Sunteți pe pagina 1din 5

Anexa

la dispoziţia Detox Delivery


nr. 05 din 03.02.2020

REGULAMENTUL
DE ORDINE INTERIOARĂ

Prezentul Regulament stabileşte modul de organizare şi specificul de realizare, în bune


condiţii, a activităţii salariaţilor din Detox Delovery.
Regulamentul este întocmit în temeiul Codului Muncii, Legii privind administraţia
publică locală, Legea privind codul de conduită a funcţionarului public, Legea cu privire la
mediere, altor acte normative ce reglementează activitatea.

Capitolul I. Dispoziţii generale


1.1. Regulamentul de ordine interioară .
1.2. În cadrul instituţiei este interzisă discriminarea dintre salariaţi.

Capitolul II. Drepturile şi obligaţiile angajatorului

2.1. Drepturi
Pentru buna desfăşurare a angajatorului are următoarele drepturi:
 să stabilească organizarea şi funcţionarea unităţii;
 să stabilească atribuţiile corespunzătoare pentru fiecare salariat
 să exercite controlul asupra modului de îndeplinire a sarcinilor;
2.2. Obligaţii
Angajatorul are următoarele obligaţii:
 să creeze condiţii adecvate pentru desfăşurarea muncii salariaţilor, punând la
dispoziţia acestora, la timp şi în condiţii bune, mijloacele necesare pentru
folosirea deplină şi eficientă a timpului de lucru;
 să asigure condiţiile necesare privind protecţia muncii şi respectarea normelor
igienico-sanitare, precum şi instruirea salariaţilor în acest domeniu;
 să asigure posibilitatea participării la cursuri de perfecţionare a pregătirii
profesionale a salariaţilor pe domeniul de activitate;

Capitolul III. Drepturile şi obligaţiile salariaţilor

3.1. Drepturile salariaţilor


Salariaţii au drepturile constituţionale şi cele prevăzute de legi:
 dreptul la opinie;
 dreptul la achitarea la timp a salariului, care cuprinde salariul de bază, sporul
pentru gradul de calificare, sporul pentru vechimea în muncă, adaos, premiu şi
ajutor material, care se stabilesc conform legislaţiei în vigoare;
 dreptul la concediu de odihnă anual, concediu medical, concediu fără plată,
concediu pentru studii, stabilite prin legislaţia în vigoare;
 dreptul la concediu de maternitate
 dreptul la pensie, la asigurări sociale de stat, dreptul la asistenţă medicală
gratuită în condiţiile legii;

3.2. Obligaţiile salariaţilor


Obligaţiile sunt cuprinse în cap. IV, secţiunea II.
Salariații sunt obligaţi să respecte normele de conduită .

Capitolul IV. Organizarea activităţii

4.1. Desfăşurarea şedinţelor de lucru


Şedinţele de lucru vor avea loc în fiecare zi de luni, ora 800;
Lunar, în prima zi de luni, se vor desfăşura şedinţe de analiză şi sinteză, cu participarea
tuturor conducătorilor.
La şedinţele de analiză şi sinteză, se vor prezenta note informative.
În a doua, a treia şi a patra (eventual, a cincea) zi de luni a lunii, se vor desfăşura şedinţe
de control şi coordonare.
La şedinţele de control şi coordonare, participanţii vor relata succint despre probleme /
rezultate în domeniul de activitate, din perioada precedentă, precum şi despre planul de
lucru pentru săptămâna în curs.
4.2. Substituirea funcţiilor
În cazul lipsei unui angajat, întru buna desfăşurare a activităţii, acesta poate fi înlocuit
de către alt specialist (angajat).
Substituirea funcţiilor pentru perioada concediilor anuale de odihnă se efectuează
conform anexei nr. 1 la prezentul Regulament.
Adaosul la salariu pentru cumularea funcţiei se stabileşte în baza dispoziţiei, conform
legislaţiei în vigoare.
4.3. Soluţionarea cererilor privind accesul la informaţie
Cererile privind accesul la informaţie sunt examinate şi soluţionate în conformitate cu
Legea privind accesul la informaţie nr. 982-XIV din 11.05.2000; Legea nr. 17-XVI din
15.02.2007 Cu privire la protecţia datelor cu caracter personal.
Cererile vor fi soluţionate în termen de până la 15 zile lucrătoare.

Capitolul V. Timpul de muncă şi de odihnă

5.1. Timpul de muncă


Durata timpului de lucru este de 35 de ore pe săptămână (conform art. 95, pct. 2) din
Codul Muncii): 7 ore pe zi, între 800 – 1600, cu pauză între orele 1200 – 1300, timp de 5 zile, cu
2 zile de repaus (conform art. 98, pct. 1) din Codul Muncii).
5.2. Evidenţa timpului de muncă
Conducătorul este obligat să ţină, în modul stabilit, evidenţa timpului de muncă
prestat efectiv de fiecare salariat, inclusiv a muncii suplimentare, a muncii prestate în zilele
de repaus şi în zilele de sărbătoare nelucrătoare.
5.3. Timpul de odihnă
Zilele de sâmbătă şi duminică sunt zile de odihnă.

De asemenea, zile nelucrătoare, cu menţinerea salariului, sunt sărbătorile legale:


1 ianuarie – Anul Nou;
7 şi 8 ianuarie – Naşterea lui Isus Hristos (Crăciunul);
8 martie – Ziua Internaţională a Femeii;
Prima şi a doua zi de Paște, conform calendarului bisericesc;
Ziua de luni la o săptămână după Paşte (Paştele Blajinilor);
1 mai – Ziua Internaţională a Solidarităţii Oamenilor
Muncii;
9 mai – Ziua Victoriei şi a comemorării eroilor căzuţi pentru independenţa Patriei;
27 august - Ziua Republicii;
31 august – Sărbătoarea „Limba Noastră”;
Persoanele care vor fi antrenate sau vor desfăşura în zilele de odihnă (sărbătoare)
diverse activităţi au dreptul la zile de recuperare, în baza cererii depuse.
5.5. Concedii. Concediul de odihnă anual
În vederea beneficierii de concediu (plătit sau neplătit), salariatul trebuie să
întocmească o cerere, cu 14 zile înainte (în avans).
Programarea concediului anual de odihnă pentru anul următor se face de către
angajator, de comun acord cu reprezentanţii salariaţilor, cu cel puţin 2 săptămâni înainte de
sfârşitul fiecărui an calendaristic.
La programarea concediilor anuale de odihnă, se ţine cont atât de dorinţa salariaţilor,
cât şi de necesitatea asigurării bunei funcţionări a instituţiei.
Durata concediului de odihnă este stabilită conform art. 113 din Codul Muncii al
Republicii Moldova şi art. 43 din Legea cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului
public.
5.6. Concedii suplimentare
Mamelor care au 2 şi mai mulţi copii în vârstă de până la 14 ani (sau un copil invalid
în vârstă de până la 16 ani) li se acordă un concediu suplimentar plătit, cu durate de 4 zile
calendaristice, în baza unei cereri, cu emiterea dispoziţiei Pretorului.
De concedii suplimentare remunerate beneficiază salariaţii care îşi fac studiile la
instituţii superioare de învăţământ, de specialitate, postuniversitare. În cazul în care angajatul
urmează a doua sau a treia facultate, concediul suplimentar plătit poate fi acordat la decizia
conducătorului, cu consultarea reprezentantului salariaţilor şi în funcţie de mijloacele
disponibile.
5.7. Concedii fără plată
Orice salariat are dreptul la concediu fără plată, cu o durată de până la 60 de zile
calendaristice, cu emiterea unei dispoziţii, în baza cererii depuse.
Capitolul VI. Dispoziţii finale
Prezentul Regulament intern intră în vigoare de la data semnării lui. Angajaţii vor lua
cunoştinţă de prezentul Regulament contra semnătură.
Prezentul Regulament poate fi supus unor modificări şi completări, prin consultarea
reprezentantului salariaţilor, cu emiterea dispoziţiei.

Secretar Diana Curjos