Sunteți pe pagina 1din 12

PLANIFICARE DIDACTICĂ ANUALĂ

ISTORIE UNIVERSALĂ
CLASA a V-a

COMPONENTA SEM. I SEM. II TOTAL


1. INTRODUCERE ÎN STUDIUL ISTORIEI 2 2
2. PREISTORIA UMANITĂŢII 1 1
3. ORIENTUL ANTIC 4 4
4. GRECIA ANTICĂ 3 4 7
5. LUMEA TRACO-DACO-GETICĂ 1 1
6. LUMEA ROMANĂ 7 7
7. GENEZA LUMII ÎN MILENIUL I D. HR. 5 5
8. EVALUARE ŞI SINTEZĂ 4 5 9
14 22 36

PLANIFICAREA DIDACTICĂ SEMESTRIALĂ


ISTORIE UNIVERSALĂ
CLASA a-V-a
UNITATEA DE NR.
COMPETENŢE SĂPT.
ÎNVĂŢARE CONŢINUTURI ORE OBS.
SEM. I SPECIFICE
I.. INTRODUCERE ÎN 1.Evaluare iniţială 1.1.,3.1., 4.1. 2 S1,S2 Testare
STUDIUL ISTORIEI 2.Omul şi mediul. 1 S3 iniţială
3.Marile zone de apariţie a civilizaţiei 4 ore 1 S4
II.PREISTORIA 1.Apariţia, evoluţia şi răspândirea grupurilor umane. 1 oră 1.1. 3.1., 3.2., 1 Obs.
UMANITĂŢII S5 curentă
III. ORIENTUL 1. Omul şi mediul. Popoarele Orientului Antic 1 S6
ANTIC 2. De la oraşe- state la imperii: Obs.
- Reconstituirea istoriei unui oraş - stat. 1.1.,3.1., 3.3., curentă
- Regate şi imperii din Orientul Antic. 2 S6
3.4., 3.5.,
Studiu de caz: Egipt, Persia S8
3. Moştenirea culturală a Orientului Antic .
- Şcoala , literatura, cunoştinţele ştiinţifice, arta 1 S9
2.2
Studiu de caz: Piramidele 5 ( 4+1) ore
IV.GRECIA ANTICĂ 1. Omul şi mediul. - Grecia arhaică
2. Formarea polisului şi a democraţiei. Marea colonizare greacă 1.1., 3.1.,3.3., 1 S11
2 S12 Obs.
3.4.,3.5., 4.2. S13 curentă

EVALUARE Evaluare „Orientul Antic”


Evaluare semestrială 2 ore 1.1., 1 S10 Testare
1 S14 scrisă
3.1.,3.3.,3.5.

UNITATEA DE CONŢINUTURI COMPETENŢE NR. SĂPT. OBS.


ÎNVĂŢARE SPECIFICE ORE
SEM. II
IV. GRECIA ANTICĂ 3. Lumea greacă a secolului al V-lea î. Hr.: 3.4., 4.1.
- Războaiele medice. Studiu de caz: Marathon 2.2 . 3.2 1. S15 Obs.
- Pericle şi epoca sa 1. S 16 curentă
4. Lumea elenistică : Imperiul macedonean. 1. S17
- Studiu de caz: Alexandru cel Mare 1 S18
5. Cultura greacă şi elenistică: Descrierea unui templu. 8( 7+1)ore
V. LUMEA TRACO- 1. Raporturile geto-dacilor cu lumea greacă şi cu cea romană 1 oră 1.1., 1 S20 Obs.
GETO-DACĂ 3.3.,3.5.,4.2. curentă
VI LUMEA ROMANĂ 1.Omul şi mediu .Aşezarea şi locuitorii Italiei în Antichitate 1 S21 Obs.
2. Republica romană. Roma de la regalitate la republică 1.1., 3.1.,3.3., 2 S22 curentă
3. Imperiul Roman. - Principatul. S23
- Întinderea şi organizarea Imperiului 3.4.,3.5., 2.1., 1 S24
4. Cultura romană. Influienţa culturii şi a civilizaţiei romane în lume. 1 S 25
5. Declinul Imperiului Roman. 3.6., 4.2. 1 S 27
- Criza Imperiului Roman S28
- Creştinismul de la Constantin cel Mare la Theodosius I. 1 Testare
- Menţinerea Imperiului Roman de Răsărit 1 scrisă
8 (7+1) ore
Activităţi extraşcolare
Săptămâna „ Să ştii mai 1 S26
multe, să fi mai bun!”
7. GENEZA LUMII ÎN 1. Constituirea regatelor romano-germane: Obs.
MILENIUL I D.HR. - Formarea de noi popoare europene 1.1., 3.1.,3.3., 1 S30 curentă
- Imperiul Carolingian
2. Etnogeneza românească. Primele formaţiuni statale. 3.4.,3.5., 2.1.
. - Etnogeneza românească 2 S31
- Primele formaţiuni politice româneşti 3.6., 4.2. S32
3.Lumea slavă- Lumea slavă în secolele VII-X 1 Testare
Studiu de caz : Rusia kieveană S33 scrisă
4. Lumea arabă- Formarea şi expansiunea statului arab 7(5+2)ore 1 S34
EVALUARE ŞI Evaluare: „ Grecia antică” 1.1., 1 S19
SINTEZĂ Evaluare: „ Lumea traco - geto – dacă” „Roma Antică” 3.1.,3.3.,3.5. 1 S29 Testare
Evaluare: „Geneza lumii în mileniul I d. Hr. ” 1 S35 scrisă
Evaluare semestrială. Sinteză: Europa de la căderea Romei în anul 1000 1 S36

DISCIPLINA: ISTORIE
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: INTRODUCERE ÎN STUDIUL ISTORIEI
NUMĂR ORE ALOCATE:4 h
COMPETENŢE
SPECIFICE.
CONŢINUTURI NR. ACTIVITAŢI DE TERMENI, RESURSE RESURSE INSTRUMENTE OBS.
(detalieri) ORE / INVĂŢARE CONCEPTE ŞI MATERIALE PROCEDURALE DE
DATA PROBLEME DE EVALUARE
ATINS

2 - definirea - axa - testare


Recapitulare 17 - 28IX - exerciţii de alcătuire a istoriei, cronologică iniţială
axelor cronologice izvoarele - manuale
1.1. - studierea şi descrierea istoriei - alcătuirea axei
3.1. izvoarelor istorice; - omul şi mediul - atlase cronologice
4.1 - exerciţii de lectură a - cronologia: - texte istorice - a. frontală
Omul şi mediul. 2 hărţilor definiţie, tipuri - imagini - a. individuală - fişă de lucru
Marile zone de 1–5X - descrierea unor ( mileniu, secol,
apariţie a 8 -12 X instrumente de măsurare deceniu, epocă, - atlasul lumii - observarea
civilizaţiei. a timpului eră- î. Hr./ antice sistematică a
d.Hr.) - atlas de elevilor
arheologie - temă pentru acasă

CLASA : a V-a

DISCIPLINA: ISTORIE
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: PREISTORIA UMANITĂŢII
NUMĂR ORE ALOCATE:1h
COMPETENŢE
SPECIFICE
CONŢINUTURI NR. TERMENI,
(detalieri) ORE / ACTIVITAŢI DE CONCEPTE ŞI RESURSE RESURSE INSTRUMENTE OBS.
DATA INVĂŢARE PROBLEME DE MATERIALE PROCEDURALE DE
ATINS EVALUARE

- citirea şi comentarea - familie, vecini, - manuale;


izvoarelor documentare relaţii de rudenie, - culegeri de - a. frontală - observarea
1.Apariţia, . - citirea de texte care sedentarizare texte;- - a. individuală sistematică a
evoluţia şi 1.1. 1 relatează despre cauzele - evoluţia uneltelor, dicţionare; - a. pe grupe elevilor
răspândirea 3.1. 15-19 X unui eveniment istoric a ceramicii şi a - imagini;
grupurilor 3.2. - exerciţii de identificare aşezărilor - atlasul lumii PPT
umane a termenilor istorici în antice
texte diferite - atlas de
arheologie
- fise de lucru

DISCIPLINA: ISTORIE
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE:ORIENTUL ANTIC
NUMĂR ORE ALOCATE:5h(4+1)
CONŢINUTURI NR. TERMENI,

SPECIFICECOMPETENŢE
(detalieri) ORE / ACTIVITAŢI DE CONCEPTE ŞI RESURSE RESURSE INSTRUMENTE OBS.
DATA INVĂŢARE PROBLEME DE MATERIALE PROCEDURALE DE
ATINS EVALUARE

1. Omul şi - agricultură,
mediul.Popoarele 1 - exerciţii de lectură a păstorit, - Harta - lucrul cu harta
Orientului Antic 22-26X hărţilor meşteşug, Orientului
2. De la oraşele – - studierea şi descrierea comerţ, căi de Antic - observarea
state la imperii. izvoarelor istorice comunicaţie - manuale; sistematică a elevilor
2.1.Reconstituirea 1 - exerciţii pentru - texte istorice; - a. frontală
istoriei unui oraş-stat 1.1. 29 X-2 identificarea termenilor - oraş-stat, regat, - imagini; - a. pe grupe
2.2. Mari regate şi 3.1. XI istorici în texte diferite imperiu, -fişe de lucru - a. individuală - autoevaluare
imperii din Orientul 3.3. - exerciţii de redactare a dinastie, sclavi
Antic 3.4. 1 unei compuneri pe o - studiu de caz: - temă pentru acasă
3. Moştenirea 3.5. 5-9 XI temă dată - cultură, scriere, Egiptul, Persia
culturală a - exerciţii de descriere a papirus, - atlasul istoric - observarea
Orientului Antic. unor evenimente istorice arhitectură, sistematică a elevilor
Şcoala, literatura, 1 - descrierea unui piramidă, - studiu de caz:
cunoştinţele 12-16XI monument de arhitectură sculptură Piramidele
ştiinţifice, arta. . 2.2
- alcătuirea planului unei - diagrama Venn
călătorii imaginare în
1 Orientul Antic test
4. Evaluare 19-23 XI

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: GRECIA ANTICĂ


NUMĂR ORE ALOCATE:9h(7+2)
SPECIFICECOMPETENŢE
CONŢINUTURI NR. ACTIVITAŢI DE TERMENI,
(detalieri) ORE / INVĂŢARE CONCEPTE ŞI RESURSE RESURSE INSTRU-
DATA PROBLEME DE MATERIALE PROCEDURALE MENTE OBS.
ATINS DE
EVALUARE

1. Omul şi mediul. Grecia 1 - exerciţii de lectură a - eleni, influienţa - lucrul cu harta


arhaică. 1.1. 26-30XI hărţilor mediului asupra vieţii - Harta Greciei
3.1. - citirea de texte care şi asupra ocupaţiilor Antice - fişă de lucru
2. Formarea polisului şi a 3.3. 2 relatează despre vechilor greci - manuale;
democraţiei. Marea colonizare 3-7 XII cauzele unui eveniment - polis, democraţie, - texte istorice; - organizatorul
greacă. 10-14 istoric cetăţean, barbar, - studiu de caz: grafic
3.4. XII - exerciţii pentru colonizare Marathon - temă pentru
3. Evaluare semestrială 1 identificarea termenilor - modelul democratic - studiu de caz: acasă
3.5. 17-21 istorici în texte diferite şi modelul Alexandru cel - comparaţia
3. Lumea greacă a secolului XII - exerciţii de redactare aristocratic: Atena şi Mare autoevaluare
al V-lea î. Hr. 4.2. 1 a unei compuneri pe o Sparta
3.1. Războaiele medice 14-18 I temă dată - mercenar, elenism, - imagini; - a. frontală - observarea
- exerciţii de descriere a criza cetăţii greceşti - a. pe grupe sistematică a
3.2. Pericle şi epoca sa. 1 unor evenimente - artele, ştiinţa, - fişe de lucru - a. individuală elevilor
21-25 I istorice scrierea istoriei, - diagrama
4. Lumea elenistică. Imperiul 1 - descrierea unui teatrul în societatea Venn
macedonean. 28I – 1II monument de greacă, - atlasul istoric test
2.2 arhitectură divinităţile, - atlasul lumii
5. Cultura greacă şi 1 - alcătuirea planului sărbătorile antice - evaluare
elenistică. Descrierea unui 4- 8 II unei călătorii imaginare orală, eseuri
templu. în Grecia Antică
1
6. Evaluare 11-15 II
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE:LUMEA TRACO-GETO-DACĂ
NUMĂR ORE ALOCATE:1h

SPECIFICECOMPETENŢE
NR. TERMENI,
CONŢINUTURI ORE / ACTIVITAŢI DE CONCEPTE ŞI RESURSE RESURSE INSTRUMENTE
(detalieri) DATA INVĂŢARE PROBLEME DE MATERIALE PROCEDURALE DE OBS.
ATINS EVALUARE

testare iniţială
- exerciţii de
lectură a hărţilor - traci, daci, geţi, - Harta Daciei - lucrul cu harta
1. Raporturile geto- 1.1. 1 regalitate, cultura -manuale; - metoda
18-22 II - citirea şi - a. frontală
dacilor cu lumea descrierea materială şi spirituală - texte istorice; - a. pe grupe ciorchinelui
greacă şi cu cea 3.3. izvoarelor istorice a geto - dacilor - teste - a. individuală
romană - exerciţii de - imagini; - observarea
3.5. redactare a unei - atlasul istoric sistematică a
compuneri pe o -fişe de lucru elevilor
4.2. temă dată
- completarea - temă pentru
spaţiilor lacunare acasă
cu termeni istorici - prelegerea
dintr-o listă dată
Autoevaluare

PPT

- fişă de evaluare
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE:LUMEA ROMANĂ
NUMĂR ORE ALOCATE:8h(7+1)

COMPETENŢE SPECIFICE
NR. TERMENI,
CONŢINUTURI ORE / ACTIVITAŢI DE CONCEPTE ŞI RESURSE RESURSE INSTRUMENTE OBS.
(detalieri) DATA INVĂŢARE PROBLEME DE MATERIALE PROCEDURALE DE
ATINS EVALUARE

1. Omul şi mediul. 1 - exerciţii de lectură - aşezarea şi


1.1 25 II- 1III a hărţilor locuitorii Italiei - lucrul cu harta
2. Republica romană. Roma: 3.1. 2 - citirea de texte care în Antichitate - Harta - alcătuirea axei
De la regalitate la republică. 4-8 III relatează despre - rege, senat, Romei cronologice
3.3. 11-15 III cauzele unui patrician, plebeu, Antice - observarea
3. Imperiul Roman. eveniment istoric provincie, - manuale; - a. frontală sistematică a
Principatul. Întinderea şi 3.4. 1 - exerciţii pentru principe, - texte - a. pe grupe elevilor
organizarea imperiului. 18-22 III identificarea războaiele din istorice; - a. individuală
3.5. termenilor istorici în peninsulă, - imagini; - temă pentru
4. Cultura romană. Influienţa 2.1. 1 texte diferite organizarea acasă
culturii şi civilizaţiei romane 25-29 III - exerciţii de primelor -fişe de lucru
în lume 3.6. redactare a unei provincii - diagrama
5. Declinul Imperiului Roman compuneri pe o temă - administraţie, Venn
5.1 Criza Imperiului Roman. 1 dată romanizare - atlasul autoevaluare
5.2.Creştinismul de la 4.2. 15- 19 IV - exerciţii de - arhitectură, artă istoric - copacul ideilor
Constantin cel Mare la descriere a unor - anarhie
Theodosius I evenimente istorice militară, - fişă de
5.3 Menţinerea Imperiului 1 dominat,
- descrierea unui evaluare
Roman de Răsărit 22-28 IV patronat, colonat,
monument de - analiza
arhitectură religie oficială, - sinteza
1 - alcătuirea planului creştinare, - turul galeriei
6. Evaluare 29 IV- 3 V unei călătorii încercări de
imaginare în Roma reformare a - test
Antic Imperiului

DISCIPLINA: ISTORIE
PROFESOR: GRINDEI MIOARA- IOANA
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE GENEZA LUMII ÎN MILENIUL I D.HR.
NUMĂR ORE ALOCATE:7h( 5h+2)

COMPETENŢE SPECIFICE
NR. TERMENI,
CONŢINUTURI ORE / ACTIVITAŢI DE CONCEPTE ŞI RESURSE RESURSE INSTRUMENTE OBS.
(detalieri) DATA INVĂŢARE PROBLEME DE MATERIALE PROCEDURALE DE
ATINS EVALUARE
1. Constituirea regatelor - exerciţii de lectură a - lucrul cu harta
romano-germane 1 hărţilor - noii stăpâni ai
1.1 Formarea de noi popoare 1.1. 6- 10 V - citirea şi comentarea pământului, - hărţi istorice - alcătuirea axei
europene 3.1. izvoarelor documentare regalitatea - manuale; cronologice
1.2 Imperiul Carolingian 3.3. - citirea de texte care barbară, - texte istorice; - observarea
1 relatează despre aristocraţie - imagini; - a. frontală sistematică a
2. Etnogeneza românească. 3.4. 13-17 V cauzele unui eveniment militară - a. pe grupe elevilor
Primele formaţiuni statale 3.5. istoric - continuitate, -fişe de lucru - a. individuală
2.1. Etnogeneza românească 2.1. 1 - exerciţii pentru etnogeneză,
2.2 Primele formaţiuni politice 20-24 V identificarea termenilor vlahi, - studiu de caz: - temă pentru
româneşti 3.6. istorici în texte diferite creştinismul, Rusia kieviană acasă
3.Lumea slavă în secolele 1 - exerciţii de redactare limbă romanică, - atlasul istoric
VII-X 27-31 V a unei compuneri pe o obşti săteşti, autoevaluare
4. Lumea arabă. Formarea şi 1 temă dată cnezat,
expansiunea statului arab 4.2. 3-7 VI - exerciţii de descriere a voievodat,
unor evenimente - limbi slave
1 istorice - calif/califat,
5. Evaluare 10-14VI - realizarea unor islam test
rebusuri istorice
evaluare orală,
6. Evaluare finală: 1 eseuri
Sinteză: Europa de la căderea 17-21 VI rebusuri istorice
Romei la anul 1000

Competenţe specifice:
1.1. Utilizarea termenilor specifici cronologiei, Preistoriei şi epocii antice, în diferite situaţii de comunicare scrisă sau orală
3.1. Identificarea şi clasificarea surselor istorice
3.2. Stabilirea, pe baza surselor istorice, a elementelor evoluţiei grupurilor umane şi civilizaţiei omeneşti
3.3. Localizarea în timp şi în spaţiu a faptelor istorice din Antichitate, pe baza surselor istorice
3.4. Relatarea unui fapt istoric din Antichitate, utilizând informaţii selectate din surse istorice, cunoscute sau la prima vedere
3.5. Stabilirea unor asemănări şi a unor deosebiri între civilizaţiile Antichităţii, pe baza surselor istorice date
3.6. Utilizarea informaţiilor istorice selectate dintr-o sursă istorică, într-o expunere scrisă sau orală
2.1. Cooperarea în vederea realizării unei mape istorice
2.2. Manifestarea interesului pentru valorile lumii antice prin realizarea unui proiect istoric
4.1. Elaborarea de instrumente grafice folosind informaţii referitoare la timp şi spaţiu
4.2. Utilizarea surselor istorice în vederea ilustrării unui fapt istoric