Sunteți pe pagina 1din 11

ROMANIA

JUDETUL DOI,J
INSI'ITI"ITIA PREFECTULUI - JUDETI-IL DOLJ
COMITETIJL JI-IDETEAN PENTRU SITUATII DE URGENTA

HOTANAREA
nr. 53 din 08.11.2020
Avdnd in vedere 1>revederile Hotirdrii Guvernului Romdniei nr. 85612020 privind
prelungirea sldrii de alerld pe teritoriul Romdniei tncepdnd cu data de 15 octombri'e
2020, precum Si stubili,rea mdsurilor care se aplicd pe durata acesleia ,oentru
prevenirea Si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificlrile gi
completiri J[e ulterioare,
Lu6nd in considerare:
- m[surile stabilite prin Hotdrdrile Comitetului Jude]ean pentru Situa]ii de
urgen{a Dolj nr. 40 I 25.10.2020, nr. 42 I 27.10.2020, nr. 44 I 29.10-2020, nr.
46 l3\1.10.2020,nr.47 102.11.2020,m.49 104.11,2020 Ei nr. 52 106.11.2020;
- situargia privind inciidenla cazurilor confirmate pozitiv cu virusul SAIIS-'CoV-2
in ultimele 14 zile in localit[lile din jude]ul Dolj, actualizatd la data de
06.11..2020 (Anexa 1), respectiv Ia data de 07.11.2020 (Anexa 2)^ prezentate
de Direcfia de Sdndtate Publicd Dolj gi anexate la prezenta hotSrare;
in scopul stabilirii unor mdsurinecesare pentru punerea in aplicare a prevederilor
legale referitoare la prevenirea qi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19,
inbaza prevederilor ar:t. 10 alin. (1) - (3) din Regulamentul aprobat prin Hotdr0rea
Guvernului Rom6niei nr. 149112004, cu modihcdrile qi completlrile ulterioare,
Comite,tul Jude{ean pentru Situa{ii de Urgen{I al jude{ului Dolj
adoptl prezenl;a

H O TANANN

Art. I (1) in conformitate cu prevederile Hotdr6rii Guvernului Romiiniei nr.


93512020, incep6nd cu data de 09.11.2020, ora 00.00, P,slltftt troate
localitdlile liin judelul Dolj se pun in aplicare urmdtoarele mdsuri in
domeniul si,indtAtii publice :
a) purtarea mdqtii de proteclie, astfel incAt s5 acopere nasul qi g;ura,
este obligatorie pentru toate persoanele care au implinit vArsta de 5
ani, in toate spaliile publice deschise;
b) se interzice desfrgurarea de reuniuni cu prilejul unor sdrbdtori,
aniversiri, petreceri, in spatii inchise qi/sau deschise, publice
qi/sau private;
c) se interzice circulaJia persoanelor in afara locuinleilgospoddriei, in
intervalul orar 23.00 - 05.00, cu urmAtoarele excepliir:
i) deplasareain interes profesional, inclusiv intre locuin!6/
gospoddrie qi locul/locurile de desfbqurare a activitdlii
profesionale gi inapoi;
ii) deplasarea pentru asisten{d medicald care nu poate fr amtinatd
qi nici realizatd de la distan!6, precum qi pentru aclhiziliortarea
de medicamente;
iii) deplasiri in afara localitalilor ale persoanelor care sutrt in
tranzit sau efectueazd cdlStorii al cdror interval orar se
suprapune cu perioada interdicliei, cum ar fi cele tlfectuarle cu
avionul, trenul, autocare sau alte mijloace de transport de
persoane qi care poate fi dovedit prin bilet satr orice altd
modalitate de achitare a c6l6toriei;
iv) deplasarea din motive justificate, precum ingrijir:eal?nso{irea
copilului, asisten{a persoanelor vdrstnice, bolnave sau cu
dizabilitit(i ori deces al unui membru de familie;
d) operatorii economici care desflqoard activitdli de conrer[/prestdri
de servicii in spa{ii inchise gi/sau deschise, publice qiisau private,
au obliga{ia si i;iorganizeze gi sd desfrqoare activitatea in
intervalul orar 05.00 - 21.00; prin exceplie, in intervalul orar 2:1.00
- 05.00, operatorii economici pot activa doar in relalia cu
operatorii economici cu activitate de livrare la domiciliu;
e) unitalile farmaceutice, benzindriile gi operatorii economici cu
activitate de livrare la domiciliu iqi pot desfEqura activitatea in
regim normal de munc6, cu respectarea normelor cle protec{ie
sanitard;

0 se suspendd activitatea pie{elor agroalimentare in spalii l'nchise,


t6rgurilor, b6lciurilor, pie{elor mixte qi volante Ei a talciocurrilor;
prin exceplie, se permite activitatea pielelor agroalimentare cr: pot
fi organizate in zone publice deschise, cu respectarea ttotmelor de
proteclie sanitarS;
g) toate instituliile publice/private qi toli operatorii economici, c,u un
numSr mai mare de 50 de salariali, au obligalia organit"zdrii
programului de lucru in regim de telemuncd sau munc,i la
domiciliu, in condiliile legii; in situa{ia in care nu se poate
desftqura activitatea de cdtre salariat in regim de tel:muncil sau

se motiveazi prin: legitimalia de serviciu sau adeverinla eliberati de angajator ori o declarafie pe
propria rdspundere, dupi caz, cf. prev. HG93512020;
2
muncd la domiciliu qi irn vederea evitdrii aglomerdrii trtrnsportului
public, programul de lu,;ru va fi organizat astfel incAt personaluil s6
fie impa(it in grupe care sd inceapS, respectiv srd termine
actir,'itatea la o diferen{ei. de cel pu{in o or5.
(2) incepdnd cu data men{ionata la alin. (1) orice misurd c;are a fost
stabiliti prin hotdr0re a (lomitetului Judelean pentru liitualii de
Urgen![ al jude]ului Dolj qi care este contrarS m6surilor prevdzul:"e la
alin. (1) iqi inceteazd, aplicabilitatea.
ArL2 (1) Pentru localita1ile2 cololt'ENll DIN FATA, tUACn$U DII JOS qi
PLE$OI se instituie unnitoarele mdsuri in domeniul sdndtSlii
publice:
a) este interzisd organiznrea qi desfiqurarea activit6tii in cadrul
cinematografelor, instituliilor de spectacole qi/sau concerte;
b) este interzisd organizarea gi desfrqurarea spectacolelor de tipul
drive-in, precum qi organizarea qi desldqurarea in aer libtlr a
spectacolelor, concertelor, festivalurilor publice qi private sau a
altor evenimente cultur,ale;
c) este interzisd activitatea cu publicul a operatorilor economici care
desf6qoard activitSli de preparare, comercrahzare qi consunn al
produselor alimentare ;iilsau b[uturilor alcoolice qi nealcoolice, de
tipul restaurantelor qi cafenelelor, in interiorul clSdirilor;3
d) activitatearestaurantelor qi a cafenelelor din interiorul hotelurilor,
pensiunilor sau altor unitdli de cazare se poate desldqura doar
pentru persoanel e cazalle in cadrul acestor unitSli;4
e) este interzisd activitatea cu publicul a operatorilor economici
licenliali in domeniul jocurilor de noroc;5
(2) Mdsurile prevdzute la alin. (1) rdmdn in vigoare qi pentru [ocalitfiile6
GOGO$U qi MALU MlLRE, pentru care au fost instituite potrivit
Hotdrflrii Comitetului Judelean pentru Situalii de lJrgen{ii al
judelului Dolj nr.40 din 25.10.2020.
(3) Mdsurile prevdzute la alin. (1) li (2) intrd in vigoare inceprind cu data

z
urrde incidenla cumulati a cazurilorin ultimele 14 zile este mai mare3%oo;
localitili
3
rndsura se aplicd 5ioperatorilor economicicarr: desfdgoari activitSliin spatiile publice inchise cerre au
un acoperig, plafon sau tavan gi care sunt clelimitate de cel pulin 2 pereti, indiferent de nratura

acestora sau de caracterul temporar sau permanen!


4
idem nota:\;
5
restrictia nru se aplicd in cazul agenliilor Companiei Na[ionale "LOTERIA ROMANA" S.A. 5i a agenliilor
de pariuri sportive, in condiliile respectdrii normelor de proteclie sanitarS;
localitili unde incidenla cumulati a cazurilor in ultimele 14 zile se menline mai mare de 3%oo;
^J
de 09. 1 t.2O2O, ora 00.00, r;i se vor aplica pdnd la data de i\2,11.2020,
ora 24.00, urmind a fi reevaluate, conform prevederilor art. 12 din
Anexa nr. 3 la Hotdrdrea Guvernului Rom6niei nr. 85612021).
Art. 3 (1) Pentru 1oca1it61i1e7 D,A,BULENI, BREASTA, C:ARAUTLA,
CTUPERCENII GOIE$TI, Uacngu DE tius,
NoI,
MAGLAVIT, MELINE$TI, MURGA$I, PREDE$TI 9i
ROBANEgTI se instituie urmitoarele rndsuri in domeniul s6niitSlii
publice:
a) organizarea qi desfEquuarea activitdlii instituliilor de spectarcole
gi/sau concerte este permisd cu participarea publicului p6nd la30%
din capacitatea maximii a spaliului;
b) este interzisd organizerea gi desfrqurarea spectacolelor de tipul
drive-in, precum qi a'rganizarea qi desfEgurarea in aer liber a
spectacolelor, concertelor, festivalurilor publice gi private sau a
altor evenimente culturrale ;
c) activitatea cu publiculi a operatorilor economici care desfEqoard
activitali de preparare, comelcializare gi aonsum al produselor
alimentare qi/sau bduturilor alcoolice qi nealcooiice, de tipul
restaurantelor gi cafenelelor, in interiorul clddirilor:, se poate
desftgura lard a depSq:l 30% din capacrtatea maximd a spaliuJlui qi
in intervalul orar 06.00 - 23.00;8
d) activitatea restaurantelor qi a cafenelelor din interiorul hotelurilor,
pensiunilor sau altor unitSli de cazare se poate desftlqura Rird a
depdqi 30% din capacitatea maximb a spaliului qi in intervalul orar
06.00 - 23.00;e
e) activitatea cu publicul a operatorilor economici licenliafi in
domeniul jocurilor de noroc este permisd fbrd a depiiqi 3}otio din
capacitatea maximd a sipaliului qi in intervalul orar 06.C10 - 23.'00.10
(2) M6surile prevdzute la alin, (1) rdmdn in vigoare qi pentru localitdlilell
AMARASTII DE SUS qi nfrADEgTI pentru care au fost inst:ituite
potrivit Hotdr0rii Comitetului Judelean pentru Situalii de, Urgerr!6 al
judelului Dolj nr. 40 din i15.10.2020.

7
localitSli unde incidenla cumulati a cazurilor in ultimele 14 zile este cuprinsi intre L,SYoo Ji 3ofto;
8
idem nola 3;
9
idem nota 3;
10
idem nota 5;
11
localitSliunde incidenta cumulati a cazurilorin ultimele 14 zile se menlineintre 1,596o 5i3%oo';:,
(3) Mdsurile previzute la alin, (1) intra in vigoare incep6nd cu datzr de
09.1 1 .2A20, ora 00.00, qi se vor aplica pdnS la data de 22.111.2020, ora
24.00, urmdnd a fi reevaluerte, conform prevederilor arI. 12 din Anexa
nr. 3 la Hotdr6rea Guvernului Romdniei nr. 85612020.

Art.4 incep6nd cu data de 09.11.2020, ora 00.00, pentru localitalilel2 BECHET,


AM,ARA$TII DE JOS qi LEU se revocd mdsurile in domenir"rl sdndtSlii
publice care au fost instituite prin Hotdr6rea Comitetului Judelean pentru
Situralii de Urgentd al judelului Dolj nr. 40 din 25.10.2020.
Art. 5 Prez,enta hotdrdre a fost adoptatl confbrm procedurii starbilitd prin
Hotiir6rea Comitetr-rlui Judelean pentru Situalii de Urgenld al judelului
Dolj nr. 32 din 14.10.2020.
Art. 6 (1) Prezenta hotdrlire se publici pe pagina web a Institu{iei Pnefectullui -
judelul Dolj, la adresa URL,:
wv,w,. dj pr efect ur a. mai. gov. r o / despr e-no i/ s it uatii-tle-ur ge'nt a/
.

(2) Prezenta hot6r6re se comLunicd tuturor instituliilor reprezentate in


comitetul judelean pentru situalii de ur:genld, prin grrja Inspectoratului
pentru Situalii de UrgenJi,,Oltenia" al judelului Dolj.
(3) Prezenta hotdrAre se cornunicd tuturor autoritSlilor administraliei
publice locale din unitalile administrativ-teritoriale din judetul Dolj,
prin grlja Inspectoratului pentru Situalii de Urgen!6 ,,()ltenia"' al
judelului Dolj.
(4) Prevederile prezentei hotrirdri se comunicd instituliilor publice qi

private, precum qi operatorilor economici, in pa(ile care k:/ii privesc,


spre punere in aplicare, pr:in grija autoritdtilor administrar[iei publice
locale din unitalile administrativ-teritoriale din judelul Dolj pe raza
cdrora acesteal ace qtia func tiioneazd.

PRE$E DINTEL E
CoMITETULUI JUDETEAN PENITRU SITUA'TII DE URGENTA UOT,.T

PREFECTUL JI]DETULUI DOLJ

localitiliunde incidenla cumulati a cazurilorin ultimele L4zile a scizut sub pragul detL,SYoo.
<
4x (o (o
sf |.\ N LN N O) -i m O) @ cn rl @ co @
(o tn cn rn o @ co r-t (o rl 00 co o0_ Lr) co cf) N

ts t:,s
LN
dl .ri r/i +
3 s
an oo'
r-.,|
It-- (o (o rn <f e.i (Yi (!.) CN cn ao ao'

4
o
N
o
N
ET
q, cn r\
cn
I-r
rn
LO
o r-l
N
(l)
cn
r-l
r-l
m
ro
(o
rn
O)
rl
@
@
co
@
rl
co
@
LN
00
cn
m
an
(o
ot
a m
=f-
m N ro d (o d s cn cn cn cn cn cn cn
o (\ LN rJ)

E
!! ge:.E ;s s
o
z
lo
.E
UJ
a o rn FI <l' Ol r\ (o co o ro c\,1
-l tn F- LN LN LN o
i!oo
.J
N (o rl et N 6t cn r{ s'l

Iu
LN @ ao -l
lrl l'r
F
o !rc E e*EE
X'Et=r
'' d
6l .j
l= Z c,

z3'o-
=
J
l
o
o sl' o O o r-i O O o a () o o o O O O o
0ro G) F{
-l o
J
f, LO
(o'=
qE -l
LO
LlJ
o E!
LL .= Z o.)

=)
z
I
'iE
(n
r\
(o
rl $ O) 00
(o
(o ao O
.o
rn .J F{ rn I'r LN
rl
r'/^t tn o
;i o,r, LP q co r-{ rl N oJ cn -l
(9
o j.-9oJ;!ro
'Ia:U- { -l

9 -c C! .;arr
Io FN Eo
x'' a Z o
N r-.{

=
-J =
=
UI
o 77

o- q.,
IJ
or9 '= N rn o $ FI c-t r.l oo N (o <f r\ rl tn sf €r (o N
q, o (o m (o rl N N Fl
EEa o E.EE cn LN
c! q
oi>q:o(oto ut m
)F bEU6.-AUL-6
N 3c 2 b
th o-O:O- u rir
N

oE-,o o
O r-l N rl N rl (D @ (o N Ol rl r{ N
'= o
C'T
(n co (o
co
LO
Ol
rl N Ol <t N rn rl co N rl N
EE3 3
x E:EE
0q r-{ 14
LN

$:8 (J(o Eb:I


It O) @ @ rl N ao st sf LA ln sl LN
t, @ o
@ N (f) @ LN
.o,I (o rn o
(\ N <t @ rl $ r\ oo m Ol (Yt N
q e
(o
F \ n q n q "') { r-l
f J EHEf N
qi
ct)
oq
a\,1 +
@ Fl
cri O
o .j
rl 14
N (o rn rl
Lr) N + Ft cn
o
o
f
o-
o ,nezg_
F{
-
a il (o co

o-
IJ
co
f,
CL o
UJ

r=
z (o
..t: UI o-
(! l
1A Q vl
UJ o LU LU
U
o J d. o LL'
F
ft/l tr f tfJ U tr
LIJ
th o
F 9 F a
= = -tn
(J
l!
tr
tnzJ o
I
LU
U o l
J z d. LU
N U LT.J
U)
d
U
v)
n =
J
a d. U F (9 J t!
o I o trl =
G, L lrl |rJ
tf.J
J LU
trJ
o- (9 (J U v) 6 U U) =
co v\ d o- F
LN N O r-l @ l, O O) @ N @ co Cl) LN ri o o rr o N
O o Ol 00 r\ N \o ln LN LO
a <f, a\,1 N N N N rl rl
c! N
O
m cfi aJ' N N N N N N N N N a! c! N N C\| N

IE:EES s

LN N
ct
o r_l oo tn
r\ O O)
ln
@ N @
sf
co
st
Ol
c{
Ln ri
(\l
o
N
O
N
F-
rl
O
.-{
N
o
O @ l'. @ lr) LO N
rn cf) N c.{- o{- N N N N c.i N N N N N nl- N N c.i N

IE :EES s

'= (o sf LN (o N
r-l
N
rl
to @
Fl
$ sf r.r) a
Fl
LO LN sl LN Cr N sl- O)
!o^,q., o ar j
U.- !! FN E Eo
E
.oc
-o X .it=r
'- -= r1 Z
tr o.
0J

z
o
o a O O o o o o o O o o o o O o o c) o o
oo
LO q6
o'=
ei to
V-
zo o

'c (D st LN (o N N (o oo $ <t rn o rn ro <f, rn o c.{ $ O)


!ora,LE r{ rl Fi rl $
3.-o0.,#roG
io C! FN Eo
69c=.,f.t=I'-
tr
LJ =,a Z o
z
o
'= N Or N N rl Fl 00 st ro ao Fl co rl r-l (o
o, I rJ1
rl
i{ LN
-l rl -i
!-l o
o r-l N N $ r-l
q.)

EEe
ot>q!o(oto E-EE
F{

bEU (\ ?o2
o,-AUUL-6
b
o-O:o-
o<r
N

st O tn $ rn (o .o
o.r
-.
E 'tr
G)
o)
F{
N
U1 O
Fl
F-
ro
Fl
sf
cn
Fl (o
rn cn
Fl N
@ @
r-l s-l
oCr Ln LO
N
EEo
ot)t\rhoto
o €o,EE -l a\l

0,=AUvL<0
bEU (..r'0o2 u
d,oc--
u(O

rr sf r\l st rl (o Ol I.o m (o st O Ol O) N@ rl Fi @ N
@ N N cn rl (o o LN sl co rl rl r-. o
q r\
r-l
.l Or N O (o
q
J=
ol o.l
rl
\r.l c!n rn
+ +
(n ct'l
N
o')
(o
u''l U.)
rl
cN + r-l r-l n
N rl N
el O) o)
<t
EEg$ rl c.j
r-.,i cci F-l
l rl
o-
o
o-
-izg

F V)
P
(o o
o
LIJ
ct
.g U)
l!
:)
(o
() o z z cl
.(
o
J LU
o 5 tr CL
o 6 tr F F
z F z. rn d. F z
t/)
Lrl
L!
(l
LI..J

f
=
o =
LU
U) F
LU
t-L F
rh
L!
l! d.
o
rt, trJ
U o- o lfJ = z oi .( E,
It!
LU
o o o (9 6- =
z l-rJ
U o F o o d. U d o (J <: U 3
r(9 o- F U
o o f t!
d. o o d. -
J LU
d.
d. I co
LrJ
o :i .( LU lrJ
v1 U co co U L o (9 (r, LJ o U G, tr: ln (J
N r\ (rr N O st cr)
() r{ rl O| @ (o rn o
*H aEte Ol
t-l
oo-
Fi
0cr

-l
f..
-i
t-.
r-t
(o
-i rl
(o
rl
(o
r'l
Ln
r'l
rO
rl
LN
.i
tr)
Fl
rn
!-{

fic iEEs s

N r\ c\l N o s
(o
o1 r-l r<
(o Ol
tn
@ @
r/)
rn
rn
a
tn
€H 8E*,g N
Ol @ c) N (J) @ Ln
rl rl c\t r-l rl rl r'{ F{ rl Fl Ft F{ r'{ ti

#e iEEs s

'= (o N N $ t. @ f..
l-O $ o) Ln l.o O)
r.l
<f, cn
N<U-,!_ cn e{

S.-
:o
o o,# q
C! FN to
ro

6C
-
LJ
H .ES:9
_.. z o
Z
o o a.l O o o () o o O o o o a
o
o
LO
o)
gE
rc'F
U- to
o:
[-= ZO
o.

"- $ (o F{ LN (o Ol .f N co N sl r\ @ 1'-
cn c.l r-l
ryoJ o qriEf
ly.-
;3
E-
8 E:=E
N €izo
^
z
-. 0J 'co) (\ r{ sf,
() O| co
rl
co
N
(! r-l cO r+ o O)
rl
O
N
r'.
rn
up^O)
EEa o
ot)>t!oroEa t.EE
rl

vt=l\OPL-6
bEti r! EoZ
o-3 +
(\l
U
o

-,o ro t. <f sl' r..l rN cO (o rn st (o @ st


o, .Y 'C cJ co
LN
r\ rl N $ .-l N N s-l
EEll o €o,EE t-{

9: .i< 3 tsEg
t; EU N's: oZ b
a-OL,o-
(J (cr

o tn (\ LN Ol N NOl N rl O tN N @
F oo
q N r\ r-l N o
q rn $
q N @ (o cO rn (o
c] (n
(f
o) 4 .i
oq c! ul
sn Fl
,ri
(O
+
J
f,
EI EE H
N (,t
r{ r-t
N rn rl
t-{
N r{ rl N
o-
o rnftz3_
rlL

o-

.F
(o
E o
(o
(J IJJ
&.
z
o
J z UJ
F
t)
= J L)
F
z J= =o =f
LU trJ
ttt J (, U)
o :) F d.
L! s(9
lrJ
J lr,
J (, (./\ co E o-
J
co
d. ztrJ o-
LU
o f
o-
co
o
d
f
l-- (J o F
J d
co U
J
d =
o
r.l
d
x, r\ (o o (\t
Or $ N rl O) $ O) N cn rl @ co @
# ri

m N rl r-l t.. or @ @ rn N

IE
@ 00 cn (Y) cn LO LN

J EE m oo' r.' d io \o (o LO ,ri ln sf + cri co rn ed' cn cn

4 cat',o:: a
ii-U
=
O
:R

(J
o
N
o
N
<i
o oo $ l-. N st Or r\o sl o 6t Ol N co rl co @ @

ti qEes
UT
N co rn m (o N LN rl Fl F. Fl or o0 @ LN co N
a
o d (n F.' (o ,t.o d (o LN rn LN <: $ rn cri (n cn cn cn
N
s
=
ur d.t,".o=-
6
z
'=
l! o (o r\
o
E
)L

E
tJ)
o <r co $ N N
.o
Fl co 6l
rl
N N tr} I'r LN
J
LA

ie H E 5B
LN cn N ('l <f, N N rl
EH \N oq
r-l
o
=ocr
2(J
f,
o o o o o o o o o o
a o
sf
rl
r'{
O
O c) O O O
l 0,,
LO
qJ
qE rl
UI
o'=
u+ U
to
o ZO
3

= .C
I(9 :!0.r,,!P N
@
ro
tn
cn
$ o
N
co
Ol
N (o
m
rl
st
@
N
r\I
rl
N
N
N
rl
lJ") N LN
rl
|n N

o
o
Iu 3 P*EB
Ec H En=r
F"=r'lZo
oq
N
o'!
rl

iJo.
=
lr,l
o z
o-
UJ
0,9 '=
GJ
(o
(o
co
(o
N $ N t.
(o
r{ f'.1
(o N
N
N
r{
o $ N
rl
r-l LN (o @ rl
rl
EEe o E-EE
oJ cn m r-i N
tr
r! \
oi>qloroEo tt cn
3 O!-nUuL-q
bEU N HOZ b
E
lrt o-3 ; o
(\l

oP '3 u
6
o ri
cn
rn
(o
00 N
l..)
LN
@
00 @
O)
@
(o
|n
sf
N
N
(o
N
sf
N
@ N
rl
rl
$
rl
r-l
m
r-{
\
x E:
E3 F Fl rl
E E E ci Lr)

$Es (JN
E62 g

t(o Ol
LN
@
o m
N
rl
$
N
@
co
rl r\
sf sf
@
LN
@
sl
$
LN
LN
LN
(o
LN oo
O cn Ol N co
N @ st
F r.l 0q (..{ (o Fl \O n q o) n r/) a.,l q e e s-{ n n
5 + ri N
f
o
o
)o-
o
:EqE
-tzg
6
O'l
(l'
N <l- ar;
O
rn
r{ (o r.. LN (\I rn rn t-l rl

o-
L)
J
co
f,
o-
UJ
o

F(I, F
z .ts q) o- I
ai (I,
(J =
(t, z
UJ o t! 6
o J d LU
o (J
t!
f z.
F t- v\
LIJ
(J f F:
<:
F-
V' o F t!
u
U o LU
o d. 9 LU
F U o o
UJ =
V) (, (-)
=
J z >i U)
LTJ
N U LJJ
U\ F
g o J=
(h o
E =
U (9 F J J

d 6- o
LU
d t! lrJ u.
=) LIJ LU :) t! LIJ
J
ct o (9 Q U ../) v) 6 <: U F co rn U
r\ N o r! o
rn F (o sr st
Ln 6J a.l
q
EE .E
cO oo Or AJ oo oo ao O) oo
o N <t
F{
rn N rl rl rl O
tE
o_ c) LN Ln
=t =t m
m N N N r\ N c.i N

pt !E
cn (Y) N N N N N N AJ a.J- N
O ^i'
s"
rr) rn o,l @ LN O
r\ Or N 00 @ m N i-l O) o 00 N (o sr sl
o- o- c) N F. LN rJ)
a q. n m CN
(\
N c\t r-l rl r-{ o- O

ts t€es
Et'"o=-
s
rn rn ai N ni at' N N N N N N N N ...l. N N N c.i

.C
JL
(O r\ sl N N (o @ $ LN rl O sl N rn rn o N r.. co LN

Iu F
N(oo
,E EEg
FI Fi Fi rl rl ri- r-l

oc :i'' I
E Z= or
-!?o. =
z

o o o c) o o o o o o o O o () o o O O c) o o
oo
LO rof
(o '= LO
E!
rJ- .= zo
'tr (\
(o N \l N N (o @ <f ro d o sl tJ) LN O N r.. oo LO
!
J
o., rl .t
Iu
r-l rl rl rl r-l
'
F E*EE
6gcXEtrf '-
F Z
= -1
or

Z=Jo
o
or9 qr
Ln
rl
r\ rl sl
N
Ol
N
cn cn
t
r-l C)
rt
o
rl
st
J
(o r-l
rl
cn rl
r-l
cn
N
s{ r-l
rl
O)
$
@

=
EE3 F E:EE
e.r goZ
O!-nUDL-6
N

bEU
6-8 b
;
N
o-

or9 g rl
(\l
st In (o rl
<f
O) rl LN rn
r{
r-l
N
sN arl (n @ ro
r-{
fn
cn
afl @
rl
r\ cn
rl
EEQ o fbs-6
o,EE
o.) r-{ CN @ t11
hl
LN

9,E= 3
N
SEU
(JN
POZ I
t\ o) sl \o or LN (o r+m o N ri o) N ri Fl c{ Ot N
F .. o L 9 (D
q o a,l -l
FI (o LN co
q m
r-t rl N Ol r\ .i
N @ N <f, N rn
\r{ d nc\
F{

J r{
e
N
d') orl
sr + n
rn
N
ol
(o
14
rl N
n r{
sl +
FI
N
l,
+
01 c{ ol
cn
=q
N
f
o-
EE=H
-&zg_
rl
r-{
oa

o
o-

P U\
(! o
a
Ll.l
2 U1
c:
-)
(E
(J z c) c)
)
o 6 <:
o-
LTJ
c) tr a
= F o F 6
z -) F
z a trttt
(/l
2 d. LU
F V) LI.J
z VI
z t)= c)
Lrl
=
IJJ
o
LU
u- U1 F
VI
LU
(J o- F i o LU <: E z
LTJ
(9
z oF UJ
L) o
L)
LU
L
d. o
LTJ
U
trJ
d.
lfJ
VI
d. O
J
o
d :<
(9
co
o L) F J d.
<:
- o
I L)
<(
>: =
co
LIJ
d.
co (J o
o-
E
(9 -(9 (J o .J d.
v) iI o t
o G
co
IJJ
U
LI.J
=
sf st N (t)ln (o
r\ F Nr\ O
st N
N N st O
*H ss,E tn
@ N oo N
o- ol o) Or @ @ N ro (o (o (o (o -l
(o Ln Ln ln r-r)
j j
PH 3E 5
N ri Fl Fl F{
-l t-l rl Fl r{ F{ F{ r-l Fl F{ r{ Fl F{

PE ." 3 E
S

a!
o oo
O)
sl
ol
N
Ol @
sl N
@
cn
r\ t\
Ln N
N
o
r-.
(o
(o
m
oo
rS
(o
N
(o
N
(o
rl
(o @
rn
N
LN
tn
rn
O
Ln
N rl rl r_{ t-'l r-l !-t Fl Fl Fl el .i r-i ti rl r-l rl ri

s
!-{ Fl
.fr s
trt'"O=-

'=
=:es
f'=., O) (n rY) sf st Ln co fn rO (o m rr N st ln (o sl cn @ N
i!
Nfr

3'a ^X .u EE
r o
N cn rl

6sc::?==f
'' = z
E E qr

z=!?o

q) o o C) O O o c) () O O o N O o <) O o o o o
OJ
LO
qJ
qE
o'=
Hi to
'i .S zoo-
.E
O) fn rf) st <f r..) oo (r') Ln (o co o) N ln (o sf an m ]N
\oJ,oJ N rn r-l
3.=
LO
e
q! Eg
FN
E
EO
jf
E
oc X.Et
'-
E =.i z c,
z=-o-
0,9 H qr
(D
rl
cn
N
6l N r.o ln
r.r)
Cl)
r"l
\t O) 6
Fl
(\l
r-l
r\
o e\I Fi
rl
@ cn
rl
o N o
N
\
r{

EE3 E;IgE
&EU N !"2[
(JK

q,9 g o,
Ln
N
(O
$
V\ (o o
rl
o
O)
f.\
a{
l.\ st
rl
st
N
tr)
r-l
to
N
st Ln
r-l
aO
r-l
Ol
rt
s LN @
N
,+
'n
r{
H.E= 3
N EtEH
Poz
IEE
Qr\ I
N Ol oo a o lJ) sl (> LN ('t @ (\I N (O rf N o r@ N (o
q r\
(o (> oo N r.\ rl r_i N O r-. N O) (O rn cn rc tc)
F
n q
rJ1

J t rlti
rrt F-l N st
sl
\ o) U] oq cl'l
o .i n q
N \ 4 c'l rl (.o

l
o-
EEgfi
-&zg
el N c.j oi
rl
F{ N ao rl
F.l
N fo cn N Fl rri '<l

o
o-

P L'
(I,
E )tn vt o
U)
o
(! :)
o
() LtJ
(] tu
d. t/\ LU
z
o o =
J UJ
:=
F F Z
At
<l = tr to 2 l F J
:) E, F tt)
LIJ
U
!=
:>
:l =
LU (n Fr't <(
5 =
I.JJ
o d
tt J
f Qr IJJ t-rJ
o
t
t!
)
F- c(
(9 o
- z U V)
o
v) J = lJ-, LrJ :5
v) U
J J (9
co d:.
[! c, d. 4
LU d
.J
lrJ o o-
LU
e.
IJJ
=- f o o o d.
.J
l! f
U a (l o- co -J
o- F U o- (9 d Q :> o :>

S-ar putea să vă placă și