Sunteți pe pagina 1din 12

UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA FACULTATEA

ȘTIINȚE ECONOMICE

DEPARTAMENTUL CONTABILITATE ŞI INFORMATICĂ

ECONOMICĂ

Golovco Diana

Lucrul individual

la disciplina CONTABILITATE FINANCIARĂ

STUDIU DE CAZ

Conducător ştiinţific: Chislaru Angela dr.,conf.univ.

Autorul: Golovco Diana

Chişinău - 2019
Anexa 2.

DESCRIEREA STUDIULUI DE CAZ ȘI SARCINILE FORMULATE

Entitatea economică SRL „Farmecul” produce şi vinde articole de vestimentaţie. La


sfîrşitul perioadei de gestiune entitatea prezintă soldurile pe conturile din Cartea mare la
01.01.2018 (Tabelul 1). Pe parcursul anului 2018, SRL „Farmecul” a efectuat operaţiuni
economice care sînt prezentate în tabelul 2.
În baza informaţiei cu privire la soldurile inițiale ale entității economice analizate şi
conţinutul operaţiunilor economice ale entităţii se cere:
- de întocmit bilanțul la începutul perioadei de gestiune în baza soldurilor pe conturile din
Cartea mare la 01.01.2018;
- de înregistrat operaţiunile economice efectuate în anul 2018 în formule contabile, de
determinat sumele care lipsesc;
- de deschis conturile, de reflectat operaţiunile economice în conturi (Anexa 3);
- de întocmit balanţa de verificare ale conturilor sintetice (Anexa 4);
- în baza soldurilor finale ale conturilor să se întocmească Situațiile financiare la
31.12.2018 (Anexa 5).

Tabelul 1.
Soldurile pe conturile din Cartea mare la 01.01.2018
SRL „Farmecul”

Nr.
Denumirea contului Suma, lei
d/o
1. Imobilizari necorporale Ct 112 15 000
2. Amortizarea imobilizari necorporale Ct 113 1200
3. Mijloace fixe Ct 123 540 000
4. Amortizarea mijloacelor fixe Ct 124 150 000
5. Creanţe pe termen lung Ct 161 10 000
6. Materiale Ct 211 85 000
7. Obiecte de mică valoare şi scurtă durată Ct 213 4 100
8. Uzura obiectelor de mică valoare şi scurtă durată Ct 214 800
9. Producţia în curs de execuţie Ct 215 12 000
10. Produse finite Ct 216 48 000
11. Creanţe comerciale Ct 221 30500
12. Avansuri acordate curente Ct 224 5 600
13. Creanţe ale bugetul Ct 225 6 000
14. Creanţe ale personalului Ct 226 2 000
15. Investiţii financiare curente în parți neafiliate Ct 251 10 000
16. Casa Ct 241 500
17. Conturi curente în monedă națională Ct 242 80 700
18. Conturi curente în valută străină Ct 243 9 000
19. Capital social Dt 311 300 000
20. Capital suplimentar Dt 312 3 000
21. Rezerve statutare Dt 322 55 000
22. Alte rezerve Dt 323 5 400
23. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor Dt 332 102 420
precedenţi
24. Avansuri pe termen lung primate Dt 423 16 080
25. Credite bancare pe termen scurt Dt 511 150 000
26. Datorii comerciale Dt 521 39 500
27. Datorii faţă de personal privind retribuirea muncii Dt 531 16 200
28. Datorii privind asigurările sociale si medicale Dt 533 6 800
29. Datorii privind decontările cu bugetul Dt 534 3 200
30. Provizioane curente 8 800

Tabelul 2.
Operaţiunile economice efectuate în anul 2018
la SRL „Farmecul”

Nr.
Conţinutul operaţiunilor economice Suma, lei Debit Credit
crt.
1. Se reflectă soldul producţiei în curs de execuţie la X
începutul perioadei de gestiune
2. Se înregistrează în contul curent în monedă națională 50 000+10n
creditele bancare pe termen lung
3. S-au consumat materiale pentru fabricarea produselor 60 000+10n
4. Se calculează amortizarea mijloacelor fixe:
- cu destinaţie generală de producţie 3 000+10n
- cu destinaţie administrativă 1 500+10n
5. Se calculează amortizarea imobilizărilor necorporale cu
destinaţie administrativă 250+10n
6. Se plăteşte avans furnizorilor în contul achiziţionării
viitoare a materialelor 17 000+10n
7. Se acceptă factura furnizorului pentru materialele intrate:
- preţ de achiziţie 10 600+10n
- TVA 20% X
8. Se calculează salariul:
- muncitorilor care participă la fabricarea
produselor 30 000+10n
- personalului administrativ al secţiei de producţie 6 000+10n
- personalului administrativ şi de conducere 15 000+10n
9. Se efectuează defalcări pentru CAS (x %):
- muncitorilor de bază care participă la fabricarea
produselor x
- personalului administrativ al secţiei de producţie x
- personalului administrativ şi de conducere x
10. Se efectuează defalcări pentru CAM (x %):
- muncitorilor de bază care participă la fabricarea
produselor x
- personalului administrativ al secţiei de producţie x
- personalului administrativ şi de conducere x
11. Se acceptă factura fiscală pentru combustibil şi energia
consumată în scopuri tehnologice de producție:
- preţ de achiziţie 9 400+10n
- TVA 20% X
12. Se acceptă factura pentru paza subdiviziunilor de 2 000+10n
producţie
13. Se reflectă venitul obținut din vînzarea produselor cu
plata ulterioară:
- preţ de vînzare 25 200+10n
- TVA 20% X
14. Se reflectă valoarea contabilă a produselor vîndute 17 000+10n
15. S-au obţinut produse din activitatea de bază 45 000+10n
16. Se încasează avansurile curente anterior acordate 5 000+10n
17. Se trece la cheltuieli avansul curent acordat şi nereclamat 6 000+10n
18. Se acceptă factura fiscală privind servicii poştale şi
telegrafice:
- costul serviciilor 500+10n
- TVA 20% X
19. Se încasează în contul curent în monedă națională avansul
curent în contul livrării utilajului 80 000+10n
20. Se reţin din salariul personalului:
- impozit pe venit 11 350+10n
- defalcări în fondul de pensii 1 800+10n
- defalcări pentru medicina asigurată 1 100+10n
21. Se ridică numerar din contul curent în monedă națională 40 000+10n
22. Se plăteşte din casă:
- salariile lucrătorilor 20 500+10n
- titularului de avans pentru cheltuieli de deplasare 1 200+10n
- titularului de avans pentru procurarea timbrelor
poştale şi tichetelor 100+10n
23. Din contul curent în monedă națională s-a transferat
furnizorilor:
- pentru consumul de energie electrică 4 000+10n
- pentru servicii poştale şi telegrafice 200+10n
24. Se acceptă factura fiscală pentru cheltuieli de transport
aferente desfacerii produselor:
- costul serviciilor de transport 2 000+10n
- TVA 20% X
25. Se reflectă venitul obţinut din vînzarea produselor contra
numerar prin magazinul propriu:
- preţ de vînzare 25 000+10n
- TVA 20% X
26. Se reflectă valoarea contabilă a produselor vîndute 18 000+10n
27. Se înregistrează în contul curent în monedă națională X
suma aferentă produselor vîndute contra numerar (op. 25)
28. Se încasează în contul curent numerarul de la clienţi 18 700+10n
29. Se deschide un acreditiv pe seama numerarului propriu al 19 000+10n
entității
30. Se acceptă deconturile de avans privind:
- cheltuielile de deplasare ale directorului 1 150+10n
- documente băneşti procurate 200+10n
31. Se restituie în casierie suma nefolosită de către titularul 50+10n
de avans
32. Se trece în cont avansurile acordate furnizorilor pentru
livrarea materialelor 5 000+10n
33. Se transferă din contul curent în moneda națională:
- impozitul pe venit al persoanelor fizice 5 300+10n
- furnizorilor pentru valorile materiale procurate şi
serviciile prestate 18 000+10n
- organelor de asigurări sociale 3 000+10n
- organelor de asigurări medicale 1 400+10n
- comisioanele băncii 20+10n
34. Se casează valoarea contabilă a mijloacelor fixe ieşite ca
urmare a evenimentelor excepționale:
- valoarea contabilă 20 000+10n
- amortizare acumulată 18 000+10n
35. Se efectuiază inventarierea materialelor de la depozit şi se 2 200+10n
înregistreză lipsuri de materiale, la valoarea contabilă
36. Se supune recuperării, din contul persoanei vinovate,
suma lipsurilor de materiale la preţ de piaţă 2 400 lei, x
TVA 20% x
37. Persoana vinovată urmează să recupereze lipsurile
achitîndu-se în numerar X
38. Se înregistrează costul materialelor achiziţionate de la 13 500+10n
furnizori
39. Se reflectă TVA 20 % aferentă materialelor achiziţionate X
40. Se plăteşte pentru materiale achiziţionate de la furnizori 16 200+10n
din contul acreditivului
41. Se primeşte cu titlu gratuit un autoturism 20 000+10
42. Se efectuează defalcări în rezervele statutare pe seama 10 000+10n
profitului nerepartizat al anilor precedenţi
43. Se repartizează costurile indirecte de producţie aferente X
activității de bază
44. Se reflectă valoarea contabilă a producţiei în curs de X
execuţie la finele perioadei de gestiune
45. Se reflectă închiderea conturilor de venituri la finele X
perioadei de gestiune

46. Se reflectă închiderea conturilor de cheltuieli la finele X


perioadei de gestiune

47. Se reflectă rezultatul financiar al perioadei de gestiune X

NOTĂ: n – reprezintă numărul de registru al studentului


x – suma ce urmează a fi calculată
Anexa 3.

Conturile contabile

Debit Cont activ - denumirea Credit


Sold iniţial
Operaţiuni economice care duc la majorarea Operaţiuni economice care duc la micşorarea
activului (+) activului (-)
Total rulaj debit Total rulaj credit
Sold final

Debit Cont pasiv - denumirea Credit


Sold iniţial
Operaţiuni economice care duc la micşorarea Operaţiuni economice care duc la majorarea
soldului iniţial (-) soldului iniţial (+)
Total rulaj debit Total rulaj credit
Sold final
Anexa 4.

Balanţa de verificare a conturilor sintetice

N Sold iniţial Rulaje Sold final


d/o Denumirea conturilor
Debit Credit Debit Credit Debit Credit

TOTAL
Anexa 5.

BILANŢUL
la _______________ 20___

Nr. Activ Cod. Sold la


d/o rd. începutul sfîrşitul
perioadei perioadei
de de
gestiune gestiune
1 2 3 4 5
1. Active imobilizate
Imobilizări necorporale 010
Imobilizări corporale în curs de execuţie 020
Terenuri 030
Mijloace fixe 040
Resurse minerale 050
Active biologice imobilizate 060
Investiţii financiare pe termen lung în părţi neafiliate 070
Investiţii financiare pe termen lung în părţi afiliate 080
Investiţii imobiliare 090
Creanţe pe termen lung 100
Avansuri acordate pe termen lung 110
Alte active imobilizate 120
Total active imobilizate 130
(rd.010+rd.020+rd.030+rd.040+rd.050
+rd.060+rd.070+rd.080+rd.090+rd.100+rd.110+rd.120)
2. Active circulante
Materiale 140
Active biologice circulante 150
Obiecte de mică valoare şi scurtă durată 160
Producţia în curs de execuţie şi produse 170
Mărfuri 180
Creanţe comerciale 190
Creanţe ale părţilor afiliate 200
Avansuri acordate curente 210
Creanţe ale bugetului 220
Creanţe ale personalului 230
Alte creanţe curente 240
Numerar în casierie şi la conturi curente 250
Alte elemente de numerar 260
Investiţii financiare curente în părţi neafiliate 270
Investiţii financiare curente în părţi afiliate 280
Alte active circulante 290
Total active circulante 300
(rd.140+rd.150+rd.160+rd.170+rd.180+rd.190+rd.200+
rd.210+rd.220+rd.230+rd.240+rd.250+rd.260+rd.270+
rd.280+rd.290)
Total active 310
(rd.130+rd.300)
Pasiv
3. Capital propriu
Capital social şi suplimentar 320
Rezerve 330
Corecţii ale rezultatelor anilor precedenţi 340 x
Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor 350
precedenţi
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune 360 x
Profit utilizat al perioadei de gestiune 370 x
Alte elemente de capital propriu 380
Total capital propriu 390
(rd.320+rd.330+rd.340+rd.350+rd.360+rd.370+rd.380)
4. Datorii pe termen lung
Credite bancare pe termen lung 400
Împrumuturi pe termen lung 410
Datorii pe termen lung privind leasingul financiar 420
Alte datorii pe termen lung 430
Total datorii pe termen lung 440
(rd.400+rd.410+rd.420+rd.430)
5. Datorii curente
Credite bancare pe termen scurt 450
Împrumuturi pe termen scurt 460
Datorii comerciale 470
Datorii faţă de părţile afiliate 480
Avansuri primite curente 490
Datorii faţă de personal 500
Datorii privind asigurările sociale şi medicale 510
Datorii faţă de buget 520
Venituri anticipate curente 530
Datorii faţă de proprietari 540
Finanţări şi încasări cu destinaţie specială curente 550
Provizioane curente 560
Alte datorii curente 570
Total datorii curente 580
(rd.450+rd.460+rd.470+rd.480+rd.490+rd.500+
rd.510+rd.520+rd.530+rd.540+rd.550+rd.560+rd.570)
Total pasive 590
(rd.390+rd.440+rd.580)
SITUAŢIA DE PROFIT ŞI PIERDERE
de la _________________pînă la _______________20___

Indicatori Cod Perioada de gestiune


rd. precedentă Curentă
1 2 3 4
Venituri din vînzări 010
Costul vînzărilor 020
Profit brut (pierdere brută) 030
(rd.010-rd.020)
Alte venituri din activitatea operaţională 040
Cheltuieli de distribuire 050
Cheltuieli administrative 060
Alte cheltuieli din activitatea operaţională 070
Rezultatul din activitatea operaţională: profit 080
(pierdere)
(rd.030+rd.040-rd.050-rd.060-rd.070)
Rezultatul din alte activităţi: profit (pierdere) 090
Profit (pierdere) pînă la impozitare 100
(rd.080+rd. 090)
Cheltuieli privind impozitul pe venit 110
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune 120
(rd.100-rd.110)
SITUAŢIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU
de la _________________pînă la _______________20___

Nr Indicatori Cod Sold la Sold la


. rd. început sfîrşitul
d/o ul Majoră Diminu perioadei
perioad ri ări de
ei de gestiune
gestiune

1 2 3 4 5 6 7
1 Capital social şi suplimentar          
Capital social 010
  Capital suplimentar 020
Capital nevărsat 030 (    ) (    ) (    ) (    )
  Capital neînregistrat 040
  Capital retras 050 (    ) (    ) (    ) (    )
  Total capital social şi suplimentar 060
(rd.010+rd.020+rd.030+rd.040+rd.050)
2 Rezerve        
Capital de rezervă 070
  Rezerve statutare 080
  Alte rezerve 090
  Total rezerve 100
(rd.070+rd.080+rd.090)
3 Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)
Corecţii ale rezultatelor anilor precedenţi 110
Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al
anilor precedenţi 120
Profit net (pierdere netă) al perioadei de x
gestiune 130
Profit utilizat al perioadei de gestiune 140 x (    ) (    ) (    )
Rezultatul din tranziţia la noile reglementări
contabile 150
Total profit nerepartizat (pierdere
neacoperită) 160
(rd.110+rd.120+rd.130+rd.140+rd.150)
4 Alte elemente de capital propriu, din care 170
Diferenţe din reevaluare 171
Subvenţii entităţilor cu proprietate publică 172
  Total capital propriu 180
(rd.060+rd.100+rd.160+ rd.170)
SITUAŢIA FLUXURILOR DE NUMERAR
de la ________________ pînă la ________________________ 20___

Indicatori Cod. Perioada de


rd. gestiune
Preceden curentă

1 2 3 4
Fluxuri de numerar din activitatea operaţională
Încasări din vînzări 010
Plăţi pentru stocuri şi servicii procurate 020
Plăţi către angajaţi şi organe de asigurare socială şi medicală 030
Dobînzi plătite 040
Plata impozitului pe venit 050
Alte încasări 060
Alte plăţi 070
Fluxul net de numerar din activitatea operaţională 080
(rd.010–rd.020–rd.030–rd.040–rd.050+rd.060–rd.070 )
Fluxuri de numerar din activitatea de investiţii
Încasări din vînzarea activelor imobilizate 090
Plăţi aferente intrărilor de active imobilizate 100
Dobînzi încasate 110
Dividende încasate 120
Alte încasări (plăţi) 130
Fluxul net de numerar din activitatea de investiţii 140
(rd.090–rd.100+rd.110+rd.120±rd.130)
Fluxuri de numerar din activitatea financiară
Încasări sub formă de credite şi împrumuturi 150
Plăţi aferente rambursării creditelor şi împrumuturilor 160
Dividende plătite 170
Încasări din operaţiuni de capital 180
Alte încasări (plăţi) 190
Fluxul net de numerar din activitatea financiară 200
(rd.150–rd.160-rd.170+rd.180±rd.190)
Fluxul net de numerar total 210
(±rd.080±rd.140±rd.200 )
Diferenţe de curs valutar favorabile (nefavorabile) 220
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune 230
Sold de numerar la sfîrşitul perioadei de gestiune 240
(±rd.210±rd.220+rd.230)

S-ar putea să vă placă și