Sunteți pe pagina 1din 17

PUZ

Zone rezidentiale, cu locuinte colective si functiuni


complementare pe malul drept al raului Barzava (Triajul Tiglarie,
Fabrica de Refractare si depozitul de fier vechi) si malul stang
al raului Barzava (Fierul Vechi si Samota), Municipiul Resita

ZONA
STAVILA

REGULAMENT
LOCAL DE URBANISM

OCTOMBRIE 2019 PRIMĂRIA MUNICIPIULUI RESITA


PUZ Zone rezidentiale, cu locuinte colective si functiuni complementare pe malul
drept al raului Barzava (Triajul Tiglarie, Fabrica de Refractare si depozitul de fier vechi) si
malul stang al raului Barzava (Fierul Vechi si Samota), Municipiul Resita

ZONA STAVILA

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM


Număr proiect: 04 / 21.12.2019
Certificat de urbanism: 395 / 27.09.2019
OCTOMBRIE 2019
Beneficiar: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI RESITA
Piața 1 Decemnbrie 1918, nr. 1 A,
jud. Caras Severin, cod postal 320084

Elaborator PUZ: SC UNITH2B SRL


str. Pache Protopopescu 81, 030167 Bucuresti
Tel.: +40 374 977 700, office@unith2b.com

Arhitectură: SC UNITH2B SRL


str. Pache Protopopescu 81, 030167 Bucuresti
Tel.: +40 374 977 700, office@unith2b.com

SC. ASIX DESIGN SRL


str. Traian nr 187-189, etaj 3, ap 9, 024043, Bucuresti
Tel.: +40 311041198/ fax: 031-1046586, office@asixdesign.ro

Proiectanţi de specialitate

SC NOVENSA SRL – circulatie urbană


STR. Ing. Dumitru Teodoru 47 A, sector
5, Bucuresti
Tel. 0729.080.014,
proiecte@fipconsulting.ro;
marian.istrate@novensa.ro
ing. Marian Istrate

SC ALMA INSTAL PRO SRL – circulatie urbană


STR. Dimitrie Narinescu 32C, Bucuresti
Tel. 0724249392
asandu@almagroup.ro
Dr. Ing. Adrian SANDU

SC B&B GEOTEH CONSULTING SRL – studiu geo


B-dul. Gen. I Dragalina, nr. 24,
300162 Timisoara
Tel. 0766318344
Dr. ing. Bogdan Ion Alexandru

TOPOMAT HELMET SRL – ridicare topo


Str Minda, nr 15, Resita
Tel. 0723820252
ing. Matei Irina Florentina
BORDEROU GENERAL PUZ:

1. PIESE SCRISE

 Memoriu de prezentare
 Regulament local de urbanism aferent PUZ
CUPRINS:

Partea I Dispoziţii generale

ARTICOLUL 1 Definiţie şi scop


ARTICOLUL 2 Domeniu de aplicare
ARTICOLUL 3 Baza legală a elaborării Regulamentului Local de Urbanism

Partea II Unităţi teritoriale de referinţă

ARTICOLUL 4 Lista unităţilor teritoriale de referinţă

Partea III Prevederi la nivelul unităţilor teritoriale de referinţă

ZCP_L Zona Locuinte Individuale si Colective cu regim mic de inaltime

L_1 L_1 Subzona locuinte individuale cu regim de inaltime max P+1

L_2 L_2 Subzona locuinte semicolective mici, cu regim de inaltime max P+1+2R

L_3 L_3 Subzona locuinte sociale colective, cu regim de inaltime max P+2+3 R

L_4 L_4 Subzona mixta: Locuinte Sociale si Dotari de cartier, cu regim de construire deschis si
regim de inaltime max P+2+3R

 L_4a – Locuinta colective cu parter comercial, servicii, dotari de cartier, cu regim de


inaltime max P+2+3R

 L_4b- Zona mixta: locuinte sociale/ Dotari de cartier si functiuni complementare, cu


regim de construire deschis si regim de inaltime max P+2+3R. Posibilitate de
reconversie constrictii existente.

ZCP_V Zone verzi si spatii publice

V1 V1_ Zona verde – scuaruri, grădini, parcuri cu acces public nelimitat

V2 V2_Fond silvic/ Perdele de protecţie propusa spre amenajare in vedererea agrementului

V3 V3_Zona construita protejata. Zona verde de protecţie a apelor sau cu rol de culoar ecologic
si spatiu public

V4 V4_Zonă spatii verzi, scuaruri, fasii publice plantate si culoar de protectie pentru posibile strazi
noi de subtraversare deal, legatura cu Terova

ZCP_M Zona Mixta

S_P S_P Subzona destinata constructiilor pentru parcaje colective si de cartier

C_1 C_1 Subzona curti comunitare semiprivate cu parcaje si alei pietonale

" Elaborare Plan Urbanistic Zonal (PUZ) - Zone rezidentiale, cu locuinte colective si functiuni complementare pe pag.5
malul drept al raului Barzava (Triajul Tiglarie, Fabrica de Refractare si depozitul de fier vechi) si malul stang al
raului Barzava (Fierul Vechi si Samota), Municipiul Resita" – Regulament local de urbanism
ZCP_M I Zona Construita Protejata Monumente Istorice

SM_1 SM_1 Subzona protectie perimetru monument istoric Moara Juracek

T ZONĂ DE CĂI DE COMUNICAŢIE

Tr Zonă de circulaţie rutieră şi amenajări aferente

" Elaborare Plan Urbanistic Zonal (PUZ) - Zone rezidentiale, cu locuinte colective si functiuni complementare pe pag.6
malul drept al raului Barzava (Triajul Tiglarie, Fabrica de Refractare si depozitul de fier vechi) si malul stang al
raului Barzava (Fierul Vechi si Samota), Municipiul Resita" – Regulament local de urbanism
Partea I.
DISPOZIŢII GENERALE

Prezentul regulament local de urbanism aferent planului urbanistic zonal " Elaborare Plan Urbanistic
Zonal (PUZ) - Zone rezidentiale, cu locuinte colective si functiuni complementare pe malul drept al
raului Barzava (Triajul Tiglarie, Fabrica de Refractare si depozitul de fier vechi) si malul stang al
raului Barzava (Fierul Vechi si Samota), Municipiul Resita" este în conformitate şi în aplicarea
dispoziţiilor legii 350/2001 şi a Regulamentului general de urbanism.

ARTICOLUL 1 Definiţie şi scop


1. Regulamentul local de urbanism se constituie în ansamblul general de reglementări, la nivelul
zonei de studiu, având menirea de a realiza aplicarea principiilor directoare în materia
urbanismului, a conduce la dezvoltarea complexă, strategică a zonei de studiu, în acord cu
potenţialul localităţii şi în interesul general, urmărind utilizarea terenurilor în mod raţional,
echilibrat şi în acord cu funcţiunile urbanistice adecvate.
2. Prezentul Regulament local de urbanism, aferent Planului urbanistic zonal " Elaborare Plan
Urbanistic Zonal (PUZ) - Zone rezidentiale, cu locuinte colective si functiuni
complementare pe malul drept al raului Barzava (Triajul Tiglarie, Fabrica de Refractare si
depozitul de fier vechi) si malul stang al raului Barzava (Fierul Vechi si Samota),
Municipiul Resita" , înlocuieşte, pentru perioada de valabilitate a documentaţiei, prevederile
Planului urbanistic general referitoare la modul concret de utilizare a terenurilor, precum şi de
amplasare, dimensionare şi realizare a volumelor construite, amenajărilor şi plantaţiilor, în
interiorul zonei de studiu, în acord cu Legea 350/2001, cu modificările şi completările ulterioare.
3. Planul urbanistic zonal " Elaborare Plan Urbanistic Zonal (PUZ) - Zone rezidentiale, cu
locuinte colective si functiuni complementare pe malul drept al raului Barzava (Triajul
Tiglarie, Fabrica de Refractare si depozitul de fier vechi) si malul stang al raului Barzava
(Fierul Vechi si Samota), Municipiul Resita" şi prezentul Regulament local de urbanism sunt
întocmite cu respectarea reglementării tehnice GM-010-2000 “Ghid privind metodologia de
elaborare şi conţinutul-cadru al Planului urbanistic zonal”, aprobată prin Ordinul MLPAT nr.
176/N/16 august 2000.

ARTICOLUL 2 Domeniu de aplicare


 La eliberarea certificatelor de urbanism în interiorul zonei de studiu, se vor avea în vedere şi vor fi
aplicate prevederile prezentului regulament local de urbanism, asigurându-se impunerea
cerinţelor necesare pentru realizarea prezentelor prevederi.
 Prezentul regulament local de urbanism, aferent Planului urbanistic zonal " Elaborare Plan
Urbanistic Zonal (PUZ) - Zone rezidentiale, cu locuinte colective si functiuni
complementare pe malul drept al raului Barzava (Triajul Tiglarie, Fabrica de Refractare si
depozitul de fier vechi) si malul stang al raului Barzava (Fierul Vechi si Samota),
Municipiul Resita" , conţine norme obligatorii pentru autorizarea executării lucrărilor de
construcţii. Autorizaţiile de construire se vor emite cu observarea şi respectarea prevederilor
prezentului regulament.
 La emiterea autorizaţiilor de construire se vor avea în vedere şi se va asigura respectarea, pe
lângă prevederile documentaţiilor de urbanism şi regulamentelor locale, a tuturor legilor aplicabile
care stabilesc cerinţe, sarcini ori condiţii speciale de utilizare a terenurilor şi/sau un regim special
pentru anumite categorii de terenuri ori construcţii. La emiterea autorizaţiilor de construire se vor
lua măsurile pentru asigurarea securităţii şi sănătăţii oamenilor, pentru asigurarea respectării
cerinţelor de protecţie a mediului.

ARTICOLUL 3 Baza legală a elaborării Regulamentului Local de Urbanism

 - Ghidul privind metodologia de elaborare si continutul cadru al Planului Urbanistic Zonal –


indicativ GM – 010 -2000 aprobat cu Ordinul MLPAT nr.176/N/16.08.2000;
 - Ghid privind elaborarea si aprobarea Regulamentelor Locale de Urbanism – indicativ GM – 007

" Elaborare Plan Urbanistic Zonal (PUZ) - Zone rezidentiale, cu locuinte colective si functiuni complementare pe pag.7
malul drept al raului Barzava (Triajul Tiglarie, Fabrica de Refractare si depozitul de fier vechi) si malul stang al
raului Barzava (Fierul Vechi si Samota), Municipiul Resita" – Regulament local de urbanism
– 2000, aprobat prin ordinul M.L.P.A.T. nr. 21/N/2000;
 - Legea nr. 350/2001 privind Amenajarea Teritoriului si Urbanismul, modificata si completata;
 - Ordinul nr. 233/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 350/2001
privind Amenajarea Teritoriului si Urbanismului;
 - Legea nr. 50/1991, actualizata 2016, privind autorizarea executarii constrctiilor si unele masuri
pentru realizarea locuintelor;
 - Legea nr.453/2001 pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea
executarii lucrarilor de constructii si unele masuri pentru realizarea constructiilor;
 - Regulamentul General de Urbanism aprobat prin H.G. nr.525/1996 republicat;
 - Codul civil;
 - Legea nr. 18/1991, rep. 1998, a fondului funciar;
 - Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale;
 - Legea nr. 247/2005 privind circulatia juridicala a terenului;
 - Legea nr. 7/1996 a cadastrului imobiliara si publicitatii imobiliare;
 - Legea privind calitatea în construcţii nr. 10 /1995.
 - Legea nr. 107/1996 a apelor si OUG nr. 94/2016 pt. modificarea si completarea Legii;
 - Legea nr. 82 /1998 privind regimul juridic al drumurilor pentru aprobarea O.G. nr. 43 /1997.
 - Ordinul Ministrului Sanatatii nr.119/2014 pentru aprobarea normelor de igiena a recomandarilor
privind modul de viata al populatiei;
 - P.U.G. Mun. Resita;
 - Hotarare nr.7/31.01.2018;
 - Hotarare nr.6/31.01.2018;
 - Tema program stabilită cu iniţiatorii PUZ .
 - Ridicarea TOPO a terenului;

" Elaborare Plan Urbanistic Zonal (PUZ) - Zone rezidentiale, cu locuinte colective si functiuni complementare pe pag.8
malul drept al raului Barzava (Triajul Tiglarie, Fabrica de Refractare si depozitul de fier vechi) si malul stang al
raului Barzava (Fierul Vechi si Samota), Municipiul Resita" – Regulament local de urbanism
Partea II.
UNITĂŢI TERITORIALE DE REFERINŢĂ.
ARTICOLUL 4 Lista unităţilor teritoriale de referinţă

ZCP_L Zona Locuinte Individuale si Colective cu regim mic de inaltime

L_1 L_1 Subzona locuinte individuale cu regim de inaltime max P+1

L_2 L_2 Subzona locuinte semicolective mici, cu regim de inaltime max P+1+2R

L_3 L_3 Subzona locuinte sociale colective, cu regim de inaltime max P+2+3 R

L_4 L_4 Subzona mixta: Locuinte Sociale si Dotari de cartier, cu regim de construire deschis si
regim de inaltime max P+2+3R

 L_4a – Locuinta colective cu parter comercial, servicii, dotari de cartier, cu regim de


inaltime max P+2+3R

 L_4b- Zona mixta: locuinte sociale/ Dotari de cartier si functiuni complementare, cu


regim de construire deschis si regim de inaltime max P+2+3R. Posibilitate de
reconversie constrictii existente.

ZCP_V Zone verzi si spatii publice

V1 V1_ Zona verde – scuaruri, grădini, parcuri cu acces public nelimitat

V2 V2_Fond silvic/ Perdele de protecţie propusa spre amenajare in vedererea agrementului

V3 V3_Zona construita protejata. Zona verde de protecţie a apelor sau cu rol de culoar ecologic
si spatiu public

V4 V4_Zonă spatii verzi, scuaruri, fasii publice plantate si culoar de protectie pentru posibile strazi
noi de subtraversare deal, legatura cu Terova

ZCP_M Zona Mixta

S_P S_P Subzona destinata constructiilor pentru parcaje colective si de cartier

C_1 C_1 Subzona curti comunitare semiprivate cu parcaje si alei pietonale

ZCP_M I Zona Construita Protejata Monumente Istorice

SM_1 SM_1 Subzona protectie perimetru monument istoric Moara Juracek

T ZONĂ DE CĂI DE COMUNICAŢIE

Tr Zonă de circulaţie rutieră şi amenajări aferente

" Elaborare Plan Urbanistic Zonal (PUZ) - Zone rezidentiale, cu locuinte colective si functiuni complementare pe pag.9
malul drept al raului Barzava (Triajul Tiglarie, Fabrica de Refractare si depozitul de fier vechi) si malul stang al
raului Barzava (Fierul Vechi si Samota), Municipiul Resita" – Regulament local de urbanism
Anexa 1. Reguli cu privire la echiparea tehnico-edilitara

(1) Autorizarea executarii constructiilor este permisa numai daca exista posibilitatea racordarii de noi
consumatori la retelele existente de apa, la instalatiile de canalizare si de energie electrica.
(2) De la dispozitiile alineatului precedent se poate deroga, cu avizul organelor administratiei , publice
locale, pentru locuinte, individuale, in urmatoarele conditii:
a) realizarea de solutii de echipare in sistem individual care sa I
respecte normele sanitare , si de protectie , a mediului;
b) beneficiarul se obliga sa racordeze constructia, , potrivit regulilor impuse de consiliul local, la
reteaua centralizata publica, atunci cand aceasta se va realiza.
(3) Pentru celelalte categorii de constructii se poate deroga de la prevederile alin. (1) cu avizul organelor
administratiei , publice competente, daca beneficiarul se obliga sa prelungeasca
' reteaua existenta, atunci cand aceasta are capacitatea
necesara, sau se obliga fie sa mareasca capacitatea , retelelor publice existente, fie sa construiasca noi
retele.
4) Prevederile alin. (2) , si (3) se aplica, in mod corespunzator, autorizarii executarii constructiilor , in
localitatile , unde nu exista retele publice de apa si de canalizare.

1. SITUATIA EXISTENTA A RETELELOR


Studiul asigurării cu utilități a terenurilor ce fac obiectul prezentei documentații s-a realizat în baza datelor
corespunzătoare tipului și mărimii funcțiunilor ce se doresc a fi prevăzute a se dezvolta.

Toate rețelele de utilități se vor instala pe domeniul public, de preferință pe drumurile de acces auto și
pietonal, astfel încât să fie ușor accesibile și să permită intervenții ușoare în caz de nevoie.

Alimentarea cu apa
Pe terenurile vizate de acest PUZ nu sunt prezente rețele de alimentare cu apă rece de consum menajer.
În proximitate, pe strada Văliugului și pe strada Primăverii există o conductă de apă de diametru DN 180mm.

Pentru alimentarea cu apă a terenurile vizate de PUZ se propune extinderea rețelelor de apă rece de consum
" Elaborare Plan Urbanistic Zonal (PUZ) - Zone rezidentiale, cu locuinte colective si functiuni complementare pe pag.10
malul drept al raului Barzava (Triajul Tiglarie, Fabrica de Refractare si depozitul de fier vechi) si malul stang al
raului Barzava (Fierul Vechi si Samota), Municipiul Resita" – Regulament local de urbanism
menajer, cu conducte de PEHD DN 150 pe malul drept și cu conducte de PEHD DN 100 pe malul stâng al
Bârzavei. Extinderile rețelelor se vor face prin grija furnizorului local de apă rece.

Rețelele de apă menajeră propuse sunt destinate asigurării consumurilor de apă menajeră a funcțiunilor
prevăzute a fi implementate prin prezenta documentație, precum și pentru asigurarea stingerii incendiului cu
hidranți exteriori.

Consumurile estimate de apă rece pentru zonele tratate prin prezenta documentație sunt prezentate în
tabelul 1 anexat, pentru fiecare unitate în parte.

La propunerile de extindere a acestor rețele, s-a considerat și posibilitatea extinderii ulterioare a dezvoltărilor
orașului, astfel încât propunerile asigură și o rezervă pentru dezvoltări ulterioare.

Canalizarea apelor uzate menajere


În lungul străzii Văliugului și în continuare, pe strada Primăverii, exista o conducta de canalizare de DN
400mm.

Descărcarea apelor uzate menajere se poate realiza în rețeaua de canalizare existentă, aceasta având
capacitatea de preluare a acestor ape uzate. În acest scop, s-au propus realizarea extinderilor rețelelor de
canalizare prin conducte de PVC-KG de diametru de 300mm pentru malul drept al Bârzavei, și cu conductă de
diametru 250mm pentru malul stâng al Bârzavei.

Se va urmări asigurarea pantelor naturale pentru scurgerea apelor uzate menajere, acolo unde configurația
terenului permite acest lucru.

Datorită diferenței de nivel al terenului pentru dezvoltarea imobiliară de pe malul stâng, se propune instalarea
unei stații de pompare ape uzate, care să ridice și să descarce apele uzate menajere din această zonă, în
conducta de canalizare existentă pe strada Primăverii.
" Elaborare Plan Urbanistic Zonal (PUZ) - Zone rezidentiale, cu locuinte colective si functiuni complementare pe pag.11
malul drept al raului Barzava (Triajul Tiglarie, Fabrica de Refractare si depozitul de fier vechi) si malul stang al
raului Barzava (Fierul Vechi si Samota), Municipiul Resita" – Regulament local de urbanism
Canalizarea apelor pluviale
In zona studiata nu exista canalizare pluviala a municipiului.
Având în vedere configurația zonei, se propunere tratarea apelor pluviale pe suprafața terenului, și
deversarea acestora în râul Bârzava.

În acest sens se propune colectarea separată a apelor pluviale după cum urmează:
 Apele pluviale convențional curate (de pe terasele clădirilor, aleile pietonale) se vor colecta prin
burlane exterioare și se vor deversa la o rețea de canale de suprafață
 Apele pluviale zonele de circulație auto și a parcărilor se vor colecta separat, și se vor deversa în râul
Bârzava după o tratare prealabilă. În acest scop, se propune un sistem de epurare a apelor uzate cu
posibile încărcături de hidrocarburi, metale grele, plumb, etc. prin utilizarea unor sisteme de mare
tehnologie ce folosesc nisipuri filtrante de mare performanță (exemplu sistem Funke – Germania). Un
astfel de sistem prezintă următoarele avantaje față de sistemele clasice (separatoare de hidrocarburi):
o Permit filtrarea (reținerea) mai multor categorii de poluanți prezenți în aceste ape uzate:
hidrocarburi, metale grele, plumb, etc.
o Asigură filtrarea a întregului debit de apă pluvială, neexistând sisteme by-pass, ceea ce asigură
o eficiență foarte ridicată pentru gradul de epurare a apelor pluviale;
o Asigură o flexibilitate ridicată prin faptul că se pot realiza local și/sau centralizat;
o Costuri de întreținere foarte scăzute.

Având în vedere prezența dealului din proximitate, se propune de asemenea realizarea unor canale de
scurgere de suprafață care să colecteze apele pluviale provenite de pe versanți și dirijarea acestora către râul
Bârzava.

Sistemul de canale de suprafață poate fi integrat ușor în peisagistica locului, chiar prin acoperirea acestora cu
dale din elemente de construcție (beton perforat sau compact)

Alimentarea cu energie electrica


Pe terenurile vizate de acest PUZ nu sunt prezente rețele de alimentare cu energie electrică.
În proximitatea terenurilor există o linie electrică aeriană de 6kV de-a lungul străzii Primăverii, care se
continuă cu o linie electrică subterană pe strada Văliugului ce alimentează un post de transformare, în zona

" Elaborare Plan Urbanistic Zonal (PUZ) - Zone rezidentiale, cu locuinte colective si functiuni complementare pe pag.12
malul drept al raului Barzava (Triajul Tiglarie, Fabrica de Refractare si depozitul de fier vechi) si malul stang al
raului Barzava (Fierul Vechi si Samota), Municipiul Resita" – Regulament local de urbanism
locuințelor de pe malul stâng al Bârzavei.

Pentru asigurarea energiei electrice necesare alimentării funcțiunilor din cadrul PUZ-ului se propune
extinderea rețelei de energie electrică pe malul drept al Bârzavei și instalarea de-a lungul acesteia a posturilor
de transformare necesare. Alimentarea cu energie electrică pentru locuințele de pe malul stâng se va realiza
din postul de transformare existent, având capacitate de rezervă suficientă.

Alimentarea cu energie electrică va fi dimensionată pentru asigurarea consumurilor aferente locuințelor,


celorlalte funcțiuni prevăzute în clădiri (parcare, comerciale, sport, etc), alimentarea sistemelor orășenești
precum iluminat public, stații de pompare, etc.

Telecomunicații si televiziune prin cablu


Pe terenurile vizate de acest PUZ nu sunt prezente rețele de telecomunicații i televiziune prin cablu. Rețeaua
de telecomunicații și televiziune prin cablu se va putea realiza prin grija furnizorului local de servicii de
comunicații (internet, televiziune și telefon) după solicitarea beneficiarului la societățile de telecomunicații ce
administrează sistemul din zona.

Instalații de încălzire
Pe terenurile vizate de acest PUZ nu sunt prezente rețele de gaz.

Pentru asigurarea încălzirii imobilelor pe perioada rece a anului, precum și pentru prepararea apei calde de
consum menajer aferentă locuințelor se propune montarea de centrale colective de imobil sau chiar de cartier
funcționând cu combustibil gazos – gaz natural.

Preferința utilizării sistemelor colective față de sistemele individuale prezintă câteva avantaje deloc de
neglijat:
 Permit o eficiență energetică ridicată;
 Prin dimensionare pot asigura o rezervă pentru cazurile în care unul din cazanele centralei este în
pană;
 Întreținere mai ușoară: mai puține intervenții localizate
 Cerințe specifice pentru instalarea cazanelor de încălzire funcționând pe gaze naturale ce trebuie
respectate doar în anumite puncte în clădiri;
 Permite instalarea unei capacități mai mici de încălzire;

" Elaborare Plan Urbanistic Zonal (PUZ) - Zone rezidentiale, cu locuinte colective si functiuni complementare pe pag.13
malul drept al raului Barzava (Triajul Tiglarie, Fabrica de Refractare si depozitul de fier vechi) si malul stang al
raului Barzava (Fierul Vechi si Samota), Municipiul Resita" – Regulament local de urbanism
 Preparare apă cadă de consum menajer permite asigurarea vârfurilor de consum.

Este adevărat că instalarea sistemelor de încălzire individuale (pentru fiecare utilizator în parte) permite
utilizatorului să gestioneze singur utilizarea apei calde și a sistemului de încălzire, cu neajunsurile menționate
mai sus.
Consumul de energie termică a fiecărui utilizator, în cazul sistemului de încălzire colectiv se realizează cu
ajutorul contoarelor de energie termică instalate la intrarea în fiecare apartament.

Pe strada Văliugului și strada Primăverii, se regăsește o conductă de gaze naturale de DN 160, de la care se
propune realizarea a două extinderi: una din PEHD de diametru DN 100 pe malul drept al Bârzavei, și una din
PEHD de diametru DN 100 pe malul stâng al Bârzavei.

Pe aceste extinderi de rețele exterioare, furnizorul local de gaze naturale va instala echipamentele necesare
asigurării presiunii necesare la consumatori, precum și pentru contorizarea consumurilor.

" Elaborare Plan Urbanistic Zonal (PUZ) - Zone rezidentiale, cu locuinte colective si functiuni complementare pe pag.14
malul drept al raului Barzava (Triajul Tiglarie, Fabrica de Refractare si depozitul de fier vechi) si malul stang al
raului Barzava (Fierul Vechi si Samota), Municipiul Resita" – Regulament local de urbanism
2. DESCRIEREA GENERALĂ A LUCRĂRILOR INSTALATII

2.1 Baza legala

La baza întocmirii proiectului au stat:


 Tema de proiectare elaborata de beneficiar;
 Tema de arhitectura elaborata de proiectantul de specialitate;
 Teme de specialitate: instalaţii termice şi instalaţii sanitare.
Proiectul a fost întocmit in conformitate cu prevederile următoarelor prescripţii în vigoare:
Legea nr.10/1995, modificata prin Legea nr.123/2007 si Legea 177/2015, privind calitatea in constructii;
Legea nr.307/2006 privind apararea impotriva incendiilor;
Legea nr.319/2005 privind securitatea si sanatatea in munca;

2.2 Canalizarea apelor uzate menajere

2.3 Canalizarea apelor pluviale

2.4 Alimentarea cu energie electrica

2.5 Telecomunicatii si televiziune prin cablu

2.6 Instalatii de incalzire

3. EXIGENTE DE CALITATE

Pentru obţinerea unor construcţii de calitate sunt obligatorii realizarea şi menţinerea, pe întreaga durată de
existenţă a construcţiilor, a următoarelor cerinţe fundamentale aplicabile:

a) rezistenţă mecanică şi stabilitate:


- rezistenta mecanica a elementelor instalatiei la eforturile exercitate in timpul utilizarii ;
- numarul minim de manevre mecanice si electrice asupra aparatelor electrice si a corpurilor de ilminat , care nu
produc deteriorari si uzura;

b) securitate la incendiu:
- adaptarea instalatiei electrice la gradul de rezistenta la foc a elementelor de constructie;
- incadrarea instalatiei electrice in categoriile de pericol de incendiu, respectiv de pericol de explozie;
- precizarea nivelului de combustibilitate a componentelor instalatiei electrice;

c) igienă, sănătate şi mediu înconjurător:


- evitarea riscului de producere sau favorizare a dezvoltarii de substante nocive sau insalubre, de catre
instalatiile electrice;

d) siguranţă şi accesibilitate în exploatare:


- protectia utilizatorului impotriva socurilor electrice , prin atingere directa , sau indirecta
- securitatea instalatiei electrice la functionarea in regim anormal : protectia la suprasarcina si la scurtcircuit;

e) protecţie împotriva zgomotului:


- utilizarea de echipamente moderne care sa nu produca zgomote sau vibratii, echipamente cu agremente si
certificate tehnice de calitate conform legii;
- elemente de prindere si sustinere corect alese pentru a nu transmite elementelor de rezistenta ale cladirii
vibratii si zgomote.

f) economie de energie şi izolare termică:


- utilizarea de echipamente cu randament ridicat, echipamente cu agremente si certificate tehnice de calitate
conform legii;
- dimensionarea corespunzatoare a echipamentelor folosite, respectandu-se prevederile normativelor in vigoare;

g) utilizare sustenabilă a resurselor naturale:


- utilizarea, cat de mult este posibil, a materialelor realizate prin reciclare;
- prevederea echipamentelor cu randamente ridicate.

4. VERIFICAREA PROIECTULUI

Conform prevederilor Legii nr. 10 /1995 ( Legea calitatii in constructii ) se interzice aplicarea detaliilor de executie
neverificate de catre „ verificatori de proiecte atestati” (art.13), obligatia si raspunderea pentru asigurarea
verificarii proiectelor prin specialisti, verificatori de proiecte atestat o are investitorul ( art. 21 pct. C).