Sunteți pe pagina 1din 30

PUZ

Zone rezidentiale, cu locuinte colective si functiuni


complementare pe malul drept al raului Barzava (Triajul Tiglarie,
Fabrica de Refractare si depozitul de fier vechi) si malul stang
al raului Barzava (Fierul Vechi si Samota), Municipiul Resita

ZONA
STAVILA

REGULAMENT
LOCAL DE URBANISM

OCTOMBRIE 2019 PRIMĂRIA MUNICIPIULUI RESITA


PUZ Zone rezidentiale, cu locuinte colective si functiuni
complementare pe malul drept al raului Barzava (Triajul Tiglarie,
Fabrica de Refractare si depozitul de fier vechi) si malul stang al
raului Barzava (Fierul Vechi si Samota), Municipiul Resita

ZONA STAVILA

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM


Număr proiect: 04 / 21.12.2019
Certificat de urbanism: 395 / 27.09.2019
OCTOMBRIE 2019
Beneficiar: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI RESITA
Piața 1 Decemnbrie 1918, nr. 1 A,
jud. Caras Severin, cod postal 320084

Elaborator PUZ: SC UNITH2B SRL


str. Pache Protopopescu 81, 030167 Bucuresti
Tel.: +40 374 977 700, office@unith2b.com

Arhitectură: SC UNITH2B SRL


str. Pache Protopopescu 81, 030167 Bucuresti
Tel.: +40 374 977 700, office@unith2b.com

SC. ASIX DESIGN SRL


str. Traian nr 187-189, etaj 3, ap 9, 024043, Bucuresti
Tel.: +40 311041198/ fax: 031-1046586, office@asixdesign.ro

Proiectanţi de specialitate

SC FIP CONSULTING SRL – circulatie urbană


Strada Berzei, nr. 20, mansarda, sector 1,
Bucuresti
Tel. 0729.080.014,
proiecte@fipconsulting.ro ing. Marian
Istrate

SC B&B GEOTEH CONSULTING SRL – studiu geo


B-dul. Gen. I Dragalina, nr. 24,
300162 Timisoara
Tel. 0766318344
Dr. ing. Bogdan Ion Alexandru

TOPOMAT HELMET SRL – ridicare topo


Str Minda, nr 15, Resita
Tel. 0723820252
ing. Matei Irina Florentina
BORDEROU GENERAL PUZ:

1. PIESE SCRISE

 Memoriu de prezentare
 Regulament local de urbanism aferent PUZ
CUPRINS:

Partea I Dispoziţii generale

ARTICOLUL 1 Definiţie şi scop


ARTICOLUL 2 Domeniu de aplicare
ARTICOLUL 3 Baza legală a elaborării Regulamentului Local de Urbanism

Partea II Unităţi teritoriale de referinţă

ARTICOLUL 4 Lista unităţilor teritoriale de referinţă

Partea III Prevederi la nivelul unităţilor teritoriale de referinţă

ZCP_L Zona Locuinte Individuale si Colective cu regim mic de inaltime

L_1 L_1 Subzona locuinte individuale cu regim de inaltime max P+1

L_2 L_2 Subzona locuinte semicolective mici, cu regim de inaltime max P+1+2R

L_3 L_3 Subzona locuinte sociale colective, cu regim de inaltime max P+2+3 R

L_4 L_4 Subzona mixta: Locuinte Sociale si Dotari de cartier, cu regim de construire deschis si
regim de inaltime max P+2+3R

 L_4a – Locuinta colective cu parter comercial, servicii, dotari de cartier, cu regim de


inaltime max P+2+3R

 L_4b- Zona mixta: locuinte sociale/ Dotari de cartier si functiuni complementare, cu


regim de construire deschis si regim de inaltime max P+2+3R. Posibilitate de
reconversie constrictii existente.

ZCP_V Zone verzi si spatii publice

V1 V1_ Zona verde – scuaruri, grădini, parcuri cu acces public nelimitat

V2 V2_Fond silvic/ Perdele de protecţie propusa spre amenajare in vedererea agrementului

V3 V3_Zona construita protejata. Zona verde de protecţie a apelor sau cu rol de culoar ecologic si
spatiu public

V4 V4_Zonă spatii verzi, scuaruri, fasii publice plantate si culoar de protectie pentru posibile strazi
noi de subtraversare deal, legatura cu Terova

ZCP_M Zona Mixta

S_P S_P Subzona destinata constructiilor pentru parcaje colective si de cartier

C_1 C_1 Subzona curti comunitare semiprivate cu parcaje si alei pietonale

" Elaborare Plan Urbanistic Zonal (PUZ) - Zone rezidentiale, cu locuinte colective si functiuni complementare pe pag.5
malul drept al raului Barzava (Triajul Tiglarie, Fabrica de Refractare si depozitul de fier vechi) si malul stang al
raului Barzava (Fierul Vechi si Samota), Municipiul Resita" – Regulament local de urbanism
ZCP_M I Zona Construita Protejata Monumente Istorice

SM_1 SM_1 Subzona protectie perimetru monument istoric Moara Juracek

T ZONĂ DE CĂI DE COMUNICAŢIE

Tr Zonă de circulaţie rutieră şi amenajări aferente

" Elaborare Plan Urbanistic Zonal (PUZ) - Zone rezidentiale, cu locuinte colective si functiuni complementare pe pag.6
malul drept al raului Barzava (Triajul Tiglarie, Fabrica de Refractare si depozitul de fier vechi) si malul stang al
raului Barzava (Fierul Vechi si Samota), Municipiul Resita" – Regulament local de urbanism
Partea I.
DISPOZIŢII GENERALE

Prezentul regulament local de urbanism aferent planului urbanistic zonal " Elaborare Plan Urbanistic
Zonal (PUZ) - Zone rezidentiale, cu locuinte colective si functiuni complementare pe malul drept al
raului Barzava (Triajul Tiglarie, Fabrica de Refractare si depozitul de fier vechi) si malul stang al
raului Barzava (Fierul Vechi si Samota), Municipiul Resita" este în conformitate şi în aplicarea
dispoziţiilor legii 350/2001 şi a Regulamentului general de urbanism.

ARTICOLUL 1 Definiţie şi scop


1. Regulamentul local de urbanism se constituie în ansamblul general de reglementări, la nivelul zonei
de studiu, având menirea de a realiza aplicarea principiilor directoare în materia urbanismului, a
conduce la dezvoltarea complexă, strategică a zonei de studiu, în acord cu potenţialul localităţii şi
în interesul general, urmărind utilizarea terenurilor în mod raţional, echilibrat şi în acord cu
funcţiunile urbanistice adecvate.
2. Prezentul Regulament local de urbanism, aferent Planului urbanistic zonal " Elaborare Plan
Urbanistic Zonal (PUZ) - Zone rezidentiale, cu locuinte colective si functiuni complementare
pe malul drept al raului Barzava (Triajul Tiglarie, Fabrica de Refractare si depozitul de fier
vechi) si malul stang al raului Barzava (Fierul Vechi si Samota), Municipiul Resita" ,
înlocuieşte, pentru perioada de valabilitate a documentaţiei, prevederile Planului urbanistic general
referitoare la modul concret de utilizare a terenurilor, precum şi de amplasare, dimensionare şi
realizare a volumelor construite, amenajărilor şi plantaţiilor, în interiorul zonei de studiu, în acord cu
Legea 350/2001, cu modificările şi completările ulterioare.
3. Planul urbanistic zonal " Elaborare Plan Urbanistic Zonal (PUZ) - Zone rezidentiale, cu locuinte
colective si functiuni complementare pe malul drept al raului Barzava (Triajul Tiglarie,
Fabrica de Refractare si depozitul de fier vechi) si malul stang al raului Barzava (Fierul
Vechi si Samota), Municipiul Resita" şi prezentul Regulament local de urbanism sunt întocmite
cu respectarea reglementării tehnice GM-010-2000 “Ghid privind metodologia de elaborare şi
conţinutul-cadru al Planului urbanistic zonal”, aprobată prin Ordinul MLPAT nr. 176/N/16 august
2000.

ARTICOLUL 2 Domeniu de aplicare


 La eliberarea certificatelor de urbanism în interiorul zonei de studiu, se vor avea în vedere şi vor fi
aplicate prevederile prezentului regulament local de urbanism, asigurându-se impunerea cerinţelor
necesare pentru realizarea prezentelor prevederi.
 Prezentul regulament local de urbanism, aferent Planului urbanistic zonal " Elaborare Plan
Urbanistic Zonal (PUZ) - Zone rezidentiale, cu locuinte colective si functiuni complementare
pe malul drept al raului Barzava (Triajul Tiglarie, Fabrica de Refractare si depozitul de fier
vechi) si malul stang al raului Barzava (Fierul Vechi si Samota), Municipiul Resita" , conţine
norme obligatorii pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii. Autorizaţiile de construire se
vor emite cu observarea şi respectarea prevederilor prezentului regulament.
 La emiterea autorizaţiilor de construire se vor avea în vedere şi se va asigura respectarea, pe lângă
prevederile documentaţiilor de urbanism şi regulamentelor locale, a tuturor legilor aplicabile care
stabilesc cerinţe, sarcini ori condiţii speciale de utilizare a terenurilor şi/sau un regim special pentru
anumite categorii de terenuri ori construcţii. La emiterea autorizaţiilor de construire se vor lua
măsurile pentru asigurarea securităţii şi sănătăţii oamenilor, pentru asigurarea respectării cerinţelor
de protecţie a mediului.

ARTICOLUL 3 Baza legală a elaborării Regulamentului Local de Urbanism

 - Ghidul privind metodologia de elaborare si continutul cadru al Planului Urbanistic Zonal – indicativ
GM – 010 -2000 aprobat cu Ordinul MLPAT nr.176/N/16.08.2000;
 - Ghid privind elaborarea si aprobarea Regulamentelor Locale de Urbanism – indicativ GM – 007 –
2000, aprobat prin ordinul M.L.P.A.T. nr. 21/N/2000;

" Elaborare Plan Urbanistic Zonal (PUZ) - Zone rezidentiale, cu locuinte colective si functiuni complementare pe pag.7
malul drept al raului Barzava (Triajul Tiglarie, Fabrica de Refractare si depozitul de fier vechi) si malul stang al
raului Barzava (Fierul Vechi si Samota), Municipiul Resita" – Regulament local de urbanism
 - Legea nr. 350/2001 privind Amenajarea Teritoriului si Urbanismul, modificata si completata;
 - Ordinul nr. 233/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 350/2001
privind Amenajarea Teritoriului si Urbanismului;
 - Legea nr. 50/1991, actualizata 2016, privind autorizarea executarii constrctiilor si unele masuri
pentru realizarea locuintelor;
 - Legea nr.453/2001 pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea
executarii lucrarilor de constructii si unele masuri pentru realizarea constructiilor;
 - Regulamentul General de Urbanism aprobat prin H.G. nr.525/1996 republicat;
 - Codul civil;
 - Legea nr. 18/1991, rep. 1998, a fondului funciar;
 - Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale;
 - Legea nr. 247/2005 privind circulatia juridicala a terenului;
 - Legea nr. 7/1996 a cadastrului imobiliara si publicitatii imobiliare;
 - Legea privind calitatea în construcţii nr. 10 /1995.
 - Legea nr. 107/1996 a apelor si OUG nr. 94/2016 pt. modificarea si completarea Legii;
 - Legea nr. 82 /1998 privind regimul juridic al drumurilor pentru aprobarea O.G. nr. 43 /1997.
 - Ordinul Ministrului Sanatatii nr.119/2014 pentru aprobarea normelor de igiena a recomandarilor
privind modul de viata al populatiei;
 - P.U.G. Mun. Resita;
 - Hotarare nr.7/31.01.2018;
 - Hotarare nr.6/31.01.2018;
 - Tema program stabilită cu iniţiatorii PUZ .
 - Ridicarea TOPO a terenului;

" Elaborare Plan Urbanistic Zonal (PUZ) - Zone rezidentiale, cu locuinte colective si functiuni complementare pe pag.8
malul drept al raului Barzava (Triajul Tiglarie, Fabrica de Refractare si depozitul de fier vechi) si malul stang al
raului Barzava (Fierul Vechi si Samota), Municipiul Resita" – Regulament local de urbanism
Partea II.
UNITĂŢI TERITORIALE DE REFERINŢĂ.
ARTICOLUL 4 Lista unităţilor teritoriale de referinţă

ZCP_L Zona Locuinte Individuale si Colective cu regim mic de inaltime

L_1 L_1 Subzona locuinte individuale cu regim de inaltime max P+1

L_2 L_2 Subzona locuinte semicolective mici, cu regim de inaltime max P+1+2R

L_3 L_3 Subzona locuinte sociale colective, cu regim de inaltime max P+2+3 R

L_4 L_4 Subzona mixta: Locuinte Sociale si Dotari de cartier, cu regim de construire deschis si
regim de inaltime max P+2+3R

 L_4a – Locuinta colective cu parter comercial, servicii, dotari de cartier, cu regim de


inaltime max P+2+3R

 L_4b- Zona mixta: locuinte sociale/ Dotari de cartier si functiuni complementare, cu


regim de construire deschis si regim de inaltime max P+2+3R. Posibilitate de
reconversie constrictii existente.

ZCP_V Zone verzi si spatii publice

V1 V1_ Zona verde – scuaruri, grădini, parcuri cu acces public nelimitat

V2 V2_Fond silvic/ Perdele de protecţie propusa spre amenajare in vedererea agrementului

V3 V3_Zona construita protejata. Zona verde de protecţie a apelor sau cu rol de culoar ecologic si
spatiu public

V4 V4_Zonă spatii verzi, scuaruri, fasii publice plantate si culoar de protectie pentru posibile strazi
noi de subtraversare deal, legatura cu Terova

ZCP_M Zona Mixta

S_P S_P Subzona destinata constructiilor pentru parcaje colective si de cartier

C_1 C_1 Subzona curti comunitare semiprivate cu parcaje si alei pietonale

ZCP_M I Zona Construita Protejata Monumente Istorice

SM_1 SM_1 Subzona protectie perimetru monument istoric Moara Juracek

T ZONĂ DE CĂI DE COMUNICAŢIE

Tr Zonă de circulaţie rutieră şi amenajări aferente

" Elaborare Plan Urbanistic Zonal (PUZ) - Zone rezidentiale, cu locuinte colective si functiuni complementare pe pag.9
malul drept al raului Barzava (Triajul Tiglarie, Fabrica de Refractare si depozitul de fier vechi) si malul stang al
raului Barzava (Fierul Vechi si Samota), Municipiul Resita" – Regulament local de urbanism
" Elaborare Plan Urbanistic Zonal (PUZ) - Zone rezidentiale, cu locuinte colective si functiuni complementare pe pag.10
malul drept al raului Barzava (Triajul Tiglarie, Fabrica de Refractare si depozitul de fier vechi) si malul stang al
raului Barzava (Fierul Vechi si Samota), Municipiul Resita" – Regulament local de urbanism
L Zona Locuinte Individuale si Colective cu regim mic de inaltime

SECŢIUNEA 1. CARACTERUL ZONEI

Zona de locuit se compune din diferite tipuri de ţesut urban (subzone), diferenţiate din
următoarele puncte de vedere:
a) funcţional
- caracterul locuinţelor: individuale, colective mici, medii sau mari
- caracterul ţesutului urban : omogen rezidenţial cu echipamente publice aferente,
mixat în proporţii şi modalităţi diferite cu alte funcţiuni - comerciale, servicii, mică producţie
manufacturieră,
mică producţie agricolă de subzistenţă;
(b) morfologic:
- tipul parcelarului:
- creat prin lotizarea unui teren mai mare sau prin extinderea localităţii pe terenuri agricole
(prin
operaţiuni simple de topometrie sau prin operaţiuni urbanistice);
- configuraţia în raport cu spaţiul stradal:
- geometric ordonată în raport cu trasee prestabilite fie de tip străpungeri (noi bulevarde
şi pieţe ale tramei majore sau străzi / fundături care valorifică pentru construcţii miezul unor insule),
fie de tipul celor din noile lotizări sau din noile mari ansambluri;
- diferenţiată sau nu în raport cu distanţa faţă de stradă a clădirilor de pe o parcelă
(construcţii principale –construcţii secundare – anexe)
- volumetria; regim de construire (continuu sau discontinuu), înălţime mică (P - P+2
niveluri), medie (P+3,4 niveluri), mare (peste P+4 niveluri), mod de terminare al volumelor (terasă,
acoperiş)
- spaţiul liber : continuu; discontinuu;

Pentru zonele predominant rezidenţiale prezentul regulament are în vedere, pe de o parte,


necesităţile funcţionale şi spaţial configurative majore, iar pe de altă parte, asigurarea calităţii
locuirii la standarde similare cu alte orase europene, valorificarea terenului urban, a fondului
construit viabil şi a zonelor protejate, menţinerea valorii proprietăţilor, asigurarea fără discriminare
a dreptului fiecărui locuitor la însorire, luminare naturală, intimitate, spaţiu plantat, acces la
echipamente publice sociale şi tehnico-edilitare, securitate personală, protecţie faţă de poluare şi
riscuri tehnologice.

Subzone:

L_1 Subzona locuinte individuale cu regim de inaltime max P+1

L_2 Subzona locuinte semicolective mici, cu regim de inaltime max P+1+2R

L_3 Subzona locuinte sociale colective, cu regim de inaltime max P+2+3R

L_4 Subzona mixta: Locuinte Sociale si Dotari de cartier, cu regim de construire


deschis si regim de inaltime max P+2+3R

 L_4a – Locuinta colective cu parter comercial, servicii, dotari de cartier, cu


regim de inaltime max P+2+3R

 L_4b- Zona mixta: locuinte sociale/ Dotari de cartier si functiuni


complementare, cu regim de construire deschis si regim de inaltime
max P+2+3R. Posibilitate de reconversie constrictii existente.

" Elaborare Plan Urbanistic Zonal (PUZ) - Zone rezidentiale, cu locuinte colective si functiuni complementare pe pag.11
malul drept al raului Barzava (Triajul Tiglarie, Fabrica de Refractare si depozitul de fier vechi) si malul stang al
raului Barzava (Fierul Vechi si Samota), Municipiul Resita" – Regulament local de urbanism
A. CONDIŢIONĂRI PRIMARE

Intervenţiile vizând restructurarea integrală sau parţială a unei parcele vor avea în vedere asigurarea
coerenţei dezvoltării / ridicarea gradului de finisare urbană. Nu se admit intervenţii care permanentizează
corpurile parazitare.

B. SERVITUTI PENTRU OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ AFLATE ÎN ZONĂ, ALTE RESTRICTII

Se vor aplica în mod obligatoriu servituţile generate de obiectivele de utilitate publică precum şi
celelalte restricţii, aşa cum sunt ele evidenţiate în PUG.
Servituţi de utilitate publică:
Pentru trama stradală până la nivel de colectoare se vor aplica servituţile aşa cum sunt ele marcate în P.U.G.

C. REGLEMENTĂRI PENTRU SPAȚIUL PUBLIC

Procesul de amenajare/ reabilitare şi modernizare a spaţiului public se va desfăşura numai pe bază de


proiecte complexe de specialitate ce vor viza ameliorarea imaginii urbane în concordanţă cu caracterul
acestuia, dezvoltarea cu prioritate a deplasărilor pietonale şi a spaţiilor destinate acestora, a modalităţilor de
deplasare velo, reglementarea circulaţiei autovehiculelor şi a parcării, organizarea mobilierului urban şi a
vegetaţiei. Acestea vor fi supuse avizării CTATU.

Pentru reţeaua de străzi se vor aplica profile transversale unitare, (conform plansa reglementari).

Acestea vor cuprinde în mod obligatoriu plantaţii de arbori în aliniament, trotuare de minimum 1,00 –1,50 m
lăţime, strazile principale fiind prevazute cu piste de biciclisti etc.

Pieţele vor fi organizate ca spaţii pietonale, traficul motorizat putând ocupa maximum două laturi.

Spaţiile verzi, de tipul scuarurilor sau grădinilor vor avea acces public nelimitat.

Mobilierul urban va fi integrat unui concept coerent pentru imaginea urbană a spaţiilor publice din întregul
ansamblu.

Utilităţile se vor introduce în totalitate în subteran.

SECŢIUNEA 2. UTILIZARE FUNCŢIONALĂ

1. UTILIZĂRI ADMISE

L_1 - Se admit locuinţe individuale, cu regim de înălţime mic de P, P+M şi max.P+1


Locuinţe individuale (unifamiliale) şi anexele acestora: garaje, filigorii, împrejmuiri,
platforme carosabile şi pietonale, amenajări exterioare, piscine.

L_2 - Se admit Locuinţe semicolective (familiale), cu maximum patru unităţi locative, cu regim
de inaltime max P+1+2R
 Se admit amenajări exterioare - spaţii verzi, locuri de joacă, parcaje, garaje, mobilier urban;

L_3 Se admit locuinte sociale colective, cu regim de inaltime max P+2+3 R


 Se admit amenajări exterioare - spaţii verzi, locuri de joacă, parcaje, garaje, mobilier urban,
terase de alimentaţie publică pe arterele majore pietonale ;
L_4

L_4a, L_4b - Se admit amenajări exterioare - spaţii verzi, locuri de joacă, parcaje, garaje, mobilier
" Elaborare Plan Urbanistic Zonal (PUZ) - Zone rezidentiale, cu locuinte colective si functiuni complementare pe pag.12
malul drept al raului Barzava (Triajul Tiglarie, Fabrica de Refractare si depozitul de fier vechi) si malul stang al
raului Barzava (Fierul Vechi si Samota), Municipiul Resita" – Regulament local de urbanism
urban, terase de alimentaţie publică pe arterele majore pietonale

L_4a - Funcţiunea dominantă va fi de locuinţe colective, cu regimul de înălţime max P+2+3 R ;

- Se admit urmatoarele dotări necesare deservirii populaţiei cartierului : grădiniţă, creşă,


dispensar uman, farmacii, pe terenuri rezervate, în funcţie de raze de deservire şi de numărul
de locuitori deserviţi.
- Se admit spaţii comerciale, prestări servicii, birouri şi sedii de firmă în fronturi, pietonale sau
la partere de blocuri unde nu se incomodează zonele rezidenţiale.
- Se admit mici spaţii de producţie nepoluante, care nu afectează din nici un punct de vedere -
aer, apă, zgomot, miros, ca şi cabinete medicale sau stomatologice, birouri ale meseriilor
liberale, cu acordurile necesare de la factorii de resort.

- Este obligatorie pastrarea si punerea in valoare a Turnului de Caramida apartinand de fosta


Fabrica de Caramida Refractara.

- Este obligatoriu asigurarea unei zone de piateta urbana in zona turnului de caramida
apartinand de fosta Fabrica de Caramida Refractara. Se va pune in valoare acest turn prin
aceasta piata si constructiile adiacente la aceasta piata.
Se va asigura o suprafata minima obligatorie a zonei de Piata a Turnului de S min= 900
mp.
Orice amenajare urbana in zona turnului de caramida va necesita aprobarea printr-un
proiect de specialitate.
-

L_4b - Se admit locuinte sociale colective, cu regim de inaltime max P+2+3 R


- Se admite reconversia constructiilor de pe sit si aducerea acestora la o estetica
incadrata in ansamblul caracteristic zonei. Se admite conversia constructiilor
existente in utilizarea pentru urmatoarele scopuri:
 locuinte colective sociale, cu spatii comune;
 instituţii, servicii şi echipamente publice la nivel de
cartier;
 centre culturale si multifunctionale;
 centru activitati sportive;
 centru social si vocational;
 centre de ateliere si formare profesionala;

L_1+ L_2+ L_3+ L_4

- Se admit inserţii de unităţi spaţii comerciale de deservire a zonei, cu produse alimentare şi


nealimentare, spaţii prestări servicii ;
- Se admit la parter, cu acces spre domeniul public, spaţii comerciale, cabinete, servicii sociale,
administrative, birouri cu personal redus, spaţii de alimentaţie publică la parterul locuinţelor, sau
amenajări de astfel de spaţii pe terenuri libere între locuinţe, în curţi, la front stradal, cu
respectarea normelor generale de aliniere, ocupare maximă a terenurilor, a normelor sanitare şi
de protecţie a mediului, cu asigurări la carosabile şi parcaje, calculate în funcţie de fluxul
persoanelor spre aceste obiective - conform prescripţiilor generale la nivelul localităţii. Acestea
vor asigura spaţii de comerţ, prestări servicii necesare satisfacerii cerinţelor zilnice a locuitorilor,
deci pentru rază de deservire de 300 m.

2. UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIŢIONĂRI

L_1+ L_2

" Elaborare Plan Urbanistic Zonal (PUZ) - Zone rezidentiale, cu locuinte colective si functiuni complementare pe pag.13
malul drept al raului Barzava (Triajul Tiglarie, Fabrica de Refractare si depozitul de fier vechi) si malul stang al
raului Barzava (Fierul Vechi si Samota), Municipiul Resita" – Regulament local de urbanism
- Servicii cu acces public (servicii de proximitate), prestate în special de proprietari, cu
următoarele condiţii:
 să se adreseze preponderent locuitorilor zonei
 suprafaţa utilă ocupată de acestea să nu depăşească 80 mp
 să implice maximum 5 persoane
 activitatea (inclusiv depozitarea) să se desfăşoare numai în interiorul clădirii
 să nu producă poluare fonică, chimică sau vizuală, să nu afecteze intimitatea locuirii pe parcelele
 vecine
 pentru activităţi ce nu se conformează prevederilor anterioare se va obţine acordul
vecinilor de parcelă. Este de asemenea necesar acest acord pentru orice intervenţii
asupra spaţiilor / clădirilor existente ce adăpostesc activităţi de natura celor mai sus
menţionate
 pentru activităţi de alimentaţie publică se va obţine acordul vecinilor pe o rază de 50 m
de la limita parcelei, pe toate direcţiile

- Servicii profesionale sau manufacturiere, prestate de proprietari / ocupanţi numai în paralel cu


locuirea, cu următoarele condiţi:

(a) să se desfăşoare în paralel cu funcţiunea de locuire


(a) suprafaţa utilă ocupată de acestea să nu depăşească 80 mp
(b) să implice maximum 5 persoane
(c) activitatea (inclusiv depozitarea) să se desfăşoare numai în interiorul clădirii
(d) să nu producă poluare fonică, chimică sau vizuală, să nu afecteze intimitatea locuirii pe parcelele
vecine
(e) pentru activităţi ce nu se conformează prevederilor anterioare se va obţine acordul
vecinilor de parcelă. Este de asemenea necesar acest acord pentru orice intervenţii
asupra spaţiilor / clădirilor existente ce adăpostesc activităţi de natura celor mai sus
menţionate

L_1+ L_2+ L_3+ L_4


- Instalaţii exterioare (de climatizare, de încălzire, pompe de căldură etc) cu condiţia ca în
funcţionare acestea să producă un nivel de zgomot care să fie inaudibil la nivelul ferestrelor
vecinilor

- Se admit amplasări de construcţii independente sau spaţii incluse în cadrul altor corpuri de
clădire existente, cu funcţiuni de activităţi de mică producţie, dar nepoluante şi cu volum mic
de transport, sau aflux de vizitatori. (ateliere meşteşugăreşti, servicii către populaţie, pt. Sc <
200 mp; anexe gospodăreşti, garaje, sau parcaje acoperite, sere de mică amploare...)

- Se admit amenajări de platforme gospodăreşti, colective, de preluare a gunoiului, de bătut


covoare, dar depărtate la o distanţă min, de 10 m de orice geam de locuinţă şi echipare cu
utilităţile necesare (apă, canal), cât şi protejate de spaţii plantate. Se admit obiective din
domeniul edilitar - staţii pompe hidrofor, puncte sau centrale termice de zonă, puncte de
transformare electrică şi se marchează traseele magistrale, neconstruibile în cadrul UTR.

- Funcţiuni de turism, cu următoarele condiţii:


(a) să nu includă alimentaţie publică;
(b) să se obţină acordul vecinilo

" Elaborare Plan Urbanistic Zonal (PUZ) - Zone rezidentiale, cu locuinte colective si functiuni complementare pe pag.14
malul drept al raului Barzava (Triajul Tiglarie, Fabrica de Refractare si depozitul de fier vechi) si malul stang al
raului Barzava (Fierul Vechi si Samota), Municipiul Resita" – Regulament local de urbanism
3. UTILIZĂRI INTERZISE

L1,L2, L3, L4_ Sunt interzise orice utilizări, altele decât cele admise la punctul 1 şi punctul 2.
Această
reglementare are caracter definitv şi nu poate fi modificată prin PUZ.
Sunt interzise lucrări de terasament şi sistematizare verticală de natură să afecteze amenajările
din spaţiile publice sau de pe parcelele adiacente.
- Se interzic orice contructii permanente in raza de 12 m fata de axul turnului de
caramida apartinand de fosta Fabrica de Caramida Refractara. In aceasta categorie nu
intra strazile, cai de acces. Mai departe de aceasta distanta sunt permise constructiile,
asa cum sunt detaliate la punctul 1 si 2.
Orice amenajare urbana in zona turnului de caramida va necesita elaborarea unui proiect de
specialitate.

SECŢIUNEA 3. CONDIŢII DE AMPLASARE SI CONFORMARE A CLĂDIRILOR

4. CARACTERISTICILE PARCELELOR: SUPRAFEŢE, FORME, DIMENSIUNI

L_1
Se recomandă ca amplasarea, orientarea şi configurarea clădirilor de locuit să se înscrie în tipologia
specifică zonei.
Conform prescripţiilor generale la nivelul localităţii - caracteristicile parcelelor.
Dimensiunile parcelelor pe care vor putea fi amplasate noi construcţii de locuit vor fi următoarele:
- front la stradă de minimum:
- 9 m lăţime pt locuinţele izolate;
- 9 m lăţime pentru locuinţele cuplate;
- 7 m lăţime pentru locuinţele Înşiruite;
- adâncimea mai mare sau cel puţin egală cu lăţimea parcelei.

Dimensiuni minime de lot după tip de locuire, în zone de dezvoltare:


- locuinţe izolate (P/ P+1/ P+M) 350 mp ( 15,00 x 23,33 )
- Locuinţe cuplate (P/ P+1/ P+M) 250 mp (12,00 x 20,85)
- Locuinţe înşiruite (P/ P+1/ P+M) 250 mp ( 7,00 x 28,00)

L_2

Dimensiunile parcelelor pe care vor putea fi amplasate noi construcţii de locuit vor fi următoarele:
- front la stradă de minimum:
- 25 m lăţime;
- adâncimea parcelei mai mare sau cel putin egala cu 24 m.

Dimensiuni minime de lot, în zone de dezvoltare:


- locuinţe semicolective mici (P+1/ P+1+2R/P+1+M) 600 mp ( 25,00 x 24,00 )
L_3; L_4;

Dimensiunile parcelelor pe care vor putea fi amplasate noi construcţii de locuit vor fi următoarele:
- front la stradă de minimum 25 m lăţime;
- adâncimea să fie mai mare decât frontul la stradă;
- adâncimea parcelei mai mare sau cel putin egala cu 30 m.

" Elaborare Plan Urbanistic Zonal (PUZ) - Zone rezidentiale, cu locuinte colective si functiuni complementare pe pag.15
malul drept al raului Barzava (Triajul Tiglarie, Fabrica de Refractare si depozitul de fier vechi) si malul stang al
raului Barzava (Fierul Vechi si Samota), Municipiul Resita" – Regulament local de urbanism
Dimensiuni minime de lot, în zone de dezvoltare:
- locuinţe colective mici/ reconversie constructii existente (max P+2+3R) 750 mp ( 25,00
x 30,00 )
L_4a
Prin acest PUZ se impune asigurarea unei zone de piateta urbana in zona turnului de caramida
apartinand de fosta Fabrica de Caramida Refractara. Se va pune in valoare acest turn prin aceasta
piata si constructiile adiacente la aceasta piata.
Se va asigura o suprafata minima obligatorie a zonei de Piata a Turnului de S min= 900 mp.

L_1,L_2, L_3, L_4 - Se va sigura însorirea pe o durată de minim 1 ½ ore zilnic - perioada iarnă, vederea
liberă şi suprafaţa verde necesară pentru locuitori.

Se consideră construibile parcelele care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:


(a) să aibă front la stradă
(b) lungimea frontului la stradă să fie mai mare sau egală cu 12 m ( 10 m pentru locuinte insiruite)
(c) suprafaţa să fie mai mare sau egală cu 250 mp
(d) să aibă formă regulată
Se admit operaţiuni de divizare sau comasare a parcelelor, numai cu condiţia ca toate parcelele
rezultate să respecte condiţiile mai sus menţionate, specifice zonei.

5. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE ALINIAMENT

L_1 În cazul unei parcelări propuse, distanţele minime faţă de limite vor fi:

- Fata de aliniament: se recomandă retrageri faţă de aliniament de minim 1,0 metru pe străzi de
categoria IV(acces riverani) , 3,0 metri pe străzi de categoria III şi 5,0 metri pe străzi de categoria II şi I;

Distanţele minime de protecţie sanitară admise În cadrul gospodăriilor, sunt


- fosa septică I fântână (30 m);
- groapă compost I fântână (30 m);
- adăposturi pt. animale I fântână (30 m);
- adăposturi pt. animale I locuinţă (10 m);
- platforma pentru deşeuri menajere I locuinţă (10 m);
- parcare I locuinţă (5 m);
- groapă compost I locuinţă (10 m);
- fântână / locuinţă (10m)

În situaţiile în care există alinieri unitare (aceeaşi retragere faţă de aliniament pe cel puţin
doua parcele alăturate şi învecinate pe acelaşi front cu parcela în cauză), clădirile se vor
retrage cu aceeaşi distanţă faţă de aliniament ca şi clădirile alăturate.
În situaţiile cu alinieri variabile, clădirile se vor retrage cu cel puţin 3 m şi cu cel mult 5 m
de la
aliniament.
Garajele se vor retrage cu minimum 6 m de la aliniament, pentru a permite parcarea în
faţă a unui autoturism.

L_2 - Fata de aliniament: se recomandă retrageri de minim 3,0 metri pe străzi de categoria
IV(acces riverani) , 4,0 metri pe străzi de categoria III şi 5,0 metri pe străzi de categoria II şi I;

" Elaborare Plan Urbanistic Zonal (PUZ) - Zone rezidentiale, cu locuinte colective si functiuni complementare pe pag.16
malul drept al raului Barzava (Triajul Tiglarie, Fabrica de Refractare si depozitul de fier vechi) si malul stang al
raului Barzava (Fierul Vechi si Samota), Municipiul Resita" – Regulament local de urbanism
L_3 – Datorita conformatiei terenului pentru care s-a reglementat aceasta subzona, fata de aliniament: se
recomandă retrageri de minim 1,0 metri pe străzi de categoria IV(acces riverani) , 3,0 metri pe străzi de categoria
III şi 4,0 metri pe străzi de categoria II şi I;

L_4 – Clădirile se vor amplasa în retragere faţă de aliniament, în front discontinu (deschis).
- Fata de aliniament: se recomandă retrageri de minim 3,0 metri pe străzi de categoria IV(acces riverani)
, 4,0 metri pe străzi de categoria III şi 5,0 metri pe străzi de categoria II şi I, dar nu mai putin de H/2 fata
de oricare din categoriile de strazi;
- Pentru parcelele de colţ, retragerea se va realiza faţă de ambele aliniamente.
- În situaţiile în care există alinieri unitare (aceeaşi retragere faţă de aliniament pe cel puţin trei parcele/
constructii alăturate şi învecinate pe acelaşi front cu parcela în cauză), clădirile se vor retrage cu
aceeaşi distanţă faţă de aliniament ca şi clădirile alăturate.

6. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE LIMITELE LATERALE ŞI POSTERIOARE ALE


PARCELELOR

L_1;
LIMITE LATERALE:

clădirile construite în regim înşiruit se vor alipi pe limitele laterale de calcanele de pe


parcelele învecinate pe o adâncime de maxim 15.0 metri, cu excepţia celor de colţ care vor întoarce faţade
spre ambele străzi;

- clădirile cuplate se vor alipi de calcanul clădirii de pe parcela alăturată şi se vor retrage faţă de cealaltă
limită la o distanţă de cel puţin jumătate din înălţimea la cornişă în punctul cel mai înalt faţă de limita teren,
dar nu cu mai puţin de 3.0 metri; în cazul în care parcela se învecinează pe ambele limite laterale cu
clădiri retrase faţă de limita proprietăţii având faţade cu ferestre, clădirea se va realiza în regim izolat;
- clădirile izolate se vor retrage faţă de limitele laterale ale parcelei cu cel puţin jumătate din înălţimea la
cornişă, dar nu cu mai puţin de 3.0 metri
În cazul în care pe limita laterală / posterioară a parcelei există calcane ale clădirilor vecine, noua
constructie se va alipi la calcane.
În cazul În care parcela se învecinează cu o clădire care prezintă calcan pe una dintre limitele laterale, iar
pe cealalaltă limită se învecinează cu o clădire retrasă de la limita laterală a parcelei, noua clădire se
va alipi de calcanul existent, iar faţă de limita opusă se va retrage la o distanţă egală cu 1/2 din
înălţime, dar nu mai puţin de 3m.
În cazul în care parcela se învecinează cu clădiri retrase faţă de limitele laterale ale parcelei, noua clădire
se va retrage obligatoriu faţă de ambele limite laterale ale parcelei la o distanţă egală cu jumătate din
înălţime, dar nu mai puţin de 3 m.

LIMITE POSTERIOARE:

- clădirile se vor retrage de la limita posterioară a parcelei cu o distanţă minimă egală cu jumatate
din înălţimea clădirii, dar nu mai puţin decât 4 m, pentru locuinţele izolate I cuplate I înşiruite;
- Pentru parcelele cu o latura mai mica sau egala cu 13 m, se admite o dispunere fata de dosul
de lot de min 1.5 m
- garajele, inclusiv cele incluse în corpul principal de clădire, se vor putea alipi limitelor
laterale ale parcelei, cu condiţia ca înălţimea calcanului rezultat să nu depăşească 2,80 m.
- garajele se vor retrage cu cel puţin 6 m faţă de limitele posterioare ale parcelei.

L_2;
LIMITE LATERALE: clădirile se vor retrage de la limitele laterale ale parcelei cu o distanţă minimă egală

" Elaborare Plan Urbanistic Zonal (PUZ) - Zone rezidentiale, cu locuinte colective si functiuni complementare pe pag.17
malul drept al raului Barzava (Triajul Tiglarie, Fabrica de Refractare si depozitul de fier vechi) si malul stang al
raului Barzava (Fierul Vechi si Samota), Municipiul Resita" – Regulament local de urbanism
cu jumatate din înălţimea clădirii, dar nu mai puţin decât 3 m,
LIMITE POSTERIOARE: clădirile se vor retrage de la limita posterioară a parcelei cu o distanţă minimă egală
cu jumatate din înălţimea clădirii, dar nu mai puţin decât 3 m,

L_3;
LIMITE LATERALE: clădirile se vor retrage de la limitele laterale ale parcelei cu o distanţă minimă egală
cu jumatate din înălţimea clădirii, dar nu mai puţin decât 3 m,
- clădirile semi-cuplate se vor alipi de calcanul clădirii de pe parcela alăturată şi se vor retrage faţă de
cealaltă limită la o distanţă de cel puţin jumătate din înălţimea la cornişă în punctul cel mai înalt faţă de teren,
dar nu cu mai puţin de 3.0 metri; în cazul în care parcela se învecinează pe ambele limite laterale cu clădiri
retrase faţă de limita proprietăţii având faţade cu ferestre, clădirea se va realiza în regim izolat

LIMITE POSTERIOARE: clădirile se vor retrage de la limita posterioară a parcelei cu o distanţă minimă egală
cu jumatate din înălţimea clădirii, dar nu mai puţin decât 3 m,

L_4;
LIMITE LATERALE: clădirile se vor retrage de la limitele laterale ale parcelei cu o distanţă minimă egală
cu jumatate din înălţimea clădirii, dar nu mai puţin decât 5 m;

LIMITE POSTERIOARE: clădirile se vor retrage de la limita posterioară a parcelei cu o distanţă minimă egală
cu jumatate din înălţimea clădirii, dar nu mai puţin decât 4 m;

7. AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAŢĂ DE ALTELE PE ACEEAŞI PARCELĂ

L_1; L_2;
Distanţa minimă dintre două clădiri aflate pe aceeaşi parcelă va fi egală cu jumătate din
înălţimea clădirii mai înalte, măsurată la cornişă sau atic în punctul cel mai înalt, dar nu mai puţin
decât 3 m, dacă nu sunt cuplate prin calcane.
În cazul în care încăperi principale (camere de zi, dormitoare) sunt orientate spre
spaţiul dintre cele două clădiri, distanţa minimă va fi de 6 m.

L_3, L_4; Distanţa minimă dintre două clădiri aflate pe aceeaşi parcelă va fi egală cu suma
jumătatilor înălţimii celor 2 cladiri, măsurată la cornişă sau atic în punctul cel mai înalt, dar nu
mai puţin decât 5 m, dacă nu sunt cuplate prin calcane.

L_4a Se va asigura o distanta de protectie de minim 12 m fata de turnul de caramida apartinand de fosta Fabrica de
Caramida Refractara.

8. CIRCULAŢII ŞI ACCESE

L_1; L_2;
La construcţiile de locuinţe unifamiliale se vor asigura accese carosabile pentru locatari, colectarea
deşeurilor menajere şi a mijloacelor de stingere a incendiilor.
Aleile din interiorul zonelor cu o lungime de max. 25 m, vor avea o lăţime minimă de 3.50 m, iar
cele cu o lungime mai mare de 25 m, vor fi pevăzute cu supralărgiri de depăşire şi suprafeţe pentru
manevre de Întoarcere.
In cazul drumurilor de servitute cu o lungime de până la 30 m se va asigura o singura bandă de 3,50 m
lăţime.
Pentru drumurile de servitute cu o lungime Între 30 m şi 100 m, se vor asigura 2 benzi cu o lăţime de
2x3,0=6,00 m, cu trotuar de 1,20m cel puţin pe o latură şi cu supralărgire la capăt, pentru manevre de
întoarcere.
În zona de locuire se vor asigura accese separate pe parcelă:

" Elaborare Plan Urbanistic Zonal (PUZ) - Zone rezidentiale, cu locuinte colective si functiuni complementare pe pag.18
malul drept al raului Barzava (Triajul Tiglarie, Fabrica de Refractare si depozitul de fier vechi) si malul stang al
raului Barzava (Fierul Vechi si Samota), Municipiul Resita" – Regulament local de urbanism
- auto: de minimum 3,00 m lăţime;
- pietonal: de minimum 1,00 m lăţime;

Suprafeţele rezervate pentru asigurarea acceselor (pietonal şi auto) / parcării pe parcelă, după tipul de
locuinţă:
- locuinţe izolate, cuplate şi înşiruite: - 15 - 20 % din S teren;

L_3; L_4;

- locuinte colective: - 25,00 mp / ap;

Orice acces la drumurile publice se va realiza conform avizului eliberat de administratorul acestora.

9. STAŢIONAREA AUTOVEHICULELOR
L_1; L_2;

Parcajele necesare obiectivelor complementare permise in zonă vor fi realizate conform


regulamentului general de urbanism. Staţionarea autovehiculelor se va organiza în interiorul
parcelei sau in incinta curtilor comunitare semiprivate prin organizatea unei zone de parcare
destinata strict parcelelor ce au cel putin o latura adiacenta acestor curti comunitare semiprivate.
-minim 1 parcare/ garaj pentru fiecare locuinţă unifamilială
- 1 parcare publică(vizitatori) / 5 locuinţe.

Necesarul de parcaje:

Locuinţe individuale (unifamiliale) sau semicolective (familiale), inclusiv în cazul în care


ocupanţii desfăşoară activităţi liberale sau manufacturiere:
- minimum un loc de parcare pentru locuinte individuale;
- minimum un loc de parcare/ apartament pentru locuinte semicolective;
Servicii cu acces public (servicii de proximitate):
- minimum două locuri de parcare
Prin excepţie, în situaţiile în care, din motive demonstrabile, în interiorul parcelei nu pot fi realizate
în condiţii rezonabile parcaje sau numărul de parcaje necesar, pentru lucrări de restructurare parţială
(schimbări de destinaţie, demolări parţiale, extinderi, mansardări, adiţionare de noi corpuri de clădire etc),
se poate accepta parcarea pe domeniul public, pe bază de abonament.
Pentru Funcţiuni de turism, cu următoarele condiţii:
- să nu includă alimentaţie publică;
- să se obţină acordul vecinilor
L_3;
Datorita cararacterului amplasamentului si clasei sociale caruia i se adreseaza acest tip de locuinte, se admit derogari
de la normele de necesar de parcaje pentru locuinte colective, astfel:
- Pentru fiecare 4 apartamente se va asigura min. un loc de parcare
- Pentru fiecare 20 apartamente se va asigura 1 loc de parcare pentru vizitatori

L_4;
Staţionarea autovehiculelor se va organiza de regulă în interiorul parcelei.
Necesarul de parcaje:
Locuinţe colective: un loc de parcare / apartament
Atunci când se prevăd funcţiuni diferite în interiorul aceleiaşi parcele, necesarul de parcaje va fi determinat prin
însumarea numărului de parcaje necesar fiecărei funcţiuni în parte.

Prin excepţie, în situaţiile în care, din motive demonstrabile, în interiorul parcelei nu pot fi realizate
în condiţii rezonabile parcaje sau numărul de parcaje necesar, pentru lucrări de restructurare parţială

" Elaborare Plan Urbanistic Zonal (PUZ) - Zone rezidentiale, cu locuinte colective si functiuni complementare pe pag.19
malul drept al raului Barzava (Triajul Tiglarie, Fabrica de Refractare si depozitul de fier vechi) si malul stang al
raului Barzava (Fierul Vechi si Samota), Municipiul Resita" – Regulament local de urbanism
(schimbări de destinaţie, demolări parţiale, extinderi, mansardări, adiţionare de noi corpuri de clădire etc),
se poate accepta parcarea pe domeniul public, pe bază de abonament. In aceste cazuri se va elabora un
proiect de specialitate.
L_4a Se va asigura o distanta a zonelor de parcare de minim 10 m fata de turnul de caramida
apartinand de fosta Fabrica de Caramida Refractara.

10. ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ ADMISĂ A CLĂDIRILOR

L_1;
Regimul de înălţime maxim admis este de: S+P+1
(parter + etaj / mansardă / nivel retras) sau (demisol + parter + mansardă / nivel retras).
Totalizat, regimul de înălţime nu poate depăşi una dintre următoarele configuraţii: (S)+P+1,
(S)+P+M, D+P+M, D+P+R (semnificaţiile prescurtărilor: S – subsol, D – demisol, P – parter, M – mansardă,
R – nivel retras).
Înălţimea maximă admisă a clădirilor, măsurată la cornişa superioară sau la aticul ultimului nivel
neretras, în punctul cel mai înalt, nu va depăşi 7 m.
Înălţimea maximă admisă a clădirilor, măsurată la coama acoperişului sau la aticul nivelului retras,
în punctul cel mai înalt, nu va depăşi 10 m.

L_2;
Regimul de înălţime maxim admis este de: S+P+1+2R
Retragerea ultimului nivel va fi mai mare sau egală cu 1,80 m faţă de planul faţadei spre stradă /
spaţiul public.
Înălţimea maximă admisă a clădirilor, măsurată la cornişa superioară sau la aticul ultimului nivel
neretras, în punctul cel mai înalt, nu va depăşi 8 m.
Înălţimea maximă admisă a clădirilor, măsurată la coama acoperişului sau la aticul nivelului retras,
în punctul cel mai înalt, nu va depăşi 14 m.

L_3;
Regimul de înălţime maxim admis este de: S+P+2+3R
Retragerea ultimului nivel va fi mai mare sau egală cu 1,8 m faţă de planul faţadei spre stradă /
spaţiul public.
Înălţimea maximă admisă a clădirilor, măsurată la cornişa superioară sau la aticul ultimului nivel
neretras, în punctul cel mai înalt, nu va depăşi 12 m.
Înălţimea maximă admisă a clădirilor, măsurată la coama acoperişului sau la aticul nivelului retras,
în punctul cel mai înalt, nu va depăşi 15 m.

L_4;
L4_a Regimul de înălţime maxim admis este de: S+P+2+3R
Retragerea ultimului nivel va fi mai mare sau egală cu 1,8 m faţă de planul faţadei spre stradă /
spaţiul public.
Înălţimea maximă admisă a clădirilor, măsurată la cornişa superioară sau la aticul ultimului nivel
neretras, în punctul cel mai înalt, nu va depăşi 13 m.
Înălţimea maximă admisă a clădirilor, măsurată la coama acoperişului sau la aticul nivelului retras,
în punctul cel mai înalt, nu va depăşi 16 m.

L4_b Regimul de înălţime maxim admis este de: S+P+2+3R


Retragerea ultimului nivel va fi mai mare sau egală cu 1,8 m faţă de planul faţadei spre stradă /
spaţiul public.
Înălţimea maximă admisă a clădirilor, măsurată la cornişa superioară sau la aticul ultimului nivel
neretras, în punctul cel mai înalt, nu va depăşi 12 m.
Înălţimea maximă admisă a clădirilor, măsurată la coama acoperişului sau la aticul nivelului retras,
în punctul cel mai înalt, nu va depăşi 15 m.

11. ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR

L1,L2, L3, L4_ Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă aspectul lor exterior
nu contravine funcţiunii acestora, caracterului zonei (HG 525/1996, Art. 32) aşa cum a fost el descris în
preambul şi peisajului urban.

" Elaborare Plan Urbanistic Zonal (PUZ) - Zone rezidentiale, cu locuinte colective si functiuni complementare pe pag.20
malul drept al raului Barzava (Triajul Tiglarie, Fabrica de Refractare si depozitul de fier vechi) si malul stang al
raului Barzava (Fierul Vechi si Samota), Municipiul Resita" – Regulament local de urbanism
Autorizarea executării construcţiilor care, prin conformare, volumetrie şi aspect exterior, intră în
contradicţie cu aspectul general al zonei şi depreciază valorile general acceptate ale urbanismului şi
arhitecturii, este interzisă. (HG 525/1996, Art. 32).
Arhitectura clădirilor noi va fi de factură modernă şi va exprima caracterul programului (locuire).
Se interzice realizarea de pastişe arhitecturale sau imitarea stilurilor istorice.
Volumetria va fi echilibrată, specifică programului de locuit.
Acoperişurile cu şarpantă vor avea forme simple, în două sau patru ape, cu pante egale şi constante
ce nu vor depăşi 60o, sau cu terasă. Cornişele vor fi de tip urban.
Raportul plin-gol va fi apropiat de cel predominant în zonă.
Materialele de finisaj vor fi cele specifice zonei – ţiglă ceramică sau tablă lisă fălţuită pentru
acoperişe înclinate, tencuieli pentru faţade, placaje din piatră/lemn sau tencuieli pentru socluri şi alte
elemente arhitecturale. Pentru tâmplării (uşi şi ferestre) se recomandă lemnul, dar nu se exclud alte
materiale.
Culorile vor fi pastelate, deschise, apropiate de cele naturale. Se interzice folosirea
culorilor saturate, stridente, închise la toate elementele construcţie.

12. CONDIŢII DE ECHIPARE EDILITARĂ ŞI EVACUAREA DEŞEURILOR

L1,L2, L3, L4_ Toate construcţiile nou realizate vor fi în mod obligatoriu racordate la reţelele
publice de echipare edilitară existente. În cazul unor dezvoltări în afara reţeleor existente, se admit
surse proprii de alimenatre cu apă şi un sistem de epurare a apelor uzate local, până la extinderea
reţeleor din sistem urban. Racordarea la reţeaua de alimentare cu apă potabilă, canalizare
menajeră, se va putea face numai prin grija şi cu cheltuiala beneficiarului I proprietarului, în
momentul realizării acesteia. Autorizarea racordării la reţeaua de alimentare cu apă potabilă a
construcţiilor de locuit se va putea face numai concomitent cu rezolvarea, în sistem individual sau
centralizat, a colectării apelor menajere reziduale. Bazinele vidanjabile ce se vor realiza Înaintea
canalizării apelor uzate menajere vor fi prevăzute cu dispozitive de racordare la viitoarea reţea.

Se interzice conducerea apelor meteorice spre domeniul public sau parcelele vecine.
Firidele de branşament şi contorizare vor fi integrate în împerjmuire.
Se interzice dispunerea aeriană a cablurilor de orice fel (electrice, telefonice, CATV etc).
Fiecare parcelă va dispune de o platformă sau de un spaţiu interior parcelei (eventual integrat în
împrejmuire) destinat colectării deşeurilor menajere, accesibil din spaţiul public.

13. SPAŢII LIBERE ŞI SPAŢII PLANTATE

L1,L2_ În cadrul fiecărei parcele se vor prevedea spaţii verzi amenajate, fie spre spre frontul străzii, cu
vegetaţie joasă (floricoIă), iar unde nu este posibil, jardiniere cu flori la toate ferestrele, care vor fi amplasate
astfel încât să participe la agrementarea spaţiului public, fie în curtea prorpie. Se recomandă dublarea
împrejmuirii cu gard viu.
Suprafeţele minime rezervate pentru spaţii plantate aferente fiecărei parcele, după tipul de locuinţă:
- locuinţe izolate I cuplate I Înşiruite: MIN 40% din S teren;
- vor cuprinde exclusiv vegetaţie (joasă, medie şi înaltă). Suprafeţele având o îmbrăcăminte de orice tip sunt
cuprinse în categoria spaţiilor libere.

Pe fâşia de teren cuprinsă între stradă / spaţiu public şi clădirile retrase de la alinimanent (grădina de faţadă),
minim 60% din suprafeţe vor fi organizate ca spaţii verzi.
Eliminarea arborilor maturi este interzisă, cu excepţia situaţiilor în care aceştia reprezintă un pericol iminent
pentru siguranţa persoanelor sau a bunurilor sau ar împiedică realizarea construcţiilor.

L3, L4 - Pentru locuinţe colective se vor prevedea spatii verzi amenajate pe o suprafata de min.
20% din S teren;
- Se admit amenajări exterioare - spaţii verzi, locuri de joacă, parcaje, garaje, mobilier urban,
terase de alimentaţie publică pe arterele majore pietonale/ piatete publice ;
- Eliminarea arborilor maturi este interzisă, cu excepţia situaţiilor în care aceştia reprezintă un pericol iminent
pentru siguranţa persoanelor sau a bunurilor sau ar împiedică realizarea construcţiilor.
- Se recomandă ca, în interiorul cvartalelor, mai ales în cazul în care locuirea e prezentă, spaţiul neconstruit

" Elaborare Plan Urbanistic Zonal (PUZ) - Zone rezidentiale, cu locuinte colective si functiuni complementare pe pag.21
malul drept al raului Barzava (Triajul Tiglarie, Fabrica de Refractare si depozitul de fier vechi) si malul stang al
raului Barzava (Fierul Vechi si Samota), Municipiul Resita" – Regulament local de urbanism
să fie utilizat pe principiul contractului de curte comună (spaţiul neconstruit să fie folosit în comun, mai ales
în scop rezidenţial).

14. ÎMPREJMUIRI

L1,L2, L3, L4_ Spre spaţiul public aliniamentul va fi obligatoriu închis pe toată lungimea sa prin
împrejmuire.
Imprejmuirile orientate spre spaţiul public vor avea un soclu opac cu înălţimea maximă de 80 cm şi
o parte transparentă, realizată din grilaj metalic sau într-un sistem similar care pemite vizibilitatea în ambele
direcţii şi pătrunderea vegetaţiei. Înălţimea maximă a împrejmuirilor va fi de 2,2 m. Împrejmuirile vor putea
fi dublate de garduri vii.
Imprejmuirile spre parcelele vecine vor avea maximum 2,20 m înălţime şi vor fi de tip transparent
sau opac.
Porţile împrejmuirilor situate în aliniament se vor deschide spre interiorul parcelei.
Tratamentul arhitectural al împrejmuirilor va fi corelat cu cel al clădirilor aflate pe parcelă.

SECŢIUNEA 4. POSIBILITĂŢI MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A TERENULUI

15. PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)

L1_ Locuinţe, alte utilizări admise:


POT maxim = 40%

L2_ Locuinţe semicolective, alte utilizări admise:


POT maxim = 50%

L3_ Locuinţe sociale colective, alte utilizări admise:


POT maxim = 40%

L4_ Locuinţe colective, alte utilizări admise:


POT maxim = 30%

Această reglementare se va aplica şi în cazul extinderii clădirilor existente sau al adăugării de noi
corpuri de clădire, calculul făcându-se în mod obligatoriu pe întreaga parcelă, în înţeles urbanistic.

16. COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)

L1_ Locuinţe, alte utilizări admise:


CUT maxim = 0.8

L2_ Locuinţe semicolective, alte utilizări admise:


CUT maxim = 1,2

L3_ Locuinţe sociale colective, alte utilizări admise:


CUT maxim = 1,4

L4_ Locuinţe colective, alte utilizări admise:


CUT maxim = 0.9

Această reglementare se va aplica şi în cazul extinderii, mansardării, supraetajării clădirilor


existente sau al adăugării de noi corpuri de clădire, calculul făcându-se în mod obligatoriu pe întreaga
parcelă, în înţeles urbanistic. În cazul mansardărilor, suprafaţa nivelului (SN) mansardei va reprezenta
maximum 60% din suprafaţa nivelului curent (se va lua în calcul numai porţiunea cu h liber ≥ 1,40 m).

" Elaborare Plan Urbanistic Zonal (PUZ) - Zone rezidentiale, cu locuinte colective si functiuni complementare pe pag.22
malul drept al raului Barzava (Triajul Tiglarie, Fabrica de Refractare si depozitul de fier vechi) si malul stang al
raului Barzava (Fierul Vechi si Samota), Municipiul Resita" – Regulament local de urbanism
V Zone Verzi
Zona spaţii verzi, perdele de protecţie (V) cuprinde:

V1_ Zona verde – scuaruri, gradini, parcuri cu acces public nelimitat

V2_ Fond silvic/ Perdele de protectie propusa spre amenajare in vederea agrementului

V3_ Zona Construita Protejata. Zona verde de protectie a apelor sau cu rol de culoar
ecologic si spatiu public

V4_ Zona spatii verzi, scuaruri, fasii publice plantate si culoar de protectie pentru
posibile strazi noi de subtraversare deal, legatura cu Terova.

SECŢIUNEA 1. CARACTERUL ZONEI

V1_ Zona verde – scuaruri, gradini, parcuri cu acces public nelimitat


V2_ Fond silvic/ Perdele de protectie propusa spre amenajare in vederea
agrementului
V3_ Zona cuprinde culoarele râului Barzava. Sunt incluse albiile minore, amenajările hidrologice,
cele de maluri, fâşii verzi, circulaţii pietonale şi velo, mobilier urban etc, structurate într-o configuraţie
caracteristică pentru imaginea urbană a oraşului. Zona reglementatat prin acest PUZ este portiunea
cuprinsa intre Podul Stavila si Podul ce traverseaza raul Barzava, pe strada Primaverii, segment
reglementat in plansa anexa la acest RLU.
Culoarele date de malurile cursului de apă oferă oportunitatea dezvoltării unor spaţii verzi şi trasee
pietonale şi a creării unor legături avantajoase între diferitele zone ale oraşului.
V4_ Zona spatii verzi, scuaruri, fasii publice plantate si culoar de protectie
pentru posibile strazi noi de subtraversare deal, legatura cu Terova.

A. CONDIŢIONĂRI PRIMARE

V1,V2,V3,V4_ Este interzisă schimbarea destinaţiei acestei categorii de spaţii. Această


reglementare are caracter definitiv şi nu poate fi schimbată prin PUZ.
Organizarea de ansamblu a culoarelor raului Barzava va fi reglementată prin intermediul unor
planuri directoare / PUZ întocmite pentru întregul parcurs intravilan al acestora sau pentru segmente
semnificative ale acestui parcurs. Acestea vor stabili caracterul general al fiecărui tronson, secţiunile /
profilele de principiu ale malurilor, relaţiile cu cartierele riverane, seturi de măsuri, recomandări, restricţii,
servituţi etc şi tronsoanele pentru care se vor elaboraproiecte de specialitate, în vederea amenajării şi
organizării concrete a spaţiilor.
Pentru orice intervenţii ce vizează amenajarea / reorganizarea acestui tip de spaţii se vor elabora
în mod obligatoriu proiecte de specialitate.
Autorizarea lucrărilor de reabilitare se va face pe baza prezentului Regulament, de la care nu sunt
acceptate derogări.
Intervenţiile vor urmări, pe lângă aspectele tehnice, asigurarea coerenţei imaginii urbane,
reabilitarea amenajărilor, a plantaţiilor, ameliorarea peisajului şi a mediului.

Condiţionări şi restricţii

Suprafaţa ocupată de spaţii verzi va cuprinde plantaţii cu vegetaţie diversă, autohtonă, sau adaptată
la clima locală, pe principii ecologice, pentru asigurarea unor costuri de întreţinere redusă şi pentru a
favoriza ecosistemele locale ;
Perdelele de protecţie între zone industriale poluante şi zona de locuit se vor alcătui din specii
rezistente la nocivităţi - plopi, tei, arţar ;
Nu se admit tăieri de arbori existenţi, ajunşi la vârstă matură, decât în cazuri speciale, când
periclitează siguranţa trecătorilor, circulaţia auto, sau structura clădirilor învecinate. Orice tăiere se va face

" Elaborare Plan Urbanistic Zonal (PUZ) - Zone rezidentiale, cu locuinte colective si functiuni complementare pe pag.23
malul drept al raului Barzava (Triajul Tiglarie, Fabrica de Refractare si depozitul de fier vechi) si malul stang al
raului Barzava (Fierul Vechi si Samota), Municipiul Resita" – Regulament local de urbanism
cu avizul Agenţiei de protecţia mediului CS şi a Ocolului silvic Reşiţa. Se admit lucrări de amenajamente
silvice în pădurile din intravilan, de curăţire, întinerire, dar cu avizul Ocolului silvic Reşiţa.
V2_ Regimul pădurilor-parc din jurul zonelor rezidenţiale, care includ versanţi de deal, zone
stâncoase, cumulează şi funcţiunea de pădure cu rol de protecţie. Se admit amenajări de alei, platforme de
mici dimensiuni, transport pe cablu, rigole pluviale, lucrări edilitare, sau de colectare a aluviunilor din
amonte, iluminat de siguranţă, şi mobilier urban. Pădurile se supun regimului prevăzut în Codul Silvic, iar
orice amenajare, intervenţie, se va face cu avizul Direcţiei Silvice CS, sau a Ocolului silvic Reşiţa, după caz.
In jurul platanilor consideraţi monumente ale naturii se instituie rază de protecţie echivalentă cu
1,5m+proiecţia coroanei, unde nu se acceptă nici o construcţie, sau amenajări de dalaje, carosabile, cu
îmbrăcăminte impermeabilă. Se admit pavaje perforate, sau grile de protecţie a tulpinii până la H=1,20m.
Se admit cosmetizări ale coroanelor, dar nu se admite tăierea acestor arbori.
Nu se admit tăieri de arbori ajunşi peste 4m înălţime, cu excepţia lucrărilor de amenajamente.

B. REGLEMENTĂRI PENTRU SPATIUL PUBLIC

V1,V2,V3,V4_ Majoritatea spaţiilor din această categorie sunt parte a sistemului de spaţii publice.
Organizarea, reabilitarea sau modernizarea acestora va fi abordată de o manieră integrată şi se va
desfăşura numai pe bază de proiecte complexe de specialitate ce vor viza ameliorarea funcţionalităţii şi
imaginii urbane, dezvoltarea cu prioritate a deplasărilor pietonale / velo şi a infrastructurii specifice,
reglementarea circulaţiei autovehiculelor şi a parcării, organizarea mobilierului urban şi a vegetaţiei. Acestea
vor fi supuse avizării de către CTATU.
Mobilierul urban va fi integrat unui concept coerent pentru imaginea urbană a spaţiilor publice ale
oraşului.

- Amenajările peisajere vor urmări un proiect aprobat pentru întreaga zonă, conform prescripţiilor
generale la nivelul localităţii. Se va ţine cont de prescripţiile pentru circulaţia persoanelor cu handicap
locomotor.
- Îmbrăcămintea terenurilor de sport diferă în funcţie de destinaţie - iarbă, zgură, nisip, covoare sintetice.
- Parcelele pentru sport şi dotări de sport, cât şi suprafeţele de parc nu sunt limitate.
- Pentru obiectivele majore conform prescripţiilor generale la nivelul localităţii

SECŢIUNEA 2. UTILIZARE FUNCŢIONALĂ

1. UTILIZĂRI ADMISE

V1 - sunt admise numai funcţiunile de spaţiu plantat public constând în :


- spaţii plantate;
- circulaţii pietonale din care unele ocazional carosabile pentru întreţinerea spaţiilor plantate şi accesul la
activităţile permise;
- mobilier urban, amenajări pentru sport, joc şi odihnă;
- construcţii pentru expoziţii, activităţi culturale (spaţii pentru spectacole şi biblioteci în aer liber, pavilioane
cu utilizare flexibilă sau cu diferite tematici), activităţi sportive, alimentaţie publică şi comerţ;
- adăposturi, grupuri sanitare, spaţii pentru administrare şi întreţinere;
- parcaje.

V2- Se admit:
Reţele magistrale, căi de comunicaţie, reţele de telecomunicaţii, alte lucrări de infrastructură
- promenadă, alergare
- odihnă
- călărie
- deplasări velo
Pentru aceste utilizări se poate organiza un sistem de alei, platforme şi piste pentru biciclete. Este admisă
introducerea iluminatului public. Amenajările şi echiparea subzonei se vor face în concordanţă cu legislaţia
silvică şi cu avizul Direcţiei Silvice.

" Elaborare Plan Urbanistic Zonal (PUZ) - Zone rezidentiale, cu locuinte colective si functiuni complementare pe pag.24
malul drept al raului Barzava (Triajul Tiglarie, Fabrica de Refractare si depozitul de fier vechi) si malul stang al
raului Barzava (Fierul Vechi si Samota), Municipiul Resita" – Regulament local de urbanism
V3 - pe fâşia de protecţie din lungul cursurilor de apă, cu funcţiune publică, ecologică şi peisagistică, se admit
următoarele: drum de halaj, alei, amenajări de mici dimensiuni pentru odihnă, agrement, joc şi sport, debarcadere,
anexe sanitare, mici puncte de alimentaţie publică specifice programului de parc,poduri pietonale, ciclistice și
carosabile.

V4- Se admit:
Reţele magistrale, căi de comunicaţie, reţele de telecomunicaţii, alte lucrări de infrastructură

V1,V2,V3,V4
Se admit:
 plantaţii înalte, medii şi joase
 sistem de alei şi platforme pentru circulaţii pietonale şi velo
 mobilier urban, amenajări pentru jocacă, odihnă si alte activităţi în aer liber compatibile;
 edicule, componente ale amenajării peisagere
 lucrări şi amenajări hidrotehnice
 căi de comunicaţie, reţele de telecomunicaţii, alte lucrări de infrastructură

2. UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIŢIONĂRI

V1,V2,V3,V4
Elemente aferente infrastructurii tehnico-edilitare, cu condiţia să fie amplasate în subteran sau
astfel încât să aibă un impact vizual minim, să nu producă poluare fonică sau de altă natură.
- tratarea unitară şi amplasarea de mobilier urban doar pe bază de documentaţii specifice.

-se admit construcţii pentru expoziţii, activităţi culturale (spaţii pentru spectacole şi biblioteci în aer
liber, pavilioane cu utilizare flexibilă sau cu diferite tematici), activităţi sportive, alimentaţie publică şi
comerţ;
- clădirile şi amenajările pentru diferite activităţi din zonele verzi publice se admit cu condiţia de a
nu avea separări fizice care să impună interdicţia liberei circulaţii.

3. UTILIZĂRI INTERZISE

V1,V2,V3,V4
Orice utilizări, altele decât cele admise la punctul 1 şi punctul 2.
- nu se admit împrejmuiri ale zonelor verzi, exceptând gardurile vii cu înălţime de maxim 90 cm.

SECŢIUNEA 3. CONDIŢII DE AMPLASARE, ECHIPARE ŞI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR

4. CARACTERISTICILE PARCELELOR: SUPRAFEŢE, FORME, DIMENSIUNI

Suprafaţa spaţiilor verzi publice va fi normată astfel:


- Spaţii verzi amenajate - scuaruri / grădini publice min. 26,0 mp /Iocuitor;
- Locuri de joacă: min. 1,3 mp /Iocuitor ;
Organizarea spaţiilor de joc şi sport, pe categorii de vărstă, vor avea În vedere dispunerea de
terenuri de joc pentru grupele:
- I (sub 3 ani) - 150 - 200 mp/ oraş;
- II (3-6 ani) - 0,20 mp /Iocuitor;
- III (6-10 ani) - 0,40 mp /Iocuitor;
- IV (10-14 ani) - 0,70 mp /Iocuitor, inclusiv amenajări sportive;
- Perdelele de protecţie min. 20% din suprafaţa terenului rezervat pentru:
- căi de circulaţie: 1 copac / 4 parcări;

5. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE ALINIAMENT

" Elaborare Plan Urbanistic Zonal (PUZ) - Zone rezidentiale, cu locuinte colective si functiuni complementare pe pag.25
malul drept al raului Barzava (Triajul Tiglarie, Fabrica de Refractare si depozitul de fier vechi) si malul stang al
raului Barzava (Fierul Vechi si Samota), Municipiul Resita" – Regulament local de urbanism
V1,V4
Pentru constructiile admise detaliate la punctul 1 si 2, se va tine cont de o amplasare a constructiilor fata de
aliniament, astfel incat sa existe o distanta minima egala cu jumatate din inaltimea maxima a
constructiei(h/2), dar nu mai putin de 4m.

Amenajarile de tipul alei, platforme, amenajari locuri joaca, mobilier urban, circulatii pietonale si
velo, e se pot amplasa si pana in limitele parcelei. Pentru orice intervenţii ce vizează amenajarea /
reorganizarea acestui tip de spaţii se vor elabora în baza unui proiect de specialitate.

V2,V3
Nu este cazul

6. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE LIMITELE LATERALE ŞI POSTERIOARE ALE


PARCELELOR

V1,V4
Pentru constructiile admise detaliate la punctul 1 si 2, se va tine cont de o amplasare a constructiilor fata
de limite, astfel:
- fata de limitele laterale ale parcelei: H/2, insa nu mai putin de 4 m.
- fata de limitele posterioare ale parcelei: H/2, insa nu mai putin de 5 m.

Amenajarile de tipul alei, platforme, amenajari locuri joaca, mobilier urban, circulatii pietonale si
velo, e se pot amplasa si pana in limitele parcelei. Pentru orice intervenţii ce vizează amenajarea /
reorganizarea acestui tip de spaţii se vor elabora în baza unui proiect de specialitate.

V2,V3
Nu este cazul

7. AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAŢĂ DE ALTELE PE ACEEAŞI PARCELĂ

V1, V4
Pentru constructiile admise detaliate la punctul 1 si 2, se va tine cont de o amplasare a constructiilor in
interiorul aceleiasi parcele, astfel incat sa existe o distanta minima egala cu inaltimea celei mai inalte
constructii.

V2,V3
Nu este cazul

8. CIRCULAŢII ŞI ACCESE

V1,V2,V3,V4
Se vor asigura direct sau prin servitute accese carosabile şi pietonale la pârâuri, pentru lucrări de
amenajare / salubrizare / hidrotehnice. Accesele carosabile vor avea o lăţime necesară accesului
mijloacelor de interventie (3,00m minim).

Pentru aleile pietonale şi velo din interiorul spaţiilor verzi se vor utiliza sisteme rutiere specifice –
agregate compactate, pavaje din piatră naturală etc. Este admisibilă folosirea de îmbrăcăminţi asfaltice, cu
tratamente superficiale din agregate de balastieră, asemănătoare ca imagine aleilor din agregate
compactate.

9. STAŢIONAREA AUTOVEHICULELOR

V1,V2,V3,V4
Este interzisă parcarea automobilelor pe teritoriul zonelor verzi. Acestea se vor organiza /
reglementa ca parte a sistemului de parcaje / garaje publice.

" Elaborare Plan Urbanistic Zonal (PUZ) - Zone rezidentiale, cu locuinte colective si functiuni complementare pe pag.26
malul drept al raului Barzava (Triajul Tiglarie, Fabrica de Refractare si depozitul de fier vechi) si malul stang al
raului Barzava (Fierul Vechi si Samota), Municipiul Resita" – Regulament local de urbanism
10. ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ ADMISĂ A CLĂDIRILOR

V1,V4
- Înălţimea maximă admisibilă a construcţiilor din parc, este limitată la 5 m la cornişă, cu excepţia construcţiilor pentru
sport ;
- Regim de inaltime max. admis: P;
V2,V3
- Nu e cazul.

11. ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR

V1,V2,V3, V4
 Autorizarea executării construcţiilor care, prin conformare, volumetrie şi aspect exterior, intră în contradicţie cu
aspectul general al zonei şi depreciază valorile general acceptate ale urbanismului şi arhitecturii, este interzisă.
 Arhitectura clădirilor va fi de factură modernă şi va exprima caracterul programului. Se interzice realizarea de
pastişe arhitecturale sau imitarea stilurilor istorice.
 Ca material de construcţie pentru dotări minore şi de mobilier urban se vor folosi :
 piatra naturală prelucrată sau nu
 material lemnos finisat sau brut
 dalaje din pietriş cu granulaţie fină, plăci mozaicate spălate şi rugoase la faţa călcată, pişcoturi prefabricate cu
o faţă rugoasă, cărămidă
 paramente şi afişe publicitare, traforuri de cărămidă sau blocuri prefabricate
 colonade, pergole din pietre decorative, beton, ipsosuri, lemn
 obiecte de joacă de lemn, metal protejat, material plastic pentru copii, bănci sau amfiteatre din elemente
prefabricate, lemn, material plastic,
 iluminat decorativ,
 acoperişuri uşoare, de preferinţă pe şarpante de lemn, cu învelitori de ţiglă, plăci ceramice, sau acoperis verde,
sticlă armată sau alt sistem de protecţie, şiţă de lemn, membrane bituminoase prelucrate, cu finisaj granule
(pentru foişoare).
 Aspectul exterior urmăreşte ca orice clădire, prin localizare, dimensiuni, să nu afecteze situl peisagistic,
deschiderile vizuale spre peisaj.

12. CONDIŢII DE ECHIPARE EDILITARĂ ŞI EVACUAREA DEŞEURILOR

V1,V2,V3,V4 - conform studiilor de specialitate avizate conform legii. Se vor asigura: alimentarea cu
apă, colectarea apelor uzate, telefonie fixă şi iluminat public conform cerinţelor funcţionale ale fiecărei categorii
de spaţiu plantat în care este admis accesul publicului.
Zona necesita echipare edilitara completa.
Se va da o atenţie deosebită iluminatului public, ce va face obiectul unor studii de specialitate.
Se vor prevedea puncte de alimentare cu apă din reţeaua publică.
Se interzice dispunerea aeriană a cablurilor de orice fel (electrice, telefonice, CATV etc).

13. SPAŢII LIBERE ŞI SPAŢII PLANTATE

V1,V2,V3,V4
-plantaţiile înalte se vor dispune conform normelor specifice pentru fiecare categorie de spaţii plantate;
- toate parcajele vor fi obligatoriu plantate cu cel puţin un arbore la patru locuri de parcare şi vor fi
înconjurate de un gard viu de 1,20 metri înălţime.
- se recomandă, din considerente ecologice şi de economisire a cheltuielilor de întreţinere de la buget,
utilizarea speciilor locale adaptate condiţiilor climatice şi favorabile faunei antropofile specifice, cu excepţia
segmentelor decorative cu caracter special din zonele V1 şi V4.

V3
Intervenţii vizând regularizări de albii, amenajări hidrotehnice, praguri de fund, bazine de retenţie,
organizarea spaţiilor verzi, a sistemelor de alei şi platforme etc, se vor realiza numai pe baza unor proiiecte
de specialitate, ce vor include studii de fundamentare hidrologice, dendrologice, peisagere etc. Se va urmări
în mod obligatoriu conservarea / redarea caracterului cvasinatural al zonei.

" Elaborare Plan Urbanistic Zonal (PUZ) - Zone rezidentiale, cu locuinte colective si functiuni complementare pe pag.27
malul drept al raului Barzava (Triajul Tiglarie, Fabrica de Refractare si depozitul de fier vechi) si malul stang al
raului Barzava (Fierul Vechi si Samota), Municipiul Resita" – Regulament local de urbanism
In zonele de restructurare / urbanizare, fâşiile de protecţie vor fi organizate ca spaţii verzi publice
cuprinzând vegetaţie joasă, medie şi înaltă, urmărindu-se fixarea terenului, protejarea acestuia faţă de
fenomene de eroziune. Se vor putea organiza trasee pietonale şi velo, locuri de odihnă etc.
Eliminarea arborilor maturi este interzisă, cu excepţia situaţiilor în care aceştia reprezintă un pericol
iminent pentru siguranţa persoanelor sau a bunurilor sau ar împiedică realizarea construcţiilor.

14. ÎMPREJMUIRI

V1,V2,V3,V4
- nu se admit împrejmuiri ale zonelor verzi, exceptând gardurile vii cu înălţime de maxim 90 cm.
- spre deosebire de parcuri şi grădini, scuarurile şi fâşiile plantate nu vor fi îngrădite dar vor fi separate de
trotuare fie prin parapet de 0.60 cm. înălţime, fie prin borduri în lungul cărora, pe o distanţă de minim 0,5
metri terenul va fi coborât cu minim 0,10 metri sub nivelul părţii superioare a bordurii pentru a împiedica
poluarea cu praf provocată de scurgerea pământului pe trotuare.

SECŢIUNEA 4. POSIBILITĂŢI MAXIME DE OCUPARE ŞI UTILIZARE A TERENULUI

15. PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)

V1,V4

POT maxim = 10%


Pentru astfel de zone – parc, scuar, pădure parc, unde predomină suprafaţa verde se admit
construcţii sub 10% din total parcelă, şi numai cu funcţiuni complementare faţă de specificul
inventariat.
V2 POT maxim = 5%

V3 POT maxim = 2%

16. COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)

V1, V4
CUT maxim = 0,10, din parcela delimitată cadastral ca spaţiu verde public.
V2,V3
CUT maxim = 0,05

(nu sunt luate în calcul la CUT ediculele aferente amenajării peisagere, cu condiţia să nu includă spaţii interioare.

" Elaborare Plan Urbanistic Zonal (PUZ) - Zone rezidentiale, cu locuinte colective si functiuni complementare pe pag.28
malul drept al raului Barzava (Triajul Tiglarie, Fabrica de Refractare si depozitul de fier vechi) si malul stang al
raului Barzava (Fierul Vechi si Samota), Municipiul Resita" – Regulament local de urbanism
" Elaborare Plan Urbanistic Zonal (PUZ) - Zone rezidentiale, cu locuinte colective si functiuni complementare pe pag.29
malul drept al raului Barzava (Triajul Tiglarie, Fabrica de Refractare si depozitul de fier vechi) si malul stang al
raului Barzava (Fierul Vechi si Samota), Municipiul Resita" – Regulament local de urbanism
" Elaborare Plan Urbanistic Zonal (PUZ) - Zone rezidentiale, cu locuinte colective si functiuni complementare pe pag.30
malul drept al raului Barzava (Triajul Tiglarie, Fabrica de Refractare si depozitul de fier vechi) si malul stang al
raului Barzava (Fierul Vechi si Samota), Municipiul Resita" – Regulament local de urbanism