de două şi patru perechi, neecranate şi ecranate.
IT_Kap_08_Telefon_RO_8:KAPITEL_02_AK1_korr 07.05.16 06:51 Seite 188

Telefonie

w Regletă de conexiune LSA 2/10, 10 perechi, montaj pe suport cu tijă


w Schrack-Info
Utilizat pentru conectarea a 10 perechi (2 fire=(P)) din cablurile de telecomunicaţii. Firele conectate la
lamele de conexiune situate în opoziţie sunt cuplate între ele şi nu pot fi separate. Lamelele dispuse între
contactele de conexiune servesc la măsurători sau verificări sau pentru cuplarea modulelor de protecţie
la supratensiune.<br Se fixează pe suport cu tijă
Marcaj cu cifrele 1…0

HSTRANSC0

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ


Regletă telefonie 10 perechi nedeconectabile, montabil pe bară rotundă HSTRANSC0

w Regletă de izolare LSA 2/10, 10 perechi, montaj pe suport cu tijă


w Schrack-Info
Utilizat pentru conectarea a 10 perechi (2 fire=(P)) din cablurile de telecomunicaţii. Cu ajutorul fişei de
separare (nu este cuprinsă în furnitură, vă rugăm să o comandaţi separat) pot fi separate perechile situate
în poziţie opusă. Lamelele dispuse între contactele de conexiune servesc la măsurători sau verificări sau
pentru cuplarea modulelor de protecţie la supratensiune.<br Se fixează pe suport cu tijă
Marcaj cu cifrele 1…0

HSTRTREN0

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ


Regletă telefonie 10 perechi separabilă HSTRTREN0

w Regletă de împământare LSA 2/38, montaj pe suport cu tijă


w Schrack-Info
Pagina
Utilizat pentru conectarea conductoarelor de împământare (toate lamelele de conexiune sunt legate
188 între ele) ale cablurilor de telecomunicaţii cu mai multe perechi, prevăzut cu conductor de legare la
pământ cu papuc.
• Se fixează pe suport cu tijă
• Toate lamelele de conexiune sunt legate la conductorul de împământare

HSTRERDD0

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ


Regletă telefonie pentru împământare 2/38, montabil pe bară rotundă HSTRERDD0

Stoc depozit Viena Stoc depozit București Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău
IT_Kap_08_Telefon_RO_8:KAPITEL_02_AK1_korr 07.05.16 06:51 Seite 189

Telefonie

w Adaptor de conexiune LSA, montaj pe suport cu tijă


w Schrack-Info
Regletă de izolare 10P, cleme cu şurub
Regletă de izolare LSA 2/10 conectată cu 20 cleme cu şurub pentru conductoare S< 2,5 mm2
Cu protecţie la atingere

HSTRANADA0

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ


Adaptor pentru regletă telefonie 10 perechi nedeconectabile, conexiune cu şurub, montabil pe bară rotundă HSTRANADA0

w Ramă etichetă clipsabilă


w Schrack-Info
Serveşte la inscripţionarea separată a regletelor şi sunt fixate direct pe acestea.
Se pot clipsa pe modulele LSA 2/10 10P şi pe modulele de protecţie la supratensiune

HSTZSCHK

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ


Portetichete clipsabile 2/10 HSTZSCHK

w Ramă de etichetă grup, montaj pe suport cu tijă


w Schrack-Info
Pagina
Se folosesc la marcarea unui grup de reglete.
• Se fixează pe suport cu tijă
189
• Neinscripţionate

HSTRSCHM

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ


Suport mască inscripţionare pentru bară rotundă HSTRSCHM

Stoc depozit Viena Stoc depozit București Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău
IT_Kap_08_Telefon_RO_8:KAPITEL_02_AK1_korr 07.05.16 06:51 Seite 190

Telefonie

w Suport tije
w Schrack-Info
Serveşte ca suport pentru tijele rotunde. La fixarea a două tije se folosesc 2 - 4buc suporţi tije, în funcţie
de lungimea tijei.

HSTRSTH58

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ


Suport bară rotundă, adâncime=46mm HSTRSTH58
Suport bară rotundă, adâncime=86mm HSTRSTH86

w Tije rotunde din oţel inoxidabil


w Schrack-Info
Împreună cu suportul tijă, servesc la fixarea modulelor LSA cu montaj pe suport cu tijă
Execuţie masivă

HSTRSM200

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ


Bară rotundă inox 605mm pentru montaj 20 reglete, 200 perechi HSTRSM200
Bară rotundă inox 880mm pentru montaj 30 reglete, 300 perechi HSTRSM300
Bară rotundă inox 1155mm pentru montaj 40 reglete, 400 perechi HSTRSM400
Pagina
Bară rotundă inox 1430mm pentru montaj 50 reglete, 500 perechi HSTRSM500
190 Bară rotundă inox 1705mm pentru montaj 60 reglete, 600 perechi HSTRSM600

w Cadru suport cu tijă pentru rack 19”, 3U


w Schrack-Info
• Culoare gri deschis, similar RAL7035
• Cu 2 tije rotunde orizontale 12 mm din oţel aliat
• Pentru prinderea a până la 15 module de racordare LSA 2/10 la 10P
• Se montează pe tijă rotundă
• Bornă de împământare cu piuliţă M6
• Cleme pană pentru firul de tras
• Prinderea cablului în spate
HSTR19ZOL

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ


Modul suport 19”, 3U, pentru 3x5 module LSA, pentru bară rotundă HSTR19ZOL

Stoc depozit Viena Stoc depozit București Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău
IT_Kap_08_Telefon_RO_8:KAPITEL_02_AK1_korr 07.05.16 06:51 Seite 191

Telefonie

w Distanţier pentru sisteme cu suport cu tijă


w Schrack-Info
Se fixează prin clipsare pe tijele rotunde, pentru asigurarea unei anumite distanţe între modulele LSA
Suport distanţier 2,5 mm pentru pas de 25 mm

HSTZDI25

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ


Piesă distanţoare 2,5mm între reglete pe bară rotundă HSTZDI25

w Adaptor şină TS35 / module LSA montaj pe tijă


w Schrack-Info
Folosit la fixarea regletelor de conexiune LSA 10P şi 20P (montaj pe tije) pe şine TS35. Sunt necesare 2
adaptoare pentru o regletă.

HSTRHSA

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ


Clips montaj pe şină omega cu adaptor tip bară rotundă HSTRHSA

w Adaptor şină TS35 / M5, module LSA montaj pe suport piaptăn


w Schrack-Info
Pagina
Folosit la fixarea elementelor de suport pieptene HSTMON sau a regletelor de conexiune LSA 20P de
şina TS35. Modulele de proteţie la supratensiune trebuie legate la şina TS35. 191

HSTMHSA

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ


Adaptor montaj pe şină omega pentru HSTMON… cu filet M5 HSTMHSA

Stoc depozit Viena Stoc depozit București Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău
IT_Kap_08_Telefon_RO_8:KAPITEL_02_AK1_korr 07.05.16 06:51 Seite 192

Telefonie

w Cutie de conexiune din tablă oţel VKA2 / suport tijă


w Schrack-Info
• LxÎxA 200x330x100 mm
• 70 perechi (1x7 reglete LSA 2/10 cu 10P pe tijă ) sau 100 perechi (1x5 reglete LSA 1/20 cu 20P)
• Culoare RAL 9016 alb
• Se poate atașa modul de protecţie la supratensiune
• Gradul de protecţie IP42

HSTRVKA02

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ


Dulap telefonie cu bară rotundă VKA2, 70 perechi HSTRVKA02

w Cutie de conexiune din tablă oţel VKA4 / suport tijă


w Schrack-Info
• LxÎxA 330x330x100 mm
• 120 perechi (1x12 reglete LSA 2/10 cu 10P pe tijă ) sau 160 perechi (1x8 reglete LSA 1/20 cu
20P)
• Culoare RAL 9016 alb
• Se poate atașa modul de protecţie la supratensiune
• Gradul de protecţie IP42

HSTRVKA04

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ


Dulap telefonie cu bară rotundă VKA4, 120 perechi HSTRVKA04

w Cutie de conexiune din tablă oţel VKA8 / suport tijă


w Schrack-Info
Pagina
• LxÎxA 330x550x100 mm
192 • 240 perechi (2x12 reglete LSA 2/10 cu 10P pe tijă ) sau 320 perechi (2x8 reglete LSA 1/20 cu
20P)
• Culoare RAL 9016 alb
• Se poate atașa modul de protecţie la supratensiune
• Gradul de protecţie IP42

HSTRVKA08

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ


Dulap telefonie cu bară rotundă VKA8, 240 perechi HSTRVKA08

Stoc depozit Viena Stoc depozit București Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău
IT_Kap_08_Telefon_RO_8:KAPITEL_02_AK1_korr 07.05.16 06:51 Seite 193

Telefonie

w Cutie de conexiune din tablă oţel VKA12 / suport tijă


w Schrack-Info
• LxÎxA 550x550x100 mm
• 400 perechi (2x20 reglete LSA 2/10 cu 10P pe tijă ) sau 600 perechi (2x15 reglete LSA 1/20 cu
20P)
• Culoare RAL 9016 alb
• Se poate atașa modul de protecţie la supratensiune
• Gradul de protecţie IP42

HSTRVKA12

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ


Dulap telefonie cu bară rotundă VKA12, 400 perechi HSTRVKA12

w Module de protecţie la supratensiune pentru reglete LSA 2/10, forma constructivă H


w Schrack-Info
• Cartuș 2/10
• Pentru descărcătoare 8 x 6 mm
• Curent de descărcare la impuls 5 A/5 kA
• La cerere și pentru 90V

HSTUSPH0 HSTUSPH1

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ


Magazie pentru descărcătoare de telefonie, model H, goală HSTUSPH0
Magazie pentru descărcătoare de telefonie, model H, cu 20 patroane 8x6mm 230V HSTUSPH1

w Module de protecţie la supratensiune pentru reglete LSA 2/10, forma constructivă F


Pagina
w Schrack-Info
• Cartuș 2/10
193
• Pentru descărcătoare 8 x 20 mm
• Curent de descărcare la impuls 5 A/5 kA
• La cerere și pentru 90V

HSTUSPF0

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ


Magazie pentru descărcătoare de telefonie, model F, goală HSTUSPF0
Magazie pentru descărcătoare de telefonie, model F, cu 10 patroane 8x20mm 230V HSTUSPF1

Stoc depozit Viena Stoc depozit București Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău
IT_Kap_08_Telefon_RO_8:KAPITEL_02_AK1_korr 07.05.16 06:51 Seite 194

Telefonie

w Clemă de împământare pentru descărcătoare


w Schrack-Info
• Se folosește la cuplarea modului de protecţie pe regleta cu fixare pe tijă
Sunt necesare 2 buc. pentru fiecare modul de protecţie

HSTUSPPE

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ


Cleme de impământare pentru bară rotundă HSTUSPPE

w Mască transparentă pentru modul protecţie la supratensiune

HSTUSPMA

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ


Mască transparentă pentru magazie descărcătoare HSTUSPH1 HSTUSPMA

w Descărcătoare cu gaz, curent de descărcare 5 A / 5 kA, 8x6mm

Pagina
194

HSTUSP8623

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ


Descărcător pentru telefonie, 8x6mm, 230V pentru sistem TK HSTUSP8623
Descărcător pentru telefonie, 8x6mm, 90V pentru sistem MSR HSTUSP8609

Stoc depozit Viena Stoc depozit București Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău
IT_Kap_08_Telefon_RO_8:KAPITEL_02_AK1_korr 07.05.16 06:51 Seite 195

Telefonie

w Descărcătoare cu gaz, curent de descărcare 5 A / 5 kA, 8x20mm

HSTUSP8223

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ


Descărcător pentru telefonie, 8x20mm, 230V pentru sistem TK HSTUSP8223
Descărcător pentru telefonie, 8x20mm, 90V pentru sistem MSR HSTUSP8209

w Baretă de împământare pentru reglete LSA 2/10


w Schrack-Info
Ca legătură de împământare între modulul de protecţie la supratensiune şi suport regletă (la suport tijă în
combinaţie cu clemele de împământare HSTUSPPE).

HSTUSPES

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ


Bară împământare pentru telefonie 2/10 HSTUSPES

w Fişă de izolare 1p
w Schrack-Info Pagina
Se foloseşte la izolarea unei perechi conectată în regleta de 195
izolare LSA 2/10 cu 10P

HSTZTRENR HSTZTRENW

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ


Piesă separator plastic 1 pereche, roşie HSTZTRENR
Piesă separator plastic 1 pereche, albă HSTZTRENW

Stoc depozit Viena Stoc depozit București Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău
IT_Kap_08_Telefon_RO_8:KAPITEL_02_AK1_korr 07.05.16 06:51 Seite 196

Telefonie

w Fişă de izolare 2/10 10p


w Schrack-Info
Se foloseşte la izolarea tuturor perechilor dintr-o regletă de separare LSA 2/10 cu 10P

HSTZTREN1

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ


Piesă separator plastic 2/10 , 10 perechi HSTZTREN1

w Fişă de scurtcircuitare reglete LSA 2/10


w Schrack-Info
Folosit pentru formarea punţilor în regletele de conexiune şi izolare
LSA 2/10 prin introducerea fişei în lamelele mediane ale regletei
Fişele de scurtcircuitare pot fi fracţionate cu cleştele oblic

HSTZBR01 HSTZBR10

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ


Ştrap scurtcircuit 1 pereche HSTZBR01
Ştrap scurtcircuit 10 perechi HSTZBR10

w Cordon de testare 2/2 2 poli


Pagina
w Schrack-Info
196 Cu 2 fişe de 4 mm pentru ştecher unipolar “banană”
Pentru interconectare paralelă

HSTZPSB205

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ


Cablu control telefon 2/2 cu bucşă 0,5m HSTZPSB205

Stoc depozit Viena Stoc depozit București Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău
IT_Kap_08_Telefon_RO_8:KAPITEL_02_AK1_korr 07.05.16 06:51 Seite 197

Telefonie

w Cordon de testare 2/4 4 poli


w Schrack-Info
Cu 4 fişe de 4 mm
Separă traseul conductoarelor

HSTZPSB405

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ


Cablu control telefon 2/4 cu bucşă 0,5m HSTZPSB405

w Fir săritor YV
w Schrack-Info
Se foloseşte pentru realizarea conexiunilor din repartitoare

HSTKYV25RB

VALORI ELECTRICE
Rezistenţa conductorului monofilar max. 64 Ohm/km
Multifilar max. 66 Ohm/km
Rezistenţa de izolaţie min. 200 MOhm x km
Tensiune de încercare (valoare efectivă) 2500 V
Tensiunea de funcţionare (valoare de vârf) 900 V
EXECUŢIE Pagina
197
Conductor de cupru cositorit ø 0,5 mm
izolaţie conductor din PVC
la execuţia multifilară torsadare deschisă
CODURI DE TIP
Conductor de cupru cositorit “V”
izolaţie conductor din PVC “Y”
AMBALARE
Unitate ambalare = rolă de plastic100m
Numărul firelor x ø conductorului/ø liţei 2x0,5/0,9 mm

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ


Cablu telefon YV 2x0,5/0,9 roşu/albastru HSTKYV25RB
Cablu telefon YV 2x0,5/0,9 verde/alb HSTKYV25WU
Cablu telefon YV 2x0,5/0,9 galben/alb HSTKYV25WY
Cablu telefon YV 2x0,5/0,9 alb/albastru HSTKYV25WB
Cablu telefon YV 2x0,5/0,9 roşu/alb HSTKYV25WR
Cablu telefon YV 2x0,5/0,9 negru/alb HSTKYV25WS
Cablu telefon YV 2x0,5/0,9 roz/alb HSTKYV25WO
Cablu telefon YV 2x0,5/0,9 roşu/negru HSTKYV25SR

Stoc depozit Viena Stoc depozit București Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău
IT_Kap_08_Telefon_RO_8:KAPITEL_02_AK1_korr 07.05.16 06:51 Seite 198

Stoc depozit Viena Stoc depozit București Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău
IT_Kap_09_Messgeräte_RO_8:KAPITEL_02_AK1_korr 07.05.16 07:22 Seite 199

Pagina
199

Analizoare și testere

W Cuprins

Testere .................................................................................................................... Pagina 202

Fluke DSX-5000 Cable Analyzer™ .................................................... Pagina 204

Testere de închiriat ........................................................................................ Pagina 205


IT_Kap_09_Messgeräte_RO_8:KAPITEL_02_AK1_korr 07.05.16 07:22 Seite 200

w TESTER w DSX-5000
IT_Kap_09_Messgeräte_RO_8:KAPITEL_02_AK1_korr 07.05.16 07:22 Seite 201

Pagina
201

Analizoare și testere

Testaţi-vă cablajul reţelei folosind un simplu tester de reţea,


instrument ce ar trebui să facă parte din trusa fiecărui tehnician
de reţele. Certificaţi proprietăţile reţelei Dvs. cu analizorul de
reţea furnizat de liderul de piaţă. În multe dintre birourile
noastre puteţi închiria asemenea testere.
IT_Kap_09_Messgeräte_RO_8:KAPITEL_02_AK1_korr 07.05.16 07:22 Seite 202

Analizoare și testere

w Tester cablu reţea


w Schrack-Info
Tester-ul de cabluri cu afișaj cu LED-uri este un instrument simplu, rentabil, care verifică cablajul la
întreruperi și scurtcircuit. Aceasta poate verifica cabluri cu conectori RJ45, cabluri de telefonie cu
conectori RJ11 si cabluri coaxiale cu conectori BNC.

HSETEST01S

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ


Tester conexiune pentru cablare structurată RJ45 (UTP+STP) / RJ11 şi coaxial cu husă HSETEST01S

w Tester cablu reţea

HMSCM200 HMSCM450 HMSCM600

w Schrack-Info
Un tester de cablu de cupru este o unealtă standard în trusa unui electrician. Erorile sunt localizate și afișate și pot fi ușor eliminate.

Tester cabluri de cupru Funcţii de testare cablare


Afișarea Unitate
Testare cablu:
COD CO- Măsurarea Măsurare ID-Mapper Setare portabilă
Perechi încurcate, Hub Flash
MANDĂ Lungimii putere PoE (Atribuirea ID-Mapper verificare
Deschise, Scurt
terminalelor) Wiremap
HMSCM200-- Cable Master 200 X
HMSCM450-- Cable Master 450 X X X X
HMSCM600-- Cable Master 600 X X X X X 1

Tester cabluri de cupru Funcţii de testare a reţelei Conexiune


Pagina Memorie/
Recunoaștere Ethernet RJ45 /
202 COD CO-
MANDĂ
și afișare
PC--Bazat
pe software de
Generator de ton,
Avertizare tensiune
RJ 11-12 /
Clipsuri “croco-
dil”
Port USB (descărcare
date)
rată de transmisie Coax (Tip F)
raportare
HMSCM200-- Cable Master 200 X X/ /
HMSCM450-- Cable Master 450 X X/X/X X
HMSCM600-- Cable Master 600 X X X X/ /X X

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ


CableMaster 200 (RJ45) Tester cablu pentru conexiuni greșite, include unitate portabilă HMSCM200
CableMaster 450 Tester cablu, măsurarea lungimii cu depanare erori, măsurare continuă HMSCM450
CableMaster 600 Tester cablu, măsurarea lungimii cu depanare erori, verificare Ethernet și PoE, funcţie de documentare HMSCM600

Stoc depozit Viena Stoc depozit București Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău
IT_Kap_09_Messgeräte_RO_8:KAPITEL_02_AK1_korr 07.05.16 07:22 Seite 203

Analizoare și testere

w Validator cablu reţea


w Schrack-Info
Validatorul de cabluri NetXpert 1400 este o soluţie completă pentru validarea și depanarea reţelelor de
date funcţionale. Acesta testează și documentează cablurile de date pentru o rată de transfer de Gigabit.

HMSNX1400

Validator cabluri reţea Testare parametru pasiv Testare parametru activ


Testare cablu: Raport Recunoaștere Ethernet
COD CO- Măsurarea Întârziere Test rată Detectare
Perechi încurcate, semnal și afișare rată Verificare DHCP
MANDĂ Lungimii propagare de eroare bit traseu
Deschise, Scurt zgomot de transmisie
HMSNX1400- NetXpert 1400 X X X X X X X X

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ


NetXpert 1400 Validator reţele/cabluri reţele, testare reţele active cu transmisii de date cu transfer de până la 1Gbit/s,
teste PoE, raport PDF HMSNX1400

w Certificator cablu reţea


w Schrack-Info
Certificatoarele de cabluri WireXpert 4500 / WireXpert 500
măsoară sistemele de cabluri torsadate până la Clasa Fa / Ea
și certifică performanţele instalaţiei. Soft-ul “REPORT XPERT”
facilitează procesarea datelor și generează rapoarte profesionale.

HMSWX4500 HMSWX500

Pagina
Măsurători în 203
Certificator cablu reţea Testare parametru pasiv concordanţă cu
standardele generice
Testare cablu:
COD CO- Măsurarea Masurare Întârziere EN 50173 ISO/IEC 11801 ANSI/TIA 568
Perechi încurcate,
MANDĂ Lungimii HF propagare (Europa) (Internaţional) (America)
Deschise, Scurt
HMSWX500-- WireXpert 500 X X X X X X X
HMSWX4500- WireXpert 4500 X X X X X X X

Certificator cablu reţea Specificaţii generale


Upgradabil
Testare pentru Testare pentru Timp mă-
COD CO- Interval Precizie Localizare pentru mă-
certificare: certificare: surătoare
MANDĂ frecvenţe măsurători eroare surători
ISO/IEC 11801, EN50173 TIA 568-C2 Class EA
de fibră optică
HMSWX500-- WireXpert 500 Class D, E, Ea Cat, 5E, 6, 6A 1-500MHz Level IIIe, (IV) X 9 Sek.
HMSWX4500- WireXpert 4500 Class D, E, Ea, F, Fa Cat, 5E, 6, 6A 1-2500MHz Level IIIe, IV, V X 9 Sek. X

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ


WiretXpert 4500 Certificator cablu din cupru pentru reţele, frecvenţa de măsurare max. 2500 MHz pentru clasa Fa &
Cat. 7A, precizie de măsurare mai bună decât Nivel IIIe/IV HMSWX4500
WiretXpert 500 Certificator cablu din cupru pentru reţele, frecvenţa de măsurare max. 500 MHz pentru clasa EA & Cat.
6A, precizie de măsurare mai bună decât Nivel IIIe/IV HMSWX500

Stoc depozit Viena Stoc depozit București Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău
IT_Kap_09_Messgeräte_RO_8:KAPITEL_02_AK1_korr 07.05.16 07:22 Seite 204

Analizoare și testere

w Analizor reţea Fluke DSX-5000 CableAnalyzer™

HFLUKE0002 HFLUKE0002

w Schrack-Info
Analizorul de reţea DSX-5000 CableAnalyzer îmbunătaţeste eficienţa certificărilor pe cupru cu o viteză superioară în testarea cat 6A și
Clasa FA îndeplinind cerinţele cele mai stricte, conform proiectului Nivel V al IEC. Cu ajutorul sistemului de management ProjX verificările pot
fi realizate corect de la prima încercare și se poate monitoriza progesul dispozitivului pentru acceptarea sistemului. Platforma Versiv suportă
module pentru testare fibră ( atât OLTS , cât și OTDR ), analiza Wi-Fi și diagnosticare Ethernet. Platforma are un design prietenos de upgrade
pentru standarde viitoare. Diagnosticarea erorilor se poate realiza mai rapid prin utilizarea interfeţei Taptive prin afișarea grafică a surselor de
eroari ( de exemplu : diafonie, pierdere semnal de întoarcere și ecranaj întrerupt ). Analizarea rezultatelor testelor și crearea rapoartelor de
testare profesionale se face utilizând software-ul de management LinkWare™.

Analizorul de reţea DSX-5000 CableAnalyzer este certificat Intertek (ETL) în conformitate cu specificaţiile de precizie din standardul IEC-
61935-1 pentru Nivel IV, proiectului Nivel V și respectă specificaţiile ANSI/TIA-1152 pentru Nivel IIIe.

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ


Analizor cabluri reţele Fluke DSX-5000 INTL HFLUKE0002

Pagina
204
IT_Kap_09_Messgeräte_RO_8:KAPITEL_02_AK1_korr 07.05.16 07:22 Seite 205

Analizoare și testere

w Taxă de închiriere pentru Tester reţele


w Schrack-Info
În câteva dintre reprezentanţele noastre oferim spre închiriere asemenea Analizoare de Cablaj pentru
Clasa D, Clasa E, Clasa EA, Clasa F şi Clasa Fa.

IT-LEIH

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ


Taxă chirie aparat Network Tester pe zi IT-LEIH

Pagina
205
IT_Kap_09_Messgeräte_RO_8:KAPITEL_02_AK1_korr 07.05.16 07:23 Seite 206
IT_Kap_10_LWL_RO_8:KAPITEL_02_AK1_korr 09.05.16 07:29 Seite 207

Cablare cu fibre optice

W Cuprins
Pagina
207
Cabluri cu fibră optică universală ........................................................ Pagina 210

Patchpaneluri optice echipate 19” .................................................... Pagina 212

Patchpaneluri optice echipate 19” ECO ........................................ Pagina 218

Cabluri optice preconfecţionate ............................................................ Pagina 222

Patchpaneluri optice 19” .......................................................................... Pagina 225

Patchcabluri optice duplex ...................................................................... Pagina 227

Accesorii (Pigtailuri, cuplori, carcase …) ........................................ Pagina 234


IT_Kap_10_LWL_RO_8:KAPITEL_02_AK1_korr 09.05.16 07:29 Seite 208

w SPLICEBOX 19" w CABLU FO


IT_Kap_10_LWL_RO_8:KAPITEL_02_AK1_korr 09.05.16 07:29 Seite 209

Pagina
Cablare cu fibre optice 209

Tehnologia cablurilor optice se adresează celor mai înalte


exigenţe în domeniul cablării structurate, centrelor de calcul,
magistralelor de transport a informaţiei, conform categoriilor
de fibră optică standardizate OM2, OM3, OM4, OM1 şi
OS2. În paginile următoare găsiţi produsele potrivite pentru
necesităţile dumneavoastră.
IT_Kap_10_LWL_RO_8:KAPITEL_02_AK1_korr 09.05.16 07:29 Seite 210

Cabluri cu fibră optică universală

w Cabluri universale pentru interior/exterior cu protecţie împotriva rozătoarelor nonmetalică

HSEAIBH245

w Schrack-Info
Cabluri universale pentru interior și exterior cu protecţie împotriva rozătoarelor și manta neagră fără halogen FRNC/LS0H-3. Construcţie cu
tub central întărit cu ţesătură de sticlă pentru ranforsare și protecţie antirozătoare.

DATE TEHNICE
• Denumire: A/I-DQ(ZN)BH (pe baza DIN VDE 0888)
• Fibre Multimode: G62,5/125μm, G50/125μm
• Fibre Singlemode: E9/125μm
• Categoria: OM1, OM2, OM3, OM4, OS2
• Tub central, umplut cu gel (nu picură și este fără silicon) cu până la 24 fibre.
• Protecţie la solicitare de tracţiune și rozătoare: Ţesătură de sticlă
• Manta: compus fără halogen, LS0H-3/FRNC
• Culoare: negru - RAL 9005
• Domeniu de temperatură:
Temperatură de transport și depozitare: - 25°C până la + 70°C
Temperatură de pozare: - 5°C până la + 50°C
Temperatură de funcţionare: - 30°C până la + 70°C
• Rezistenţa la flacără: conform IEC 60332-3-24
• Fără halogen: conform IEC 60754-2
• Etanșarea la fum: conform IEC 61034
• Impermeabilitate longitudinală la apă
• Raza de curbură:
Min. 15x diametrul exterior la pozare
Min.10x diametrul exterior după instalare

Pagina
210 NUMĂR FIBRE DIAMETRU EXTERIOR MASA MAX. MAX. LA TRACŢIUNE REZ. LA FORFECARE
SARCINA
TERMICĂ
n ca. (mm) ca. (kg/km) de durată (N) ca. (N/m) (MJ/m)
1x4 8 65 2500 30000 1,011
1x8 8 65 2500 30000 1,011
1x12 8 65 2500 30000 1,011
1x16 8 65 2500 30000 1,011
1x24 8 65 2500 30000 1,011

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ


Categoria OM2 / fibră 50μm
Cablu fibră optică A/I-DQ(ZN)BH 4x50/125μm OM2, LS0H-3, protecţie rozătoare nemetalică HSEAIBH045
Cablu fibră optică A/I-DQ(ZN)BH 8x50/125μm OM2, LS0H-3, protecţie rozătoare nemetalică HSEAIBH085
Cablu fibră optică A/I-DQ(ZN)BH 12x50/125μm OM2, LS0H-3, protecţie rozătoare nemetalică HSEAIBH125
Cablu fibră optică A/I-DQ(ZN)BH 16x50/125μm OM2, LS0H-3, protecţie rozătoare nemetalică HSEAIBH165
Cablu fibră optică A/I-DQ(ZN)BH 24x50/125μm OM2, LS0H-3, protecţie rozătoare nemetalică HSEAIBH245

Stoc depozit Viena Stoc depozit București Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău
IT_Kap_10_LWL_RO_8:KAPITEL_02_AK1_korr 09.05.16 07:29 Seite 211

Cabluri cu fibră optică universală

w Cabluri universale pentru interior/exterior cu protecţie împotriva rozătoarelor nonmetalică


DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ
Categoria OM3 / fibră 50μm
Cablu fibră optică A/I-DQ(ZN)BH 4x50/125μm OM3, LS0H-3, protecţie rozătoare nemetalică HSEAIBH043
Cablu fibră optică A/I-DQ(ZN)BH 8x50/125μm OM3, LS0H-3, protecţie rozătoare nemetalică HSEAIBH083
Cablu fibră optică A/I-DQ(ZN)BH 12x50/125μm OM3, LS0H-3, protecţie rozătoare nemetalică HSEAIBH123
Cablu fibră optică A/I-DQ(ZN)BH 16x50/125μm OM3, LS0H-3, protecţie rozătoare nemetalică HSEAIBH163
Cablu fibră optică A/I-DQ(ZN)BH 24x50/125μm OM3, LS0H-3, protecţie rozătoare nemetalică HSEAIBH243
Categoria OM4 / fibră 50μm
Cablu fibră optică A/I-DQ(ZN)BH 4x50/125μm OM4, LS0H-3, protecţie rozătoare nemetalică HSEAIBH044
Cablu fibră optică A/I-DQ(ZN)BH 8x50/125μm OM4, LS0H-3, protecţie rozătoare nemetalică HSEAIBH084
Cablu fibră optică A/I-DQ(ZN)BH 12x50/125μm OM4, LS0H-3, protecţie rozătoare nemetalică HSEAIBH124
Cablu fibră optică A/I-DQ(ZN)BH 16x50/125μm OM4, LS0H-3, protecţie rozătoare nemetalică HSEAIBH164
Cablu fibră optică A/I-DQ(ZN)BH 24x50/125μm OM4, LS0H-3, protecţie rozătoare nemetalică HSEAIBH244
Categoria OM1 / fibră 62,5μm
Cablu fibră optică A/I-DQ(ZN)BH 4x62,5/125μm OM1, LS0H-3, protecţie rozătoare nemetalică HSEAIBH046
Cablu fibră optică A/I-DQ(ZN)BH 8x62,5/125μm OM1, LS0H-3, protecţie rozătoare nemetalică HSEAIBH086
Cablu fibră optică A/I-DQ(ZN)BH 12x62,5/125μm OM1, LS0H-3, protecţie rozătoare nemetalică HSEAIBH126
Cablu fibră optică A/I-DQ(ZN)BH 16x62,5/125μm OM1, LS0H-3, protecţie rozătoare nemetalică HSEAIBH166
Cablu fibră optică A/I-DQ(ZN)BH 24x62,5/125μm OM1, LS0H-3, protecţie rozătoare nemetalică HSEAIBH246
Categoria OS2 / fibră 9μm
Cablu fibră optică A/I-DQ(ZN)BH 4x 9/125μm OS2, LS0H-3, protecţie rozătoare nemetalică HSEAIBH049
Cablu fibră optică A/I-DQ(ZN)BH 8x 9/125μm OS2, LS0H-3, protecţie rozătoare nemetalică HSEAIBH089
Cablu fibră optică A/I-DQ(ZN)BH 12x 9/125μm OS2, LS0H-3, protecţie rozătoare nemetalică HSEAIBH129
Cablu fibră optică A/I-DQ(ZN)BH 16x 9/125μm OS2, LS0H-3, protecţie rozătoare nemetalică HSEAIBH169
Cablu fibră optică A/I-DQ(ZN)BH 24x 9/125μm OS2, LS0H-3, protecţie rozătoare nemetalică HSEAIBH249

Pagina
211

Stoc depozit Viena Stoc depozit București Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău
IT_Kap_10_LWL_RO_8:KAPITEL_02_AK1_korr 09.05.16 07:29 Seite 212

Patchpaneluri optice echipate 19”

w Categoria OM2 / fibră 50μm, include Pigtailuri

HSELS245LG HSELS245CG HSELS245TG HSELS245FG

w Schrack-Info
Aceste spliceboxuri se livrează echipate cu cuploare și pigtailuri (toţi conectorii sunt cu ferule ceramice). Au console de prindere laterală la
distanţa de 19“ una de cealaltă care pot fi reglate pe adâncime. Sunt dotate cu una sau două splice casete, depinzând de numărul de fibre, și
sunt destinate a primi până la 4 cabluri de FO. Intrarea cablurilor se realizează prin presetupe M20. Decupajele neocupate de conectori se
acoperă cu măști oarbe dedicate.
Sunt disponibile patru variante pentru până la 24 fibre în forma unui sertar glisant:
• cu 12 cuple LC-Duplex
• cu 12 cuple SC-Duplex
• cu 24 cuple ST
• cu 24 cuple FC

Material: tablă de oţel zincată


Instalare: în rack 19”, 1U
Dimensiuni L x Î x A: 483mm x 44mm x 240mm
Culoare: RAL7035 (gri deschis)

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ


Cuple LC
Splicebox, 4 fibre,LC,50/125μm OM2, culisant,19”,1U, RAL7035 HSELS045LG
Splicebox, 8 fibre,LC,50/125μm OM2, culisant,19”,1U, RAL7035 HSELS085LG
Splicebox, 12 fibre,LC,50/125μm OM2, culisant,19”,1U, RAL7035 HSELS125LG
Splicebox, 16 fibre,LC,50/125μm OM2, culisant,19”,1U, RAL7035 HSELS165LG
Splicebox, 24 fibre,LC,50/125μm OM2, culisant,19”,1U, RAL7035 HSELS245LG
Cuple SC
Splicebox, 4 fibre,SC,50/125μm OM2, culisant,19”,1U, RAL7035 HSELS045CG
Pagina
212 Splicebox, 8 fibre,SC,50/125μm OM2, culisant,19”,1U, RAL7035 HSELS085CG
Splicebox, 12 fibre,SC,50/125μm OM2, culisant,19”,1U, RAL7035 HSELS125CG
Splicebox, 16 fibre,SC,50/125μm OM2, culisant,19”,1U, RAL7035 HSELS165CG
Splicebox, 24 fibre,SC,50/125μm OM2, culisant,19”,1U, RAL7035 HSELS245CG
Cuple ST
Splicebox, 4 fibre,ST,50/125μm OM2, culisant,19”,1U, RAL7035 HSELS045TG
Splicebox, 8 fibre,ST,50/125μm OM2, culisant,19”,1U, RAL7035 HSELS085TG
Splicebox, 12 fibre,ST,50/125μm OM2, culisant,19”,1U, RAL7035 HSELS125TG
Splicebox, 16 fibre,ST,50/125μm OM2, culisant,19”,1U, RAL7035 HSELS165TG
Splicebox, 24 fibre,ST,50/125μm OM2, culisant,19”,1U, RAL7035 HSELS245TG
Cuple FC
Splicebox, 4 fibre,FC,50/125μm OM2, culisant,19”,1U, RAL7035 HSELS045FG
Splicebox, 8 fibre,FC,50/125μm OM2, culisant,19”,1U, RAL7035 HSELS085FG
Splicebox, 12 fibre,FC,50/125μm OM2, culisant,19”,1U, RAL7035 HSELS125FG
Splicebox, 16 fibre,FC,50/125μm OM2, culisant,19”,1U, RAL7035 HSELS165FG
Splicebox, 24 fibre,FC,50/125μm OM2, culisant,19”,1U, RAL7035 HSELS245FG

Stoc depozit Viena Stoc depozit București Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău
IT_Kap_10_LWL_RO_8:KAPITEL_02_AK1_korr 09.05.16 07:29 Seite 213

Patchpaneluri optice echipate 19”

w Categoria OM3 / fibră 50μm, include Pigtailuri

HSELS243LG HSELS243CG HSELS243TG

w Schrack-Info
Aceste spliceboxuri se livrează echipate cu cuploare și pigtailuri (toţi conectorii sunt cu ferule ceramice). Au console de prindere laterală la
distanţa de 19“ una de cealaltă care pot fi reglate pe adâncime. Sunt dotate cu una sau două splice casete, depinzând de numărul de fibre, și
sunt destinate a primi până la 4 cabluri de FO. Intrarea cablurilor se realizează prin presetupe M20. Decupajele neocupate de conectori
se acoperă cu măști oarbe dedicate.
Sunt disponibile trei variante pentru până la 24 fibre în forma unui sertar glisant:
• cu 12 cuple LC-Duplex
• cu 12 cuple SC-Duplex
• cu 24 cuple ST
Material: tablă de oţel zincată
Instalare: în rack 19”, 1U
Dimensiuni L x Î x A: 483mm x 44mm x 240mm
Culoare: RAL7035 (gri deschis)

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ


Cuple LC
Splicebox, 4 fibre,LC,50/125μm OM3, culisant,19”,1U, RAL7035 HSELS043LG
Splicebox, 8 fibre,LC,50/125μm OM3, culisant,19”,1U, RAL7035 HSELS083LG
Splicebox, 12 fibre,LC,50/125μm OM3, culisant,19”,1U, RAL7035 HSELS123LG
Splicebox, 16 fibre,LC,50/125μm OM3, culisant,19”,1U, RAL7035 HSELS163LG
Splicebox, 24 fibre,LC,50/125μm OM3, culisant,19”,1U, RAL7035 HSELS243LG
Cuple SC
Splicebox, 4 fibre,SC,50/125μm OM3, culisant,19”,1U, RAL7035 HSELS043CG
Splicebox, 8 fibre,SC,50/125μm OM3, culisant,19”,1U, RAL7035 HSELS083CG
Splicebox, 12 fibre,SC,50/125μm OM3, culisant,19”,1U, RAL7035 HSELS123CG Pagina
Splicebox, 16 fibre,SC,50/125μm OM3, culisant,19”,1U, RAL7035 HSELS163CG 213
Splicebox, 24 fibre,SC,50/125μm OM3, culisant,19”,1U, RAL7035 HSELS243CG
Cuple ST
Splicebox, 4 fibre,ST,50/125μm OM3, culisant,19”,1U, RAL7035 HSELS043TG
Splicebox, 8 fibre,ST,50/125μm OM3, culisant,19”,1U, RAL7035 HSELS083TG
Splicebox, 12 fibre,ST,50/125μm OM3, culisant,19”,1U, RAL7035 HSELS123TG
Splicebox, 16 fibre,ST,50/125μm OM3, culisant,19”,1U, RAL7035 HSELS163TG
Splicebox, 24 fibre,ST,50/125μm OM3, culisant,19”,1U, RAL7035 HSELS243TG

Stoc depozit Viena Stoc depozit București Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău
IT_Kap_10_LWL_RO_8:KAPITEL_02_AK1_korr 09.05.16 07:29 Seite 214

Patchpaneluri optice echipate 19”

w Categoria OM4 / fibră 50μm, include Pigtailuri


w Schrack-Info
Aceste spliceboxuri se livrează echipate cu cuploare și pigtailuri
(toţi conectorii sunt cu ferule ceramice). Au console de prindere
laterală la distanţa de 19“ una de cealaltă care pot fi reglate
pe adâncime. Sunt dotate cu una sau două splice casete,
depinzând de numărul de fibre, și sunt destinate a primi până la 4
cabluri de FO. Intrarea cablurilor se realizează prin presetupe
M20. Decupajele neocupate de conectori se acoperă cu măști
HSELS244LG HSELS244CG
oarbe dedicate.
Sunt disponibile două variante pentru până la 24 fibre în forma
unui sertar glisant:
• cu 12 cuple LC-Duplex
• cu 12 cuple SC-Duplex
Material: tablă de oţel zincată
Instalare: în rack 19”, 1U
Dimensiuni L x Î x A: 483mm x 44mm x 240mm
Culoare: RAL7035 (gri deschis)

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ


Cuple LC
Splicebox, 4 fibre,LC,50/125μm OM4, culisant,19”,1U, RAL7035 HSELS044LG
Splicebox, 8 fibre,LC,50/125μm OM4, culisant,19”,1U, RAL7035 HSELS084LG
Splicebox, 12 fibre,LC,50/125μm OM4, culisant,19”,1U, RAL7035 HSELS124LG
Splicebox, 16 fibre,LC,50/125μm OM4, culisant,19”,1U, RAL7035 HSELS164LG
Splicebox, 24 fibre,LC,50/125μm OM4, culisant,19”,1U, RAL7035 HSELS244LG
Cuple SC
Splicebox, 4 fibre,SC,50/125μm OM4, culisant,19”,1U, RAL7035 HSELS044CG
Splicebox, 8 fibre,SC,50/125μm OM4, culisant,19”,1U, RAL7035 HSELS084CG
Splicebox, 12 fibre,SC,50/125μm OM4, culisant,19”,1U, RAL7035 HSELS124CG
Splicebox, 16 fibre,SC,50/125μm OM4, culisant,19”,1U, RAL7035 HSELS164CG
Splicebox, 24 fibre,SC,50/125μm OM4, culisant,19”,1U, RAL7035 HSELS244CG

Pagina
214

Stoc depozit Viena Stoc depozit București Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău
IT_Kap_10_LWL_RO_8:KAPITEL_02_AK1_korr 09.05.16 07:29 Seite 215

Patchpaneluri optice echipate 19”

w Categoria OM1 / fibră 62,5μm, include Pigtailuri

HSELS246LG HSELS246CG HSELS246TG HSELS246FG

w Schrack-Info
Aceste spliceboxuri se livrează echipate cu cuploare și pigtailuri (toţi conectorii sunt cu ferule ceramice). Au console de prindere laterală la
distanţa de 19“ una de cealaltă care pot fi reglate pe adâncime. Sunt dotate cu una sau două splice casete, depinzând de numărul de fibre, și
sunt destinate a primi până la 4 cabluri de FO. Intrarea cablurilor se realizează prin presetupe M20. Decupajele neocupate de conectori se
acoperă cu măști oarbe dedicate.
Sunt disponibile patru variante pentru până la 24 fibre în forma unui sertar glisant:
• cu 12 cuple LC-Duplex
• cu 12 cuple SC-Duplex
• cu 24 cuple ST
• cu 24 cuple FC

Material: tablă de oţel zincată


Instalare: în rack 19”, 1U
Dimensiuni L x Î x A: 483mm x 44mm x 240mm
Culoare: RAL7035 (gri deschis)

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ


Cuple LC
Splicebox, 4 fibre,LC,62,5/125μm OM1, culisant,19”,1U, RAL7035 HSELS046LG
Splicebox, 8 fibre,LC,62,5/125μm OM1, culisant,19”,1U, RAL7035 HSELS086LG
Splicebox, 12 fibre,LC,62,5/125μm OM1, culisant,19”,1U, RAL7035 HSELS126LG
Splicebox, 16 fibre,LC,62,5/125μm OM1, culisant,19”,1U, RAL7035 HSELS166LG
Splicebox, 24 fibre,LC,62,5/125μm OM1, culisant,19”,1U, RAL7035 HSELS246LG
Cuple SC
Splicebox, 4 fibre,SC,62,5/125μm OM1, culisant,19”,1U, RAL7035 HSELS046CG
Pagina
Splicebox, 8 fibre,SC,62,5/125μm OM1, culisant,19”,1U, RAL7035 HSELS086CG
215
Splicebox, 12 fibre,SC,62,5/125μm OM1, culisant,19”,1U, RAL7035 HSELS126CG
Splicebox, 16 fibre,SC,62,5/125μm OM1, culisant,19”,1U, RAL7035 HSELS166CG
Splicebox, 24 fibre,SC,62,5/125μm OM1, culisant,19”,1U, RAL7035 HSELS246CG
Cuple ST
Splicebox, 4 fibre,ST,62,5/125μm OM1, culisant,19”,1U, RAL7035 HSELS046TG
Splicebox, 8 fibre,ST,62,5/125μm OM1, culisant,19”,1U, RAL7035 HSELS086TG
Splicebox, 12 fibre,ST,62,5/125μm OM1, culisant,19”,1U, RAL7035 HSELS126TG
Splicebox, 16 fibre,ST,62,5/125μm OM1, culisant,19”,1U, RAL7035 HSELS166TG
Splicebox, 24 fibre,ST,62,5/125μm OM1, culisant,19”,1U, RAL7035 HSELS246TG
Cuple FC
Splicebox, 4 fibre,FC,62,5/125μm OM1, culisant,19”,1U, RAL7035 HSELS046FG
Splicebox, 8 fibre,FC,62,5/125μm OM1, culisant,19”,1U, RAL7035 HSELS086FG
Splicebox, 12 fibre,FC,62,5/125μm OM1, culisant,19”,1U, RAL7035 HSELS126FG
Splicebox, 16 fibre,FC,62,5/125μm OM1, culisant,19”,1U, RAL7035 HSELS166FG
Splicebox, 24 fibre,FC,62,5/125μm OM1, culisant,19”,1U, RAL7035 HSELS246FG

Stoc depozit Viena Stoc depozit București Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău
IT_Kap_10_LWL_RO_8:KAPITEL_02_AK1_korr 09.05.16 07:29 Seite 216

Patchpaneluri optice echipate 19”

w Categoria OS2 / fibră 9μm, include Pigtailuri

HSELS249LG HSELS249CG HSELS249FG

w Schrack-Info
Aceste spliceboxuri se livrează echipate cu cuploare și pigtailuri (toţi conectorii sunt cu ferule ceramice). Au console de prindere laterală la
distanţa de 19“ una de cealaltă care pot fi reglate pe adâncime. Sunt dotate cu una sau două splice casete, depinzând de numărul de fibre, și
sunt destinate a primi până la 4 cabluri de FO. Intrarea cablurilor se realizează prin presetupe M20. Decupajele neocupate de conectori se
acoperă cu măști oarbe dedicate.
Sunt disponibile trei variante pentru până la 24 fibre în forma unui sertar glisant:
• cu 12 cuple LC-Duplex
• cu 12 cuple SC-Duplex
• cu 24 cuple FC

Material: tablă de oţel zincată


Instalare: în rack 19”, 1U
Dimensiuni L x Î x A: 483mm x 44mm x 240mm
Culoare: RAL7035 (gri deschis)

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ


Cuple LC
Splicebox, 4 fibre,LC, 9/125μm OS2, culisant,19”,1U, RAL7035 HSELS049LG
Splicebox, 8 fibre,LC, 9/125μm OS2, culisant,19”,1U, RAL7035 HSELS089LG
Splicebox, 12 fibre,LC, 9/125μm OS2, culisant,19”,1U, RAL7035 HSELS129LG
Splicebox, 16 fibre,LC, 9/125μm OS2, culisant,19”,1U, RAL7035 HSELS169LG
Splicebox, 24 fibre,LC, 9/125μm OS2, culisant,19”,1U, RAL7035 HSELS249LG
Cuple SC
Splicebox, 4 fibre,SC, 9/125μm OS2, culisant,19”,1U, RAL7035 HSELS049CG
Splicebox, 8 fibre,SC, 9/125μm OS2, culisant,19”,1U, RAL7035 HSELS089CG
Pagina
216 Splicebox, 12 fibre,SC, 9/125μm OS2, culisant,19”,1U, RAL7035 HSELS129CG
Splicebox, 16 fibre,SC, 9/125μm OS2, culisant,19”,1U, RAL7035 HSELS169CG
Splicebox, 24 fibre,SC, 9/125μm OS2, culisant,19”,1U, RAL7035 HSELS249CG
Cuple FC
Splicebox, 4 fibre,FC, 9/125μm OS2, culisant,19”,1U, RAL7035 HSELS049FG
Splicebox, 8 fibre,FC, 9/125μm OS2, culisant,19”,1U, RAL7035 HSELS089FG
Splicebox, 12 fibre,FC, 9/125μm OS2, culisant,19”,1U, RAL7035 HSELS129FG
Splicebox, 16 fibre,FC, 9/125μm OS2, culisant,19”,1U, RAL7035 HSELS169FG
Splicebox, 24 fibre,FC, 9/125μm OS2, culisant,19”,1U, RAL7035 HSELS249FG
Cuple SC/APC
Splicebox, 24 fibre,SC/APC, 9/125μm OS2, culisant,19”,1U, RAL7035 HSELS249CA

Stoc depozit Viena Stoc depozit București Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău
IT_Kap_10_LWL_RO_8:KAPITEL_02_AK1_korr 09.05.16 07:29 Seite 217

Patchpaneluri optice echipate 19”

w Servicii de sudură fibră optică


w Schrack-Info
În unele dintre reprezentanţele noastre oferim clienţilor noştri
date de contact al unor tehnicieni ce furnizează servicii de suduri
cabluri FO. Mai exact servicii de sudură fibră optică multimode
sau singlemode, măsurări documetate. Protocolul măsurătorii se
dă sub forma de fişier PDF. Documentaţie (grafică imaginând locul
sudurii) disponibilă la cerere. Cheltuielile cu deplasarea depind de
locaţie.

HARBEIT018 HARBEIT019

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ


Manoperă sudură FO Multimode (50/125 sau 62,5/125μm) per Pigtail HARBEIT018
Manoperă măsurare OTDR inclusiv protocol pentru Multimode HARBEIT019
Manoperă sudură FO Singlemode (9/125μm) per Pigtail HARBEIT020
Manoperă măsurare OTDR inclusiv protocol pentru Singlemode HARBEIT021

Pagina
217

Stoc depozit Viena Stoc depozit București Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău
IT_Kap_10_LWL_RO_8:KAPITEL_02_AK1_korr 09.05.16 07:29 Seite 218

Patchpaneluri optice echipate 19” ECO

w Categoria OM2 / fibră 50μm, include Pigtailuri

HSELS245LG HSELS245CG HSELS245TG

w Schrack-Info
Aceste spliceboxuri se livrează echipate cu cuploare și pigtailuri (toţi conectorii sunt cu ferule ceramice). Au console de prindere laterală la
distanţa de 19“ una de cealaltă care pot fi reglate pe adâncime. Sunt dotate cu una sau două splice casete, depinzând de numărul de fibre, și
sunt destinate a primi până la 4 cabluri de FO. Intrarea cablurilor se realizează prin presetupe M20. Decupajele neocupate de conectori se
acoperă cu măști oarbe dedicate.
Sunt disponibile patru variante pentru până la 24 fibre în forma unui sertar glisant:
• cu 12 cuple LC-Duplex
• cu 12 cuple SC-Duplex
• cu 24 cuple ST

Material: tablă de oţel zincată


Instalare: în rack 19”, 1U
Dimensiuni L x Î x A: 483mm x 44mm x 240mm
Culoare: RAL7035 (gri deschis)

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ


Cuple LC
Splicebox, 4 fibre,LC,50/125μm OM2, culisant,19”,1UV, RAL7035 , ECO HSELS045LP
Splicebox, 8 fibre,LC,50/125μm OM2, culisant,19”,1UV, RAL7035 , ECO HSELS085LP
Splicebox, 12 fibre,LC,50/125μm OM2, culisant,19”,1UV, RAL7035 , ECO HSELS125LP
Splicebox, 16 fibre,LC,50/125μm OM2, culisant,19”,1UV, RAL7035 , ECO HSELS165LP
Splicebox, 24 fibre,LC,50/125μm OM2, culisant,19”,1UV, RAL7035 , ECO HSELS245LP
Cuple SC
Splicebox, 4 fibre,SC,50/125μm OM2, culisant,19”,1UV, RAL7035 , ECO HSELS045CP
Splicebox, 8 fibre,SC,50/125μm OM2, culisant,19”,1UV, RAL7035 , ECO HSELS085CP
Pagina
218 Splicebox, 12 fibre,SC,50/125μm OM2, culisant,19”,1UV, RAL7035 , ECO HSELS125CP
Splicebox, 16 fibre,SC,50/125μm OM2, culisant,19”,1UV, RAL7035 , ECO HSELS165CP
Splicebox, 24 fibre,SC,50/125μm OM2, culisant,19”,1UV, RAL7035 , ECO HSELS245CP
Cuple ST
Splicebox, 4 fibre,ST,50/125μm OM2, culisant,19”,1UV, RAL7035 , ECO HSELS045TP
Splicebox, 8 fibre,ST,50/125μm OM2, culisant,19”,1UV, RAL7035 , ECO HSELS085TP
Splicebox, 12 fibre,ST,50/125μm OM2, culisant,19”,1UV, RAL7035 , ECO HSELS125TP
Splicebox, 16 fibre,ST,50/125μm OM2, culisant,19”,1UV, RAL7035 , ECO HSELS165TP
Splicebox, 24 fibre,ST,50/125μm OM2, culisant,19”,1UV, RAL7035 , ECO HSELS245TP

Stoc depozit Viena Stoc depozit București Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău
IT_Kap_10_LWL_RO_8:KAPITEL_02_AK1_korr 09.05.16 07:29 Seite 219

Patchpaneluri optice echipate 19” ECO

w Categoria OM3 / fibră 50μm, include Pigtailuri

HSELS243LG HSELS243CG HSELS243TG

w Schrack-Info
Aceste spliceboxuri se livrează echipate cu cuploare și pigtailuri (toţi conectorii sunt cu ferule ceramice). Au console de prindere laterală la
distanţa de 19“ una de cealaltă care pot fi reglate pe adâncime. Sunt dotate cu una sau două splice casete, depinzând de numărul de fibre, și
sunt destinate a primi până la 4 cabluri de FO. Intrarea cablurilor se realizează prin presetupe M20. Decupajele neocupate de conectori se
acoperă cu măști oarbe dedicate.
Sunt disponibile patru variante pentru până la 24 fibre în forma unui sertar glisant:
• cu 12 cuple LC-Duplex
• cu 12 cuple SC-Duplex
• cu 24 cuple ST

Material: tablă de oţel zincată


Instalare: în rack 19”, 1U
Dimensiuni L x Î x A: 483mm x 44mm x 240mm
Culoare: RAL7035 (gri deschis)

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ


Cuple LC
Splicebox, 4 fibre,LC,50/125μm OM3, culisant,19”,1UV, RAL7035 , ECO HSELS043LP
Splicebox, 8 fibre,LC,50/125μm OM3, culisant,19”,1UV, RAL7035 , ECO HSELS083LP
Splicebox, 12 fibre,LC,50/125μm OM3, culisant,19”,1UV, RAL7035 , ECO HSELS123LP
Splicebox, 16 fibre,LC,50/125μm OM3, culisant,19”,1UV, RAL7035 , ECO HSELS163LP
Splicebox, 24 fibre,LC,50/125μm OM3, culisant,19”,1UV, RAL7035 , ECO HSELS243LP
Cuple SC
Splicebox, 4 fibre,SC,50/125μm OM3, culisant,19”,1UV, RAL7035 , ECO HSELS043CP
Splicebox, 8 fibre,SC,50/125μm OM3, culisant,19”,1UV, RAL7035 , ECO HSELS083CP Pagina
Splicebox, 12 fibre,SC,50/125μm OM3, culisant,19”,1UV, RAL7035 , ECO HSELS123CP 219
Splicebox, 16 fibre,SC,50/125μm OM3, culisant,19”,1UV, RAL7035 , ECO HSELS163CP
Splicebox, 24 fibre,SC,50/125μm OM3, culisant,19”,1UV, RAL7035 , ECO HSELS243CP
Cuple ST
Splicebox, 4 fibre,ST,50/125μm OM3, culisant,19”,1UV, RAL7035 , ECO HSELS043TP
Splicebox, 8 fibre,ST,50/125μm OM3, culisant,19”,1UV, RAL7035 , ECO HSELS083TP
Splicebox, 12 fibre,ST,50/125μm OM3, culisant,19”,1UV, RAL7035 , ECO HSELS123TP
Splicebox, 16 fibre,ST,50/125μm OM3, culisant,19”,1UV, RAL7035 , ECO HSELS163TP
Splicebox, 24 fibre,ST,50/125μm OM3, culisant,19”,1UV, RAL7035 , ECO HSELS243TP

Stoc depozit Viena Stoc depozit București Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău
IT_Kap_10_LWL_RO_8:KAPITEL_02_AK1_korr 09.05.16 07:29 Seite 220

Patchpaneluri optice echipate 19” ECO

w Categoria OM4 / fibră 50μm, include Pigtailuri


w Schrack-Info
Aceste spliceboxuri se livrează echipate cu cuploare și pigtailuri
(toţi conectorii sunt cu ferule ceramice). Au console de prindere
laterală la distanţa de 19“ una de cealaltă care pot fi reglate
pe adâncime. Sunt dotate cu una sau două splice casete,
depinzând de numărul de fibre, și sunt destinate a primi până la 4
cabluri de FO. Intrarea cablurilor se realizează prin presetupe
M20. Decupajele neocupate de conectori se acoperă cu măști
HSELS244LG HSELS244CG
oarbe dedicate.
Sunt disponibile patru variante pentru până la 24 fibre în forma
unui sertar glisant:
• cu 12 cuple LC-Duplex
• cu 12 cuple SC-Duplex

Material: tablă de oţel zincată


Instalare: în rack 19”, 1U
Dimensiuni L x Î x A: 483mm x 44mm x 240mm
Culoare: RAL7035 (gri deschis)

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ


Cuple LC
Splicebox, 4 fibre,LC,50/125μm OM4, culisant,19”,1UV, RAL7035 , ECO HSELS044LP
Splicebox, 8 fibre,LC,50/125μm OM4, culisant,19”,1UV, RAL7035 , ECO HSELS084LP
Splicebox, 12 fibre,LC,50/125μm OM4, culisant,19”,1UV, RAL7035 , ECO HSELS124LP
Splicebox, 16 fibre,LC,50/125μm OM4, culisant,19”,1UV, RAL7035 , ECO HSELS164LP
Splicebox, 24 fibre,LC,50/125μm OM4, culisant,19”,1UV, RAL7035 , ECO HSELS244LP
Cuple SC
Splicebox, 4 fibre,SC,50/125μm OM4, culisant,19”,1UV, RAL7035 , ECO HSELS044CP
Splicebox, 8 fibre,SC,50/125μm OM4, culisant,19”,1UV, RAL7035 , ECO HSELS084CP
Splicebox, 12 fibre,SC,50/125μm OM4, culisant,19”,1UV, RAL7035 , ECO HSELS124CP
Splicebox, 16 fibre,SC,50/125μm OM4, culisant,19”,1UV, RAL7035 , ECO HSELS164CP
Splicebox, 24 fibre,SC,50/125μm OM4, culisant,19”,1UV, RAL7035 , ECO HSELS244CP

Pagina
220

Stoc depozit Viena Stoc depozit București Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău
IT_Kap_10_LWL_RO_8:KAPITEL_02_AK1_korr 09.05.16 07:29 Seite 221

Patchpaneluri optice echipate 19” ECO

w Categoria OS2 / fibră 9μm, include Pigtailuri


w Schrack-Info
Aceste spliceboxuri se livrează echipate cu cuploare și pigtailuri
(toţi conectorii sunt cu ferule ceramice). Au console de prindere
laterală la distanţa de 19“ una de cealaltă care pot fi reglate
pe adâncime. Sunt dotate cu una sau două splice casete,
depinzând de numărul de fibre, și sunt destinate a primi până la 4
cabluri de FO. Intrarea cablurilor se realizează prin presetupe
M20. Decupajele neocupate de conectori se acoperă cu măști
HSELS249LG HSELS249CG
oarbe dedicate.
Sunt disponibile patru variante pentru până la 24 fibre în forma
unui sertar glisant:
• cu 12 cuple LC-Duplex
• cu 12 cuple SC-Duplex

Material: tablă de oţel zincată


Instalare: în rack 19”, 1U
Dimensiuni L x Î x A: 483mm x 44mm x 240mm
Culoare: RAL7035 (gri deschis)

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ


Cuple LC
Splicebox, 4 fibre,LC,9/125μm OS2, culisant,19”,1UV, RAL7035 , ECO HSELS049LP
Splicebox, 8 fibre,LC, 9/125μm OS2, culisant,19”,1UV, RAL7035 , ECO HSELS089LP
Splicebox, 12 fibre,LC, 9/125μm OS2, culisant,19”,1UV, RAL7035 , ECO HSELS129LP
Splicebox, 16 fibre,LC,9/125μm OS2, culisant,19”,1UV, RAL7035 , ECO HSELS169LP
Splicebox, 24 fibre,LC,9/125μm OS2, culisant,19”,1UV, RAL7035 , ECO HSELS249LP
Cuple SC
Splicebox, 4 fibre,SC,9/125μm OS2, culisant,19”,1UV, RAL7035 , ECO HSELS049CP
Splicebox, 8 fibre,SC,50/125μm OS2, culisant,19”,1UV, RAL7035 , ECO HSELS089CP
Splicebox, 12 fibre,SC,50/125μm OS2, culisant,19”,1UV, RAL7035 , ECO HSELS129CP
Splicebox, 16 fibre,SC,9/125μm OS2, culisant,19”,1UV, RAL7035 , ECO HSELS169CP
Splicebox, 24 fibre,SC,50/125μm OS2, culisant,19”,1UV, RAL7035 , ECO HSELS249CP

Pagina
221

Stoc depozit Viena Stoc depozit București Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău
IT_Kap_10_LWL_RO_8:KAPITEL_02_AK1_korr 09.05.16 07:29 Seite 222

Cabluri optice preconfecţionate

w Asamblare cu cuple cabluri optice preconfecţionate, inclusiv cu protecţie pentru tragere


w Schrack-Info
Un cablu de FO preconfecţionat se comandă folosind două coduri de comandă:
HSEAKBH... xxx metri:
• Cablu fibră optică universală cu numărul de fibre și tipul dorit
HLPSU... .. 1 bucată:
• Cablu de FO preconfecţionat cu numărul de fibre și tipul dorit, inclusiv conectorii montaţi la ambele
capete și protecţie mecanică montată la un capăt
Aceste două coduri de comandă sunt suficiente pentru a calcula preţul ansamblului. În caz de comadă
HLPSULL24M codul de comandă va fi D6000

Exemplu de calcul:
• Dorim să aflăm preţul unui ansamblu format din 120m cablu FO universal 24 x 50/125μm OM4
echipat cu conectori SC la ambele capete

Coduri de comandă pentru calculaţia de preţ:


• 120 x HSEAKBH244 și 1 x HLPSUCC24M

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ


LC Multimode
Cablu fibră optică asamblat cu 4 LC conectori multimode sudaţi la ambele capete pe cablul universal cu 4 fibre cu cap
ataşat pentru tragere HLPSULL04M
Cablu fibră optică asamblat cu 8 LC conectori multimode sudaţi la ambele capete pe cablul universal cu 8 fibre cu cap
ataşat pentru tragere HLPSULL08M
Cablu fibră optică asamblat cu 12 LC conectori multimode sudaţi la ambele capete pe cablul universal cu 12 fibre cu cap
ataşat pentru tragere HLPSULL12M
Cablu fibră optică asamblat cu 24 LC conectori multimode sudaţi la ambele capete pe cablul universal cu 24 fibre cu cap
ataşat pentru tragere HLPSULL24M
SC Multimode
Cablu fibră optică asamblat cu 4 SC conectori multimode sudaţi la ambele capete pe cablul universal cu 4 fibre cu cap
ataşat pentru tragere HLPSUCC04M
Cablu fibră optică asamblat cu 8 SC conectori multimode sudaţi la ambele capete pe cablul universal cu 8 fibre cu cap
ataşat pentru tragere HLPSUCC08M
Cablu fibră optică asamblat cu 12 SC conectori multimode sudaţi la ambele capete pe cablul universal cu 12 fibre cu cap
ataşat pentru tragere HLPSUCC12M
Cablu fibră optică asamblat cu 24 SC conectori multimode sudaţi la ambele capete pe cablul universal cu 24 fibre cu
cap ataşat pentru tragere HLPSUCC24M
ST Multimode
Pagina Cablu fibră optică asamblat cu 4 ST conectori multimode sudaţi la ambele capete pe cablul universal cu 4 fibre cu cap
222 ataşat pentru tragere HLPSUTT04M
Cablu fibră optică asamblat cu 8 ST conectori multimode sudaţi la ambele capete pe cablul universal cu 8 fibre cu cap
ataşat pentru tragere HLPSUTT08M
Cablu fibră optică asamblat cu 12 ST conectori multimode sudaţi la ambele capete pe cablul universal cu 12 fibre cu cap
ataşat pentru tragere HLPSUTT12M
Cablu fibră optică asamblat cu 24 ST conectori multimode sudaţi la ambele capete pe cablul universal cu 24 fibre cu cap
ataşat pentru tragere HLPSUTT24M
LC Singlemode
Cablu fibră optică asamblat cu 4 LC conectori singlemode sudaţi la ambele capete pe cablul universal cu 4 fibre cu cap
ataşat pentru tragere HLPSULL04S
Cablu fibră optică asamblat cu 8 LC conectori singlemode sudaţi la ambele capete pe cablul universal cu 8 fibre cu cap
ataşat pentru tragere HLPSULL08S
Cablu fibră optică asamblat cu 12 LC conectori singlemode sudaţi la ambele capete pe cablul universal cu 12 fibre cu cap
ataşat pentru tragere HLPSULL12S
Cablu fibră optică asamblat cu 24 LC conectori singlemode sudaţi la ambele capete pe cablul universal cu 24 fibre cu
cap ataşat pentru tragere HLPSULL24S

Stoc depozit Viena Stoc depozit București Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău
IT_Kap_10_LWL_RO_8:KAPITEL_02_AK1_korr 09.05.16 07:29 Seite 223

Cabluri optice preconfecţionate

w Asamblare cu cuple cabluri optice preconfecţionate, inclusiv cu protecţie pentru tragere


DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ
SC Singlemode
Cablu fibră optică asamblat cu 4 SC conectori singlemode sudaţi la ambele capete pe cablul universal cu 4 fibre cu cap
ataşat pentru tragere HLPSUCC04S
Cablu fibră optică asamblat cu 8 SC conectori singlemode sudaţi la ambele capete pe cablul universal cu 8 fibre cu cap
ataşat pentru tragere HLPSUCC08S
Cablu fibră optică asamblat cu 12 SC conectori singlemode sudaţi la ambele capete pe cablul universal cu 12 fibre cu
cap ataşat pentru tragere HLPSUCC12S
Cablu fibră optică asamblat cu 24 SC conectori singlemode sudaţi la ambele capete pe cablul universal cu 24 fibre cu
cap ataşat pentru tragere HLPSUCC24S
ST Singlemode
Cablu fibră optică asamblat cu 4 ST conectori singlemode sudaţi la ambele capete pe cablul universal cu 4 fibre cu cap
ataşat pentru tragere HLPSUTT04S
Cablu fibră optică asamblat cu 8 ST conectori singlemode sudaţi la ambele capete pe cablul universal cu 8 fibre cu cap
ataşat pentru tragere HLPSUTT08S
Cablu fibră optică asamblat cu 12 ST conectori singlemode sudaţi la ambele capete pe cablul universal cu 12 fibre cu cap
ataşat pentru tragere HLPSUTT12S
Cablu fibră optică asamblat cu 24 ST conectori singlemode sudaţi la ambele capete pe cablul universal cu 24 fibre cu cap
ataşat pentru tragere HLPSUTT24S

w Cabluri optice preconfecţionate cu protecţie non-metalică pentru rozătoare


w Schrack-Info
Cablul universal pentru preconfecţionat este nemetalic și este protejat împotriva rozătoarelor, montarea
conectorului se realizează printr-un adaptor de atașare, în care fibrele individuale sunt topite și
transformate într-un cablu unic. În final aparenţa este comparabilă cu un cablu format dintr-un mănunchi
de patchcabluri Simplex.

DATE TEHNICE
• Denumire: U-DQ(ZN)BH (pe baza DIN VDE 0888)
HSEAKBH245
• Fibre Multimode: G50/125μm
• Fibre Singlemode: E9/125μm
• Categoria: OM2, OM3, OM4, OS2
• Tub central, umplut cu gel (nu picură și este fără silicon) cu până la 24 de fibre.
• Protecţie la solicitare de tracţiune și rozătoare: Ţesătură de sticlă
• Manta: compus fără halogen, LS0H-3/FRNC
• Culoare: RAL5025 (albastru)
• Domeniu de temperatură:
Temperatură de transport și depozitare: - 25°C până la + 70°C
Temperatură de pozare: - 5°C până la + 50°C Pagina
Temperatură de funcţionare: - 25°C până la + 60°C 223
• Rezistenţa la flacără: conform IEC 60332-3-24
• Fără halogen: conform IEC 60754-2
• Etanșarea la fum: conform IEC 61034
• Impermeabilitate longitudinală la apă
• Raza de curbură:
Min. 20x diametrul exterior la pozare
Min. 15x diametrul exterior după instalare

SARCINA TER-
NUMĂR FIBRE DIAMETRU EXTERIOR MASA CAPACITATE MAX. LA TRACŢIUNE MAX. REZ. LA FORFECARE
MICĂ
n ca. (mm) ca. (kg/km) de durată (N) ca. (N/m) (MJ/m)
1x4 7 55 1750 15000 0,71
1x8 7 55 1750 15000 0,71
1x12 7 55 1750 15000 0,71
1x24 7,5 60 1750 15000 0,79

Stoc depozit Viena Stoc depozit București Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău
IT_Kap_10_LWL_RO_8:KAPITEL_02_AK1_korr 09.05.16 07:29 Seite 224

Cabluri optice preconfecţionate

w Cabluri optice preconfecţionate cu protecţie non-metalică pentru rozătoare


DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ
Categorie OM2 / Fibră 50μm
Cablu fibră optică cu protecţie rozătoare nemetalică U-DQ(ZN)BH 4G50μm OM2 pentru preconfecţionare cu conectori
Multimode HSEAKBH045
Cablu fibră optică cu protecţie rozătoare nemetalică U-DQ(ZN)BH 8G50μm OM2 pentru preconfecţionare cu conectori
Multimode HSEAKBH085
Cablu fibră optică cu protecţie rozătoare nemetalică U-DQ(ZN)BH 12G50μm OM2 pentru preconfecţionare cu
conectori Multimode HSEAKBH125
Cablu fibră optică cu protecţie rozătoare nemetalică U-DQ(ZN)BH 24G50μm OM2 pentru preconfecţionare cu
conectori Multimode HSEAKBH245
Categorie OM3 / Fibră 50μm
Cablu fibră optică cu protecţie rozătoare nemetalică U-DQ(ZN)BH 4G50μm OM3 pentru preconfecţionare cu conectori
Multimode HSEAKBH043
Cablu fibră optică cu protecţie rozătoare nemetalică U-DQ(ZN)BH 8G50μm OM3 pentru preconfecţionare cu conectori
Multimode HSEAKBH083
Cablu fibră optică cu protecţie rozătoare nemetalică U-DQ(ZN)BH 12G50μm OM3 pentru preconfecţionare cu
conectori Multimode HSEAKBH123
Cablu fibră optică cu protecţie rozătoare nemetalică U-DQ(ZN)BH 24G50μm OM3 pentru preconfecţionare cu
conectori Multimode HSEAKBH243

Categorie OM4 / Fibră 50μm


Cablu fibră optică cu protecţie rozătoare nemetalică U-DQ(ZN)BH 4G50μm OM4 pentru preconfecţionare cu conectori
Multimode HSEAKBH044
Cablu fibră optică cu protecţie rozătoare nemetalică U-DQ(ZN)BH 8G50μm OM4 pentru preconfecţionare cu conectori
Multimode HSEAKBH084
Cablu fibră optică cu protecţie rozătoare nemetalică U-DQ(ZN)BH 12G50μm OM4 pentru preconfecţionare cu
conectori Multimode HSEAKBH124
Cablu fibră optică cu protecţie rozătoare nemetalică U-DQ(ZN)BH 24G50μm OM4 pentru preconfecţionare cu
conectori Multimode HSEAKBH244
Categorie OS2 / Fibră 9μm
Cablu fibră optică cu protecţie rozătoare nemetalică U-DQ(ZN)BH 4E 9μm OS2 pentru preconfecţionare cu conectori
Singlemode HSEAKBH049
Cablu fibră optică cu protecţie rozătoare nemetalică U-DQ(ZN)BH 8E 9μm OS2 pentru preconfecţionare cu conectori
Singlemode HSEAKBH089
Cablu fibră optică cu protecţie rozătoare nemetalică U-DQ(ZN)BH 12E 9μm OS2 pentru preconfecţionare cu conectori
Singlemode HSEAKBH129
Cablu fibră optică cu protecţie rozătoare nemetalică U-DQ(ZN)BH 24E 9μm OS2 pentru preconfecţionare cu conectori
Singlemode HSEAKBH249

Pagina
224

Stoc depozit Viena Stoc depozit București Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău
IT_Kap_10_LWL_RO_8:KAPITEL_02_AK1_korr 09.05.16 07:29 Seite 225

Patchpaneluri optice 19”

w Multimode, inclusiv cuplor (fără pigtailuri)

HSELS24MLG HSELS24MCG HSELS24MTG

w Schrack-Info
Aceste patchpanel-uri cu capac se livrează cu cuplorii, tip LC, SC sau ST, montaţi. Mai conţin un sertar culisant, console laterale de ajustare în
adâncime de 19” și un orificiu de acces cabluri prevăzut pentru mai multe cabluri. Culoare RAL7035 (gri deschis). Decupajele neocupate de
conectori se acoperă cu măști oarbe dedicate. Patchpanel-ul poate fi extins oricând până la 24 de porturi.
Aplicaţii: punct terminal pentru cabluri preconfecţionate Multimode.
Acces cabluri:
• Patru predecupaje pregătite pentru presetupe M20
• Un predecupaj pentru elementul de tensionare cablu (HSELSFTTDM)
Sunt disponibile trei variante pentru până la 24 fibre în forma unui sertar glisant:
• cu 12 cuple LC-Duplex
• cu 12 cuple SC-Duplex
• cu 24 cuple ST

Material: tablă de oţel zincată


Instalare: în rack 19”, 1U
Dimensiuni L x Î x A: 483mm x 44mm x 240mm
Culoare: RAL7035 (gri deschis)

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ


Cuple LC
Patchpanel FO 19”, 1U, RAL7035, culisant, pentru 4 fibre, LC, MM HSELS04MLG
Patchpanel FO 19”, 1U, RAL7035, culisant, pentru 8 fibre, LC, MM HSELS08MLG
Patchpanel FO 19”, 1U, RAL7035, culisant, pentru 12 fibre, LC, MM HSELS12MLG
Patchpanel FO 19”, 1U, RAL7035, culisant, pentru 16 fibre, LC, MM HSELS16MLG
Pagina
Patchpanel FO 19”, 1U, RAL7035, culisant, pentru 24 fibre, LC, MM HSELS24MLG
Cuple SC
225
Patchpanel FO 19”, 1U, RAL7035, culisant, pentru 4 fibre, SC, MM HSELS04MCG
Patchpanel FO 19”, 1U, RAL7035, culisant, pentru 8 fibre, SC, MM HSELS08MCG
Patchpanel FO 19”, 1U, RAL7035, culisant, pentru 12 fibre, SC, MM HSELS12MCG
Patchpanel FO 19”, 1U, RAL7035, culisant, pentru 16 fibre, SC, MM HSELS16MCG
Patchpanel FO 19”, 1U, RAL7035, culisant, pentru 24 fibre, SC, MM HSELS24MCG
Cuple ST
Patchpanel FO 19”, 1U, RAL7035, culisant, pentru 4 fibre, ST, MM HSELS04MTG
Patchpanel FO 19”, 1U, RAL7035, culisant, pentru 8 fibre, ST, MM HSELS08MTG
Patchpanel FO 19”, 1U, RAL7035, culisant, pentru 12 fibre, ST, MM HSELS12MTG
Patchpanel FO 19”, 1U, RAL7035, culisant, pentru 16 fibre, ST, MM HSELS16MTG
Patchpanel FO 19”, 1U, RAL7035, culisant, pentru 24 fibre, ST, MM HSELS24MTG

Stoc depozit Viena Stoc depozit București Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău
IT_Kap_10_LWL_RO_8:KAPITEL_02_AK1_korr 09.05.16 07:29 Seite 226

Patchpaneluri optice 19”

w Singlemode, inclusiv cuplor (fără pigtailuri)


w Schrack-Info
Aceste patchpanel-uri cu capac se livrează cu cuplorii, tip LC sau
SC, montaţi. Mai conţin un sertar culisant, console laterale de
ajustare în adâncime de 19” și un orificiu de acces cabluri
prevăzut pentru mai multe cabluri. Culoare RAL7035 (gri deschis).
Decupajele neocupate de conectori se acoperă cu măști oarbe
dedicate. Patchpanel-ul poate fi extins oricănd până la 24 de
porturi.
HSELS12SLG HSELS24SCG
Aplicaţii: punct terminal pentru cabluri preconfecţionate
Singlemode.
Acces cabluri:
• Patru predecupaje pregătite pentru presetupe M20
• Un predecupaj pentru elementul de tensionare cablu
(HSELSFTTDM)
Sunt disponibile două variante pentru până la 24 fibre în forma
unui sertar glisant:
• cu 12 cuple LC-Duplex
• cu 12 cuple SC-Duplex

Material: tablă de oţel zincată


Instalare: în rack 19”, 1U
Dimensiuni L x Î x A: 483mm x 44mm x 240mm
Culoare: RAL7035 (gri deschis)

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ


Cuple LC
Patchpanel FO 19”, 1U, RAL7035, culisant, pentru 4 fibre, LC, SM HSELS04SLG
Patchpanel FO 19”, 1U, RAL7035, culisant, pentru 8 fibre, LC, SM HSELS08SLG
Patchpanel FO 19”, 1U, RAL7035, culisant, pentru 12 fibre, LC, SM HSELS12SLG
Patchpanel FO 19”, 1U, RAL7035, culisant, pentru 16 fibre, LC, SM HSELS16SLG
Patchpanel FO 19”, 1U, RAL7035, culisant, pentru 24 fibre, LC, SM HSELS24SLG
Cuple SC
Patchpanel FO 19”, 1U, RAL7035, culisant, pentru 4 fibre, SC, SM HSELS04SCG
Patchpanel FO 19”, 1U, RAL7035, culisant, pentru 8 fibre, SC, SM HSELS08SCG
Pagina Patchpanel FO 19”, 1U, RAL7035, culisant, pentru 12 fibre, SC, SM HSELS12SCG

226 Patchpanel FO 19”, 1U, RAL7035, culisant, pentru 16 fibre, SC, SM HSELS16SCG
Patchpanel FO 19”, 1U, RAL7035, culisant, pentru 24 fibre, SC, SM HSELS24SCG

Stoc depozit Viena Stoc depozit București Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău
IT_Kap_10_LWL_RO_8:KAPITEL_02_AK1_korr 09.05.16 07:29 Seite 227

Patchcabluri optice duplex

w Categoria OM2 / fibră 50/125μm

HLP25LL02F HLP25CC02F HLP25TT02F HLP25FF02F

w Schrack-Info
• Execuţie cablu: Cablu Zipcord cu manta LS0H
• Fibră: Multimode 50/125μm OM2
• Culoare: orange

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ


Cuple LC / LC
Patchcablu duplex LC/LC, 50/125μm OM2, LS0H-3, orange, 1m HLP25LL01F
Patchcablu duplex LC/LC, 50/125μm OM2, LS0H-3, orange, 2m HLP25LL02F
Patchcablu duplex LC/LC, 50/125μm OM2, LS0H-3, orange, 3m HLP25LL03F
Patchcablu duplex LC/LC, 50/125μm OM2, LS0H-3, orange, 5m HLP25LL05F
Patchcablu duplex LC/LC, 50/125μm OM2, LS0H-3, orange,10m HLP25LL10F
Patchcablu duplex LC/LC, 50/125μm OM2, LS0H-3, orange,20m HLP25LL20F
Cuple LC / SC
Patchcablu duplex LC/SC, 50/125μm OM2, LS0H-3, orange, 1m HLP25LC01F
Patchcablu duplex LC/SC, 50/125μm OM2, LS0H-3, orange, 2m HLP25LC02F
Patchcablu duplex LC/SC, 50/125μm OM2, LS0H-3, orange, 3m HLP25LC03F
Patchcablu duplex LC/SC, 50/125μm OM2, LS0H-3, orange, 5m HLP25LC05F
Patchcablu duplex LC/SC, 50/125μm OM2, LS0H-3, orange,10m HLP25LC10F
Patchcablu duplex LC/SC, 50/125μm OM2, LS0H-3, orange,20m HLP25LC20F
Cuple LC / ST
Patchcablu duplex LC / ST, 50/125μm OM2, LS0H-3, orange, 1m HLP25LT01F
Patchcablu duplex LC / ST, 50/125μm OM2, LS0H-3, orange, 2m HLP25LT02F
Patchcablu duplex LC / ST, 50/125μm OM2, LS0H-3, orange, 3m HLP25LT03F
Patchcablu duplex LC / ST, 50/125μm OM2, LS0H-3, orange, 5m HLP25LT05F
Pagina
Patchcablu duplex LC / ST, 50/125μm OM2, LS0H-3, orange,10m HLP25LT10F
Cuple LC / FC
227
Patchcablu duplex LC/FC, 50/125μm OM2, LS0H-3, orange, 2m HLP25LF02F
Patchcablu duplex LC/FC, 50/125μm OM2, LS0H-3, orange, 3m HLP25LF03F
Patchcablu duplex LC/FC, 50/125μm OM2, LS0H-3, orange, 5m HLP25LF05F
Patchcablu duplex LC/FC, 50/125μm OM2, LS0H-3, orange,10m HLP25LF10F
Cuple SC / SC
Patchcablu duplex SC/SC, 50/125μm OM2, LS0H-3, orange, 1m HLP25CC01F
Patchcablu duplex SC/SC, 50/125μm OM2, LS0H-3, orange, 2m HLP25CC02F
Patchcablu duplex SC/SC, 50/125μm OM2, LS0H-3, orange, 3m HLP25CC03F
Patchcablu duplex SC/SC, 50/125μm OM2, LS0H-3, orange, 5m HLP25CC05F
Patchcablu duplex SC/SC, 50/125μm OM2, LS0H-3, orange,10m HLP25CC10F
Patchcablu duplex SC/SC, 50/125μm OM2, LS0H-3, orange,20m HLP25CC20F

Stoc depozit Viena Stoc depozit București Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău
IT_Kap_10_LWL_RO_8:KAPITEL_02_AK1_korr 09.05.16 07:29 Seite 228

Patchcabluri optice duplex

w Categoria OM2 / fibră 50/125μm


DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ
Cuple SC / FC
Patchcablu duplex SC/FC, 50/125μm OM2, LS0H-3, orange, 1m HLP25CF01F
Patchcablu duplex SC/FC, 50/125μm OM2, LS0H-3, orange, 2m HLP25CF02F
Patchcablu duplex SC/FC, 50/125μm OM2, LS0H-3, orange, 3m HLP25CF03F
Patchcablu duplex SC/FC, 50/125μm OM2, LS0H-3, orange, 5m HLP25CF05F
Patchcablu duplex SC/FC, 50/125μm OM2, LS0H-3, orange,10m HLP25CF10F
Cuple ST / ST
Patchcablu duplex ST/ST, 50/125μm OM2, LS0H-3, orange, 1m HLP25TT01F
Patchcablu duplex ST/ST, 50/125μm OM2, LS0H-3, orange, 2m HLP25TT02F
Patchcablu duplex ST/ST, 50/125μm OM2, LS0H-3, orange, 3m HLP25TT03F
Patchcablu duplex ST/ST, 50/125μm OM2, LS0H-3, orange, 5m HLP25TT05F
Patchcablu duplex ST/ST, 50/125μm OM2, LS0H-3, orange,10m HLP25TT10F
Cuple ST / SC
Patchcablu duplex ST/SC, 50/125μm OM2, LS0H-3, orange, 1m HLP25TC01F
Patchcablu duplex ST/SC, 50/125μm OM2, LS0H-3, orange, 2m HLP25TC02F
Patchcablu duplex ST/SC, 50/125μm OM2, LS0H-3, orange, 3m HLP25TC03F
Patchcablu duplex ST/SC, 50/125μm OM2, LS0H-3, orange, 5m HLP25TC05F
Patchcablu duplex ST/SC, 50/125μm OM2, LS0H-3, orange,10m HLP25TC10F
Cuple ST / FC
Patchcablu duplex ST/FC, 50/125μm OM2, LS0H-3, orange, 1m HLP25TF01F
Patchcablu duplex ST/FC, 50/125μm OM2, LS0H-3, orange, 2m HLP25TF02F
Patchcablu duplex ST/FC, 50/125μm OM2, LS0H-3, orange, 3m HLP25TF03F
Patchcablu duplex ST/FC, 50/125μm OM2, LS0H-3, orange, 5m HLP25TF05F
Patchcablu duplex ST/FC, 50/125μm OM2, LS0H-3, orange,10m HLP25TF10F
Cuple FC / FC
Patchcablu duplex FC/FC, 50/125μm OM2, LS0H-3, orange, 2m HLP25FF02F
Patchcablu duplex FC/FC, 50/125μm OM2, LS0H-3, orange, 3m HLP25FF03F
Patchcablu duplex FC/FC, 50/125μm OM2, LS0H-3, orange, 5m HLP25FF05F
Patchcablu duplex FC/FC, 50/125μm OM2, LS0H-3, orange,10m HLP25FF10F

Pagina
228

Stoc depozit Viena Stoc depozit București Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău
IT_Kap_10_LWL_RO_8:KAPITEL_02_AK1_korr 09.05.16 07:29 Seite 229

Patchcabluri optice duplex

w Categoria OM3 / fibră 50/125μm

HLP23LL02F HLP23CC02F HLP23TT02F

w Schrack-Info
• Execuţie cablu: Cablu Zipcord cu manta LS0H
• Fibră: Multimode 50/125μm OM3
• Culoare: aqua

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ


Cuple LC / LC
Patchcablu duplex, LC/LC, 50/125μm OM3, LS0H-3, aqua, 1m HLP23LL01F
Patchcablu duplex, LC/LC, 50/125μm OM3, LS0H-3, aqua, 2m HLP23LL02F
Patchcablu duplex, LC/LC, 50/125μm OM3, LS0H-3, aqua, 3m HLP23LL03F
Patchcablu duplex, LC/LC, 50/125μm OM3, LS0H-3, aqua, 5m HLP23LL05F
Patchcablu duplex, LC/LC, 50/125μm OM3, LS0H-3, aqua, 10m HLP23LL10F
Cuple LC / SC
Patchcablu duplex, LC/SC, 50/125μm OM3, LS0H-3, aqua, 1m HLP23LC01F
Patchcablu duplex, LC/SC, 50/125μm OM3, LS0H-3, aqua, 2m HLP23LC02F
Patchcablu duplex, LC/SC, 50/125μm OM3, LS0H-3, aqua, 3m HLP23LC03F
Patchcablu duplex, LC/SC, 50/125μm OM3, LS0H-3, aqua, 5m HLP23LC05F
Patchcablu duplex, LC/SC, 50/125μm OM3, LS0H-3, aqua, 10m HLP23LC10F
Cuple LC / ST
Patchcablu duplex LC/ST, 50/125μm OM3, LS0H-3, aqua, 2m HLP23LT02F
Patchcablu duplex LC/ST, 50/125μm OM3, LS0H-3, aqua, 5m HLP23LT05F
Patchcablu duplex LC/ST, 50/125μm OM3, LS0H-3, aqua, 10m HLP23LT10F
Cuple SC / SC
Patchcablu duplex, SC/SC, 50/125μm OM3, LS0H-3, aqua, 1m HLP23CC01F
Patchcablu duplex, SC/SC, 50/125μm OM3, LS0H-3, aqua, 2m HLP23CC02F
Pagina
Patchcablu duplex, SC/SC, 50/125μm OM3, LS0H-3, aqua, 3m HLP23CC03F
Patchcablu duplex, SC/SC, 50/125μm OM3, LS0H-3, aqua, 5m HLP23CC05F
229
Patchcablu duplex, SC/SC, 50/125μm OM3, LS0H-3, aqua, 10m HLP23CC10F
Cuple ST / ST
Patchcablu duplex ST/ST, 50/125μm OM3, LS0H-3, aqua, 2m HLP23TT02F
Patchcablu duplex ST/ST, 50/125μm OM3, LS0H-3, aqua, 5m HLP23TT05F
Patchcablu duplex ST/ST, 50/125μm OM3, LS0H-3, aqua, 10m HLP23TT10F
Cuple ST / SC
Patchcablu duplex ST/SC, 50/125μm OM3, LS0H-3, aqua, 2m HLP23TC02F
Patchcablu duplex ST/SC, 50/125μm OM3, LS0H-3, aqua, 5m HLP23TC05F
Patchcablu duplex ST/SC, 50/125μm OM3, LS0H-3, aqua, 10m HLP23TC10F

Stoc depozit Viena Stoc depozit București Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău
IT_Kap_10_LWL_RO_8:KAPITEL_02_AK1_korr 09.05.16 07:29 Seite 230

Patchcabluri optice duplex

w Categoria OM4 / fibră 50/125μm


w Schrack-Info
• Execuţie cablu: Cablu Zipcord cu manta LS0H
• Fibră: Multimode 50/125μm OM3
• Culoare: aqua

HLP24LL02F HLP24CC02F

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ


Cuple LC / LC
Patchcablu duplex LC/LC, 50/125μm OM4, LS0H-3, violet, 1m HLP24LL01F
Patchcablu duplex LC/LC, 50/125μm OM4, LS0H-3, violet, 2m HLP24LL02F
Patchcablu duplex LC/LC, 50/125μm OM4, LS0H-3, violet, 3m HLP24LL03F
Patchcablu duplex LC/LC, 50/125μm OM4, LS0H-3, violet, 5m HLP24LL05F
Patchcablu duplex LC/LC, 50/125μm OM4, LS0H-3, violet,10m HLP24LL10F
Cuple LC / SC
Patchcablu duplex LC/SC, 50/125μm OM4, LS0H-3, violet, 1m HLP24LC01F
Patchcablu duplex LC/SC, 50/125μm OM4, LS0H-3, violet, 2m HLP24LC02F
Patchcablu duplex LC/SC, 50/125μm OM4, LS0H-3, violet, 3m HLP24LC03F
Patchcablu duplex LC/SC, 50/125μm OM4, LS0H-3, violet, 5m HLP24LC05F
Patchcablu duplex LC/SC, 50/125μm OM4, LS0H-3, violet,10m HLP24LC10F
Cuple SC / SC
Patchcablu duplex SC/SC, 50/125μm OM4, LS0H-3, violet, 1m HLP24CC01F
Patchcablu duplex SC/SC, 50/125μm OM4, LS0H-3, violet, 2m HLP24CC02F
Patchcablu duplex SC/SC, 50/125μm OM4, LS0H-3, violet, 3m HLP24CC03F
Patchcablu duplex SC/SC, 50/125μm OM4, LS0H-3, violet, 5m HLP24CC05F
Patchcablu duplex SC/SC, 50/125μm OM4, LS0H-3, violet,10m HLP24CC10F

Pagina
230

Stoc depozit Viena Stoc depozit București Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara, Bacău
IT_Kap_10_LWL_RO_8:KAPITEL_02_AK1_korr 09.05.16 07:29 Seite 231

Patchcabluri optice duplex

w Categoria OM1 / fibră 62,5/125μm

HLP26LL02F HLP26CC02F HLP26TT02F HLP26FF02F

w Schrack-Info
• Execuţie cablu: Cablu Zipcord cu manta LS0H
• Fibră: Multimode 62,5/125μm OM1
• Culoare: orange

DESCRIERE STOC STORE COD COMANDĂ


Cuple LC / LC
Patchcablu duplex LC/LC, 62,5/125μm OM1, LS0H, orange, 1m HLP26LL01F
Patchcablu duplex LC/LC, 62,5/125μm OM1, LS0H, orange, 2m HLP26LL02F
Patchcablu duplex LC/LC, 62,5/125μm OM1, LS0H, orange, 3m HLP26LL03F
Patchcablu duplex LC/LC, 62,5/125μm OM1, LS0H, orange, 5m HLP26LL05F
Patchcablu duplex LC/LC, 62,5/125μm OM1, LS0H, orange,10m HLP26LL10F
Cuple LC / SC
Patchcablu duplex LC/SC, 62,5/125μm OM1, LS0H, orange, 1m HLP26LC01F
Patchcablu duplex LC/SC, 62,5/125μm OM1, LS0H, orange, 2m HLP26LC02F
Patchcablu duplex LC/SC, 62,5/125μm OM1, LS0H, orange, 3m HLP26LC03F
Patchcablu duplex LC/SC, 62,5/125μm OM1, LS0H, orange, 5m HLP26LC05F
Patchcablu duplex LC/SC, 62,5/125μm OM1, LS0H, orange,10m HLP26LC10F
Cuple LC / ST
Patchcablu duplex LC/ST, 62,5/125μm OM1, LS0H, orange, 1m HLP26LT01F
Patchcablu duplex LC/ST, 62,5/125μm OM1, LS0H, orange, 2m HLP26LT02F
Patchcablu duplex LC/ST, 62,5/125μm OM1, LS0H, orange, 3m HLP26LT03F
Cuple LC / FC
Patchcablu duplex LC/FC, 62,5/125μm OM1, LS0H, orange, 2m HLP26LF02F
Patchcablu duplex LC/FC, 62,5/125μm OM1, LS0H, orange, 5m HLP26LF05F
Pagina
Cuple SC / SC
Patchcablu duplex SC/SC, 62,5/125μm OM1, LS0H, orange, 1m HLP26CC01F
231
Patchcablu duplex SC/SC, 62,5/125μm OM1, LS0H, orange, 2m HLP26CC02F
Patchcablu duplex SC/SC, 62,5/125μm OM1, LS0H, orange, 3m HLP26CC03F
Patchcablu duplex SC/SC, 62,5/125μm OM1, LS0H, orange, 5m HLP26CC05F
Patchcablu duplex SC/SC, 62,5/125μm OM1, LS0H, orange,10m HLP26CC10F
Cuple SC / FC
Patchcablu duplex SC/FC, 62,5/125μm OM1, LS0H, orange, 2m HLP26CF02F
Patchcablu duplex SC/FC, 62,5/125μm OM1, LS0H, orange, 5m HLP26CF05F
Cuple ST / ST
Patchcablu duplex ST/ST, 62,5/125μm OM1, LS0H, orange, 1m HLP26TT0