Sunteți pe pagina 1din 95

Administrația Națională

”APELE ROMÂNE”
Nr. 24/CNB/25.02.2020

Cod-F-PC-4

RAPORT DE ACTIVITATE AL
ADMINISTRAȚIEI NAȚIONALE „APELE ROMÂNE”
AFERENT ANULUI 2019

Sediul central Adresa de corespondență


Cod Fiscal: RO24326056/13.08.2008 str. Ion Câmpineanu nr. 11 (Union Business Center) sector. 1 c.p. 010031 Bucureşti
Cod IBAN: RO 85 TREZ 7005 0220 1X00 9067
str. Edgar Quinet nr. 6 sector. 1 c.p. 010018 Bucureşti
Centrala tel. +40 213 110 146 Fax +40 213 122 174
Dispecerat tel. +40 213 103 526 Fax +40 213 123 738 Pagina 1 din 95
Cabinet Director General tel. +40 213 151 301
CUPRINS

PREZENTARE GENERALĂ .................................................................. Error! Bookmark not defined.


DEPARTAMENTUL MANAGEMENTUL LUCRĂRILOR HIDROTEHNICE ........................................ 2
INSPECȚIA
APELOR.......................................................................................................................22
DEPARTAMENTUL MANAGEMENTUL RESURSELOR DE APĂ .................................................. 36
DEPARTAMENTULUI PLANURI DE MANAGEMENT ȘI SCHEME BAZINALE .............................. 37
DEPARTAMENT DE DEZVOLTARE INVESTIȚII .......................................................................... 38
DEPARTAMENTUL SITUAȚII DE URGENȚĂ .............................................................................. 44
DEPARTAMENTUL DE MANAGEMENT AL RESURSELOR UMANE............................................. 46
DEPARTAMENTUL ECONOMICO-FINANCIAR .......................................................................... 50
SERVICIUL COOPERARE INTERNAŢIONALĂ ............................................................................51
BIROUL CORPULUI DE CONTROL........................................................................................... 58
COMPARTIMENTUL AUDIT PUBLIC INTERN ........................................................................... 60
SERVICIUL JURIDIC-CONTENCIOS ......................................................................................... 76
BIROULUI SISTEM INTEGRAT DE MANAGEMENT ȘI AUDIT .................................................... 62
TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI .................................................................................................... 70
COMPARTIMENTUL DE COMUNICARE ȘI RELAȚII CU PRESA................................................. 71
REVISTA HIDROTEHNICA ........................................................................................................ 73
3BIROUL CORPULUI DE CONTROL......................................................................................... 73
COMPARTIMENTUL DE SĂNĂTATE ȘI SECURITATEA ÎN MUNCĂ ........................................... 73

Pagina 2 din 95
PREZENTARE GENERALĂ

Administrația Națională „Apele Române” este instituție publică de interes național cu


personalitate juridică, aflată sub coordonarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, având ca scop
cunoașterea, protecția, punerea în valoare și utilizarea durabilă a resurselor de apă, monopol natural de
interes strategic, precum și administrarea infrastructurii Sistemului național de gospodărire a apelor.
Având în vedere principalele atribuții din Regulamentul de Organizare și Funcționare al Administrației
Naționale „Apele Române”, în anul 2019, au fost realizate următoarele activități principale:

DEPARTAMENTUL MANAGEMENTUL LUCRĂRILOR HIDROTEHNICE

A. Serviciul Exploatare Lucrări


Activitatea de bază a serviciului asigură:
 analizarea și avizarea programelor/planurilor anuale de mentenanță la construcțiile hidrotehnice
şi la albiile din sistemul de gospodărire a apelor, pentru preîntâmpinarea degradării acestora;
 analiza în vederea repartizării cât mai judicioase a resurselor umane, de materiale, carburant,
etc., pe lucrări, în funcție de resurse – veniturile proprii aprobate;
 prioritizarea intervențiilor de natura mentenanței la lucrările din exploatare;
I. Acțiuni pentru îndeplinirea activității de bază:
a) Elaborarea și aprobarea unei Proceduri detaliate de programare și raportare a Planului Tehnic/
Programului de Gospodărire a Apelor în colaborare cu ESRI.
 Analize detaliate efectuate în teritoriu a tuturor propunerilor de Programul de Gospodărire a
Apelor ale ABA;
 Analize și raportări periodice (lunare și trimestriale) ale stadiului, condițiilor și modului de
realizare a Planului Tehnic / Programul de Gospodărire a Apelor – Fizic și Valoric;
 Avizare in CTA – DMLH a lucrărilor cu valori și/sau soluții tehnice deosebite.
b) Avizarea, analizarea și fundamentarea necesității și priorității lucrărilor incluse în Planul Tehnic/
Programul de Gospodărire a Apelor. În acest sens, s-a elaborat instrucțiunea de lucru: “Prioritizarea
lucrarilor de mentenanță (intreținere și reparațiii)” , urmând să fie aprobată și aplicată;
c) Ședințe de lucru cu personalul din cadrul Serviciilor de Exploatare din ABA în București în luna
februarie – hotel Diesel, în luna august - sediul central SCAR și în noiembrie Voina - Centrul Regional
de formare profesională;

Pagina 3 din 95
d) Elaborarea instrucțiunii de lucru “Manipularea și arhivarea documentelor și documentațiilor
SEL” . Aceasta urmează să fie aprobată și aplicată în momentul implementării procedurii de Plan
Tehnic/ Program de Gospodărire a Apelor;
e) Elaborarea și aprobarea unui catalog de documentații Tehnico-Economice tip pentru lucrările
încadrabile în Planul Tehnic – în curs.
f) Elaborarea rapoartelor de prezentare și propuneri de programe de acțiuni în legătură cu situațiile
critice identificate cu ocazia inspecțiilor în teren sau necesare ca urmare a unor evenimente
deosebite (inundații, instabilizări, etc);
g) Delegații și verificări în teren, în urma unor situații deosebite apărute în exploatarea construcțiilor
hidrotehnice cu elaborarea de note informative, rapoarte..etc (ex. amenajarea Săcele, baraj Dridu -
eroziunea la canalul evacuator, zona pilot Bistreț);
h) Analiza și răspunsuri la petiții;
i) Participare la elaborarea / analiza și propuneri următoarelor propuneri de modificări legislative:
 Legea Apelor (Modificare prin OUG);
 Legea 50/1991.
 Legea 350/2001.
 Metodologie de determinare a albiilor minore.
 Legea 10/ 1995.
j) În urma vizitei în teren, s-a realizat un raport privind recepția și stabilirea condițiilor de exploatare
a acumulării Săcele, județul Brașov – Supraînălțarea Etapa 1, unde s-au stabilit următoarele:
o Supraînălțarea drumului DN 1A (Obiect 1.2.3.1.- Drum DN1A definitiv, parte a
investiției) constituie un obiect distinct/independent din punct de vedere fizic şi
functional (partial), care nu s-a realizat, ca urmare recepția la terminarea lucrărilor
a investiției se poate face, cel mult, numai pentru supraînălțarea barajului, ca
Recepție Parțială la Terminarea Lucrărilor. Acest lucru s-a stabilit a fi în sarcina
Departamentului de Dezvoltare, Investiții.
o Beneficiarul va pune la dispoziția membrilor Comisiei de recepție, instrucțiunile de
exploatare ale proiectantului.
o stabilirea de urgență a unei soluții investiționale pentru protejarea drumului DN1A la
NNR +747,00 mdMN.
k) În urma vizitei în teren, s-a observat eroziunea la canalul evacuator de la barajul Dridu, pe malul drept
de la confluență cu râul Prahova. Drept urmare, s-a realizat Nota de Constatare prin care s-a punctat:
 Faptul că eroziunea a fost cauzată de lipsa protecției malului drept, în condițiile hidraulice apărute.
 Faptul că eroziunea va continua, ca urmare a creșterii debitelor evacuate.
În concluzie, s-a stabilit că se impune execuția de lucrări de protective care să asigure stabilizarea
confluenței, acestea trebuind să fie finalizate inainte de apariția apelor mari.

Pagina 4 din 95
l) În urma vizitei în teren în zona pilot Bistreț, s-au propus niște lucrări de amenajare ce vor avea ca
scop crearea premizelor unei dezvoltări durabile prin diversificarea și armonizarea activităţilor
agricole, economice, creșterii animalelor, turismului, serviciilor ecosistemice, precum si a protecţiei
împotriva inundaţiilor.
O parte din scenariile de amenjare din zona pilot Bistreț vor avea în vedere următoarele:

 Apărarea împotriva inundaţiilor a localitaţilor Rast, Negoi, Cătanele, Bistreţ, Plosca, Dunăreni,
Săpata, Măceşu Nou, Nedeia, Gighera prin crearea unor diguri inelare de contur în jurul localităţilor.
Cotele coronamentelor digurilor de apărarea vor fi corespunzătoare digurilor de apărare de la Dunăre
respectiv nivelurilor maxime corespunzătoare debitelor maxime cu probabilitatea de depășire de 1%.
Acestea vor fi dimensionate corespunzător regimului de curgere.
 Relocarea digurilor de pe malul stâng şi drept ale râului Desnaţui pe sectorul aval de podul de pe
DN55A şi amonte de polderul Bistreţ în vederea creării a două zone umede.
 Consolidarea și aducerea la cota 29.70 m DMN a digurilor de contur ale polderului Bistreț
concomitent cu adoptarea de măsuri de reducere/rezolvare a eroziunii de tip costier la digurile cu
fetch mare pe direcția vântului dominant. Aceste măsuri de reducere a eroziunii sunt corelate, dar
pot fi distincte de lucrările de aducere la cota și de consolidare (etapa I).

A.1. Caracterizarea anului 2019 din punct de vedere climatologic şi hidrologic


1.1. Caracterizarea climatologică
1.1.1 Evoluţia regimului termic.
În anul 2019, temperatura medie anuală, medie pe ţară, 10,9 ºC, calculată din valorile înregistrate la
staţiile meteorologice din reţeaua naţională de supraveghere meteorologică, a fost cu 1,7 ºC mai mare
decât normala climatologică (1981-2010). De remarcat că anul 2019 este pe primul loc în topul celor
mai călduroşi ani, din perioada 1961-2019. Abateri pozitive ale temperaturii medii lunare, medie pe ţară,
faţă de normala climatologică (1981-2010), corespunzătoare fiecărei luni în parte, s-au înregistrat în 9
din cele 12 luni ale anului şi au avut valori cuprinse între 0,5 ºC (aprilie) şi 4,9 ºC (martie). În lunile mai
şi iulie, valorile abaterii au fost negative, dar apropiate de normală (-0,9 ºC în mai şi -0,2 ºC în iulie), iar
în ianuarie temperatura medie lunară, medie pe ţară, a fost egală cu normala climatologică (1981-2010).
Analizând încadrarea în clase de severitate a anomaliilor termice din anul 2019, faţă de mediana
intervalului de referinţă, se constată că regimul termic a fost extrem de cald în toată ţara.
1.1.2 Regimul pluviometric.
Cantitatea totală de precipitaţii din anul 2019, medie pe ţară, 614,2 mm, calculată din valorile
înregistrate la staţiile meteorologice din reţeaua naţională de supraveghere meteorologică, a fost cu doar
3 % mai mică decât normala climatologică (1981-2010). Cea mai mare cantitate anuală de precipitaţii
s-a înregistrat la Bâlea-Lac, 1641,0 mm, iar cea mai mică, 157,9 mm, la Sulina. Cantităţi anuale de
precipitaţii mai mari de 1000 mm au fost înregistrate doar în zonele montane. Cele mai mici cantităţi
anuale de precipitaţii, sub 400 mm, s-au înregistrat în Dobrogea, sud-estul Moldovei şi estul Munteniei,

Pagina 5 din 95
iar în zonele de câmpie şi podiş (la altitudini de sub 550-600 m) cantităţile de precipitaţii anuale au avut
valori cuprinse între 400 şi 600 mm. Abateri negative ale cantităţii de precipitaţii lunare, medie pe ţară,
faţă de normala climatologică (1981-2010) corespunzătoare fiecărei luni în parte, calculate în procente,
au fost în 7 din cele 12 luni ale anului, acestea oscilând între 27 % în iulie şi 49 % în martie, iar abateri
pozitive s-au înregistrat în restul lunilor, oscilând între 13 % în noiembrie şi 80 % în mai. Abaterea
cantităţii anuale de precipitaţii, medie pe ţară, faţa de normala climatologică (1981-2010), calculată în
procente, pozitivă sau negativă, nu a depăşit valoarea de 40 %.
1.1.3 Evoluții lunare în anul 2019
În luna ianuarie, analizând încadrarea în clase de severitate a anomaliilor pluviometrice din luna
ianuarie 2019 se poate constata că regimul pluviometric a fost excedentar, foarte excedentar şi extrem
de excedentar în aproape toată ţara. Pe areale din Dobrogea, sudul Moldovei, sudul Olteniei şi al
Munteniei, nord-vestul Banatului, sud-estul Transilvaniei şi izolat în rest, regimul pluviometric s-a
încadrat în limite normale. În sudul Câmpiei Române, izolat, acesta a fost deficitar. Luna ianuarie 2019
s-a caracterizat printr-o vreme rece şi uneori geroasă, dar au existat şi perioade scurte la mijlocul lunii
şi la sfârşitul acesteia, când vremea a fost caldă. Precipitaţiile au fost prezente pe tot parcursul lunii atât
sub formă de ploaie, în perioadele calde, dar mai ales sub formă de ninsoare şi lapoviţă, în perioadele
reci. La munte au predominat ninsorile. În noaptea de 10 spre 11 ianuarie, în județul Buzău, s-au semnalat
descărcări electrice.
În luna februarie, temperatura medie pe țară a fost de 1,5 ºC, cu 2,5 ºC mai mare decât normală
climatologică (1981-2010). Luna februarie 2019 s-a situat pe locul 10 în topul lunilor februarie cele mai
calde, din perioada 1961-2019. Analizând încadrarea în clase de severitate a anomaliilor termice din luna
februarie 2019, se poate observa că regimul termic a fost cald în majoritatea regiunilor şi izolat, în
Carpații Orientali, regimul termic a fost foarte cald. Pe areale restrânse din estul Transilvaniei şi nord-
vestul Olteniei, regimul termic s-a încadrat în limite normale. Analizând încadrarea în clase de severitate
a anomaliilor pluviometrice din luna februarie 2019 se poate constata că regimul pluviometric a fost
deficitar și foarte deficitar în Crişana, pe areale extinse din Muntenia, Oltenia, Dobrogea şi Maramureş,
în sudul Moldovei, nord-estul Transilvaniei şi vestul Banatului. În rest, regimul pluviometric s-a încadrat
în limite normale cu excedente şi deficite izolate. Luna februarie 2019 a fost caracterizată de alternanţa
perioadelor reci cu cele calde.
În luna martie, analizând încadrarea în clase de severitate a anomaliilor termice din luna martie
2019, se poate observa că regimul termic a fost foarte cald și extrem de cald în estul, sudul și vestul
țării. În rest, regimul termic a fost cald. Analizând încadrarea în clase de severitate a anomaliilor
pluviometrice din luna martie 2019 se poate constata că regimul pluviometric a fost deficitar și foarte
deficitar în Crișana, Banat, Oltenia, estul Munteniei, Dobrogea și Moldova. În rest, regimul pluviometric
s-a încadrat în limite normale, cu excedente şi deficite izolate. Precipitaţiile au fost atât sub formă de
ploaie, cât şi sub formă de lapoviţă şi ninsoare. În ultima decadă a lunii (atunci când reprezintă un pericol
pentru agricultură), local, s-a produs brumă.

Pagina 6 din 95
În luna aprilie, analizând încadrarea în clase de severitate a anomaliilor termice din luna aprilie
2019, se poate observa că regimul termic a fost foarte cald, în nordul şi vestul extrem al Crișanei, în
jumătatea de vest a Maramureşului şi local în nord-vestul Transilvaniei. Analizând încadrarea în clase de
severitate a anomaliilor pluviometrice din luna aprilie 2019 se poate constata că regimul pluviometric a
fost normal în majoritatea regiunilor. În data de 30 aprilie, convecția atmosferică severă s-a manifestat
prin fenomene meteorologice periculoase, printre care averse torențiale, grindină severă și intensificări
ale vântului la suprafața terestră. Aceste fenomene meteorologice severe au culminat prin formarea unei
tornade pe teritoriul județului Călărași, în aria localităților Dragalina-Constantin Brâncoveanu. Estimarea
vitezei vântului a fost de peste 90 km/h. Corelând cu pagubele consemnate, tornada s-a încadrat în
categoria F0 sau F1 pe scara Fujita de clasificare a tornadelor.
În luna mai. analizând încadrarea în clase de severitate a anomaliilor termice din luna mai 2019,
se poate observa că regimul termic a fost cald în cea mai mare parte a Dobrogei și rece, foarte rece și
extrem de rece în vestul, nord-vestul și sud-vestul țării. În rest, regimul termic s-a încadrat în limite
normale.
Analizând încadrarea în clase de severitate a anomaliilor pluviometrice din luna mai 2019 se
poate constata că regimul pluviometric a fost extrem de excedentar, foarte excedentar sau excedentar,
în cea mai mare parte a ţării. Precipitaţiile au fost în general sub formă de ploaie şi doar în unele zile, în
zonele înalte de munte s-a mai semnalat lapoviţă şi ninsoare. Ploile au avut deseori caracter torenţial
fiind însoţite de descărcări electrice şi grindină şi uneori de intensificări ale vântului.
În luna iunie, analizând încadrarea în clase de severitate a anomaliilor termice din luna iunie
2019, se poate observa că regimul termic a fost cald și foarte cald în Oltenia și extrem de cald în restul
țării. Analizând încadrarea în clase de severitate a anomaliilor pluviometrice din luna iunie 2019 se poate
constata că regimul pluviometric a fost excedentar, foarte excedentar si extrem de excedentar în
Moldova, Oltenia, pe areale din vestul, nordul şi nord-estul Munteniei și al Crișanei. Precipitaţiile au fost
mai ales sub formă de ploi, însoţite de descărcări electrice, grindină şi vânt, care uneori a avut aspect de
vijelie.
În luna iulie, analizând încadrarea în clase de severitate a anomaliilor termice din luna iulie 2019,
se poate observa că regimul termic a fost normal în majoritatea zonelor din ţară, cu zone izolate unde a
fost rece sau cald. Analizând încadrarea în clase de severitate a anomaliilor pluviometrice din luna iulie
2019 se poate constată că regimul pluviometric a fost deficitar sau foarte deficitar în cea mai mare
parte a Moldovei şi Transilvaniei, pe areale din Muntenia, în nordul Olteniei, în nordul Crişanei şi sudul şi
vestul Banatului, dar şi în vestul şi sudul Dobrogei. În rest, regimul pluviometric a fost normal cu
excedente izolate. Luna iulie 2019 a fost caracterizată, în general, de o vreme caldă, uneori chiar
caniculară, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) a depăşit deseori pragul critic de 80 de unităţi, mai
ales în jumătatea de sud a ţării şi pe arii mai restrânse în rest. Au existat şi zile în care au căzut ploi
torenţiale, însoţite de frecvente descărcări electrice, grindină şi intensificări de scurtă durată ale
vântului.

Pagina 7 din 95
În luna august, analizând încadrarea în clase de severitate a anomaliilor termice din luna august
2019, se poate observa că regimul termic a fost extrem de cald și foarte cald în Crișana, Maramureș,
Transilvania, Banat, nord-vestul Moldovei și pe areale din Oltenia. În rest, regimul termic a fost cald.
Analizând încadrarea în clase de severitate a anomaliilor pluviometrice din luna august 2019 se poate
constata că regimul pluviometric a fost deficitar și foarte deficitar în Crișana, Oltenia, în vestul şi nordul
Munteniei, vestul Maramureşului, nordul şi sudul Moldovei şi în Delta Dunării. De asemenea în aproape
toate zilele din lună, indicele temperatură-umezeală (ITU) a atins şi depăşit pragul critic de 80 de unităţi
al disconfortului termic. Ploile au fost prezente pe parcursul întregii luni, au avut caracter torenţial fiind
însoţite de descărcări electrice grindină şi intensificări ale vântului cu aspect de vijelie.
În luna septembrie, analizând încadrarea în clase de severitate a anomaliilor termice din luna
septembrie 2019, se poate observa că regimul termic a fost extrem de cald și foarte cald în Dobrogea,
estul Munteniei, sudul Moldovei și izolat în Oltenia, Transilvania și nordul Moldovei. Analizând încadrarea
în clase de severitate a anomaliilor pluviometrice din luna septembrie 2019 se constată că regimul
pluviometric a fost deficitar și foarte deficitar în majoritatea regiunilor ţării. Luna a fost caracterizată de
alternanţa perioadelor calde sau deosebit de calde cu cele reci.
În luna octombrie, analizând încadrarea în clase de severitate a anomaliilor termice din luna
octombrie 2019, se poate observa că regimul termic a fost extrem de cald și foarte cald pe areale extinse
din nordul țării, în Banat și izolat, în Crișana, Oltenia, sudul Dobrogei și Moldovei. Analizând încadrarea în
clase de severitate a anomaliilor pluviometrice din luna octombrie 2019 se constată că regimul
pluviometric a fost deficitar și foarte deficitar în nord-vestul, vestul și sud-vestul țării. În estul
Transilvaniei și în centrul Moldovei, regimul pluviometric a fost excedentar. Vremea a fost caldă în cea
mai mare parte a lunii, excepţie făcând câteva zile la începutul şi sfârşitul lunii când aceasta a fost mai
rece.
În luna noiembrie, analizând încadrarea în clase de severitate a anomaliilor termice din luna
noiembrie 2019, se poate observa că regimul termic a fost extrem de cald în toată țara şi doar local, la
Lăcăuţi şi Sinaia 1500, acesta a fost foarte cald. Analizând încadrarea în clase de severitate a anomaliilor
pluviometrice din luna noiembrie 2019 se constată că regimul pluviometric a fost excedentar, foarte
excedentar şi extrem de excedentar pe areale restrânse din sud-vestul ţării şi a fost excedentar în Oltenia,
pe areale din Muntenia şi Maramureş. Regimul pluviometric a fost deficitar şi foarte deficitar în Dobrogea,
în estul Moldovei şi pe areale extinse din Transilvania. Luna noiembrie 2019 a fost deosebit de caldă, mai
ales în primele două decade, înregistrându-se frecvent, la mai multe staţii meteorologice, noi recorduri
zilnice ale ale celor mai mari temperaturi maxime şi temperaturi minime ale aerului, din întreg şirul de
observaţii al staţiilor respective.
În luna decembrie, analizând încadrarea în clase de severitate a anomaliilor termice din luna
decembrie 2019, se poate observa că regimul termic a fost extrem de cald în majoritatea regiunilor.
Analizând încadrarea în clase de severitate a anomaliilor pluviometrice din luna decembrie 2019 se
constată că regimul pluviometric a fost deficitar şi foarte deficitar pe areale extinse din Muntenia,

Pagina 8 din 95
Oltenia, sudul Moldovei și izolat în Transilvania, Dobrogea, Banat și Crișana. Aproape toată luna decembrie
a fost caldă sau foarte caldă, perioade mai reci fiind 1-7 şi 27-29 decembrie. La sfârşitul lunii era strat
de zăpadă în zona de munte (până la 154 cm la Bâlea-Lac), local în Moldova (până la 8 cm), pe arii
restrânse în Transilvania (până la 17 cm) și cu totul izolat în Dobrogea (până la 1 cm).

EFECTE ALE FENOMENELOR METEOROLOGICE PERICULOASE


PRODUSE ÎN ANUL 2018 ÎN ROMÂNIA

În perioada 7-11 ianuarie, ninsorile abundente şi viscolele au produs efecte negative în 11 județe
(Caraș-Severin, Brăila, Buzău, Harghita, Ialomița, Iași, Prahova, Neamț, Suceava, Vaslui și Vrancea),
constând în arbori doborâți de greutatea zăpezii sau de vântul puternic, derapaje ușoare ale
autovehiculelor în afara carosabilului, blocaje pentru perioade scurte de timp sau restricții rutiere pe
anumite sectoare de drum, pentru a fi deszăpezite. In perioada 24-26 ianuarie, ca urmare a fenomenelor
de viscol şi ploaie îngheţată, au fost afectate reţelele de distribuţie şi furnizare a energiei electrice în
mai multe judeţe din ţară, cca. 150 000 de consumatori ramânând fără curent electric.
În luna februarie, ninsorile şi vântul puternic din perioada 21-23 februarie au produs pagube în
Bucureşti şi jud. Ilfov, respectiv două persoane rănite, autoturisme avariate, copaci şi stâlpi căzuți, table
şi panouri plublicitare desprinse, cabluri rupte.
Luna aprilie, mai ales perioada 27-30 aprilie a fost caracterizată de vijelii şi căderi de grindină.
În data de 30 aprilie, convecția atmosferică severă s-a manifestat prin fenomene meteorologice
periculoase, printre care averse torențiale, grindină severă și intensificări ale vântului la suprafața
terestră. Aceste fenomene meteorologice severe au culminat prin formarea unei tornade pe teritoriul
județului Călărași, în aria localităților Dragalina-Constantin Brâncoveanu. Estimarea vitezei vântului a
fost de peste 90 km/h. Corelând cu pagubele consemnate, tornada s-a încadrat în categoria F0 sau F1
pe scara Fujita de clasificare a tornadelor. Tornada a produs culcarea la pământ a unor porțiuni ale
gardurilor din lemn, ruperea unor pomi și copaci, cu diametrul tulpinii mic și mediu, decopertarea
acoperișurilor din țiglă și plăci de azbociment; devierea direcției de mers a unui autocar, ieșirea acestuia
de pe carosabil şi rasturnarea lui pe câmp.
Luna mai a fost caracterizată de mai multe perioade cu precipitaţii torenţiale însoţite de grindină,
mai ales aceasta din urmă producând pagube importante.
Astfel, în data de 6 mai, în urma avertizării de cod roşu de fenomene meteorologice periculoase imediate,
emisă de Administraţia Naţională de Meteorologie pentru judeţele Ialomiţa şi Călăraşi, au fost afectate
mai ales localităţile Cuza-Vodă şi Independenţa (jud. Călăraşi) unde grindina a avut dimensiuni mari (1-
1,5 cm, din declaraţiile localnicilor), iar pe străzi s-a format un strat considerabil de gheaţă. Grindina a
distrus culturile agricole şi viţa de vie de pe zeci de mii de hectare.

Pagina 9 din 95
In luna iunie (3-4 iunie), precipitațiile abundente au produs viituri și inundații locale în 106
localități din 24 de județe precum și în municipiul București. Au fost inundate sute de locuințe şi curți,
iar circulația rutieră a fost afectată pe 3 drumuri naționale, 2 drumuri județene și un drum comunal.
O situaţie specială a fost în judeţul Prahova unde viiturile au dus la moartea a 4 copii. În 27 iunie
au fost emise de către Administrația Națională de Meteorologie,12 avertizări Cod Roșu și 2 Cod Portocaliu
pentru fenomene meteo periculoase (intensificări ale vântului cu aspect de vijelie care , local, pot ajunge
la viteza de 110 -120 km/h). În urma furtunilor de scurtă durată, dar de intensitate semnificativă, au fost
semnalate efecte negative la nivelul a 98 localități din 20 județe.
În 7 şi 8 iulie au fost emise de către Administrația Națională de Meteorologie, 4 avertizări Cod
Roșu și 9 Cod Portocaliu pentru fenomene meteo periculoase (intensificări ale vântului cu aspect de
vijelie care , local, pot ajunge la viteza de 120 km/h). În 22 iulie, unele zone ale țării s-au confruntat cu
furtuni în urma cărora au fost inundate gospodării, au fost distruse maşinii, copaci doborâţi.
În luna august, au fost câteva ploi torenţiale şi vijelii ce au provocat pagube materiale. În data de 25
august, în Bucureşti, o ploaie torenţială însoţită de grindină, oraje şi vânt puternic a provocat prăbuşirea
unui copac peste un autobuz, o persoană fiind rănită.
În anul 2019, Administrația Națională de Meteorologie a emis 101 mesaje de avertizare generală
dintre care 23 de informări, 62 de atenționări meteorologice cod galben și 16 avertizări meteorologice
cod portocaliu.
Pentru fenomene meteorologice severe imediate au fost emise 4774 de mesaje de avertizare de
tip nowcasting dintre care 3496 de atenționări meteorologice cod galben, 1199 de avertizari
meteorologice cod portocaliu și 79 de avertizări meteorologice cod roșu.

A.1.2. Caracterizare hidrologică


1.2.1. Cursuri de ape interne.
În anul 2019 regimul hidrologic s-a situat la valori cuprinse între 80 – 100 % din mediile multianuale,
mai mari (peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Târnave, Olt inferior, Vedea, Putna,
Rm. Sărat, Bârlad şi pe afluenţii Prutului.
În cursul anului 2019 cele mai importante evenimente meteorologice şi hidrologice periculoase s-au
înregistrat în lunile mai şi iunie 2019. Cele mai afectate bazine hidrografice au fost în luna mai Tur,
Someş, Crasna, Barcău, Crişuri, Mureş superior, Bega Veche, Bega, Timiş, Bârzava, Moraviţa, Caraş, Nera,
Olt superior şi Bârlad, iar în luna iunie râurile din bazinele hidrografice Crasna, Barcău, Tur, Crişul Negru,
Crişul Alb, Bega Veche, Bega, Timiş, Bârzava, Neajlov, Teleajen, Bârlad, afluenţii Oltului, afluenţii Buzăului,
afluenţii Prutului şi râurile din Dobrogea.
În anul 2019, pe baza situaţiei hidrologice şi a prognozelor meteorologice, înaintea declanşării
fenomenelor periculoase, au fost emise la nivel naţional 26 AVERTIZĂRI HIDROLOGICE (25 COD
PORTOCALIU şi 1 COD ROŞU), 28 ATENŢIONĂRI - COD GALBEN, 213 avertizări pentru fenomene imediate
(din care 17 COD ROŞU) şi 390 atenţionări pentru fenomene imediate.

Pagina 10 din 95
Caracterizarea lunilor de iarnă 2019
În luna ianuarie 2019 regimul hidrologic al bazinelor hidrografice din România s-a situat ȋn general
la valori:
- peste mediile multianuale lunare pe râurile din bazinele hidrografice: Vedea, Argeş inferior,
Suceava, pe cursurile superioare ale Moldovei şi Prutului şi pe cursul superior şi mijlociu al
Siretului;
- între 80-100% din normalele lunare pe râurile din bazinele hidrografice: Crişul Negru, Crişul Alb,
Jiu, Olt inferior, Trotuş, Bistriţa, pe cursurile superioare ale Mureşului şi Oltului, pe cursul inferior
al Siretului, pe cursul mijlociu şi inferior al Prutului şi pe râurile din Dobrogea;
- între 50-80% din mediile multianuale lunare în bazinele hidrografice ale râurilor: Vişeu, Iza, Tur,
Someş, Crasna, Barcău, Crişul Repede, Mureş, Bega Veche, Bega, Timiş, Bârzava, Moraviţa, Caraş,
Nera, Cerna, Desnăţui, Argeş superior şi mijlociu, Ialomiţa, Buzău şi pe cursul mijlociu al Oltului.
În primele cinci zile ale lunii februarie 2019, debitele au fost în general în creştere, datorită efectului
combinat al precipitaţiilor lichide căzute în acest interval, cedării apei din stratul de zăpadă şi propagării,
exceptând râurile din Dobrogea unde au fost staţionare. Creșteri mai importante de niveluri și debite,
datorită cedării mai însemnate din stratul de zăpadă și propagării, s-au înregistrat pe râurile din
Maramureş, Crişana, Banat şi vestul Olteniei.

Caracterizarea sezonului de primăvară 2019


În primăvara anului 2019, regimul hidrologic al râurilor din România s-a situat în general la valori
sub mediile multianuale sezoniere, cu coeficienţi moduli cuprinşi între 80-100%, mai mari (peste 100%)
pe râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Tur, Lăpuş, Crasna, Bistriţa, pe cursul inferior al Someşului
şi pe cursurile superioare ale Siretului şi Prutului şi mai mici (50-80%) pe râurile din bazinul Argeşului
şi pe cursul lalomiţei. Cele mai mici valori ale debitelor medii sezoniere (30-50%) s-au înregistrat pe
râurile din bazinele hidrografice: Olt inferior, Vedea, Rm.Sărat, Bârlad şi pe afluenţii Prutului.

Caracterizarea sezonului de vară 2019


În vara anului 2019, regimul hidrologic al râurilor din România s-a situat la valori cuprinse între
80-100% din mediile multianuale sezoniere, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vedea, Argeş,
Ialomiţa şi Buzău unde s-au situat peste aceste valori
Caracterizarea sezonului de toamnă 2019
În toamna anului 2019, regimul hidrologic al bazinelor hidrografice din România (figura 13) s-a
situat la valori sub mediile multianuale sezoniere pe toate râurile, cu coeficienţi moduli cuprinşi între 30-
50%, mai mari (50-80%) pe râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Mureş inferior, Bega, Timiş, Bârzava,
Moraviţa, Jiu, Olt superior si mijlociu, Arges, Ialomiţa, Buzău, Trotuş, Bistriţa, Moldova, Suceava şi pe
râurile din Dobrogea şi mai mici (sub 30%) pe râurile din bazinul Bârladului.

Pagina 11 din 95
Formaţiunile incipiente de gheaţă (gheaţă la maluri, năboi) au apărut în primele două zile ale lunii
decembrie în bazinele superioare ale râurilor: Crişul Repede, Moldova, Bistriţa, Putna, Mureş şi Olt, iar în
următoarele zile, până în data de 8 decembrie au fost în uşoară extindere şi intensificare, fiind prezente
(gheaţă la mal, năboi, izolat pod de gheaţă) pe râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Someșul
Mare, Lăpuș, Târnava Mică, bazinele superioare ale râurilor Barcău, Crișul Repede, Argeș, Mureș, Olt, pe
unii afluenţi ai Oltului mijlociu şi pe unii afluenţi ai Siretului şi Prutului.
În intervalul 9-23 decembrie, formaţiunile de gheaţă au fost în diminuare, restrângere până la
eliminare totală în ultima zi a acestui interval şi au apărut din nou în ultimele patru zile ale lunii, la
început in bazinul Bistriţei, apoi, treptat pe unele râuri din zona de munte din Maramureş, Crişana,
Muntenia şi Moldova.
Evoluţia regimului hidrologic, ce determină opţiunile regimului de exploatare a lacurilor de
acumulare, este reflectată de modul de variaţie a hidraulicităţii lunare "Hl," (raportul dintre debitul
afluent lunar mediu realizat – Qalmr şi debitul afluent lunar mediu multianual - Qalmm) şi a valorilor
hidraulicităţii anuale "Ha" (rapotul dintre Qaamr - debitul afluent anual mediu realizat şi Qaamm - debitul
afluent anual mediu multianual) Tabelul 1. În acest sens se menţionează următoarele aspecte importante:
Din analiza dinamicii Ha, se constată că, din cele 24 de acumulări, 11 au hidraulicitatea anuală
cu valoarea mai mare de 100% (cca. 45.%), restul acumulărilor având valori peste 50%.
La 22 acumulări din 24 analizate s-au înregistrat preponderent (între 9 și 12 luni) valori ale K în intervalul
75% - 100% din valorile prognozelor lunare elaborate.
La 2 acumulări din cele 24 s-au înregistrat (pe o perioadă de 7 luni din an) valori ale K cuprinse
în intervalul 39%-75% din valorile prognozelor lunare elaborate.
În concluzie, din analiza dinamicii realizării prognozei hidrologice lunare (K - raportul dintre Qalmr -
debitul afluent lunar mediu realizat şi Qalmpgz - debitul afluent lunar mediu prognozat) - Tabelul 2 - se
constată că prognoza lunară a avut un grad de certitudine ridicat la 22 din cele 24 acumulări analizate
(cca 91%).

A.1.2.2. Fluviul Dunărea


În anul 2019, debitele medii lunare înregistrate pe Dunăre la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş)
s-au situat peste mediile multianuale lunare în lunile februarie, mai şi iunie 2019 şi sub normalele lunare,
cu valori cuprinse între 62-88% din mediile multianuale lunare în lunile ianuarie, martie, aprilie şi ȋn
intervalul iulie – decembrie 2019.
Valoarea maximă a debitului Dunării la intrarea în ţară a fost de 11800 mc/s în data de 09 iunie
2019, iar valoarea minimă a fost de 1900 mc/s în intervalul 03-04 noiembrie 2019.
Analizând evoluţia debitelor minime din acest interval, se constată o tendinţă crescătoare în
intervalul ianuarie – iunie 2019 şi ȋn luna decembrie 2019 şi descrescătoare ȋn intervalul iulie – noiembrie
2019. În ceea ce priveşte debitele maxime, acestea au prezentat o evoluţie crescătoare în intervalele

Pagina 12 din 95
ianuarie – februarie 2019, mai – iunie 2019 şi noiembrie - decembrie 2019 şi una descrescătoare ȋn
intervalele martie – aprilie şi iulie – octombrie 2019.

Caracterizarea regimului hidrologic al Dunării în sezonul de iarnă 2019


În sezonul de iarnă debitele medii la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş), s-au situat sub media
multianuală lunară ȋn luna ianuarie (83%) şi peste media multianuală lunară ȋn luna februarie (107%).
În luna ianuarie 2019, debitele la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) au fost în scădere de la
valoarea de 5300 mc/s (valoarea maximă lunară) înregistrată în prima zi a lunii până la valoarea de 3400
m3/s în data de 12 ianuarie (valoarea minimă lunară), în creştere până la valoarea de 4400 mc/s în
intervalul 25-27 ianuarie şi apoi în scădere până la valoarea de 3900 mc/s în ultima zi a lunii.
.
Caracterizarea regimului hidrologic al Dunării în primăvara anului 2019
În sezonul de primăvară 2019, debitele medii înregistrate pe Dunăre la intrarea în ţară (secţiunea
Baziaş) au avut valori sub mediile multianuale lunare în lunile martie şi aprilie (65-85%) şi peste normala
lunară în luna mai (103%).
În luna martie 2019, debitele la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) au fost în scădere de la
valoarea de 5000 mc/s înregistrată în prima zi a lunii până la valoarea de 4500 mc/s în data de 6 martie
(valoarea minimă lunară), în creştere la valoarea de 6700 mc/s în data de 19 martie, în scădere uşoară
în următoarele două zile până la valoarea de 6300 mc/s, din nou în creştere la 6700 mc/s în zilele de 24
şi 25 martie (valoarea maximă lunară), apoi în scădere până la 5800 mc/s în ultima zi a lunii.
În luna aprilie 2019 debitele la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) au fost în scădere de la valoarea de
5600 mc/s înregistrată în prima zi a lunii aprilie până la valoarea de 4500 mc/s în intervalul 6-8 aprilie
(valoarea minimă lunară), în creştere până la valoarea de 6500 mc/s în data de 18 aprilie (valoarea
maximă lunară), în scădere până la valoarea de 4500 mc/s în zilele de 27 şi 28 aprilie şi apoi în creştere
uşoară la 4700 mc/s în ultima zi a lunii.

Caracterizarea regimului hidrologic al Dunării în vara anului 2019


În sezonul de vară 2019, debitele medii lunare ale Dunării la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş)
s-au situat sub normalele lunare ȋn lunile iulie şi august, cu valori cuprinse între 70-73% şi peste normala
lunară ȋn luna iunie.
În luna iunie 2019, debitele la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) au fost în creştere de la
valoarea de 9000 mc/s înregistrată în primele două zile ale lunii iunie la valoarea de 11800 mc/s în data
de 9 iunie (valoarea maximă lunară), apoi în scădere până la valoarea de 6400 mc/s (valoarea minimă
lunară), înregistrată în ultimele două zile ale lunii.
În luna iulie 2019, debitele la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) au fost în scădere de la valoarea
de 6100 mc/s înregistrată în prima zi a lunii iulie (valoarea maximă lunară) până la valoarea de 2700
mc/s în intervalul 29-31 iulie (valoarea minimă lunară).

Pagina 13 din 95
În luna august 2019, debitele la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) au fost în creştere de la
valoarea de 2700 mc/s înregistrată în prima zi a lunii august (valoarea minimă lunară) până la valoarea
de 3600 mc/s în zilele de 5 şi 6 august (valoarea maximă lunară). Începând din data de 7 august debitele
au fost în scădere uşoară până în zilele de 26 şi 27 august până la valoarea de 2700 mc/s, apoi în creştere
uşoară, în jurul valorilor de 2800 şi 2900 mc/s în ultimele zile ale lunii.

Caracterizarea regimului hidrologic al Dunării în toamna anului 2019


Debitele medii lunare ale Dunării la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) înregistrate în sezonul de
toamnă al anului 2019 s-au situat sub normalele lunare, cu valori cuprinse între 53-72% din normalele
lunare. În luna septembrie 2018. debitele la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) au fost în fost în scădere
de la valoarea de 2800 mcs înregistrată în prima zi a lunii septembrie până la valoarea de 2500 mc/s în
intervalul 7- 9 septembrie. Începând cu data de 10 septembrie debitele au fost în creştere până la
valoarea maximă de 3300 mc/s înregistrată în zilele de 16 şi 17 septembrie, apoi în scădere până spre
sfârşitul lunii, la valoarea minimă lunară de 2200 mc/s, înregistrată în intervalul 27-29 septembrie, iar
în ultima zi a lunii debitele au fost în creştere uşoară, la valoarea de 2300 mc/s.
În luna octombrie 2019 debitele la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) au fost relativ staţionare ȋn prima
decadă a lunii, cu valori cuprinse între 2300-2400 mc/s, ȋn creştere uşoară până la valoarea maximă de
2800 mc/s înregistrată în intervalul 15-18 octombrie, apoi au fost în scădere până la valoarea minimă
lunară de 2100 mc/s, înregistrată în ultimele patru zile ale lunii.
În luna noiembrie 2018, debitele la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) au fost în scădere de la
valoarea de 2050 mc/s înregistrată în prima zi a lunii până la valoarea de 1900 mc/s în zilele de 3 şi 4
noiembrie (valoarea minimă lunară), în creştere până la valoarea de 5800 mc/s în intervalul 24-27
noiembrie (valoarea maximă lunară), apoi în uşoară scădere până la 5400 mc/s în ultima zi a lunii.
Caracterizarea regimului hidrologic al Dunării în luna decembrie 2019
Ȋn luna decembrie 2019, debitele la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) au fost în scădere de la
valoarea de 5200 mc/s înregistrată în prima zi a lunii până la valoarea de 3900 mc/s în intervalul 16-19
decembrie (valoarea minimă lunară), apoi în creştere până la valoarea de 6200 mc/s în ultima zi a lunii
(valoarea maximă lunară).
Regimul hidrologic al Dunării la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în anul 2019 se încadrează
printre anii cu regim hidrologic deficitar, regim rezultat din valorile medii lunare situate preponderent
sub normalele lunare în nouă luni din intervalul celor douăsprezece luni analizate. De asemenea, din
celelalte trei luni în care s-au realizat valori ale debitelor medii peste normalele lunare, numai în luna
iunie, valoarea medie de 9000 mc/s a fost cu 140% peste normala lunară, iar în lunile februarie şi mai
regimul hidrologic s-a situat uşor peste normalele acestor luni (104 –107%).
O caracteristică aparte a regimului hidrologic o constituie faptul că în două din lunile de
primăvară (martie şi aprilie), luni caracterizate printr-o scurgere bogată, s-a înregistrat un regim

Pagina 14 din 95
hidologic sub normalul lunilor respective, datorită deficitului pluviometric şi a aportului redus al
afluenţilor din bazinul superior şi mjlociu al Dunării, rezultat din cedarea apei din stratul de zăpadă.
Valoarea de 11800 mc/s înregistrată pe Dunăre la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş în data de
9 iunie este apropiată de valorile maxime înregistrate în această lună şi reprezintă a şasea valoare din
şirul de observaţii, valoarea maximă istorică fiind cea de 13200 mc/s din luna iunie 2010.
În ceea ce priveşte sezonul de toamnă al regimului hidrologic pe Dunăre la intrarea în ţară (secţiunea
Baziaş), se remarcă faptul că acesta se încadrează printre anii cu regim hidrologic deficitar.

A.2. Exploatarea amenajărilor hidrotehnice


2.1 Consideraţii generale
Elementele principale luate în calcul pentru satisfacerea cerinţelor de apă ale folosinţelor sunt
următoarele:
- prognozele meteorologice şi hidrologice lunare, trimestriale şi de lungă durată pe nouă luni
(perioada 1 iulie 2019 - 31 martie 2020) precum şi prognozele reactualizate periodic;
- volumele de apă stocate în lacurile de acumulare la 1 ianuarie 2019;
- starea tehnico - funcţională a amenajărilor hidrotehnice;
- programul de gospodărire a apelor referitor la lucrările de exploatare-întreţinere şi de reparaţii
capitale;
- cerinţele de apă ale folosinţelor în conformitate cu contractele încheiate de A.B.A.-uri;
- programele de exploatare pentru principalele lacuri de acumulare convenite între Administraţia
Naţională “APELE ROMÂNE”, M.A.P., M.E., S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A., D.E.N.,
TRANSELECTRICA, A.N.R.E., I.N.H.GA, A.N.M., APA NOVA, A.M.R.S.P. şi ANIF;
- la solicitarea Ministerului Energiei, Administraţia Naţională “APELE ROMÂNE” elaborează
programul de exploatare a principalelor acumulari energetice (1 octombrie 2019 - 31 martie
2020).
- Ministerului Energiei promovează Hotărârea de Guvern nr. 593/12.08.2019 pentru aprobarea
masurilor privind nivelul de siguranta si securitate in functionare a Sistemului electroenergetic
naţional, precum si masurile in legatura cu realizarea stocurilor de siguranta ale Sistemului
electroenergetic naţional in ceea ce privestecombustibiliisi volumul de apa din lacurile de
acumulare pentru perioada 1 noiembrie 2019 – 31 martie 2020.

Cadrul general de desfăşurare a activităţilor de exploatare pe bazine hidrografice a fost


determinat de următorii factori:
a) Condiţii climatologice.
Evoluţiile regimului termic şi a regimul hidrologic au impus modul specific de exploatare al lacurilor de
acumulare adaptat condiţiilor şi cerinţelor fiecărei luni. Menţinerea construcţiilor hidrotehnice şi a
uvrajelor de evacuare/tranzitare a debitelor la parametrii optimi de exploatare, reactualizarea prognozei

Pagina 15 din 95
hidrologice şi coordonarea manevrelor de exploatare la nivelul fiecărui bazin hidrografic au reprezentat
condiţii esenţiale în diminuarea pierderilor de apă.
b) Cerinţele de apă şi regimul de prelevare al folosinţelor.
In cursul anului 2019 cerinţele de apă lunare pentru toate folosinţele au fost satisfăcute integral. (Tabel
3, Anexa 1)
Alimentările de apă pentru potabilizare au fost stabilite prin contracte încheiate cu fiecare A.B.A.. De
asemenea, în conformitate cu prevederile Directivei Cadru a Apei 60/2000 au fost asigurate debitele
ecologice specifice fiecărui bazin hidrografic.
Industrie şi Irigaţii. Cerinţele de apă pentru industrie au fost stabilite prin contracte anuale la nivel de
A.B.A., iar cerinţele de apă pentru sistemele de irigaţie au fost precizate prin contracte anuale, sezoniere
sau lunare încheiate între A.B.A. şi A.N.I.F. respectiv A.B.A şi exploataţii agricole private.
Folosinţa hidroenergetică. Cadrul legal în care s-a realizat satisfacerea cerinţei de apă pentru folosinţa
hidroenergică a fost definit, în general, de programele lunare de exploatare şi de Programul de exploatare
a principalelor acumulari energetice şi Hotărârea de Guvern nr. 593/12.08.2019 privind nivelul de
siguranta si securitate in functionare a Sistemului electroenergetic naţional, precum si masurile in
legatura cu realizarea stocurilor de siguranta ale Sistemului electroenergetic naţional in ceea ce
privestecombustibiliisi volumul de apa din lacurile de acumulare pentru perioada 1 noiembrie 2019 – 31
martie 2020.

A.2.2 Exploatarea lacurilor de acumulare pe bazine hidrografice pentru satisfacerea


cerinţelor de apă ale tuturor folosinţelor în sistemele centralizate de gospodărirea apelor.
A.2.2.1. Din punct de vedere decizional s-au realizat următoarele:
a)Elaborarea Programelor lunare de exploatare ale principalelor lacuri de acumulare;
Derularea programelor lunare de exploatare aprobate în anul 2019 a vizat două obiective:
- Satisfacerea cerinţelor de apă ale folosinţelor;
- Realizarea unor volume de apă stocate, superioare valoric volumelor programate în acumulări,
care să asigure continuitatea activităţilor socio-economice în perioada următoare. Situaţia
pozitivă a fost posibilă printr-o corelare justă a cerinţelor de apă cu resursele de apă şi dinamica
regimului hidrologic al debitelor afluente (Tabel 4, Anexa 2 si Anexa 3).
b)În luna iulie s-a elaborat Programul de exploatare a principalelor acumulari energetice, ca suport tehnic
al Programului guvernamental de asigurare a surselor de energie pentru perioada de iarnă.
c)În luna octombrie s-a elaborat Programul de lucru pe timp friguros pentru perioada 1 noiembrie 2019-
31 martie 2020. Documentul conţine un set de măsuri ce au avut ca prioritate asigurarea condiţiilor
necesare pentru garantarea realizării programelor de gospodărire a apelor şi responsabilităţi nominale
precise şi ferme de execuţie, control şi verificare. Rezultatul pozitiv al acestor măsuri a permis
satisfacerea cerinţelor de apă ale tuturor folosinţelor.
A.2.2.2. Din punct de vedere tehnic s-a urmărit:

Pagina 16 din 95
- Menţinerea construcţiilor hidrotehnice (baraje, diguri, canale/derivaţii, prize de apă) şi a
uvrajelor de evacuare/tranzitare a debitelor la parametrii optimi de exploatare şi coordonarea
manevrelor de exploatare la nivel bazinal pentru reducerea pierderilor de apă;
- Realizarea unor tranşe de volum suplimentare pentru atenuarea viiturilor în lacurile de
acumulare situate în zonele ce intrau sub incidenţa avertizărilor meteorologice şi hidrologice.
A.2.3. Evoluţia lunară a volumelor de apă stocate în acumulări
Administraţia Naţională “APELE ROMÂNE” a urmărit constant satisfacerea cerinţelor de apă ale
folosinţelor şi protejarea rezervelor de apă. Evoluţiile coeficienţilor de umplere aferenţi stocurilor lunare
de apă din principalele lacuri de acumulare precum şi a stocurilor lunare de apă din lacurile cu rol
prioritar pentru alimentarea cu apă sunt prezentate valoric în Tabelul 5 şi reprezentate grafic în Anexa 4
şi Anexa 5.
Reprezentările grafice ale evoluţiei gradului de umplere a lacurilor cu rol prioritar în alimentarea cu apă
(L.R.P.A.A.), a gradului de umplere al principalelor lacuri de acumulare (P.L.A.) şi a gradului de umplere al
lacurilor cu rol prioritar energetic scot în evidenţă eforturile, Administraţiei Naţionale “APELE ROMÂNE”,
de exploatare raţională a sistemelor complexe de gospodărire a apelor şi protejarea volumelor de apă
stocate în marile acumulări cap de cascadă din bazinele hidrografice cu un înalt grad de amenajare.
Exploatarea lacurilor de acumulare s-a desfăşurat normal în conformitate cu Graficele Dispecer şi
Programele de exploatare lunare aprobate.

A.3. Exploatarea lucrarilor hidrotehnice pe timp friguros


Pentru perioada de timp friguros (1 noiembrie 2019-31 martie 2020) Administraţia Naţională „APELE
ROMÂNE” a dispus elaborarea catre Administraţiile Bazinale de Apă de programe de lucru pe timp
friguros.
Măsurile ce s-au adoptat au urmărit asigurarea condiţiilor necesare pentru îndeplinirea atribuţiilor legale
ale Administraţiei Naţionale “APELE ROMÂNE” şi garantarea realizării programelor de gospodărire a
apelor şi s-au concretizat în următoarele direcţii:
- Adaptarea programelor de exploatare-uzinare şi eventuale pregoliri din lacurile de acumulare cu
rol de atenuare a viiturilor;
- Măsuri de asigurare a cerinţelor de apă ale tuturor folosinţelor, prioritar pentru alimentarea au
apă a populaţiei în sistem centralizat;
- Măsuri de intervenţie pentru deblocarea albiilor afectate de fenomene de iarnă;
- Evaluarea echivalentului de apă din stratul de zăpadă pe fiecare bazin hidrografic;
- Inventarierea şi monitorizarea zonelor posibil critice pe cursurile de apă;
Programele au fost concepute la nivel de formaţii, s.g.a.-uri şi pe bazine hidrografice şi conţin măsuri
concrete cu responsabilităţi nominale precise şi ferme de execuţie, control şi verificare.
În urma centralizării Programelor de lucru pe timp friguros s-a elaborat un material sintetic ce cuprinde
propunerile de activităţi/acţiuni/măsuri pentru menţinerea lucrărilor hidrotehnice la parametri normali

Pagina 17 din 95
de funcţionare în condiţiile unor temperaturi scăzute, aceste propuneri urmând să fie incluse în Planul de
măsuri şi acţiuni pentru perioada 1 noiembrie 2019-31 martie 2020 al Comitetului Ministerial pentru
Situaţii de Urgenţă din cadrul Ministerului Apelor şi Pădurilor.

Regulamente de Exploatare
1.1. Analiza documentațiilor și întocmirea referatelor tehnice de specialitate în vederea aprobării
regulamentelor de exploatare pentru obiective hidrotehnice s-a realizat cu respectarea prevederilor
legale în vigoare (Ordinul 76/2006 al Ministerului Mediului și Gospodăririi Apelor).
1.2. S-au întocmit referate tehnice de specialitate și s-au aprobat regulamente de exploatare pentru 58
de obiective hidrotehnice, atât din administrarea AN „Apele Române”, cât și a altor deținători (S.P.E.E.H.
Hidroelectrica), (rapoarte tehnice de aprobare și referate de prelungire a regulamentelor de exploatare).
1.3. Au fost avizate 2 regulamente de exploatare coordonată bazinal pentru bazinele hidrografice Jiu și
Someș –Tisa.
1.4. A fost reactualizată baza de date cu situația obiectivelor hidrotehnice din administrarea A.N.A.R. din
punct de vedere al regulamentelor de exploatare.
1.5. S-au efectuat deplasări pentru verificarea corespondenței conținutului regulamentelor de exploatare
cu situația reală din teren a obiectivelor hidrotehnice, indiferent de deținător, la : Exploatarea Complexă
Stânca – Costești, pe raza A.B.A. Siret, A.B.A. Argeș Vedea, A.B.A. Jiu, ABA Olt, A.B.A. Banat, A.B.A. Someș
- Tisa.
1.6. S-a efectuat deplasare la amenajarea hidroenergetică Galbeni amplasată pe râul Siret, în vederea
verificării respectării aprobării golirii lacului necesară executării lucrărilor de construcție la pilonii
centurii orașului Bacău amplasați la coada lacului. S-a efectuat deplasare la amenajarea hidroenergetică
Rm. Vâlcea amplasată pe râul Olt, în vederea verificării respectării programului de golire a lacului necesar
execuției de lucrări la echipamentul hidromecanic.
1.7. A avut loc deplasarea la nodul hidrotehnic Bilciurești în vederea verificării stării tehnice și
funcționale.
1.8. Participarea în cadrul comisiilor de verificare a stării tehnice și funcționale a lucrărilor hidrotehnice
cu rol de apărare împotriva inundațiilor la S.G.A. Bistrița – Năsăud, S.G.A. Mureș, S.G.A. Covasna, S.G.A.
Harghita, S.G.A. Sibiu, S.G.A. Brașov, S.G.A. Dâmbovița, S.G.A Cluj, S.G.A. Mehedinți.
1.9. Participarea în cadrul comisiilor de licitație pentru închirierea unor suprafețe de teren la A.B.A.
Dobrogea – Litoral și A.B.A. Jiu.
1.10. Deplasare în teren la amenajările hidroenergetice pe raza ABA Olt, ABA Jiu și ABA Argeș - Vedea din
administrarea S.P.E.E.H. Hidroelectrica precum și la sediul Sucursalei Hidroelectrica Rm. Vâlcea pentru
verificarea și completarea documentațiilor tehnice (regulamente de exploatare pentru obiective
hidrotehnice).
1.11. Funcție de corespondența repartizată, privind solicitarile de la diferite ministere, instituții, autorități
locale, petiții ale cetățenilor, s-au întocmit adrese de răspuns legate de tematica gospodăririi apelor.

Pagina 18 din 95
1.12. Participarea în cadrul comisiilor de recepție finală sau recepție la terminarea lucrărilor pentru
obiectivele cuprinse în P.G.A./2019 la A.B.A. Jiu.
1.13. Participare în cadrul grupurilor de lucru pentru întocmirea regulamentelor de exploatare coordonată
bazinal la A.B.A. Someș – Tisa și A.B.A. Jiu.
1.14. Participare la sedințele de avizare în cadrul C.T.E. al A.N.A.R. în limita delegărilor emise de către
conducerea D.M.L.H..
1.15. Participarea la sedințe referitor la stocurile de siguranță ale Sistemului Electroenergetic Național
(volume de apă din lacurile de acumulare), în cadrul Comandamentului energetic de iarnă, conform H.G.
nr. 593/2019 și Ord. 336/2019, la sediul Dispeceratului Energetic Național.

31.I 28.II 31.III 30.IV 31.V 30.VI 31.VII 31.VIII 30.IX 31.X 30.XI 31.XII
GRAD DE
UMPLERE
100 (%) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
GRAD DE
UMPLERE
56 55 62 71 92 95 90 88 83 76 75 72
LUNARA
(%)

DINAMICA LUNARA A GRADELOR DE UMPLERE IN LACURILE


CU ROL PRIORITAR ENERGETIC IN ANUL 2019
120

100
100

100

100
100

90 100

100
92 100

88 100

100
100

100

95100

80
%

83

76

60
75
71

72
62
56

55

40

20

0
31.I 28.II 31.III 30.IV 31.V 30.VI 31.VII 31.VIII 30.IX 31.X 30.XI 31.XII
0

Data

GRAD DE UMPLERE 100 (%) GRAD DE UMPLERE LUNARA (%)

Pagina 19 din 95
\

DINAMICA DEBITELOR AFLUENTE ÎN SECŢIUNILE LACURILOR DE ACUMULARE ÎN ANUL 2019

Hidraulicitate Hl=Qalmr/Qalmm (%) Ha=Qaamr/Qaamm


Nr. crt
Lac acumulare I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII (%)
1 Fântânele 86 128 131 174 183 180 96 97 67 60 118 80 135
2 Strâmtori 47 87 159 99 230 109 52 50 34 32 46 67 99
3 Vârşolţ 100 80 32 34 292 72 21 35 15 36 28 25 75
4 Drăgan 65 148 150 117 152 161 60 82 32 28 97 68 97
5 Oaşa 120 135 168 157 187 165 139 114 95 78 70 92 140

6 Valea de Peşti 121 170 75 100 117 145 104 97 80 60 157 175 123
7 Săcele * 78 130 93 60 91 145 88 96 55 54 52 44 82
8 Gura Râului 79 87 96 56 105 103 67 71 55 61 59 69 76
9 Vidra 64 75 112 113 135 126 73 59 39 37 128 133 91
10 Vidraru 65 93 116 111 136 149 78 67 35 28 66 85 98
11 Budeasa 157 189 101 41 152 226 112 73 75 75 98 67 115
12 Râuşor 77 91 98 96 149 166 122 120 91 72 89 91 115
13 Pecineagu 88 81 96 101 119 166 92 64 51 64 85 91 101
14 Văcăreşti 106 82 60 44 82 167 94 83 57 71 67 56 83
15 Bolboci 137 116 132 114 173 208 136 136 75 56 100 155 147
16 Pucioasa 74 139 62 58 145 207 84 125 46 27 62 75 104
17 Dridu * 174 204 61 41 171 310 86 120 62 84 137 102 132
18 Siriu * 66 142 92 47 151 179 69 63 44 35 35 30 87
19 Paltinu 29 111 78 63 106 204 85 63 40 39 43 37 86

Pagina 20 din 95
20 Măneciu 36 212 128 88 129 325 126 90 49 34 53 42 121
Izvorul
21 Muntelui 86 113 157 78 136 152 76 70 44 56 61 67 100

22 Poiana Uzului * 83 120 120 62 186 140 60 72 39 52 47 55 100


Stânca -
23 Costeşti 109 110 78 58 240 165 51 43 32 41 35 39 83

24 Valea lui Iovan 54 79 125 92 131 175 83 73 56 25 175 154 108

LEGENDA:
Qalmr: debit afluent lunar mediu
realizat
Qalmm: debit afluent lunar mediu
multianual
Qaamr: debit afluent anual mediu
realizat
Qaamm: debit afluent anual mediu
multianual

DINAMICA REALIZĂRII PROGNOZEI HIDROLOGICE LUNARE ÎN ANUL 2019


Nr. K=Qalmr/Qalmpgz
Lac acumulare
crt
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
1 Fântânele 0.90 0.92 1.93 1.34 1.21 0.90 0.77 1.31 0.96 0.76 1.57 1.17
2 Strâmtori 0.95 0.87 2.21 1.01 2.88 0.55 0.88 0.75 0.77 0.77 1.18 1.35
3 Vârşolţ 2.74 0.69 0.50 0.70 5.70 0.39 0.44 0.62 0.53 1.00 0.97 0.74
4 Drăgan 1.13 1.36 2.15 1.48 1.59 1.15 0.66 1.32 0.63 0.64 2.10 1.44
5 Oaşa 0.80 0.83 0.95 1.60 2.13 0.99 1.18 0.72 0.83 0.86 0.86 0.96

6 Valea de Peşti 1.01 1.00 1.11 0.61 0.64 0.86 0.84 1.05 1.02 0.67 1.80 1.41
7 Săcele * 1.29 1.01 1.13 0.70 1.10 1.61 0.88 0.93 0.71 0.50 0.84 0.95

8 Gura Râului 0.95 0.88 0.84 0.62 2.24 1.06 0.87 0.85 0.82 0.76 0.86 0.93
9 Vidra 0.92 0.94 1.26 1.30 1.51 0.76 0.75 0.90 0.87 0.81 2.66 1.67
10 Vidraru 1.07 1.00 1.36 1.01 1.91 1.02 0.81 1.19 0.80 0.60 1.50 1.47
11 Budeasa 0.98 1.04 0.63 0.76 1.12 1.21 0.88 1.35 1.49 0.78 0.36 0.37
12 Râuşor 1.23 0.93 1.08 1.08 2.02 0.99 0.92 1.13 0.91 0.79 0.87 0.86
13 Pecineagu 1.45 0.91 1.05 0.92 1.81 1.07 0.74 0.77 0.67 0.91 0.91 0.77
14 Văcăreşti 1.10 0.76 0.59 0.65 1.23 1.30 1.16 0.81 0.80 0.64 0.69 0.66
15 Bolboci 1.40 0.55 0.66 1.79 1.95 0.99 0.67 0.73 0.65 0.44 0.67 0.94

Pagina 21 din 95
16 Pucioasa 1.98 0.76 0.81 0.95 2.19 1.48 1.17 1.10 0.87 0.55 1.44 1.16
17 Dridu * 2.68 1.02 0.93 0.71 2.26 1.84 2.00 1.53 2.21 2.00 3.25 1.64
18 Paltinu 1.33 0.97 1.09 0.94 1.21 2.12 0.77 0.70 0.56 0.56 0.70 0.91
19 Măneciu 1.60 1.14 1.45 0.88 1.30 2.36 0.88 0.72 0.70 0.41 0.71 1.06
20 Siriu * 1.66 1.01 1.32 0.57 2.06 1.38 0.74 0.89 0.81 0.65 0.92 0.86

21 Izvorul Muntelui 0.95 1.04 1.75 0.87 1.38 1.07 0.75 0.95 0.87 0.93 0.97 1.04

22 Poiana Uzului * 1.01 1.28 1.36 0.73 2.50 1.11 0.84 0.98 0.72 1.08 0.92 1.03

23 Stânca - Costeşti 1.48 1.28 0.91 0.78 2.92 0.97 0.73 0.79 0.92 0.96 0.95 1.04

24 Valea lui Iovan 1.1 1.39 1.79 1.11 1.29 1.01 0.75 0.83 0.95 0.49 3.15 1.85
LEGENDA:
Qalmr: debit afluent lunar mediu
realizat
Qalmpgz: debit afluent lunar mediu
prognozat

DINAMICA LUNARĂ A STOCURILOR ŞI A GRADELOR DE UMPLERE A PRINCIPALELOR ACUMULĂRI ÎN ANUL 2019

ACUMULĂRI CU ROL
PRINCIPALELE ACUMULĂRI
PRINCIPALELE ACUMULĂRI PRIORITAR
ENERGETICE
VOLUM TOTAL LA NNR ÎN ALIMENTAREA CU
(cuprinse în HG)
4408.08 mil. mc. (ian) APĂ/ENERGIE
VOLUM TOTAL LA NNR
4424.00 mil. mc. (feb) VOLUM TOTAL LA NNR
4406.70 mil. mc. 1484.31 mil. mc. (ian)
Data 2923.77 mil. mc.
(mar,apr,mai,iun,iul,aug,sep,oct) 1482.93 mil. mc.
(ian,mar,apr,mai,iun,iul,aug,sep,oct,nov,dec)
4407.07 mil.mc (nov,dec) (feb,mar,apr,mai,iun,iul,aug,sep,oct)
2941.07 mil.mc (feb)
1483.30 mil.mc (nov,dec)

Volum Grad de Grad de


Volum acumulat Volum acumulat Grad de umplere
acumulat umplere umplere
(mil. mc.) (mil. mc.) (%)
(mil. mc.) (%) (%)

Pagina 22 din 95
31.I 2775.92 63 1144.75 77 1631.17 56

28.II 2746.02 62 1120.64 76 1625.38 55

31.III 2902.37 66 1088.56 73 1813.81 62

30.IV 3211.38 73 1133.59 76 2077.79 71

31.V 4073.59 92 1384.69 93 2688.9 92

30.VI 4146.13 94 1360.65 92 2785.48 95

31.VII 3810.56 86 1183.61 80 2626.95 90

31.VIII 3703.93 84 1130.39 76 2573.54 88

30.IX 3420.13 78 1004.2 68 2415.93 83

31.X 3168.41 72 949.73 64 2218.68 76

30.XI 3095.55 70 914.49 62 2181.06 75

31.XII 2955.21 67 850.33 57 2104.88 72

B. Biroul UCC – Siguranța Construcțiilor Hidrotehnice

Activitatea Biroului UCC SCH în cursul anului 2019

1) Activitatea de avizare în cadrul Comisiei UCC

Analiza și avizarea în cadrul Comisiei UCC în 11 ședințe din care 9 la sediu și 2 pe teren a 44
rapoarte de sinteză UCC (39 ale ANAR: Cuibul Vulturilor, Râpa Albastră, Dracșani, Ezăreni, Pereschiv,
Vârșolț, GIlău, Pecineagu, Văcărești, Bascov, Măneciu, Paltinu, Siriu, Crivina, Ogrezeni, Tauț, Suplacu de
Barcău, Priza CET 1 Oradea, Călinești-Oaș, Dragomirna, Surduc, Hălceni, Mânjești, Solești, Tungujei, Dridu,
Râușor, Vâlcele, Prundu (Pitești), Budeasa, Rogojești, Bucecea, Priza Ișalnița, Priza Rovinari, Golești,
Pucioasa, Frăsinet, Gurbănești, Mihăilești, Stânca-Costești, Gura Râului) și a 4 documentații ale altor
deținători (CET Govora Valea Căprișoara, Jiu de Vest și Crivina-Ogrezeni).

Analiza și avizarea a 8 documentații de evaluare a stării de siguranță în exploatare a unor baraje


încadrate în categoriile de importanță A si B în vederea înaintării la Ministerul Mediului, Apelor și
Pădurilor (Vâlcele, Gura Râului, Ișalnița, Adunați, Bunget II, Ilfoveni, Văcărești, Dridu). În același timp, au
fost avizate 5 proiecte de urmărire specială (Colibița, Fântânele, Valea de Pești, Siriu și Halda șlam Valea
lui Flam).

Avizarea în cadrul Comisiei UCC a planurilor de acțiune în caz de accidente la baraje. Acest
program s-a desfășurat în colaborare cu Departamentul pentru Situații de Urgență (D.S.U.) și a constat

Pagina 23 din 95
în prezentarea și avizarea în cadrul Comisiei UCC a planului de acțiune în caz de accident la barajul
Prundu (Pitești).

În perioada de referință au fost transmise 2 măsuri și o recomandare de interes general pentru


Administrațiile Bazinale de Apă privind următoarele aspecte:

- Realizarea inventarierii tuturor lacurilor din administrarea A.N. „Apele Române” care
constituie surse unice de alimentare cu apă a unor localități;
- Evaluarea gradului de colmatare a principalelor lacuri de acumulare din administrarea A.N.
„Apele Române”;
- Având în vedere prevederile Deciziei A.N. „Apele Române” nr. 410/30 mai 2017 (pct.10) in
care se menționează “Rapoartele de sinteza UCC ale barajelor din anexa 2.b. numite generic
și rapoarte anuale vor acoperi în general perioade egale sau mai lungi de un an
necalendaristic, dar mai scurte de doi ani necalendaristici”, se recomandă ca pentru fiecare
documentație (raport de sinteză UCC pentru fiecare baraj) să se întocmeasca anual o Notă
Tehnică de sinteză care să cuprindă comportarea lucrării în anul respectiv, evenimente
deosebite (dacă au avut loc), urmând ca aceasta să fie atașată la cartea constructiei.

Legat de natura măsurilor stabilite în cadrul Rapoartelor – Decizie se mentioneaza un numar un


numar de cca 30 masuri : reabilitarea si imbunatatirea dotarii cu AMC-uri 7 masuri,
reabilitarea/inlocuirea echipamentelor hidromecanice 7 masuri ; 6 masuri de imbunatatirea exploatarii,
6 masuri privind masuratorile topogeodezice si batimetrice, o masura de restrictionare a circulatiei, 3
masuri nestructurale/organizatorice.

2) Activitatea de avizare a documentațiilor de evaluare a stării de siguranță a barajelor


C și D, indiferent de deținător

S-a desfășurat avizarea și emiterea de autorizații sau acorduri de funcționare în siguranță în


cadrul Comisiilor teritoriale de evaluare a stării de siguranță a barajelor încadrate în categoriile de
importanță C și D pentru un număr total de 151 de baraje din care 19 (17 autorizații și 2 acorduri) aparțin
A.N. ”Apele Române”.

3) Alte activități ale Biroului UCC SCH:

- Asistența pentru continuarea campaniei de măsurători dinamice prin desfășurarea de măsurători


efectuate la barajele Strâmtori – Firiza, Poiana Uzului și Gura Râului;
- 7 informări operative legate de barajele Pecineagu și Poiana Uzului (3), Leșu, Râusor, Priza
Nedelea;

Pagina 24 din 95
- Participarea cu date și informații legate de urmărirea comportării și siguranța barajelor la
realizarea de către o unitate de implementare constituită la nivelul A.N. „Apele Române” a
programului WATMAN ;
- Efectuarea de către membrii ai Biroului UCC SCH a unor inspecții și verificări în teren la CET
Govora, Râusor, Măneciu și Colibița.

În perioada 21.10.2019 – 24.10.2019, s-a desfășurat la Centrul Regional de Formare și Perfecționare


Profesională de la Voina o întâlnire de lucru a personalului din ABA implicat în activitatea de UCC și de
asigurarea a siguranței construcțiilor. Pe ordinea de zi, au figurat studii de caz constând în lucrări de
punere în siguranță/reabilitare la barajele Pecineagu, Poiana Uzului, Stânca – Costești, Hâlceni, Ișalnița,
incidente și măsurile luate pentru înlăturarea efectelor acestora (Săcele, Siriu), precum și subiecte de
sinteză de interes general, după cum urmează:

- Stadiul autorizării funcționării în siguranță a barajelor, LHS și a depozitelor industriale din


administrare și ale altor deținători;

- Implementarea programului UCCWAT – situația actuală, posibilitățile de utilizare, perspective;

- Probleme în exploatarea echipamentelor hidromecanice la barajele A.N. „Apele Române”;

- Probleme curente ale UCC la barajele care realizează depozite industriale în funcțiune sau
închise;

- Exploatarea, întreținerea și reabilitarea micilor baraje din administrare.

În perioada 17.12.2019 – 19.12.2019 a avut loc la București ședința de bilanț a Comisiilor teritoriale de
avizare a funcționării în siguranță a barajelor încadrate în categoriile de importanță C si D.

C. Biroul Cadastrul Apelor și Patrimoniu


 pentru unitățile cu personalitate juridică din subordinea A.N.A.R. s-a efectuat coordonarea activității
de înscriere în cartea funciară a bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea
A.N.A.R.- întocmire și/sau verificare documentații tehnice necesare procesului de intabulare,
 s-au solicitat unităților cu personalitate juridică din subordinea A.N.A.R., s-a centralizat și transmis
ierarhic spre avizare a bugetului anual, a propunerilor cu estimarea sumelor necesare activităților
de cadastru și intabulare, și/sau de reevaluare,
 s-a procedat la verificări (prin sondaj sau în urma modificărilor diferitelor documentații tehnice de
avizare /reglementare) a înregistrării datelor tehnice din evidențele de tip patrimoniu, din Dosare de
Obiectiv, din sistemul informațional unic (categoriile ca bază pentru consumatori și neconsumatori
de apa),
 participarea în cadrul grupului de lucru format pentru actualizarea Metodologiei de delimitare a
albiilor minore a cursurilor de apa,

Pagina 25 din 95
 participarea în cadrul grupului de lucru lucrări hidrotehnice, format în vederea realizării Platformei
Baza date A.N.A.R. în sistem GIS care va cuprinde integral date și informații necesare desfășurării
unitare a activitatii departamentelor: D.M.L.H., D.M.R.A., D.S.U., D.P.M.S.B., cu serviciile și birourile
din subordine implicate,
 s-a procedat la îndrumarea și coordonarea unitatilor cu personalitate juridică din subordinea A.N.A.R.,
necesară elaborării sintezei cadastrale anuale, coroborat și cu informațiile și raportările din Anuarul
de Gospodărire a apelor - G.M.P.R.A.,
 s-a procedat la actualizarea inventarului domeniului public al statului pe baza datelor furnizate de
catre unitățile cu personalitate juridică din subordinea A.N.A.R., prin analizarea documentelor de
cadastru și carte funciară transmise de acestea, centralizarea acestora, efectuarea reevaluării
bunului din domeniul public (acolo unde/când este necesar acest lucru),
 s-au întocmit referate către Consiliul de Conducere al A.N.A.R. necesare avizării diferitelor transcrieri
a bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea A.N.A.R.,
 s-a operat online, prin aplicația informatică gestionată de către M.F.P. a actualizării inventarului din
domeniul public al statului, Anexa nr.12 la H.G. nr.1705/2006, conform intrării în vigoare a actelor
normative aferente anului în curs,
 s-a înaintat catre autoritatea publică centrală din domeniul apelor (împreună cu Serviciul Juridic-
Contencios), spre analiză, avizare, inițiere și promovare interministerială, proiecte de acte normative
care vizează domeniul public al statului.
 elaborarea de OUG pentru modificarea și completarea Legii nr.10/1996 (a intervenit moțiunea
de cenzură și proiectul a fost retras din circuitul de avizare interministerială);
 elaborarea proiectului de Ordonanță de urgență privind transmiterea cu titlu gratuit a
obiectivului de investiții „Canal magistral Siret-Bărăgan” din administrarea Ministerului Apelor
și Pădurilor, prin A.N.A.R., în administrarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin
Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare, precum și modificarea și completarea unor acte
aferente (O.U.G. publicat în M.O. nr.128/18.02.2019);
 elaborarea proiectului de H.G. privind înscrierea unor bunuri imobile în inventarul centralizat al
bunurilor din domeniul public al statului și darea în administrarea A.N.A.R. (diligențe depuse către
CJ Teleorman și ABA Argeș-Vedea în vederea perfectării modificărilor CF-urilor, raportat la
observațiile M.F.P.), H.G. nr.463/03.07.2019, H.G. nr.718/02.10.2019;
 s-a analizat și s-a răspuns la corespondența repartizată de la diferite ministere, instituții,
autorități locale, petiții ale cetățenilor, corespondență cu solicitări specifice domeniului de
activitate a Biroului de Cadastrul Apelor și Patrimoniu.

D. Mentenanță Parc Auto si Utilaje

Pagina 26 din 95
Parcul auto al Administrației Naționale „APELE ROMÂNE” este compus din 40 de autoturisme și
autoutilitare (30 în proprietate și 10 autoturisme sunt cedate prin Contract de Comodat de la A.B.A.-
uri ).

I. Activitatea compartimentului M.P.A.U. a cuprins în principal activitățile de:


 Centralizarea consumurilor de combustibili și lubrifianți pe autovehiculele din dotarea Administrației
Nationale „APELE ROMÂNE” - sediul central, verificând încadrarea în normele de consum. În cazul
neîncadrării în aceste norme verifică motivele și inițiază modificarea acestora dacă se impune sau
recuperarea pagubelor;
 Menținere a evidențelor lunare a utilajelor și a mijloacelor de transport din dotarea subunităților
Administrației Naționale „APELE ROMANE”;
 Centralizarea lunară a cheltuielilor de carburanți , reparații si întreținere a întregului parc auto ;
 Coordonarea activității a conducătorilor auto de la sediul Administrației Naționale „APELE ROMÂNE”;
 Emiterea, verificarea și certificarea permanentă a foilor de parcurs;
 Menținerea unei evidențe a pontajului șoferilor și efectuării orelor suplimentare, conform datelor
înscrise în foile de parcurs și a condicii de prezență;
 Verificarea devizelor și ofertelor, întocmirea în baza acestora a referatelor specifice activității de
mecanizare pentru autovehiculele din parcul Administrației Naționale „APELE ROMÂNE” - sediul
central;
 Verificarea facturilor emise de furnizorul de carburanți și furnizorii de servicii din domeniu;
 Întocmirea caietelor de sarcini, referate de necesitate pentru contractarea serviciilor de întreținere,
reparații aferente parcului auto al A.N.A.R;
 Răspuns la petițiile specifice domeniului de activitate al compartimentului;
 Elaborarea de propuneri/ instrucțiuni specifice activității de mecanizare;
 Întocmire prin personalul atestat de Autoritatea Rutieră Română, documentații pentru obținerea
licenței de transport și a copiilor conforme la licență de transport;
 Centralizarea și urmărirea imobilizărilor corporale la nivelul A.B.A. de la recepție la casare și
scoaterea din uz.

INSPECȚIA APELOR
Activitatea de inspecție din cadrul ANAR la nivelul ABA și SGA are drept scop următoarele:

- verificarea conformării măsurilor dispuse în avizele și autorizațiile de gospodărire a


apelor pentru respectarea proceselor, activităților și instalațiilor, cu prevederile legale
specifice domeniului apelor;
- constatarea abaterilor de la actele de reglementare și de la legislația în domeniu;
- stabilirea/impunerea de măsuri și termene de conformare pentru intrarea în legalitate;
- aplicarea de sancțiuni contravenționale, în conformitate cu cerințele legale în vigoare;

Pagina 27 din 95
- sesizarea organelor de cercetare penală, după caz.
Activitatea de inspecţie se execută în funcție de fondul de timp alocat diverselor folosințe de apă
consumatoare / neconsumatoare de apă, cu frecvență și fond de timp diferite de la o folosință la alta, în
funcție de impactul produs asupra corpurilor de apă.

Activitatea de inspecţie poate fi considerată prioritară în cazul poluărilor accidentale,


calamităților, avariilor în exploatarea unor construcții și lucrări hidrotehnice, precum și în cazul celor
care pot crea o poluare semnificativă asupra corpurilor de apă și respectiv asupra mediului, având un
impact deosebit.

Activitatea de inspecție se desfășoară în baza planului anual de controale stabilit și aprobat în


conformitate cu Normele tehnice privind organizarea și desfășurarea activitatii de inspecție și control în
domeniul gospodăririi apelor.

Obiectivele programate în cadrul Planului de activitate sunt:

a. Creșterea gradului de eficiență în activitatea de inspecție.


b. Efectuarea controalelor planificate, tematice și comune.
c. Respectarea termenelor la răspunsurile petiționarilor (30 zile).
d. Instruirea periodică a personalului.
urmărindu-se astfel realizarea următorilor indicatori specifici:

 Numărul de controale planificate și neplanificate (dintre care: respectarea actelor de


reglementare, pentru proiecte sau activități noi, în urma autosesizărilor, rezolvarea unor
reclamații, investigarea unor accidente sau incidente cu impact asupra apelor, tematice, cu alte
autorități);
 Numărul de obiective (folosințe de apă) controlate;
 Alte activități;
 Fondul general de timp;
 Numărul total de sancțiuni, dintre care avertismente/amenzi;
 Valoarea amenzilor aplicate (conform OG 2/2001);
 Numărul de sesizări/autosesizări.

REALIZAREA INDICATORILOR SPECIFICI PE TIPURI DE FOLOSINȚE DE APĂ în anul 2019:

 Numărul de controale realizate:


În anul 2019, pe tipuri de folosință, s-a realizat un număr de 10.979 controale planificate și
8.801 controale neplanificate, astfel:
Inspecții planificate:

Pagina 28 din 95
TOTAL ANAR

ACTIVITATEA Planificat %
Realizat
2019 realizare

Total (1. + 2. + 3. + 4. + 5. + 6. + 7. + 8. + 9. + 10. + 11. + 12. +


13.066 10.979 84,0
13. + 14. + 15. + 16. + 17.), din care:

1. Baraje de tip C si D Număr 1.093 747 68,3

2. Iazuri de decantare și miniere Număr 158 118 74,7

3. Depozite de deșeuri industriale Număr 49 44 89,8

4. Depozite de deșeuri menajere Număr 235 167 71,1

5. Halde de steril Număr 73 54 74,0

6. Balastiere, total (6.1 + 6.2 + 6.3), din care: Număr 2.083 1.627 78,1

6.1 Perimetre, exploatare din albie (mal,


Număr
cuvetă, litoral) 629 485 77,1

6.2 Perimetre, exploatare din terasă (inclusiv


Inspecții Număr
cariere) 736 511 69,4
planificate
6.3 Stații de sortare-spalare, concasare Număr 718 631 87,9

7. Diguri Număr 218 145 66,5

8. MHC Număr 386 304 78,8

9. CHE Număr 31 40 129,0

10. IED Numar 862 759 88,1

11. Stații de epurare și alimentări cu apă, total (11.1 +


Număr
11.2), din care: 1.800 4.523 84,6

11.1 Stații de epurare și alimentări cu apă (>


Număr
10.000 l.e.) 309 264 85,4

11.2 Stații de epurare și alimentări cu apă (<


Număr
10.000 l.e.) 1.491 1.259 84,4

Pagina 29 din 95
12. Salubrizări, igienizări Număr 868 759 87,4

13. Folosințe subterane Număr 1.308 1.261 96,4

14. Poduri, podețe Număr 342 176 51,5

15. Subtraversări, Supratraversări Număr 16 15 93,8

16. Lucrări hidrotehnice speciale Număr 126 99 78,6

17. Alte folosințe Număr 3.418 3.141 91,9

Pagina 30 din 95
Inspecții neplanificate:

TOTAL ANAR
ACTIVITATEA
Realizat

Total realizat (a. + b. + c. + d. + e. + f.), din care: Număr 8.801

a. Respectarea actelor de reglementare, pentru


Număr
proiecte sau activități noi 488

b. Autosesizări, total (1. + 2. + 3. + 4. + 5. + 6. + 7. +


8. + 9. + 10. + 11. + 12. + 13. + 14. + 15. + 16. + 17.), din Număr
care: 2.751
Inspecții
1. Baraje de tip C și D Număr 76
neplanificate
2. Iazuri de decantare și miniere Număr 48

3. Depozite de deșeuri industriale Număr 6

4. Depozite deșeuri menajere Număr 10

5. Halde de steril Număr 9

6. Balastiere, total (6.1 + 6.2 + 6.3), din care: Număr 687

Pagina 31 din 95
6.1 Perimetre, exploatare din albie (mal, cuvetă,
Număr
litoral) 160

6.2 Perimetre, exploatare din terasă (inclusiv


Număr
cariere) 345

6.3 Stații de sortare-spălare, concasare Număr 182

7. Diguri Număr 12

8. MHC Număr 27

9. CHE Număr 6

10. IED Număr 66

11. Stații de epurare și alimentări cu apă, total (11.1 + 11.2),


Număr
din care: 238

11.1 Stații de epurare și alimentări cu apă (>


Număr
10.000 l.e.) (SEA) 33

11.2 Stații de epurare și alimentări cu apă (<


Număr
10.000 l.e.) (sea.) 205

12. Salubrizări, igienizări Număr 224

13. Folosințe subterane Număr 267

14. Poduri, podețe Număr 52

15. Subtraversări (SB), Supratraversări Număr 7

16. Lucrări hidrotehnice speciale Număr 3

17. Alte folosințe Număr 1.013

c. Sesizări / Petiții, total (1. + 2. + 3. + 4. + 5. + 6. +


7. + 8. + 9. + 10. + 11. + 12. + 13. + 14. + 15. + 16. + 17.), Număr
din care: 1.094

1. Baraje de tip C și D Număr 26

2. Iazuri de decantare și miniere Număr 3

3. Depozite de deșeuri industriale Număr 5

Pagina 32 din 95
4. Depozite de deșeuri menajere Număr 7

5. Halde de steril Număr 1

6. Balastiere, total (6.1 + 6.2 + 6.3), din care: Număr 97

6.1 Perimetre, exploatare din albie (mal, cuvetă,


Număr
litoral) 50

6.2 Perimetre, exploatare din terasă (inclusiv


Număr
cariere) 23

6.3 Stații de sortare-spalare, concasare Număr 24

7. Diguri Număr 5

8. MHC Numar 5

9. CHE Numar 0

10. IED Număr 15

11. Stații de epurare și alimentări cu apă, total (11.1 + 11.2),


Număr
din care: 72

11.1 Stații de epurare și alimentări cu apă (>


Număr
10.000 l.e.) 17

11.2 Stații de epurare și alimentări cu apă (<


Număr
10.000 l.e.) 55

12. Salubrizări, igienizări Număr 121

13. Folosințe subterane Număr 21

14. Poduri, podețe Număr 21

15. Subtraversări, Supratraversări Număr 5

16. Lucrări hidrotehnice speciale Număr 0

17. Alte folosințe Număr 690

d. Investigarea accidentelor sau incidentelor cu


Număr 113
impact asupra apelor

Pagina 33 din 95
e. Cu alte autorități Număr 835

f. Alte situații Număr 3.520

Controale neplanificate realizate


2019

2,775
3,000
2,500

1,215

1,155
2,000

789
767

1,500

545
387

317

302
288

261
1,000
500
0

Nr. controale neplanificate realizate in 2019 (8.801)

În cazul „Alte situații”, folosințele controlate au fost: ferme de animale/pasări cu capacități


reduse, care nu se încadrează în IED; stații Peco; spălătorii auto; autorități publice locale care dețin doar
sisteme de alimentare cu apă; diverse unități industriale care nu se încadrează în IED etc.

 Numărul de obiective controlate:


Din totalul de 9.918 obiective propuse în anul 2019 spre control, au fost controlate un număr de
8.686 folosințe de apă, astfel:

Total ANAR
ACTIVITATEA Planificat %
Realizat
2019 realizare

Total (1. + 2. + 3. + 4. + 5. + 6. + 7. + 8. + 9. + 10. + 11. + 12. +


9.918 8.686 87,6
13. + 14. + 15. + 16. + 17.), din care:

1. Baraje de tip C si D (B) Număr 898 678 75,5


Folosințe 2. Iazuri de decantare și miniere (IDM) Număr 95 89 93,7
de apă
3. Depozite de deșeuri industriale (DDI) Număr 40 36 90,0

4. Depozite de deșeuri menajere (DDM) Număr 179 146 81,6

5. Halde de steril (HS) Număr 54 45 83,3

Pagina 34 din 95
6. Balastiere, total (6.1 + 6.2 + 6.3), din care: Număr 1.508 1.278 84,7

6.1 Perimetre, exploatare din albie (mal, cuvetă,


Număr
litoral) (BPA) 429 391 91,1

6.2 Perimetre, exploatare din terasă (inclusiv


Număr
cariere) (BPT) 493 376 76,3

6.3 Stații de sortare-spalare, concasare (SSP) Număr 586 511 87,2

7. Diguri (D) Număr 206 148 71,8

8. MHC (MHC) Număr 284 246 86,6

9. CHE (CHE) Numar 29 40 137,9

10. IED (IED) Număr 721 644 89,3

11. Stații de epurare și alimentări cu apă, total (11.1 +


Număr
11.2), din care: 1.526 1.339 87,7

11.1 Stații de epurare și alimentări cu apă (>


Număr
10.000 l.e.) (SEA) 223 199 89,2

11.2 Stații de epurare și alimentări cu apă (<


Număr
10.000 l.e.) (sea.) 1.303 1.140 87,5

12. Salubrizări, igienizări (SI) Număr 788 709 90,0

13. Folosințe subterane (FS) Număr 1.080 1.070 99,1

14. Poduri, podețe (PP) Număr 261 151 57,9

15. Subtraversări (SB), Supratraversări (SP) Număr 14 14 100,0

16. Lucrări hidrotehnice speciale (LHS) Număr 98 81 82,7

17. Alte folosințe (AF) Număr 2.137 1.972 92,3

Pagina 35 din 95
 Alte activități:

Pagina 36 din 95
Cuantumul altor activități desfășurate în anul 2019 s-a ridicat la un număr de 69.505 ore
(activități de birou, pregătire și întocmirea raportărilor, analizarea și întocmirea răspunsurilor la sesizări,
redactarea analizelor, a situațiilor centralizatoare, precum și participări la ședințe CTE etc.).

 Fondul general de timp:


Fondul general de timp a fost calculat pentru un număr de 126 inspectori angajați la data de 01.01.2019.

Activitatea UM Planificat Realizat

Alte activități (rapoarte, analize, formare profesională etc.) Ore/an 74.489 69.505

Fond general de timp (propus 2019 / realizat la 30.09.2019) Ore/an 213.092 202.771

Număr de inspectori (la 01.01.2019 si la 31.12.2019) Număr 126 129

Pagina 37 din 95
REALIZAREA INDICATORILOR SPECIFICI PE FIECARE ABA în anul 2019

Nr.
Nr.
controale % Valoare Nr.
controale Nr. total Nr. Nr.
planificate realizare Nr. totală propuneri
BA planificate sancțiuni, amenzi plângeri
realizate controale avertismente amenzi suspendar
în anul din care: aplicate penale
în anul planificate aplicate activitate
2019
2019

uzău-
26
lomița 854 724 84,8 20 6 250.000 0 0

rișuri 2.283 1.750 76,7 147 133 14 690.000 0 0

omeș-
108
sa 1.551 1.081 69,7 94 14 690.000 0 0

ret 1.128 1.084 96,1 64 60 4 130.000 0 0

rut-
10
ârlad 398 301 75,6 6 4 85.000 0 0

anat 626 528 84,3 7 7 0 0 0 0

Pagina 38 din 95
rgeș-
80
edea 825 704 85,3 68 12 610.000 2 0

u 850 770 90,6 10 10 0 0 0 0

obrogea-
86
toral 2.336 2.274 97,3 1 85 603.000 0 0

ureș 1.171 851 72,7 55 40 15 470.000 0 0

lt 1.044 912 87,4 29 26 3 105.000 0 0

otal 13.066 10.979 84,0 622 465 157 3.633.000 2 0

 Controale planificate și sancțiunile aferente acestora:

 Controale neplanificate și sancțiunile aferente acestora:

Nr. controale Valoare Nr.


Nr. total Nr. Nr.
neplanificate Nr. totală propuneri
ABA sancțiuni, amenzi plângeri
realizate în avertismente amenzi suspendare
din care: aplicate penale
anul 2019 aplicate activitate

Buzău-
40
Ialomița 387 24 16 640.000 3 0

Crișuri 288 31 31 0 0 0 0

Someș-
87
Tisa 767 63 24 815.000 1 3

Siret 1.215 129 102 27 920.000 6 0

Prut-
29
Bârlad 261 25 4 155.000 0 0

Banat 317 28 24 4 225.000 4 0

Argeș-
91
Vedea 545 56 35 1.425.000 0 0

Jiu 302 35 28 7 191.500 0 0

Pagina 39 din 95
Dobrogea-
1
Litoral 789 0 1 40.000 0 0

Mureș 2.775 171 107 64 3.100.000 0 0

Olt 1.155 128 105 23 988.000 0 0

Total 8.801 770 565 205 8.499.500 14 3

 Număr de obiective:

Nr.
Nr.
folosințe de
folosințe
apă
de apă %
ABA planificate
controlate realizare
la control
în anul
în anul
2019
2019

Buzău-
Ialomița 849 718 84,6

Crișuri 731 645 88,2

Someș-Tisa 1.200 970 80,8

Siret 1.117 1073 96,1

Prut-Bârlad 398 301 75,6

Banat 612 528 86,3

Argeș-Vedea 812 702 86,5

Pagina 40 din 95
Jiu 748 664 88,8

Dobrogea-
Litoral 1.320 1350 102,3

Mureș 1.058 796 75,2

Olt 1073 939 87,5

Total 9.918 8.686 87,6

 Numărul total de inspectori angajați:

Nr. Nr.
inspectori inspectori
ABA
la la
01.01.2019 31.12.2019

Buzău-Ialomița 11 10

Crișuri 8 9

Someș-Tisa 12 12

Pagina 41 din 95
Siret 12 12

Prut-Bârlad 7 7

Banat 7 6

Argeș-Vedea 16 19

Jiu 8 8

Dobrogea-Litoral 14 15

Mureș 16 16

Olt 15 15

Total 126 129

 Sancțiuni și amenzi:

În anul 2019, au fost aplicate 1.392 sancțiuni, din care: 1.030 avertismente și 362 amenzi, cu o valoare
totală de 12.132.500 lei.

Au fost sesizate organele de cercetare penală în 16 cazuri și s-au făcut propuneri de suspendare a
activității în 3 cazuri.

Centralizarea la nivel de ABA a sancțiunilor:

Valoare
totală Nr.
Nr. total Nr. Nr. amenzi amenzi Nr. plângeri propuneri
ABA
sancțiuni avertismente aplicate aplicate penale suspendare
până la activitate
30.09.2019

Buzău-Ialomița 66 44 22 890.000 3 0

Crișuri 178 164 14 690.000 0 0

Someș-Tisa 195 157 38 1.505.000 1 3

Siret 193 162 31 1.050.000 6 0

Prut-Bârlad 39 31 8 240.000 0 0

Pagina 42 din 95
Banat 35 31 4 225.000 4 0

Argeș-Vedea 171 124 47 2.035.000 2 0

Jiu 45 38 7 191.500 0 0

Dobrogea-Litoral 87 1 86 643.000 0 0

Mureș 226 147 79 3.570.000 0 0

Olt 157 131 26 1.093.000 0 0

Total 1.392 1.030 362 12.132.500 16 3

Nr. total inspectori ABA + SGA


2019

19
20 16 16 16
14 15 15 15
15 11 10 12 12 12 12

10 8 9 7 7 7 6 8 8

Nr. inspectori la 01.01.2019 Nr. inspectori la 31.12.2019


(126) (129)

 Numărul de sesizări primite și rezolvate și autosesizări:

În anul 2019, s-au analizat și rezolvat în spiritul legii, un număr de 1.094 sesizări ale persoanelor
fizice și juridice, cu respectarea prevederilor legale și s-au efectuat 2.751 controale în urma
autosesizării inspectorilor de specialitate.
Termenele de rezolvare a petițiilor și sesizărilor primite au fost respectate conform prevederilor
legale, iar răspunsurile la acestea au fost transmise în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență
nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, Ordonanței de Urgență nr. 27/2002 privind
reglementarea activității de soluționare a petițiilor, a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces
la informațiile de interes public, precum și prevederilor legale în domeniul gospodăririi apelor.

Pagina 43 din 95
DEPARTAMENTUL MANAGEMENTUL RESURSELOR DE APĂ
 Coordonarea activității de cunoaștere a resurselor de apă prin activitatea de reglementare a
folosințelor de apă, prin producerea datelor primare de calitate a apei, de hidrologie și
hidrogeologie, precum și prin prelucrarea și validarea datelor obținute;
 Coordonarea activităților privind evaluarea calităţii apelor de frontieră şi procedura de urmat
în cazul poluărilor accidentale ce nu se mai pot evita pe cursurile de apă de frontieră ce decurg
din aplicarea Regulamentelor specifice din cadrul Acordurilor bilaterale la care România este
Parte;
 Emiterea de acte de reglementare din domeniul gospodăririi apelor (avize și autorizații de
gospodărire a apelor, permise de traversare, avize de amplasament și consultanțe tehnice) și
emiterea de Declarații ale autorității competente responsabile cu gestionarea apelor pentru
proiecte în vederea conformării cu cerințele Ghidului Solicitantului pentru Programul
Operațional Infrastructură Marep;
 Participare la procesul de modificare și completare a Legii Apelor nr. 107/1996, a H.G.
930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul și mărimea zonelor de
protecție sanitară și hidrogeologică; la procesul de elaborare de acte normative privind modul
de determinare și de calcul al debitului ecologic și pentru aprobarea criteriilor de selectare și
listelor sectoarelor de cursuri de apă unde se interzice sau se restricționează realizarea de noi
lucrări și activități care pot afecta starea ecologică a apelor;
 Elaborarea Procedurii şi competenţelor de emitere, modificare, retragere a avizului de
gospodărire a apelor, inclusiv procedura de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă,
aprobarea Normativului de conținut al documentației tehnice supuse avizării, precum și a
Conținutului - cadru al Studiului de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă ce a fost
aprobat prin Ordinul ministrului apelor și pădurilor nr.828/2019;
 Elaborarea Procedurii şi competenţelor de emitere, modificare, retragere și suspendare
temporară a autorizațiilor de gospodărire a apelor, precum și a Normativului de conținut al
documentației tehnice supuse autorizării ce a fost aprobat prin Ordinul ministrului apelor și
pădurilor nr.891/2019;
 Elaborarea celui de-al treilea Raport de Monitorizare Suplimentară și a Analizei datelor de
monitorizare din perioada 2017 – 2019 în vederea transmiterii acestuia la CE – obligație a
României în cauza 2015/4036, acţiune în constatarea neîndeplinirii obligaţiilor prevăzute de
art. 4 alin. (3) din Tratatul privind Funcţionarea Uniunii Europene, de Directiva 2000/60/CE de
stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei şi de Directiva 92/43/CEE privind
conservarea habitatelor naturale şi a speciilor de faună şi floră sălbatică, în procesul de
autorizare a microhidrocentralelor (MHC) din România;

Pagina 44 din 95
 Urmărirea în permanență a realizării programului privind monitoringul calitativ și cantitativ al
resurselor de apă, prin intermediul Sistemului Național de Monitoring Integrat și al Sistemului
National de Veghe Hidrologică si Hidrogeologică;
 Constituirea fondului de date de hidrologie, hidrogeologie şi de gospodărire a apelor, prin
monitorizarea cantitativă a stațiilor hidrometrice respectiv a forajelor hidrogeologice;
 Producerea datelor primare de calitate a apei în cele 42 de laboratoare de calitate a apei ;
 Derularea tranziţiei rețelei de laboratoare de caliatatea apei ale A.N. „Apele Române” la cerințele
standardului SR EN ISO/CEI 17025:2018 - ,,Cerinţe generale pentru competenţa laboratoarelor
de încercări şi etalonări”;
 Coordonarea și finalizarea cu succes a activităților specifice A.N. „Apele Române”, în calitate de
responsabil național privind derularea în perioada 27.06.2019 – 21.07.2019, a celei de-a 4-a
Expediții Comune de Supraveghere a fluviului Dunărea (Joint Danube Survey 4 – JDS4).
 Relocarea activității Laboratorului Național în noul sediu din Splaiul Independenței nr. 294;
 Organizarea de cursuri de calificare, instruire și perfecționare pe tematici specifice a
personalului din laboratoarele de calitatea apei, a personalului din rețeaua hidrometrică și a
personalului din activitatea de reglementare și monitoring calitativ;
 Elaborarea anuală de sinteze / rapoarte de gospodărirea apelor: Balanţa apei - planul de folosire
a apei în perioade hidrologice normale și evacuare a apelor uzate; Raport tehnic privind
gospodărirea apelor subterane; Plan de restricţii şi folosire a apelor în perioade deficitare;
 Raportări anuale privind factorul de mediu APĂ, raportări ce decurg din prevederile legislației
naționale, din regulamentele/convențiile internaționale la care România este Parte, cât și
rețelele naționale și internaționale la care România cu date;
 Participări în cadrul grupelor de lucru ale Comisiei Europene, ale ICPDR și în cadrul Convențiilor
Bilaterale.

DEPARTAMENTULUI PLANURI DE MANAGEMENT ȘI SCHEME


BAZINALE

 Implementarea Planului Național de Management actualizat aferent porţiunii din bazinul


hidrografic internaţional al fluviului Dunărea care este cuprinsă în teritoriul României –
Sinteza Planurilor de Management la nivel de Bazine/Spații Hidrografice, aprobat prin HG nr.
859/16.11.2016 și publicat în Monitorul Oficial 1004/14.12.2016, precum și alte activități
pentru implementarea prevederilor Directivei Cadru Apă (DCA), transpusă în legislația
națională :
 Analiza Raportului Comisiei Europene privind evaluarea Planului Național de Management actualizat -
2015 și a Planurilor de Management Bazinale actualizate -2015 în contextul implementării cerințelor
DCA, în vederea pregătirii celui de-al treilea ciclu de planificare;

Pagina 45 din 95
 Elaborarea sintezei privind Problemele Importante de Gospodărire a Apelor la nivel național, în
conformitate cu cerințele Art. 14. 1. (b) al Directivei Cadru Apă și ale Art. 43, paragraful 1^7 din Legea
Apelor nr. 107/1996 cu modificările și completările ulterioare, și publicarea pe website-urile ANAR și
ABA în vederea informării și consultării factorilor interesați;
 Contribuții la analiza documentaţiilor privind posibila nedeteriorare/posibila deteriorare a stării
corpurilor de apă sau posibila atingere/posibila ne-atingere a stării bune a corpurilor de apă în relaţie
cu noile proiecte de infrastructură, în vederea emiterii, după caz, a Declaraţiei Autorităţii Competente
din domeniul gospodăririi apelor.
 Elaborarea registrului actualizat al zonelor protejate la nivel național în conformitate cu art.6 al DCA
având în vedere colectarea, prelucrarea și analiza anuală a datelor și informațiilor specifice;
 Participarea specialiștilor DPMSB la realizarea activităților de implementare ale Directivei
Cadru Apă la nivel european, la nivelul Districtului Hidrografic Internațional al Dunării
(activități coordonate de Comisia Internațională pentru Protecția Fluviului Dunărea - ICPDR),
precum și la nivel bilateral:
 Participare la realizarea activităților de implementare a DCA la nivelul Districtului Hidrografic
Internațional al Dunarii (coordonate de Comisia Internațională pentru Protecția Fluviului Dunărea -
ICPDR), precum și la nivel bilateral, cu referire la:
- elaborarea contribuțiilor la rapoarte, baze de date, chestionare și documente de sinteză solicitate de
către ICPDR, privind implementarea Programului Comun de Măsuri (JPM) 2018 al Districtului
Hidrografic Internațional al Fluviului Dunarii actualizat – partea A, Probleme Semnificative de
Gospodărirea Apelor la nivelul bazinului Dunării, Ghidul privind agricultura durabilă, precum și alte
activități desfășurate în cadrul ICPDR în contextul implementării Directivei Cadru Apă;
- participarea la reuniunile Grupelor de experți, Grupelor de Lucru și Grupelor Ad-hoc din cadrul ICPDR,
Comisia Europeană, organizarea unor ședințe, precum și pregătirea și analiza documentelor aferente
acestor reuniuni;
- coordonarea activităților Grupului de Experți Presiuni și Măsuri – PM EG și a Grupului privind Analiza
economică din cadrul ICPDR;
- participarea la întâlnirile Sub-comisiilor/ Grupelor de lucru de Gospodărire a Apelor/ din cadrul
Comisiilor Mixte ce funcționează pe baza acordurilor bilaterale și la alte întâlniri/ședințe/workshop-
uri bilaterale cu privire la activitățile de implementare ale DCA și ale Directivei Cadru „Strategia
pentru mediul marin” (Bulgaria, Serbia, etc.)

 Pregătirea, organizarea și exercitarea de către România a Președinției Consiliului Uniunii


Europene
 Elaborarea documentelor, prezentări și rapoarte, puncte de vedere tehnice privind propunerile
de modificare a legislației europene, în special Dosarele Reutilizarea apei și Apa potabilă,
Președinția RO obținând pe timpul mandatului său consensul privind abordarea generală a CE
pentru ambele dosare; asigurarea coordonării experților ANAR din Grupul de lucru pe probleme
de mediu, dosare în domeniul apelor sau dosare cu relevanță pentru domeniul apelor conform
Ordinului ministrului apelor și pădurilor nr. 1218 din 28.12.2018;

Pagina 46 din 95
 Contribuții privind workshop-ul “Managementul durabil al resurselor de apă și
agricultura)/Water and Agriculture – Investment needs” (5-6 februarie 2019), Conferința
Ministerială în domeniul apelor „Stadiul implementării directivelor în domeniul apelor: Dificultăți
și bune practici” (21 -22 mai 2019) și privind Reuniunea Directorilor de Apă și pentru Mediul
Marin (13-14 iunie 2019), care au fost găzduite de România pe perioada deținerii Președinției
Consiliul Uniunii Europene;

 Contribuţii privind actualizarea cadrului legislativ din domeniul gospodăririi apelor:


 Participarea la elaborarea proiectului de HG privind aprobarea modului de determinare și de
calcul al debitului ecologic și a proiectului de HG privind aprobarea criteriilor de selectare și a
listei sectoarelor cursurilor de apă care nu sunt afectate de activități umane în care este
interzisă realizarea de lucrări și activități care pot afecta starea ecologică a apelor;

 Participarea la realizarea activităților de implementare a altor Directive Europene în


domeniul calității apei de la nivel european și național, precum și a raportărilor către Comisia
Europeană (CE) și Agentia Europeană de Mediu, Comisia Economică a Naţiunilor Unite pentru
Europa și alte organizații internaționale, conform obligațiilor de raportare ale României:
 Contribuții la raportarea către CE a art. 18 (progresul Programului de Măsuri art. 13) și art. 17
(actualizarea cerințelor art.4 – Regiunile și subregiunile marine din cadrul Directivei Cadru Strategia
pentru Mediu Marin;
 Elaborarea și raportarea la CE a Raportului interimar privind stadiul implementării programului de
măsuri aferent Planului Național de Management actualizat, conform cerințelor Art. 11 și art. 15 (3)
al Directivei Cadru Apă;
 Elaborarea și transmiterea către Ministerul Apelor și Pădurilor a raportului anual privind „Stadiul
realizării lucrărilor pentru epurarea apelor uzate urbane și a capacităților în execuție și
puse in funcțiune pentru aglomerări umane”, situația în decembrie 2018, în vederea evaluării
stadiului implementăriie prevederilor Directivei 91/271/CEE privind epurarea apelor uzate urbane;
 Participarea la activitățile Grupului de lucru interministerial pentru ape uzate (constituit în baza
Memorandumului cu tema: „Aprobarea constituirii grupului de lucru interministerial în vederea
analizării problemelor legate de apele reziduale”), în contextul procedurii de infringement privind
apele uzate urbane și realizării infrastructurii de apă uzată, elaborarea și transmiterea la Ministerul
Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene a documentelor specifice
referitoare la situaţia conformării cu prevederile Directivei 91/271/CEE privind epurarea apelor uzate
urbane, contribuții la elaborarea Notei de informare pentru Guvern în ceea ce privește deficiențeler
generale semnalate și identificarea măsurilor și acţiunilor pentru atingerea ţintelor de conformare,
participarea la reuniunile de lucru cu autoritățile administrației publice locale și operatorilor de apă,
la nivel de județ, pentru identificarea problemelor întâmpinate de aceștia în implementarea cerințelor
Directivei, colectarea și validarea fișelor de conformare ale aglomerărilor umane cu mai mult de
10.000 locuitori echivalenți;
 Activități pentru implementarea cerințelor Directivei 91/676/CEE privind protecţia apelor împotriva
poluării cu nitraţi proveniţi din surse agricole, precum și alte activități privind apa și agricultura:

Pagina 47 din 95
contribuții la revizuirea Programelor de Acțiune și a Codului de Bune Practici Agricole; asigurarea
participării la Comitetul Nitrați la nivel național și european; participare și contribuții la Grupul de
Lucru pentru Evaluarea Strategică de Mediu pentru modificarea Programului Național de Dezvoltare
Rurală 2014-2020; evaluarea stadiului implementării măsurilor de reducere a poluării apelor din
surse agricole, aferente Planului Național de Management actualizat al bazinului/spațiului hidrografic
din România;
 Raportările din cadrul Comisiei Economice a Naţiunilor Unite pentru Europa (UNECE) - Contribuții la
elaborarea celei de-a 4-a Raportări în conformitate cu cerințele Art. 6 și 7 privind Protocolul Apă și
Sănătatea din cadrul UNECE;
 Realizarea contribuțiilor pentru implementarea proiectelor internaţionale care au ca obiectiv
implementarea Directivei Cadru Apă şi a celorlalte Directive Europene, precum și la realizarea
de noi propuneri de proiecte specifice domeniului de activitate:
 Managementul sedimentelor Dunării - Restabilirea echilibrului în regimul sedimentelor de pe
fluviul Dunărea (DANUBE SEDIMENT), co-finanţat prin Danube Transnational Programme;
 Întărirea cooperării între planificarea managementului apelor și prevenirea riscului la inundații
pentru atingerea stării apelor în bazinul Tisei (JOINTISZA), co-finanţat prin Danube
Transnational Programme;
 Pregătirea dezvoltării strategice a proiectului „Luptând împotriva poluării cu substanțe
periculoase în bazinul internațional al Dunării ” (DANUBE-HAZARD) - Aplicația proiectului este
transmisă pentru aprobare în cadrul Danube Transnational Programme;
 Reducerea riscului la inundații prin restaurarea zonei inundabile de-a lungul Dunării și afluenți
(DANUBE FLOODPLAIN);
 Îmbunătățirea capacității autorității publice centrale în domeniul managementului apelor în
ceea ce privește planificarea, implementarea și raportarea cerințelor europene din domeniul
apelor (SIPOCA 588), finanțat din fonduri europene;
 Îmbunătățirea capacității autorității publice centrale în domeniul protecției mediului marin în
ceea ce privește monitorizarea, evaluarea, planificarea, implementarea și raportarea cerințelor
stabilite în Directiva Cadru Strategia pentru Mediu Marin și pentru gospodărirea integrată a
zonei costiere (SIPOCA 608), finanțat din fonduri europene.

DEPARTAMENT DE DEZVOLTARE INVESTIȚII

Activitatea investițională din domeniul gospodăririi apelor are ca preocupare majoră promovarea și
execuția de lucrări necesare apărării împotriva fenomenelor meteorologice periculoase a populației, a
gospodăriilor, a terenurilor intravilane și agricole, a florei și faunei specifice, respectiv a habitatelor
naturale al acesteia, prin implementarea „Strategiei naționale de management al riscului la inundații pe
termen mediu și lung”.

Pagina 48 din 95
Printre domeniile de activitate ale A.N. „Apele Române”, un rol important îl are ,,activitatea de
dezvoltare a sistemului de gospodărire a apelor’’, ce se realizează prin :

 lucrări de apărare împotriva inundațiilor;


 lucrări pentru asigurarea surselor de apă;
 lucrări de protecția mediului.

Prin prevederile legii bugetului de stat pentru anul 2019 au fost prevăzute credite bugetare, după
cum urmează: suma alocată prin Programul de Investiții pentru anul 2019 al Administrației Naționale
„Apele Române” pentru lucrările cu rol de apărare împotriva inundațiilor, defalcată pe surse de finanțare:

 Bugetul de stat – 249.439 mii lei (din care 194.606 mii lei aferenți HG nr.441/2019);
 Programe cu finanțare rambursabilă (BDCE) – 26.590 mii lei;
 Fonduri de coeziune POIM – 9.429 mii lei.

Din valoarea creditelor bugetare asigurate pentru bugetul de stat, suma de 194.606 mii lei a fost
repartizată pentru finanțarea lucrărilor de înlăturare și prevenire a efectelor calamităților naturale
produse de inundații în perioada februarie-mai 2019, promovate prin HG nr.441/2019. Suplimentar, au
fost asigurate fonduri din surse proprii ANAR pentru obiective de investiții în valoare de 192.033 mii lei.

Capacitățile puse în funcțiune în anul 2019, defalcate pe surse de finanțare:

Buget de Stat

 consolidări de mal 17.872,8 ml


 amenajarea albiei 20.928 ml
 praguri 62 bucăți
 diguri 1.076 ml

BDCE

 consolidări de mal 2.277,8 ml


 amenajarea albiei 8.872,97 ml
 praguri 9 bucăți

Surse Proprii

 consolidări 9.477,78 ml
 amenajarea albiei 3.895 ml
 praguri 25 bucăți
 diguri 1.459 ml

Lista principalelor lucrări cu rol de apărare împotriva inundațiilor pentru care s-au alocat
fonduri în anul 2019

Pagina 49 din 95
a. Lucrări finanțate de la bugetul de stat: dintr-un număr total de 213 de lucrări cuprinse în lista de
investiții, un număr de 84 au fost bugetate, din care principale ar fi:

 Acumularea Mihăileni pe râul Crișul Alb, județul Hunedoara;


 Regularizarea pârâului Bistrița pe sectorul Costești- Băbeni, județul Vâlcea;
 Reducerea gradului de risc la inundații pe râul Bistrița pe sectorul Borca Poiana Teiului, județul
Neamț;
 Refacerea capacității de tranzitare a acumulării- lacul de redresare în aval de punctul de captare
UHE Bacău II, județul Bacău;
 Regularizarea și apărarea de maluri pentru râul Moldova la Drăgușeni, comuna Drăgușeni, județul
Suceava;
 Regularizarea pârâului Gurasada pe teritoriul comunei Gurasada, județul Hunedoara;
 Regularizarea Valea Mare și Boșneag la Moldova Nouă, județul Caraș-Severin.

b. Lucrări finanțate din programe cu finanțare rambursabilă (BDCE): dintr-un număr total de 14 de lucrări
cuprinse în lista de investiții, un număr de 10 au fost bugetate, din care principale ar fi:

 Acumularea Runcu, județul Maramureș;


 Punerea în siguranță a barajului Ișalnița, județul Dolj;
 Regularizarea râului Buzău pe zona Întorsura Buzăului-Sita Buzăului, județul Covasna;
 Amenajarea Complexă Vârful Câmpului, județul Suceava și Botoșani;
 Amenajarea râului Bistrița și afluenții pe sectorul Iacobeni-Sabașa, județele Suceava și Neamț.

c. Lucrări finanțate din surse proprii ANAR: dintr-un număr total de 133 de lucrări cuprinse în lista de
investiții, un număr de 94 au fost bugetate, din care principale ar fi:

 Amenajarea Valea Botiza și Valea Sasu în localitatea Botiza, județul Maramures;


 Amenajarea râul Criș Repede, județul Bihor;
 Lucrări pentru înlăturarea efectelor calamităților naturale produse în bazinul hidrografic Crișul
Negru, județul Bihor;
 Regularizarea pârâului Gurasada pe teritoriul comunei Gurasada, județul Hunedoara;
 Regularizarea râului Sovata la Sovata, județul Mureș;
 Amenajarea râului Bega și afluenții pe sectorul Curtea Valea lui Liman, județul Timiș;
 Amenajarea râului Trotuș și afluenti pe tronsonul Ghimes-Urechesti, judetul Bacău;
 Amenajarea râului Siret în localitatea Șendreni, județul Galați.

Lista studiilor de fezabilitate întocmite pentru anul 2019

 Regularizarea pârâului Cernișoara și Cernișoara Orlii în localitatea Cernișoara, județul Vâlcea


 Scoaterea de sub efectul a zonei din aval din intravilanul comunei Simionești, pârâu Feernic,
județul Harghita

Pagina 50 din 95
 Creșterea gradului de conservare a biodiversității Valea Nirajului și al Târnavei Mici prin măsuri
de management adecvate și refacerea ecosistemelor degradate
o Acumularea râului Miletin pentru atenuarea viiturilor în zona Cristești- Cosula, județul
Botoșani;
o Punerea în siguranță a acumulării Hâlceni pe râul Miletin, județul Iași;
o Amenajarea râul Gilort în zona localității Novaci, județul Gorj.

În ceea ce privește achiziții de mașini, echipamente și mijloace de transport, în vederea asigurării


necesarului de utilaje și echipamente de intervenție în situații de urgență și pentru realizarea lucrărilor
de întreținere a cursurilor de apă, au fost repartizate fonduri în valoare de 27.552 mii lei.

Au mai fost prevăzute fonduri pentru reparații și intervenții la lucrări existente, precum și alte cheltuieli
asimilate investițiilor în valoare de 16.879 mii lei.

POIM

Proiectul Watman – sistem informațional pentru managementul integrat al apelor – etapa I

 Au fost organizate și finalizate recepțiile finale pentru stații automate cu senzori.


 Au fost organizate, împreună cu specialiștii din cadrul asocierii a cărei lider este S.C. DIMAR
S.R.L. , consultantul de specialitate, personalul responsabil din cadrul fiecărei ABA și ANAR-sediu
central, precum și cu reprezentanții MAP, ședințe de lucru pentru testarea și îmbunătățirea
programelor informatice ce au ca scop culegerea și prelucrarea datelor transmise de stațiile
automate și senzorii instalati in cadrul proiectului ( eSensor, vStruct si Hydroshield ).
 Au fost organizate două sesiuni de instruire a personalului din cadrul ABA privind modul de
funcționare, întreținere, exploatare și calibrare a senzorilor de calitate și a celor de măsurare a
debitelor, senzori instalați prin proiect.
 Au fost efectuate calibrări ale senzorilor din teren împreună cu specialiștii ABA.

Promovarea pentru finanțare din POIM a unor obiective de investiții ( etapa I )

Au fost organizate ședințe de lucru cu reprezentanții ABA, ANAR, MAP, AM POIM și consultant
pentru analiza opțiunilor identificate de consultant pentru fiecare proiect în parte. În urma ședințelor au
fost formulate completări necesare a fi integrate în documentație.

După analiza documentațiilor revizuite au fost agreate soluțiile tehnice propuse, iar consultanții
au trecut la întocmirea aplicației de finanțare.

Au fost organizate vizite în teren împreună cu reprezentați ai UE pentru prezentarea proiectelor


“Mărirea gradului de siguranță a acumulării Colibița, județul Bistrița – Năsăud” și “Amenajarea complexă
râu Bârzava pe sector Bocșa – Gataia – Denta, județul Caraș – Severin și județul Timiș”.

Pagina 51 din 95
A fost organizată o vizită de lucru comună româno – sârba în cadrul procedurii ESPOO pentru
proiectul “Amenajarea complexă râul Bârzava pe sector Bocșa – Gătaia – Denta, județul Caraș – Severin
și județul Timiș”.

Pentru proiectul “Amenajarea complexă râul Bârzava pe sectorul Bocșa – Gătaia – Denta, județul
Caraș – Severin și județul Timiș” s-a întocmit și prezentat la AM POIM aplicația de finanțare.

Pentru proiectul “ Watman – sistem informațional pentru managementul integrat al apelor-faza


II” , proiect ce reprezintă etapa II a proiectului “Watman – sistem informațional pentru managementul
integrat al apelor” (prima etapă a fost finanțată din POS Mediu și POIM ), a fost semnat contractul de
asistență tehnică pentru pregătirea de proiecte POIM în luna aprilie 2018, acesta aflându-se în
implementare.

Proiecte acceptate spre finanțare din POIM și aflate în stadiu avansat de aprobare:

Proiect finanțat din POIM și aflate în stadiu de implementare: „Reducerea eroziunii costiere
faza II (2014-2020)”

În anul 2018, a fost semnat Contractul de Finanțare nr.223/09.11.2018 al proiectului „Reducerea


eroziunii costiere Faza II (2014-2020)” pentru următoarele zone:

 Zona Stăvilare ( Edighiol și Periboina);


 Zona Mamaia;
 Zona Tomis;
 Zona Agigea și
 Zona Eforie;
 Zona Costinești;
 Zona Olimp;
 Zona Jupiter-Neptun;
 Zona Balta Mangalia-Venus-Aurora;
 Zona Mangalia –Saturn;
 Zona 2 Mai;

Astfel, valoarea totală a investiției este în prezent în valoare de 3.805.641 mii lei .

 Pe parcursul anului 2019, au fost atribuite contracte de proiectare și execuție aferente primelor
5 loturi ( CL 1-CL 5), acestea fiind în perioada de implementare. A fost atribuit contractul de
Asistență Tehnică pentru supervizarea lucrărilor din cadrul proiectului "REDUCEREA EROZIUNII
COSTIERE - FAZA II (2014-2020). Este în evaluare documentația de atribuire a monitorizării
biodiversității și a calității apei;
 De asemenea, sunt în pregătite caietele de sarcini pentru contractele de servicii aferente acestui
proiect (servicii de audit financiar, servicii de publicitate și comunicare aferent proiectului),

Pagina 52 din 95
precum și caietul de sarcini pentru contractul de furnizare achiziții de echipamente de
monitorizare a țărmului.
 Pentru loturile CL6-CL11, s-a postat spre validare ANAP documentația de atribuire. În data de
25.12.2019, documentația a fost validată și postată pe SEAP/SICAP. Termenul de depunere al
ofertelor este 31.03.2020.
 Proiect propus spre finanțare din POIM și aflat în stadiu avansat de aprobare: ”Apărarea
împotriva inundațiilor a localității Babadag, județul Tulcea”.
 S-a întocmit documentația privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor
proprietate privată ce constituie coridorul de expropriere pentru lucrarea de utilitate publică de
interes.
 A fost semnat Protocolul de Colaborare instituțional între ANAR-MAP și CNAIR-MT în vederea
preluării spre finanțare a celor 5 poduri de pe Drumul Național 22- E87 în vederea finanțării
acestora prin POIM AXA 2.2.
 Este pregătit Caietul de Sarcini pentru contractul de lucrări, urmând a fi publicat în SICAP.
 În data de 17.10.2019, la sediul Ministerului Fondurilor Europene, a avut loc ședința de lucru
referitoare la pregătirea proiectului „Apărare împotriva inundațiilor a localității Babadag, județul
Tulcea”. Pentru avizarea în CTE CNAIR a celor 5 poduri de pe DN 22, s-a solicitat actualizarea
Devizului General și a Studiului de Fezabilitate în prețuri 2019. Documentația a fost actualizată,
aprobată în CTE ANAR și transmisă la MMAP spre avizare în CTE.
 Menționăm ca Aplicația de Finantare pe Axa 5 are aprobarea consultantului JASPER.
 Proiect finantat prin POIM „Fazarea proiectului Lucrari pentru reducerea riscului la inundatii in
bazinul hidrografic Prut – Barlad”
 Proiect aflat în implementare - a fost depusă Cererea de Rambursare nr.2 în valoare de 646 mii
lei. Este în finalizare procedurile privind exproprierea terenurilor din cadrul proiectului.

Activitatea de achizitii publice

În cursul anului 2019, prin intermediul Serviciului Achiziții, aflat în subordinea Departamentului
Dezvoltare Investiții s-au derulat achizițiile necesare bunei funcționări a A.N. „Apele Române” – Sediul
Central.

Au fost derulate achiziții pentru buna funcționare a tuturor departamentelor din cadrul sediului
central cum ar fi: birotică și papetărie, materiale de curățenie, produse de protocol, servicii de asigurare
a autovehiculelor, servicii de asigurare împotriva accidentelor pentru salariații A.N.A.R..

De asemenea, au fost derulate achiziții privind dezvoltarea aplicațiilor software existente în cadrul
A.N.A.R.( programul Dispecer, programul Hidrolog, Program de contabilitate ASSIS, etc.)

Totodată. au fost derulate proceduri de achiziție pentru achiziționarea de autoutilitare și


ambarcațiuni necesare pentru deplasări în teren a reprezentanților A.N. „Apele Române”.

Pagina 53 din 95
În cursul anului 2019, au fost derulate achiziții ce au avut ca scop îmbunătățirea dotărilor pentru
centrele de perfecționare aflate în subordinea A.N.A.R., precum și a materialelor necesare bunei
funcționări a acestora.

Serviciul Achiziții a derulat, de asemenea, achiziții care au privit achiziționarea de piese de schimb
pentru echipamentele Laboratorului Național, precum și a dotărilor necesare pentru punerea în funcțiune
a acestui obiectiv de investiții.

DEPARTAMENTUL SITUAȚII DE URGENȚĂ

Departamentul Situaţii de Urgenţă coordonează activitatea de apărare împotriva inundațiilor și


dispecerat prin cele două servicii ale sale, Dispecerat-Comunicații radio și Situații de Urgență-Inundații,
Secetă, Poluări, asigurând fluxul informaţional prin dispeceratele teritoriale și activitățile de prevenire,
gestionare și intervenție în situații de urgență la nivelul administraţiilor bazinale de apă și sistemelor de
gospodărire a apelor.

Colectivul Departamentului Situații de Urgență:


- participă anual la acţiunea organizată de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor pentru
verificarea modului de funcţionare a fluxului informaţional meteorologic şi hidrologic de
avertizare–alarmare a populaţiei în bazinele hidrografice în perioada iunie-iulie, la nivel
bazinal;
- participă anual la acţiunea organizată de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor pentru
verificarea stării tehnice şi funcţionale a construcţiilor hidrotehnice cu rol de apărare
împotriva inundaţiilor de pe râurile interioare şi de la Dunăre, la nivel județean, în perioada
15 septembrie -30 noiembrie;
- participă anual la verificarea lucrărilor de apărare împotriva inundaţiilor produse pe cursuri
de apă şi ape interne, atât pe teritoriul român cât şi sârb la verificarea lucrărilor de apărare
împotriva inundatiilor, precum si la verificarile bilaterale romano-ungare;

Totodată Departamentul Situații de Urgență a fost implicat activ în desfăsurarea


următoarelor activități:

- a participat la actualizarea Ordinul Comun MMP/MAI nr. 1422/192/2012, în coordonarea


MAP, împreună cu alte instituții implicate în gestionarea riscurilor care fac obiectul
regulamentului, document aprobat prin Ordinul comun MAP/MAI nr.459/78/2019;

Pagina 54 din 95
- a coordonat activitatea de inventariere a digurilor de apărare împotriva inundaţiilor conform
Procedurii de inventariere a digurilor NTLH 070 aprobat prin Ordinul ministrului delegat
pentru Ape, Păduri şi Piscicultură nr 872/2014 Legea siguraneței digurilor;
- a participat la întâlnirile bilaterale ale Subcomisiilor de Inundații România-Ungaria,
România-Serbia și Romania-Ucraina (Tisa) coordonând activitatea părții române;
- a participat la întâlnirile de experți pentru Subcomisia de apărare Ro-Hu precum și la
lucrările Comisiei Hidrotehnice româno-ungare;
- în perioada martie-aprilie 2019, la dispoziția Comitetelor Județene pentru Situații de
Urgență, a avut loc acțiunea de inventariere a punctelor critice pe cursurile de apă
amenajate/neamenajate precum și lucrările necesare pentru punerea în siguranță a acestora,
situații aprobate prin Hotărâri CJSU. DSU a centralizat documentele "Lucrări propuse pentru
punerea în siguranță a punctelor critice inventariate in perioada martie - aprilie 2019",
lucrări evaluate la cca.1.7 mld.lei, centralizator ce a fost înaintat pentru analiză
departamentelor de specialitate din cadrul ANAR și MAP;
- DSU a participat la centralizarea proceselor verbale de calamitate întocmite precum și la
inventarierea punctelor critice generate de viiturile înregistrate în perioadele martie-aprilie,
iunie-august 2019. Totodată a pus la dispoziția Departamentelor tehnice de specialitate
documentații întocmite conform Ordinului comun nr.1422/192/2012. DSU a monitorizat și
coordonat alături de personalul operativ ABA și SGA toate intervențiile efectuate în județele
afectate de viituri. A suplimentat din surse proprii ANAR, bugetele ABA pentru completarea
stocului de apărare împotriva inundațiilor.
- DSU a participat la centralizarea tuturor pagubelor înregistrate în anul 2019
"CENTRALIZATORUL PAGUBELOR (FIZIC ȘI VALORIC ) înregistrate în anul 2019 ca urmare a
fenomenelor hidrometeorologice periculoase având ca efect producerea de inundații, secetă
hidrologică, precum și incidente/accidente la construcții hidrotehnice, poluări accidentale
pe cursurile de apă și poluări marine în zona costieră.". Au fost afectate (cel puțin o dată)
1243 de Unități Administrativ Teritoariale, 3246 de localități, valoarea totală a pagubelor
evaluate ridicându-se la cca.1,63 mld.lei. Se menționează faptul ca totalul valoric calculat
nu reprezintă valoarea reală a pagubelor, lipsa unei metodologii unitare de evaluare a
pagubelor face ca cca 25-30% din pagubele înregistrate să fie evaluate doar cantitativ;
- DSU a participat, împreună cu grupul de lucru INHGA, la finalizarea etapei I din ciclul al
doilea al Directivei Inundații prin actualizarea EPRI- Evaluarea Preliminară a Riscului la
Inundații. Suplimentar față de ciclul I, au fost analizate și viiturile de tip flash-flood,
inundațiile de tip pluvial precum și cele din ape subterane Totodată au fost analizate liniile
de apărare împotriva inundațiilor și propuse cca. 200 de zone de studiu din punct de vedere
al riscului tehnologic;

Pagina 55 din 95
- s-au luat măsuri pentru completarea stocului de apărare la pozițiile deficitare stabilite
conform Normativului cadru de dotare stabilit prin Ordinul Comun MAI/MMP nr.
192/1422/2012 atât din surse bugetare cât și din surse proprii. S-a monitorizat lunar
execuția bugetară privind fondurile alocate de la bugetul de stat pentru stocul de apărare
împotriva inundațiilor.
Execuția bugetară la 31 decembrie 2019:
Art.bugetar 20.23 – cca 95%, Art.bugetar 71.01.02 – cca.95%;
- s-au centralizat documentele privind poluările accidentale pe cursurile de apă înregistrate
in anul 2019;
- DSU a coordonat fluxul informațional ANAR și asigură implementarea noilor aplicații privind
managementul riscului la inundații (stoc apărare, rapoarte operative, rapoarte de sinteză
Hydrorshield, stații automate și monitorizare baraje – Esenzor și Vstruct) precum și
aplicațiile de baze de date radio.

Colectivul DSU a fost implicat în implementarea și derularea unor proiecte la nivel de ANAR, cu
finanțare din fonduri europene:
- Proiectul WATMAN – Sistem informațional pentru managementul integrat al apelor – etapa
I (Centre de Intervenție Rapidă, stații automate de monitorizare cursuri de apă și baraje);
- B.R.I.G.A.I.D. – Puncte de implementare și introducere a inovațiilor în combaterea
dezastrelor (construcția unui polder de testare materiale și echipamente de monitorizare si
apărare împotriva inundațiilor);
- Participă la inițierea proiectului WATMAN etapa II, faza realizare aplicație de finanțare și
studiu de fezabilitate;
- Colectivul DSU a participat la elaboarea documentaţiilor pentru obţinerea finanţării
europene a proiectului cu participare internaţională: Danube FloodPlain – Reducerea riscului
de inundații prin restaurarea luncii fluviului de-a lungul fluviului Dunărea și a afluenților.
Coordonează implementarea proiectului din partea ANAR, în calitate de Lider de proiect,
având în responsabilitate implementarea pachetelor WP1, WP3 și WP4;
- A participat la implementarea proiectului JoinTISZA - Consolidarea cooperării în cadrul
realizării planurilor de management a bazinelor hidrografice si a planurilor de prevenire a
riscului la inundații pentru îmbunătățirea stării apelor, ANAR prin DSU având coordonarea
pachetului de lucru 5 – managementul riscului la inundatii în bazinul Tisa;
- A participat la elaborarea tuturor documentelor necesare pentru promovarea proiectului
„Întărirea capacității autorității publice centrale în domeniul managementului apelor în
scopul implementării etapelor a 2-a și a 3-a ale Ciclului II al Directivei Inundații – RO-
FLOODS”, cu finanțare din cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-
2020. Proiectul se derulează pe parcurcursul a 36 de luni, în perioada octombrie 2019 -

Pagina 56 din 95
octombrie 2020. Rezultatele proiectului RO-FLOODS, presupun completarea datelor și
informațiilor furnizate în cadrul proiectului RO-RISK, a hărților de hazard și risc la inundații
necesare raportării în ciclul II de implementare al Directivei Inundații 60/2007/CE, prin
extinderea zonelor studiate în ciclul I de raportare, extinderea tipului și mecanismelor de
inundare (de exemplu introducerea inundațiilor pluviale, evaluarea efectelor cedării
infrastructurii de apărare, estimarea efectelor schimbărilor climatice, etc) în conformitate
cu etapa de revizuire a Evaluării Preliminare a Riscului în urma analizării evenimentelor
semnificative din anul 2011 până în prezent și reactualizarea Planurilor de Management a
Riscului la Inundații pentru ciclul 2021-2027.

- A participat la elaborarea tuturor documentelor necesare pentru promovarea proiectului


„Întărirea capacității autorității publice centrale în domeniul managementului apelor în
scopul implementării Strategiei Naționale de Management al Riscului la Inundații (SNMRI)
pe termen mediu și lung” cu finanțare din cadrul Programului Operațional Capacitate
Administrativă 2014-2020. Proiectul se derulează pe parcursul a 24 de luni, perioada
februarie 2020 – februarie 2022. Rezultatele proiectului vizează îmbunătățirea cadrului
general privind cooperarea interinstituțională, întărirea capacității administrative, revizuirea
obiectivelor, țintelor și a intrumentelor de monitorizare și evaluare a implementării politicilor
și strategiilor aplicabile tuturor instituțiilor de la nivel central și local cu responsabilități în
domeniu;
- De asemenea, reprezentanții DSU au participat la nivelul ICPDR (Comisia Internațională
pentru Protecția Fluviului Dunărea) la lucrările Grupului de Lucru pe probleme de Protecție
împotriva Inundațiilor (FPEG).

DEPARTAMENTUL DE MANAGEMENT AL RESURSELOR UMANE

Activitatea de management a resurselor umane se referă la funcționarea generală a personalului


Administrației Naționale "Apele Române" ce debutează cu selecția și recrutarea de personal, gestionarea
acestuia și dezvoltarea profesională și personală a personalului pe tot parcursul angajării.

Activitatea Managementul Resurselor Umane

- Prelucrarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Administrației Naționale "Apele


Române" aprobată prin Hotărârea Consiliului de Conducere al ANAR nr. 17/20.12.2018 în urma
modificării structurii organizatorice, a completării sau modificărilor legislative apărute. Aceste
modificări ale structurii organizatorice (Organigramă, Stat de funcții, Regulament de Organizare

Pagina 57 din 95
și Funcționare) au fost susținute și însoțite de documente/ note de fundamentare elaborate de
către salariații Serviciului Resurse Umane;
- Reglementarea activității unor structuri din cadrul Administrațiilor Bazinale de Apă, Sistemelor
de Gospodărire a Apelor și Sistemelor Hidrotehnice Independente (compartimentelor, centrelor
și formațiilor de intervenție rapidă, infrastructură critică națională/europeană, activitatea de
comunicații și tehnologia informației, sănătate și securitate în muncă, separarea și delimitarea
activităților de dispecerat de cea de apărare împotriva inundațiilor, a celor de gestiune,
monitoring, și protecția resurselor de apă, de laborator calitatea apelor, etc.). Aceasta s-a realizat
prin corelarea organigramei de la nivelul sediului central cu cele de la nivelul Administrațiilor
Bazinale de Apă, Sistemelor de Gospodărire a Apelor și Sistemelor Hidrotehnice Independente;
- Asigurarea secretariatului Consiliului de Conducere al Administrației Naționale „Apele Române";
- Întocmirea și administrarea de proceduri disciplinare în conformitate cu legislația și normele
interne în vigoare. Pentru a avea o viziune de ansamblu asupra problemelor cu care Administrația
Națională „Apele Române" se confruntă la nivelul resurselor umane, în vederea rezolvării acestora
și pentru realizarea obiectivelor de management al resurselor umane stabilite, salariații din
cadrul Serviciului Resurse Umane au participat în calitate de membri în comisiile de etică și
disciplină constituite atât la nivelul ANAR sediul central cât și la nivelul unităților din subordinea
Administrației Naționale „Apele Române";
- Organizarea de concursuri/transferuri pentru ocuparea de posturi vacante/temporar vacante și
participarea salariaților din cadrul Serviciului Resurse, în calitate de președinte, secretar sau
membru în comisia de concurs și comisia de soluționare a contestațiilor pentru derularea
procedurilor de ocupare a posturilor vacante corespunzătoare funcțiilor contractuale de execuție
sau conducere de la nivelul sediului central al Administrației Naționale „Apele Române" și la
nivelul Administrațiilor Bazinale de Apă/INHGA/EC Stânca-Costești;
- Întocmirea și modificarea contractelor de muncă conform legislației în vigoare, cu respectarea
drepturilor și obligațiilor ce decurg din acestea;
- Programarea și reprogramarea concediilor de odihnă a angajaților Administrației Naționale
„Apele Române" sediul central, cu respectarea legislaţiei în vigoare;
- Eliberarea de legitimaţii de serviciu și adeverinţe solicitate de persoanele care au calitatea de
angajat a Administrației Naționale „Apele Române";
- Completarea, înregistrarea și evidența contractelor individuale de muncă în Registrul de evidență
al salariaţilor (REVISAL) în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
- Elaborarea documentelor aferente încadrării salariaților Administrației Naționale "Apele
Române" conform legii 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;
- Generarea de rapoarte referitoare la domeniul de activitate folosind instrumentele de lucru
specifice managementului resurselor umane;
- Întocmirea și actualizarea statului de funcţii al Departamentelor/ Serviciilor/ Birourilor/

Pagina 58 din 95
Compartimentelor din cadrul Administraţiei Naţionale „Apele Române" conform organigramei
aprobate de către Consiliul de Conducere;
- Întocmirea și actualizarea statului de personal al Departamentelor / Serviciilor / Birourilor /
Compartimentelor din cadrul Administraţiei Naţionale „Apele Române" sediul central conform
organigramei aprobate de conducere și elementelor referitoare la drepturile salariale aprobate
pentru salariaţii Administraţiei Naţionale „Apele Române";
- Elaborarea și actualizarea organigramei pentru Administraţia Naţională „Apele Române" sediul
central conform strategiei și dispoziţiilor conducerii;
- Menţinerea bazei de date cu personalul angajat al Administraţiei Naţionale „Apele Romane”
sediul central, a personalului care a încetat raportul de muncă cu Administraţia Naţională „Apele
Române", cu evidențe pe funcţii, meserii, vechime în muncă, vechime în specialitate;
- Administrarea și verificarea notelor de lichidare la încetarea contractelor individuale de muncă;
- Gestionarea și actualizarea, arhivarea de documente referitoare la activitatea de resurse umane
(dosare de personal, state de funcţii, decizii, note interne, etc), cu respectarea confidenţialităţii
informaţiilor și prevederilor legale aplicabile;
- Efectuarea programărilor pentru medicina muncii și verificarea valabilitatății fișelor de
aptitudine în conformitate cu legislaţia în vigoare;
- Elaborarea rapoartelor de activitate lunare cu privire la dinamica personalului din Administraţia
Naţională „Apele Române"- sediul central;
- Elaborarea documentelor referitoare la personalul Administraţiei Naţionale „Apele Române",
conform referatelor de necesitate și oportunitate întocmite la nivelul departementelor /
serviciilor / birourilor / compartimentelor;
- Elaborarea documentelor referitoare la personalul implicat în proiecte cu finanțare europeană
derulate la nivelul Administraţiei Naţionale „Apele Române";
- Elaborarea planului anual de achiziţii pentru Serviciul Resurse Umane;
- Monitorizarea și verificarea organigramelor, statelor de funcţii, a regulamentelor de organizare
și funcţionare, a regulamentelor interne ale unităţilor aflate în subordinea Administraţiei
Naţionale „Apele Române";
- Monitorizarea și verificarea solicitărilor unităţilor aflate în subordinea Administraţiei Naţionale
„Apele Române" cu privire la echipele de implementare a proiectelor cu finanțare europeană de
la nivelul unităţilor și elaborarea adreselor de răspunsuri în conformitate cu solicitările;
- Activități curente specifice domeniului resurse umane (gestionare dosare de personal,
înregistrări în registrul general de evidență a salariaților-REVISAL, integrarea noilor angajați,
încheierea, modificarea și încetarea contractelor individuale de muncă, evidența concediilor de
odihnă, medicale, avizarea foilor colective de prezență, etc);
- Colaborare și cooperare cu structurile de resurse umane din cadrul unităților subordonate;

Pagina 59 din 95
- Activități de raportare statistică referitoare la categoriile și numărul de personal, precum și a
datelor privind cheltuielile de personal aferente acestora, etc.;

Activitatea Relaţii cu Publicul

- În anul 2019, la compartimentul Relații cu Publicul, au fost repartizate un număr de 641 de


petiții, care au fost înregistrate în registrul de evidență al petițiilor; Dintre acestea o parte au
fost repartizate către compartimentele competente să analizeze şi să soluţioneze solicitările
formulate, iar altele au fost repartizate direct către directorul departamentului sau
responsabilului de relații cu publicul spre analiză;

Activitatea de Formare Profesională

- Elaborarea Strategiei de Dezvoltare a Centrului de Formare și Pregătire Profesională pentru


perioada 2020- 2021;
- Dezvoltarea sistemului național de centre de formare și pregătire profesională prin înființarea
Centrului Național de Formare Profesională prin Hotărârea Consiliului de Conducere al
Administrației Naționale ″Apele Române″ nr. 10/07.08.2019, situat in București, strada Edgar
Quinet nr. 6 sector. 1 și prin preluarea Centrului Regional de Formare Profesională Colibița de la
Administrația Bazinală de Apă Someș-Tisa prin Hotărârea Consiliului de Conducere al
Administrației Naționale ″Apele Române″ nr. 15/20.11.2019;
- Implementarea a 47 programe de formare şi perfecționare profesională care au vizat dezvoltarea
capitalului uman din domeniul gospodăririi apelor în corelare cu scopul, atribuțiile și activitățile
specifice reglementate de legislația în vigoare şi care au răspuns necesităților în schimbare ale
unei societăți bazate pe cunoaștere. Programele de formare şi perfecționare profesională
implementate au avut următoarele tematici:
o Managementul activității de formare profesionala din cadrul A.N.A.R.;
o Noutăți legislative în domeniul administrării resurselor umane;
o Auditarea activităților de exploatare și de mecanizare;
o Noutăți legislative în domeniul salarizării. Aplicații practice;
o Implicații practice ale tehnologiei GIS in domeniul de activitate al ANAR;
o Aspecte practice ale implementarii strategiei economico-financiare la nivelul ANAR;
o Managementului riscului concept pentru imbunatatirea activitatii laboratoarelor de
incercari;
o Noutati Legislative in Domeniul Eticii si Integritatii in Institutiile Publice;
o Management de proiect;
o Tranzitia de la OHSAS la ISO 45001;

Pagina 60 din 95
o Noutăți legislative în domeniul Cadastrului 1;
o Noutăți legislative în domeniul Patrimoniului 1
o Utilizare program exploatare parc auto si utilaje
o Manager Transport Marfa si Persoane
o Informații Clasificate – Abordări practice 1
o Aspecte definitorii și probleme legislative ale activității de UCC
o Comunicare verbala si nonverbala
o Comunicare în situații de criza
o Dezvoltarea durabila a resurselor de apa
o Auditarea sistemului contabil
o Noutăți legislative în domeniul Cadastrului
o Cooperare internațională - Comunicare si Leadership
o Contabilitatea Instituțiilor Publice, Raportare in FOREXBUG, ALOP
o Întreținere și exploatare coffret baraj
o Întreținere și exploatare coffret baraj achiziție și traductoare echipamente de câmp –
statie de calitate
o Întreținere și exploatare coffret achiziție și traductoare echipamente de câmp – statie
de debit conductă
o WATMAN – Dataloggere la baraje și stații de câmp
o Evaluator al riscurilor pentru securitate și sănătate în muncă
o Informații Clasificate – Abordări practice 2
o Procedura de programare, raportare și rectificare a planului tehnic
o Programul de gospodărire a apelor și încadrarea cheltuielilor de mentenanță (întreținere
și reparații) pe centre de cost și coduri bugetare
o Achiziția datelor geodezice. Noțiuni de baza topografie
o Prelucrarea datelor geodezice prin utilizarea tehnologiilor moderne
o Noutăți legislative în domeniul administrării resurselor umane
o Implementarea procedurilor de lucru pe domeniul resurselor umane la nivelul
Administrației Naționale „Apele Române”. Aplicații practice și reconsiderări procedurale
o Management Financiar si Contabilitatea Instituțiilor Publice
o Administrarea patrimoniului si investiții publice
o Diseminarea bunelor practici in formarea profesionala a angajaților din cadrul ANAR
o Programului de perfecționare profesională destinat următoarelor funcții mecanic mașini
și utilaje,mecanic auto, mașinist la mașini pentru terasamente şofer, şofer autoturisme şi
camioane, macaragiu şi automacaragiu, tractorist
o Programului de perfecționare profesională Managementul resurselor naturale de apă în
contextul reglementărilor europene pentru dezvoltare durabilă

Pagina 61 din 95
o Programului de perfecționare profesională destinat următoarelor funcții Șofer, șofer
autoturisme și camioane, șofer LEA, mecanizare, macaragiu și automacaragiu
o Programului de perfecționare profesională destinat următoarelor funcții Conducător
șalupă, conducător ambarcațiune, conducător șalupă maritimă/fluvială, motorist, marinar
o Programului de perfecționare profesională destinat următoarelor funcții Betonist, fierar,
fierar betonist, zidar, finisor, finisor construcții, fascinar, dulgher, tâmplar, fochiști
o Programului de perfecționare profesională destinat următoarelor funcții Tinichigiu,
sudor, lăcătuș mecanic, strungar, frezor
o Programului de perfecționare profesională destinat următoarelor funcții Arhivar,
funcționar administrativ, îngrijitor, îngrijitor clădiri, paznic, femeie de serviciu, muncitor,
muncitor necalificat, MIAA

- Programele de formare şi perfecționare profesională menționate s-au derulat în anul 2019,


participând 1712 de angajați din toate departamentele / serviciile / birourile / compartimentele
Administrației Naționale "Apele Române"- sediul central / Administrațiilor bazinale de apă /
Institutului Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor / Exploatării Complexe Stânca
Costești. Programele de formare şi perfecționare profesională s-au derulat, în condiții optime, în
locațiile Centrului Regional de Formare Profesională Voina, Centrului Regional de Formare
Profesională Tudor Vladimirescu și Centrului Regional de Formare Profesională Felix dar și la
sediile Administrațiilor Bazinale de apă sau la Sedii ale Serviciilor de Gospodărirea Apelor.
- Prin intermediul personalului din cadrul Serviciului Formare Profesională Integrată s-a gestionat
și aprobat participarea la cursuri a personalului din sediul central și unitățile subordonate.
- Documentarea, pregătirea și tehnoredactarea răspunsurilor la adresele primite de la structurile
din cadrul sediului central, unitățile din subordinea Administrației Naționale "Apele Române" cu
privire la probleme specifice de resurse umane, inclusiv partea de pregătire profesională, precum
și a răspunsurilor primite de la instituțiile aflate în coordonarea și/sau sub autoritatea Autorității
publice centrale și terți;
- Organizarea de stagii de practica pentru studenți;

Activitatea Administrativă

Activitățile curente ale serviciului Administrativ se derulează în conformitate cu fișele postului fiecărui
angajat, după cum urmează:
- Achiziții diverse pe bază de referate aprobate, sau în cooperare cu biroul Achiziții.
- Întocmirea documentelor de intrare – recepție a materialelor achiziționate, distribuirea acestora
către personalul din cadrul sediului pe bază de bonuri de consum, sau către Administrațiile
Bazinale de Apă, pe bază de decizii, întocmirea de avize de expediție.

Pagina 62 din 95
- Participarea la activitățile de inventariere anuală în cadrul sediului central.
- Registratura generală: Înregistrarea tuturor documentelor, petițiilor, primite prin poștă sau
delegați, distribuirea acestora către persoanele desemnate să le soluționeze prin rezoluțiile
conducerii.
- Trimiterea prin poștă a corespondenței către instituțiile de stat sau persoane fizice.
- Lucrări de mentenanță.
- Activitățile zilnice de curățenie, colectare și transport a gunoiului menajer.
- Descărcarea – încărcarea diferitelor materiale achiziționate, transportul și depozitarea acestora.
- Rezervarea locurilor de parcare cu plată și supravegherea acestora pe timpul programului de
lucru.
- Înregistrarea și controlul persoanelor care doresc sa intre în sediul instituției.

DEPARTAMENTUL ECONOMICO-FINANCIAR

În anul 2019, activitatea Departamentului Economico-Financiar al A.N. „Apele Române” s-a


concretizat în principal în următoarele activități:
- Fundamentarea bugetului de venituri si cheltuieli al A.N. „Apele Române” pe anul 2019 aprobat
prin HG. nr. 276/08.05.2019;
- Fundamentarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat al A.N. „Apele Române” pe anul 2019
aprobat prin HG. nr. 513/17.07.2019;
- Fundamentarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat al A.N. „Apele Române” pe anul 2019
aprobat prin HG. nr. 681/12.09.2019;
- Înaintarea proiectului de Hotărâre de Guvern privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli
rectificat pe anul 2019 aprobat prin HG nr. 938/13.12.2019, în baza bugetului de cheltuieli
transmis de către Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor;
- Angajarea, ordonanțarea, lichidarea și plata tuturor cheltuielilor efectuate de către A.N „Apele
Române” – Sediul Central în anul 2019;
- Centralizarea Situației privind monitorizarea cheltuielilor de personal;
- Întocmirea și raportarea formularelor lunare/trimestriale/anuale ale A.N. „Apele Române” -
Sediul Central în Sistemului naţional de raportare FOREXEBUG;
- Întocmirea situațiilor financiare trimestriale și anuale ale A.N. „Apele Române” -Sediul Central,
în conformitate cu Ordinul MFP nr. 1998/2019;
- Centralizarea și raportarea situațiilor financiare trimestriale și anuale ale A.N. „Apele Române”
la Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor;
- Întocmirea ordinelor de plată către furnizori si a NDC-urilor aferente repartizărilor lunare a
sumelor pentru activitatea curentă;

Pagina 63 din 95
- Întocmirea și depunerea Declarațiilor 300 si 394 privind T.V.A. –ul aferent achizițiilor de bunuri
materiale și servicii, cât și a livrărilor de bunuri/ prestărilor de servicii efectuate lunar;
- Întocmirea lunară a statelor de plată, a ordinelor de plată pentru salarii și alte operațiuni
economice, precum și asigurarea efectiva a drepturilor banesti pentru toti salariatii ANAR;
- Asigurarea funcționării și întreținerii unităților din subordine prin redistribuirile de credite
efectuate intre Sediul Central si acestea;
- Întocmirea de adeverințe medicale și de venit, eliberate la cererea angajaților;
- Întocmirea și transmiterea declarațiilor 112 și 100 privind contribuțiile salariale ale angajatului
și angajatorului;
- Verificarea și întocmirea dispozițiilor de plată și încasări aferente deconturilor în valută pentru
deplasările in strainatate;
- Întocmirea si înregistrarea în contabilitate a registrelor de casă în lei și în valută;
- Înregistrarea în contabilitate a extraselor de cont privind încasarea veniturilor și efectuarea
plăților;
- Acordarea vizei de control financiar preventiv conform O.M.F.P. nr. 923/2014 pentru aprobarea
Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a
Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control
financiar preventiv propriu, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Întocmire, urmărire și derulare abonamente de utilizare/ exploatare a resurselor de apă cu
beneficiarii;
- Facturare servicii de notificare, avize și autorizații de gospodărire a apelor;
- Determinarea cuantumului cheltuielilor directe/indirecte pentru fiecare Administrație Bazinală
de Apă, pe baza evidenței pe Centre de Cost, și a metodologiei de aplicare a cheltuielilor indirecte
și a cheltuielilor generale de administrare, în scopul evaluării oricărui cost în vederea recuperării
acestuia, precum și a oricăror servicii prestate de ANAR și subunitățile aferente;
- Actualizarea Metodologiei de calcul a cuantumului chiriei minime care va sta la baza procedurilor
de licitaţii publice de închiriere pentru activitățile şi scopurile specifice urmărite prin închiriere,
și pentru închirierea lacurilor de acumulare aflate în administrarea Administraţiei Naţionale
"Apele Române", în care se poate practica şi activitatea de piscicultură, conform prevederilor
noului Cod Administrativ aprobat prin OUG 57/2019 și a corelării legislative referitoare la
închirierea bunurilor proprietate publică;
- Asigurarea derulării programelor de investiții și dotare din surse proprii și alocații bugetare prin
finanțarea obiectivelor de investiții din liste;
- Derularea proiectelor cu finanțare externa rambursabilă și nerambursabilă.

SERVICIUL COOPERARE INTERNAŢIONALĂ

Pagina 64 din 95
Administrația Națională „Apele Române” are ca atribuție „realizarea sarcinilor rezultate din
aplicarea convențiilor și acordurilor internaționale din domeniul apelor și implementarea directivelor
Uniunii Europene din domeniul apelor, în scopul îndeplinirii angajamentelor luate de statul român prin
acordurile și convențiile internaționale” (art. 2 alin. 2 lit. d) din O.U.G. nr. 107/2002 privind înființarea
Administrației Naționale „Apele Române”, cu modificările și completările ulterioare).

Cooperarea cu țările vecine: Ungaria, Republica Bulgaria, Ucraina, Republica Serbia și Republica Moldova
pe baza acordurilor bilaterale privind gospodărirea apelor transfrontaliere/apelor

Activitatea de cooperare cu țările vecine se desfășoară în baza acordurilor încheiate la nivel de


guvern/minister:

 „Acordul între Guvernul României și Guvernul Republicii Ungare privind colaborarea pentru
protecția și utilizarea durabilă a apelor de frontieră” (Budapesta, 15 septembrie 2003);
 „Acordul între Ministerul Mediului și Gospodăririi Apelor din România și Ministerul Mediului și
Apelor din Republica Bulgaria privind cooperarea în domeniul gospodăririi apelor” (București, 12
noiembrie 2004);
 „Acordul între Guvernul României și Guvernul Ucrainei pentru cooperarea în domeniul
gospodăririi apelor de frontieră” (Galați, 30 septembrie 1997);
 „Acordul între R.P. Română și R.S.F. Iugoslavia privind problemele hidrotehnice de pe sistemele
hidrotehnice şi cursurile de apă de pe frontieră sau întretăiate de frontiera de stat” (București,
7 aprilie 1955);
 „Acordul între Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova privind cooperarea pentru
protecția și utilizarea durabilă a apelor Prutului și Dunării” (Chișinău, 28 iunie 2010).

Aplicarea acordurilor se face de către comisiile hidrotehnice/împuterniciți guvernamentali, iar hotărârile


acestora, adoptate în cadrul sesiunilor, fiind duse la îndeplinire de către subcomisiile / grupele de lucru
stabilite pe domenii de activitate/ râuri.

Acordurile bilaterale au la bază, după caz, prevederile următoarelor Convenții internaționale:

 Convenția privind cooperarea pentru protecția și utilizarea durabilă a fluviului Dunărea (Sofia
1994);
 Convenția privind protecția Mării Negre împotriva poluării (București 1992);
 Convenția privind protecția și utilizarea cursurilor de apă transfrontieră și a lacurilor
internaționale (Helsinki 1992).

În cadrul acordurilor bilaterale activitățile Serviciului Cooperare Internațională au inclus în principal:

 Coordonarea și colaborarea cu Departamentele tehnice din cadrul Administrației Naționale


„Apele Române” și Administrațiile Bazinale de Apă, Institutul Național de Hidrologie și

Pagina 65 din 95
Gospodărire a Apelor pentru realizarea activităților/sarcinilor privind implementarea hotărârilor
Comisiilor hidrotehnice/mixte pentru gospodărirea apelor;
 Asigurarea corespondenței cu Ministerul Apelor și Pădurilor (azi Ministerul Mediului, Apelor și
Pădurilor), Administrațiile Bazinale de Apă Someș-Tisa, Crișuri, Mureș, Banat, Siret, Prut-Bârlad,
Dobrogea – Litoral, Exploatarea Complexă Stânca-Costești și Institutul Național de Hidrologie și
Gospodărire a Apelor;
 Urmărirea îndeplinirii de către Administrațiile Bazinale de Apă Someș-Tisa, Crișuri, Mureș, Banat,
Siret, Prut-Bârlad, Exploatarea Complexă Stânca-Costești și Institutul Național de Hidrologie și
Gospodărire a Apelor a prevederilor Regulamentelor tehnice în vigoare;
 Participarea, alături de Departamentele tehnice, la analiza documentațiilor tehnice transmise de
părți, pentru convenire, în cadrul acordurilor bilaterale privind gospodărirea apelor de frontieră.
 Pregătirea, organizarea și participarea la întâlnirile Comisiilor hidrotehnice / subcomisiilor /
grupelor de lucru ale Comisiilor hidrotehnice cu țările vecine, cât și la întâlnirile pentru
negocierea și finalizarea textului noului Acord pe ape de frontieră cu Serbia.

În baza „Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Ungare privind colaborarea
pentru protecția și utilizarea durabilă a apelor de frontieră” (Budapesta, 15 septembrie 2003):

 Sesiunea a XXX-a a Comisiei hidrotehnice româno-ungare: au fost aprobate anexele nr. 5.1 și 5.2
ale „Regulamentului pentru urmărirea calității apelor pe râurile care formează sau traversează
frontiera româno-ungară” și anexele nr. 7a, 7b, 7c, și 4a ale „Regulamentului privind transmiterea
reciprocă a datelor și informațiilor meteorologice și hidrologice între România și Ungaria” și
Programul de lucru al comisiei hidrotehnice româno-ungare pentru perioada 2019-2020;
 Contribuții și sprijin în organizarea întâlnirii Subcomisiei de coordonare și dezvoltare a
colaborării care a avut loc la Oradea, în perioada 28 ianuarie – 01 februarie 2019 și pregătirea
documentelor în vederea participării experților la această acțiune;
 Pregătirea documentelor și participarea împreună cu experții din cadrul Departamentului
Managementul Resurselor de Apă, Administrațiile Bazinale de Apă Someș-Tisa, Mureș şi Crișuri
la întâlnirea Subcomisiei de calitate a apelor, 04-08 noiembrie 2019, Ungaria, Mórahalom;
 Contribuții și sprijin în organizarea întâlnirii Subcomisiei de gospodărirea apelor și
hidrometeorologie care a avut loc la Dăneşti, în perioada 18-22 noiembrie 2019 și pregătirea
documentelor în vederea participării experților la această acțiune;
 Pregătirea documentelor și participarea împreună cu experții din cadrul Departamentului Situații
de Urgență, Administrațiile Bazinale de Apă Someș-Tisa, Mureș și Crișuri la întâlnirea
Subcomisiei de apărare împotriva inundațiilor, 02-06 decembrie 2019, Ungaria, Hajdúnánás;
 Pregătirea documentelor și participarea împreună cu Departamentul Situații de Urgență,
Administrațiile Bazinale de Apă Someș-Tisa, Mureș și Crișuri și cu experții din cadrul Agenției

Pagina 66 din 95
Naționale de Îmbunătățiri Funciare la verificările comune a lucrărilor de apărare împotriva
inundațiilor din anul 2019;
 Contribuții şi sprijin în organizarea întâlnirilor la nivel de experți pentru finalizarea anexelor nr.
4, 5 și 6 ale „Regulamentului de apărare împotriva inundațiilor produse de cursuri de apă”.

În baza „Acordului între Ministerul Mediului și Gospodăririi Apelor din România și Ministerul
Mediului și Apelor din Republica Bulgaria privind cooperarea în domeniul gospodăririi apelor”
(București, 12 noiembrie 2004):

 A cincea întâlnire a Grupului de Lucru pentru Marea Neagră, 19 februarie 2019, Constanța,
România;
 A șasea întâlnire a Grupului de Lucru pentru Managementul Bazinelor Hidrografice, 16 ianuarie
2019, Sofia, Bulgaria.

În baza „Acordului între Guvernul României şi Guvernul Ucrainei pentru cooperarea în domeniul
gospodăririi apelor de frontieră” (Galați, 30 septembrie 1997):

 Sesiunea a XI-a Împuterniciților, 12 decembrie 2019, la Suceava, România, a fost aprobat


Regulamentul de colaborare româno-ucrainean privind schimbul de date hidrologice și
meteorologice și Regulamentul de colaborare româno-ucrainean privind evaluarea calității
apelor de frontieră și procedura de urmat în cazul poluărilor accidentale ce nu se mai pot evita
pe cursurile de apă de frontieră, inclusiv anexele (regulamente reactualizate) și Programul de
lucru pentru anul 2020.
 Organizarea, participarea și pregătirea materialelor pentru desfășurarea întâlnirii Locțiitorilor
Împuterniciților Părții române și Părții ucrainene în vederea finalizării Regulamentelor
actualizate și a anexelor acestora, 18-19 iunie 2019, Satu Mare, România.

În cadrul Grupei de lucru pentru problemele râului Tisa și afluenților în zona de frontieră, s-au efectuat
următoarele activități:

 Evaluarea calității apei râului Tisa, Teacev, Ucraina;


 Analiza activității Grupei de lucru pentru problemele râului Tisa, Satu Mare, România;
 Prelevarea probelor de apă și măsurătorile de debite din secțiunile de frontieră conform
Graficului stabilit.

În cadrul Grupei de lucru pentru problemele râurilor Siret și Prut și a afluenților în zona de frontieră, au
avut loc următoarele acțiuni:

 Evaluarea calității apelor în secțiunile de frontieră ale râurilor Prut și Siret, Cernăuți, Ucraina;
 Analiza activității Grupei de lucru pentru problemele râurilor Prut și Siret;

Pagina 67 din 95
 Verificarea anuală, obligatorie a lucrărilor de apărare împotriva inundațiilor în zona de frontieră
a râurilor Prut și Siret, pe ambele teritorii;
 Prelevarea probelor de apă din secțiunile de frontieră conform Graficului stabilit.

În cadrul Grupei de lucru pentru problemele fluviului Dunărea în zona comună de frontieră, au avut loc
următoarele acțiuni:

 Analiza activităților desfășurate la nivelul Grupului de lucru pentru problemele fluviului Dunărea,
Tulcea, România;
 Verificarea anuală, obligatorie a lucrărilor de apărare împotriva inundațiilor pe zona de frontieră
comună;
 Prelevarea probelor de apă și efectuarea măsurătorilor de debite în secțiunile de frontieră
conform Programului de lucru.

În baza „Acordului între R. P. Română şi R.S.F. Iugoslavia privind problemele hidrotehnice de pe


sistemele hidrotehnice şi cursurile de apă de pe frontieră sau întretăiate de frontiera de stat” (București,
7 aprilie 1955):

 Pregătirea documentelor în vederea participării specialiștilor Administrației Naționale „Apele


Române” și ai Administrației Bazinale de Apă Banat la întâlnirile Subcomisiei pentru apărare
împotriva inundațiilor și ghețurilor (pe teritoriul român și pe teritoriul sârb) având ca scop
verificarea pe anul 2019 a obiectivelor de apărare împotriva inundațiilor și ghețurilor, în
conformitate cu prevederile art. 28 din Regulamentul comun de apărare împotriva inundațiilor și
ghețurilor pe cursurile de apă și sisteme hidrotehnice de pe frontieră sau întretăiate de frontiera
de stat româno-sârbă;
 Pregătirea documentelor pentru participarea specialiștilor Administrației Bazinale de Apă Banat
la întâlnirile experților români și sârbi pentru aplicarea Metodologiei examinării în comun a
calității apelor în pofilele de frontieră ale cursurilor de apă care formează sau sunt întretăiate
de frontiera de stat româno-iugoslavă”, 1998 (prelevări de probe de apă și măsurători de debit);
 Participarea, împreună cu Departamentele tehnice, la analiza documentațiilor tehnice transmise
pentru convenire și transmiterea unui punct de vedere la Ministerul Apelor și Pădurilor (azi
Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor).

Negocierea unui nou Acord privind gospodărirea apelor de frontieră cu Republica Serbia:

 Contribuții și sprijin la organizarea la București, în data de 5 iunie 2019, a întâlnirii dedicate


semnării noului „Acord între Guvernul României și Guvernul Republicii Serbia privind cooperarea
în domeniul gospodăririi apelor transfrontaliere”.
 În vederea planificării activităților viitoare, în contextul semnării noului Acord cu Republica
Serbia, reprezentanții SCI au sprijinit orgnizarea și au participat la întâlnirea bilaterală în

Pagina 68 din 95
domeniul gospodării apelor transfrontaliere dintre instituțiile de gospodărirea apelor din
România și Republica Serbia (București, 29 noiembrie 2019).

În baza „Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova privind cooperarea
pentru protecția și utilizarea durabilă a apelor Prutului și Dunării” (Chișinău, 28 iunie 2010):

 Analiza alături de Departamentul Managementul Resurselor de Apă a documentațiilor tehnice


transmise de Administrația Bazinală de Apă Prut-Bârlad pentru concordare cu partea moldavă și
asigurarea corespondenței cu Ministerul Apelor și Pădurilor (azi Ministerul Mediului, Apelor și
Pădurilor).

Colaborarea cu alte state și organisme internaționale

 Coordonarea activităților pentru implementarea „Memorandumului de Înțelegere dintre


Administrația Națională „Apele Române”, România și Asociația Board-urilor de Apă din Olanda (
Unie van Watterschappen), Olanda” (semnat în data de 23 iunie 2008 la Haga și prelungit prin
schimbul de scrisori între președinții celor două părți până la data de 23 iunie 2020), respectiv
a hotărârilor Comisiei bilaterale româno-olandeze privind managementul apei și al zonelor
costiere, asigurarea corespondenței cu secretariatul olandez al Comisiei bilaterale româno-
olandeze privind managementul apei și al zonelor costiere, colaborarea cu departamentele
tehnice din cadrul A.N. „Apele Române” și administrațiile bazinale de apă implicate în urmărirea
și analiza modului de implementare a celor patru proiecte finanțate prin programul olandez Blue
Deal.
 Organizarea și participarea la cea de-a opta întâlnire a Comisiei bilaterale româno-olandeze
(Bilateral Panel) privind managementul apei și al zonelor costiere (25 noiembrie 2019,
București).

Organizarea împreună cu Administrațiile Bazinale de Apă Jiu, Siret și Departamentele din cadrul ANAR
(DSU, DPMSB, DEF) a celor opt workshop-uri în cadrul celor patru proiecte demarate prin programul
olandez Blue Deal, și anume:

 două workshop-uri din cadrul proiectului „Implicarea părților interesate în managementul


integrat al resurselor de apă: studiu de caz privind seceta” – lider proiect Administrația Bazinală
de Apă Jiu, primul organizat în România, Craiova în perioada 3-7 iunie 2019, iar cel de-al doilea
organizat în Olanda, Roermond în perioada 30 septembrie - 4 octombrie 2019;
 două workshop-uri în cadrul proiectului „Improving the governance of flooding and contingency
plans”, primul organizat în România, Bacău în perioada 8-12 iulie 2019, iar cel de-al doilea
organizat în Olanda, Roermond în perioada 7-11 octombrie 2019;

Pagina 69 din 95
 două workshop-uri „Improving the economic mechanism in the field of integrated water
resources management”, primul organizat în România, la București în perioada 13-14 iunie 2019,
iar cel de-al doilea organizat în Olanda în perioada 02-05 septembrie 2019, Olanda, Haga.
 două workshop-uri în cadrul proiectului „Decision Support System” (DSS), primul organizat în
Olanda, Haga în perioada 1-5 iulie 2019, iar cel de-al doilea workshop organizat în România,
Pitești în perioada 28 octombrie -1 noiembrie 2019.

Analiza documentelor și participarea la cea de-a 17-a Conferință Internațională a Rețelei pentru Europa
– Rețeaua Internațională a Organismelor de Bazin (EUROPE-INBO) cu tema „Discutând despre viitorul
directivelor europene privind apa și prezentarea ambițiilor sub soarele de la miezul nopții!”, organizată
de autoritățile finlandeze și rețeaua EUROPE-INBO în cooperare cu „Grupul autorităților europene de
bazin pentru punerea în aplicare a directivelor europene privind apa”, 17-20 iunie 2019, Lahti,
Finlanda.

Convenția privind utilizarea și protecția cursurilor de apă transfrontieră și a lacurilor internaționale,


Helsinki 1992 şi Protocolul privind apa și sănătatea, Londra 1999

 Analiza documentelor, elaborarea de prezentări, pregătirea şi participarea împreună cu


specialiștii Departamentului Planuri de Management și Scheme Bazinale la workshop-ul tehnic
având ca temă salubritatea în regiunea pan-europeană sub Protocolul privind apa și sănătatea
(Londra 1999), 12 – 13 februarie 2019, Bonn, la cea de a 11-a reuniune a Grupului de lucru privind
apa și sănătatea, 3-4 aprilie 2019, Geneva, la cea de-a 14-a întâlnire a Grupului de lucru privind
managementul integrat al resurselor de apă, 21 – 24 octombrie 2019, Geneva, Elveția.
 Contribuții, alături de Departamentul Planuri de Management și Scheme Bazinale, la elaborarea
celei de a patra Raportări la nivel național privind implementarea Protocolului privind apa și
sănătatea (Londra 1999) și la întâlnirile de lucru organizate de Ministerul Apelor și Pădurilor în
acest scop (cu reprezentanții A. N. Apele Române, Ministerului Sănătății, Institutului Național de
Sănătate Publică și Asociației Române a Apei).

Analiza documentelor, pregătirea şi participarea alături de reprezentantul Departamentului Planuri de


Management și Scheme Bazinale, al Ministerului Apelor și Pădurilor în cadrul delegaţiei României
condusă de domnul László BORBÉLY, la cea de-a 5-a sesiune a Părților la Protocolul privind apa și
sănătatea (Londra, 1999), a Comisiei Economice a Națiunilor Unite pentru Europa și Oficiului
Regional pentru Europa al Organizației Mondiale a Sănătății, 19-21 noiembrie 2019, Belgrad,
Serbia.

Analiza documentelor si participarea alături de reprezentantul Departamentului Situații de Urgență și de


reprezentantul Departamentului Managementul Resurselor de Apă la seminarul cu tema „Prevenirea
poluării accidentale a apelor transfrontaliere – planuri de intervenție/contingență, avertizare timpurie,
atenuare” (organizat în cadrul Convenției UNECE privind protecția și utilizarea cursurilor de apă

Pagina 70 din 95
transfrontieră și a lacurilor internaționale, (Helsinki 1992) și a Convenției UNECE privind efectele
transfrontiere ale accidentelor industriale (Helsinki 1992), 4-5 noiembrie 2019, Budapesta,
Ungaria.

Analiza documentelor, contribuții la elaborarea documentelor și participarea alături de specialiștii


Departamentului Planuri de Management și Scheme Bazinale la activitățile Grupului de lucru pentru
elaborarea Ghidului privind corelarea Agendei 2030 cu obiectivele stabilite la nivel național, sub
Protocolul privind apa și sănătatea, inclusiv la elaborarea unui studiu de caz, care să fie inclus în Ghidul
sus-menționat. Ghidul a fost publicat în cursul lunii iunie 2019.

Uniunea Europeană a Asociațiilor de Management al Apei/ European Union of Water


Management Associations – EUWMA

 Analiza documentelor, pregătirea prezentării, elaborarea documentelor de participare și


participarea reprezentantului Departamentului Situații de Urgență, în calitate de invitat, la
Adunarea generală anuală a Uniunii Europene a Asociațiilor de Management al Apei (European
Union of Water Management Association – EUWMA) organizată în perioada 8 – 10 septembrie
2019, la York, Marea Britanie.
 Suport și colaborare cu Departamentul Planuri de Management și Scheme Bazinale și
Departamentul Situații de Urgență pentru organizarea unei vizite de lucru (20-22 noiembrie
2019, București) cu reprezentanții ADA (Association of Drainage Authorities – UK).

Asigurarea expertizei tehnice pentru îndeplinirea sarcinilor în vederea pregătirii, organizării


și exercitării de către România a Președinției Consiliului Uniunii Europene

 Participarea la cursurile de instruire specifică sectorială dedicate coordonatorilor de dosar și


experților implicați direct în gestionarea de dosare sau grupuri internaționale de mediu
pregătirea și exercitarea Președinției României la Consiliul UE: 30 ianuarie – 1 februarie 2019.
 Participarea la analiza documentelor privind apa din cadrul Grupului de lucru al Consiliului UE
privind aspecte internaționale de mediu – UNECE și alte aspecte regionale și la reuniunile
Grupului de lucru privind aspecte internaționale de mediu - UNECE și alte aspecte regionale,
organizate de Consiliul Uniunii Europene în data 1 martie 2019 la Bruxelles.
 Participarea la conferința intitulată „The state of implementation of the Water Directives:
Difficulties and Good Practices”, organizată în perioada 21-22.05.2019 la București.
 Sprijin privind organizarea de către Ministerul Apelor și Pădurilor și Administrația Națională
„Apele Române” a întâlnirii Directorilor de apă și mediul marin din UE și a vizitei în Delta Dunării
și participarea la aceste evenimente alături de reprezentanții DPMSB, DMRA și MAP (13 – 15
iunie 2019, Constanța și Delta Dunării).

Pagina 71 din 95
Participarea alături de Departamentele tehnice, la analiza, promovarea și derularea de
proiecte de cooperare internațională

 Serviciul Cooperare Internațională împreună cu Departamentele tehnice au adus contribuții


importante la elaborarea, promovarea și finalizarea proiectului JOINTISZA (Consolidarea
cooperării în cadrul realizării planurilor de management a bazinelor hidrografice şi a planurilor
de prevenire a riscului la inundații pentru îmbunătățirea stării apelor în Bazinul Tisei), a cărui
implementare a început la 1 ianuarie 2017, sub coordonarea Serviciului Cooperare Internațională,
atât la nivelul Administrației Naționale „Apele Române”, cât și la nivelul partenerilor români,
respectiv Ministerul Apelor și Pădurilor și Institutul Național de Hidrologie și Gospodărirea
Apelor. Proiectul a fost finanțat de Programul Interreg prin Programul Transnațional pentru
Dunăre și a fost implementat într-o perioadă de 33 de luni, începând din ianuarie 2017. Acest
proiect a creat cadrul de cooperare transnațională pentru elaborarea integrată a Planului de risc
la inundații şi a Planului de Management al apelor în cel mai mare sub-bazin al Bazinului Dunărea,
și a adus împreună 17 instituții partenere din 5 state - România, Ungaria, Serbia, Slovacia și
Ucraina.
 În data de 15 ianuarie 2019 și 15 octombrie 2019, Serviciul Cooperare Internațională a predat
Raportările perioadelor a patra și respectiv a cincea (Raportul final) pentru Administrația
Națională „Apele Române” din cadrul acestui proiect, întocmind pe tot parcursul anului
documentele necesare și elaborând dosarele de Raportare.
 În cadrul Comisiei Internaționale pentru Protecția Dunării (ICPDR), șefii Delegațiilor Părților
Contractante ale Convenției privind cooperarea pentru protecția și utilizarea durabilă a fluviului
Dunărea (printre care și România) au hotărât cu ocazia celei de-a 14-a întâlniri a Grupului
permanent de lucru (StWG) de la Modra, Republica Cehă, (16-17 iunie 2016), să sprijine inițiativa
României de a elabora proiectul Danube Floodplain, care promovează utilizarea infrastructurii
verzi pentru prevenirea inundațiilor în bazinul Dunării. Hotărârea StWG vine ca urmare a
sprijinului politic primit de proiect la reuniunea ministerială a ICPDR din februarie 2016, când a
fost adoptată Declarația ministerială.
 Serviciul Cooperare Internațională a coordonat în numele liderului de proiect (Administrația
Națională „Apele Române”) la nivel internațional, elaborarea aplicației proiectului Danube
Floodplain. Proiectul este o prioritate pentru implementarea Strategiei Uniunii Europene pentru
Regiunea Dunării (SUERD), cât și pentru implementarea deciziilor Comisiei Internaționale pentru
Protecția Fluviului Dunărea (ICPDR) și este finanțat din Programul INTERREG V-B DANUBE al
Uniunii Europene, componenta Programul Transnațional pentru Dunăre (Danube Transnational
Programme - DTP) 2014-2020, axa prioritară 2 (PA2) – Mediu și Cultură, componenta 2.3 -
Managementul apelor transnaționale și prevenirea riscurilor la inundații.
 Proiectul DANUBE FLOODPLAIN este finanțat de Programul Interreg Europe prin Programul
Transnațional Dunărea 2014-2020 și este implementat de 18 instituții și organizații partenere

Pagina 72 din 95
și 5 instituții cu rol de parteneri strategici asociați din zece țări care fac parte din bazinul fluviului
Dunărea (Austria, Bulgaria, Croația, Republica Cehă, Germania, Ungaria, Slovacia, Slovenia,
România și Serbia). Instituțiile și organizațiile partenere din România sunt: Ministerul Apelor și
Pădurilor (azi Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor), Administrația Națională „Apele Române”
care are și rolul de lider al proiectului, Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor
și WWF România.
 În data de 31 mai 2019, cu ocazia marcării Zilei Maritime Europene în România, a avut loc la
Palatul Parlamentului – Sediul Senatului României, evenimentul intitulat „Stimularea cooperării
transnaționale prin Hub-ul Macroregional Dunăre – Marea Neagră”, cu participarea la nivel înalt
a stakeholderilor, a reprezentanților Guvernului României și a Coordonatorului Național SUERD
– Ministerul Afacerilor Externe. Evenimentul organizat sub egida Comisiei Europene, prin
Directoratul General MARE, de către Catedra Internațională Onorifică „Jean Bart” în sprijinul
Strategiei UE pentru Regiunea Dunării (CIO-SUERD) și Fundația EUROLINK - Casa Europei
(membru al EUNET) în parteneriat cu Academia Română, a fost prezidat de Comisia pentru Afaceri
Europene a Parlamentului României. În cadrul evenimentului s-a decernat Trofeul și Diploma de
Excelență „Inovator social-economic în regiunea Dunăre – Marea Neagră” proiectului DANUBE
FLOODPLAIN aflat în curs de implementare sub leadershipul Administrației Naționale „Apele
Române”.
 În perioada 05-06 iunie 2019, Serviciul Cooperare Internațională a organizat, a pregătit
prezentările necesare și a coordonat a doua ședință a partenerilor din cadrul proiectului Danube
Floodplain, care s-a desfășurat la București cu participarea a 70 de persoane reprezentând cei
18 parteneri de proiect și 5 parteneri strategici asociați.
 În data de 15 mai 2019 şi 15 noiembrie 2019, Serviciul Cooperare Internațională a predat
Raportările perioadelor a doua şi a treia pentru Administrația Națională „Apele Române” din
cadrul acestui proiect, întocmind pe tot parcursul anului documentele necesare și elaborând
dosarele de Raportare.
 Serviciul Cooperare Internațională a avut contribuții la analiza, elaborarea și promovarea de
propuneri de proiecte cu finanțare externă, inclusiv prin programe de finanțare UE, a avut
contribuții la elaborarea unor documente și participarea la reuniuni internaționale și a analizat
stadiul derulării proiectelor internaționale din cadrul Administrației Naționale „Apele Române”,
Administrațiilor Bazinale de Apă și Institutului Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor.

BIROUL CORPULUI DE CONTROL

I. ATRIBUȚIILE BIROULUI CORPULUI DE CONTROL ANAR

Pagina 73 din 95
Biroul Corpul de Control a fost înființat prin Hotărârea Consiliului de Conducere al ANAR
nr.10/03.11.2015, misiunea și scopul acestuia, fiind stabilite prin Regulamentul de Organizare și
Funcționare.

În vederea realizării obiectivelor prevăzute în strategia de gospodărire a apelor, Biroul Corp de Control:

 efectuează activități de verificare și control, examinează legalitatea, regularitatea și


conformitatea operațiunilor, identificarea erorilor, a pagubelor, a risipei, a gestiunii
defectuoase și a fraudelor;

 verifică utilizarea creditelor bugetare alocate, controlează modul de încheiere a contractelor,


de realizare a investițiilor și de gestiune a patrimoniului instituției;

 identifică aspectele deficitare în activitatea structurilor de conducere, evaluează riscurile


și/sau posibilele consecințe;

 verifică (împreună cu alte instituții) abuzuri sau ilegalități semnalate;

 desfășoară activități specifice pentru prevenirea și combaterea infracțiunilor de corupție și


asociate corupției în cadrul ANAR și subunităților acesteia;

Ca urmare a activităților de verificare și control desfășurate, salariații Biroului Corp de Control


formulează propuneri de măsuri pentru identificarea și corectarea deficiențelor, disfuncțiilor sau
neregulilor constatate și eliminarea riscurilor, în scopul creșterii eficacității activității desfășurate in
cadrul ANAR, in vederea reducerii pierderilor si a recuperarii eventualelor prejudicii, precum si
sanctionarea persoanelor vinovate. Propunerile de masuri sunt inaintate Directorului General.

II. CONTROALE EFECTUATE ȘI FINALIZATE ÎN ANUL 2019

În anul 2019, Biroul Corp de Control ANAR a finalizat 22 de acțiuni de control cu privire la activitatea
unor structuri din cadrul Administrațiilor Bazinale de Apă concretizate în redactarea unui număr de 10
Rapoarte de control și 12 Note de informare.

În Registrul de corespondență internă al biroului au fost înregistrate în cursul acestei perioade un număr
de 300 documente (Plan anual de activități tematice, Rapoarte de control, Note de informare, sesizări,
răspunsuri, pontaje, etc.).

Corpul de Control ANAR, împreună cu inspectorii de gospodărire a apelor, au constituit echipe mixte și
au efectuat controale comune la agenții economici în scopul verificării modului de respectare a
tehnologiei de exploatare și a condițiilor stabilite prin autorizațiile de gospodărire a apelor.

În controalele comune, coordonate de Șeful Corpului de Control ANAR și realizate împreună cu inspectorii
de gospodărire a apelor, au fost aplicate amenzi contravenționale în valoare de 2.163.000 lei.

Pagina 74 din 95
II.2. Obiectivele acțiunilor de control

 Principalele obiective avute în vedere la efectuarea acțiunilor de control au fost următoarele:


Verificarea respectării dispozițiilor legale și/sau normelor interne în legătură cu organizarea,
funcţionarea şi îndeplinirea atribuţiilor de către conducerea și personalul entităților controlate;
Verificarea domeniilor de activitate specifice precum resurse umane, administrarea
patrimoniului, mecanizare, MHC (microhidrocentrale), executie lucrări, balastiere, Inspecția
Apelor, etc;
 Verificarea aspectelor semnalate în rapoartele Curții de Conturi și în rapoartele de audit public
intern;
 Verificarea sesizărilor.

II.3. Rezultatele acţiunilor de control/informare/documentare finalizate aceasta perioada


sunt următoarele:

a) acte de control cu relevanță penală.

Ca urmare a controlului efectuat privind exploatarea ilegală a agregatelor minerale în zona localității
Condrea și în apropierea podului CFR Condrea Suraia a fost întocmită Nota de informare nr.
643/BCC/16.09.2019.

În urma verificărilor efectuate de către Corpul de Control, au fost constatate activități ilegale de
exploatare de exploatare masivă a agregatelor minerale în zona de protecție a podului CF, care pot
determina afectarea structurii de rezistență a podului cu consecințe deosebit de grave în zona siguranșei
transporturilor feroviare.

Din calculele efectuate rezultă un volum exploatat de 800.000 mc, creându-se astfel un prejudiciu cu
penalități la bugetul ANAR de 35.760.000 lei.

Sesizarea organelor de cercetare penală competente teritorial în vederea identificării persoanelor sau
societăților comerciale responsabile pentru aceste activități ilegale, în vederea recuperării prejudiciului.
În acest sens, personalul competent teritorial, va întocmi Procesul Verbal de Constatare a abaterilor de
la normele de utilizare/exploatare a agregatelor minerale, cu autor necunoscut în vederea fundamentării
sesizării penale și a stabilirii prejudiciului.

b) acte de control cu constatări privind deficiențe administrative.

Ca urmare a controalelor efectuate la ABA Argeș-Vedea, ABA Crișuri Oradea, ABA Mureș, ABA
Dobrogea-Litoral, ABA Buzău-Ialomița, E.C. Stânca-Costești și INHGA au fost înaintate conducerii ANAR
propuneri de măsuri, astfel (exemplu) :

 propuneri de constituire a comisiilor de cercetare disciplinară;

Pagina 75 din 95
 propunere de acționare în judecată pe cale contenciosului administrativ;

 întărirea măsurilor de control intern şi îndrumare a activităţii inspectorilor cu atribuţii de


control;

 analiza și remedierea deficiențelor constatate cu referire la motivele care au condus la


diminuarea cuantumului de amenzi și la înregistrarea nereală în registrul de evidență al
contravențiilor.

 impunerea conducerii serviciului Avize autorizații a respectării conținutului documentațiilor


tehnice depuse în vederea obținerii avizelor de gospodărire a apelor și a autorizațiilor de
gospodărire a apelor și a conținutului și a modului de emitere a actelor de reglementare.

 analizarea și remedierea deficențelor constatate, cu referire la întocmirea referatelor de


necesitate premergătoare procedurilor de achiziție publică și la ocuparea posturilor vacante
din cadrul Biroului Achiziții pentru asigurarea desfășurării în condiții corespunzătoare a
achizițiilor publice.

De asemenea, au fost verificate și clarificate o serie de aspecte sesizate Administrației Naționale


„Apele Române” și/sau Ministerului Apelor și Pădurilor de către persoane fizice și juridice interesate.

II.3.C.Valorificarea actelor de control

La finalizarea acțiunilor de control/informare/documentare, Corpul de Control ANAR a întocmit rapoarte


sau Note de informare cuprinzând constatările și concluziile verificărilor, acestea fiind aduse la
cunostinta Directorului General ANAR, ulterior fiind transmise autorităților competente să dispună
măsuri administrative și, după caz, organelor de urmărire penală.

COMPARTIMENTUL AUDIT PUBLIC INTERN

Activitatea de audit public intern din cadrul Administrației Naționale ,,Apele Române”, se exercită prin
intermediul Compartimentului Audit Public Intern, aflat în directa subordonare a Directorului General.

Compartimentul Audit Public Intern, conform Legii nr. 672/2002, privind auditul public intern,
republicată, desfașoară o activitate funcţional independentă şi obiectivă, care dă asigurări conducerii
pentru buna administrare a veniturilor şi cheltuielilor publice, perfecţionând activităţile Administrației
Naționale Apele Române și a entităților subordonate.

În subordinea Administrației Naționale ,,APELE ROMÂNE” se regăsește un număr total de 13 entități


publice, astfel:

- ADMINISTRAŢIA BAZINALĂ DE APĂ SIRET;

Pagina 76 din 95
- ADMINISTRAŢIA BAZINALĂ DE APĂ PRUT – BÂRLAD;
- ADMINISTRAŢIA BAZINALĂ DE APĂ BUZĂU – IALOMIŢA;
- ADMINISTRAŢIA BAZINALĂ DE APĂ ARGEŞ – VEDEA;
- ADMINISTRAŢIA BAZINALĂ DE APĂ OLT;
- ADMINISTRAŢIA BAZINALĂ DE APĂ JIU;
- ADMINISTRAŢIA BAZINALĂ DE APĂ BANAT;
- ADMINISTRAŢIA BAZINALĂ DE APĂ MUREŞ;
- ADMINISTRAŢIA BAZINALĂ DE APĂ DOBROGEA – LITORAL
- ADMINISTRAŢIA BAZINALĂ DE APĂ CRIŞURI;
- ADMINISTRAŢIA BAZINALĂ DE APĂ SOMEŞ – TISA;
- INSTITUTUL NAŢIONAL DE HIDROLOGIE SI GOSPODĂRIRE A APELOR;
- EXPLOATAREA COMPLEXĂ STÂNCA – COSTEŞTI.

Din aceste 13 entități subordonate Administrației Naționale ,,APELE ROMÂNE”, 12 au înființat


compartiment de audit public intern, iar Exploatare Complexă Stânca – Costești nu are înființat
compartiment de audit public intern.

La data 31.12.2018, la 10 dintre acestea, auditul intern a funcționat cu câte unul sau doi auditori și
la 2 entităţi, auditul intern nu a funcţionat, deşi a fost înființat, nefiind posturile ocupate.

EXPLOATAREA COMPLEXĂ STÂNCA COSTEȘTI nu a înființat audit intern. Acest lucru a fost cauzat de
faptul că nu s-a solicitat Administrației Naționale ,,Apele Române” acceptul pentru înfiinţarea unei
structuri proprii de audit intern sau asigurarea acestei funcţii prin organul ierarhic superior.

În structura organizatorică a Administrației Naționale ,,Apele Române”, auditul public intern este
organizat la nivel de compartiment și este subordonat directorului general, asigurându-se independenţa
funcţională necesară unei evaluări obiective a eventualelor disfuncţionalităţi constatate. Potrivit
organigramei, în cadrul compartimentului de audit public intern sunt prevăzute trei posturi,fiind ocupat
un singur post de audit intern prin detașare.

Compartimentul de audit public intern din cadrul Administrației Naționale ,,Apele Române”,a cuprins
în planul de audit pe anul 2019, misiuni de audit public intern, care s-au efectuat la Administrațiile
Bazinale de Apă din subordine și sediul central A.N. ”Apele Române”.

În urma misiunilor de audit intern efectuate asupra activităţilor desfăşurate în cadrul Administrațiilor
Bazinale de Apă și sediul A.N. ,,Apele Române”, au fost încheiate rapoarte de audit public intern, care
cuprind unele deficienţe, pentru remedierea cărora au fost stabilite recomandări şi soluţii, având

Pagina 77 din 95
termene de implementare fiecare în parte, măsuri menite să contribuie la perfecţionarea activităţilor
desfăşurate şi îndeplinirea eficientă a obiectivelor.

Scopul raportului de audit public intern este de a prezenta activitatea de audit intern desfăşurată
atât la nivelul structurii de audit public intern din cadrul Administrației Naționale ,,Apele Române”, cât
și la nivelul structurilor de audit public intern din cadrul entităților subordonate sau aflate sub autoritatea
acesteia.

Raportul de audit intern este destinat, atât conducerii Administrației Naționale ,,Apele Române”, care
poate aprecia rezultatul muncii auditorilor publici interni, cât şi Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor,
UCAAPI și Curții de Conturi a României, fiind unul dintre principalele instrumente de monitorizare a
activităţii de audit public intern.

Potrivit pct. 3.8.5.2.2. din Normele generale privind exercitarea activităţii de audit public intern,
aprobate prin HG 1086/11.12.2013 ,,dosarele misiunii de audit public intern sunt proprietatea entităţii
publice şi sunt confidenţiale” .

De asemenea, la finele anului au fost întocmite:

- Planul anual de audit public intern pentru anul 2020;


- Planul multianual de audit public intern pentru perioada 2020-2022 ;

Raportul privind activitatea de audit public intern aferentă anului 2019, centralizat la nivelul
Administratiei Naționale ,,Apele Române”, fiind transmis la Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor și la
Camera de Conturi a României.

SERVICIUL JURIDIC-CONTENCIOS

Serviciul Juridic-Contencios reprezintă interesele instituției în numeroase dosare de judecată


(peste 300), din domeniile apărării patrimoniului public-privat al statului, litigii de muncă, recuperări de
creanțe, plângeri penale, contencios administrativ etc.

Astfel, în vederea îndeplinirii atribuţiilor de serviciu, consilierii juridici depun toate diligențele
necesare, respectând termenele legale, precum și legislația incidentă în vigoare, pentru reprezentarea şi
apărarea intereselor ANAR (atât direct, cât și pe cale de reprezentare).

În acest sens, în vederea îndeplinirii activităţilor curente, consilierii juridici întocmesc toate
actele procedurale şi documentele necesare soluţionării litigiilor în care instituţia este parte și asigură,

Pagina 78 din 95
în majoritatea cazurilor, reprezentarea în instanță, iar în lipsă sunt transmise toate apărările pentru ca
judecata să decurgă normal.

Putem amintim printre altele spețele cu Hidroelectrica S.A., formulate împotriva Autorizațiilor
de Gospodărire a apelor emise pentru acest utilizator al resursei de apă, cele vizând drepturile salariale
pe care organizațiile sindicale sau salariații, în nume proprie, le solicită ca urmare a aplicării legislației
în domeniu, de asemenea, litigiile cu operatorii locali sau regionali de apă, urmare a contestării aplicării
legislației europene și naționale în domeniul monitoringului cantitativ și calitativ al resursei de apă etc.,
litigii finalizate, în cea mai mare parte, în acord cu solicitările și apărările susținute de ANAR, prin
consilierii săi juridici.

Totodată, precizăm că, la nivelul instituţiei, există numeroase adrese și petiții care sunt
repartizate SJC-ANAR, a căror soluţionare implică o analiză aprofundată, dar în egală măsură şi
soluţionarea acestora, cu respectarea termenului legal. Petițiile menţionate, în majoritate transmise de
către persoane fizice, vizează aspecte privind unele încălcări ale legislației specifice domeniului
gospodăririi apelor, care ar fi avut ca presuspus efect încălcări ale drepturilor respectivilor petiționari.

Astfel, raportat la contextul menţionată mai sus, precizăm că toate adresele/petiţiile repartizate
SJC-ANAR sunt cercetate amănunţit, fiind propuse și măsuri de soluționare, atunci când s-a constatat ca
insituția noastră este în măsură să intervină din punct de vedere legal. Menționăm că salariaţii serviciului
au oferit consultanță de specialitate în toate cazurile în care au fost solicitați de către alte departamente
din cadrul instituţiei pentru întocmirea răspunsurilor, în condițiile în care activitatea de soluționare a
petițiilor este cade în sarcina altor entităţi din cadrul A.N. „Apele Române”.

Raportat la celelalte activități, a căror obligație de realizare derivă din fișele de post ale
angajaților SJC-ANAR, menționăm că acestea s-au desfășurat în bune condiții.Astfel, ținem să precizăm
că toate documentele generatoare de efecte juridice sunt analizate în vederea avizării de către salariaţii
SJC-ANAR, rezultând astfel un volum ridicat de muncă, fiind necesară alocarea unui timp de soluţionare
pe măsură.

Spre exemplificare, fără a avea un caracter limitativ, amintim procedurile privind avizarea
documentelor de personal și a celor economice, activităţi care necesită o specializare accentuată a
pregătirii personalului pentru avizare. În aria actelor de personal, se remarcă atât cele a căror analiză se
face din punct de vedere al relațiilor de muncă stabilite prin contractele individuale de muncă, cât și cele
care privesc relația cu sindicatele, prin prisma dispoziţiilor CCM. De subliniat aici şi participarea
reprezentațiilor serviciului atât în comisii de negociere a drepturilor și obligațiilor cu partenerii sociali,

Pagina 79 din 95
cât și la cele de analiza a anumitor fapte în legătură cu derularea relaţiilor de muncă (comisii
administrative sau disciplinare).

De asemenea, raportat la problematica specifică proprietății publice și private, de o importanță


majoră, mai ales în ceea ce priveşte patrimoniul, imobilele și domeniul apelor pe care ANAR le are în
proprietate sau le administrază, menţionăm că documentele supuse avizării au necesitat o analiză
aprofundată implicând în consecinţă, un timp de evaluare direct proporţional complexităţii documentelor
supuse atenţie.

Tot în acest domeniu, este de remarcat şi participarea permanentă a salariaților serviciului


juridic la lucrările unor comisii/grupuri de lucru ce funcționează la nivelul Ministerului Mediului, Apelor
şi Pădurilor, cu atribuții în soluționarea notificărilor privind restituirea de imobile în temeiul Legii nr.
10/2001, întocmirea proiectelor de acte normative şi formularea de puncte de vedere cu privire la
proiectele de acte normative ce implică şi aria normativă a domeniului gospodăririi apelor.

Pe de altă parte, în cursul anului 2019, salariații SJC au participat, la sedinţele comisiilor de
licitație publică şi/sau soluționare a contestațiilor privind derularea procedurii de închiriere a unor bunuri
aflate în administrarea instituţiei, ca reprezentanţi ai ANAR, şedinţe ce se desfăşoară în mod exclusiv la
sediile ABA-urilor ce urmăresc valorificarea patrimoniului administrat.

Totodată, amintim faptul că probleme speciale ce au implicat o atentă aplecare derivă din aria
investițiilor și achizițiilor publice, documentele rezultate de derularea acestor proceduri legale
necesitând alocarea unui timp ridicat de analiză, raportat la numărul de salariați ai SJC. Astfel,
menţionăm că pe lângă analiza acestor documente, fiecare procedură derulată implică prezența a cel
puţin unui consilier juridic din cadrul Serviciului. Sub acest aspect, menționăm că punctul de vedere al
autorității contractante, cu privire la contestațiile formulate de către operatorii economici participanţi
în cadrul procedurilor de achiziții publice, este formulat de către reprezentanții SJC şi ulterior susţinut
în faţa instanţei de judecată atunci când este cazul. De menționat, cu privire la acest domeniu și
activitatea de avizare a contractelor de achiziţie publică, necesar a fi încheiate în urma derulării
procedurilor sus-menţionate.

Totodată, consilierii juridici din cadrul SJC-ANAR acordă sprijin şi consiliere compartimentului
ITA, în vederea formulării, cu respectarea prevederilor legale, a răspunsurilor privind soluţionarea
sesizărilor adresate instituţiei, rezultate în urma controalelor realizate de această entitate în teren. Se
asigură, de asemenea, colaborarea, din punct de vedere juridic, cu alte insituții ale statutului, prin
răspunsuri și comunicări de documente în termenul legal. Nu în ultimul rând, trebuie amintite eforturile
pe linia respectării legislației europene, de care s-a ținut cont la avizarea anumitor documente. Pe de altă

Pagina 80 din 95
parte, se dă curs tuturor plângerilor sau solicitărilor de informații publice, în limitele legii și fără a se
încălca dispozițiile referitoare la termen și la conținutul răspunsurilor.

Un capitol special, suplimentar atribuțiilor din fișa postului, fapt recunoscut prin reglementările
specifice din domeniul proprietății, este abordarea și rezolvarea notificărilor în baza Legii nr. 10/2001.
De asemenea se asigură prezența, în limitele posibilităților, inclusiv la termenele de judecată din afara
Bucureștiului, pe lângă cele de la instanțele aferente sediului ANAR. Totodată, se realizează și activitatea
de arhivare, tehnoredactare, comunicare și înregistrare a documentelor de care am făcut vorbire, a
corespondenței etc. În același timp, este acordată atenție imaginii publice a instituției, în toate
documentele avizate în acest domeniu.

BIROULUI SISTEM INTEGRAT DE MANAGEMENT ȘI AUDIT

Biroul SIMA răspunde de Sistemul de Management Integrat implementat în cadrul Administrației


Naționale „Apele Române, în conformitate cu cerințele standardelor SR EN ISO 9001:2015, SR EN ISO
14001:2015 si SR OHSAS 18001:2008, corelat cu cerințele Ordinului SGG 600/2018, cu cerințele HG
385/2016 privind Strategia Națională Anticoruptie, legea 176/2010 privind Integritatea în exercitarea
funcțiilor și demnităților publice (declarații de avere și interese), cu cerințele Regulamentului UE
679/2016 privind protecția datelor cu caracter personal și cu măsurile dispuse de auditurile externe
efectuate de Curtea de Conturi.

Biroul SIMA coordonează activitatea de implementare, monitorizare a Sistemului de Control


Intern Managerial (Ordinul SGG 600/2018 privind aprobarea Codului Controlului Intern/Managerial al
Entităților Publice și SR EN ISO 31000/2018 privind Managementul Riscului) la nivelul întregii structuri
Administrația Naționala “Apele Române” ( Administrațiile Bazinale de Apă, Sistemele de Gospodărirea
Apelor, INHGA și Exploatarea Complexă Stânca Costești) și raportează modului de funcționare a SCIM
către organismele externe de control (Autoritatea Publică Centrală in Domeniul Apelor, Curtea de
Conturi). In cadrul Biroului SIMA este elaborat Registrul de Riscuri in cadrul A. N. Apele Romane prin
măsurarea probabilităţii de apariţie şi a impactului asupra obiectivelor în cazul în care acestea se
materializează. Ierarhizeaza şi prioritizeaza riscurile în funcţie de toleranţa la risc stabilită de conducerea
entităţii.

In cadrul Biroului SIMA sunt elaborate toate procedurile de sistem/operationale in conformitate


cu Ord. SGG 600/2018, si SR EN ISO 9001:2015; SR EN ISO 14001:2015; SR OHSAS 18001:2008.

Personalul din cadrul Biroului SIMA efectueaza auditurile sistemului de management integrat la
sediul central al Administratiei Nationale “Apele Romane”, Administratiilor Bazinale de Apa, Sistemelor

Pagina 81 din 95
de Gospodarirea Apelor, INHGA si Exploatarea Complexa Stanca Costesti si Participa la auditurile externe
ale sistemului de management integrat efectuate de organismul de certificare si asigura toate conditiile
necesare pentru buna desfasurare a acestora;

Biroul SIMA asigură secretariatul tehnic pentru desfășurarea activității Comisiei de avizare ANAR a
studiilor hiodrogeologice întocmite de INHGA.

1. Sistemul de Management Integrat (SR EN ISO 9001:2015, SR EN ISO 14001:2015 si SR


OHSAS 18001:2008)

Sistemul de management integrat calitate, mediu, sănătate și securitate ocupațională este implementat
în cadrul întregii A. N. „Apele Române”, în conformitate cu cerințele standardelor SR EN ISO 9001:2015,
SR EN ISO 14001:2015 si SR OHSAS 18001:2008, principalul obiectiv stabilit prin Politica referitoare la
calitate, mediu, sănătate și securitate ocupațională este recertificarea Sistemului de management
integrat, certificarea noului sistem de management al sănătății si securitatii ocupaționale conform SR
ISO 45001:2018 prin efectuarea auditurilor externe.

 Procedurile de sistem și procedurile de lucru sunt elaborate în proporţie de 91,489 % din totalul
activităţilor procedurabile inventariate sunt actualizate periodic, atunci când apare necesitatea
schimbării.
 Pe parcusul anului 2019 au fost modificate, elaborate și aprobate proceduri și instrucțiuni de
lucru în functie de necesitățile apărute în sistem, au fost elaborate un număr de 34 de proceduri
de lucru și de sistem.
 Procedurile și instrucțiunile SIM sunt comunicate în permanență, ca urmare a certificării externe
SRAC și aplicarea lor este verificată prin auditurile interne efectuate, de auditorii cu competențe,
în cadrul a 11 ABA-uri, INHGA, EC.Stânca-Costești și sediul central -A.N. „Apele Române”, precum
și în cadrul auditurilor externe – SRAC efectuate cu scopul de a menține certificarea sistemului
de management integrat.
 Anual sunt planificate audituri interne, conform Programului Anual audituri interne aprobat, nr.
21 / 21.01.2019 în vederea verificării conformării cu standardele de referință ISO și cu cerințele
legale aplicabile.
 Pe parcursul anului 2019, au fost planificate 6 audituri interne al sistemului integrat de
management in coformitate cu SR EN ISO 9001:2015, SR EN ISO 14001:201, SR OHSAS
18001:2008, desfășurate în cadrul entităților aflate în subordinea ANAR:
- Institutul Național de Hidrologie și Gospodărirea Apelor;
- ABA Olt – SGA Harghita;
- ABA Prut Barlad – SGA Botosani;
- ABA Dobrogea Litoral – SGA Constanta;

Pagina 82 din 95
- ABA Jiu – SGA Gorj;
- ABA Argeș-Vedea - SGA Giurgiu.
 În urma auditurilor interne efectuate au fost elaborate Rapoarte de Audit Intern, ce au fost
difuzate, atât către conducerea ANAR, cât și către reprezentanții structurilor auditate, în vederea
implementării măsurilor de îmbunătățire dispuse în cadrul auditurilor.
 Au fost efectuate instruiri pentru a asigura menținerea competențelor tuturor auditorilor interni
din cadrul Administrației Naționale „Apele Române”. Astfel, în perioada 09.2019 a avut loc la
centrul de perfecționare Voina, Județul Argeș cursul “Tranziția de la SR OHSAS 18001:2008 la
noul standard SR ISO 45001:2018”.
 Luând în considerare cerințele SR EN ISO 14001:2015 si SR OHSAS 18001:2008 a fost calculat
gradul de conformare cu cerintele legale aplicabile la nivelul ANAR în ceea ce privește sănătatea
și securitatea ocupațională, cât și al cerințelor legale referitoare la sistemul de management de
mediu;
 Gradul de conformare la nivelul întregii organizații in domeniul securității și sănătății în muncă
este de 87.36%, iar în domeniul cerințelor aplicabile de mediu este de 88.18%.

Gradul de conformare cu cerintele legale privind mediul si securitatea si


sanatatea in munca
Procent de conformare

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
ABA ABA ABA ABA ABA ABA ABA ABA ABA ABA ABA EC INHG SCAR
Prut Siret Dobr Buza Arges Olt Mure Jiu Crisu Some Bana Stanc A
Barla ogea u VEDE s ri s Tisa t a
d Litora Ialom A Coste
l ita sti
SSM 80 96 49.8 94.2 84.5 88 96.42 96.76 96.2 88 93.15 91.2 98.1 70.76
Mediu 89 91 43.75 100 95.8 91 93.2 94.82 96.42 90 96.66 71 86.1 95.83

2. Sistemul de control intern managerial – Ordinul Secretariatului General al


Guvernului nr. 600/2018
Din analiza rapoartelor asupra sistemelor de control intern/managerial transmise ordonatorului principal
de credite – Administrația Națională „Apele Române” de către ordonatorii secundari de credite –
Administrații Bazinale de Apă, E.C. Stânca Costești, direct subordonaţi, rezultă că gradul de conformare
cu standardele OSGG 600/2018 este de 87,5% în anul 2019.
 Pe baza rezultatelor autoevaluării efectuate la data de 31 decembrie 2019 sistemul de control
intern managerial al Administrației Naționale „Apele Române” este parţial conform cu

Pagina 83 din 95
standardele cuprinse în Codul controlului intern managerial din Ordinul SGG 600/2018. Din
analiza rapoartelor asupra sistemului de control intern managerial transmise ordonatorului
principal de credite de către ordonatorii secundari de credite, direct în subordonare, rezultă că
Gradul de conformitate a sistemului de control intern managerial cu standardele Ordinul SGG
600/2019, la 31 decembrie 2018: Standarde implementate -87,5 %; standarde parțial
implementate– 12,5% ; neimplementate 0%.
 Un număr de 11 entităţi au sisteme conforme, 3 entități au sisteme parțial conforme (Sediul
Central Apele Romane, 11 Administrații Bazinale de Apă, E.C. Stânca Costești, Institutul Național
de Hidrologie si Gospodărirea Apelor);
 La nivelul Administrației Naționale „Apele Române” și a structurilor aflate în subordine,
Standardul 16 din Ord. SGG 600/2018 este parțial implementat, nici o entitate neavând sistem
neconform.
 A fost implementată platforma de tip aplicația online SMART SCIM, Sistem informatic pentru
implementarea Sistemului de Control Intern Managerial. Sistemul este functional incepand cu
13.07.2018.
 Este continuat procesul de implementare a Sistemului de Control Intern/Managerial, prin
implementarea sistemului de control intern managerial, în conformitate cu Ordinul
Secretariatului General al Guvernului, nr. 600/2018.
 A fost stabilită, prin decizia nr. 733/09.09.2019, componența Comisiei de monitorizare SCIM,
având rolul de a coordona procesul de actualizare a obiectivelor generale şi specifice, a
activităţilor procedurale, a procesului de gestionare a riscurilor, a sistemului de monitorizare a
performanţelor, a situaţiei procedurilor şi a sistemului de monitorizare şi de raportare, respectiv
informare către director general al Administrației Naționale „Apele Române”.
 Au fost desemnați, prin decizia nr. 745/17.09.2019, responsabilii cu riscurile pentru fiecare
proces/compartiment din cadrul Administrației Naționale „Apele Române”, având rolul de a
identifica și evalua riscurile la nivelul fiecărui compartiment.
 Sunt elaborate anual: Raport asupra sistemului de control intern managerial, Chestionar de
autoevaluare a stadiului de implementare a sistemului de control intern managerial – anexa 4.1.,
Situatia sintetica a rezultatelor autoevaluarii - anexa 4.2. și Chestionarul de autoevaluare a
stadiului de implementare a Controlului Intern Managerial în cadrul A.N. „Apele Române”,
înaintat către Ministerul Mediului, nr. 26083/IV/08.01.2019.
 A fost realizată evaluarea sistemului de prevenire a corupției, pentru anul 2019, în cadrul A.N.
„Apele Române”, conform raportului de audit intern (API) – 13415 / API / 29.08.2019.
 A fost elaborată lista informațiilor publice, în conformitate cu prevederile Legii 544/2001 privind
liberul acces la informațiilor de interes public, lista este publicată pe site-ul A. N. „Apele
Române”.

Pagina 84 din 95
3. Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European privind protecția
persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și
privind libera circulație a acestor date
 Au fost desemnați responsabili cu protecția datelor cu caracter personal, la nivelul Administrației
Naționale „Apele Române”, având ca responsabilități:
 informarea și consilierea angajaților care se ocupă de prelucrare cu privire la obligațiile care le
revin în temeiul Regulamenului (UE) 2016 / 679;
 monitorizarea respectării prezentului regulamentului;
 furnizarea de consiliere la cerere în ceea ce privește evaluarea impactului asupra protecției
datelor și monitorizarea funcționării acesteia, în conformitate cu articolul 35 din Regulamentul
(UE) 2016 / 679.
 A fost elaborată Politica de protecție a datelor în cadrul Administrației Naționale „Apele Române”,
ce se bazează pe următoarele principii de protecție a datelor cu caracter personal:
 Procesarea datelor personale se va face într-o manieră legală, corectă și transparentă;
 Colectarea datelor personale se va face numai în scopuri specificate, explicite și legitime și
datele nu vor fi procesate mai departe într-o manieră incompatibilă cu acele scopuri;
 Colectarea datelor personale va fi adecvată, relevantă și limitată la informațiile necesare
scopului procesării;
 Datele personale vor fi exacte și, acolo unde este necesar, actualizate;
 Se vor lua toate măsurile necesare pentru a se asigura că datele incorecte sunt șterse sau
corectate fără întârziere;
 Datele personale vor fi păstrate într-o formă ce permite identificarea persoanei vizate și pentru
o perioadă nu mai lungă decât cea în care datele personale sunt procesate;
 Toate datele personale vor fi păstrate confidențial și stocate într-o manieră ce asigură
securitatea necesară;
 Datele personale nu vor fi distribuite persoanelor terțe decât în cazul în care este necesar în
scopul oferirii de servicii conform acordurilor;
 Persoanele vizate au dreptul de a solicita accesul la datele personale, rectificarea și ștergerea
acestora, împotrivirea sau restricționarea de la procesarea datelor atât cât și de la dreptul
portabilității datelor.
 A fost realizat inventarul operațiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal, la nivelul
Administratiei Naționale „Apele Române” și a entităților aflate în subordine nr. 13123 / 02.07.2018.
 A fost elaborată Procedura de lucru privind notificarea încălcării securității datelor cu caracter
personal, cod PL-UIP-WATMAN – 15, data 11.10.2019.

4. Birou SIMA asigură secretariatul tehnic pentru desfășurarea activității Comisiei de


avizare ANAR a studiilor hiodrogeologice întocmite de INHGA.

Pagina 85 din 95
A fost elaborată Instrucțiunea de lucru IL – 11 privind Modul de inițiere, avizare și recepție a temelor,
studiilor și documentațiilor tehnico-științifice din domeniul hidrologiei, hidrogeologiei și gospodăririi
apelor, aprobată în data 03.07.2019.

A fost elaborat Regulamentul de Organizare și Funcționare a Comisiei de Avizare a Administrației


Naționale„ Apele Române” – data 31.07.2019, conform căruia Secretarul Comisiei de Avizare:

 notifică în scris membrii comisiei la şedinţele de avizare cu cel puţin 3 zile înainte de data
întrunirii comisiei
 întocmeşte programul şedinţelor de avizare pe care îl supune spre aprobare preşedintelui
CA;
 gestionează întreaga documentaţie ce vizează activitatea CA:
 întocmeşte procesele verbale ale şedinţelor CA;
 tine sub control Registrul Comisiei de Avizare, cod F-RS-3;
 urmăreşte modul de rezolvare a neconformităţilor stabilite în şedinţa de avizare.
Componența Comisiei de Avizare a studiilor și a documentațiilor tehnico-științifice din domeniul
hidrologiei, hidrogeologiei și gospodăririi apelor a fost reactualizată, conform Deciziei nr,
801/03.10.2019.
Pe parcursul anului 2019, au avut loc 9 ședințe de avizare a studiilor și cercetărilor hidrologice și
hidrogeologice emise de Institutul Național de Hidrologie și Gospodărirea Apelor.

5. Implementarea prevederilor HG 583/2016 privind Strategia Națională Anticorupție


2016-2020
Din anul 2018, conform deciziei Directorului General al Administrației Naționale „Apele Române” nr. 198,
persoanele responsabile care asigură implementarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și
declarațiile de interese, conform art. 5 și art. 6 din Legea nr. 176/2010, fac parte din cadrul Biroului
Sistem Integrat de Management și Audit.
 Responsabilii cu implementarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și interese au
următoarele obligații:
 Întocmește informare către toate Departamentele/serviciile/birourile/compartimentele de la
nivelul Administrației Naționale „Apele Române”, cu privire la salariații, care se află în situația
de a completa și de a depune în termen, declarațiile de avere și declarațiile de interese;
 Întocmește informări către directorii de ABA-uri/I.N.H.G.A./E.C.Stânca-Costești, cu privire la
necesitatea completării și depunerii în termen a declarațiilor de avere și a declarațiile de
interese;
 Primește și înregistrează declarațiile de avere și a declarațiilor de interese și eliberează la
depunere o dovadă de primire;

Pagina 86 din 95
 Pune la dispozitia personalului formularele declarațiilor de avere și ale declarațiilor de interese
și asigură consultanță pentru completarea corectă a rubricilor din declarații și pentru depunerea
în termen a acestora ;
 În cazul în care sesizează deficiențe în completarea declarațiilor, în termen de 10 zile de la
primirea declarației, recomandă, în scris, pe bază de semnatură, scrisoare recomandată sau pe
adresa de mail de serviciu, persoanei în cauză, rectificarea declarației de avere și/sau a
declarației de interese, în termen de cel mult 30 de zile de la transmiterea recomandării ;
 Informează salariații cu privire la obligativitatea depunerii declarațiilor de avere și interese în
termenele legale. Solicită transmiterea unor puncte de vedere în termenele legale, făcute acelor
salariați care nu au depus în termen legal declarațiile de avere și de interese.
 Evidențiază declarațiile de avere și declarațiile de interese în Registre speciale
 Trimite Agenției Naționale de Integritate copii certificate ale declarațiilor de avere și ale
declarațiilor de interese și câte o copie certificată a Registrului declarațiilor de avere și a
Registrului declarațiilor de interese, însoțite de o adresa de înaintare, în termen de cel mult 10
zile de la primirea declarațiilor;
 Întocmește, după expirarea termenului de depunere, o listă cu persoanele care nu au depus
declarațiile de avere și declarațiile de interese la timp și informează de îndată aceste persoane,
solicitându-le un punct de vedere în termen de 10 zile lucrătoare.
 Scanează și anonimizează toate declarațiile de avere și declarațiile de interese pentru afișarea
pe pagina de internet a Administrației Nationale „Apele Romane”
 Acorda consultanta referitoare la conținutul și aplicarea prevederilor legale privind declararea și
evaluarea averii, a conflictelor de interese și a incompatibilităților și întocmește note de opinie
în acest sens, la solicitarea persoanelor care au obligația depunerii declarațiilor de avere și a
declarațiilor de interese.
 Arhivează și are sub observație, atât declarațiile de avere și interese, cât și registrele speciale.
 Menține un registru intern tip F-RS-3 unde se înregistrează toate adresele referitoare la
declarațiile de avere și interese, de la data intrării în vigoare a prezentei versiuni.
 A fost actualizată procedura de lucru PL-30 privind completarea și transmiterea declarațiilor de
avere și de interese, având ca scop descrierea etapelor ce trebuiesc parcurse în vederea completării
și transmiterea declaraţiilor de avere şi a declaraţiilor interese de către angajaţii cu obligaţii în acest
sens.
 Până la 31.12.2019 au fost înregistrate, anonimizate și înaintate catre Agenția Națională de
Integritate 510 declarații de avere și 491 declarații de interese, pentru personalul care
implementează proiecte finanțate din fonduri europene, personalul cu funcții de control și conducere
din sediul central, cât și pentru directorii Administrațiilor Bazinale de Apă, INHGA și Exploatare
Complexă Stânca Costești.

Pagina 87 din 95
TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI
Având în vedere complexitatea Sistemului informatic al ANAR, atât din punct de vedere al infrastructurii
hardware cât și software, activitatea IT s-a axat, în principal, pe următoarele compenente:

I. Sistemul național de comunicații (VPN + rețea locală)


Arhitectura de rețea este compusă din blocuri funcționale, fiecare având roluri bine definite, cu diverse
funcționalități:
 accesul la internet;
 accesul WAN (VPN);
 rețeaua locală - segmentul de CORE al rețelei care reprezintă zona unde sunt conectate și prin
care comunică toate celelalte elemente.
S-a urmărit, în permanență, asigurarea canalelor de comunicații din rețeaua VPN la parametrii
contractați de la furnizorul RCS&RDS, respectiv, efectuarea de servicii de întreținere a routerelor și
switch-urilor CISCO din infrastructura VPN.
În cursul anului 2019, Serviciul CTI a finalizat implementarea unei soluții de securitate ce permite
securizarea conexiunilor din Internet, către reteaua VPN a Administratiei, granularizand accesul la
resurse.
Totodată, s-a început reconfigurarea tuturor echipamentelor CISCO, pentru alinierea la un șablon de
funcționare, șablon ce va standardiza configurațiile echipamentelor și va optimiza accesul la resursele de
rețea.

II Activități de mentenanță și management a infrastructurii IT de la sediul central al ANAR


Aceste activități au constat în :
 Suport tehnic operaţional pentru toate componentele sistemului informatic (hardware și
software);
 Întreținere hardware și software (instalare, configurare/reconfigurare calculatoare noi și
existente, echipamente periferice, întreținere și configurare routere wireless, telefoane mobile,
etc.);
 Gestionarea licenţelor software;
 Managementul securităţii - asigurarea îndeplinirii politicilor privind identitatea și controlul
accesului la resursele și serviciile IT;
 Protejarea confidențialităţii, integrităţii și disponibilităţii sistemelor informatice;
 Implementarea, administrarea și întreținerea soluției de antivirus Bitdefender Gravity Zone, la
nivel national;
 Instalări, configurări și suport tehnic operațional pentru aplicații software achiziționate de alte
compartimente ale A.N.A.R.;

Pagina 88 din 95
 Implementarea unei noi infrastructuri de servere și virtualizarea a cel puțin 90% din serverele
fizice;
 Managementul infrastructurii IT (servere, network, storage, sisteme de operare) - asigurarea
monitorizării, controlul și optimizarea resurselor IT;
 Întreținere și actualizare website al A.N.A.R.;
 Întocmirea caietelor de sarcini pentru echipamente IT și asigurarea suportului din punct de
vedere tehnic în vederea întocmirii caietelor de sarcini pentru aplicațiile necesare dezvoltării
Sistemului Informatic;
Propuneri de proiecte noi și îmbunătățiri ale sistemului informatic:
 Implementare unei solutii de backup, la nivel national;
 Refacerea strategiei IT la nivel ANAR;

III Alte activități:


 Participare în comisiile de evaluare a achizițiilor de echipamente IT, din cadrul A.N.A.R.;
 Suport tehnic și participarea efectivă la implementarea proiectului WATMAN – Etapa I.
 Implementare solutie Securitate cibernetica la nivel central;
 Asistenta implementare solutie ECA-RO

COMPARTIMENTUL DE COMUNICARE ȘI RELAȚII CU PRESA

Activitatea Compartimentului de Comunicare şi Relații cu Presa din cadrul A.N.”Apele Române”


a constat în principal din activități curente, ca de exemplu:
- redactarea comunicatelor, a informărilor de presă şi a invitațiilor de presă, a machetelor de
presă, precum și transmiterea/publicarea lor către mass-media, cu actualizarea bazei de
contacte media;
- publicarea comunicatelor, informărilor, precum și a articolelor de presă pe pagina de facebook a
instituției;
- activitatea de implementare a Legii nr.544/2001, cu modificările și completările ulterioare, prin
înregistrarea într-un registru separat, redactarea și transmiterea răspunsurilor la solicitările
jurnaliștilor/persoanelor fizice/asociații/ONG-uri;
- întocmirea rapoartelor lunare și anuale privind solicitările informațiilor de interes public și
transmiterea acestora către Ministerul Apelor și Pădurilor, respectiv la Administrația Națională
„Apele Române”;
- transmiterea zilnică a monitorizărilor media către conducerea ANAR și la nivel teritorial;
- redactarea materialelor promoționale, de promovare instituțională, precum și cele de informare
publică, realizate în cadrul unor diverse acțiuni publice sau cu prilejul unor evenimente
aniversare, specifice ANAR;

Pagina 89 din 95
- organizarea și participarea la diferite evenimente (Ziua Mondială a Apei, Ziua Internațională a
Dunării), inclusiv cu participarea mass- media;
- intensificarea nivelului de responsabilizare a populației de la nivelul mediului școlar și
promovarea unei atitudini prietenoase, responsabile față de acest important factor de mediu.
- Încheierea de parteneriate în vederea derulării acțiunilor de informare în cadrul școlilor;
Activitatea de comunicare desfășurată prin intermediul Compartimentului de Comunicare și
Relaţii cu Presa s-a concentrat pe asigurarea transparenței instituționale, oferirea de informații prompte,
precum şi pe o bună colaborare cu redacţiile publicațiilor, posturilor de radio și a televiziunilor centrale
şi locale.
Relaţia cu reprezentanţii mass-media locale și centrale a fost una cordială, având drept scop
promovarea unei imagini pozitive a instituţiei în rândul publicului larg, inclusiv crearea unui climat de
colaborare între instituţia noastră şi presă. S-a dat dovadă de solicitudine, înlesnind jurnaliștilor accesul
liber şi neîngradit la informaţiile de interes public. Comunicarea cu mass-media s-a realizat din oficiu,
prin transmiterea comunicatelor şi informaţiilor de presa sau la solicitarea jurnaliștilor.
Activitățile de comunicare și publicitate au fost susținute şi în cadrul mai multor proiecte
cofinanțate din Fondul de Coeziune al Uniunii Europene prin Autoritatea de Management POIM, printre
care şi proiectul “WATMAN – Sistem Informațional pentru Managementul Integrat al Apelor – etapa I ”.
- Totodată, au fost implementate Planurile anuale privind măsurile de informare și
publicitate ale proiectelor derulate în cadrul A.N.”Apele Române”, realizând acțiuni cu
scopul de a informa părțile implicate și publicul larg cu privire la rezultatele acestora și
urmărind creșterea gradului de conștientizare a populației riverane asupra importanței
realizării investițiilor realizate prin cofinanțare din Fondul de Coeziune al Uniunii
Europene;
- De asemenea, a fost întocmit și Planul anual pentru comunicare și publicitate privind
contractul de finanțare prin POIM a proiectului “Fazarea proiectului Watman – sistem
informational pentru managementul integrat al apelor – etapa I” care va fi implementat
în anul 2019;
- S-a evaluat impactul implementării planurilor de informare și publicitate şi a fost
menținut continuu relația cu mass-media în ceea ce privește implementarea proiectelor;
- Au fost redactate și transmise comunicate de presa, conform Planurilor de comunicare
aprobate, s-au actualizat în colaborare cu compartimentul IT secțiunile website dedicate
proiectelor şi s-au organizat evenimente publice în cadrul proiectelor (conferințe/vizite
de presă, ședințe cu factorii interesați, workshop-uri, evenimente expoziționale - puncte
de informare, Ziua Porților Deschise);
- A fost realizată monitorizarea media și susținerea corespondenței A.N. “Apele Române”
cu firmele care realizează materialele informative și publicitare din cadrul proiectelor,
în ceea ce privește toate aspectele privind comunicarea și publicitatea;

Pagina 90 din 95
- S-au întocmit documentații pentru atribuirea contractelor de publicitate din cadrul
proiectelor cofinanțate prin POIM şi s-au completat, în cadrul echipelor de proiecte,
matricele privind analiza/verificarea ofertelor tehnice și a modului de îndeplinire a
cerințelor de calificare/selecție;
- De asemenea, a fost susținută activitatea de realizare a materialelor promoționale ale
proiectelor, conform prevederilor Manualului de Identitate Vizuală pentru Instrumentele
Structurale 2014-2020 în România.

REVISTA HIDROTEHNICA

Revista Hidrotehnica are ca obiect de activitate publicarea revistei de specialitate a Administraței


Naționale „Apele Române”, care constă în :
- colectarea articolelor de specialitate de la autori;
- prezentatea lor în cadrul ședințelor comitetului editorial în vederea întocmirii referatului de
publicare;
- întocmirea numerelor pentru publicare;
- tehnoredactarea materialelor;
- redactarea conținutului revistei înainte de trimiterea spre tipografie;
- trimiterea la tipografie;
- preluarea revistei de la tipografie;
- expedierea către abonați (întocmirea borderoului de expediție, ambalarea revistelor în plicuri,
prezentarea acestora la ghișeul poștal).
În vederea alcătuirii fiecărui număr al revistei se organizează lunar o ședintă la care participă
membrii comitetului editorial și colectivul revistei, în cadrul căreia se prezintă articolele primite la
redacție și se stabilește cuprinsul numărului care urmează a fi publicat. Anul acesta, în afară de
activitatea strict legată de publicarea revistei, colectivul nostru a fost implicat direct în organizarea Zilei
Mondiale a Apei. Această activitate a constat în:
- tipărirea unui număr special al revistei, dedicat în exclusivitate acestui eveniment;
- întocmirea listelor de participanți;
- distribuirea invitațiilor de participare;
- pregătirea și punerea în mape a materialelor prezentate cu ocazia acestui eveniment;
- alte activități necesare bunei desfășurări a evenimentului;
- prezența la evenimentulul oficial.

COMPARTIMENTUL DE SĂNĂTATE ȘI SECURITATEA ÎN MUNCĂ

Pagina 91 din 95
I. Scurtă prezentare descriptivă a activităţii
În decursul anului 2019, cadrul tehnic PSI din cadrul instituției si-a desfășurat activitatea conform
graficului întocmit și a urmărit atingerea obiectivelor propuse. Din fericire, nu au avut loc incidente în
cadrul unităţii. A existat o strânsă colaborare între conducătorii locurilor de muncă, managerul unităţii și
responsabilul PSI.
Apărarea împotriva incendiilor a constituit o preocupare permanentă a institutiei noastre, sens în care
am acţionat pentru:
 implementarea noilor prevederi legale;
 îndeplinirea măsurilor stabilite în urma controalelor interne şi al controalelor executate de
organele abilitate;
 analizarea şi înlăturarea operativă a deficienţelor care s-au manifestat în domeniul apărării
împotriva incendiilor;
 analizarea concluziilor rezultate din activitatea de instruire şi pregătire a personalului;
 asigurarea dotării, calitatea şi funcţionarea mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor;
 stabilirea de măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii.

II. Lista activităţilor desfășurate


1. Au fost întocmite următoarele documente în domeniul situațiilor de urgenta:
 Întocmirea programului de instruire testare a angajatilor cod document SU-PSI-1 nr. 7 din
08.01.2019.
 Întocmirea dosarului cu tematica instructajului introductiv general cod document SU-PSI-2 nr.
6 din 08.01.2019.
 Întocmirea dosarului cu tematica instructajului specific locului de muncă cod document SU-PSI-
3 nr. 5 din 08.01.2019.
 Întocmirea dosarului cu tematica instructajului periodic (14 teme pe categorii de funcții ) cod
document SU-PSI-4 nr. 4 din 08.01.2019.
 Întocmirea testelor pentru verificarea cunoștințelor de apărare împotriva incendiilor a
angajaților cod document SU-PSI-5 nr. 5 din 08.01.2019.
 Planificarea exercițiilor de evacuare și intervenție nr. 15 din 04.02.2019.
 Planificarea controalelor interne privind respectarea normelor PSI nr. 14 din 04.02.2019.
 Reactualizarea instrucțiunilor tehnice interne (14 ITI pe categorii de funcții și pe locuri de
muncă).
2. Directorul General al A.N. „Apele Române” a emis actele de autoritate care stabilesc modul de
organizare şi răspunderile în domeniul apărării împotriva incendiilor, astfel:
 Decizie privind organizarea instruirii personalului (Decizia 413/27.06.2018).

Pagina 92 din 95
 convenţii/contracte cuprinzând răspunderile ce revin părţilor pe linia apărării împotriva
incendiilor în cazul transmiterii temporare a dreptului de folosinţă asupra bunurilor
imobile/antrepriză.
 Decizia de numire a cadrului tehnic sau a personalului de specialitate cu atribuţii în domeniul
apărării împotriva incendiilor, conform legii (Decizia 412/27.06.2018).
 Decizie privind reglementarea fumatului in cadrul sediului central si al centrelor de perfectionare
( Decizia nr.504/15.05.2019 si Decizia 503/15.05.2019).
3. Instruirea noilor angajați se efectuează la angajare conform legislației în vigoare, iar verificarea
însușirii cunoștințelor se face pe bază de test tip chestionar.
4. Au fost verificate toate mijloacele de stingere a incendiilor din dotarea instituției și a centrelor de
perfecționare.
5. A fost efectuat un control intern privind respectatea normelor PSI in cadrul CRFP Voina fiind
consemnat in PV nr. 76 din 26.06.2019. În urma controlului s-a întocmit „Raportul de control propriu
pentru respectarea normelor, deciziilor și a măsurilor de apărare împotriva incendiilor” nr. 81 din
03.07.2019.
6. A fost efectuat un exercițiu de evacuare în caz de incendiu (raport nr. 79 din 02.07 2019) în cadrul
CRFP Voina.
7. Instruirea periodică se face conform Programului anual de instruire-testare a angajaților
8. A fost elaborată Procedura de Lucru privind activitatea de prevenire și stingere a incendiilor PL-
SU-PSI-01
9. Pentru menţinerea unui nivel scăzut al riscului de incendiu s-au luat măsuri pentru prevenirea
incendiilor, astfel:
 în centralele termice, nu s-au depozitat, chiar şi temporar, alte materiale şi produse care nu au
incidenţă cu funcţionarea acestor spaţii.
 căile de acces, evacuare şi intervenţie au fost păstrate libere în permanenţă, la gabaritele
proiectate, evitându-se blocarea acestora cu mobilier, ambalaje şi diferite materiale.
 ambalajele şi reziduurile combustibile s-au evacuat ritmic evitându-se depozitarea acestora pe
casele de scări, culoare etc..
 s-a respectat cu stricteţe regulile privind fumatul.
 s-a respectat instruirea periodică a personalului, în conformitate cu legislaţia în vigoare si
executarea periodică a exerciţiilor practice de alarmare.
În conformitate cu legea nr. 319 din anul 2006, în anul 2019, în cadrul compartimentului nostru, s-
au desfășurat următoarele activități în domeniul securității și sănătății în muncă:

A. S-au întocmit și aprobat de către conducerea instituției următoarele documente:

1. Program de instruire al angajaților în domeniul sănătății și securității în muncă pentru anul 2019;

Pagina 93 din 95
2. Tematica pentru instructajul introductiv general în domeniul securității și sănătății în muncă
pentru anul 2019;

3. Tematica instructajului specific locului de muncă în domeniul securității și sănătății în muncă


pentru anul 2019;

4. Tematica instructajului periodic în domeniul securității șii sănătății în muncă pentru anul 2019,
alcătuită din 12 teme;

5. Instrucțiune proprie de securitate și sănătate în muncă nr. 01 pentru activități de birou;

6. Instrucțiune proprie de securitate și sănătate în muncă nr. 02 pentru utilizarea și întreținerea


echipamentelor electrice;

7. Instrucțiune proprie de securitate și sănătate în muncă nr. 03 pentru deplasarea lucrătorilor de


la domiciliu la locul de muncă și invers;

8. Instrucțiune proprie de securitate și sănătate în muncă nr. 04 pentru activități desfășurate ca


delegat la unități/subunități proprii sau societăți comerciale;

9. Instrucțiune proprie de securitate și sănătate în muncă nr. 05 pentru prelucrarea automată a


datelor;

10. Instrucțiune proprie de securitate și sănătate în muncă nr. 06 pentru conducătorii auto;

11. Instrucțiune proprie de securitate și sănătate în muncă nr. 07 pentru conducerea preventivă a
autovehiculelor;

12. Instrucțiune proprie de securitate și sănătate în muncă nr. 08 pentru activități din laboratorul
de analize a apelor;

13. Instrucțiune proprie de securitate și sănătate în muncă nr. 09 pentru reguli de igiena muncii;

14. Instrucțiune proprie de securitate și sănătate în muncă nr. 10 pentru lăcătuși mecanici;

15. Instrucțiune proprie de securitate și sănătate în muncă nr. 11 pentru muncitori necalificați;

16. Instrucțiune proprie de securitate și sănătate în muncă nr. 12 pentru utilizarea truselor de prim
ajutor;

17. Instrucțiune proprie de securitate și sănătate în muncă nr. 13 pentru agent de pază;

18. Instrucțiune proprie de securitate și sănătate în muncă nr. 14 pentru femeie de serviciu;

19. Instrucțiune proprie de securitate și sănătate în muncă nr. 15 pentru persoanele aflate la cursuri
de perfecționare care se desfățoară în centrele Administrației Naționale ”Apele Române”;

Pagina 94 din 95
20. Instrucțiune proprie de securitate și sănătate în muncă nr. 16 pentru lucrări effectuate pe râuri
și lacuri din barcă;

21. Instrucțiune proprie de securitate și sănătate în muncă nr. 17 pentru sistem monitorizare
ihtiofauna;

22. Instrucțiune proprie de securitate și sănătate în muncă nr. 18 pentru acordarea primului ajutor
în caz de electrocutare;

23. Instrucțiune proprie de securitate și sănătate în muncă nr. 19 pentru acordarea primului ajutor
în caz de înec.

B. Activități desfășurate în această perioadă:

1. În anul 2019, conform graficului tematicii de instruire periodică în lunile martie, iunie,
septembrie și decembrie a fost instruit din punct de vedere al securității și sănătății în muncă
tot personalul angajat al Administrației Naționale ”Apele Române”.

2. Pe parcursul anului 2019, Alexandru Gurlea s-a deplasat la CRFP Gura Râului, la CRFP Băile Felix
și la CRFP Voina pentru verificarea aplicării normelor de securitate și sănătate în muncă.

3. În anul 2019 s-au intocmit fișele de instruire in domeniul securității și sănătății în muncă pentru
toate persoanele nou angajate în candrul instituției noastre.

4. În anul 2019 au fost instruite și testate în domeniul securității și sănătății în muncă toate
persoanele nou angajate în cadrul instituției noastre.

5. Pe parcursul anului 2019 s-a răspuns tuturor solicitărilor instituțiilor abilitate din domeniu.

6. A fost întocmită documentația de instruire în domeniul securității și sănătății în muncă pentru


persoanele participante în perioada 08.07.2019-20.07.2019 la ”Expediția comună de
supraveghere a fluviului Dunărea – JDS 4”.

7. A fost asigurată instruirea din punct de vedere al securității și sănătății în muncă a persoanelor
din afara unității.

Pagina 95 din 95