Sunteți pe pagina 1din 6

Încrengătura Animale (Animalia)

Diversitatea animalelor. Regnul Aparatul locomotor asigură deplasarea


Animalia include aproximativ 2 milioane animalelor în scopul dobândirii
de specii, răspândite în toate mediile hranei, apărării de duşmani, împerecherii
de viaţă. Animalele au fost clasifi cate în etc. Locomoţia este asigurată de
două grupe: nevertebrate şi cordate. contracţia fi brelor musculare, care pun
Nevertebratele sunt animale lipsite în mişcare elementele scheletului.
de schelet intern. Unele dintre ele au Funcţia de nutriţie este realizată de
schelet extern (melcul, fl uturele, racul, sistemele: digestiv, circulator, respirator
păianjenul) format din calcar sau chitină, şi excretor, care asigură organismul cu
care conferă formă corpului, are substanţe nutritive, energie şi îl debarasează.
rol de protecţie, participă sau asigură de deşeurile metabolice. În corespundere cu
locomoţia, ca la insecte. Altele (râma, activitatea acestor sisteme de
lipitoarea) posedă hidroschelet care organe, pe parcursul evoluţiei au apărut
participă la locomoţie. două grupe de animale: poichiloterme
Cordatele au schelet intern cu coardă (cu temperatura variabilă a corpului,
la animalele inferioare (amfi oxul) şi coloană dependentă de cea a mediului extern –
vertebrală la cele superioare, care nevertebratele, peştii, amfi bienii) şi
au fost numite vertebrate. homeoterme
Funcţiile organismului animal. (cu temperatura constantă a
Organismul animal este un sistem biologic corpului – păsările, mamiferele).
deschis, care realizează un schimb Sistemul digestiv realizează digestia
permanent de substanţe şi energie cu hranei, pe care animalele o primesc din
mediul extern, bazat pe numeroase mediul extern, de regulă, prin ingestie
activităţi funcţionale, cele mai importante şi absorbția substanțelor nutritive.
fi ind: de relaţie, de nutriţie, de Sistemul respirator asigură organismul
reproducere. cu O2, care este necesar pentru arderea
Funcţia de relaţie este realizată de biologică a substanţelor nutritive în scopul
sistemul nervos, organele de simţ şi obţinerii energiei (ATP). În funcţie de
aparatul locomotor. Această funcţie asigură sursa de oxigen (apă sau aer) animalele
integrarea organismului în mediu. sunt înzestrate cu diferite organe respiratorii:
Sistemul nervos coordonează activitatea branhii, trahee sau plămâni.
tuturor sistemelor de organe, Sistemul circulator transportă substanţe
realizând unitatea funcţională a nutritive, hormoni şi gaze spre
organismului. celulele corpului, iar deşeurile care se
Sistemul nervos primeşte şi formează în urma activităţii metabolice
analizează informația de la organele interne celulare – spre organele sistemelor excretor
şi de la cele de simţ şi o transmite şi respirator.
organelor efectoare. Sistemul excretor acumulează toate
În lumea animală sistemul nervos are deşeurile organismului şi le elimină în
trei nivele de organizare: difuz (hidră), mediul extern.
ganglionar (insecte, moluşte) şi tubular Funcţia de reproducere este realizată
(cordate). de organele reproducătoare care
Organele de simţ (ochii, urechile, nasul, generează gameţi feminini şi masculini.
limba, pielea) recepţionează modifi La animalele mai puţin evoluate fecundaţia
cările mediului, fi ind sensibile la acţiunea este externă, iar la cele evoluate –
luminii, temperaturii, factorilor internă. Animalele pot depune ouă din
mecanici (sunet, presiune), chimici etc. care se dezvoltă urmaşii (ovipare) sau
pot naşte pui vii (vivipare). în mişcare, rotirea fără difi cultăţi spre
Simetria corpului la animale. dreapta şi stânga (fi g. 7.9).
Majoritatea animalelor au simetrie bilaterală La unele nevertebrate cu mod de viaţă
(peşti, insecte, broaşte, păsări). Ele sedentar corpul are simetrie radiară.
au organe perechi (doi rinichi, doi plămâni, De la axul imaginar care poate fi dus
două sau trei perechi de membre prin corpul acestor animale pot fi trasate
etc.) dispuse pe partea dreaptă şi stângă raze ce împart corpul în părţi cu
a corpului. Prin corpul acestor animale, structură identică. O aşa arhitectură a
imaginar, poate fi trasat un ax, care îl corpului permite animalului, care nu se
împarte deplasează, să se apere de duşmani şi să
în două părţi identice. O astfel de vâneze prada care poate apărea din orice
structură a corpului permite deplasarea direcție (fi g. 7.9).
liniară, menţinerea echilibrului corpului

ÎNCRENGĂTURA marine) şi o aduc la orifi ciul bucal.


CELENTERATE Meduzele sunt celenterate înotătoare
care au corp gelatinos cu aspect de
(Coelenterata) umbrelă (Aurelia aurata, Rizostoma).
Încrengătura celenteratelor (din lat. coeles În centrul părţii inferioare a corpului
– cavitate, enteron – intestin) cuprinde se deschide orifi ciul buco-anal, iar pe
animale acvatice, pluricelulare, cu simetrie marginile corpului sunt dispuse tentaculele.
radiară, fi xate – polipii şi mobile Fiind animale carnivore, ele
– meduzele. prind cu tentaculele animale mici acvatice
Hidra sau polipul-de-apă-dulce (din şi le duc la gură. Polipii coloniali se
lat. polis – mult, podos – picioare) se fi - formează prin
xează de plantele acvatice cu tentaculele înmugurire. Mugurii nu se despart de
în jos. Corpul ei este cilindric, iar cavitatea organismul matern, dar cresc şi generează
buco-anală este înconjurată de 5 – muguri noi. Orifi ciul buco-anal al
12 tentacule. Cu acestea ele prind plante fi ecărui individ din colonie este înconjurat
sau animale mici, ce le servesc ca hrană. de 8 tentacule. Polipii coloniali au
Actiniile sunt polipi marini de dimensiuni schelet calcaros, datorită căruia în mările
mari viu coloraţi în verde, albastru, tropicale se formează recife coraliere
roşu. Ele au în jurul orifi ciului buco-anal (fi g. 7.10).
câteva coroane de tentacule scurte şi Omul de-a lungul timpului a folosit
groase care-i dau aspectul unor „fl ori de scheletul calcaros al coralilor ca podoabă
mare” sau „anemone”. Numele anemone în confecționarea bijuteriilor, ceea cea
provine de la specia de fl ori terestre, amenință existența acestei specii.
datorită Trăsături distinctive. Corpul celenteratelor
coloritului lor variat şi aspectului are aspectul unui sac, format
de fl oare. Actiniile formează un grup de din ţesuturi care nu se asociază în
prădători marini ce-şi vânează cu ajutorul organe. În partea lui anterioară se afl ă
tentaculelor prada (animale mici

2
orifi ciul buco-anal (gura) înconjurat de de un animal acvatic are loc aruncarea
tentacule. Cavitatea internă, numită şi fi rului urzicător din capsula celulară
întestinală, are funcţia de digestie. care îl găzduieşte. Firul urzicător se înfi
Peretele corpului celenteratelor este ge în corpul pradei şi injectează o substanţă
format din două straturi: intern şi extern. otrăvitoare, care provoacă arsuri
Celulele stratului intern, numit endoderm, locale animalelor mari sau chiar moartea
participă la digestia hranei. Stratul celor mici. Cele mai multe celule urzicătoare
extern – ectodermul, recepţionează modifi se găsesc pe tentacule.
cările mediului şi realizează reacţia Celenteratele respiră prin toată suprafaţa
de răspuns a organismului (fi g. 7.11). corpului. Resturile nedigerate şi
Ectodermul are o reţea de neuroni, ce cele metabolice sunt evacuate prin orifi
formează sistemul nervos difuz, celule ciul buco-anal.
Înmulțirea la celenterate are loc prin
cu miofi lamente şi celulele urzicătoare,
înmugurire sau sexuat. Ele au capacitatea
care imobilizează prada şi apără animalul de a regenera – de a-şi restabili părţile
de duşmani. distruse ale corpului.
Celulele urzicătoare sunt înzestrate Celenteratele reacţionează la acţiunea
cu un fi r senzitiv şi un fi r urzicător. În factorilor de mediu, proces numit iritabilitate
momentul când fi rul senzitiv este atins (simt atingerea, variaţia temperaturii,
curenții de apă etc.).

Funcţia de nutriţie. Sistemul digestiv


de tip închis constă din gură, faringe şi

intestin ramificat. Faringele este aruncat


prin gură în mediul extern, pătrunde
în corpul animalului-jertfă şi îi absoarbe
conţinutul. Digestia hranei are
ÎNCRENGĂTURA VIERMII PLAŢI loc în intestinul ramificat, iar resturile
(Plathelminthes) ŞI VIERMII CILINDRICI nedigerate sunt evacuate prin gură.
(Nemathelminthes) Excreţia substanţelor-deşeu care se
Viermii sunt animale nevertebrate inferioare formează în urma metabolismului are
cu simetrie bilaterală, grupaţi loc prin canale speciale ce străbat corpul
în trei încrengături: viermii plaţi, viermii şi se deschid în mediul extern.
cilindrici şi viermii inelaţi. Respiraţia la planarie se produce prin
Încrengătura viermii plaţi include toată suprafaţa corpului.
peste 12 000 de specii care populează Funcţia de reproducere. Planaria ca şi
mediul acvatic (liberi) sau parazitează majoritatea viermilor plaţi este un animal
corpul animalelor superioare, inclusiv hermafrodit, cu organe reproducătoare
al omului (paraziţi). feminine (ovare) şi masculine (testicule)
Planaria-albă este un vierme plat liber localizate în acelaşi organism. Viermii
care poate fi observat sub pietre, rădăcini plaţi produc un mare număr de ouă care
şi frunze în apele dulci. se formează în urma fecundaţiei.
Funcţia de relaţie. Sistemul nervos de Tenia (panglică) este un vierme parazit,
tip ganglionar este format dintr-un ganglion care se dezvoltă în corpul omului
nervos localizat în partea anterioară (gazda principală), în intestinul căruia
a corpului, de la care pleacă cordoane trăieşte şi produce ouă, şi în corpul porcului
nervoase spre organele de simţ şi spre sau vitelor mari cornute (gazde
partea lui posterioară (fig. 7.12). intermediare),

3
în care se dezvoltă larvele. şi masculii diferă prin proporţiile
Din corpul omului ouăle mature corpului.
sunt eliminate cu fecalele. Împreună Ascaridele sunt viermi cilindrici paraziți
cu iarba sau apa pătrund în stomacul care se dezvoltă într-o singură gazdă – în
animalelor, unde se dezvoltă în larve.
intestinul subţire al omului şi al altor
Din stomac larvele trec în sânge, care le
transportă în muşchi, unde se transformă animale.
în cisticerci – vezicule de mărimea Femela depune în 24 de ore până la
bobului de mazăre ce conţin capul şi un 200 mii de ouă, care împreună cu fecalele
gât scurt al teniei (fig. 7.13). sunt eliminate în mediu, unde au condiţii
Tenia adultă are corpul format din câteva favorabile (oxigenul şi umiditatea) pentru
zeci de segmente și un cap rotund înzestrat dezvoltarea larvei (fig. 7.14, 1-2).
cu ventuze musculoase și cârlige cu ajutorul În cazul nerespectării igienei personale
cărora se fixează de organele animalului- și consumului de legume și fructe nespălate,
gazdă. Organele digestive lipsesc, deoarece ouăle cu larve de pe ele nimeresc în
tenia utilizează hrana gata din corpul intestinul omului (fig. 7.14, 3).
gazdei. Larvele ascaridelor perforează pereţii
Omul se poate infecta cu tenie dacă intestinului, pătrund în sânge şi sunt duse
consumă carne, care nu a fost suficient spre plămâni (fig. 7.14, 4).
prelucrată termic (fiartă sau prăjită) și Din capilarele plămânilor larvele pătrund
conține cisticerci viabili. Dacă cisticer în bronhii, trahee, apoi cu sputa,
dezvoltă viermele matur. prin faringe, ajung din nou prin stomac
Tenia secretă în organismul omului în intestin, unde cresc şi se dezvoltă până
substanţe toxice, care dereglează funcţiile la maturitate, produc ouă (fig. 7.14, 5-7).
intestinului şi provoacă anemia. În procesul dezvoltării ascaridele absorb
Încrengătura viermii cilindrici. substanţe nutritive și elimină substanţe
reprezintă un grup de animale nevertebrate toxice ce provoacă dereglări intestinale
inferioare cu corpul cilindric, şi dureri de cap, boala numită
ascuţit la ambele capete, acoperit cu o ascaridoză.
cuticulă protectoare. Viermii cilindrici
au cavitatea internă umplută cu lichid
în care se află organele interne. Cea mai
mare clasă din încrengătura viermilor
cilindrici este clasa Nematodele.
Nematodul bulbilor este un vierme
cilindric care atacă o gamă largă de legume
(ceapa, usturoiul, cartoful, sfecla);
cereale (secara, grâul şi ovăzul); plante
ornamentale din sere (garoafa).
Funcţia de relaţie este realizată de sistemul
nervos de tip ganglionar.
Funcţia de nutriţie. Sistemul digestiv
de tip deschis este format din gură, care
se află în capătul anterior al corpului, faringe
scurt şi musculos, esofag, intestin
şi anus. La aceşti viermi lipseşte sistemul
respirator şi circulator.
Funcţia de reproducere. Viermii cilindrici
sunt animale unisexuate cu ovarele
localizate în corpul femelei şi testiculele
– în corpul masculilor. La ei este
bine pronunţat dimorfismul sexual –
femelele

4
se află în cavitatea corpului propriu-zisă,
ÎNCRENGĂTURA VIERMII INELAŢI care este .mpărţită în camere prin pereţi
(Annelida) transversali (septe). Fiecare cameră internă
Încrengătura Viermi inelaţi cuprinde corespunde unui metamer (fig. 7.15).
cca 8 700 de specii, multe dintre ele Funcţia de relaţie. Viermii inelați au
trăiesc în mediul acvatic, subteran, iar sistemul nervos de tip ganglionar. Pe
unele parazitează organismul animalelor, partea ventrală a corpului trece un lanţ
inclusiv al omului. nervos, iar în fiecare metamer se află câte
Râmele sunt viermi inelați cu corpul un ganglion nervos. În partea anterioară
segmentat, înzestrați cu muşchi puternici a corpului ganglionii formează un inel.
ce înconjoară cavitatea internă umplută La viermii inelaţi, râmele sunt lipsite
cu lichid celomic, care reprezintă de organele de simţ bine diferenţiate,
hidroscheletul. Prin contracţia muşchilor dar în pielea lor, pe toată suprafaţa corpului,
râmele sapă galerii subterane, .ngiţ.nd sunt repartizate celule senzitive
solul şi resturile de plante cu care se tactile şi fotoreceptoare. Nereidele sunt
hrănesc. Resturile nedigerate sunt eliminate viermi inelaţi care poartă pe cap tentacule
împreună cu solul în mediul extern, cu celule olfactive şi trei perechi de
astfel contribuind la formarea humusului, ochi.
afânarea şi aerisirea solului. Pentru a Funcţia de nutriţie. Sistemul digestiv
facilita mişcarea prin galeriile subterane al anelidelor este constituit din orificiu
la suprafaţa corpului viermilor inelaţi se bucal, faringe, esofag, stomac şi intestin.
elimină o substanţă mucilaginoasă care Viermii inelaţi sunt mai evoluaţi decât
lipeşte între ele particulele de sol, astfel cei plaţi şi cilindrici prin faptul că la
protejând solul de eroziune. ei apar sistemele circulator şi excretor.
Lipitorile sunt viermi inelaţi, majoritatea Sistemul circulator de tip închis este format
paraziţi, care se hrănesc cu sângele din două vase sangvine longitudinale
animalelor superioare, dar există şi lipitori principale:
libere care se hrănesc cu larve şi dorsal şi ventral, vase inelare şi capilare.
râme. Lipitoarea este un vierme inelat Vasele sangvine inelare din partea anterioară
cu corpul segmentat doar la exterior. a corpului au pereţi musculari groşi care prin
Lipitorile parazite la fiecare extremitate contracţii pun în mişcare sângele. Aceste
a corpului au câte o ventuză cu care vase sunt considerate „inimi” (fig. 7.15).
se fixează de corpul victimei. Sistemul excretor este format din
O lipitoare poate suge pâna la 32 g de metanefridii – tuburi deschise care culeg
sânge, care formează rezerva ei alimentară, substanţele- deşeu din cavitatea internă a
ce nu se coagulează un timp îndelungat, corpului şi le elimină în mediul extern.
deoarece în intestin se secretă Viermii inelaţi respiră prin piele.
hirudină, o substanţă anticoagulantă Funcţia de reproducere. Viermii inelaţi
utilzată în medicină. sunt animale hermafrodite, cu fecundarea
Trăsături generale. Majoritatea .ncrucişată – zigotul-ou se formează prin
viermilor inelaţi au corpul cilindric contopirea gameţilor, care provin de la doi
segmentat în inele numite metamere. indivizi diferiţi. Pentru aceasta, cu câtva
Numărul metamerelor variază în funcţie timp înainte de depunerea ouălor are loc
de specie şi poate ajunge până la 800. schimbul de lichid seminal dintre doi
Pe fiecare metamer se află nişte perişori indivizi. Viermii inelați au capacitatea de a
mici şi elastici – cheţi, care servesc la regenera.
fixarea
corpului de substrat.
Corpul viermilor inelaţi este cilindric
sau slab turtit dorso-ventral, cu lungimea
între 0,2 mm şi 3 m. Culoarea corpului
variază de la alb sau brun întunecat
până la verde sau roşu.
Organele interne ale viermilor inelaţi

5
6

S-ar putea să vă placă și