Sunteți pe pagina 1din 6

Descurc5 literele pentru a numi desenele de jos.

G6segte cele zece diferen[e dintre c€le douf, imagini,


Una deja am g5sit-o noi pentru tine.

a
@
t

*
a
@ e
Unegte punctele de Ia 1 la 30
pentru a completa desenul.

12o 13
l9
a l4
'rI' a

Io' t21
o22
8r

0k0
.23
:24,,%
7
6a.
o t26
-aa
54 a
o28