Sunteți pe pagina 1din 2

Direcția este organizată şi funcţionează în conformitate cu Constituţia Republicii

Moldova, legile în vigoare, decretele Preşedintelui Republicii Moldova, hotărîrile Parlamentului,


ordonanţele, hotărîrile şi dispoziţiile Guvernului precum şi cu prevederile prezentului
Regulament.
Direcția de Asitență Socială  este condus de un șef, numit conform legislației de către Consiliul
Raional Cahul ce este responsabil de asigurarea calității managementului,de organizare și
coordonarea tuturor activităților, în scopul îndeplinirii funcțiilor și atribuțiilor organului central
de specialitate.
OBIECTIVUL GENERAL  este ,,crearea şi diversificarea serviciilor alternative de
asistență socială”.
Contul bugetului raional este cel care influențează toate activitățile care sunt organizate de
această instituție. Bugetul este elaborat de către Direcției Generale de Asistență Socială,
fundamentat pe programe și performanță, precum și pe rezultatele evaluării necesităților în
domeniul asistenței sociale și protecției familiei în raionul Cahul.  
Persoanele și familiile defavorizate influențează și direcționează activitatea instituției iar
pentru îmbunătățirea calității vieții. Direcția acordă asistență și suport în vederea prevenirii,
diminuării sau depășirii situaţiei de dificultate și integrarea socială a acestora.
Pentru ca beneficiarii să nu să se confrunte cu diverse situații de risc, Directia elaborează diverse
programe de informare-educare-comunicare şi sensibilizare publică.
În scopul colaborării cu autoritățile, instituțiile și organizațiile publice și private, Directiei
Generale de Asistență Socială identifică parteneri de dezvoltare și cooperează cu aceştia,
dezvoltă și implementează parteneriate, încheie acorduri de cooperare  iar toate acestea pentru
capta experiența si practici bune în acest domeniu.
Direcția de asistență socială este dotată cu toata tehnologia de care este nevoie pentru a satisface
cerințele beneficiarului conform legislației.
Pentru a  implementa în raionul Cahul politica de stat în domeniul asistenţei sociale și
protecției familiei, în funcţie de necesităţile identificate Directia de Asistență Socială:
- elaborează strategii de dezvoltare şi prestare a asistenţei sociale, în conformitate cu politica
socială a statului;
- asigură gestionarea eficientă a alocațiilor bugetare, patrimoniului și resurselor umane pentru
dezvoltarea și acordarea asistenței sociale de calitate în teritoriul administrat;
- coordonează procesul de cooperare intersectorială pentru identificarea, evaluarea, referirea,
asistenţa şi monitorizarea copiilor victime şi potenţiale victime ale violenţei, neglijării,
exploatării şi traficului, precum și stabilește parteneriate cu autoritățile, instituțiile de resort în
domeniu,etc. 
Directia acorda permanent suport metodologic autorităților administrației publice locale
de nivelul întîi, prestatorilor privați și specialiștilor angajați în domeniul asistenței sociale și
protecției familiei,de asemenea personalul direcției este integrat în programe de formare inițială
și continuă pentru o mai bună desfășurare a activității.
Factorul ecologic este cel care influențează în ceea mai mică masură productivitatea tuturor
activităților, indiferent de orice circumstanță , beneficiarul este ajutat și sprijinit conform
situației.