Sunteți pe pagina 1din 7

TAXE LOCALE

Aplicație: Activitatea de bază a firmei Pradox SRL este organizarea loteriilor. În luna
aprilie a organizat o loterie în mun. Chișinău și una în or. Orhei. Valoarea biletelor expuse la
loterie a constituit: În mun. Chișinău 500 mii lei, în or. Orhei 300 mii lei.
Determinați taxa de organizare a licitațiilor și loteriilor. Indicați bugetele la care vor fi virate taxa
respectivă.

Rezolvare:
Mun Chișinău: 0,3% x 500 mii lei = 15 000 lei;
Or. Orhei: 0,2% x 300 mii lei = 6 000 lei
Taxa de organizare a licitațiilor = 15 000 + 6 000 = 21 000 lei
Răspuns: Pradox SRL va vira către buget în trimestrul II al anului de gestiune 21 000 lei
taxa locală de organizare a licitațiilor și loteriilor.

Aplicație: Hotelul „Basarabia” din mun. Bălți prestează servicii hoteliere și servicii de
parcare a autoturismelor, și spălătorie a rutelor. În trimestrul II al anului curent a încasat mijloace
bănești în sumă de 125 mii lei din cazare, 14,2 mii lei din prestarea serviciilor de parcare și 38
mii lei de la spălătorie. Cotele sunt stipulate în Anexa nr. 9 a Deciziei Consiliului mun. Bălți nr
10/1 din 23.12.2019.

Rezolvare:
1) Determinăm taxa locală pentru cazare:
125 000 x 2% = 2 500 lei
2) Determinăm taxa pentru parcare 10*60%=6 lei
3) Determinăm taxa pentru serviciile de spălătorie: 38000*60%=22800lei

Determinăm taxele locale

2 500+6+22 800=25 306 lei

Răspuns: Taxele locale totale=25 306 lei

Aplicație: GalaImpex SRL a avut în I trimestru al anului curent următorul număr de angajați:
ianuarie – 14, februarie – 18, martie – 23.

Determinai taxa pentru amenajarea teritoriului.


Rezolvare:
1) Determinăm numărul mediu scriptic al angajaților:
14+18+23
Ń a = ≈ 18 angajați
3
2) Determinăm taxa pentru amenajarea teritoriului datorată de către companie:
Conform Deciziei nr 6/1 din 26 decembrie 2019, taxa pentru amenajarea teritoriului
constituie 120 lei/anual pentru fiecare angajat/salariat.
120
x 18 = 540 lei
4

Răspuns: GalaImpex SRL va vira în contul bugetului local 540 lei în primul trimestru.

Aplicaţie practică.
SA Vladion prestează servicii de transport auto de pasageri pe rutele municipale în mun.
Chişinău. Întreprinderea are 6 microbusuri cu capacitatea de 15 locuri. Cota stabilită în mun.
Chisinau constitue 80% din cota maximă, prevăzută în CF.
Determinaţi taxa de prestare a serviciilor auto de călători.

IMPOZITUL PE VENIT

Aplicaţie practică
D-na Popescu este angajată la SRL „Vara”. Cererea de acordare a scutirilor P2 a fost
depusă la 31.12.anul precedent (a.p.) Salariul este stabilit în acord. În perioada ianuarie-februarie
a primit următoarele plăţi:
10.1 salariu pentru decembrie - 780 lei.
15.01. avans pentru ianuarie -600 lei.
02.02. salariu pentru ianuarie -515 lei.
28.02. salariu pentru februarie -1800 lei.
Determinaţi impozitul pe venit reţinut din plăţile respective.

Rezolvare:
1) Determinarea sumei venitului impozabil pentru luna ianuarie
VI= 780+600=1380 lei, ceea ce este mai mic ca scutirea personală de 2000 lei, deci nu se
reține impozitul pe venit.
2) Determinarea sumei venitului impozabil pentru luna februarie
VI=515+1800= 2315 lei
3) Calculul reținerilor din salariu
Fondul de pensii: 2315 x 4,5% = 104,18 lei
Asigurarea medicală: 2315 x 6% =138,90 lei
4) Calculul impozitului pe venit pentru luna februarie
IV= 12% x (2315-2000-104,18-138,90)=8,63 lei
Răspuns: Impozitul pe venit=8,63 lei

Aplicaţie practică
D-nul Andrei Guzun este angajat la S.A. „Colibri”. Cererea de acordare a scutirilor
personală, şi pentru o persoană întreţinută, invalid din copilărie a fost depusă în termenii stabiliţi
pentru a primi scutirile integrale pe parcursul anului. Salariul este stabilit în acord. În perioada
ianuarie-februarie a primit următoarele plăţi:
02.02. salariu pentru ianuarie - 2450lei.
15.02. avans pentru februarie - 500 lei.
28.02. ajutor material în legătură cu efectuarea tratamentului medical a copilului invalid - 1200
lei.
Determinaţi impozitul pe venit reţinut din plăţile respective.
Rezolvare:
1) Calcul sumei scutirii lunare
2000+1500=3500 lei
2) Determinarea sumei venitului impozabil pentru luna februarie
VI=2450+500= 2950 lei, ceea ce este mai mic ca suma scutirii de care beneficiază
persoana fizică, de 3500 lei, deci nu se reține impozitul pe venit.
Răspuns: nu se retine impozitul pe venit

Aplicaţie practică
D-na V. Tătaru este angajată în funcţie de avocat la firma “Avocat-Consult”. Salariul
lunar constituie 2415 lei. Prin cumul este angajat la USM în calitate de lector superior pentru 0,5
salarii, care constituie 940 lei. Persoana în cauză are dreptul la scutire personală. Scutirile au
fost acordate. Determinaţi suma impozitului pe venit la momentul primirii salariului pentru luna
curentă, dacă se ştie, că lunile precedente impozitul a fost reţinut în cuantum deplin.

Rezolvare:
1) Determinarea sumei venitului impozabil pentru luna curentă
VI = 2 415 + 0,5 x 940= 2885 lei
2) Calculul reținerilor din salariu
Fondul de pensii: 2885 x 4,5% = 129,83 lei
Asigurarea medicală: 2885 x 6% =173,10 lei
3) Calculul impozitului pe venit pentru luna curentă
4) IV= 12% x (2885-2000-129,83 -173,10)= 69,85 lei
Răspuns: Impozitul pe venit =69,85 lei

Aplicaţie practică Nr. 4


Dumitru Ţurcanu este student la UTM. Bursa lunară constituie 220 lei. În afara orelor de studii
este angajat la “Avante” SRL în calitate de programist pe 0,5 salarii. Salariul de bază pentru o
unitate de programist este de 2500 lei. Salariul este achitat în ultima zi a lunii. În luna august a
participat la un concurs internaţional al programiştilor şi a obţinut premiul II în sumă de 4500
Euro. La data întoarcerii în ţară cursul BNM a constituit 16,2540 lei. Determinaţi impozitul pe
venit pentru anul curent.
Rezolvare:
1. Determinăm salariul programistului

2500*0,5=1250lei

2.Determimăn impozitulpe venit din salariu

Fondul de pensii=4,5% +Asigurarea medicală=6%=10,5

I=1250-(1250*10,5%)*12%=134,25lei

134,25*12=1611lei

3.Determinăm ipozitul pe venit in premii

4500*16,2540=73143lei

I=(73143-(73134*10,5%))*12%=7855,5582lei

4. Determinăm impozitul total pe venit

1611+7855,5582=9466,5582lei

Răspuns:Ipozitul pe venit pentru anul curent este de 9466,5582lei

Aplicaţie practică Nr. 5


D-l Cogîlniceanu a suferit de boală actinică, în urma lichidarii avariei CAE de la Cernobîl.Este
angajat la „CR” SRL. Cererea de acordare a scutirii personale (P) a fost depusă la 31 decembrie
2005. Aflând pe parcursul anului ca are dreptul la o scutire majoră a depus cerere la 15 iulie, la
care a anexat documentele respective. Salariul lunar constituie 1500 lei. Pe parcursul anului a
primit dividende de la DAAC HERMES SA( rezident al RM) de 480 lei.
Determinaţi obligaţiunile faţă de buget la sfîrşitul perioadei fiscale, dacă se ştie, că impozitul
reţinut la sursa de plată din toate veniturile obţinute au fost efectuate în cuantum deplin.

Rezolvare:

Pentru anul 2005 scutirea personală constituie 2520 lei iar lunară este de 210 lei

Scutirea marorată anual este de 10 000lei iar lunară este de 533,35lei

IV=1500-(1500*10,5%)-210)*12%=135,9lei*7=951,3lei

IV=1500-(1500*10,5%)-833,35)*12%=61,1 lei *5=305,5 lei

Determinăm suma totală a impozitului pe venitul anual

IV=951,3 lei+305,5 lei=1256,8 lei

Răspuns: Obligațiunile față de buget la sfârșitul perioadei fiscale sunt de 1256,8 lei

Aplicaţie practică Nr. 6


D-na L. Solomon este angajată unei bănci comerciale. Salariul lunar este de 6800 lei. Lunar
primeşte plăţi pentru ore suplimentare de lucru de 10% din salariul de bază. În luna octombrie a
anului precedent a primit un împrumut de 72000 lei pe termen de 6 ani, fără dobîndă. Rata de
refinanţare a BNM e de 12%. Rambursarea împrumutului se efectuează lunar, începînd cu luna
următoare lunii în care a fost primit împrumutul în mărime de 2000 lei. Scutirile acordate
reprezintă scutirea personală şi pentru o persoană întreţinută. Plăţile salariale se achită în ultima
zi a lunii. Determinaţi impozitul pe venit pentru lunile ianuarie şi februarie ale anului curent.

Rezolvare:

1) Determinăm sumei scutirii lunare 2000+250=2250 lei

2) Determinăm suma venitului impozabil lunar(ianuarie și februarie) 6800+10%*6800=7480 lei


3) Reținerea din salariu: -Fondul de pensii 4,5%+ Asigurarea medical 6%=10,5
7480*10,5=785,4 4) Impozitul pe benit lunar (ianuarie și februarie) 12%*(7480-2250-
785,4)=533,35 lei

Răspuns: Impozitul pe benit lunar (ianuarie și februarie) este de 533,35 lei


Aplicaţie practică Nr. 7
D-l Bondarenco A. a importat din Germania un autoturism Volvo XXX. Valoarea declarata la
punctul vamal de la frontiera a constituit 5200 euro. Cursul oficial al BNM la data importului
constituia 16,2 lei. Pe parcursul anului microbusul a fost vîndut S.A. „Icam”. Suma din actul de
achiziţie şi din contract a constituit 184300 lei, din care i s-a reţinut impozit la sursa de plată.
Din data de 15.07 a anului curent este angajat la SRL „Astra” în calitate de şofer cu salariul lunar
de 1300 lei. La momentul angajării a depus cerere de acordare ascutirilor PS3. Determinaţi
relaţiile cu bugetul la sfîrşitul anului fiscal.
Rezolvare:
1) Suma scutirii anuale: 24000+11280=35280 lei
2) Suma creșterii de capital din vânzarea automobilului: 50%*(184300-5200*16,2)=50030 lei
3) Suma venitului impozabil pentru anul curent: 5 luni*1300=6500 lei < suma scutirii de care
beneficiază persoana fizică pentru 5 luni, de 14700 lei și nu se reține impozitul pe venit din
această sumă.
4) Impozitul pe venit din creșterea de capital: 12%*50030=6003,6 lei
Răspuns: Impozitul pe venit din creșterea de capital este de 6003,6 lei

Aplicaţie practică Nr. 8


D-l V. Gavrilita pe parcursul anului a fost angajat în cadrul firmei „Traectorie”. Salariul lunar
este de 620 lei. Din octombrie salariul constituie 1720 lei. Cererea de acordare a scutirilor P2 a
fost depusă în termenii stabiliţi şi scutirea a fost acordată pe parcursul anului în mărime deplină.
Tot în cadrul acelueaşi agent economic a mai primit 8000 lei pentru darea în arendă a
autoturismului propriu. Impozitele reţinute la sursa de plată s-au efectuat în cuantum deplin.
Determinaţi sarcina fiscală a persoanei respective pentru anul curent si relaţiile cu bugetul la
sfărsitul anului.

Rezolvare:

Aplicaţie practică Nr. 9


D-l V. Bolocan este inginer programist. Pe parcursul anului a fost angajat în cadrul firmei „Zet”.
Salariul lunar este de 1100 lei. Cererea de acordare a scutirilor PS a fost depusă în termenii
stabiliţi şi scutirea a fost acordată pe parcursul anului în mărime deplină. În luna octombrie a
primit în cont său personal 10800 Euro de la „Star Program” din România pentru dreptul de
utilizare a unei programe – proprietate intelectuală a d-lui Bolocan. Cursul BNM la data primirii
mijloacelor băneşti este de1 Euro= 19,42 lei. D-l Bolocan a prezentat A.E. din România
Certificat de rezident fiscal al RM. În luna ianuarie a primit un certificat tipizat de la Star
Program precum ca i s-a reţinut un impozit pe venit la sursa în mărime de 10% din suma de
contract care constituie 1200 euro.(12000 euro*10%). Determinaţi sarcina fiscală a persoanei
respective pentru anul curent si relaţiile cu bugetul la sfîrsitul anului.

Rezolvare:

Aplicaţie practică nr. 10.


D-l Vasile Goncear este angajatul firmei Tresmus Grup SRL. Salariul constituie 2800 lei lunar.
Scutirile P au fost acordate. Pe parcursul anului fiscal a obţinut venituri de la GRAD SA din
darea în chirie a unui garaj, suma contractuală fiind de 800 lei/lună. Pe parcursul anului a
vîndut un apartament cu două odai cu 327000 lei, valoarea lui de bază fiind evoluată de 52400
lei. Apartamentul respectiv a fost locuinţa de bază a D-lui Goncear din 07.12.2001. Suma
încasărilor de la vînzarea apartamentului a fost utilizată pentru procurarea unei case de locuit.
Valoarea casei a costituit 840200 lei. Determinaţi impozitul pe venit al D-lui Goncear pentru
anul fiscal curent. Indicaţi suma de plată necesară pentru achitare la sfîrşitul perioadei fiscale,
reieşind din faptul că pe parcursul anului au fost efectuate reţinerile necesare la sursa de plată.

Rezolvare:

S-ar putea să vă placă și