Sunteți pe pagina 1din 80

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

SERVICIUL RICA

Raport

Rezultate
RICA
Standard

2016
CUPRINS:

Lista de abrevieri .............................................................................................. 2

1. INTRODUCERE ............................................................................................... 3

1.1 Metodologia RICA 2016. Prezentare generală....................................................4

1.2 Tipologia exploataţiilor agricole ....................................................................4

1.3 Tipologia comunitară a exploataţiilor .............................................................5

1.4 Colectarea datelor.....................................................................................9

1.5 Tipul de informaţii colectate (conform anexei 2) ...............................................9

1.6 Confidenţialitatea ................................................................................... 10

2. PREZENTARE REZULTATE STANDARD ................................................................. 10

2.1 Ce sunt rezultatele standard? ..................................................................... 10

2.2 Definirea variabilelor ............................................................................... 10

2.3 Grupări Standard .................................................................................... 11

2.4 Baza publică de date - RICA ....................................................................... 11

2.5 Publicaţii .............................................................................................. 12

2.6 Contribuţii ............................................................................................ 12

2.7 Prezentarea variabilelor ........................................................................... 12

2.8 Rezultate standard – RICA România pentru anul contabil 2016 ............................ 22

(1) Rezultate standard calculate în funcție de dimensiunea economică - anul 2016 ....... 22

(2) Rezultate standard calculate la nivel de regiune statistică RICA - anul 2016........... 33

(3) Rezultate standard calculate în funcție de tipologia agricolă - anul 2016 .............. 45

Anexa nr.1 .................................................................................................... 57

Anexa nr.2 .................................................................................................... 58

3. CONCLUZII ................................................................................................. 80

1
Lista de abrevieri

AWU – (Annual Work Unit) (Unitate de Muncă Anuală)

UM – Unitate monetară

PAC – Politica Agricolă Comună

DG – AGRI – Direcţia Generală de Agricultură a Comisiei Europene

CE – Comisia Europeană

UDE – Unitatea de Dimensiune Economică

UE – Uniunea Europeană

Euro – Unitatea monetară, obligatorie în majoritatea Statelor Membre ale UE

EuroSTAT – Oficiul de Statistică al Uniunii Europene

RICA – Reţeaua de Informaţii Contabile Agricole

FWU – UFM (Family Work Unit) (Unitatea de Muncă a Familiei)

SAU – Suprafața agricolă utilizată

INS – Institutul Naţional de Statistică din România

LFA – Zone defavorizate

UVM – Unitate Vită Mare

MADR – Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

MBS – Marja Brută Standard

SO – Standard Output = Producția Standard

DAJ – Direcţia pentru Agricultură Judeţeană

ASA – Ancheta Structurală din Agricultură

RS – Rezultate Standard

FNVA – Venitul net adăugat pe fermă

2
1. INTRODUCERE

Reţeaua de informaţii contabile agricole - RICA reprezintă una din construcţiile instituţionale pe
care România s-a angajat să le realizeze înainte de aderarea la Uniunea Europeană.
Conform Regulamentului nr.79/65/CEE, s-a înfiinţat în statele membre ale UE reţeaua de
informaţii contabile agricole RICA, care constituie singura sursă de date microeconomice, date
armonizate şi în acelaşi timp date reprezentative pentru principalele exploataţii agricole ale
Uniunii Europene.
Reţeaua foloseşte date reprezentând mai mult de 5.000.000 exploataţii din cele 28 de State
Membre ale UE și un procent de mai mult de 90% din producţia agricolă totală a Uniunii Europene.
Scopul acestei reţele este de a colecta date privind producţia exploataţiilor agricole, pentru a
putea determina veniturile şi cheltuielile acestora și a realiza analizele economice ale acestora.
Unitatea responsabilă pentru RICA din cadrul CE realizează anual, pe baza Rezultatelor Standard,
o imagine de ansamblu a situaţiei economice şi financiare a exploataţiilor agricole din UE.
CE publică analize sectoriale pentru cereale, produse lactate, carne de vită şi mânzat, rapoarte
privind evoluţia veniturilor, distribuţia plăţilor directe, zonele defavorizate etc. În plus, faţă de
rapoartele periodice, unitatea RICA efectuează analize specifice. Acestea sunt solicitate de către
diferite unităţi şi direcţii din cadrul CE şi a altor instituţii ale UE, în special de către unităţile
responsabile cu gestionarea pieţelor agricole, dezvoltarea rurală, evaluarea măsurilor PAC şi
elaborarea politicilor agricole comune.
Informațiile RICA contribuie în mod semnificativ la diferite proiecte de cercetare, evaluări şi studii
economice din sectorul agricol.
În România, instituirea la nivel naţional a reţelei de informaţii contabile agricole s-a realizat prin
O.G. nr. 67/2004, aprobată prin Legea nr. 465/2004. Ordonanţa desemnează Ministerul Agriculturii
şi Dezvoltării Rurale ca autoritate competentă pentru funcţionarea RICA şi Agenţia de Legătură la
CE ca autoritate care efectuează ancheta anuală necesară colectării informaţiilor.
Agenţia de Legătură pentru România este serviciul RICA din cadrul MADR, serviciu care
efectuează ancheta anuală şi transmite chestionarele Comisiei Europene spre validare şi plată.
Obiectivul RICA este realizat de serviciul RICA - MADR prin Direcţiile pentru Agricultură Judeţene
şi colectorii de date privaţi contractaţi prin procedură de achiziţie publică.
Cererea de informații contabile agricole şi analize economice este în continuă creştere.
Analizele bazate pe informaţiile RICA joacă un rol esenţial în întregul proces de reformă PAC,
evaluarea măsurilor PAC şi în realizarea politicilor agricole pe termen lung.
Informaţiile colectate sub forma chestionarului prezentat în Anexa 2 pot fi diseminate către
institute de cercetare şi societăţi de consultanţă, în vederea acordării de asistenţă tehnică
fermierilor.
Datele furnizează politicienilor informaţii importante referitoare la situaţia agriculturii din
România, informații care pot sta la baza elaborării politicilor agricole.

3
1.1 Metodologia RICA 2016. Prezentare generală

În conformitate cu Regulamentul de bază 79/65/CEE varianta consolidată prin Regulamentul CE


220/2015;
“şeful exploataţiei” înseamnă persoana fizică responsabilă de gestiunea zilnică a unei exploataţii
agricole;
“clasa exploataţiei” înseamnă un grup de exploataţii agricole ce aparţin aceleiaşi
categorii privind tipul exploataţiei sau mărimea economică aşa cum sunt definite în
tipologia comunitară a exploataţiilor agricole, stabilită în
Reg. de punere în aplicare (UE) 2015/220 al comisiei din 3 februarie 2015 de stabilire a normelor
de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1217/2009 al Consiliului privind crearea unei rețele de
colectare de informații contabile privind veniturile și activitatea economică a exploatațiilor
agricole în Uniunea Europeană;
”exploataţia participantă” reprezintă orice exploataţie agricolă care furnizează informaţii
pentru scopurile RICA;
“diviziune” sau regiune RICA reprezintă teritoriul unui stat membru sau orice parte a acestuia
stabilită în vederea selectării exploataţiilor participante, o listă a regiunilor RICA este prezentată
în Anexa 1;
“date contabile” reprezintă orice date tehnice, financiare sau economice referitoare la o
exploataţie agricolă derivate din conturi care constau în înregistrările efectuate în mod regulat şi
sistematic pe întreaga durată a anului contabil.

Câmpul de observație:

Pentru atingerea scopurilor, RICA trebuie să furnizeze date reprezentative şi de încredere. Acest
lucru este asigurat printr-o metodologie precisă, comună pentru toate Statele Membre. Întrucât
politica agricolă comună a fost orientată spre producţie, RICA a monitorizat producţia destinată
comercializării provenită din exploataţii comerciale sau profesionale.

Sfera de observație cuprinde exploatațiile agricole cu o dimensiune economică mai mare sau egală
cu un prag exprimat în Euro corespunzător uneia dintre cele mai joase limite a claselor de
dimensiune economică. Pentru România, pragul minim de participare a fost stabilit la 2000 Euro.

La Ancheta 2016 au participat, pe bază de voluntariat, atât exploatațiile agricole care țin evidență
contabilă cât și cele fără evidență contabilă, fermierii acceptând ca informațiile lor contabile,
reprezentative pentru sfera de observație, să fie puse la dispoziția RICA.

1.2 Tipologia exploataţiilor agricole


Tipologia comunitară a exploataţiei a fost creată în Uniunea Europeană astfel încât să permită o
clasificare uniformă a exploataţiilor. Această clasificare se bazează pe trei criterii: regiuni, tipuri
de activitate şi dimensiune economică, ultimele două fiind bazate pe parametrul comun denumit:
Producţie Standard (Standard Output - SO).
Nu este necesar ca regiunile RICA să fie şi regiuni administrative, dar este important ca numărul
de regiuni să fie ales urmărind criteriul agronomic, bioclimatic şi/sau administrativ. În România
sunt 8 regiuni RICA, regiuni care corespund regiunilor statistice (Anexa 1).
Pentru a obține rezultate contabile suficient de omogene la nivel national este necesară
repartizarea exploatațiilor între cele 8 regiuni RICA, clasificându-le pe baza tipologiei comunitare
a exploatațiilor agricole și a dimensiunii economice a acestora, conform Regulamentului de punere
în aplicare (UE) 2015/220 de stabilire a unei tipologii comunitare pentru exploatații agricole.

4
1.3 Tipologia comunitară a exploataţiilor
Dimensiunea economică – clasele de mărime

Dimensiunea economică a exploataţiilor participante la RICA se determină pe baza producției


standard totale a exploatației, exprimată în Euro. Metoda de calcul a dimensiunii economice a
exploatației și clasele de dimensiune economică sunt stabilite în Reg. de punere în aplicare (UE)
2015/220.
Producţia standard SO, indiferent dacă este vegetală sau animală, este definită ca valoarea
monetară a producţiei agricole, care include vânzările, reutilizarea, consumul propriu, schimbările
în stocul de produse, evaluate la preţurile la poarta fermei. SO nu include plăţi directe, TVA sau
taxe pe produse.
În funcţie de valorile producției standard, au fost definite 14 clase de mărime economică:

Clase Limite exprimate în Euro

I mai puțin de 2 000

II >=2 000 şi <4 000

III >=4 000 şi <8 000

IV >=8 000 şi <15 000

V >=15 000 şi <25 000

VI >=25 000 şi <50 000

VII >=50 000 şi <100 000

VIII >=100 000 şi <250 000

IX >=250 000 şi <500 000

X >= 500 000 şi <750 000

XI >=750 000 şi <1 000 000

XII >=1 000 000 şi <1 500 000

XIII >=1 500 000 şi <3 000 000

XIV >=3 000 000

5
Tipologia agricolă– clasele de tipologie

Tipul de activitate agricolă a unei exploatații se determină pe baza contribuției relative a


producției standard corespunzătoare diferitelor caracteristici ale respectivei exploatații, la
producția standard totală a acesteia.
În funcție de nivelul de detaliu, tipurile de activitate agricolă se împart în:
- tipuri generale de activitate agricolă;
- tipuri principale de activitate agricolă;
- tipuri speciale de activitate agricolă.

Clasificarea exploatațiilor pe tipuri de activitate agricolă este cea prezentată în tabelul de mai
jos:

Exploatații specializate – producție vegetală


Tip general de activitate Tip principal de activitate Tip special de activitate agricolă
agricolă agricolă
1. Exploatații specializate 15. Exploatații specializate 151. Exploatații specializate în culturi
în culturi de câmp în culturi de cereale, de de cereale (altele decât orezul), de
semințe oleaginoase și de semințe oleaginoase și de
proteaginoase proteaginoase
152. Exploatații specializate în cultura
orezului
153. Exploatații care combină culturi
de cereale, de oleaginoase, de
proteaginoase și de orez
16. Culturi de câmp generale 161. Exploatații specializate în culturi
de rădăcinoase
162. Exploatații care combină culturi
de oleaginoase, de proteaginoase și de
rădăcinoase
163. Exploatații specializate în legume
164. Exploatații specializate în tutun
165. Exploatații specializate în bumbac
166. Exploatații care combină diferite
culturi de câmp
2. Exploatații specializate 21. Exploatații specializate 211. Exploatații specializate în
în horticultură în horticultură de interior horticultură de interior
212. Exploatații specializate în flori și
plante ornamentale de interior
213.Exploatații mixte specializate în
horticultură de interior
22. Exploatații specializate 221. Exploatații specializate în
înhorticultură în aer liber cultivarea legumelor în aer liber
222. Exploatații specializate cultivarea
de flori și plante ornamentale în aer
liber
223. Exploatații mixte specializate în
horticultură în aer liber
23. Alte tipuri de 231. Exploatații specializate în ciuperci
horticultură 232. Pepiniere
233. Diferite tipuri de horticultură

6
3. Exploatații specializate 35. Exploatații specializate în 351. Exploatații specializate în soiuri de
în culture permanente viticultură struguri pentru vinuri de calitate
352. Exploatații specializate în soiuri de
struguri de vin, altele decât cele pentru
vinurile de calitate
353. Exploatații specializate în struguri
de masă
354. Alte tipuri de vii
36. Exploatații specializate în 361. Exploatații specializate în fructe
fructe și citrice (altele decât citrice, fructe tropicale și
fructe cu coajă)
362. Exploatații specializate în citrice
363. Exploatații specializate în fructe
cu coajă
364. Exploatații specializate în fructe
tropicale
365. Exploatații specializate în fructe,
citrice, fructe tropicale și fructe cu
coajă producție mixtă
37. Exploatații specializate în 370. Exploatații specializate în cultura
cultura măslinelor măslinelor
38. Exploatații care combină 380. Exploatații care combină diferite
diferite culturi permanente culturi permanente
Exploatații specializate – producție animală
4. Exploatații specializate 45. Exploatații specializate în 450. Exploatații specializate în
în animale erbivore producția de lapte producția de lapte
46. Exploatații specializate în 460. Exploatații specializate în
creșterea bovinelor – creștere creșterea bovinelor – creștere și
și îngrășare îngrășare
47. Exploatații de bovine – 470. Exploatații de bovine – lapte,
lapte, creștere și îngrășare creștere și îngrășare combinate
combinate
48. Ovine, caprine și alte 481. Exploatații specializate în ovine
erbivore 482. Exploatații care combină creșterea
ovinelor și a bovinelor
483. Exploatații specializate în caprine
484. Exploatații specializate în diferite
animale erbivore
5. Exploatații specializate 51. Exploatații specializate în 511. Exploatații specializate în
în granivore porcine creșterea porcilor
512. Exploatații specializate în
îngrășarea porcilor
513. Exploatații specializate care
combină creșterea și îngrășarea
porcilor
52. Exploatații specializate în 521. Exploatații specializate în păsări
păsări de curte ouătoare
522. Exploatații specializate în păsări
de carne
523. Exploatații care combină creșterea
de păsări de curte ouătoare și de carne
53. Exploatații care combină 530. Exploatații care combină creșterea
creșterea de diferite de diferite granivore
granivore

7
Exploatații mixte
6. Exploatații de culturi 61. Exploatații de culturi 611. Exploatații care combină
mixte mixte horticultura și culturile permanente
612. Exploatații care combină culturile
de câmp și horticultură
613. Exploatații care combină culturile
de câmp și viticultură
614. Exploatații care combină culturile
de câmp și culturile permanente
615. Exploatații de culturi mixte, în
principal culturi de câmp
616. Exploatații de alte culturi mixte
7. Exploatații mixte de 73. Exploatații mixte de 731. Exploatații mixte de creștere a
creșterea animalelor creștere a animalelor, în animalelor, în principal pentru lapte
principal erbivore 732. Exploatații mixte de creștere a
animalelor, în principal erbivore, altele
decât pentru lapte
74. Exploatații mixte de 741. Exploatații mixte de creștere a
creștere a animalelor, în animalelor care combină creșterea
principal granivore granivorelor și a animalelor pentru
lapte
742. Exploatații mixte de creștere a
animalelor: granivore și erbivore, altele
decât pentru lapte
8. Exploatații mixte de 83. Exploatații mixte care 831. Exploatații care combină culturile
culturi și creșterea combină culturile de câmp și de câmp și creșterea animalelor pentru
animalelor creșterea erbivorelor lapte
832. Exploatații care combină creșterea
animalelor pentru lapte și culturile de
câmp
833. Exploatații care combină culturile
de câmp și creșterea de erbivore, altele
decât pentru lapte
834. Exploatații care combină creșterea
de erbivore, altele decât pentru lapte,
și culturile de câmp
84. Exploatații care combină 841. Exploatații care combină culturile
diferite culturi și creșterea de câmp și creșterea de granivore
animalelor 842. Exploatații care combină culturi
permanente și creșterea de erbivore
843. Apicultură
844. Exploatații de diferite culturi
mixte și de creștere a animalelor

8
1.4 Colectarea datelor
Informațiile RICA aferente anului contabil 2016 au fost colectate pe parcursul anului 2017. După
parcurgerea etapelor de verificare, corectare și corelare cu informațiile transmise în anii anteriori,
a fost acceptat de către sistemul CE RICA1 un număr de 5989 chestionare cu informații contabile
agricole.

Colectarea informațiilor s-a făcut la 38 de județe cu colectori de date privați, iar la 4 județe cu
ajutorul responsabililor RICA din cadrul Direcţiilor pentru Agricultură, sub coordonarea serviciului
RICA din cadrul MADR.

Pentru colectarea informațiilor, colectorii de date au desfășurat următoarele activități:

 Participarea la instruirea anuală organizată de serviciul RICA;


 Identificarea exploataţiilor participante la RICA conform planului de selecție;
 Colectarea datelor de la exploataţiile cu şi fără evidenţe contabile şi introducerea lor în
chestionarul RICA;
 Verificarea datelor și corectarea erorilor;
 Transmiterea chestionarelor responsabililor RICA din cadrul DAJ, în vederea centralizarii şi
transmiterii acestora la serviciului RICA din cadrul MADR;
 Corectarea erorilor transmise de sistemul CE RICA1 conform solicitărilor, până la validarea
finală a datelor.

1.5 Tipul de informaţii colectate (conform anexei 2)

Tabel 1
Tabelul A Informaţii generale despre exploataţie
Identificarea şi clasificarea exploataţiilor agricole
Tabelul B Tipul de exploatare
Informaţii privind suprafaţa agricolă utilizată: proprietate, arendată sau
cultivată
în parte
Tabelul C Informaţii privind forţa de muncă
Forţa de muncă plătită şi neplătită, care a contribuit la lucrările în exploataţie
în
timpul exerciţiului contabil
Tabelul D Active (Capitalul circulant)
Include valori ale inventarelor de deschidere şi de închidere pentru teren,
clădiri,
utilaje, valoarea subvenţiilor aferente, capitalul circulant
Tabelul E Cote şi alte drepturi
Cote şi alte drepturi: sunt incluse cotele de lapte dobândite gratuit, achiziţiile
sau vânzările de cote
Tabelul F Datorii
Împrumuturi pe termen lung şi scurt
Tabelul G Taxa pe valoarea adăugată
Tipul de TVA aplicat şi valoarea acestuia
Tabelul H Costuri
Valoarea tuturor costurilor realizate pentru producţia din cursul exerciţiului
contabil
Tabelul I Culturi
Informaţii privind culturile agricole: producţii, vânzări, cheltuieli şi consumuri
specifice fiecărui tip în parte

9
Tabelul J Producţia de animale
Inventare de deschidere şi de închidere (în număr şi valoare) şi numărul mediu
de
animale
Tabelul K Produse de origine animală și servicii legate de animale
Informaţii privind animalele din fermă: producţii, vânzări, consumuri specifice
fiecărui tip în parte
Tabelul L Alte activități lucrative direct legate de exploatație
Informaţii privind alte activități generatoare de profit
Tabelul M Subvenţii
Plăţile specifice efectuate din fonduri publice sau Europene, cu excepţia celor
pentru investiţii în terenuri, instalaţii, maşini şi echipamente

1.6 Confidenţialitatea

Un punct de mare importanţă pentru fermier este asigurarea confidenţialităţii datelor, aspect
stipulat în articolul 16 al Regulamentului 1217/2009 CEE varianta consolidată a Regulamentului nr.
79/65/CEE. Datele RICA conţin informaţii personale, informaţii ce nu pot fi divulgate. Statele
Membre pot lua măsuri suplimentare prin actele naţionale de protecţia datelor care să garanteze
confidenţialitatea tratamentului acestor date. Astfel, în România, conform articol 15 din
Ordonanța nr. 67/2004, se interzice oricărei persoane care participă sau a participat la RICA să
divulge orice informaţii contabile individuale sau orice alte detalii individuale, de care a luat
cunoştinţă în timpul exercitării anchetei.

S-au eliminat din datele RICA informaţiile referitoare la nume şi adresă, exploataţiile acestea
identificându-se numai după numărul de cod alocat.

2. PREZENTARE REZULTATE STANDARD

2.1 Ce sunt rezultatele standard?

Rezultatele standard sunt un set de statistici calculate şi publicate periodic de către Comisia
Europeană pe baza chestionarelor din ancheta RICA.Aceste rezultate sunt disponibile într-o bază
de date publică: http://ec.Europa.eu/agriculture/rica/database/consult_std_reports_en.cfm şi
descriu, în detaliu, situaţia economică a exploataţiilor agricole de pe întreg teritoriul Uniunii
Europene. Prin prezentarea în mod regulat a Rezultatelor Standard, CE îndeplineşte obiectivul de
bază al RICA, acela de evaluare a veniturilor exploataţiilor agricole.

2.2 Definirea variabilelor


CE a definit fiecare variabilă în Rezultate Standard RS, încercând să asigure o corespondenţă
strânsă între definiţiile variabilelor proprii şi cele ale altor instituţii care realizează statistici
agricole. Comisia a definit, de asemenea, o metodă de a obţine principalele variabile pentru
veniturile şi capitalul exploataţiilor agricole.
O definiţie detaliată a tuturor acestor variabile este disponibilă în Reg. CE RI/CC882.

Toate rezultatele sunt exprimate în moneda Euro. Acest lucru permite ca rezultatele individuale
ale Statelor Membre să poată fi agregate la nivelul Uniunii Europene, iar rezultatele a două sau
mai multe state membre să poată fi comparate. O rată de conversie (monedă naţională - Euro) se
calculează pentru fiecare stat membru în fiecare an contabil şi reprezintă media cursurilor de
schimb lunare.

10
2.3 Grupări Standard

Unitatea responsabilă pentru RICA în cadrul Comisiei Europene a stabilit un set de grupări standard
pentru care sunt calculate în fiecare an contabil Rezultatele Standard RS, după cum urmează:

(1). Grupare după tipul activității agricole:

General TF8
1 Culturi de câmp 1 Culturi de câmp
2 Horticultură 2 Horticultură
3 Culturi permanente 3 Vin
4 Animale erbivore 4 Alte culturi permanente
5 Animale granivore 5 Lapte
6 Culturi mixte 6 Alte animale erbivore
7 Animale mixte 7 Animale granivore
8 Mixte culturi-animale 8 Mixte
9 Alte tipuri

(2). Gruparea după clasa de dimensiune economică:


Pentru anul contabil 2016, clasificarea exploataţiilor s-a realizat după valoarea SO şi 13
clase de dimensiune economică.

Clase Limite exprimate în Euro


până la 2000 Euro
I
nu se folosește la Ancheta RICA România
II >=2 000 şi <4 000
III >=4 000 şi <8 000
IV >=8 000 şi <15 000
V >=15 000 şi <25 000
VI >=25 000 şi <50 000
VII >=50 000 şi <100 000
VIII >=100 000 şi <250 000
IX >=250 000 şi <500 000
X >= 500 000 şi <750 000
XI >=750 000 şi <1 000 000
XII >=1 000 000 şi <1 500 000
XIII >=1 500 000 şi <3 000 000
XIV >=3 000 000

2.4 Baza publică de date - RICA


Variabilele definite în Rezultatele Standard RS reprezintă rezultate medii. Aceste cifre sunt
calculate pentru fiecare an contabil, pentru fiecare stat membru, pe tip de activitate agricolă şi
clasă de dimensiune economică. Aceste informaţii pot fi accesate direct din baza de date publică:
http://ec.Europa.eu/agriculture/rica/database/database_en.cfm, care oferă posibilitatea de a
vizualiza rezultatele medii pentru exploataţiile din toată Uniunea Europeană.

11
2.5 Publicaţii
Unitatea responsabilă pentru RICA din cadrul Comisiei realizează anual, pe baza Rezultatelor
Standard, o imagine de ansamblu a situaţiei economice şi financiare a exploataţiilor agricole din
UE.
Anual CE publică analize sectoriale pentru cereale, produse lactate, carne de vită şi mânzat,
rapoarte privind evoluţia veniturilor, distribuţia plăţilor directe, zonele defavorizate etc. În plus
faţă de rapoartele periodice, unitatea RICA efectuează analize specifice. Acestea sunt solicitate
de către diferite unităţi şi direcţii din cadrul Comisiei şi a altor instituţii ale UE, în special de
unităţile responsabile de gestionarea pieţelor agricole, dezvoltarea rurală, evaluarea măsurilor
PAC şi elaborarea politicilor agricole.
Cererea de date RICA şi analize ad - hoc este în continuă creştere. Analizele bazate pe informaţiile
RICA joacă un rol esenţial în întregul proces de reformă PAC, evaluarea măsurilor PAC şi în
realizarea politicilor agricole pe termen lung.
Rapoarte relevante pot fi găsite la: http://ec.Europa.eu/agriculture/rica/publications_en.cfm.

2.6 Contribuţii

Unitatea responsabilă pentru RICA din cadrul Comisiei Europene contribuie în mod semnificativ la
diferite proiecte de cercetare, evaluări şi studii economice din sectorul agricol. Informaţii privind
proiectele din sector se găsesc la http://ec.Europa.eu/ agriculture/ rica/ contributions_en.cfm.

2.7 Prezentarea variabilelor

Eșantion şi populaţie Tabel 2


Simbol Variabila Descriere
SYS02 Exploataţii agricole Suma coeficienţilor ponderaţi ai exploataţiilor agricole din
reprezentate eşantion.
SYS03 Eşantionul de Număr de exploataţii agricole din eşantion.
exploataţii agricole
SYS04 Rata de schimb Rata de schimb medie din Statul Membru (moneda naţională
în Euro). Se calculează ca media ratelor lunare ponderat cu
numărul de zile din fiecare lună.

Structură şi producţie Tabel A, B, C Tabel 3


Simbol Variabila U.M Descriere
SE010 Total unităţi forţă AWU Forţa de muncă totală a exploataţiei agricole
de muncă exprimată în unităţi de muncă anuale (echivalent
angajat cu normă întreagă).
SE011 Forţa de muncă ORE Timpul lucrat în ore raportat la total forţă de
muncă pe exploataţie agricolă.
SE015 Unităţi ale forţei FWU Se referă în general la forţa de muncă
de muncă reprezentată de familie exprimată în unităţi de
neplătite muncă familiale (UFM).
SE016 Forţa de muncă ORE Timpul lucrat în ore pentru forța de muncă
neplătită neplătită (în general familia) pe exploataţie
agricolă.
SE020 Unităţi ale forţei AWU Plata se poate face în bani lichizi sau în natură.
de muncă plătite
SE021 Unităţi ale forţei ORE Programul de lucru în ore raportat la forţa de
de muncă plătite muncă plătită pe exploataţie agricolă.

12
SE025 Suprafaţa agricolă HA Suprafaţa agricolă totală utilizată în exploataţie.
totală utilizată Nu include suprafeţele folosite pentru ciuperci,
SAU teren închiriat ocazional pentru mai puţin de un
an, păduri şi alte suprafeţe agricole (drumuri,
heleşteie, suprafeţe non-agricole etc.). Cuprinde
suprafaţa folosită de proprietar, terenul închiriat,
terenul cultivat în comun (plata se face conform
producţiei din terenul disponibil). Cuprinde și
terenul agricol care nu este utilizat temporar
pentru agricultură sau este scos din producţie în
urma unor măsuri de politică agricolă. Se exprimă
în hectare (10000 m2).
SE030 SAU arendată HA Suprafeţele agricole utilizate, închiriate de
proprietar pe baza unui contract de închiriere pe o
perioadă de cel puţin un an (plata în bani lichizi
sau în natură). Se exprimă în hectare (10000 m2).
SE035 Cereale HA Grâu comun, grâu dur, secară, orz, ovăz, amestec
de cereale de vară, porumb boabe, alte cereale.
SE041 Alte culturi de HA Leguminoase pentru boabe, cartofi, sfecla de
câmp zahăr, oleaginoase erbacee şi culturi de plante
inclusiv semincere, hamei, tutun, alte culturi
industriale (inclusiv bumbacul şi trestia de zahăr).
SE046 Legume şi flori HA Legume proaspete, pepeni, căpşuni, flori şi plante
ornamentale (crescute în aer liber sau în sistem
protejat). Suprafaţa de bază este luată în calcul
(nu suprafaţa cultivată) chiar dacă este folosită
succesiv în timpul aceluiaşi an agricol. Ciupercile
sunt excluse.
SE050 Podgorii HA Inclusiv plantaţii tinere.
SE054 Culturi HA Livezi de fructe şi arbuşti baciferi, pepiniere şi alte
permanente culturi permanente (răchită, stuf, bambus).
Inclusiv plantaţii tinere şi culturi permanente
crescute în sistem protejat. Podgoriile nu sunt
incluse.
SE055 Livezi HA Pomii fructiferi şi arbuşti baciferi.
SE065 Alte culturi HA Culturi permanente crescute în sistem protejat,
permanente pepiniere (inclusiv pepiniere de vie), alte culturi
permanente (precum răchită, stuf, bambus) şi
creşterea unor plantaţii tinere.
SE071 Culturi furajere HA Culturi furajere rădăcinoase din grupa verzei.
Nutreţ şi varză furajeră (sfeclă furajeră, etc.), alte
tipuri de nutreţ, iarbă temporară, pajişti şi păşuni
permanente, păşune naturală.
SE080 Unităţile totale UVM Număr de cabaline, bovine, oi, caprine, porcine şi
de animale vii păsări din exploataţia agricolă (medii anuale)
transformate în unităţi de animale. Nu se includ
stupii de albine, iepurii şi alte animale.
SE090 Alte vaci UVM Alte categorii de vaci.
SE095 Ovine și caprine UVM Oi, alte oi, capre și alte capre.
SE100 Porci UVM Porci la îngrășat, scroafe, purcei, alte porcine.
SE105 Păsări UVM Pui, găini ouătoare, alte păsări.
SE110 Producția de grâu kg/ha Producția de grâu exprimată în kg la ha.
SE115 Producția de kg/ha Producția de porumb exprimată în kg la ha.
porumb

13
SE120 Densitatea UVM/ha Densitatea animalelor erbivore: numărul mediu al
animalelor bovinelor (cu excepția vițeilor la îngrășat) și
erbivore oilor/caprelor pe ha, pe suprafață furajeră
SE125 Producția de Hl Producția medie de lapte și produse lactate pe
lapte vacă. Producția include și laptele consumat în
gospodărie. Exploatațiile fară vaci de lapte sunt
excluse.

Producţia vegetală și animală Tabel I ,J, K Tabel 4


Simbol Variabila U.M Descriere
SE131 Producţia totală RON (Euro) Producţia totală de vegetale şi produse vegetale,
animale şi produse animaliere şi alte producţii.
Vânzările şi folosirea produselor (vegetale şi
animale) şi animalelor + modificări în stocurile de
produse (vegetale şi animale) + modificări în
estimarea animalelor - cumpărări animale +
produse non-excepţionale variate.
SE135 Valoarea totală a RON (Euro) Vânzări + Autoconsum la fermă + Consumul în
producţiei gospodărie + (inventarul de închidere - inventarul
vegetale de deschidere).
SE140 Cereale RON (Euro) Valorile sunt înregistrate după deducerea
impozitului pentru cereale.
SE145 Cereale RON (Euro) Cerealele cultivate pentru seminţe: nu dacă sunt
proteaginoase recoltate verzi (nutreţ). Nu sunt incluse legumele
sau soia.
SE146 Culturi energetice RON (Euro) Toate culturile produse în scop energetic.
SE150 Cartofi RON (Euro) Inclusiv cartofi timpurii şi cartofii de sămânţă.
SE155 Sfecla de zahăr RON (Euro) Nu este inclusă valoarea granturilor dar este
inclusă pulpa returnată proprietarului sau vândută
de acesta fabricii de zahăr.
SE160 Cultura plantelor RON (Euro) Plante oleaginoase şi plante textile (fără bumbac).
oleaginoase
SE165 Culturi industriale RON (Euro) Hamei, tutun, alte culturi industriale (inclusiv
plante medicinale, condimentare, aromatice şi
mirodenii, bumbac şi trestie de zahăr, in şi
cânepă).
SE170 Legume şi flori RON (Euro) Legume proaspete, pepeni, căpşuni, flori şi plante
ornamentale (crescute în aer liber sau în sistem
protejat). Se include şi producţia de ciuperci (dar
suprafaţa cu ciuperci nu este inclusă în SE046).
SE175 Fructe RON (Euro) Pomi fructiferi şi arbuşti baciferi crescuţi în aer
liber.
SE185 Vin şi struguri RON (Euro) Struguri de masă, struguri pentru vin de
calitate/de masă, produse diferite din vin (must,
etc.), vin, derivate din vin (boască, etc.) şi
struguri.
SE195 Culturi furajere RON (Euro) Nutreţ şi varză furajeră (sfeclă furajeră), alte
furaje, iarbă temporară, pajişti şi păşuni
permanente, păşuni naturale, pârloage şi terenuri
scoase din circuitul agricol.
SE200 Alte producţii RON (Euro) Seminţe şi răsaduri, (culturi arabile şi horticole, cu
vegetale excepţia cerealelor, cartofi şi plante oleaginoase)
şi alte culturi arabile, culturi permanente în sistem
protejat.

14
SE206 Total producţie RON (Euro) Producţia de animale + modificări ale valorii
animalieră şi animalelor + produse animale. Producţia de
produse animale animale: vânzări+ consumul gospodăriei - achiziţii.
Se calculează pentru cabaline, bovine, ovine,
caprine, porcine, păsări şi alte animale. Modificare
în estimarea animalelor: valoarea la inventarul de
închidere minus valoarea la inventarul de
deschidere. Pentru animalele care se află în
gospodărie de mai mult de un an de zile, se
estimează valoarea corespunzătoare creşterii în
volum. Produse animale = vânzări + Consumul
gospodăriei + (inventarul de închidere - inventarul
de deschidere). Produsele sunt: lapte şi produse
lactate de la vaci, oi, capre; lână; ouă de găină;
alte produse animale (gunoi de grajd, alte ouă,
etc.) şi încasări de la animale crescute pe baza de
contract (animale care nu aparţin fermierului) şi
miere.
SE211 Variaţia RON (Euro) Schimbare netă în valoarea sau estimarea valorii
inventarului de corespunzătoare creşterii în volum a animalelor
animale care sunt în gospodărie de mai mult de un an de
zile. Estimarea permite să nu se includă în valoarea
producţiei anuale modificările de preţ pe termen
scurt care afectează animalele ce vor fi vândute pe
termen mediu sau lung. Animalele pentru care se
face acest calcul special sunt: cabaline, bovine
(altele decât bovine mai mici de un an) vaci la
reformă, capre, miei, scroafe de prăsilă.
SE216 Vaci de lapte şi RON (Euro) Valorile sunt înregistrate după deducerea
produse lactate impozitului (dacă există) dar înainte de deducerea
valorii taxei suplimentare (dacă există). Taxa
suplimentară este introdusă ca o subvenţie
negativă specifică sectorului de lapte.
SE220 Carnea de vacă şi RON (Euro) Producţia + modificări în estimare. Modificarea
de mânzat netă a estimării cu privire la viţeii pentru
îngrăşare, alte bovine mai mici de un an şi vaci de
lapte la reformă; modificarea estimării ajustată cu
privire la toate celelalte categorii de bovine.
SE225 Carne de porc RON (Euro) Producţia + modificări în estimare. Modificarea
netă a estimării cu privire la purcei, porci pentru
îngrăşare şi alte porcine; modificări în estimare
ajustate în funcţie de scroafele de prăsilă.
SE230 Caprine şi ovine RON (Euro) Producţia + modificări în estimare. Modificarea
netă a estimării cu privire la alte ovine şi alte
caprine; modificări în evaluare ajustată cu privire
la oi şi capre.
SE235 Carne de pasăre RON (Euro) Producţia + modificări în estimare. Modificarea
netă a estimării cu privire la toate categoriile de
păsări.
SE240 Ouă RON (Euro) Producţia de ouă.
SE245 Lapte de oaie şi de RON (Euro) Producţia de lapte.
capră
SE251 Alte animale şi RON (Euro) Carne de cabaline şi alte animale (inclusiv
produse animaliere modificări ale estimării), lână, alte produse
animaliere (gunoi de grajd, etc.), încasări pentru

15
animale deţinute pe baza contract şi lapte.
Modificarea netă în evaluare cu privire la stupi,
iepuri şi alte animale; modificare în estimare
ajustată în funcţie de cabaline.
SE256 Alte producţii RON (Euro) Terenul închiriat pregătit pentru semănat, încasări
din închirieri ocazionale ale suprafeţelor furajere,
produse forestiere, contract de muncă pentru alţii,
închirierea echipamentului, dobândă pe necesarul
de bunuri lichide pentru desfăşurarea activităţii în
exploataţia agricolă, încasări din turism, încasări
din anii contabili anteriori, alte produse şi încasări.
SE700 Total venituri RON (Euro) Valoarea producției totale provenind din alte
pentru alte activități aducătoare de venituri, direct legate de
activități exploatația agricolă (procesarea produselor
agricole, agroturism, silvicultură etc.)
SE260 Consumul la RON (Euro) Valoarea produselor agricole (culturi vegetale şi
exploatație animale) consumate de familia proprietarului. Se
ţine seama de valoarea producţiei agricole.
SE265 Produse utilizate RON (Euro) Valoarea produselor vegetale produse şi folosite în
în exploataţie exploataţie pentru a obţine alte produse agricole
finale. Produsele respective sunt în principal
produse vegetale folosite drept hrană pentru
animalele din gospodărie, şi seminţe şi răsaduri
produse şi folosite în exploataţie. Aceste produse
sunt luate în considerare în producţia agricolă
totală. Costurile privind hrana şi seminţele
reprezintă cea mai mare parte din total.

Costuri Tabel H Tabel 5


Simbol Variabila U.M Descriere
SE270 Total inputuri RON Costuri specifice + costuri generale + depreciere +
(Euro) factori externi. Costurile legate de activitatea agricolă
a proprietarului şi privind producţia anului contabil.
Sunt incluse şi valorile reprezentând producţiile fermei
(Consumul gospodăriei) = seminţe şi răsaduri şi hrana
pentru animale erbivore şi granivore, dar nu gunoi de
grajd. Când se calculează rezultatele standard RICA,
impozitele exploataţiei şi alte cotizaţii nu sunt incluse
în totalul pentru costuri dar sunt luate în considerare
în contul “Subvenţii şi taxe” la operaţii curente şi non-
curente. Taxele personale ale proprietarului nu sunt
înregistrate în conturile RICA.
SE275 Consumul RON Costuri specifice totale (inclusiv producţiile
intermediar total (Euro) exploataţiei) şi cheltuieli generale pentru producţia
din anul contabil. Costuri specifice + cheltuieli
generale.
SE281 Total costuri RON Producţii vegetale specifice (seminţe şi răsaduri,
specifice (Euro) fertilizatori, produse de protecţie a culturii, alte
costuri specifice culturii), producţii animale specifice
(hrană pentru animale erbivore şi granivore, alte
costuri specifice pentru animale) şi costuri forestiere
specifice.

16
SE285 Seminţe şi RON Specifice culturilor agricole şi horticole. Plantaţiile noi
răsaduri (Euro) de culturi permanente şi păduri sunt considerate
investiţii.
SE290 Seminţe şi RON Seminţe şi răsaduri produse şi utilizate în exploataţie.
răsaduri produse (Euro)
şi utilizate în
exploataţie
SE295 Fertilizatori RON Fertilizatori cumpăraţi şi amelioratori de sol (cu
(Euro) excepţia celor folosiţi pentru păduri).
SE300 Produse pentru RON Produse pentru protecția culturilor, capcane şi
protecția (Euro) momeli, sperietori de ciori, protecţie contra
plantelor îngheţului, etc. (cu excepţia celor folosiţi pentru
păduri).
SE305 Alte costuri RON Inclusiv analiza solului, achiziţionarea culturilor
specifice pentru (Euro) permanente, închirierea terenului agricol pentru o
culturi perioadă de mai puţin de un an, achiziţionarea
produselor vegetale, costuri incluse în pregătirea
pieţei, stocare, marketing culturi, etc.
SE310 Furaje pentru RON Hrană concentrată pentru animale (inclusiv săruri
animalele (Euro) minerale şi conservanţi), nutreţ sălbatic, cheltuieli
erbivore pentru folosirea comună a terenului pentru păscut,
cheltuieli pentru închirierea pășunilor care nu sunt
incluse în SAU pentru cabaline, bovine, ovine şi
caprine.
SE315 Furaje produse în RON Furajele produse în fermă, (inclusiv lapte, altul decât
fermă pentru (Euro) pentru alăptat viței) folosite drept hrană pentru
erbivore animale erbivore, pentru stocare și pentru pășunat.
SE320 Furaje pentru RON Hrană pentru porci şi păsări.
porcine şi pasări (Euro)
de curte
SE325 Furaje produse în RON Furajele produse în fermă (inclusiv laptele, altul decât
ferma pentru (Euro) cel pentru alăptat) folosit drept hrană pentru animale
porcine şi păsări pentru granivore.
de curte
SE750 Total costuri RON Toate costurile specifice pentru alte activități
specifice pentru (Euro) aducătoare de venituri în cadrul fermei, inclusiv cele
alte activități de procesarea produselor vegetale sau animaliere,
aducătoare de precum și cele pentru alte activități.
venituri
SE330 Alte costuri RON Taxele veterinare şi costurile de reproducere, teste de
specifice (Euro) lapte, achiziţionări ocazionale de produse animaliere
sectorului (lapte, etc.), costuri pentru pregătirea mărfii,
animalier depozitare, marketing produse animale etc.
SE336 Total cheltuieli RON Costurile legate de activitatea de producţie dar nu de
agricole (Euro) linii specifice de producţie.
SE340 Costuri curente RON Costuri pentru întreţinerea curentă a echipamentelor
cu (Euro) (şi achiziţionarea unor echipamente mici), cheltuieli
echipamentele cu automobilul, întreţinerea curentă a clădirilor şi
îmbunătăţirilor funciare, asigurarea construcţiilor.
Reparaţiile majore sunt considerate drept investiţii.
SE345 Energie RON Carburanţi şi lubrifianţi pentru motor, electricitate,
(Euro) combustibili pentru încălzire.

17
SE350 Contracte de RON Costuri legate de activitatea de contractare a forței de
muncă (Euro) muncă servicii prestate de terți şi închirierea
maşinilor.
SE356 Alte cheltuieli RON Apă, asigurare (cu excepţia clădirilor şi accidentelor la
directe (Euro) locul de muncă) şi alte cheltuieli generale ale
exploataţiei (plata contabililor, factura de telefon,
etc.).
SE360 Amortizare RON Deprecierea bunurilor de capital estimată la valoarea
(Euro) de înlocuire. Înregistrarea în contabilitate a
amortizarii bunurilor pe parcursul anului contabil. Se
determină pe baza valorii de înlocuire. Cuprinde:
plantaţii de culturi permanente, clădirile exploataţiei,
îmbunătăţiri funciare, maşini, echipamente şi plantaţii
forestiere. Nu există amortizare pentru teren și capital
circulant.
SE365 Total factori de RON Plăţi (forţă de muncă, teren şi capital) care nu aparţin
producţie externi (Euro) proprietarului. Acestea sunt: salarii, chirii şi dobânzi
plătite.
SE370 Salarii plătite RON Salarii şi asigurări sociale pentru salariaţi. Nu se trec
(Euro) sumele plătite la muncitori neangajați.
SE375 Arenda plătită RON Arenda plătită pentru terenul agricol și pentru
(Euro) închirieri clădiri.

Subvenţii Tabel M Tabel 6


Simbol Variabila U.M Descriere
SE605 Total subvenţii - RON Subvenţii pe operaţii curente legate de producţie
excluse cele (Euro) (nu investiţii). Plăţile pentru cesionarea
pentru investiţii activităţilor agricole nu sunt incluse. Înregistrarea
în contabilitate se face pe baza valorii de drept şi
nu pe plata propriu-zisă, în scopul de a obţine
rezultate coerente (producţia/ costuri/ subvenţii)
pentru un an contabil dat.
SE610 Total subvenţii RON Toate subvenţiile agricole pentru culturi, inclusiv
pentru culturi (Euro) plăţile compensatorii/ plăţile funciare şi prime
pentru terenurile scoase din circuitul agricol.
SE615 Total subvenţii RON Toate subvenţiile agricole pe animale şi produse de
pentru animale (Euro) origine animală.
SE616 Subvenţii pentru RON Pe lângă prima pe produse lactate, include orice
vacile de lapte (Euro) alte subvenţii pe produse lactate. Orice taxă
suplimentară pe lapte va fi dedusă.
SE617 Subvenţii pentru RON Toate subvenţiile agricole primite pentru bovine,
alte vaci (Euro) altele decât vacile pentru lapte, de exemplu
primele pentru viţei, prime pentru tăurași, etc.
SE618 Subvenţii pentru RON Pe lângă primele pentru ovine şi caprine, cuprinde
caprine şi ovine (Euro) orice subvenţii pe produse lactate ovine/caprine.
SE619 Subvenţii pentru RON Toate celelalte subvenţii agricole pentru animale
alte animale (Euro) sau produse de origine animală. Include, în mod
excepţional, sumele pentru oricare din categoriile
anterioare - lapte, vită/mânzat, oi /capre - dacă
astfel de sume nu pot fi introduse la acele categorii
din lipsă de informaţii detaliate.
SE621 Subvenţii pentru RON Dacă există detalii în contabilitatea exploataţiei.
mediu (Euro)

18
SE622 Subvenţii pentru RON Dacă există detalii în contabilitatea exploataţiei.
zonele (Euro)
defavorizate
SE624 Total plăţi pentru RON Sprijin pentru a ajuta agricultorii să se adapteze la
dezvoltarea rurală (Euro) standarde, pentru a folosi serviciile de consultanţă
agricolă, pentru a îmbunătăţi calitatea produselor
agricole, instruire, împădurire şi stabilitate
ecologică.
SE625 Subvenţii pentru RON Toate subvenţiile agricole pentru consumul
consumul (Euro) intermediar. Subvenţiile pe salarii, chirie şi
intermediar dobândă trebuie excluse.
SE630 Plăţi decuplate RON Plata unică pe suprafaţă şi schema plăţii unice pe
(Euro) suprafaţă. Se includ și alte ajutoare suplimentare.
SE632 Plăți unice pe RON Schemă numai pentru Statele Membre noi.
suprafață (Euro)
SE699 Alte subvenții RON Alte subvenții primite, incluzând granturi si
(Euro) subvenții pentru dezastre sau subvenții acordate in
mod extraordinar (compensații agro-monetare)

Balanţa subvenţiilor şi taxelor Tabel 7


Simbol Variabila U.M Descriere
SE600 Balanţa curentă RON Subvenţii şi taxe care reies din activitatea de
dintre subvenţii şi (Euro) producţie curentă din anul contabil. Balanţă
impozite subvenţii şi taxe pe operaţiile curente = subvenţii
agricole + balanţă TVA pe operaţii curente - taxe
agricole.
SE605 Total subvenţii - RON Subvenţii pe operaţii curente legate de producţie
excluse cele (Euro) (nu investiţii). Plăţile pentru cesionarea
pentru investiţii activităţilor agricole nu sunt incluse. Înregistrarea
în contabilitate se face pe baza valorii de drept şi
nu pe plata propriu-zisă, în scopul de a obţine
rezultate coerente (producţia/ costuri/ subvenţii)
pentru un an contabil dat.
SE390 Impozite RON Taxe agricole şi alte cotizaţii (fără TVA şi taxele
(Euro) personale ale proprietarului), taxe și alte impozite
pe teren şi clădiri. Subvenţiile pe taxe sunt deduse.
SE405 Balanţa dintre RON Subvenţii şi taxe care nu provin din activitatea de
subvenţii şi (Euro) producţie curentă din anul contabil = subvenţii pe
impozite pe investiţii + prime pentru cesionarea produselor
investiţii lactate - TVA plătit pe investiţii.
SE406 Subvenţii pentru RON Dacă există detalii în contabilitatea exploataţiei.
investiţii (Euro)

Venit pe exploataţia agricolă Tabel 8


Simbol Variabila U.M Descriere
SE131 Producţia totală RON Producţia totală de plante şi produse vegetale,
(Euro) animale şi produse de origine animală şi de alte
producţii.
SE275 Consumul RON Costuri specifice totale (inclusiv producţii efectuate
intermediar total (Euro) pe exploataţie) şi cheltuieli generale ale producţiei
din anul contabil.
SE600 Balanţa curentă RON Subvenţii şi taxe din activitatea de producţie
dintre subvenţii şi (Euro) curentă în anul contabil. Balanţa de subvenţii şi
impozite taxe pe operaţii curente = subvenţii agricole +
balanţă TVA pe operaţii curente - taxe agricole.

19
SE410 Venitul Brut pe RON Producţie - consumul intermediar + balanţă
Exploataţie (Euro) subvenţii şi taxe ale exploataţiei.
SE360 Amortizare RON Deprecierea bunurilor estimate la valoarea de
(Euro) înlocuire. Înregistrarea din conturile de depreciere
a bunurilor în timpul anului contabil. Este stabilită
pe baza valorii de înlocuire. Se aplică plantaţiilor de
culturi permanente, clădirilor exploataţiei şi
echipamentelor fixe, îmbunătăţirilor funciare,
maşinilor şi echipamentelor şi plantaţiilor
forestiere.
SE365 Plata factorilor de RON Plăţi (forţa de muncă, teren şi capital) care nu
producţie externi (Euro) aparţin proprietarului. Acestea sunt: salarii, chirie
şi dobânda plătită.
SE405 Balanţa dintre RON Subvenţii şi taxe care nu provin din activitatea de
Subvenţii şi (Euro) producţie curentă din anul contabil = subvenţii pe
impozite pe investiţii + prime pentru cesionarea produselor
investiţii lactate - TVA plătit pe investiţii.
SE420 Venitul Net pe RON Plata unor factori ficşi de producţie familială (lucru,
exploataţie (Euro) teren şi capital) şi plata riscurilor antreprenorului
familială (pierdere/profit) în anul contabil.

Venitul pe persoană Tabel 9


Variabila U.M Descriere
Simbol
SE425 Valoare netă RON Valoare Netă Adăugată pe Fermă exprimată
adăugată pe (Euro)/AWU pe unitate de lucru anuală.
exploataţie / AWU
SE430 Venit pe RON Venit pe exploataţie familială exprimat în
exploataţie (Euro)/FWU unităţi de muncă familială.
familială / FWU

Balanţa Tabel 10
Simbol Variabila U.M Descriere
SE436 Total active RON Se iau în calcul numai activele în proprietate.
(Euro) Indicatorii de capital se bazează pe valoarea
diferitelor active la inventarul de închidere.
SE441 Total active fixe RON Teren agricol, clădiri ale exploataţiei şi capital
(Euro) forestier, maşini şi echipamente, animale de
prăsilă.
SE446 Terenuri, culturi RON Teren agricol, culturi permanente, îmbunătăţiri
permanente şi (Euro) funciare, cote şi alte drepturi prescrise (inclusiv
cote costuri de achiziţie) şi fond forestier.
SE450 Clădiri RON Clădiri şi echipamente fixe care aparţin
(Euro) proprietarului.
SE455 Echipamente RON Maşini, tractoare, camioane, echipament de irigare
(Euro) (cu excepţia celor cu valoare mică sau folosite
numai în timpul unui an).
SE460 Animale de RON Valoarea la inventarul de închidere a junincilor de
reproducție (Euro) reproducţie, vacilor de lapte, altor vaci, caprelor de
prăsilă, oilor, scroafelor de prăsilă.
SE465 Total active RON Animale nereproducătoare + capital circulant
curente (Euro) (Stocuri de produse agricole + alt capital circulant).
SE470 Animale RON Valoarea la inventarul de închidere pentru toate
nereproducătoare (Euro) animalele cu excepţia animalelor de reproducţie.

20
SE475 Stocul de produse RON Valoarea inventarului de închidere pentru toate
agricole (Euro) produsele vegetale şi animale (cu excepţia
plantaţiilor tinere).
SE480 Alte active RON Avans pentru culturi, exploataţii agricole ale
circulante (Euro) acţiunilor agricole, datorii pe termen scurt, sold în
numerar sau la bancă (bunuri necesare pentru
desfăşurarea activităţii exploataţiei).
SE485 Total obligații RON Valoarea inventarului de închidere al totalului de
(Euro) împrumuturi (pe termen lung, mediu sau scurt)
neachitate.
SE490 Împrumuturi pe RON Împrumuturi contractate pe o perioadă mai mare de
termen scurt şi (Euro) un an.
lung
SE495 Împrumuturi pe RON Împrumuturi contractate pe mai puţin de un an şi
termen scurt (Euro) plăţi neefectuate.
SE501 Valoarea netă RON total active - obligaţii.
(Euro)

Indicatori financiari Tabel 11


Simbol Variabila U.M Descriere
SE506 Variaţia valorii RON [(total active- obligaţii) la inventarul de închidere]
nete (Euro) - [(total active - obligaţii) la inventarul de
deschidere].

SE510 Media capitalului RON valoare medie ( = [deschidere + închidere] / 2) a


exploataţiilor (Euro) capitalului de lucru = animale + culturi permanente
+ îmbunătăţiri funciare + clădiri + maşini şi
echipamente + capital circulant. Nu este inclusă
valoarea cotelor şi alte drepturi prescrise.

SE516 Investiţii brute RON achiziţii - vânzări active fixe.


active fixe (Euro)
SE521 Investiţii nete RON investiţie brută - amortizare.
active fixe (Euro)
SE526 Fluxul de capital RON Capacitatea exploataţiei de a economisi şi de auto-
(1) (Euro) finanţare= încasări - cheltuieli în anul contabil
respectiv, fără a ţine cont de operaţiile pe capital
şi pe datorii şi împrumuturi.
SE530 Fluxul de capital RON Capacitatea exploataţiei de a economisi şi de auto-
(2) (Euro) finanţare = încasări - cheltuieli pentru anul
contabil= încasări nete ale activităţii agricole şi alte
încasări + balanţă subvenţii & taxe agricole +
balanţă subvenţii & taxe pe investiţii + balanţă
operaţii pe capital + balanţă operaţii debite şi
împrumuturi = vânzări de produse + alte încasări +
vânzări de animale – toate costurile plătite –
achiziţii de animale + subvenţii agricole – taxe
agricole + balanţă TVA + subvenţii pentru investiţii
– taxe pe investiţii + vânzări de capital – investiţii +
inventar de închidere a datoriilor – inventar de
deschidere a debitelor.

21
2.8 Rezultate standard – RICA România pentru anul contabil 2016

(1) Rezultate standard calculate în funcție de dimensiunea economică - anul 2016

SYS02 SYS03 SYS04 SE010 SE011

Dimensiunea Unităţi ale Unităţi de


Exploataţii Eşantionul
Anul economică Rata de forţei de muncă ale
agricole de
Euro schimb muncă anuale forţei de
reprezentate exploataţii
UDE totale muncă
Nr. agricole
AWU (UMA) ore
2 000 <
950660 1000 - <2000 4.4537 0.95 2375.07
8 000 Euro

8 000
147860 1000 - <2000 4.4537 1.25 3116.92
< 25 000 Euro

25 000
18790 500 - <1000 4.4537 1.67 4175.07
2016 < 50 000 Euro
50 000
< 100 000 7830 500 - <1000 4.4537 2.24 5602.34
Euro
100 000 <
7090 500 - <1000 4.4537 4.65 11624.13
500 000 Euro
>= 500 000
1510 200 - <500 4.4537 20.69 51731.87
Euro

SE015 SE016 SE020 SE021 SE025 SE030


Unităţi Forţa de Unităţi de Forţa de SAU- SAU
ale fortei muncă muncă ale muncă Suprafaţa arendată
Dimensiunea de muncă neplătita forţei de plătita agricolă ha
Anul Economică familiale ore muncă ore totală
Euro neplătite plătite utilizată
FWU cash sau ha
(UMF) in natura
AWU
(UMA)
2 000 <
0.93 2330.93 0.02 44.13 3.45 0.69
8 000 Euro
8 000 <
1.16 2902.21 0.09 214.71 10.07 4.81
25 000 Euro
25 000 <
1.25 3128.6 0.42 1046.47 35.28 24.94
2016 50 000 Euro
50 000 <
1.02 2542.48 1.22 3059.87 96.3 74.45
100 000 Euro
100 000 <
0.73 1826.44 3.92 9797.69 335.89 282.27
500 000 Euro
>= 500 000
0.53 1329.34 20.16 50402.52 1359.17 1137.74
Euro

22
SE035 SE041 SE046 SE050 SE054
Dimensiunea Alte
Anul Economică Legume Culturi
Cereale culturi Podgorii
Euro şi flori permanente
ha de câmp ha
ha ha
ha

2 000 <
1.52 0.23 0.03 0.04 0.06
8 000 Euro
8 000 <
3.81 0.95 0.12 0.06 0.16
25 000 Euro

25 000 <
14.76 5.08 0.33 0.23 0.26
2016 50 000 Euro

50 000 <
46.18 19.05 0.42 0.43 0.78
100 000 Euro

100 000 <


193.51 102.82 0.69 1.52 1.95
500 000 Euro
>= 500 000
844.85 440.35 2.85 13.22 2.87
Euro

SE055 SE065 SE071


Dimensiunea
Anul Economică Alte culturi
Livezi Culturi furajere
Euro permanente
ha ha
ha

2 000 <
0.06 0 1.57
8 000 Euro

8 000 <
0.16 0 4.99
25 000 Euro
25 000 <
2016 0.22 0.05 14.63
50 000 Euro
50 000 <
0.57 0.21 29.52
100 000 Euro
100 000 <
1.71 0.24 35.4
500 000 Euro
>= 500 000
2.45 0.42 55.21
Euro

23
SE080 SE090 SE095 SE100 SE105
Dimensiunea Unităţile
Anul Economică Alte Ovine si
totale de Porcine Pasari
Euro bovine caprine
animale vii UVM UVM
UVM UVM
UVM

2 000 <
2.76 0.36 0.93 0.2 0.14
8 000 Euro

8 000 <
9.32 1.22 4.47 0.5 0.15
25 000 Euro

2016 25 000 <


22.51 2.7 13.16 0.58 0.21
50 000 Euro

50 000 <
26.79 3.74 13.67 0.41 0.88
100 000 Euro
100 000 <
30.27 4.91 12.35 0.92 1.84
500 000 Euro
>= 500 000
420.12 21.34 5.84 205.22 150.5
Euro

SE110 SE115 SE120 SE125 SE131

Dimensiunea Densitatea
Productia Productia Productia
Anul Economică erbivorelor pe Producţia
medie de medie de medie de
Euro hectarul de totală
grau porumb lapte
SAU furajer Euro
kg/ha kg/ha kg/vaca
UVM/ha furaj

2 000 <
4048 5170 1.32 3176.86 5332
8 000 Euro
8 000 <
4299 5664 1.60 3310.23 15817
25 000 Euro
25 000 <
4334 5497 1.60 3392.26 42784
2016 50 000 Euro

50 000 <
4435 5808 1.06 3384.16 88066
100 000 Euro
100 000 <
4841 5931 1.46 3539.32 278290
500 000 Euro
>= 500 000
5282 6462 1.39 3525.79 1648204
Euro

24
SE135 SE140 SE145 SE150 SE155

Dimensiunea Valoarea
Cereale
Anul Economică totală a Sfecla de
Cereale proteaginoase Cartofi
Euro producţiei zahăr
Euro fara soia Euro
vegetale Euro
Euro
Euro

2 000 <
2470 995 8 122 1
8 000 Euro

8 000 <
7119 2502 52 304 23
25 000 Euro

25 000 <
23419 9269 129 650 94
2016 50 000 Euro
50 000 <
65325 29893 409 1007 308
100 000 Euro
100 000 <
251118 130667 2427 4263 4216
500 000 Euro
>= 500 000
1136121 646351 7581 8045 36436
Euro

SE160 SE165 SE170 SE175 SE185 SE195


Dimensiunea Culturi Legume şi Vin şi Culturi
Anul Oleaginoase Fructe
Economică industriale flori struguri furajere
Euro Euro Euro
Euro Euro Euro Euro

2 000 <
116 1 174 147 105 796
8 000 Euro

8 000 <
515 2 804 439 163 2311
25 000 Euro

25 000 <
2016 3159 6 2241 689 563 6500
50 000 Euro

50 000 <
12539 62 4283 3233 1245 12258
100 000 Euro

100 000 <


76608 460 5758 6779 4922 14664
500 000 Euro
>= 500 000
327329 90 9534 9124 59844 30334
Euro

25
SE200 SE206 SE211 SE216 SE220 SE225

Producţia Carnea
Dimensiunea Alte totală Variaţia Lapte şi de
Anul Economică Carne
producţii animalieră inventarului produse vacă şi
Euro de porc
vegetale şi produse de animale lactate de
Euro
Euro animaliere Euro Euro viţel
Euro Euro

2 000 <
7 2860 65 1166 237 119
8 000 Euro
8 000 <
4 8689 58 3330 700 283
25 000 Euro
25 000 <
119 19361 708 5945 2177 366
2016 50 000 Euro
50 000 <
86 22456 909 8279 2142 246
100 000 Euro
100 000 <
354 27021 -1113 10530 3084 1018
500 000 Euro
>= 500 000
1453 506195 10425 39027 10198 215510
Euro

SE230 SE235 SE240 SE245 SE251 SE256

Dimensiunea Alte
Carne Lapte de
Anul Economică Carne animale şi Alte
caprine şi Ouă oaie şi de
Euro de pui produse venituri
ovine Euro capră
Euro animaliere Euro
Euro Euro
Euro
2 000 <
333 24 144 347 491 1
8 000 Euro

8 000
1660 33 134 1958 591 9
< 25 000 Euro

25 000 <
4984 124 206 5448 112 4
2016 50 000 Euro

50 000 <
4999 228 134 6278 149 286
100 000 Euro

100 000 <


3726 1287 1565 5717 95 150
500 000 Euro
>= 500 000
1777 136444 100825 2395 18 5889
Euro

26
Consumuri/exploatație

SE260 SE265 SE270 SE275 SE281 SE285

Dimensiunea Consumul Produse


Total
Total Total Seminţe
Anul pe utilizate in consum costuri şi
Economică inputuri
Euro gospodărie exploataţie intermediar specifice răsaduri
Euro
Euro Euro Euro Euro Euro
2 000 <
435 814 4191 3101 1965 220
8 000 Euro
8 000 <
515 2623 10556 8128 5798 620
25 000 Euro

25 000 <
426 6289 29652 22205 16240 2326
50 000 Euro
2016
50 000 <
327 9565 63024 43177 29969 6424
100 000 Euro

100 000 <


194 9166 222252 141394 94273 28205
500 000 Euro

>= 500 000


73 58753 1218396 803880 606674 114681
Euro

SE290 SE295 SE300 SE305 SE310 SE315

Furaje
Seminţe şi
Dimensiunea Produse Alte pentru
răsaduri Furaje
Anul Economică de costuri erbivore
produse şi Fertilizatori pentru
Euro protectia specifice produse
utilizate în Euro erbivore
plantelor culturilor in
exploataţie Euro
Euro Euro ferma
Euro
Euro

2 000 <
11 263 135 52 911 471
8 000 Euro

8 000 <
17 799 399 108 3147 1608
25 000 Euro

25 000 <
39 2886 1364 319 8080 4364
2016 50 000 Euro

50 000 <
120 8080 4021 740 9212 6341
100 000 Euro

100 000 <


985 34236 18276 1917 8837 6214
500 000 Euro
>= 500 000
4917 137980 85894 6609 17418 13001
Euro

27
SE320 SE325 SE330 SE336 SE340

Furaje Alte
Dimensiunea Furaje Alte costuri Costuri
produse in chestuieli
Anul Economică pentru specifice curente
ferma pentru specifice
Euro porcine şi sectorului masini şi
porcine şi fermei
pasari animalier cladiri
păsări Total
Euro Euro Euro
Euro Euro

2 000 <
178 108 152 1136 211
8 000 Euro

8 000 <
277 172 289 2330 499
25 000 Euro
25 000 <
2016 343 140 501 5965 1125
50 000 Euro
50 000 <
316 88 495 13209 2508
100 000 Euro
100 000 <
1973 109 646 47121 8003
500 000 Euro
>= 500 000
236496 33798 7093 197206 37397
Euro

SE345 SE350 SE356 SE360 SE365 SE370

Costuri cu Plata
Dimensiunea Energie
inchirierea Alte factorilor
Anul Economică electrica, Salarii
de masini cheltuieli Amortizare de
Euro carburanti, plătite
si directe Euro producţie
lubrefianti Euro
contractori Euro externi
Euro
Euro Euro

2 000 <
507 346 73 963 127 71
8 000 Euro

8 000 <
997 709 125 1615 814 390
25 000 Euro

25 000 <
2502 2048 290 3073 4375 2094
2016 50 000 Euro
50 000 <
6468 3715 518 6445 13401 6277
100 000 Euro
100 000 <
26862 9883 2373 26513 54344 21240
500 000 Euro
>= 500 000
121804 25857 12148 136705 277811 126952
Euro

28
SE375 SE380 SE390 SE405 SE406

Dimensiunea Balanţa dintre


Subvenţii
Anul Economică Arenda Dobânda subvenţii şi
Impozite pentru
Euro plătită plătită impozite pe
Euro investiţii
Euro Euro investiţii
Euro
Euro

2 000 <
55 1 89 11 11
8 000 Euro
8 000 <
415 9 219 37 36
25 000 Euro
25 000 <
2168 112 688 205 205
2016 50 000 Euro
50 000 <
6845 279 1402 213 213
100 000 Euro
100 000 <
29314 3789 5972 1403 1403
500 000 Euro
>= 500 000
132445 18414 22987 7747 7281
Euro

SE410 SE415 SE420 SE425


Venitul Valoare netă
Dimensiunea Valoare netă Venitul net pe
Anul agricol brut adăugată pe
Economică adăugată pe exploataţie
pe exploataţie/
Euro exploataţie familială
Exploataţie AWU -
Euro/AWU Euro
Euro Euro/AWU

2 000 <
3042 2079 1964 2188.64
8 000 Euro

8 000 <
10673 9059 8282 7266.51
25 000 Euro

25 000 <
31259 28186 24016 16873.46
2016 50 000 Euro

50 000 <
65732 59287 46098 26455.66
100 000 Euro

100 000 <


196706 170193 117252 36628.65
500 000 Euro
>= 500 000
1100994 964289 694225 46597.62
Euro

29
SE430 SE436 SE441 SE446 SE450 SE455

Dimensiunea Venit pe Terenuri,


Total Masini,
Anul Economică exploataţie Total culturi
active Clădiri tractoare,
Euro familială active permanente
fixe Euro echipamente
/FWU Euro şi cote
Euro Euro
Euro/FWU Euro
2 000 <
2106.18 25139 21624 6350 11911 2290
8 000 Euro
8 000 <
7123.36 43100 36602 11912 15044 5756
25 000 Euro
25 000 <
18751.6 84295 68263 22979 18258 16801
2016 50 000 Euro
50 000 <
40143.67 155332 123614 42532 26074 42581
100 000 Euro
100 000 <
112260.22 561112 405945 122568 77042 192567
500 000 Euro
>= 500 000
810601.71 3428200 2260584 753641 439441 990986
Euro

SE460 SE465 SE470 SE475 SE480 SE485


Stocuri
Dimensiunea de
Total Alte
Anul Economică Animale de Animale produse Total
active active
Euro reproducere nereproducătoare agricole datorii
curente circulante
Euro Euro si Euro
Euro Euro
animale
Euro
2 000 <
1072 3515 932 322 2261 9
8 000 Euro

8 000 <
3883 6498 1591 724 4184 148
25 000 Euro

25 000 <
2016 10202 16032 1631 1569 12833 2006
50 000 Euro

50 000 <
12375 31718 2284 2892 26541 6309
100 000 Euro
100 000 <
12708 155167 2849 10130 142188 53521
500 000 Euro
>= 500 000
50617 1167616 115221 71146 981249 553056
Euro

30
SE490 SE495 SE501 SE506 SE510 SE516
Investiţii
Dimensiunea Împrumuturi Împrumuturi Venit
Variaţia Media
brute
Anul pe termen pe termen venitului capitalului
Economică net active
Euro scurt şi lung scurt net fermei
Euro fixe
Euro Euro Euro Euro
Euro
2 000 <
4 5 25130 -625 19651 172
8 000 Euro

8 000 <
94 54 42952 -488 32729 470
25 000 Euro

25 000 <
1208 798 82289 -1666 63803 2767
2016 50 000 Euro

50 000 <
4479 1830 149023 3809 115487 6023
100 000 Euro

100 000 <


32694 20827 507591 35072 440679 40348
500 000 Euro
>= 500 000
283851 269205 2875143 74084 2822032 261199
Euro

SE521 SE526 SE530 SE600 SE605 SE610


Balanţa Total
Dimensiunea Investiţii Fluxul Fluxul Total
curentă subvenţii -
Anul Economică nete de de subvenţii
dintre excluse
Euro active capital capital pentru
subvenţii şi cele pentru
fixe (1) (2) culturi
impozite investiţii
Euro Euro Euro Euro
Euro Euro

2 000 <
-790 2182 2098 811 900 1
8 000 Euro

8 000 <
-1145 8491 8089 2984 3198 6
25 000 Euro
25 000 <
2016 -306 24065 23172 10679 11367 37
50 000 Euro

50 000 <
-422 47958 44811 20844 22245 179
100 000 Euro

100 000 <


13835 145153 100134 59811 65782 1258
500 000 Euro
>= 500 000
124494 852387 726630 256669 279168 5636
Euro

31
SE613 SE615 SE616 SE617 SE618 SE619

Dimensiunea Subvenţii Total Subvenţii Subvenţii Subvenţii


Subvenţii
Anul economică pentru subvenţii pentru pentru pentru
pentru
Euro alte pentru vaci de caprine si alte
alte vaci
culturi animale lapte ovine animale
Euro
Euro Euro Euro Euro Euro

2 000
1 325 152 107 66 1
< 8 000 Euro

8 000 <
6 1262 499 280 467 15
25 000 Euro
25 000 <
37 4624 2603 512 1508 0
2016 50 000 Euro
50 000 <
179 4609 2263 820 1526 0
100 000 Euro
100 000 <
1258 6970 4743 1056 1172 0
500 000 Euro
>= 500 000
5636 22158 13322 3705 539 4591
Euro

SE621 SE622 SE624 SE625

Dimensiunea Total plăţi Subvenţii


Subvenţii
Anul economică Subvenţii pentru pentru
pentru zonele
Euro pentru mediu dezvoltarea consumul
defavorizate
Euro rurală intermediar
Euro
Euro Euro

2 000 <
1 31 32 0
8 000 Euro
8 000 <
3 90 112 5
25 000 Euro
25 000 <
74 306 381 81
2016 50 000 Euro
50 000 <
172 955 1127 593
100 000 Euro
100 000 <
647 1365 2012 3567
500 000 Euro
>= 500 000
16424 5588 22012 20043
Euro

32
SE630 SE632 SE699 SE700 SE750
Dimensiunea Total venituri Total costuri
Anul economică Plăţi Alte
SAPS pentru alte specifice pentru
Euro decuplate subvenții
Euro activități alte activități
Euro Euro
Euro Euro
2 000< 8 000
536 311 5 218 54
Euro

8 000
1778 956 35 820 159
< 25 000 Euro

25 000 <
6155 3375 89 1745 422
50 000 Euro
2016
50 000 <
15549 9285 187 3016 680
100 000 Euro

100 000 <


51551 32521 424 1703 183
500 000 Euro

>= 500 000


205416 133275 3904 7196 503
Euro

(2) Rezultate standard calculate la nivel de regiune statistică RICA - anul 2016

SYS02 SYS03 SYS04 SE010 SE011


Unităţi ale
Unităţi de
Exploataţii forţei de
Anul Regiunea Eşantionul de muncă ale
agricole Rata de muncă
exploataţii forţei de
reprezentate schimb anuale
agricole muncă
Nr. totale
ore
AWU (UMA)
(0840)
244500 500 - <1000 4.4537 0.96 2411.5
Nord-Est
(0841)
138610 1000 - <2000 4.4537 1.05 2619.65
Sud-Est
(0842)
186730 500 - <1000 4.4537 1.05 2633.65
Sud-Muntenia
(0843)
Sud-Vest- 180720 500 - <1000 4.4537 1.07 2680.79
2016
Oltenia
(0844) Vest 83740 500 - <1000 4.4537 1.12 2809.52
(0845)
176300 500 - <1000 4.4537 1.11 2776.88
Nord-Vest
(0846)
121070 500 - <1000 4.4537 1.14 2851.82
Centru
(0847)
Bucuresti- 2080 40 - <100 4.4537 0.51 1273.62
Ilfov

33
SE015 SE016 SE020 SE021 SE025 SE030
Unităţi Unităţi de
ale muncă ale SAU-
Forţa
fortei de Forţa de forţei de Suprafaţa
Anul Regiunea de SAU
muncă muncă muncă agricolă
muncă arendată
familiale neplătita plătite cash totală
plătita ha
neplătite ore sau in utilizată
ore
FWU natura ha
(UMF) AWU (UMA)
(0840)
0.92 2295.21 0.05 116.29 7.13 4.37
Nord-Est
(0841)
0.88 2202.5 0.17 417.16 14.25 10.1
Sud-Est
(0842)
0.95 2370.38 0.11 263.26 10.81 7.92
Sud-Muntenia
(0843)
2016 Sud-Vest- 1.06 2646.48 0.01 34.31 5.49 1.94
Oltenia
(0844) Vest 1.02 2541.59 0.11 267.93 15.59 9.11
(0845)
1.02 2543.3 0.09 233.58 7.53 3.08
Nord-Vest
(0846)
0.95 2384.62 0.19 467.2 9.91 4.03
Centru
(0847)
0.28 688.89 0.23 584.73 27.38 21.88
Bucuresti-Ilfov

SE035 SE041 SE046 SE050 SE054


Anul Regiunea Alte culturi Legume Culturi
Cereale Podgorii
de câmp şi flori permanente
ha ha
ha ha ha
(0840)
3.13 1.2 0.03 0.1 0.02
Nord-Est
(0841)
7.77 3.62 0.07 0.2 0.06
Sud-Est
(0842)
6.51 3.1 0.05 0.09 0.16
Sud-Muntenia
(0843)
2016 Sud-Vest- 2.97 1.13 0.09 0.06 0.13
Oltenia
(0844) Vest 8.42 2.13 0.04 0.03 0.11
(0845)
3.31 0.81 0.05 0.03 0.13
Nord-Vest
(0846)
3.11 0.67 0.03 0.04 0.07
Centru
(0847)
16.48 8.81 0.21 0 0.06
Bucuresti-Ilfov

34
SE055 SE065 SE071

Anul Regiunea Alte culturi


Livezi Culturi furajere
permanente
ha ha
ha
(0840)
0.02 0 2.68
Nord-Est
(0841)
0.06 0 2.52
Sud-Est
(0842)
0.14 0.02 0.88
Sud-Muntenia
(0843)
Sud-Vest- 0.13 0 1.11
2016 Oltenia
(0844) Vest 0.1 0.01 4.85
(0845) Nord-
0.13 0 3.19
Vest
(0846)
0.05 0.02 5.99
Centru

(0847)
0.05 0 1.88
Bucuresti-Ilfov

SE080 SE090 SE095 SE100 SE105


Unităţile
Anul Regiunea Ovine si
totale de Alte bovine Porcine Pasari
caprine
animale vii UVM UVM UVM
UVM
UVM
(0840)
4.14 0.77 1.17 0.23 0.25
Nord-Est
(0841)
5.22 0.85 1.64 0.42 0.36
Sud-Est
(0842)
4.68 0.29 1.98 0.82 0.52
Sud-Muntenia
(0843)
2016 Sud-Vest- 3.36 0.24 1.19 0.51 0.31
Oltenia
(0844) Vest 5.48 0.48 2.83 0.44 0.14
(0845)
4.7 0.68 1.84 0.31 0.22
Nord-Vest
(0846)
8.05 0.87 2.73 1.17 0.81
Centru
(0847)
1.07 0.12 0.15 0.14 0.15
Bucuresti-Ilfov

35
SE110 SE115 SE120 SE125 SE131
Densitatea
Productia erbivorelor Productia
Anul Regiunea Productia Producţia
medie de pe hectarul medie de
medie de grau totală
porumb de lapte
kg/ha Euro
kg/ha SAU furajer kg/vaca
UVM/ha furaj
(0840)
4608 5489 1.27 3572.5 8971
Nord-Est
(0841)
5038 4996 1.53 3160.73 14741
Sud-Est
(0842)
4601 4940 3.03 3588.68 14512
Sud-Muntenia
(0843)
Sud-Vest- 3791 4760 1.42 2482.88 8640
2016
Oltenia
(0844) Vest 5489 7549 1.15 3235.91 17778
(0845)
4463 5905 1.42 3357.37 9787
Nord-Vest

(0846) Centru 4416 6452 1.27 3115.85 13086

(0847)
5423 5144 1.23 4013.51 29034
Bucuresti-Ilfov

SE135 SE140 SE145 SE150 SE155


Valoarea
Cereale
Anul Regiunea totală a Sfecla de
Cereale proteaginoase Cartofi
producţiei zahăr
Euro fara soia Euro
vegetale Euro
Euro
Euro
(0840)
5330 2288 5 153 146
Nord-Est
(0841)
10326 5203 155 9 22
Sud-Est
(0842)
8678 3998 87 70 0
Sud-Muntenia
(0843)
2016 Sud-Vest- 4257 1969 45 27 0
Oltenia
(0844) Vest 12394 6859 7 189 149
(0845)
5168 2164 0 324 54
Nord-Vest
(0846)
5975 2193 4 773 266
Centru
(0847)
26302 11421 373 0 0
Bucuresti-Ilfov

36
SE160 SE165 SE170 SE175 SE185 SE195
Anul Regiunea Culturi Legume şi Vin şi Culturi
Oleaginoase Fructe
industriale flori struguri- furajere
Euro Euro
Euro Euro Euro Euro
(0840)
760 2 262 64 394 1249
Nord-Est
(0841)
2906 8 350 171 517 964
Sud-Est
(0842)
2271 14 429 401 290 1090
Sud-Muntenia
(0843)
2016 Sud-Vest- 559 0 484 265 106 802
Oltenia
(0844) Vest 1665 0 311 648 84 2481
(0845)
497 0 405 397 75 1236
Nord-Vest
(0846)
216 5 252 145 64 2031
Centru
(0847)
7148 0 3564 463 10 3305
Bucuresti-Ilfov

SE200 SE206 SE211 SE216 SE220 SE225


Producţia
Carnea
Alte totală Variaţia Lapte şi
Anul Regiunea de vacă Carne
producţii animalieră inventarului produse
şi de de porc
vegetale şi produse de animale lactate
viţel Euro
Euro animaliere Euro Euro
Euro
Euro
(0840)
7 3642 174 1629 468 114
Nord-Est
(0841)
21 4394 49 1701 451 244
Sud-Est
(0842)
29 5823 -37 1853 128 648
Sud-Muntenia
(0843)
2016 Sud-Vest- 0 4338 27 1241 202 767
Oltenia
(0844) Vest 1 5384 -45 1623 230 393
(0845)
14 4617 169 1582 560 256
Nord-Vest
(0846)
23 7100 208 2406 568 806
Centru
(0847)
18 2731 347 405 34 66
Bucuresti-Ilfov

37
SE230 SE235 SE240 SE245 SE251 SE256
Carne Lapte de Alte animale
Anul Regiunea Carne de Alte
caprine Ouă oaie şi de şi produse
pui venituri
şi ovine Euro capră animaliere
Euro Euro
Euro Euro Euro
(0840)
453 140 202 367 269 0
Nord-Est
(0841)
538 25 544 680 211 21
Sud-Est
(0842)
772 381 409 855 777 11
Sud-Muntenia
(0843)
2016 Sud-Vest- 317 394 237 431 750 45
Oltenia
(0844) Vest 814 28 97 1517 682 0
(0845) Nord-
610 58 250 846 455 2
Vest
(0846) Centru 1329 448 236 969 338 11
(0847)
97 12 112 70 1936 1
Bucuresti-Ilfov

SE260 SE265 SE270 SE275 SE281 SE285


Consumul Produse Total Total
Anul Regiunea Total Seminţe şi
pe utilizate in consum costuri
inputuri răsaduri
gospodărie exploataţie intermediar specifice
Euro Euro
Euro Euro Euro Euro
(0840)
707 1185 6577 4987 3436 512
Nord-Est
(0841)
338 1060 11656 8111 5350 1072
Sud-Est
(0842)
Sud- 409 1437 10593 7543 5319 840
Muntenia
(0843)
Sud-Vest- 458 842 6655 4598 3017 410
2016 Oltenia
(0844)
200 1789 12773 8480 5435 1171
Vest
(0845)
400 1387 7284 5222 3540 521
Nord-Vest
(0846)
291 2117 10056 7333 5264 564
Centru
(0847)
Bucuresti- 56 513 18339 10706 7000 2512
Ilfov

38
SE290 SE295 SE300 SE305 SE310 SE315
Seminţe şi Furaje
Produse Alte
răsaduri Furaje pentru
Anul Regiunea de costuri
produse şi Fertilizatori pentru erbivore
protectia specifice
utilizate în Euro erbivore produse
plantelor culturilor
exploataţie Euro in ferma
Euro Euro
Euro Euro
(0840)
31 577 324 66 1564 983
Nord-Est
(0841)
39 1517 755 81 1366 681
Sud-Est
(0842)
Sud- 34 1000 721 67 1464 472
Muntenia
(0843)
Sud-Vest- 23 331 225 154 1040 464
2016
Oltenia
(0844)
6 1576 604 56 1479 970
Vest
(0845)
12 679 301 96 1399 859
Nord-Vest
(0846)
19 685 311 89 1989 1171
Centru
(0847)
Bucuresti- 362 2434 1372 64 214 65
Ilfov

SE320 SE325 SE330 SE336 SE340


Furaje
Furaje Alte costuri Costuri
produse in Alte cheltuieli
Anul Regiunea pentru specifice curente
ferma pentru specifice
porcine sectorului masini şi
porcine şi fermei Total
şi pasari animalier cladiri
păsări Euro
Euro Euro Euro
Euro
(0840)
256 115 133 1551 251
Nord-Est
(0841)
315 87 169 2760 465
Sud-Est
(0842)
Sud- 776 107 238 2225 425
Muntenia
(0843)
Sud-Vest- 499 199 237 1581 226
2016
Oltenia
(0844)
291 117 235 3045 558
Vest
(0845)
294 128 176 1682 412
Nord-Vest
(0846)
1433 449 176 2069 502
Centru
(0847)
Bucuresti- 141 51 225 3705 1035
Ilfov

39
SE345 SE350 SE356 SE360 SE365 SE370
Plata
Energie Costuri cu
Alte factorilor
Anul Regiunea electrica, inchirierea Salarii
cheltuieli Amortizare de
carburanti, de masini si plătite
directe Euro producţie
lubrefianti contractori Euro
Euro externi
Euro Euro
Euro
(0840)
516 724 61 854 737 260
Nord-Est
(0841)
1282 776 237 1598 1947 779
Sud-Est
(0842)
Sud- 1182 507 110 1526 1523 610
Muntenia
(0843)
Sud-Vest- 912 381 61 1771 286 97
2016 Oltenia
(0844)
1643 655 189 2774 1518 507
Vest
(0845)
912 261 98 1220 843 530
Nord-Vest
(0846)
896 506 166 1369 1354 935
Centru
(0847)
Bucuresti- 2515 109 146 4084 3549 1744
Ilfov

SE375 SE380 SE390 SE405 SE406

Balanţa dintre Subvenţii


Anul Regiunea Arenda Dobânda
Impozite subvenţii şi pentru
plătită plătită
Euro impozite pe investiţii
Euro Euro
investiţii Euro Euro

(0840)
384 93 98 5 5
Nord-Est
(0841) Sud-
1080 89 453 6 6
Est
(0842) Sud-
852 62 128 168 168
Muntenia
(0843) Sud-
2016 Vest- 183 6 118 8 3
Oltenia
(0844) Vest 962 49 389 0 0
(0845)
268 45 162 9 9
Nord-Vest
(0846)
407 11 200 1 1
Centru
(0847)
Bucuresti- 1743 62 167 3227 3227
Ilfov

40
SE410 SE415 SE420 SE425
Venitul Valoare netă
Valoare netă Venitul net pe
Anul Regiunea agricol brut adăugată pe
adăugată pe exploataţie
pe exploataţie/
exploataţie familială
exploataţie AWU -
Euro/AWU Euro
Euro Euro/AWU
(0840)
5886 5033 4301 5217.89
Nord-Est
(0841)
9168 7570 5628 7225.78
Sud-Est
(0842)
Sud- 8965 7439 6083 7062.58
Muntenia
(0843)
2016 Sud-Vest- 5151 3381 3103 3152.01
Oltenia
(0844) Vest 12762 9988 8470 8888.2
(0845)
6539 5318 4484 4788.19
Nord-Vest
(0846)
8659 7290 5937 6391.76
Centru
(0847)
Bucuresti- 22591 18507 18184 36138.48
Ilfov

SE430 SE436 SE441 SE446 SE450 SE455


Venit pe Terenuri,
Total Masini,
Anul Regiunea exploataţie Total culturi
active Clădiri tractoare,
familială active permanente şi
fixe Euro echipamente
/FWU Euro cote
Euro Euro
Euro/FWU Euro
(0840)
4425.45 24619 18731 5609 8657 2937
Nord-Est
(0841)
5023.96 44934 35473 12404 12210 8717
Sud-Est
(0842)
Sud- 5115.78 39396 30076 8043 13056 7341
Muntenia
(0843)
2016 Sud-Vest- 2293.38 31143 25230 6805 13486 3763
Oltenia
(0844)
8010.45 57165 51654 18037 20543 11365
Vest
(0845)
4061.4 39605 34309 10383 16652 5154
Nord-Vest
(0846)
5927.77 41791 35825 11376 15665 5550
Centru
(0847)
Bucuresti- 65596.3 83468 63852 14988 33273 15171
Ilfov

41
SE460 SE465 SE470 SE475 SE480 SE485
Stocuri
de
Total Alte
Anul Regiunea Animale de Animale produse Total
active active
reproducere nereproducătoare agricole datorii
curente circulante
Euro Euro si Euro
Euro Euro
animale
Euro
(0840)
1521 5888 829 1078 3982 704
Nord-Est
(0841)
2077 9462 842 424 8195 2249
Sud-Est
(0842)
Sud- 1552 9320 1753 249 7318 2292
Muntenia
(0843)
2016 Sud-Vest- 1064 5913 1051 485 4377 512
Oltenia
(0844) Vest 1709 5511 1214 504 3793 924
(0845)
2113 5296 1099 372 3826 1242
Nord-Vest
(0846)
3221 5966 1837 657 3472 260
Centru
(0847)
Bucuresti- 326 19615 4701 488 14427 533
Ilfov

SE490 SE495 SE501 SE506 SE510 SE516


Investiţii
Împrumuturi Împrumuturi Variaţia Media
Anul Regiunea Venit brute
pe termen pe termen venitului capitalului
net active
scurt şi lung scurt net fermei
Euro fixe
Euro Euro Euro Euro
Euro
(0840)
365 340 23915 -381 20746 483
Nord-Est
(0841)
1518 731 42685 -587 33516 2516
Sud-Est
(0842)
1038 1254 37104 480 32906 905
Sud-Muntenia
(0843)
2016 Sud-Vest- 225 287 30631 295 24471 851
Oltenia
(0844) Vest 717 207 56241 -1111 40437 716
(0845)
660 582 38363 -835 30373 482
Nord-Vest
(0846)
211 50 41531 -218 31744 625
Centru
(0847)
Bucuresti- 259 274 82935 -3910 70858 1675
Ilfov

42
SE521 SE526 SE530 SE600 SE605 SE610
Total
Balanţa
Investiţii Fluxul subvenţii - Total
Fluxul de curentă
Anul Regiunea nete de excluse subvenţii
capital dintre
active capital cele pentru
(2) subvenţii şi
fixe (1) pentru culturi
Euro impozite
Euro Euro investiţii Euro
Euro
Euro
(0840)
-371 4156 3920 1902 1999 35
Nord-Est
(0841)
918 6774 4944 2537 2990 5
Sud-Est
(0842)
-621 6576 5618 1996 2124 2
Sud-Muntenia
(0843)
Sud-Vest- -919 4088 3549 1109 1219 0
2016
Oltenia
(0844) Vest -2059 10049 9396 3464 3853 10
(0845)
-738 4801 4760 1973 2135 18
Nord-Vest
(0846) Centru -744 6778 6412 2907 3107 64
(0847)
Bucuresti- -2409 21859 23686 4262 4429 0
Ilfov

SE613 SE615 SE616 SE617 SE618 SE619

Subvenţii Total Subvenţii Subvenţii


Subvenţii Subvenţii
Anul Regiunea pentru subvenţii pentru pentru
pentru pentru alte
alte pentru vaci de caprine si
alte vaci animale
culturi animale lapte ovine
Euro Euro
Euro Euro Euro Euro
(0840)
35 723 270 350 103 0
Nord-Est
(0841)
5 207 120 47 34 7
Sud-Est
(0842)
Sud- 2 580 317 15 217 32
Muntenia
(0843)
Sud-Vest- 0 246 0 146 100 0
2016 Oltenia
(0844) Vest 10 855 241 271 343 0
(0845) Nord-
18 716 467 49 184 16
Vest
(0846)
64 1192 771 159 261 0
Centru
(0847)
Bucuresti- 0 623 618 0 5 0
Ilfov

43
SE621 SE622 SE624 SE625

Total plăţi Subvenţii


Subvenţii
Anul Regiunea Subvenţii pentru pentru
pentru zonele
pentru mediu dezvoltarea consumul
defavorizate
Euro rurală intermediar
Euro
Euro Euro

(0840)
12 8 20 18
Nord-Est
(0841)
72 211 303 173
Sud-Est
(0842)
Sud- 0 7 7 49
Muntenia
(0843)
Sud-Vest- 8 0 8 9
2016
Oltenia
(0844) Vest 14 139 153 214
(0845)
26 57 83 18
Nord-Vest
(0846)
114 164 278 18
Centru
(0847)
Bucuresti- 0 0 0 0
Ilfov

SE630 SE632 SE699 SE700 SE750


Total
Total
costuri
Anul Regiunea Plăţi Alte venituri
SAPS specifice
decuplate subvenții pentru alte
Euro pentru alte
Euro Euro activități
activități
Euro
Euro
(0840)
1201 684 2 40 4
Nord-Est
(0841)
2260 1348 41 268 75
Sud-Est
(0842)
Sud- 1458 1005 29 820 212
Muntenia
(0843)
Sud-Vest- 953 514 2 171 122
2016
Oltenia
(0844) Vest 2620 1484 0 695 23
(0845)
1243 726 58 386 74
Nord-Vest
(0846)
1554 934 0 419 18
Centru
(0847)
Bucuresti- 3806 2657 0 36 38
Ilfov

44
(3) Rezultate standard calculate în funcție de tipologia agricolă - anul 2016

SYS02 SYS03 SYS04 SE010 SE011


Unităţi ale Unităţi de
Exploataţii
Anul Tipologie Eşantionul de forţei de muncă ale
agricole Rata de
exploataţii muncă forţei de
reprezentate schimb
agricole anuale totale muncă
Nr.
AWU (UMA) ore
Culturi de
234690 2000 - <3000 4.4537 1.09 2722.82
câmp
Horticultură 14300 200 - <500 4.4537 1.27 3168.73
Vie - Vin 8900 100 - <200 4.4537 1.59 3976.25
Alte culturi
17760 200 - <500 4.4537 1.25 3120.75
2016 permanente
Lapte 223340 500 - <1000 4.4537 1 2489.73
Alte
animale 224180 500 - <1000 4.4537 1.09 2726.52
erbivore
Animale
16310 100 - <200 4.4537 1.54 3862.02
granivore
Mixte 394260 500 - <1000 4.4537 1.01 2526.95

SE015 SE016 SE020 SE021 SE025 SE030


Unităţi de
Unităţi ale
muncă ale SAU-
fortei de Forţa
Forţa de forţei de Suprafaţa
Anul Tipologie muncă de SAU
muncă muncă agricolă
familiale muncă arendată
neplătita plătite cash totală
neplătite plătita ha
ore sau in utilizată
FWU ore
natura ha
(UMF)
AWU (UMA)
Culturi de
0.88 2207.08 0.21 515.74 27.34 19.41
câmp
Horticultură 1.04 2611.25 0.22 557.48 1.07 0.26
Vie - Vin 0.91 2286.52 0.68 1689.73 6.59 1.65
Alte culturi
1 2498.21 0.25 622.54 4.17 1.06
permanente
2016
Lapte 0.96 2410.17 0.03 79.55 4.59 1.73
Alte
animale 1.03 2574.93 0.06 151.59 6.19 3.14
erbivore
Animale
0.79 1976.18 0.75 1885.84 4.12 2.58
granivore
Mixte 0.98 2462.57 0.03 64.38 3.99 1.05

45
SE035 SE041 SE046 SE050 SE054

Anul Tipologie Alte culturi Legume şi Culturi


Cereale Podgorii
de câmp flori permanente
ha ha
ha ha ha
Culturi de
16.9 7.73 0.19 0.06 0.08
câmp

Horticultură 0.33 0.1 0.47 0 0.04


Vie - Vin 0.29 0.01 0 6.18 0.05

Alte culturi
0.47 0.04 0.01 0.22 2.95
permanente
2016
Lapte 1.03 0.11 0 0 0.01
Alte
animale 0.97 0.12 0 0.02 0.01
erbivore
Animale
3.57 0.26 0 0 0
granivore

Mixte 2.04 0.33 0.02 0.03 0.08

SE055 SE065 SE071

Anul Tipologie Alte culturi


Livezi Culturi furajere
permanente
ha ha
ha

Culturi de
0.06 0.02 2.37
câmp
Horticultură 0.01 0.03 0.12
Vie - Vin 0.04 0.01 0.06
Alte culturi
2016 2.95 0 0.48
permanente
Lapte 0.01 0 3.45
Alte animale
0 0 5.09
erbivore
Animale
0 0 0.29
granivore
Mixte 0.08 0 1.48

46
SE080 SE090 SE095 SE100 SE105
Anul Tipologie Unităţile totale Alte Ovine si
Porcine Pasari
de animale vii bovine caprine
UVM UVM
UVM UVM UVM
Culturi de
0.38 0.04 0.06 0.1 0.09
câmp

Horticultură 0.11 0.01 0 0.04 0.04

Vie - Vin 0.04 0 0 0.03 0

Alte culturi
0.34 0.03 0.06 0.08 0.08
2016 permanente
Lapte 5.56 1.15 0.13 0.08 0.05
Alte animale
10.84 1.11 7.86 0.09 0.06
erbivore
Animale
36.42 0.2 0.01 20.25 15.89
granivore
Mixte 2.84 0.39 0.47 0.5 0.26

SE110 SE115 SE120 SE125 SE131


Densitatea
Productia Productia Productia
Anul Tipologie erbivorelor pe Producţia
medie de medie de medie de
hectarul de SAU totală
grau porumb lapte
furajer Euro
kg/ha kg/ha kg/vaca
UVM/ha furaj
Culturi de
4786 5790 0.94 3321.14 20903
câmp
Horticultură 3432 4919 1.2 3110.22 8535
Vie - Vin 3777 4787 0.3 4875 22769
Alte culturi
3944 5727 1.3 3094.3 12234
2016 permanente
Lapte 4351 5631 1.26 3253.92 8323
Alte animale
4055 5702 1.61 3228.75 11230
erbivore
Animale
4839 7757 1.12 2693.16 49893
granivore
Mixte 4351 5209 1.25 3289.64 6921

47
SE135 SE140 SE145 SE150 SE155
Valoarea
Cereale
Anul Tipologie totală a Sfecla de
Cereale proteaginoase Cartofi
producţiei zahăr
Euro fara soia Euro
vegetale Euro
Euro
Euro
Culturi de
20558 11466 176 503 365
câmp
Horticultură 8423 223 19 112 0
Vie - Vin 22587 165 0 0 0
Alte culturi
11746 318 0 20 0
permanente
2016
Lapte 2725 744 7 74 8
Alte
animale 2978 692 7 64 1
erbivore
Animale
4532 4089 37 19 0
granivore
Mixte 2906 1367 9 182 14

SE160 SE165 SE170 SE175 SE185 SE195


Anul Tipologie Culturi Legume Vin şi Culturi
Oleaginoase Fructe
industriale şi flori struguri- furajere
Euro Euro
Euro Euro Euro Euro
Culturi de
5493 20 1046 196 148 1115
câmp
Horticultură 27 0 7795 25 8 56
Vie - Vin 5 0 11 121 22255 27
Alte culturi
25 0 33 10517 617 214
permanente
2016 Lapte 48 0 15 12 3 1812
Alte
animale 37 0 19 10 36 2096
erbivore
Animale
174 0 33 7 9 164
granivore

Mixte 177 1 126 166 42 817

48
SE200 SE206 SE211 SE216 SE220 SE225
Producţia
Carnea
Alte totală Variaţia Lapte şi
Anul Tipologie de vacă Carne
producţii animalieră inventarului produse
şi de de porc
vegetale şi produse de animale lactate
viţel Euro
Euro animaliere Euro Euro
Euro
Euro
Culturi de
29 328 -23 89 21 59
câmp
Horticultură 158 112 1 27 4 24
Vie - Vin 3 24 7 2 1 17
Alte culturi
2 388 -67 175 17 37
permanente
2016 Lapte 2 5596 40 4455 894 54
Alte
animale 16 8250 147 1566 513 58
erbivore
Animale
0 44937 1166 54 78 20384
granivore

Mixte 6 4014 113 1370 261 315

SE230 SE235 SE240 SE245 SE251 SE256


Alte
Lapte de
Anul Tipologie Carne caprine Carne animale şi Alte
Ouă oaie şi de
şi ovine de pui produse venituri
Euro capră
Euro Euro animaliere Euro
Euro
Euro
Culturi de
21 15 81 27 14 16
câmp
Horticultură 0 7 37 0 13 0
Vie - Vin 0 1 3 0 0 157
Alte culturi
23 20 88 26 3 100
2016 permanente
Lapte 49 9 62 67 6 2
Alte
animale 2831 9 63 3126 83 1
erbivore
Animale
1 13609 10800 3 7 424
granivore
Mixte 183 42 254 235 1354 0

49
SE260 SE265 SE270 SE275 SE281 SE285
Consumul Produse Total Total Seminţe
Anul Tipologie Total
pe utilizate in consum costuri şi
inputuri
gospodărie exploataţie intermediar specifice răsaduri
Euro
Euro Euro Euro Euro Euro
Culturi de
233 246 17561 11358 6925 2391
câmp
Horticultură 212 40 6648 3429 1859 856
Vie - Vin 184 175 15121 8134 5183 417
Alte culturi
296 219 7175 4166 2433 185
permanente
2016
Lapte 400 1544 5352 3894 2571 163
Alte
animale 445 2697 7955 6585 5310 162
erbivore
Animale
392 4124 36025 27587 24912 265
granivore
Mixte 612 1086 4994 3720 2381 281

SE290 SE295 SE300 SE305 SE310 SE315


Seminţe şi Furaje
Produse Alte
răsaduri Furaje pentru
Anul Tipologie de costuri
produse şi Fertilizatori pentru erbivore
protectia specifice
utilizate în Euro erbivore produse
plantelor culturilor
exploataţie Euro in ferma
Euro Euro
Euro Euro
Culturi de
87 2691 1454 189 75 56
câmp
Horticultură 3 352 324 256 13 7
Vie - Vin 1 1143 2889 615 2 2
Alte culturi
0 729 1131 212 79 21
permanente
2016
Lapte 3 312 92 37 1709 1121
Alte
animale 7 359 84 58 4143 1776
erbivore
Animale
7 370 190 34 86 19
granivore
Mixte 15 308 176 54 795 556

50
SE320 SE325 SE330 SE336 SE340
Furaje Alte
Furaje Alte costuri Costuri
produse in chestuieli
Anul Tipologie pentru specifice curente
ferma pentru specifice
porcine şi sectorului masini şi
porcine şi fermei
pasari animalier cladiri
păsări Total
Euro Euro Euro
Euro Euro
Culturi de
103 81 13 4432 728
câmp
Horticultură 51 23 6 1570 328
Vie - Vin 10 3 0 2951 699
Alte culturi
87 24 6 1733 348
permanente
2016 Lapte 73 30 146 1323 263
Alte
animale 78 38 195 1275 298
erbivore
Animale
23431 3583 529 2675 660
granivore

Mixte 377 227 323 1339 264

SE345 SE350 SE356 SE360 SE365 SE370


Costuri cu Plata
Energie
inchirierea Alte factorilor
Anul Tipologie electrica, Salarii
de masini cheltuieli Amortizare de
carburanti, plătite
si directe Euro producţie
lubrefianti Euro
contractori Euro externi
Euro
Euro Euro
Culturi de
2238 1233 233 2776 3427 1169
câmp
Horticultură 869 193 179 1823 1396 1105
Vie - Vin 1045 910 297 3730 3257 2806
Alte culturi
857 396 133 1684 1325 1173
2016 permanente
Lapte 637 329 95 1177 281 128
Alte
animale 577 322 77 861 510 275
erbivore
Animale
1495 310 210 3271 5168 4752
granivore
Mixte 617 386 72 1033 241 132

51
SE375 SE380 SE390 SE405 SE406
Balanţa dintre
Subvenţii
Anul Tipologie Arenda Dobânda subvenţii şi
Impozite pentru
plătită plătită impozite pe
Euro investiţii
Euro Euro investiţii
Euro
Euro
Culturi de
2060 198 447 129 129
câmp
Horticultură 31 260 210 6 6
Vie - Vin 259 191 288 182 182
Alte culturi
129 22 164 19 7
permanente
2016 Lapte 146 7 127 12 12
Alte
animale 227 8 137 9 9
erbivore
Animale
258 158 334 164 121
granivore

Mixte 101 8 101 9 9

SE410 SE415 SE420 SE425


Valoare netă
Venitul agricol Valoare netă Venitul net pe
Anul Tipologie adăugată pe
brut pe adăugată pe exploataţie
exploataţie /
exploataţie exploataţie familială
AWU -
Euro Euro/AWU Euro
Euro/AWU
Culturi de
13943 11166 7869 10252.68
câmp
Horticultură 5041 3218 1828 2537.74
Vie - Vin 15525 11795 8721 7416.08
Alte culturi
8658 6974 5668 5586.61
2016 permanente
Lapte 6585 5409 5139 5431.03
Alte
animale 6960 6099 5598 5594.04
erbivore
Animale
24757 21486 16483 13907.92
granivore
Mixte 3958 2926 2693 2894.48

52
SE430 SE436 SE441 SE446 SE450 SE455
Venit pe Terenuri,
Total Masini,
Anul Tipologie exploataţie Total culturi
active Clădiri tractoare,
familială active permanente
fixe Euro echipamente
/FWU Euro şi cote
Euro Euro
Euro/FWU Euro
Culturi de
7083.9 63427 51660 17972 17214 16165
câmp
Horticultură 1703.52 34456 27353 4014 17609 5712
Vie - Vin 8249.39 114012 88422 60575 18565 9246
Alte culturi
4928.45 46919 37774 16184 16879 4643
permanente
2016 Lapte 4988.44 29747 26500 7444 13467 3078
Alte
animale 5383.9 27994 22989 5217 10757 2281
erbivore
Animale
6650.12 79032 44756 4160 24416 14023
granivore
Mixte 2660.14 27392 22171 6518 12001 2722

SE460 SE465 SE470 SE475 SE480 SE485


Stocuri
de
Total Alte
Anul Tipologie Animale de Animale produse Total
active active
reproducere nereproducătoare agricole datorii
curente circulante
Euro Euro si Euro
Euro Euro
animale
Euro
Culturi de
113 11767 89 693 10985 4574
câmp
Horticultură 14 7103 33 150 6920 2276
Vie - Vin 8 25589 6 4615 20968 3766
Alte culturi
62 9145 41 217 8887 808
permanente
2016
Lapte 2510 3247 308 469 2470 70
Alte
animale 4732 5006 980 641 3384 131
erbivore
Animale
2034 34276 10671 186 23419 6010
granivore
Mixte 928 5221 2230 466 2525 92

53
SE490 SE495 SE501 SE506 SE510 SE516
Investiţii
Împrumuturi Împrumuturi Variaţia Media
Anul Tipologie Venit brute
pe termen pe termen venitului capitalului
net active
scurt şi lung scurt net fermei
Euro fixe
Euro Euro Euro Euro
Euro
Culturi de
2483 2091 58853 497 45598 3111
câmp
Horticultură 2104 171 32180 154 32511 769
Vie - Vin 3395 371 110245 -4813 104998 1540
Alte culturi
425 383 46111 1571 39890 1831
permanente
2016
Lapte 45 26 29677 -536 23111 170
Alte
animale 53 78 27863 -334 23283 286
erbivore
Animale
2633 3377 73022 726 74098 865
granivore
Mixte 54 39 27300 -578 21856 279

SE521 SE526 SE530 SE600 SE605 SE610


Balanţa
Total
Investiţii Fluxul Fluxul curentă Total
subvenţii -
Anul Tipologie nete de de dintre subvenţii
excluse cele
active capital capital subvenţii pentru
pentru
fixe (1) (2) şi culturi
investiţii
Euro Euro Euro impozite Euro
Euro
Euro
Culturi de
334 10589 8618 4398 4844 73
câmp
Horticultură -1055 3492 987 -65 146 20
Vie - Vin -2190 12692 9958 890 1178 98
Alte culturi
147 7109 4795 590 711 47
2016 permanente
Lapte -1006 5492 5375 2157 2284 2
Alte
animale -575 4914 4793 2315 2452 1
erbivore
Animale
-2406 20211 20469 2451 2739 0
granivore
Mixte -753 2647 2451 757 858 5

54
SE613 SE615 SE616 SE617 SE618 SE619
Total Subvenţii Subvenţii Subvenţii
Subvenţii Subvenţii
Anul Tipologie subvenţii pentru pentru pentru
pentru alte pentru
pentru vaci de caprine si alte
culturi alte vaci
animale lapte ovine animale
Euro Euro
Euro Euro Euro Euro
Culturi de
73 22 16 5 2 0
câmp
Horticultură 20 0 0 0 0 0
Vie - Vin 98 0 0 0 0 0
Alte culturi
47 0 0 0 0 0
permanente
2016 Lapte 2 1452 911 539 3 0
Alte
animale 1 1289 418 125 746 0
erbivore
Animale
0 452 26 0 0 426
granivore
Mixte 5 192 96 57 32 7

SE621 SE622 SE624 SE625

Total plăţi Subvenţii


Subvenţii
Anul Tipologie Subvenţii pentru pentru
pentru zonele
pentru mediu dezvoltarea consumul
defavorizate
Euro rurală intermediar
Euro
Euro Euro

Culturi de
42 148 190 242
câmp
Horticultură 1 2 3 0
Vie - Vin 0 10 10 27
Alte culturi
2016 26 24 50 8
permanente
Lapte 0 49 49 5
Alte
animale 6 76 83 3
erbivore
Animale
1310 4 1488 35
granivore
Mixte 2 27 29 8

55
SE630 SE632 SE699 SE700 SE750
Total
Total
costuri
Anul Tipologie Plăţi Alte venituri
SAPS specifice
decuplate subvenții pentru alte
Euro pentru alte
Euro Euro activități
activități
Euro
Euro
Culturi de
4295 2628 23 30 8
câmp

Horticultură 123 74 0 9 1
Vie - Vin 1042 703 2 157 105
Alte culturi
594 366 11 182 5
2016 permanente
Lapte 756 427 20 391 38
Alte
animale 1048 589 28 874 231
erbivore
Animale
612 381 153 424 7
granivore
Mixte 615 358 8 268 68

56
Anexa nr.1

REGIUNILE RICA

REGIUNEA 1: Bacău; Botoşani; Iaşi; Neamţ; Suceava; Vaslui;

REGIUNEA 2: Brăila, Buzău; Constanţa; Galaţi; Tulcea; Vrancea;

REGIUNEA 3: Argeş; Călăraşi; Dâmboviţa; Giurgiu; Ialomiţa; Prahova; Teleorman;

REGIUNEA 4: Dolj; Gorj; Mehedinţi; Olt; Valcea;

REGIUNEA 5: Arad; Caraş-Severin; Hunedoara; Timiş;

REGIUNEA 6: Bihor; Bistriţa-Năsăud; Cluj; Maramureş; Satu - Mare; Sălaj;

REGIUNEA 7: Alba; Braşov; Covasna; Harghita; Mureş; Sibiu;

REGIUNEA 8: Bucureşti; Ilfov.

57
Anexa nr.2 CHESTIONAR RICA conform Regulamentului CE nr. 1320/2013 de rectificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 385/2012
A. INFORMAŢII GENERALE DESPRE EXPLOATAŢIE
Numărul rubricilor şi descrierea Cod
Identificarea exploataţiei
Numărul exploataţiei 10
Regiunea
Judeţul
Numărul de ordine al exploataţiei
Amplasarea exploataţiei Cod
Latitudine 20
Longitudine 30
NUTS3 40
Informaţii contabile Cod
Numărul biroului de contabilitate 50
Tipul de contabilitate 60
Data închiderii contabilităţii 70
zz ll aa
Tipologie Cod
Ponderea exploatației 80
Clasificarea la momentul selecției 90
Tipul de agricultură la momentul selecţiei 90
Clasa de dimensiune economică la data selecţiei 90
Clase Cod
Alte activităţi lucrative direct legate de exploataţie 100
Tipul de proprietate/obiectivul economic 110
Statutul juridic 120
Nivelul răspunderii exploatantului 130
Agricultură ecologică 140
Sectoare în agricultura ecologică 141
Denumire de origine protejată DOP/indicaţie geografică protejată IGP 150 opţional
Sectoare cu DOP/IGP 151 opţional
Zona defavorizată 160
1
Altitudine 170

58
Zona de fonduri structurale 180
Zonă Natura 2000 190
Zona care ţine de directiva privind apa 2000/60/CE 200
Alte informaţii privind exploataţia Cod
Sistem de irigaţie 210
Zile de păşunat pe unitate vită mare pe păşuni comune 220

B. TIPUL DE EXPLOATARE
Numărul rubricilor şi descrierea Cod Ha

Suprafaţa Agricolă Utilizată (SAU) - total d.c.


SAU în exploatarea directă a proprietarului 10
SAU arendată - SAU concesionată 20
SAU cultivată în parte - SAU prin alte moduri 30

C. FORŢA DE MUNCĂ
Activități agricole +
Cota de muncă
Informații generale AAL direct legate de
pentru AAL
exploatație
Sex Anul Pregătirea agricolă a Timpul Numărul % din % din
Numărul Cod: naşterii administratorului lucrat unităţilor timpul UMA
rubricilor şi Cod Nume grup Număr persoane masculin (patru cod 1,2 sau 3 anual de muncă lucrat (%)
descrierea =1 feminin cifre) (ore) anuale anual
=2 (%)

Exploatant/Administrator 10 forţa de m. neplătită

Exploatant /care nu este


20 forţa de m. neplătită
Administrator

Administrator/ care nu este


30 forţa de m. neplătită
exploatant

Soțul/Soția titularului 40 forţa de m. neplătită

Alţii (membrii familiei) 50 forţa de m. neplătită

Alţii (angajaţi permanenţi) 50 forța de m. plătită


Forţa de munca temporara
60 forţa de m. neplătită
neplatită (ocazionala)

59
Forţa de muncă temporară
60 forța de m. plătită
platită (inclusiv zilierii)
Administratorul angajat 70 forța de m. plătită

D. ACTIVE

Numărul rubricilor şi descrierea Valoarea Amortizare Amortizarea Investiții/ Subvenții Vânzări Inventar de
inventarului cumulată anul curent achiziție înainte închidere
la deschidere de deducerea
Cod subvențiilor

1010 Numerar și echivalente de numerar


1020 Creanțe
1030 Alte active curente
1040 Stocuri
2010 Active biologice - plante
3010 Teren agricol
3020 Îmbunătățiri funciare
3030 Clădirile exploatației
4010 Mașini și echipamente
5010 Terenul împădurit, inclusiv masa lemnoasă pe picior
7010 Imobilizări necorporale, comercializabile

7020 Imobilizări necorporale, necomercializabile


8010 Alte active imobilizate
TOTAL

E. COTE SI ALTE DREPTURI


Cota deţinută

la sfârşitul Cota luata în arendă la Cota data în arendă la


Cote Cote Inventar de Inventar de Impozite
anului sfârşitul anului contabil sfârşitul anului contabil
Cota sau dreptul achiziţionate vândute deschidere închidere
contabil

100kg RON RON RON RON 100kg/NR RON 100kg/NR RON RON
10 Lapte - 100 Kg
20 Prime pt. vaci care alăptează

60
30 Prime pt. oi şi capre
40 Sfecla de zahăr
50 Gunoi de grajd ecologic
60 Drepturi la plăţi in conf. cu shema
de plată unică cu excepţia
drepturilor speciale
70 Drepturi la drepturile speciale

F. DATORII
Inventar de deschidere Inventar de închidere
împrumuturi împrumuturi împrumuturi împrumuturi
Cod Categorii pe termen scurt pe termen lung pe termen scurt pe termen lung
1010 Credite bănci
1020 Credite cu garanţii
1030 Împrumuturi din familie/private
2010 Creanţe de plată
3000 Alte pasive

TOTAL

G.TVA PE VALOARE ADAUGATA


Descriere Cod Bilanţ tranzacţii nelegate de Bilanţ tranzacţii legate de investiţii
investiţii

Cod TVA
Principalul sistem de TVA în cadrul exploataţiei 1010
Sistem secundar de TVA 1020
ATENŢIE! COD TVA=1! Nu se completează poz. Bilanţ

H. MIJLOACE DE PRODUCŢIE
Numărul rubricilor şi descrierea Cod RON tone
Costuri cu forţa de munca şi maşinile - TOTAL
Costuri cu salariile și asigurările sociale 1010
Lucrări efectuate de contractanți și închiriere de mașini și echipament 1020
Întreţinerea curenta a maşinilor şi echipamentelor 1030

61
Carburanţi şi lubrifianţi pentru motor 1040

Cheltuieli cu autoturismul 1050

Costuri specifice pentru creşterea animalelor - TOTAL


Furaje cumpărate - TOTAL:
Furaje concentrate pentru animalele erbivore (cabaline, bovine, ovine, caprine) 2010
Furaj grosier pentru animalele erbivore (cabaline, bovine, ovine, caprine) 2020
Furaje pentru porcine 2030
Furaje pentru păsări si alte animale mici 2040
Furaje produse si utilizate în exploataţie - TOTAL pentru:
Animale erbivore (cabaline, bovine, ovine, caprine) 2050
Porcine 2060
Păsări si alte animale mici 2070
Cheltuieli veterinare 2080
Alte costuri specifice cu animalele 2090
Costuri specifice la culturi – pentru productia anului - TOTAL
Seminte si rasaduri cumparate 3010
Seminte si rasaduri produse si utilizate in exploatatie 3020
Ingrasaminte si amelioratori de sol din care: 3030
- Cantitatea de N utilizată în îngrășămintele minerale 3031
- Cantitatea de P 2 O 5 utilizată în îngrășămintele minerale 3032
- Cantitatea de K 2 O utilizată în îngrășămintele minerale 3033
- Gunoi de grajd achiziționat 3034
Produse pentru protectia plantelor 3040
Alte costuri specifice pentru culturi 3090
Costuri specifice pentru silvicultura 4010
Costuri specifice pentru prelucrarea recoltei 4020
Costuri specifice pentru prelucrarea laptelui de vaca 4030
Costuri specifice pentru prelucrarea laptelui de bivolita 4040
Costuri specifice pentru prelucrarea laptelui de oaie 4050
Costuri specifice pentru prelucrarea laptelui de capra 4060
Costuri specifice pentru prelucrarea cărnii și a altor produse de origine animala 4070
Alte costuri specifice pentru alte activități lucrative 4090
Intretinerea curenta a cladirilor si a imbunatatirilor funciare 5010
Electricitate 5020

62
Combustibili pentru incalzire 5030
Apa 5040
Asigurari agricole 5051
Alte asigurari agricole 5055
Impozite si alte taxe 5061
Impozite pe teren si cladiri 5062
Arenda platita pentru:cladiri, teren, plata arenda in natura,cote si alte drepturi 5070
d.c. arenda platita pt teren 5071
Dobanzile si taxele financiare platite, TOTAL: 5080
Alte cheltuieli de regie 5090
Costuri totale

I. CULTURI
Produs Alte Costuri Costuri

DIN
e costu specifice cu

Autoutilizarea în exploataţie (ca

Seminţe şi răsaduri CUMPĂRATE


Valoarea producţiei secundare
din care este utilizată pentru

din care este utilizată pentru


pentru ri pentru utilaje

Consumul în exploataţie si
protec Speci prelucrar închiriat
Tipul culturii (cod**)

beneficiile în natură
Date lipsa (cod***)

culturi energetice
ţia fic ea e

seminţe, furaje)
Suprafata totală

Producţia totală
din care irigată

îngrăşăminte

de deschidere

de închidere
plantel pentr recoltei (Lucrări

Preţ mediu

producţiei

Inventarul

Inventarul
şi amelioratori

Valoarea

Vânzări
or u efectuat

FERMA
OMG

de sol

Seminţe, răsaduri
cultu e de
ri terţi şi
Cod (*) Produsul (rubrica) închirier
e de
maşini )
K2
N P2O5
O
(RO
H To N/ RO RO RO RO
RON RON RON
a ne TON N N N N
E)
10110 Grâu comun şi spelt
10120 Grâu dur
10130 Secara
10140 Orz + Orzoaica
10140 a Orz
10140 b Orzoaica
10150 Ovăz
10160 Porumb boabe

63
Alte cereale pt
10190 producţia de boabe-
amestecuri
Pl. proteaginoase uscate – în câmp
Mazăre, fasole de
10210
câmp şi lupin dulce
Linte, năut şi
10220
măzăriche
10290 Alte culturi proteice
Cartofi (inclusiv
10300 cartofi timpurii şi
cartofi de sămânţă)
10310 Cartofi pt amidon
10390 Alţi cartofi
Sfecla de zahar -
10400
fără seminceri
Rădăcinoase
furajere şi
10500
Brassicaceae (fără
seminceri)
Culturi industriale
10601 Tutun
10602 Hamei
10603 Bumbac
Rapiţă şi rapiţă
10604
sălbatică
10605 Floarea soarelui
10606 Soia
Seminţe de in (in
10607
pentru ulei)
Alte culturi
10608 oleaginoase (ricin,
mac, muştar, s.a.)
10609 In
10610 Cânepă
10611 Alte plante textile
Plante aromatice,
medicinale şi
10612
culinare
(condimentare)
10613 Trestie de zahăr

64
Alte culturi
industriale care nu
10690
sunt menţionate în
altă parte
Legume proaspete, pepeni galbeni
şi căpşune din care:
Legume proaspete, pepeni galbeni
şi căpşune - în aer liber sau sub
acoperiş protector jos
(neaccesibil)
Legume proaspete,
pepeni galbeni şi
10711
căpşune - în câmp
deschis
10731 Conopida, broccoli
10732 Salată
10733 Tomate/roşii
10734 Porumb dulce
10735 Ceapă
10736 Usturoi
10737 Morcovi
10738 Căpşune
10739 Pepeni galbeni
Alte legume (legume
pentru fructe sau
flori
(dovlecei,vinete,cast
raveciori,ardei iute),
10790
legume pentru
rădăcină , bulbi sau
tuberculi, legume
pentru frunze (praz,
spanac), varză etc.
Legume proaspete,
pepeni galbeni şi
10712
căpşune - producţie
casnică
Legume proaspete,
pepeni galbeni şi
10711
căpşune - în câmp
deschis
10731 Conopida, broccoli
10732 Salată
10733 Tomate/roşii
10734 Porumb dulce

65
10735 Ceapă
10736 Usturoi
10737 Morcovi
10738 Căpşune
10739 Pepeni galbeni
Alte legume (legume
pentru fructe sau
flori
(dovlecei,vinete,cast
raveciori,ardei iute),
10790
legume pentru
rădăcină , bulbi sau
tuberculi, legume
pentru frunze (praz,
spanac), varză etc.
Legume proaspete,
pepeni galbeni şi
căpşune -cultivate
10720
în seră sau în alte
spaţii protejate
(accesibile)
Legume proaspete,
pepeni galbeni şi
10711
căpşune - în câmp
deschis
10731 Conopida, broccoli
10732 Salată
10733 Tomate/roşii
10734 Porumb dulce
10735 Ceapă
10736 Usturoi
10737 Morcovi
10738 Căpşune
10739 Pepeni galbeni
Alte legume (legume
pentru fructe sau
flori
(dovlecei,vinete,cast
raveciori,ardei iute),
10790
legume pentru
rădăcină , bulbi sau
tuberculi, legume
pentru frunze (praz,
spanac), varză etc.

66
Flori şi plante ornamentale
(exclusiv pepinierele)
Flori şi plante
ornamentale - în aer
10810 liber sau sub
acoperiş protector
jos (neaccesibil)
Bulbi de flori, cormi
10830
şi tuberculi
Flori şi boboci de
10840
flori, tăiate
Flori şi plante
10850
ornamentale
Flori şi plante
ornamentale -
cultivate în seră sau
10820
în alte spaţii
protejate
(accesabile)
Bulbi de flori, cormi
10830
şi tuberculi
Flori şi boboci de
10840
flori, tăiate
Flori şi plante
10850
ornamentale
Plante recoltate în stare verde
10910 Păşuni temporare
Alte plante recoltate în stare
verde:
10921 Porumb verde
10922 Plante leguminoase
Alte plante recoltate
în stare verde
10923
nemenţionate în altă
parte
Seminţe şi răsaduri
11000
pe teren arabil
Alte culturi pe teren
11100
arabil
Teren necultivat
Teren necultivat fără
11210 nici un fel de
subvenţii
Teren necultivat
aflat în regim de
11220 subvenţii fără
exploataţie
economică

67
Teren pregătit
pentru semănat, dat
în arendă, inclusiv
11300
terenul disponibilizat
pentru angajaţi ca
beneficiu în natură
20000 Grădini familiale
Pajişte permanentă
Păşuni şi fâneţe,
30100 exclusiv cele de pe
terenuri accidentate
Păşuni şi fâneţe pe
30200
terenuri accidentate
Pajişti permanente
30300
care nu mai sunt utili
Culturi permanente
Specii de fructe, dintre care:
40111 Mere
40112 Pere
40113 Piersici şi nectarine
Alte fructe din zone
40114 temperate (vişin,
cireş, prun, cais)
Specii de bace
40120 (coacăz, smochin,
zmEuro)
Fructe cu coajă (nuc,
40130
alun, migdal, castan)
Plantaţii viticole
Vinuri de calitate cu
40411 denumire de origine
protejată, DOP, hl
Vinuri de calitate cu
40412 indicaţie geografică
protejată, IGP,hl
40420 Alte vinuri
40430 Struguri de masă
40440 Stafide
Struguri pentru vinul
de calitate cu
40451
denumire de origine
protejată (DOP)

68
Struguri pentru vinul
de calitate cu
40452
indicaţie geografică
protejată (IGP)
Struguri pentru alte
40460
vinuri
Diverse produse
viticole: must, suc,
rachiu, oţet din
40470
struguri şi altele
obţinute în
exploataţie
Subproduse viticole
40480
(marc, drojdie)
Pepiniere fără
40500
silvicultură
Alte culturi
permanente
40600
(răchita, salcie,
brazi de crăciun)
din care pomi de
40610
Crăciun
Culturi permanente
40700
în seră
Creşterea
40800
plantaţiilor tinere
Alte terenuri
Suprafaţă agricolă
50100
neutilizată
50200 Suprafeţe împădurite
dintre care crânguri
50210
cu rotaţie rapidă
Alte terenuri
(terenuri ocupate de
clădiri, curţi de
50900 ferme, drumuri,
iazuri, cariere,
terenuri nefertile,
pietroase etc.)
60000 Ciuperci
Alte produse şi încasări
Încasări din darea în
90100 arendă a terenurilor
agricole

69
Cod (*)

220
210
100
90900
90330
90320
90310
90300
90200
Numărul rubricilor şi

un an,

femele
Bovine,

masculi
doi ani,
Ecvidee
descrierea

masculi şi

între unu şi
Paie

Bovine, sub
zahăr

Altele
de vie

TOTAL
specifice
Număr
mediu (AN)
Număr Inventarul
Subproduse de

Alte subproduse
care nu poate fi

de
origine vegetală,
Compensarea prin

Colete de sfeclă de
asigurarea recoltei

Valoare- deschidere
alocată unor culturi

altele decât din viţă

J. PRODUCŢIA DE ANIMALE
RON (OV)
Număr Inventarul
de
Valoare- închidere
RON (CV)
Număr Cumpărări
de animale
Valoare- (PU)
RON
Număr Totalul
vânzărilor
Valoare- (SA)
RON
Număr Vânzări
pentru
Valoare- sacrificare
RON (SS)
Număr Vânzări
pentru
Valoare- creştere/re
RON producţie
Număr Vânzări cu
destinaţie
Valoare- necunoscut
RON ă
Număr Consumul
exploataţiei
Valoare- (FC)
RON
Număr Utilizarea
în
Valoare- exploataţie
RON (FU)
RON Valoare
producţie
UM Altă
producţie
RON Valoare
altă
RON Valoare
producţie
RON Furaje
concentrate
RON Furaje
grosiere
RON Furaje
produse în
RON Alte costuri
specifice
Număr
NATALITĂŢI
Valoare-
RON
Număr
MORTALITĂ
ŢI
Valoare-
RON
Ore de
muncă/ CABALINE
Preţ pe oră
70
230 Bovine,
între unu şi
doi ani,
femele
(excepţie
femelele
care au
fătat deja)
240 Bovine, de
peste doi
ani,
masculi
251 Juninci de
reproducţie
(bovine de
2 ani sau
mai mult,
care nu au
fătat încă
şi care sunt
destinate
reproduceri
i)
252 Juninci
pentru
îngrăşat
261 Vaci de
lapte (cele
care au
fătat, vaci
lapte
reformate)
262 Bivoliţe
(cele care
au fătat,
bivoliţe
reformate)
269 Alte vaci
(bovine
femele
care au
fătat, vaci
pt muncă,
vaci
reformate)

71
311 Ovine,
femele de
reproducţie
(oi de 1 an
sau mai
mult
destinate
reproducţie
i)
319 Alte ovine
(ovine de
toate
vârstele,
cu excepţia
oilor)
321 Caprine,
femele de
reproducţie
329 Alte
caprine
(caprine,
altele
decât
femelele
de
reproducţie
)
410 Purcei cu
greutatea
animalului
viu sub 20
kg
420 Scroafe de
reproducţie
de 50 kg şi
peste (cu
excepţia
scroafelor
reformate)

72
491 Porci
pentru
îngrăşat
(porci
pentru
îngrăşat de
20 kg în viu
sau peste,
cu excepţia
scroafelor
de
reformate
şi a vierilor
reformaţi)
499 Alte
porcine
(porci
peste 20 kg
în viu sau
mai mult,
cu excepţia
scroafelor
de
reproducţie
şi a
porcilor
pentru
îngrăşat)
510 Păsări de
curte (pui
de carne)
520 Găini
ouătoare
(puicuţele,
găinile
ouătoarele,
găinile
reformate,
cocoşii de
reproducţie
pt găini
ouătoare)

73
530 Alte păsări
de curte
(raţele,
curcanii,
gâştele,
bibilicile,
struţii şi
masculii de
reproducţie
(mai puţin
pentru
găinile
ouătoarele)
610 Iepuri,
femele de
reproducţie
699 Alţi iepuri
700 Albine
(număr
stupi)
900 Alte
animale
(puişorii,
căprioarele
, bizonii şi
peştii,
poneii şi
alte
animale
folosite în
agroturism)
TOTAL

K. PRODUCŢIA ANIMALĂ
Produsul (rubrica) Date Inventarul de Inventarul de Productie Vanzari Consumul la Autoutilizarea Pret U.M.
lipsa deschidere inchidere exploatatie in exploatatie mediu
(cod) (hrana) si (hrana pt
platile in animale)
natura EXCLUSIV
laptele supt de
Cod vitei
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
UM RON UM RON UM UM RON UM RON UM RON
Lapte de vaca - hectolitri
261 RON/litru de lapte
Lapte de bivoliţă hectolitri
262
Lapte de oaie - hectolitri
311 RON/litru de lapte

74
Lapte de capra - hectolitri
321 RON/litru de lapte
Lână - 100 kg
330 RON/kilogram
Ouă destinate consumului uman - mii
531 bucăţi RON/bucata
Oua pt. incubaţie - mii bucăţi
532
Miere si produse apicole - 100 kg
700 RON/kilogram
Gunoi de grajd
800
Alte produse de origine animala
900
Creşterea animalelor pe bază de contract
1100
Bovine crescute pe baza de contract
1120
Ovine/caprine crescute pe baza de
1130 contract
Porcine crescute pe bază de contract
1140
Păsări de curte crescute pe baza de
1150 contract
Alte animale crescute pe bază de contract
1190
Alte servicii legate de animale
1200

L. ALTE ACTIVITĂŢI LUCRATIVE LEGATE DE PRODUCŢIE


Cod Produsul (rubrica) Date Inventarul Inventarul Producţie Vanz Consumul Autoutilizare Preţ U.M.
lipsa de de ări la a in mediu
(cod deschider închidere exploatati exploataţie
) e e (hrana) (hrana pt
si platile animale)
în natura EXCLUSIV
laptele supt
de vitei
RON RON UM RON RON RON
261 Produse din lapte de vaca - hectolitri RON/kilogram
262 RON/litru de
Prelucrarea laptelui de bivolita -hectolitri lapte
311 RON/litru de
Prelucrarea laptelui de oaie - hectolitri lapte
321 Prelucrarea laptelui de capra -hectolitri RON/kilogram
900
Prelucrarea cărnii sau a altor produse de origine animală RON/kilogram
1010
Prelucrarea culturilor RON/kilogram
1020 Vanzari de material lemnos taiat - RON
2010 Lucrări pe bază de contract
2020 Turism, cazare, catering si alte acivităţi de agrement

75
2030 Producerea de energie regenerabilă
9000 Alte „Alte activități lucrative” direct legate de alte exploatație

Produse
din lapte Kg
de:

Vacă

Bivoliţa

Oaie

Capra

M. PLĂŢI SUBVENŢII

Cod finanţare Cod unitate de


Categorie subvenţie Ajutorul total
baza pentru plăţi

exclusiv
1,2,3 1,2,3,4
din fonduri UE
RON 2- Subventie finanatata din
fonduri UE si stat membru
3- Subventie finantata din alte
fonduri publice

Regim unic de plati pe suprafaţa (SAPS)

Sprijin acordat sectorului produselor lactate

Sprijin acordat sectorului cărnii de vită

Sprijin acordat sectorului ovinelor și caprinelor

Sprijin acordat sectorului orezului Cod unitate de baza:


1 subventia se acorda pe cap de
Sprijin acordat pentru alte culturi animal
2 subventia se acorda pe ha
3 subventia se acorda pe tona
4 subventie acordata pe alte criterii
76
Sprijin acordat pentru alte animale

Alt sprijin care are la bază articolul 68 cu excepția sprijinului pentru costuri

Plăți directe cuplate din partea UE selectate

Primă pentru vacile care alăptează

Completare la prima pentru vacile care alăptează

Primă pentru ovine și caprine

Completare la prima pentru ovine și caprine

Bumbac

Fructe și legume

Alte plăți directe cuplate pentru activități specifice

Culturi arabile

COP (cereale, oleaginoase și proteaginoase)

Cartofi

Sfecla de zahar

Culturi industriale

Legume

Teren necultivat

Pajiște permanentă

Culturi permanente

Bace și fructe cu coajă

Fructe cu semințe mici și fructe sâmburoase

Plantații viticole
Plăți în caz de calamități

Dezvoltare rurală

Subvenții pentru investiții

Plăți pentru agromediu și bunăstarea animalelor

Plăți Natura 2000 cu excepția silviculturii

Plăți destinate să compenseze handicapurile naturale din zonele montane

77
Silvicultură inclusiv plăți Natura 2000 pentru silvicultură

Alte plăți pentru dezvoltarea rurală

Granturi și subvenții pentru achiziții de animale

Achiziții de vaci de lapte

Achiziții de bovine

Achiziții de ovine și caprine

Achiziții de porcine și păsări de curte

78
3. CONCLUZII

Pentru realizarea prezentului raport s-au folosit informații contabile agricole validate de către
CE. Pentru a veni în sprijinul utilizatorilor de date statistice, prezentul raport s-a realizat pe
baza informațiilor existente în baza de date RICA România.

Principalii utilizatori ai raportului RICA sunt:

 Organismele guvernamentale. Informaţiile contabile din agricultură sunt necesare


reprezentanţilor Statelor Membre pentru negocierile realizate în cadrul forumului CE
pentru implementarea schemelor de sprijin naţionale şi a celor finanţate în cadrul
PAC.
 Reprezentanţii fermierilor. Informaţiile sunt utile reprezentanţilor fermierilor pentru
realizarea negocierilor cu organismele guvernamentale privind condiţiile de
funcţionare a fermelor şi inițiativele aferente schemelor naţionale de sprijin financiar.
 Cercetarea ştiinţifică. Raportul reprezintă baza pentru realizarea diferitelor analize
economice.
 Consultanţi agricoli. Informaţiile din raport pot fi grupate în funcţie de diferite
criterii care pot sprijini la elaborarea de planuri de afaceri.
 Fermierii care participă în sistemul RICA din România. Informaţiile contabile din
agricultură reprezintă o bază pentru redactarea de diferite tipuri de rapoarte utile
pentru realizarea procesului decizional.

Autori - Serviciul RICA:


- Elena CHICOSU – Șef serviciu
- Viorica ANDREIAȘ
- Elisabeta BÂRZOIU
- Cornelia RUSU
- Anne-Marie ENESCU
- Ana COLCEAG
- Bogdan-Marian GAVRILĂ

80