Sunteți pe pagina 1din 12

Proiect didactic

Unitatea de învățământ:
Data:
Clasa: a V-a A
Profesor:
Disciplina: Istoria antică și medievală
Unitatea de învățare: Europa medievală
Conţinut: Europa creștină în mileniul I
Tipul lecției: mixtă (predare-învățare-evaluare)
Locul de desfășurare: sala de clasă
Timp: 50 de minute
Competența generală: dezvoltarea interesului elevilor pentru cunoaşterea şi înţelegerea creștinării
popoarelor din vestul și estul Europei, a cauzelor Marii Schisme și a urmărilor ei si despre atribuțiile
monarhului în Europa medievală.
Competente operaţionale:
C1 – Să definească termenii istorici: misionar, rit, schismă, cnezat, voievodat. analizând Dictionarul.
C2 – Să identifice distributia geografică a celor două religii crestine (a catolicismului, respectiv a ortodoxismului),
pe baza hărtii A din manual.
C3 – Să precizeze numele inventatorilor alfabetului chirilic, analizând documentul 3.B. din manual.
C4– Să identifice trei cauze ale Marii Schisme.(1054).
C5– Să enumere patru atributii ale monarhului, analizând punctul C al lectiei.
b) Afective: - să manifeste spirit de colegialitate si cooperare în cadrul echipei.
c) Psihomotorii: – să localizeze pe hartă principalele regiuni istorice; să noteze definiţiile.
Strategii didactice:
a) metode şi procedee: - cvintetul, comparaţia, expunerea, explicaţia, conversaţia euristică, lucrul cu manualul,
învătarea prin descoperire.
b) mijloace didactice: - manual, documente, tabla, creta, caietul de notiţe, hărti/atlase, fişe de lucru, dicţionar
explicativ, fise de lucru individuale, fisa de evaluare.
Bibliografie:
 Atlas istoric ilustrat al lumii, Editura Litera, 2009.
 Ochescu, Maria, Oane, Sorin, Istorie. Clasa a V-a, Editura Art Klett SRL, 2017.
 Stan, Magda, Istorie. Manual pentru clasa a V-a, Editura Litera, Bucuresti, 2017.
 Stoica, Stan, Becheru, Dragos-Sebastian, Istorie. Manual pentru clasa a V-a, Editura CD PRESS,
Bucuresti, 2017.
Resurse:: - oficiale: programa şcolară, planificarea calendaristică orientativă
- umane: elevii clasei a VI- a
Evaluare: -continuă prin întrebări frontale şi analiza răspunsurilor la fişele de muncă în echipă
-finală – fişă de evaluare
Desfăşurarea lecţiei

Competențe Etapele lecției și Conținut științific Activitatea Activitatea elevilor Metode Material
operațional timpul afectat profesorului Procedee didactic
e didactice
1.Moment Notează absenţele. Elevul de serviciu -manuale
organizatoric Pregăteşte materialele prezintă situaţia Conversatia -caiete
2 min necesare desfăşurării absenţelor. Elevii îşi
lecţiei. pregătesc manualele şi
caietele.
2.Reactualizarea Unitatea: Solicită elevilor să
cunoștințelor Europa menționeze cvintetele Elevii citesc cvintetele Cvintetul
dobândite pe care le-au avut de pe care le-au creat.
medievală
anterior realizat.
Lectia 1:
5 min Formarea
popoarelor Solicită elevilor să
europene. răspundă la
Etnogeneza următoarele întrebări:
românească 1. Explicați următorii Elevii vor răspunde la Conversația
termeni: migrație, întrebările adresate. examinatoare
creștinism,
etnogeneză.
2. Să enumere 2 cauze Explicația
ale migrațiilor.
3. Să precizeze cele
două categorii de
popoare migratoare.
4. Să menționeze
patru urmări ale
migrațiilor.
5. Se enumere
principalele trei
categorii de popoare
din Europa din
mileniul I.

3. Anunțarea Europa Scrie pe tablă titlul Elevii receptează Explicaţia


titlului lecției si crestină în lecţiei noi şi planul de mesajul. Conversaţia
al planului de predare.
mileniul I
idei al acesteia Notează în caiete titlul
A. O lume Prezintă obiectivele lecţiei şi planul de
1 min crestină lecţiei şi le discută predare.
a) împreună cu elevii.
Crestinarea
popoarelor din
vestul Europei
b) Cere elevilor să Explică:
explice termenul de Învățarea prin
Crestinarea - misionar – persoană
misionar, analizând, în descoperire Manual,
care răspândește
popoarelor din perechi, Dicționarul p. 106
creștinismul în rândul
C1 estul Europei din manual, p. 106. celor de o altă
c) Marea credință.
Schismă din
1054
B. Monarhul si
supusii săi

4. Dobândirea A. O lume Profesorul explică: Își completează pe Explicația


noilor crestină caiete schema lecției.
cunoștințe Creștinarea-cel mai
32 min. important fenomen Sunt atenți la
petrecut în Europa explicații.
între secolele V-X
d. Hr. Până în
secolul V d. Hr,
aria de propagare a
acestei religii
fusese Imperiul
Roman. După
această dată,
creștinismul se
răspândeste în
întreaga Europă,
propagarea sa
pornind din două
centre: Roma
pentru Occident și
Bizanț pentru
Răsărit.
Cere elevilor să Precizează:
identifice distributia - popoarele din Învățarea prin Hartă
geografică a celor Europa Apuseană și descoperire Manual
două religii crestine (a Centrală au adoptat
C2 catolicismului, creștinismul de rit
respectiv a catolic
ortodoxismului), în - cele din Europa de
perechi, într-un minut, Sud-Est și
pe baza hărtii 1.A din Răsăriteană, pe cel de
manual, pagina 107. rit ortodox.
Cere elevilor să
explice termenul de Învățarea prin
C1
rit, analizând, în descoperire
Explică: Dicționar
perechi, Dicționarul,
- rit – formă de Manual
într-un minut, din
organizare
manual, p. 106.
bisericească

Explică:

- s-au constituit Își completează


Explicația
două centre schema în caiete.
religioase
principale: cel de la
Roma (catolic)
condus de papa, și
cel de la
Constantinopol
(ortodox), avându-
l în frunte pe
patriarh.
Expune: Își completează pe Explicația
a)Creștinarea caiete schema lecției.
popoarelor din Sunt atenți la
vestul Europei explicații.
- Episcopul Romei
a câștigat treptat
supremația și a luat
titlul onorific de
Papă (de la
cuvântul grecesc
papas, adică
părinte).
- Autoritatea lui a
crescut și mai mult
după anul 476 d.
Hr.
Cere elevilor să
menționeze
semnificația istorică a Precizează:
anului 476 d. Hr., pe - 476 d. Hr. – dispare Explicația
baza cunoștințelor Imperiul Roman de
însușite anterior. Apus.

Completează
informația:
Își completează pe
- În vestul
caiete schema lecției.
Europei,
Sunt atenți la
creștinismul a fost
explicații.
răspândit prin două
metode: Explicația
1) fie prin metoda
convertirii
conducătorului
(ex. regele franc
Clovis, în 496, sau
Ștefan regele
maghiarilor în
1001)
2)fie prin
răspândirea lui de
către apostoli
izolați sau trimiși
de la Roma (ex.
Sf. Patrick –
Irlanda; Sf.
Augustin – Anglia;
Sf. Bonifaciu -
Germania). Cere elevilor să
precizeze numele
b) Creștinarea inventatorilor Elevii rǎspund: Învățarea prin Manual,
C3 popoarelor din alfabetului chirilic, - frații Chiril și descoperire pagina 107
estul Europei analizând documentul Metodiu au inventat
3.B. din manual, în un alfabet numit
echipa, într-un minut. chirilic sau slavon.

Completează
informația:
- 863 d. Hr. - frații Își notează
Chiril și Metodiu informațiile. Explicația
au fost desemnați
de împăratul
Imperiului Bizantin
să îi creștineze pe
moravi.
Cere elevilor să
menționeze numele
ceremoniei religioase Elevii identifică: Învățarea prin Manual,
descrisă în - botezul descoperire pagina 107
documentul 1.B, în
C4 perechi, în două
minute.

Completează schema
- în 988 d. Hr.
lecției:
cneazul Vladimir Își notează
s-a orientat spre informațiile. Explicația
creștinism. Cere elevilor să Explică:
explice termenul - cnezat – stat
C1
cnezat, analizând în medieval timpuriu,
perechi, într-un minut, condus de un cneaz. Învățarea prin
Dicționarul. descoperire Dicționar
Manual
Completează: p. 106
- În Europa Își notează
Centrală, de S-E și informațiile. Explicația
de Răsărit, slavi și-
au întemeiat state
proprie între
secolele VII-IX.
- În secolul IX, în
spațiul românesc
existau
voievodatele lui
Gelu, Glad și
Menumorut Cere elevilor să
explice termenul Menționează:
voievodat, pe baza -voievodat, stat Învățarea prin
C1 Dicționarului, în medieval condus de descoperire Dicționar
echipa, într-un minut. un voievod.

Cere elevilor să
c) Marea Schismă definească termenul
din 1054 schismă, analizând în Învățarea prin
perechi, într-un minut, Explică: descoperire Dicționar
Dictionarul. - despărțire; aici
C1 separarea Bisericii
catolice de cea
otodoxă.

Cere elevilor să Explică:


enumere trei cauze ale - iesirea lumii
Marii Schisme,în occidentale de sub Învățarea prin
echipe, pe baza anexei autoritatea împăratului descoperire Anexa
A.4., într-un minut. bizantin și A.4.
reorganizarea ei în
timpul lui Carol cel
Mare
- catolicii condamnau
C5 fastul liturghiei
ortodoxe
- în timp ce patriarhul
de la Constantinopol
era subordonat
împăratului bizantin,
papalitatea a devenit
independentă.

Completează schema Își notează


În 1054, papa de la lecției: informațiile.
Roma și patriarhul Explicația
de la
Constantinopol s-
au excomunicat
reciproc – Marea
Schismă.
Urmări:
-separarea
religioasă a
Europei creștine:
Occidentul-catolic,
Răsăritul-ortodox.
-statele catolice s-
au îndepărtat de
cele ortodoxe.

B. Monarhul și Cere elevilor să Enumeră:


supuși săi identifice patru - stabilea legi Învățarea prin
atribuții ale - conducea armata descoperire Manual
monarhului, analizând - declara război
punctul C al lecției, - încheia pace
individual, într-un - acorda pământuri
minut. supușilor săi
C6
- El era ajutat de Completează
curteni sau de informația: Își notează Explicația
sfetnici, care informațiile.
formau nobilimea,
precum și de
conducătorii
bisericii.
5. Elevii primesc fişe de Elevii rezolvă fişa de Muncă Fișe de
Sistematizarea evaluare pe care evaluare. independentă evaluare
si fixarea trebuie să le rezolve.
cunostintelor Exercitiu
6 min
6. Evaluarea Face aprecieri verbale Elevii sunt atenţi la
3 min asupra fişei de aprecierile făcute de Catalog
evaluare şi noteaza profesor.
elevii în funcţie de
activitatea desfăşurată
7. Tema pentru Tema pentru acasă: să Elevii notează tema şi
acasă găsească cinci ascultă explicaţiile Explicația
1 min personalități marcante oferite pentru
ale creștinătății din efectuarea acesteia.
perioada studiată și să
le meționeze
realizările.