Sunteți pe pagina 1din 9

MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII

ANUNŢ

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale anunță organizarea de către Agenția Națională a


Funcționarilor Publici a concursului de recrutare pentru ocuparea următoarelor funcții publice de
conducere vacante din cadrul MADR:

(1) Una funcție publică de conducere vacantă de director –Direcția Îmbunătățiri Funciare și Fond
Funciar

(1) Una funcție publică de conducere vacantă de şef serviciu –Serviciul Irigații

INFORMATII CONCURS:

Tip concurs: Recrutare pe functie de conducere


Data de sustinere a probei scrise: 20.08.2018, ora 10:00
In cadrul concursului se desfăşoară probele suplimentare de testare a cunoştinţelor PC şi a
cunoştinţelor de limbă străină
Data de sustinere a probelor suplimentare: 17.08.2018, ora 10:00
Locaţia de desfăşurare a concursului: Bucuresti, sediul ANFP
Stare concurs: Programat
Observaţii suplimentare: Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Agenţiei Naţionale a
Funcţionarilor Publici, conform O.U.G 45/2008, în perioada 3-10 august 2018, inclusiv.
Concurs afişat la data: 03.08.2018, ora 08:00
Relații suplimentare se pot obține de la doamna Daniela Iacob, consilier la Agenția Națională a
Funcționarilor Publici, la telefon 0374112726, fax.037411272 și e-mail
informații.concurs@anfp.gov.ro

Informaţii posturi scoase la concurs


Şef serviciu
Descriere post Localizare post
Clasa: conducere MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
Tip compartiment: SERVICIU Localitate: BUCUREŞTI
Denumire compartiment: IRIGATII Judeţ: BUCUREŞTI
Proba suplimentară IT: Nivel mediu
Proba suplimentară limbi straine: NU

Director
Descriere post Localizare post
Clasa: conducere MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
Tip compartiment: DIRECŢIE Localitate: BUCUREŞTI
Denumire compartiment: IMBUNATATIRI FUNCIARE SI Judeţ: BUCUREŞTI
FOND FUNCIAR
Proba suplimentară IT: Nivel mediu
Proba suplimentară limbi straine: Nivel de baza
Condiţii de participare şi atribuţii conform fişei postului
Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr.188/1999 privind
Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Director – Direcţia Îmbunătăţiri Funciare si fond funciar


- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată
absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în una din ramurile de ştiinţe juridice sau
economice sau în unul din domeniile de licenţă: inginerie mecanică sau inginerie civilă –
specializarea îmbunătăţiri funciare şi dezvoltare rurală ;
- studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice,
management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii;
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 7 ani;
- cunoştinţe operare PC – MS Office – nivel mediu;
- cunoaşterea limbii engleze – nivel bază.

ATRIBUTII DIRECTOR - DIRECTIA IMBUNATATIRI FUNCIARE SI FOND FUNCIAR

I.Coordonează:
a)elaborarea de măsuri/proiecte/acte normative care vizează indeplinirea obiectivelor strategice
sectoriale cuprinse în Planul Strategic.
b) managementul pentru implementarea Programului naţional de reabilitare a infrastructurii
principale de irigaţii;
c) colaborarea cu Direcţia generala afaceri europene şi relaţii internaţionale, în vederea
fundamentării, elaborării şi notificării proiectelor de acte normative la Comisia Europeană şi
participării la reuniunile organizate de Comisia Europeană şi alte organisme internaţionale şi la
acţiunile de cooperare cu alte ţări, în domeniile sale de activitate, în condiţiile legii şi a limitei de
competenţă potrivit convenţiilor şi acordurilor încheiate, prin serviciile şi compartimentele de
specialitate
d) transpunerea legislaţiei europene în domeniile de competenţă, în colaborare sau în calitate de
colaborator cu alte autorităţi competente prin serviciul şi/sau compartimentele de specialitate
e) elaborarea de propuneri privind procedurile de implementare, monitorizare şi control elaborate de
Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură – APIA şi Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi
Pescuit – APDRP, în conformitate cu legislaţia UE
d) transmiterea informaţiilor provenite de la Comisia Europeană către instituţiile şi agenţii economici
din domeniul de activitate, prin serviciul şi compartimentele de specialitate.
f) întocmire şi fundamentarea tehnică a proiectului de buget anual în colaborare cu direcţiile de
specialitate din minister privind susţinerea financiară din fonduri europene (FEADR şi FEGA) a
producătorilor agricoli şi organizaţiilor de îmbunătăţiri funciare, care se derulează prin direcţiile
pentru agricultură judeţene, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură şi Programul Naţional
de Dezvoltare Rurală, în funcţie de actele normative în vigoare
g) asistenţa de specialitate şi participare la grupurile de lucru, la solicitarea AM-PNDR pentru
elaborarea/actualizarea ghidului solicitantului pentru sM 4.3 ”Investiţii pentru dezvoltarea,
modernizarea şi adaptarea infrastructurii agricole şi silvice”, din cadrul PNDR 2014-2020;
h) analiza împreună cu AM PNDR legislaţia europenă şi naţională în domeniul de activitate, în vederea
armonizăriiacesteiaprecum şi a elaborării proiectelor de acte normative care vizează sM 4.3 ”Investiţii
pentru dezvoltarea, modernizarea şi adaptarea infrastructurii agricole şi silvice”, din cadrul PNDR
2014-2020;
i)asistenţa de specialitate, la solicitarea AM-PNDR pentru formularea punctelor de vedere faţă de
solicitările şi/sau recomandările din cadrul misiunilor de control sau audit, efectuate de organisme
europene sau naţionale specializate, în ceea ce priveşte sprijinul acordat prin sM 4.3 ”Investiţii
pentru dezvoltarea, modernizarea şi adaptarea infrastructurii agricole şi silvice”, din cadrul PNDR
2014-2020;
j) soluţionarea petiţiilor, interpelărilor parlamentare şi a solicitărilor de transmitere a punctelor de
vedere tehnice, la solicitarea AM PNDR care vizează aspecte din sfera de competenţă, cu privire la
PNDR 2014 - 2020, comunicând, spre informare AM PNDR, o copie a răspunsului;
K) asigurareaasistenţei de specialitate, participare la grupurile de lucru, analizarea împreună cu AM-
PNDR a legislaţiei naţionale şi europene în vederea armonizării acesteia în domeniul de competenţă
pentru măsurile PNDR 2014 – 2020, la solicitarea AM PNDR;
l) asigurarea suportului tehnic, statistici şi analize de specialitate în vederea fundamentării şi
susţinerii măsurilor din cadrul PNDR 2014 – 2020 şi a elaborării sau modificării fişelor tehnice ale
acestora, precum şi formularea punctelor de vedere, la solicitarea AM PNDR pentru participarea la
întâlnirile cu COM, raportat la domeniul de activitate;
m) asigurarea suportului tehnic în cadrul grupurilor de lucru AM PNDR pentru iniţierea, elaborarea şi
fundamentarea unor reglementări în domeniul irigaţii şi îmbunătăţiri funciare, ce vizează dezvoltarea
sectorului agricol, cu impact asupra măsurilor PNDR;
n) fundamentarea şi elaborarea proiectelor de acte normative pentru implementarea politicilor
naţionale în domeniile de competenţă şi urmăreşte promovarea şi finalizarea acestora prin serviciul
şi/sau compartimentele de specialitate;
o) avizarea din punct de vedere tehnic a proiectelor de acte normative elaborate de alte structuri din
cadrul MADR sau alte ministere care au legătură cu sectorul, prin serviciul şi/sau compartimentele de
specialitate;
p) coordonarea elaborarii procedurilor privind conformitatea încrucişată a datelor din Registrul
Naţional al Organizaţiilor de Îmbunătăţiri Funciare şi Registrul fermierilor-APIA central pentru cererile
de plată pe suprafaţă în vederea gestionării şi procesării datelor în sistemul informatic de
administrare şi control – IACS
r) avizarea înfiinţării OIF şi FOIF, coordonează şi îndrumă tehnic Oficiile de Studii Pedologice si
Agrochimice;
s)monitorizarea activităţii ANIF si a unităţilor din subordinea MADR pe domeniul de activitate, prin
compartimentele de specialitate;
ş) elaborarea punctelor de vedere la materialele înscrise pe ordinea de zi a Comitetului Special
pentru Agricultură, Comitetelor de Gestiune, în cadrul grupurilor de lucru, prin compartimentele de
specialitate;
t) activitatea grupurilor de lucru constituite la nivelul MADR şi participarea la reuniunile comisiilor de
specialitate organizate conform legii, prin compartimentele de specialitate;
ţ) colaborarea cu asociaţiile profesionale de pe filiera produselor specifice activităţii sale;
u) participarea la târguri, expoziţii, conferinţe, cursuri de perfecţionare şi schimburi de experienţă,
prin serviciul şi compartimentele de specialitate;
v) elaborarea punctelor de vedere şi de poziţii la interpelările de la Parlamentul României şi participă
la şedinţele Comisiilor de specialitate din cadrul Parlamentului României pentru dezbaterile privind
aprobarea unor iniţiative parlamentare, ordonanţe ale Guvernului şi ordonanţe de urgenţă ale
Guvernului, prin serviciul şi compartimentele de specialitate;
z)respectarea termenelor şi îndeplinirea acţiunilor prevăzute în Tabelul de monitorizare a actelor
normative şi în Planul de acţiune al Programului de Guvernare;
y) elaborarea de studii, analize şi strategii precum şi fundamentarea programelor sectoriale de
dezvoltare pe domeniul de competenţă;
z)elaborarea avizelor pentru Notele de fundamentare ale obiectivelor de investiţii de IF, aprobate în
CTE MADR, a referatelor de aprobare şi a Ordinelor pentru documentaţia de Avizare a Lucrărilor de
Interventii ale obiectivelor de investiţii de IF, aprobate în CTE – MADR
aa)corelarea proiectelor de IF cu lucrările de gospodărire a apelor, hidroenergetice, silvice, de
gospodărire a căilor de comunicaţii în acord cu interesele proprietarilor de terenuri şi cu
documentaţiile de urbanism şi de amenajare a teritoriului, şi ţinând seama de cerinţele de protecţia
mediului;
bb) analiza documentaţiilor în vederea laborării pdv privind solicitarile de scoatere din circuitul
agricol a terenurilor şi pentru schimbarea categoriei de folosinţă a acestora
cc) formularea de răspunsuri la sesizări, interpelări, îndeplineşte şi alte sarcini ce-i revin prin acte
normative sau care îi sunt repartizate de către structurile administrative superioare.
II. Participă la susţinerea proiectelor de acte normative în cadru comisiilor de specialitate ale
Parlamentului, la solicitare acestora şi asigură dezvoltarea sistemului de control intern managerial la
nivelul Direcţiei irigaţii şi fond funciar;
III.Indeplineşte atribuţii specifice domeniului gestionării asistenţei financiare nerambursabile
comunitare, reprezentând minimum 75 % din totalul obiectivelor şi atribuţiilor de serviciu, pentru
îndeplinirea cărora alocă minimum 75 % din timpul aferent îndeplinirii atribuţiilor de serviciu,
conform acordului de delegare dintre conform acordului de delegare a sarcinilor privind
implementarea unor măsuri din cadrul PNDR 2014-2020 susţinute financiar din FEADR şi Bugetul de
stat nr. 90814/121449 din data de 24.05.2016, încheiat între AM-PNDR şi Direcţia Irigaţii şi Fond
Funciar.
Șef serviciu – Serviciul Irigaţii
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată
absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în una din ramurile de ştiinţe juridice, economice
sau inginereşti;
- studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice,
management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii;
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani;
- cunoştinţe operare PC – MS Office – nivel mediu.
ATRIBUTII SEF SERVICIU - SERVICIUL IRIGATII
Coordonează:
- elaborarea de măsuri/proiecte/acte normative care vizează îndeplinirea obiectivelor strategice
sectoriale cuprinse în Planul Strategic.
- managementul pentru implementarea strategiei naţionale pentru irigaţii, a Programului naţional de
reabilitare a infrastructurii principale de irigaţii;
- transpunerea legislaţiei europene în domeniile de competenţă, în colaborare sau în calitate de
colaborator cu alte autorităţi competente prin serviciul şi/sau compartimentele de specialitate
- elaborarea de propuneri privind procedurile de implementare, monitorizare şi control elaborate de
Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - APIA şi Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor
Rurale-AFIR, în conformitate cu legislaţia UE
- transmiterea informaţiilor provenite de la Comisia Europeană către instituţiile din subordine în
domeniul de activitate, prin compartimentele de specialitate.
- întocmire şi fundamentarea tehnică a proiectului de buget anual în colaborare cu direcţiile de
specialitate din minister privind susţinerea financiară din fonduri europene (FEADR şi FEGA) a
producătorilor agricoli şi organizaţiilor de îmbunătăţiri funciare, care se derulează prin direcţiile
pentru agricultură judeţene, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură şi Programul Naţional
de Dezvoltare Rurală, în funcţie de actele normative în vigoare.
- asigurarea participării la elaborarea politicilor publice şi a strategiilor pe termen mediu şi lung
necesare fundamentării Pilonului I şi II al PAC „Politica de dezvoltare rurală” perioada 2014 - 2020,
specifice sectorului de activitate.
- fundamentarea şi elaborarea proiectelor de acte normative pentru implementarea politicilor
naţionale în domeniile de competenţă şi urmăreşte promovarea şi finalizarea acestora prin
compartimentele de specialitate;
- avizarea din punct de vedere tehnic a proiectelor de acte normative elaborate de alte structuri din
cadrul MADR sau alte ministere care au legătură cu sectorul, prin compartimentele de specialitate;
- coordonarea elaborării procedurilor privind conformitatea datelor din Registrul fermierilor-APIA
central pentru cererile de plată pe suprafaţă în vederea gestionării şi procesării datelor în sistemul
informatic de administrare şi control – IACS;
- monitorizarea activităţii Agenţiei Naţionale Îmbunătăţiri Funciare şi a unităţilor din subordinea MADR
pe domeniul de activitate, prin compartimentele de specialitate;
- activitatea grupurilor de lucru constituite la nivelul MADR şi participarea la reuniunile comisiilor de
specialitate organizate conform legii, prin compartimentele de specialitate;
- colaborarea cu asociaţiile profesionale din domeniul îmbunătăţirilor funciare;
- participarea la târguri, expoziţii, conferinţe, cursuri de perfecţionare şi schimburi de experienţă
prin compartimentele de specialitate;
- elaborarea punctelor de vedere şi de poziţii la interpelările de la Parlamentul României şi participă
la şedinţele Comisiilor de specialitate din cadrul Parlamentului României pentru dezbaterile privind
adoptarea iniţiativelor parlamentare, ordonanţe ale Guvernului şi ordonanţe de urgenţă ale
Guvernului. - respectarea termenelor şi îndeplinirea acţiunilor prevăzute în Tabelul de monitorizare a
actelor normative şi în Planul Anual de lucru al Guvernului;
- elaborarea strategiilor şi fundamentarea programelor sectoriale de dezvoltare pe domeniul de
competenţă;
- corelarea proiectelor de îmbunătăţiri funciare cu lucrările de gospodărire a apelor, hidroenergetice,
silvice, de gospodărire a căilor de comunicaţii în acord cu interesele proprietarilor de terenuri şi cu
documentaţiile de urbanism şi de amenajare a teritoriului, şi ţinând seama de cerinţele de protecţia
mediului;
- elaborarea legislaţiei privind scoaterea temporară sau definitivă a terenurilor din circuitul agricol
situate în extravilan, precum şi a circulaţiei juridice a terenurilor agricole, în vederea actualizării
sistemului de identificare a parcelelor agricole (LPIS), pentru gestionarea în mod corespunzător a
cererilor de plată prin Sistemul Integrat de Administrare şi Control–IACS şi pentru acordarea schemele
de sprijin acordate fermierilor din fonduri naţionale şi comunitare;
- analizarea şi elaborarea punctelor de vedere pentru emiterea avizului prealabil pentru introducerea
în intravilanul unităţilor administrativ teritoriale a terenurilor agricole şi a celor amenajate cu
îmbunătăţiri funciare pe bază de studii urbanistice de PUG sau PUZ;
- analizarea şi elaborarea punctelor de vedere pentru emiterea avizelor pentru schimbarea categoriei
de folosinţă a terenurilor agricole, scoaterii definitive/temporare a terenurilor din circuitul agricol
sau activităţilor subsecvente acestor proceduri, potrivit legislaţiei în vigoare.
- participarea potrivit competenţelor la funcţionarea cadrului legislativ, instituţional şi procedural din
domeniul de activitate, în vederea accesării fondurilor europene şi naţionale, în colaborare cu alte
structuri şi instituţii competente;
- asigurarea asistenţei de specialitate şi participarea la grupurile de lucru, la solicitarea AM-PNDR
pentru elaborarea/actualizarea ghidurilor solicitantului pentru sM 4.3 ”Investiţii pentru dezvoltarea,
modernizarea şi adaptarea infrastructurii agricole şi silvice”, sM 6.1 ”Sprijin pentru instalarea
tinerilor fermieri” şi sM 6.3 ”Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici”, submăsura 4.1 investiţii în
exploataţii agricole, submăsura 4.1a investiţii în exploataţii pomicole, măsurile pentru mediu şi climă
din cadrul PNDR 2014-2020;
- analizarea împreună cu AM PNDR a legislaţiei europene şi naţionale în domeniul DIFF, în vederea
armonizării acesteia, precum şi elaborarea proiectelor de acte normative care vizează sM 4.3
”Investiţii pentru dezvoltarea, modernizarea şi adaptarea infrastructurii agricole şi silvice”, sM 6.1
”Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri”, sM 6.3 ”Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici”,
submăsura 4.1 investiţii în exploataţii agricole, submăsura 4.1a investiţii în exploataţii pomicole,
măsurile pentru mediu şi climă din cadrul PNDR 2014-2020;
- asigurarea asistenţei de specialitate, la solicitarea AM-PNDR pentru formularea punctelor de vedere
faţă de solicitările şi/sau recomandările din cadrul misiunilor de control sau audit, efectuate de
organisme europene sau naţionale specializate, în ceea ce priveşte sprijinul acordat prin sM 4.3
”Investiţii pentru dezvoltarea, modernizarea şi adaptarea infrastructurii agricole şi silvice”, sM 6.1
”Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri” şi sM 6.3 ”Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici”,
submăsura 4.1 investiţii în exploataţii agricole, submăsura 4.1a investiţii în exploataţii
pomicole,măsurile pentru mediu şi climă din cadrul PNDR 2014-2020;
- soluţionarea petiţiilor, interpelărilor parlamentare şi solicitărilor de transmitere a punctelor de
vedere tehnice, la solicitarea AM PNDR care vizează aspecte din sfera de competenţă a DIFF, cu
privire la PNDR 2014 - 2020, comunicând, spre informare AM PNDR, o copie a răspunsului.
- analizarea împreună cu AM-PNDR legislaţia naţională şi europeană specifică domeniului funciar şi a
calităţii solului în vederea identificării modalităţilor de soluţionare a aspectelor cu privire la
schimbarea categoriei de folosinţă a terenurilor agricole în vederea amplasării obiectivelor de
investiţii finanţate din fonduri europene pentru implementarea submăsurii 4.1a cuprinsă în programul
PNDR 2014-2020;
- furnizarea de date şi informaţii cu privire la suprafeţele de teren agricol cărora li s-a schimbat
categoria de folosinţă în vederea amplasării obiectivelor de investiţii finanţate din fonduri europene
pentru implementarea submăsurii 4.1a cuprinsă în programul PNDR 2014-2020;
- furnizarea datelor şi informaţiilor corespunzătoare obiectivelor de investiţii pentru reabilitarea
infrastructurii principale de irigaţii care deserveşte organizaţii ale utilizatorilor de apă pentru irigaţii,
beneficiare ale submăsurii 125 a din PNDR 2007 – 2013, precum şi ale submăsurii 4.3 din PNDR 2014 -
2020;
- asigurarea asistenţei de specialitate, participarea la grupurile de lucru, analizarea împreună cu AM-
PNDR a legislaţiei naţionale şi europene în vederea armonizării acesteia în domeniul DIFF pentru
măsurile PNDR 2014 – 2020, la solicitarea AM PNDR;
- asigurarea verificării şi analizării documentaţiilor înregistrate pentru emiterea avizelor necesare
vânzării terenurilor agricole situate în extravilan, în conformitate cu procedura prevăzută de
legislaţia în materie.
- asigurarea organizării şi gestionării bazei de date a circulaţiei terenurilor agricole situate în
extravilan la nivel naţional în conformitate cu informaţiile cuprinse în bazele de date organizate la
nivelul structurii centrale şi al structurilor teritoriale, precum şi cu informaţiile cuprinse în
adeverinţele emise de către primării;
- îndeplineşte şi alte sarcini ce-i revin prin acte normative sau care îi sunt repartizate de către şeful
ierarhic superior specifice domeniului de activitate.
În conformitate cu Acordul de delegare a sarcinilor privind implementarea unor măsuri din cadrul
PNDR 2014-2020 nr. 90814/121449/2016, încheiat între AM-PNDR şi Direcţia Îmbunătăţiri Funciare şi
Fond Funciar (fostă Direcţia Irigaţii şi Fond Funciar), are atribuţii specifice domeniului gestionării
asistenţei financiare nerambursabile comunitare, reprezentând minimum 75% din totalul obiectivelor
şi atribuţiilor de serviciu, pentru îndeplinirea cărora alocă minimum 75% din timpul aferent
îndeplinirii atribuţiilor de serviciu, prevăzute în fişa postului.
Bibliografie concurs

DIRECTOR - DIRECTIA IMBUNATATIRI FUNCIARE SI FOND FUNCIAR


• Legea nr. 138/2004 a îmbunătăţirilor funciare, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
• Hotărârea nr. 1872/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 138/2004
a îmbunătăţirilor funciare, cu modificările şi completările ulterioare;
• Ordonanţa de urgenţă nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri
funciare, cu modificările şi completările ulterioare;
• Hotărârea nr. 615/2014 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Agenţiei
Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare;
• Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole
situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale
ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi
înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, cu modificările şi completările ulterioare;
• Ordinul nr. 719/2014 privind aprobarea normelor metodologice pentru aplicarea titlului I din Legea
nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în
extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în
administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea
Agenţiei Domeniilor Statului;
• Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
• Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr.
1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional
Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor, cu modificările ulterioare;
• Legea nr. 188/1999 privind Statutul Funcţionarilor Publici republicată, (r2), cu modificările şi
completările ulterioare;
• Legea nr. 7/2004 privind codul de conduită al funcţionarilor publici republicată,
• Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate,
conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările
ulterioare;
• Hotărârea Guvernului nr. 739/2016 pentru aprobarea Strategiei naţionale privind schimbările
climatic şi creşterea economic bazată pe emisii reduse de carbon pentru perioada 2016-2020 şi a
Planului naţional de acţiune pentru implementarea Strategiei naţionale privind schimbările climatic şi
creşterea economic bazată pe emisii reduse de carbon pentru perioada 2016-2020;
• Hotărârea Guvernului nr. 964/2000 privind aprobarea Planului de acţiune pentru protecţia apelor
împotriva poluării cu nitraţi proveniţi din surse agricole, cu modificările şi completările ulterioare;
• Constituţia României;

SEF SERVICIU - SERVICIUL IRIGATII


• Legea nr. 138/2004 a îmbunătăţirilor funciare, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
• Hotărârea nr. 1872/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 138/2004
a îmbunătăţirilor funciare, cu modificările şi completările ulterioare;
• Ordonanţa de urgenţă nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri
funciare, cu modificările şi completările ulterioare;
• Hotărârea nr. 615/2014 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Agenţiei
Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare;
• Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole
situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale
ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi
înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, cu modificările şi completările ulterioare;
• Ordinul nr. 719/2014 privind aprobarea normelor metodologice pentru aplicarea titlului I din Legea
nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în
extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în
administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea
Agenţiei Domeniilor Statului;
• Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
• Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr.
1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional
Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor, cu modificările ulterioare;
• Legea nr. 188/1999 privind Statutul Funcţionarilor Publici republicată, (r2), cu modificările şi
completările ulterioare;
• Legea nr. 7/2004 privind codul de conduită al funcţionarilor publici republicată,
• Constituţia României;
Programa analitica proba suplimentara de verificare a cunostintelor in domeniul IT - nivel mediu