Sunteți pe pagina 1din 5

Tema 2.

Senzaţiile - caracterizare generală


Conținutul temei:
2.1 Conceptul de senzaţie.
2.2 Analizatorul. Clasificarea senzaţiilor.

2.1 Definirea şi caracterizarea generală a senzaţiilor.


Senzaţiile sunt procese psihice elementare, care reflectă diferitele însuşiri ale obiectelor
şi fenomenelor lumii externe, precum şi stările interne ale organismului, în momentul acţiunii
nemijlocite a stimulilor respectivi asupra receptorilor.
Necesitatea de adaptare a organismului, de a face faţă unor solicitări exterioare din ce în
ce mai complexe au condus la apariţia unor forme de captare şi prelucrare a informaţiilor, la
structurarea unor modalităţi de răspuns la influenţele externe. La nivelul elementar al dezvoltării
organice, forma sub care se reacţionează este iritabilitatea simplă, proprietatea biologică
generală, care permite fiinţelor vii să recepţioneze influenţele externe şi să răspundă selectiv la
ele printr-o modificare internă.
Iritabilitatea simplă reprezintă tocmai proprietatea organismului de a răspunde prin
procese active interne la acţiunile din afară. Se observă că iritabilitatea simplă reprezint ă o formă
de interacţiune între organism şi mediu, esenţială pentru asigurarea vieţii. Reacţia manifestată de
organism la acţiunea substanţelor şi formelor de energie externă este difuză, nediferenţiată,
nespecializată, o reacţie a întregului organism, care este în acelaşi timp atât analizator, cât şi
executor.
Iritabilitatea simplă satisfacea cerinţele vieţii într-un mediu relativ simplu, omogen, în
care chiar resursele de viaţă erau încă neformate. Cum însă condiţiile de mediu încep să se
complice, organismul este „forţat” să-şi elaboreze noi forme de reacţie la mediu. Cel puţin două
împrejurări au impus apariţia cu necesitate a unei noi forme de reacţie a organismului la mediu.
Prima o reprezintă existenţa într-un număr limitat a stimulilor biologici necesari, ce prin ei înşişi
satisfac trebuinţele biologice ale organismului, la care se adaugă dispersiunea lor mare în mediul
înconjurător. A doua constă în faptul că stimulii biologici necesari apar împreună sau
amestecaţi cu alţi factori indiferenţi, ce prin ei înşişi nu satisfac trebuinţele biologice ale
organismului, dar care au o mare valoare în depistarea primilor.
Proprietatea organismului de a recepţiona factorii indiferenţi, de a stabili un raport cu
sens între ei şi cei necondiţionaţi poartă denumirea de sensibilitate. Spre deosebire de
iritabilitatea simplă, care este o proprietate biologică, sensibilitatea este o proprietate psihică. Ea
constituie, după cum se exprimă Leontiev, „forma embrionară a reflectării psihice ”, prima
formă de psihic, ce stă la baza celorlalte procese superioare de relaţionare a individului la mediu.
Dacă la nivelul iritabilităţii simple e reacţia ce va fi generalizată, realizată cu întreg organismul,
la nivelul sensibilităţii ea este diferenţiată, realizată prin intermediul organelor de simţ
specializate pentru recepţionarea anumitor modalităţi de energie externă.
Cea mai simplă legătură informaţională a omului cu realitatea este realizată prin
intermediul senzaţiilor.
• Senzaţiile sunt procesele psihice elementare, prin care se semnalizează, separat, în
forma imaginilor simple şi primare, însuşirile concrete ale obiectelor şi fenomenelor, în condiţiile
acţiunii directe a stimulilor asupra organelor de simţ (analizatori).
• Senzaţiile sunt procese psihice senzoriale, cognitive, esenţa cărora constă în reflectarea
unor calităţi izolate ale obiectelor şi fenomenelor în momentul acţiunii lor asupra organelor de
simţ.
Izolarea unui aspect al realităţii (lumină, gust sau miros) se datorează faptului că există
organe de simţ diferenţiate, specializate pentru a recepţiona în condiţii optime o anumită
categorie de excitanţi (optim = prielnic, de mijloc, nu prea puternic şi nici prea slab). În realitate
senzaţia presupune nu doar un organ senzorial, ci un întreg aparat denumit de Pavlov analizator.
Acesta se compune din:
1) organul senzorial;
2) nervul aferent (senzorial);
3) regiune corespunzătoare din scoarţa cerebrală (zona de proiecţie);
4) nervul eferent (motor);
5) organul efector (care îndeplineşte acţiunea).
Senzaţii separate nu întâlnim la omul adult, ele există la animalele inferioare şi la copii în
primele săptămâni ale vieţii, când mielinizarea incompletă a fibrelor asociative din cortex
împiedică o comunicare neîntreruptă între diferite porţiuni ale sale. Odată cu maturizarea mai
avansată a conexiunilor interneuronale, fiecare senzaţie se sintetizează cu altele; produse
simultan, precum şi cu urmele execitaţiilor anterioare, formând o percepţie ce este cunoaşterea
sintetică a obiectului în integritatea lui (exemplu: Senzaţia de cald şi Percepţia de cuptor cald).
Senzaţiile nu sunt unica formă de reflectare a lumii. Formele superioare ale reflectării senzoriale
(percepţia, reprezentarea) nu pot fi reduse la suma sau combinaţia senzaţiilor.
Senzaţiile sunt elementele fundamentale ale oricărui proces de cunoaştere şi se efectuează
prin intermediul organelor de simţ.
Senzaţiile capătă o serie de proprietăţi, care le individualizează şi le acordă totodată un
anumit specific, şi anume (4 proprietăţi): intensitatea senzaţiilor, calitatea senzaţiilor, durata
senzaţiilor, tonul afectiv al senzaţiilor.
1. Intensitatea senzaţiilor - această proprietate a senzaţiilor este legată, în special, de
intensitatea fizică a stimulilor, care le provoacă. Intensitatea senzaţiei nu depinde exclusiv de
intensitatea stimulului, ci de o multitudine de alte variabile, care acţionează independent sau
corelat cu intensitatea fizică a stimulului. Unele din ele se referă la alte caracteristici ale
stimulului, cum ar fi durata aplicării lui. Un stimul, chiar dacă nu dispune de o intensitate
necesară producerii senzaţiei, poate totuşi produce senzaţia prin aplicarea repetată. Alte variabile
ale intensităţii senzaţiilor se referă la modul de aplicare a stimulului. Se pare că aplicarea
intermitentă (discontinuu, la anumite intervale) a unui stimul este mai productivă decât aplicarea
lui continuă. Cea de-a treia categorie de variabile, care influenţează intensitatea senzaţiei, o
reprezintă unele particularităţi ale mecanismelor anatomo-fiziologice ale senzaţiei, începând cu
mărimea suprafeţei receptoare stimulate, continuând cu numărul neuronilor puşi în funcţie de
mesaj (deoarece fiecare fibră se articulează cu o mulţime de neuroni) şi terminând cu variaţia
potenţialului la nivelul neuronilor receptivi ai cortexului senzorial.
2. Calitatea senzaţiilor - care constă în capacitatea lor de a fi vizuale, auditive,
gustative, olfactive etc., are mare importanţă în identificarea corectă a obiectelor şi persoanelor,
dar mai ales în ghidarea comportamentului. Savoarea unui aliment, vocea unui prieten, mirosul
unui animal influenţează reacţiile noastre de căutare sau de evitare a alimentelor, prietenilor,
animalelor. Clifford T. Morgan (în 1941) face sinteza acestor mecanisme, menţionând faptul că
cel puţin trei mecanisme par a explica mai adecvat calitatea senzaţiilor:
• Selectivitatea receptorilor - constă în specificitatea diferenţiată a receptorilor în rapo
cu diversele specii de stimuli. Selectivitatea receptorilor se explică, la rândul ei, prin mai multe
aspecte, dintre care mai importante sunt:
a) localizarea receptorilor - (unii sunt localizaţi la suprafaţa organismului, deci nu vor
putea obţine decât informaţiile, ce vin din afara corpului, pe când alţii, fiind localiza ţi în
interiorul organismului, în organele interne, în tendoane, articulaţii, muşchi, vor fi sensibili doar
la stimulii, ce vin din propriul organism);
b) structurile asociate receptorilor (ochelarii nu filtrează sunetele, la fel cum aparatele
acustice nu sunt adaptate pentru lumină);
c) caracterele chimice şi structurale ale receptorilor (celulele vizuale conţin o serie de
substanţe chimice, care le conferă proprietăţile lor fotosensibile, celulele labirintului nonauditiv
dispun de o structură adaptată stimulilor mecanici);
d) caracteristicile funcţionale ale receptorilor (terminaţiile nervoase libere din piele
dau senzaţii diferite; de contact, de temperatură, de durere, datorate nu numai structurii şi
consistenţelor lor chimici, ci, probabil, şi echilibrului polarizat al membranelor nervilor).
Sensibilitatea organismului la stimulii non-specifici nu este gratuită, dimpotrivă, îndeplineşte
funcţii adaptative.
• Energia specifică a organelor de simţ este alt mecanism, care explică calitatea
senzaţiei. Se porneşte de la premisa că fiecare organ de simţ posedă o energie specifică, proprie
lui, care este transmisă creierului, indiferent de maniera în care este stimulat. Energia specific a
fibrelor determină sau imprimă calitatea senzaţiei după ce selecţia a fost făcută.
• Energia specifică centrală este un al treilea mecanism implicat în explicarea calităţii
senzaţiilor. Aceasta din urmă se datorează, cred unii autori, nu numai unor mecanisme periferice
(energia specifică a receptorului sau a fibrei nervoase), ci şi unor mecanisme centrale, corticale
(energiei specifice a instanţelor superioare prezente în realizarea senzaţiilor).
3. Durata senzaţiilor - această proprietate se referă la întinderea în timp a senzaţiei. De
obicei, senzaţia persistă atâta vreme cât acţionează şi stimulul. În acest interval, ea variază în
ceea ce priveşte unele dintre caracteristicile enumerate, dependent de nenumăraţi factori.
Creşterea progresivă a intensităţii stimulului va duce la creşterea intensităţii senzaţiei, în timp ce
descreşterea progresivă a acesteia - la descreşterea intensităţii senzaţiei. Însă intensitatea
experienţei senzoriale poate scădea nu doar în urma reducerii intensităţii stimulului, ci şi datorită
intrării în funcţiune a fenomenului de adaptare, de obişnuire cu stimulul.
4. Tonul afectiv al senzaţiilor - este proprietatea generală a senzaţiilor de a produce
stări afective plăcute sau neplăcute, de apropiere sau de respingere a realităţii pe care o
reflectăm.
Funcţiile senzaţiilor:
 Realizarea legăturii informaţionale simple cu mediul.
 Contribuie la conştientizarea lumii şi a propriei fiinţe.
 Interacţionează cu celelalte procese psihice.
Caracteristicile senzaţiilor:
 este proces psihic senzorial – face parte din prima treaptă a proceselor de
cunoaştere, alături de percepţie şi reprezentare;
 proces psihic elementar – procesul psihic cel mai simplu, dar care stă la baza
tuturor celorlalte procese psihice de cunoaştere; este prima legătură
informaţională cu mediul – cunoaşterea începe prin senzaţii;
 imagine simplă – reflectă, separat, însuşirile concrete ale unui obiect, cuprinzând
astfel informaţii despre câte o singură însuşire;
 imagine primară – se produce numai în condiţiile acţiunii nemijlocite a stimulilor
asupra analizatorilor;
 are o anumită intensitate – aceasta depinde de intensitatea stimulului şi de starea
generală a subiectului;
 are o anumită calitate – aceasta este dată de natura stimulului şi de tipul
analizatorului specializat pentru acest tip de stimuli;
 are o anumită durată – durata acţiunii stimulului;
 dispune de o tonalitate afectivă – fiecare senzaţie are un caracter plăcut sau
neplăcut.
2.2 Analizatorul. Clasificarea senzaţiilor.
Analizatorii sunt aparate de semnalizare senzorială, specializate şi auto-reglabile ce
îndeplinesc funcţii de recepţie, făcând posibilă senzaţia.
Fiecare analizator este compus din:
 Receptor sau segmentul periferic al analizatorului, care transferă energia
excitanţilor externi în influx nervos.
 Calea de conducere sau calea aferentă a influxului nervos ce constituie veriga
intermediară (senzitivă, centripetă, care duce excitaţia la scoarţa cerebrală) şi face
un prim filtraj al influxurilor nervoase.
 Segmentul cortical (zona de proiecţie), este de cea mai mare importanţă şi
prezintă o zonă corticală specializată în operaţii de decodificare, de
transformare a impulsurilor nervoase în fapt psihic, în senzaţii umane prin zone
corticale de localizări funcţional-asociative.
 Conexiunea inversă sau aferentaţia inversă, care participă la autoreglarea
analizatorilor pentru receptarea cât mai deplină şi fidelă a stimulilor; transmiterea
impulsurilor nervoase ca mesaj autoreglator de la centrii corticali spre periferia
analizatorului; se realizează pe căi aferente care se găsesc în componenţa nervilor
senzitivi.
Senzaţiile au mai multe însuşiri, sunt de mai multe feluri, deci necesită o clasificare.
Delimităm anumite criterii:
I. In funcţie de modul de excitare a organelor de simţ:
- tangoreceptive - senzaţii, ce presupun un contact direct al obiectului cu organele de simţ
(tactile, organice, gustative, chinestezice);
- teleceptive - senzaţii, ce presupun acţiunea obiectului de la distanţă (vizuale, auditive,
olfactive).
II. In funcţie de prezenţa sau absenţa scopului şi a efortului volitiv:
- voluntare;
- involuntare.
III. In funcţie de situarea receptorilor pe suprafaţa corpului:
- exteroreceptive - senzaţii care reflectă excitaţii din afara corpului nostru;
- interoreceptive - senzaţii, ce transmit informaţia despre modificările stării interne a
corpului (senzaţia de frig, foame, sete, căldură);
- proprioreceptive - senzaţii referitoare la poziţia şi mişcarea corpului nostru (în spaţiu
senzaţia de mişcare, de echilibru).
Caracteristica senzaţiilor exteroreceptive:
1. Senzaţii tactile - sunt provocate de receptorii aflaţi în piele.
2. Senzaţii gustative - apar datorită excitării mugurilor gustativi, care sunt plasaţi în
papilele gustative de pe suprafaţa limbii. Există 4 categorii de senzaţii gustative: dulce, amar,
sărat, acru. Suprafaţa limbii este inegal sensibilă. Există o mare varietate de gusturi, care se ob ţin
din amestecul gusturilor elementare.
3. Senzaţii olfactive - organul mirosului este alcătuit din mucoasa olfactivă, în care se
găsesc celulele nervoase olfactive. Mirosul este provocat de particulele gazoase, emanate de
către corpurile mirositoare. Senzaţiile olfactive apar când aerul, conţinând asemenea particule, se
mişcă pe suprafaţa mucoasei. Sensibilitatea mirosului este foarte mare, dar depinde de
substanţele mirositoare.
4. Senzaţii auditive - au la bază un complex analizator compus din:
• urechea externă, care acumulează vibraţiile auditive;
• urechea medie, care le transmite la melc;
• urechea internă - partea sensibilă la sunete, alcătuită din melcul membranos, aflat în cel
osos cu membrana bazilară şi fibrele senzitive.
Vibraţiile apar de la mişcările corpului, apoi ele sunt transmise spre ureche de către
mediul de aer. Se disting 3 feluri de senzaţii auditive:
- senzaţii verbale;
- senzaţii muzicale;
- zgomotele.
5. Senzaţii vizuale. Receptorul luminii este ochiul - organ cu o structură foarte complexă.
Undele de lumină reflectate se refractă, trecând prin cristalinul ochiului şi se focalizează pe
retină sub formă de imagini, retina fiind foarte sensibilă la lumină.

Caracteristica senzaţiilor interoreceptive:


a) Senzaţii, ce traduc trebuinţa de funcţionare a organelor interne (senzaţii de sete, foame,
sufocare, frig).
b) Senzaţii discrete - legate de funcţiile organelor, se simt când respirăm, când suntem
atenţi la bătăile inimii.
c) Senzaţii provocate de excese - abuz de ceva (senzaţie de greaţă, oboseală).
d) Senzaţii cauzate de boli patologice (îmbolnăviri, dureri interne, numai anumiţi excitanţi
provoacă durerea).

Caracteristica senzaţiilor proprioreceptive:


Din categoria lor fac parte:
a) Senzații somatoestezice - senzaţii, ce permit cunoaşterea poziţiei membrelor. Se
datoresc unor organe situate în muşchi, tendoane, ligamente. Astfel ne dăm seama de
contractarea sau relaxarea musculară, de poziţia membrelor, de diferite mişcări.
b) Senzații chinestezice - senzaţii, ce permit cunoaşterea mişcării membrelor. Ele au rol
hotărâtor în controlul muscular, fac posibilă îndemânarea manuală.
c) Senzații statice (de echilibru) - ne fac conştienţi de poziţia capului, corpului în spaţiu.
Sunt provocate de excitarea organelor de simţ aflate în canalele semicerculare ale urechii interne.
Nervul specific este cel vestibular.