Sunteți pe pagina 1din 14

PROIECT DIDACTIC

I.P.Gimnaziul Inești

PROFESOR:Gorbatov Ina

DATA:03.11.2020
CLASA: a VIII-a
DISCIPLINA: Biologie
UNITATEA DE ÎNVĂȚARE:Diversitatea lumii vii
SUBIECTUL: Încrengătura Gimnosperme (Pinophyta)

TIPUL LECȚIEI: transmitere și dobândire de noi cunoştinţe


SCOPUL LECȚIEI: Cunoaşterea şi caracterizarea speciilor reprezentative de
conifere şi evidenţierea caracterelor de superioritate faţă de ferigi.

TIMP:45 min

COMPETENȚE SPECIFICE:
1.1. să identifice grupe și specii din regnul Plante;
1.2. să stabilească relații între factorii de mediu și plante;
1.4. să explice alcătuirea generală a unei plante cu flori;
2.1. să utilizeze metodele și mijloacele adecvate explorării lumii vegetale;
4.1. să utilizeze corect terminologia specifică biologiei în diferite situaţii de
comunicare;
UNITĂȚI DE COMPETENȚE:
-* Diferenţierea trăsăturilor distinctive ale filumurilor de plante.
* Clasificarea plantelor din localitate

OBIECTIVE OPERAȚIONALE:
La sfârşitul lecţiei, elevii vor fi capabili:

O1 Să definească conceptul de corm şi cormofit, exemplificând principalele


grupe de plante;
O2 Să definească conceptul de gimnosperme;
O3 Să enumere speciile de conifere cunoscute;
O4 Să evidențieze caracterele comune coniferelor;
O5 Să compare bradul, molidul și pinul, ca morfologie şi alcătuire;
O6 Să observe alcătuirea conului şi să explice înmulţirea coniferelor;
O7 Să descrie importanţa gimnospermelor;
STRATEGII DIDACTICE:

METODEE ȘI PROCEDEE: observaţia spontană și dirijată, conversaţia


euristică, demonstraţia, exercițiul, explicația, învăţarea prin descoperire;
MATERIALE DIDACTICE: fișe de lucru, manualul de biologie, planşe,
atlase botanice, material natural (crengi de brad, molid, pin; ierbar);

FORMA DE ORGANIZARE: frontal, individual;

1. BIBLIOGRAFICE:
Maria Duca,Lidia Dencicov-Cristea.Manual de biologie cl VIII-a,Chișinău
2013.
Curriculum la biologie 2010;
Atlas
Internet

EVALUARE: - observarea sistematică (comportamentul la lecție);


- proba practică (fișa de evaluare);
Etapele lecției Ob. Activitatea profesorului Activitatea elevilor Metode și Forma de Mijloace de
procedee organizare învățământ
(Timp)

Evocarea  Pregătesc materialul didactic.  Îşi pregătesc rechizitele -conversația;


 Noteaz în catalog elevii absenţi şi necesare pentru desfășurarea -frontal;
1. Moment verifică dacă sunt condiţii optime pentru lecției.
organizatoric desfăsurarea lecţiei.
1 min

2. Captarea -observația
atenţiei Prezint elevilor câteva curiozități despre Elevii ascultă atent -conversa -frontal;
plante: Anexa 1 ția;
2 min -explicația;

3.Reactualizare O1  Solicită elevilor să răspundă unui set  Eleviii răspund la întrebări:


a cunoștințelor de întrebări care sistematizează Prezentare
cunoștințele acumulate despre plante power point
7 min
1.Cum se îmulțesc plantele? 1.Plantele se înmulțesc -;
prin:spori,semințe și porțiuni
de organe.
2.Care este substanța nutritivă de 2.Substanța nutritivă de -conversația;
rezervă la plante? rezervă depozitată în -observația -frontal;
citoplasmă este amidonul spontană și -individual;
dirijată; Planșe
3.Ce numim plante vasculare.Cine face 3.Plante vasculare-prezența
parte din această categorie de plante? țesutului conducător .
Corpul format din organe
diferențiate:
(rădăcină,tulpină,frunze)
Ex:
(ferigi,gimnosperme și
angiosperme ) ghicitori

 Găsesc răspunsul la
 Solicit elevii să găsească răspunsul la ghicitoare. Frontal
următoarea ghicitoare:
1) Sus pe coama munţilor,
Munţilor, cărunţilor,  …bradul.
Stă voinicul cel ţepos
Veşnic verde şi frumos.

Vechii locuitori ai Americii își calmau


durerile de dinți,mestecând bucăți mici
tăiate din rădăcinile brazilor,se pare că
fibrele lemnoase conțin un fel de
anestezic.

Elevii prezintă compoziția


Elevilor li s-a adus provocarea ca în conversația Individual
timpul vacanței să realizeze o compoziție Compoziții
din conuri. realizate de
Se prezintă lucrarea și colegilor.Sunt frontal elevi
apreciați cu cuvinte de laudă,încurajare..

-La sigur majoritatea din voi,realizând -Elevii confirmă


aceste compoziții,v-ați pus întrebarea:De
ce brazii sunt veștin Verzi?
Etapele lecției Ob. Activitatea propunătoarei Activitatea elevilor Metode și Forma de Mijloace de
procedee organizare învățământ
(Timp)

Realizarea  Pornind de la aceste prezentări  Notează în caiete. -tabla;


sensului anunță titlul lectiei: ”Încrengătura -conversația; -frontal; -manualul de
4. Prezentarea Gimnosperme”. biologie;
conținutului  Notează titlul și data la tablă.
 Prezentare Power -Point
O2  Explică noțiunea de ”gimnosperme- Prezentare
conifere” .  Sunt atenți la explicații. power point
 Gimnospermele sunt plante -conversația;
(20 min) superioare cu flori, a căror sămânţă este -observația
dezvelită (de la gr. gymnos – golaş, spontană și -planşe;
descoperit şi sperma – sămânţă). Dintre dirijată; -manualul de
gimnosperme, cele mai frecvente sunt -explicația; -frontal; biologie;
coniferele, numite astfel pentru că florile -exercițiul; -individual; -material
lor sunt în formă de con. Sunt plante natural;
5. Dirijarea lemnoase, reprezentanţii lor actuali sunt -atlas botanic;
lecției arbori şi arbuşti,care formează pădurile
de conifere. Cele mai multe pot suporta
căldura excesivă, seceta, dar şi
temperaturile scăzute.
 Gimnospermele sunt răspândite în
O3 zonele reci ale globului, formând
păduri, şi în regiunile înalte, de deal şi
de munte.(molidul(între 1200-
1800m),formând molidişuri). Grupa
coniferelor include: molidul, bradul,  Identifică organele
pinul, zada, tisa, tuia, jneapănul etc. vegetative ale molidului şi
 Cu ajutorul unei planşe ce reprezintă descriu caracteristicile
un molid, cere elevilor să descrie părţile acestora;
componente ale acestuia.
 Coniferele se fixează în pământ prin
O4 rădăcini rămuroase, întinse orizontal,
deoarece stratul de sol este subţire. La
majoritatea coniferelor, rădăcinile se conversația; -planşe;
asociază cu filamente de ciuperci -observația -manualul de
(formând micorize). Acestea măresc spontană și biologie;
capacitatea arborilor de a absorbi apa cu dirijată; -material
sărurile minerale din sol. Tulpinile -explicația; -frontal; natural;
arborilor de conifere sunt drepte şi înalte -exercițiul; -individual; -atlas botanic;
de 30-40m(la brad, molid, pin), iar
jneapănul, care e un arbust, are tulpină
târâtoare.
 În tulpină, în scoarţă şi în frunze
coniferele prezintă nişte canale pline cu
răşină. Aceste canale se deschid în
exterior, astfel că răşina astupă rănile
aparute şi protejază copacul de frig şi
dăunători.
 Frunzele coniferelor(numite popular
cetină)sunt aciculare(în formă de ac)şi
sunt dispuse de jur împrejurul
ramurilor.Au o singură nervură, iar
epiderma este acoperită cu
ceară,transpiraţia fiind foarte
redusă,permiţând astfel adaptarea la  Completează schema
condiţii de climă rece.Frunzele rămân lecției.
verzi pe timpul iernii.  Identifică conul ca fiind
 Pe parcursul lecţiei se va completa floarea.
schema lecţiei la tablǎ. ( ANEXA 2).
O5  Împarte elevilor conuri de molid şi
cere să identifice care organ al plantei ar
Etapele Ob. Activitatea propunătoarei Activitatea elevilor Metode și Forma de Mijloace de
lecției procedee organizare învățământ
(Timp)

putea fi.  Realizează desenul în caiete,


 Descrie cu ajutorul imaginilor observă şi identifică
O6 prezentate la ecran, structura conurilor modalitatea de înmulţire şi
bărbăteşti şi femeieşti. Demonstrez un structurile care rezultă în urma demostrația, -planşe;
desen al lor, pe care reprezintă şi modul acestui proces. conversația; -manualul de
de înmulţire şi structurile care rezultă. -observația biologie;
(Anexa 2). spontană și -material
dirijată; -frontal; natural;
-explicația; -individual; -atlas botanic;
-exercițiul;

a-conurile mascule(stanga), conurile


femele(dreapta)
b-conuri femele tinere(roşii-purpurii,
îndreptate în sus)
c-conuri femele mature(brune,
îndreptate în jos
Etapele Ob. Activitatea propunătoarei Activitatea elevilor Metode și Forma de Mijloace de
lecției procedee organizare învățământ
(Timp)
 Spre deosebire de ferigi, nu este
necesară apa pentru a se realiza
fecundaţia, întrucât grăunciorii de polen
sunt transferaţi de vânt, iar spermaţia
este condusă până la oosferă prin tubul
polinic. De asemenea, gametofitul ♀,
format în interiorul ovulului, va fi în -planşe;
acest mod mai bine protejat pe -frontal; -manualul de
parcursul dezvoltării lui, ca şi zigotul în -individual; biologie;
formare. conversația; -material
 Florile gimnospermelor sunt -observația natural;
unisexuate, dispuse mai adesea monoic spontană și -atlas botanic;
(mascule şi femele pe acelaşi exemplar), dirijată;
mai rar dioic, ca la tisă, ienupăr etc., -explicația;
când florile mascule se formează pe unii -exercițiul;
indivizi, iar cele femele pe alţii.  Identică unele specii de
 Cu ajutorul manualului, a atlasului conifere şi caracteristicile
botanic şi al materialului biologic viu se acestora.
enumeră alţi reprezentanţi şi
O7 caracteristicile lor specifice.  Lemnul este folosit pentru
 -Care credeţi cã este importanţa mobilã, construcţii.
coniferelor?
 Lemnul gimnospermelor este folosit
ca materie primă în construcţii, la
fabricarea chibritelor, mobilei,
instrumentelor musicale.Din conifere se
obţin diverse materiale şi substanţe
chimice:viscoză, spirt, celuloză.
Etapele lecției Ob. Activitatea propunătoarei Activitatea elevilor Metode și Forma de Mijloace de
(Timp) procedee organizare învățământ
Din scoarţă se extrage tanin, folosit în Calculator,
tăbăcărie, din răşină- proiector
terebentină.Gimnospermele sunt folosite Elevii urmăresc atent
şi ca plante decorative. prezentare la ecran.
Dintre toate coniferele, cel mai Intervin cu completări.
rezistent la coniţii nefavorabile de sol şi Își fac notițe în caiet
de climă este pinul. El se fixează -frontal;
puternic de sol prin rădăcini lungi, care -individual;
pătrund la adîncimi considerabile. conversația;
Cetina coniferilor poate fi utilizată -observația
pentru băi şi inhalaţii în tratarea spontană și
răcelilor. Poţi să faci o rezervă de cetină dirijată;
din pomul de Crăciun, după ce l-ai -explicația;
folosit. -exercițiul;
Pădurile de conifere produc o cantitate
mare de oxigen şi secretă substanţe care
distrug bacteriile patogene. De aceea
este bine ca sanatoriile şi casele de
odihnă să fie construite în preajma
pădurilor de conifere.
 Completează schema lecţiei.

Reflexia  Pentru aprofundarea cunoștințelor,  Răspund solicitărilor -conversația -frontal; -manualulde


6. Obţinerea propun elevilor Aplicația de mai jos:  Rezolvă exercițiile. -explicația -individual; biologie;
performanţei https://wordwall.net/ro/resource/22150 -exercițiul;
75/gimnospermele.
(7 min)
Extensia  Evaluarea se va realiza printr-o fişă de  Rezolvă sarcinile de lucru -conversația -individual; -fișa de lucru;
evaluare (Vezi Anexa 3/Anexa 4 pentru -explicația
7.Autoevaluare elevulul cu CES) -exercițiul;
a cunoștințelor  Face aprecieri individuale și globale
asupra modului de desfășurare a lecției. Caiet,catalog,
(8 min)  Pentru acasă de realizat rebusul pag Notează tema de acasă în Agendele
127 agende. elevilor
ANEXA 1
SCHIȚA LECȚIEI

Știați că?

1. Stiati că… bambusul este plantă lemnoasă care crește cel mai repede? Acesta poate
crește până la 3 cm într-o singură oră.

2. Bambusul -este cea mai rapidă plantă lemnoasă când vine vorba de creștere. Poate
crește până la 90 cm într-o singură zi.

3. Cel mai înalt copac din lume este arborele Sequoia, soiul Redwood. Creste de-a lungul coastei
Pacificului, in special in California. Un astfel de arbore poate atinge inaltimi colosale, de 115
metri.
ANEXA 2

GIMNOSPERME

Gimnospermele sunt plante superioare cu flori, a căror sămânţă este dezvelită (de la gr.
gymnos – golaş, descoperit şi sperma – sămânţă).

Raspandirea: formeaza paduri in zona de munte


Alcatuire:
 Radacina – ramuroasă sau lemnoasă;
 Tulpina – corană şi trunchi drept ce conţine răşina RĂŞINOASE
coroana conica
 Frunza - forma de ace ceruite cu o singură nervură;
- ramân verzi pe timpul iernii

 Floarea =CONURI CONIFERE

Bărbăteşti Femeieşti
FLOARE INFLORESCENTA

polenizare
vânt

Ovul
Grăuncior de
polen Fecundaţie

Sămânţa liberă (neînvelită în fruct)


Înmulţirea: -celule sexuate bărbăteşti şi femeieşti care se găsesc în grăuncioarele de polen şi
în ovule.
 NU AU FRUCT
Alţi reprezentanţi:-brad
-tuia
-jneapan arbust
-zada protejata de lege
-Sequoia gigantea (145m)
Importanţa:
o Aer curat –aurul verde
o Lemnul în industrie
o Plante ornamentale
o Plante medicinale
ANEXA 3 DATA…………………………
NUME………………………...
FIŞĂ DE EVALUARE PRENUME……………………
CLASA………………………..

1. Gimnospermele sunt plante cormofite,al căror corp este format


din:______________,______________,_______________:
2. Majoritatea gimnospermelor au frunzele
_______________,numite popular cetină.
3. Substanța de consistență vâscoasă cu un miros specific,eleiminat
la exteriorul tulpinilor lezate se numește______________.

4.Dintre plantele enumerate mai jos, subliniază-le pe acelea care nu


aparţin gimnospermelor: pinul, mărul, molidul, zada, bradul,
stejarul,prunul.

5. Scrie în limita a 2,3 propoziții despre Importanţa coniferelor:

……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………

Anexa 4 (pentru elevul cu CES)

Cu ajutorul informației din manual Pg 127-128 ,rezolvă testul

1.Gimnospermele sunt plante cormofite,al căror corp este format


din:______________,______________,_______________.

2.Majoritatea gimnospermelor au frunzele


_______________,numite popular cetină.

3.Enumeră 3 domenii de utilizare a Gimnospermelor (Importanța)


______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
_____________________________________________________

S-ar putea să vă placă și