Sunteți pe pagina 1din 6

Proiect didactic

Data:
Clasa a V-a
Unitatea de învățare: Biosfera
Subiectul lecției: Răspândirea viețuitoarelor
Tipul lecției: combinată (mixtă)
Competențe specifice:
1.1.Recunoașterea termenilor geografici în texte diferite;
1.2.Precizarea, în cuvinte proprii, a sensului termenilor geografici de bază;
1.3.Utilizarea termenilor geografici simpli în contexte cunoscute sau în contexte noi;
3.1. Transferarea elementelor din matematică și științe în domeniul geografiei, pentru înțelegerea și
descrierea caracteristicilor planetei ca întreg;
3.2. Identificarea legăturilor între elemente, fenomene și procese observabile;
3.3.Explicarea fenomenelor și proceselor specifice mediului la nivelul orizontului local și al planetei;
3.4. Prezentarea structurată a componentelor naturale ale planetei ca întreg și ale orizontului local;
4.2. Utilizarea semnelor convenționale;
4.3. Poziționarea corectă a elementelor geografice pe reprezentările cartografice specifice;
4.4. Utilizarea reprezentărilor grafice simple,
7.1. Aplicarea cunoștințelor și deprinderilor învățate;
7.2. Utilizarea metodelor simple de investigare (observare, analiză, interpretare);
7.5. Ordonarea elementelor, fenomenelor și proceselor folosind diferite criterii de clasificare:
cantitative, calitative și teritoriale;
7.8. Descrierea elementelor, fenomenelor și proceselor observate (direct sau indirect).
Obiective operaționale/Competențe derivate:
La sfârșitul lecției elevii, vor ști:
a) cognitive:
 CO1: să definească biosfera;
 CO2: să numească principalele medii de viață ale terrei;
 CO3: să enumere factorii care influențează răspândirea plantelor și animalelor;
 CO4: să explice cum este influențată răspândirea pe Glob a plantelor și a animalelor de către
fiecare factor;
 CO5: să compare și să diferențieze plante și animale ce se pot adapta la condiții extreme;
 CO6: să explice influența umană asupra cadrului natural;
 CO7: să completeze corespunzător itemii fișei de lucru.

Pe parcursul şi la sfârşitul lecţiei, elevii vor deveni capabili:


b) psihomotorii:
 CO8: să interpreteze corect schițele prezentate care impun corelații și duc la accesibilizarea
învățării;
 CO9: să dezvolte exercițiul de citire și interpretare a unor imagini.
c) afectiv - atitudinale:
 CO10: să manifeste interes și curiozitate științifică pentru fenomenele studiate;
 CO11: să aprecieze și să prețuiască resursele vegetale și animale.

Metode folosite: conversația, demonstrația, descoperirea, problematizarea, lucrul cu manualul,


lucrul cu harta, metoda ciorchinelui;
Mijloace de învățământ: Harta fizică a lumii, Atlasul geografic.
Strategia didactică: euristică, dirijată, deductiv - inductivă.
Organizarea activitații: frontală, pe grupe și individuală.
Nivelul clasei: bun (corespunde programei).
Loc de desfășurare: sala de clasă
Material bibliografic:
1. Octavian Mandrut, Atlas geografic scolar, Editura Corint, Bucuresti, 2004;
2. Maria Eliza Dulama, Serafima Roscovan, Didactica geografiei, Editura Bons Offices,
Chisinau, 2007;
3. Nicolaie Ilinca, Didactica geografiei, Editura Didactica și pedagogică, București, 2006;
4. Dorina Cheval, Constantin Furtuna, Geografie generală – manual pentru clasa a V-a,
Editura Teora, Bucuresti, 2009;
5. Harta politică a lumii;
Scenariu didactic

C Strategia didactică
Etapele Activitatea profesorului Activitatea elevului
S Evaluare Timp
lecţiei Forme de
metode mijloace
organizare
Organizarea - verif. prezentei elevilor Pregatirea caietelor si a docum.
clasei - aranj. materialului necesar scolare observarea Frontală aprecieri 1’
lectiei
Actualizarea Adreseaza interogatii de Asculta, analizeaza, gandesc si dialogul lucrul frontală Analiza 14’
cunoștințelor. control privitoare la formuleaza raspunsurile la tablă individua raspunsuri-
continuturile predade si asteptate, fiind indrumati de fisă de lă lor,
invatate anterior. Verif. orală a prof.
lucru stimularea
cunostint. din lectia anter. cu
titlul “Ghețarii” prin intreb. scurte elevilor
Pregatirea Cere elevilor să isi amintească, Reflectează și răspund: Conversatia 1’
aperceptivă OC din lectiile anterioare, cum se BIOSFERA euristica
1 numește învelișul de viață al
Terrei

Enunţarea OC Profesorul prezintă elevilor Elevii îşi notează titlul şi Expunerea


temei și a 1 titlul lecţiei: Biosfera, nivelul obiectivele în caiete frontală 2’
obiectivelor performanţelor aşteptate şi se
notează titlul lecţiei pe tablă şi
în caiete.
Profesorul prezintă elevilor
obiectivele lecţiei:
OC1, OC2, OC3, OC4, OC5
Profesorul stabilește tema de Se formează șapte echipe a Metoda Caietul
Dirijarea studiu: ”Factorii care cȃte doi elevi. Se împart fișele ”mozaicului„ de pe grupe
învăţării influențează răspândirea de lucru spre a fi descrise notiţe
viețuitoarelor„ și o împarte în astfel: Conversaţia
OC
2 șapte subteme. -Echipa nr1.-Lumina; Frontal analiza răsp.
Fiecare elev are o sarcină de -Echipa nr.2- Temperatura; Învăţarea
studiu în care trebuie să devină -Echipa nr.3- apa; prin 16’
OC descoperire
expert. -Echipa nr.4- solul; Fişe de
3
-Echipa nr.5- relieful; lucru
OC -Echipa nr.6- vântul; pe grupe
4 -Echipa nr.7- omul. Problemati
zarea
OC
Aceṣtia primesc fiṣa de lucru ṣi
5
îṣi împart în mod egal
sarcinile.
Fiecare echipă îṣi va alege un
reprezentant, care va citi în
faṱa colegilor concluziile.
OC Profesorul le cere elevilor să Evaluarea se realizează sub Învăţarea tabla frontală analiza 6’
Obţinerea 3 explice implicațiile fiecărui forma unui ciorchine, toate prin caietul răspunsu-
performanţei factor în răspândirea cuvintele ṣi expresiile vor fi descoperire de individua rilor
animalelor. scrise la tablă iar elevii vor notițe lă
scrie în caiete.
Profesorul cere elevilor să Elevii răspund: omul analiza
Feed-backul OC enumere un factor la care Conversaţia tabla frontal răspunsu- 2’
5
plantele și animalele nu se pot rilor
adapta.
Evaluarea OC Aprecierea orală a elevilor, individua analiza
3.1 privind participarea lor activă lă răspunsu- 4’
la activitatea didactică rilor
(evaluarea orală 1’)
Asigurarea și OC Numiți domeniile de viață de Selecteaza informatiile pentru Interogatiile Evaluar
intensificarea 3 pe Terra. Caractezizați formularea raspunsurilor de control si ea individua 4’
retentiei și domeniile de viață precizând dialogul. finala lă
transferului animalele și plante specifice.
cunostințelor
Precizarea Comunica sugestiile si Ascultă și noteză. Explicarea 1’
activităților continuturile ce vor fi parcurse
pe care elevii spre studiu.
le vor
desfășura Tema pentru acasă:
acasă anexa 3
Schița lecției

Biosfera.

Biosfera reprezintă învelișul format din totalitatea viețuitoarelor.


1.Răspândirea viețuitoarelor.
Factorii care influențează răspândirea viețuitoarelor:
- lumina;
- apa;
- solul;
- temperatura;
- relieful;
- vântul;
- omul.
Mediile în care traiesc vietuitoarele constitue domeniile lor de viata .

domeniul terestru ( pe uscat );

Pe Terra sunt 3 mari domenii de viata: domeniul acvatic ( in apa );

domeniul subteran.

Domeniul acvatic se imparte in domeniul apelor oceanice

domeniul apelor continentale