Sunteți pe pagina 1din 27

MINISTERUL EDUCAȚIEI, CULTURII ȘI CERCETĂRII AL REPUBLICII MOLDOVA

DIRECȚIA GENERALĂ EDUCAȚIE, CULTURĂ, TINERET ȘI SPORT


LICEUL TEORETIC „MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA”

COMISIA METODICĂ „Limba și literatura română”

APROBAT______________ COORDONAT_____________
Postu Rodica, director al liceului Director adjunct___________Mîrzenco Z.

PROIECTARE DIDACTICĂ DE LUNGĂ DURATĂ


la disciplina Limba și literatura română pentru clasa a VI-a „C”
Anul de studii 2020-2021
Profesoară – Rotari Natalia

Proiectul este elaborat conform Curriculumului național la disciplina Limba și literatura română pentru treapta gimnazială, 2019;
și în baza Reperelor metodologice la discipina Limba și literatura română pentru anul de studiu 2020-2021;
Manualul de bază: Limba și literatura română de Angela Gramă Tomiță, Livia State, Liliana Nicolăescu-Onufrei, Dorin Onufrei;
Chișinău: Cartier, 2020

Discutat și propus spre aprobare la ședința Comisiei metodice


Proces – verbal nr.___ din ____________2020
Șef comisie metodică: Borodco V. __________

1
INFORMAȚIE COMPLEMENTARĂ ADERENTĂ
LA PROIECTUL DIDACTIC DE PERSPECTIVĂ

A. PROIECTAREA ANUALĂ
1. Aria curriculară: LIMBĂ ȘI COMUNICARE
2. Statutul disciplinei: Disciplină obligatorie
3. Structura anului de învățământ
4. La eșalonarea datelor calendaristice, conform șarjei de orar, s-a ținut cont de perioada vacanțelor:
Vacanța de toamnă 24.10.2020 – 01.11.2020
Vacanța intersemestrială (de iarnă) 25.12.2020 – 10.01.2021
Vacanța de primăvară 05.03.2021 – 08.03.2021
Vacanța de Paști 01.05.2021 – 10.05.2021
5. Orarul lecțiilor:
Nr. Luni Marți Miercuri Joi Vineri
lecțiilor
I. - - - + -
II. - - - - -
III + - - - -
IV. + - + - +
V. - - + - -
VI. - - - - -
6. Orarul sunetelor:
Lecția I 8:00 – 8:30 Lecția IV 10:10 – 10:40
Lecția II 8: 40 – 9:10 Lecția V 10:50 – 11:20
Lecția III 9:25 – 9:55 Lecția VI 11:30 – 12:00
II: DATE SPECIFICE DISCIPLINEI
A. COMPETENŢE SPECIFICE DISCIPLINEI:
1. Perceperea identității lingvistice și culturale proprii în context național, manifestând curiozitate și toleranță.
2. Participarea la interacțiuni verbale în diverse situaţii de comunicare orală, dovedind coeziune şi coerenţă discursivă.

2
3. Lectura și receptarea textelor literare şi nonliterare prin diverse strategii, demonstrând spirit de observaţie şi atitudine creativă.
4. Producerea textelor scrise de diferit tip, pe suporturi variate, manifestând creativitate şi responsabilitate pentru propria exprimare.
5. Utilizarea limbii ca sistem și a normelor lingvistice (ortografice, ortoepice, lexicale, fonetice, semantice, gramaticale) în realizarea actelor
comunicative, demonstrând corectitudine şi autocontrol.
6. Integrarea experiențelor lingvistice și de lectură în contexte şcolare şi de viață, dând dovadă de atitudine pozitivă şi interes.

B. UNITĂȚI DE COMPETENȚĂ PREVĂZUTE PENTRU CLASA A VI-A


1.1. Relatarea despre sine ca reprezentant al comunităţii vorbitorilor de limba română.
1.2. Asocierea experiențelor de viață și de lectură cu elemente specifice ale culturii locale și naționale.
2.1. Sintetizarea informațiilor, a intențiilor și atitudinilor comunicării din diverse tipuri de texte orale.
2.2. Utilizarea corectă a resurselor fono-respiratorii individuale în comunicarea orală.
2.3. Adecvarea normelor de etichetă verbală la diferite situaţii de comunicare orală.
3.1. Confirmarea înțelegerii textului literar și nonliterar prin prisma componentelor de structură.
3.2. Demonstrarea înțelegerii textului prin formulare de întrebări în baza lui.
3.3. Exprimarea argumentată a propriilor stări postlectorale.
3.4. Rezumarea textului în baza planului dezvoltat de idei.
3.5. Recunoașterea figurilor de stil în limita unităților de conținut.
3.6. Stabilirea unor afinităţi, la nivel de tematică, între două texte literare.
4.1. Scrierea corectă, lizibilă și structurarea textului literar și nonliterar.
4.2. Aşezarea grafică în pagină a textului literar și nonliterar.
4.3. Exprimarea, în scris, a unor informaţii, opinii, idei, sentimente pentru diverse tipuri de texte.
4.4. Elaborarea textelor nonliterare pentru e-comunicare.
5.1. Aplicarea structurilor lexicale, fonetice, gramaticale și semantice în diverse situații de comunicare.
5.2. Respectarea normelor lingvistice în diverse situații de comunicare.
5.3. Organizarea strategiilor de învăţare autonomă a limbii cu ajutorul dicționarelor.
5.4. Monitorizarea propriei exprimări prin raportare la normă.
6.1. Organizarea informațiilor esențiale receptate din cotidian.
6.2. Prezentarea experiențelor de lectură în contexte școlare.

C. ASIGURAREA BIBLIOGRAFICĂ:
1. Curriculum național. Limba și literatura română pentru clasele V-IX (aprobat prin ordinul nr. 906 din 17.07.2019);
2. Repere metodologice privind organizarea procesului educațional la limba și literatura română în anul de studii 2020 -2021

3
III. PROIECTAREA ANUALĂ
1. Clasa: a VI-a
2. Numărul de ore săptămânal: 6
3. Numărul de unități de învățare: 11 UÎ
4. Numărul de ore anual: 204
5. Distribuirea orelor pe semestre, an școlar:
Unități Repartizarea orelor Analiza Evaluare Ore la Nr.
Sem. de evaluărilor dipoziți total
învățar Nr. de ore a de
e profeso ore
Nr. -
rului

Predare- Ateliere Sinteză Inițială Sumativă Proiecte Prezenta


învățare L. S. D pe unit. educațion rea
de învaț. ale portofoli
transdiscip ului de
linare învățare
Sem.I 5 67 2 2 2 6 6 1 5 1(1 ore) 1 1 92
Sem.II 6 83 2 2 2 6 6 - 6 1 (1 ore) 1 1 110
TOTAL 11 150 4 4 4 12 12 1 11 2 ( 2 ore) 2 2 204
B. PROIECTAREA SEMESTRIALĂ
Semestrul I
Unități Repartizarea orelor Ana Evaluare Ore la Nr.
Nr. de liza dipoziți total
învățare/tema eval a de
uări profeso ore
lor -
Nr. rului
de
ore
Predare Ateliere Sintez Inițială Sumativă Proiecte Prezenta

4
- ă pe unit. educațion rea
învățare de învaț. ale portofoli
transdiscip ului de
linare învățare
L. S. D
1. Patria și limba română 13 - - 1 2 2 1 1 - - - 20
2. Arta comunicării 14 - 1 - 1 1 - 1 - - - 18
3. Tipuri de texte 14 1 - - 1 1 - 1 - - - 18
4. Picături de înțelepciune 14 - 1 - 1 1 - 1 - - - 18
5. Înțelepciunea – arta sufletului 12 - - 1 1 1 - 1 1 1 1 18+
1

Semestrul I
Unități Repartizarea orelor Ana Evaluare Ore la Nr.
Nr. de liza dipoziți total
învățare/tema eval a de
uări profeso ore
lor -
Nr. rului
de
Predare Ateliere Sintez ore Inițială Sumativă Proiecte Prezenta
- ă pe unit. educațion rea
învățare de învaț. ale portofoli
transdiscip ului de
linare învățare
L. S. D
6. Omul, natura și universul 14 1 - - 1 1 - 1 - - - 18
7. Un rai din basme 14 - 1 - 1 1 - 1 - - - 18
8. Fii binevenită, iarnă! 14 - - 1 1 1 - 1 - - - 18
9. Înțelepciunea și prietenia 14 1 - - 1 1 - 1 - - - 18
10. Toți oamenii au fost copii 14 - - 1 1 1 - 1 - - - 18
11. Omul și fericirea 12 - 1 - 1 1 - 1 1 1 1 19+
IV. MATRICEA DE EVIDENȚĂ A UNITĂȚILOR DE COMPETENȚĂ

5
Nr. Unitatea de învățare Nr. competențelor specifice Nr. unităților de competență
Or.
1. Cartea –obiect cultural 1, 2, 3, 4, 5, 6 1.1., 1.2., 2.1., 2.3., 3.1., 3.3., 4.2., 4.3., 6.2.
2. Arta comunicării 2, 3, 4, 5, 6 2.1., 2.2., 2.3., 3.1, 3.2., 3.3., 4.1., 4.2., 5.2., 6.2.
3. Tipuri de texte 2, 3, 4, 5 2.2., 3.1., 3.2., 3.3., 4.1., 4.2., 5.1.5.2., 5.3.
4. Picături de înțelepciune 2, 3, 4, 5 2.1., 3.1., 3.2., 3.7., 4.2., 5.1., 5.2., 5.3.
5. Înțelepciunea – arta sufletului 3, 4, 5, 6 3.1., 3.2., 3.3., 4.1., 4.3., 5.1., 5.2., 6.1.
6. Omul, natura și universul 3, 4, 5, 6 3.1., 3.2., 3.3., 4.1., 4.2., 4.3., 5.1., 5.2., 6.2.
7. Un rai din basme 3, 4, 5, 6 3.1., 3.2., 3.3., 3.4., 3.5., 4.1., 4.3., 5.1., 5.2., 6.2.
8. Fii binevenită, iarnă! 3, 4, 5 3.1., 3.2., 3.3., 3.5., 4.1., 4.2., 4.3., 4.4. 5.1., 5.4.
9. Înțelepciunea și prietenia 3, 4, 5, 6 3.2., 3.3., 3.4., 3.5., 4.1., 4.2., 4.3., 5.1., 5.2., 6.1.
10 Toți oamenii au fost copii 3, 4, 5 3.1., 3.2., 3.3., 3.4., 3.6., 4.1., 4.3., 5.2., 5.4.
11. Omul și fericirea 3, 4, 5, 6 3.1., 3.2., 3.3., 3.5., 4.1., 4.2., 4.3., 5.1., 5.2., 6.1., 6.2.

V. TEXTE DE MEMORIZARE
SEMESTRUL I SEMESTRUL II
1. Legământ de G. Vieru 2. Fiind băiet... de Mihai Eminescu 3. Doi câini de Alecu Donici

Nr. Res
Unități de competențe Unități de conținut ore Data Activități și produse de învățare urse Note

Unitatea I Patria și limba română. 20 ore


1.1. Relatarea despre sine ca 1. Atelier de discuție: Limba română 1 02.09.2020 Exerciții de prezentare a importanței R
și cultura națională în context
reprezentant al comunităţii limbii pentru dezvoltarea personală E
european
vorbitorilor de limba română. C
2. Recapitularea părților de propoziție. 1 02.09.2020 Ilustrarea, prin semne convenționale, a A
1.2. Asocierea experiențelor de cunoașterii părților principale și

6
viață și de lectură cu elemente secundare de propoziție. P
specifice ale culturii locale și I
Exerciții de identificare și analiză a
naționale. T
părților de propoziție.
U
2.1. Sintetizarea informațiilor, a
3. Personaje literare din cartea 1 03.09.2020 Descrierea personajelor literare, L
intențiilor și atitudinilor comunicării
preferată. Lecturi de vacanță conform algoritmului propus A
din diverse tipuri de texte orale.
R
2.3. Adecvarea normelor de etichetă 4. Lecție de sinteză 1 04.09.2020 Fișe de lucru cu diverse exerciții în E
verbală la diferite situaţii de baza unităților de conținut (martie-
comunicare orală. mai 2020)
5. Evaluare inițială scrisă. Test cu 1 07.09.2020 Exerciții de analiză, sinteză,
3.1. Confirmarea înțelegerii textului
itemi autocontrol
literar și nonliterar prin prisma
6. Analiza evaluării inițiale 1 07.09.2020 Evaluarea frontală și individuală a
componentelor de structură.
rezultatelor. Prezentarea confidențială
3.2. Demonstrarea înțelegerii a rezultatelor evaluării
textului prin formule de întrebări în 7. Valorile familiei mele 1 09.09.2020 Prezentări referitor la valorile familiei.
baza lui. Semne convenționale pentru Exerciții tematice din Ateliere (2020).
3.3. Exprimarea argumentată a marcarea părților de propoziție Piramida valorilor familiale Recapit.
propriilor stări postlectorale. (temă de consolidare) Analiza morfo-sintactică a enunțului
8. Temă transdisciplinară: „Harta 1 09.09.2020 Excursie tematică despre cultura
4.2. Așezarea grafică în pagină a culturală a orașului meu” locală.
textului literar și nonliterar.
9. Legământ” de Grigore Vieru. 1 10.09.2020 Lectura expresivă a textului
4.3. Exprimarea, în scris, a unor Observarea textului
informații, opinii, opinii, idei, 10. Legământ” de Grigore Vieru. 1 11.09.2020
sentimente pentru diverse tipuri de Demonstrarea înțelegerii textului
Explorarea textului
texte. 11. Legământ” de Grigore Vieru. 1 14.09.2020 Exerciții de interpretare:limbaj figurat
6.2. Prezentarea experiențelor în Interpretarea textului
contexte școlare. 12. Eul liric. Trăsături 1 14.09.2020 Interpretarea valorii imanente a operei
13. Părțile textului scris: 1 16.09.2020 Exerciții de concepere a unui text
introducere, cuprins, încheiere

7
14. Modificări în ortografia limbii 1 16.09.2020 Producerea de enunțuri cu fapte de
române. DOOM2 2010 limbă
15. Redactarea unui text 1 17.09.2020 Scrierea rezumatului
argumentativ
16. Algoritm pentru redactarea unei 1 18.09.2020 Redactarea unui text pe baza
argumentări simple informației
17. Proiect. Colaj foto: „Limba 1 21.09.2020 Produse: albumul foto
română – Patria mea” digital/imprimat
18. Lecție de sinteză 1 21.09.2020 Exerciții de consolidare a
cunoștințelor din cadrul Unității de
Învățare Nr. 1
19. Evaluare sumativă scrisă. 1 23.09.2020 Algoritm de redactare a textului
Redactarea unui text argumentativ
argumentativ în baza unui citat
despre limba română, conform
algoritmului
20. Analiza evaluării sumative 1 23.09.2020 Exerciții de analiză, sinteză,
autocontrol

Unități de conținut Nr. Data Activități și produse de învățare Res Note


Unități de competențe ore urse
Unitatea a II-a Arta comunicării. 18 ore

8
1. „Cartea de-a lungul veacurilor” de 1 24.09.2020
2.1. Sintetizarea informațiilor, a Lectura interogativă a textului literar
Dorin Onofrei. Receptarea textului
intențiilor și atitudinilor comunicării
2. „Cartea de-a lungul veacurilor” de 1 25.09.2020
din diverse tipuri de texte orale. Reflecții asupra limbajului și a
Dorin Onofrei . Explorarea textului
structurii
2.2. Utilizarea corectă a resurselor
fono-respiratorii individuale în 3. „Cartea de-a lungul veacurilor” de 1 28.09.2020 Recunoașterea reperelor spațio-
comunicarea orală. Dorin Onofrei. Cronotopul literar:
timp, spațiu
temporale
2.3. Adecvarea normelor de etichetă 4. „Cartea de-a lungul veacurilor” de 1 28.09.2020
verbală la diferite situaţii de Identificarea cuvintelor-cheie
Dorin Onofrei. Cartea, obiect cultural.
comunicare orală. Structura cărții
5. Cuprinsul, subsolul cărții 1 30.09.2020
3.1. Confirmarea înțelegerii textului Analiza manualelor, a cărților preferate
literar și nonliterar prin prisma 6. Prefața, postfața cărții 1 30.09.2020 Exerciții de organizare a informațiilor
componentelor de structură.
3.2. Demonstrarea înțelegerii 7. Elemente de noutate în gramatica limbii 1 01.10.2020 Analiza articolelor lexicografice din
textului prin formule de întrebări în române. Scrierea corectă a cuvintelor:
niciun/ nicio; vreo/ vreun; vreunul/ DEX. Redactarea corectă a enunțurilor
baza lui. cu lexemele studiate
vreuna
3.3. Exprimarea argumentată a 8. Corespondența sunet-literă. Fonemul 1 02.10.2020
propriilor stări postlectorale. Exerciții de identificare agreșelilor
fonetice
4.1. Scrierea corectă, lizibilă și
structurarea textului literar și 9. Diftongul, triftongul. Hiatul 1 05.10.2020 Exerciții de lecturare a articolelor
nonliterar. fonetice
5.2. Respectarea normelor 10. Silaba. Despărțirea în silabe a 1 05.10.2020 Rostirera corectă a lexemelor.
lingvistice în diverse situații de cuvintelor. Accentul. Dicția
comunicare. Despărțirea în silabe a cuvintelor.
6.2. Prezentarea experiențelor în Analiza cuvintelor după numărul de
contexte școlare. silabe.
Articularea cuvintelor în diftongi și
triftongi

9
11. Tipuri de cuvinte. Analiza fonetică a 1 06.10.2020 Exerciții de scriere corectă a
cuvintelor
morfemelor.
Analiza fonetică a cuvintelor mono- și
plurisilabice
12. Raftul de cărți: experiența lecturii 1 06.10.2020 Formularea ideilor dintr-un mesaj
transmis
13. Atelier de scriere: Fișa de 1 08.10.2020 Activități de redactare a unor tipuri de
blibiotecă. Fișa de lectură
texte nonliterare
14. Mesajul electronic 1 09.10.2020 Exerciții de formulare a mesajului
scris.
Temă pentru acasă: Redactarea și
expedierea unui mesaj electronic,
respectând regulile de vigoare *Evaluare
15. Proiect. Elaborarea conceptului 1 12.10.2020 Produse: poster/copertă, felicitare a și
virtuală analiza ei
se face
16. Lecție de sinteză 1 12.10.2020 concomite
Exerciții de consolidare
nt cu
17. Evaluare sumativă orală.* Expunere 1 13.10.2020 prezentare
Expunere, conform algoritmului
în baza unei imagini
a elevului
18. Analiza evaluării sumative 1 15.10.2020 Exerciții de discernare a informației

Nr. Activități și produse de Res


Unități de competențe ore învățare urse
Unități de conținut Data Note

10
Unitatea a III-a Tipuri de texte. 18 ore
2.2. Utilizarea corectă a resurselor fono- 1. „Privighetoarea” de I. Al. 1 16.10.2020 Exerciții de comprehensiune
respiratorii individuale în comunicarea Brătescu-Voinești. Lectura
orală. textului
2. „Privighetoarea” de I. Al. 1 19.10.2020 Formularea întrebărilor și a
3.1. Confirmarea înțelegerii textului Brătescu-Voinești. Explorarea
literar și nonliterar prin prisma răspunsurilor
textului
componentelor de structură. 3. „Privighetoarea” de I. Al. 1 19.10.2020 Povestirea în baza textului
3.2. Demonstrarea înțelegerii textului Brătescu-Voinești. Interpretarea
prin formule de întrebări în baza lui. textului
4. Mărcile textului literar. Text 1 21.10.2020 Reflecții asupra structurii
3.3. Exprimarea argumentată a propriilor
suport: Malul Siretului de V. textelor
stări postlectorale.
Alecsandri
4.1. Scrierea corectă, lizibilă și 5. Pastelul. Literatura și pictura 1 21.10.2020 Realizarea unui desen în baza
structurarea textului literar și nonliterar. textului literar
4.2. Așezarea grafică în pagină a textului
6. Câmpul lexical 1 22.10.2020 Mijloacele expressive ale limbii
literar și nonliterar.
5.1. Aplicarea structurilor lexicale, 7. Circulația cuvintelor în spațiu. 1 23.10.2020 Discuții despre semnificația
fonetice, gramaticale și semantice în Regionalisme unor cuvinte
diverse situații de comunicare.
8. Monologul narativ 1 02.11.2020 Construirea monologului, cu
5.2. Respectarea normelor lingvistice în
diverse situații de comunicare. formule date

5.3. Organizarea strategiilor de învățare 9. Mărcile textului nonliterar. 1 02.11.2020 Realizarea unui text pe o temă
autonomă a limbii cu ajutorul Instrucțiunea dată
dicționarelor.
10. Relații între cuvinte după 1 04.11.2020 Identificarea de sensuri ale
conținut. Sinonimia. Antonimia cuvintelor
11. Sinonimele. Antonimele 1 04.11.2020 Precizarea sinonimelor și

11
antonimelor unor cuvinte
12. Abateri de la normă. Pleonasmul 1 05.11.2020 Analiza faptelor de limbă
13. Ritmul și volumul vocii 1 06.11.2020 Training vocal-respirator.
Timbru vocal
14. Proiect. Articol de fond:Text 1 09.11.2020 Generarea ideilor într-un text
argumentativ (produs) scris
15. Atelier de lectură: „Lectura în 1 09.11.2020 Integrarea informațiilor într-un
trei, în doi, de unul singur” de text dat.
Rodica Zane
Portofoliu: Scrie o pagină de
jurnal în care să prezinți
experiența de lectură privitoare
la prima carte pe care ai citit-o
16. Lecție de sinteză 1 10.10.2020 Exerciții de consolidare
17. Evaluare sumativă scrisă. 1 10.10.2020 Exerciții de evaluare a
Dictare cu sarcini cunoștințelor
18. Analiza evaluării sumative 1 12.11.2020 Exerciții de consolidare și
autocontrol

Unități de competențe Unități de conținut Nr. Data Activități și produse de Res Note
ore învățare urse

Unitatea a IV-a Picături de înțelepciune. 18 ore


2.1. Sintetizarea informațiilor, a 1. Adevărata floare. Lectura și 1 13.11.2020 Lectura expresivă a textelor
descifrarea textului

12
intențiilor și atitudinilor comunicării din narative
diverse tipuri de texte orale.
2. Adevărata floare. Explorarea 1 16.11.2020 Discuții privind semnificația
3.1. Confirmarea înțelegerii textului textului textului
literar și nonliterar prin prisma
componentelor de structură. 3. Adevărata floare. Interpretarea 1 16.11.2020 Exerciții de interpretare a
textului valorii textului
3.2. Demonstrarea înțelegerii textului
prin formule de întrebări în baza lui. 4. Parabola, ca text moralizator 1 18.11.2020 Recunoașterea tipurilor de text
3.7. Stabilirea unor afinități, la nivel de literar
tematică, între două texte literare.
5. Monologul descriptiv 1 18.11.2020 Prezentarea monologului, după
4.2. Așezarea grafică în pagină a textului
literar și nonliterar. criterii

5.1. Aplicarea structurilor lexicale, 6. Atelier de scriere: „Parabole 1 19.11.2020 Redactarea individuală a unui
fonetice, gramaticale și semantice în din diferite colțuri ale lumii” text
diverse situații de comunicare.
7. Proverbe și zicători 1 20.11.2020 Monitorizarea propriei lecturi
5.2. Respectarea normelor lingvistice în
diverse situații de comunicare. 8. Tema, ideea, mesajul textului 1 23.11.2020 Discuții și conversații de grup
literar
5.3. Organizarea strategiilor de învățare
9. Întrebări deschise, întrebări 1 23.11.2020 Discernera informațiilor
autonomă a limbii cu ajutorul
închise relevante
dicționarelor.
10. Informații explicite și implicite 1 25.11.2020 Exerciții de ordonare a
informației
11. Reguli „de aur” ale ascultării. 1 25.11.2020 Discuții despre eticheta verbală
Parafrazare, rezumare
12. Dicționarul de sinonime 1 26.11.2020 Exerciții de utilizare a
dicționarului
13. Dicționarul de antonime 1 27.11.2020 Interpretarea articolelor

13
lexicografice
14. Felicitarea electronică 1 30.11.2020 Producerea textelor de
dimensiuni mici
15. Textul nonliterar: Rețeta 1 30.11.2020 Mijloace expressive în texte
nonliterare
16. Lecție de sinteză 1 02.12.2020 Exerciții de consolidare
17. Evaluare sumativă scrisă. 1 02.12.2020 Algoritm de redactare a
Redactarea unui monolog monologului descriptiv
descriptiv, conform
algoritmului
18. Analiza evaluării sumative 1 03.12.2020 Exerciții de corectitudine și
autocontrol

Nr. Res
Unități de competențe Unități de conținut ore Data Activități și produse de învățare urse Note

Unitatea a V-a Înțelepciunea – arta sufletului. 18 ore


3.1. Confirmarea înțelegerii textului 1. Stânca corbului de Alecu Russo. 1 04.12.2020 Lectura interogativă a textului
literar și nonliterar prin prisma Lectura și descifrarea textului
componentelor de structură. 2. Stânca corbului. 1 07.12.2020 Reflecții asupra structurii textelor
Explorarea textului epice
3.2. Demonstrarea înțelegerii
textului prin formule de întrebări în 3. Stânca corbului. Interpretarea 1 07.12.2020 Limbajul și semnificațiile acestuia în
baza lui. textului text

14
3.3. Exprimarea argumentată a 4. Tema, ideea principală a textului 1 09.12.2020 Identificarea ideilor principale din text
propriilor stări postlectorale.
5. Momentele subiectului 1 09.12.2020 Povestirea subiectului unei opera epice
4.1. Scrierea corectă, lizibilă și
structurarea textului literar și 6. Relațiile între cuvinte după formă. 1 10.12.2020 Exerciții de precizare a omonimelor
nonliterar. Omonimia
7. Paronimia 1 11.12.2020 Exerciții de precizare a paronimelor
4.3. Exprimarea, în scris, a unor
informații, opinii, opinii, idei, 8. Moduri de expunere 1 14.12.2020
sentimente pentru diverse tipuri de Redactarea rezumatului
texte. 9. Rezumatul textului epic 1 14.12.2020 Exerciții de ordonare a informației
5.1. Aplicarea structurilor lexicale,
10. „Steagul cu cap de lup” de D. 1 16.12.2020 Formularea de întrebări în baza
fonetice, gramaticale și semantice în
Almaș. Receptarea și explorarea textului. Demonstrarea înțelegerii
diverse situații de comunicare.
textului textului
5.2. Respectarea normelor lingvistice
în diverse situații de comunicare. 11. Proiect educațional: Jocul și joaca 1 16.12.2020 Prezentarea proiectului educațional.
(muzica, științe, istoria, arta
6.1. Organizarea informațiilor Identificarea informațiilor importante
plastică, coreografia)
esențiale receptate din cotidian. din texte literare și nonliterare
continue, discontinue și multimodale
12. Evaluarea portofoliilor 1 17.12.2020 Povestirea subiectului unui text epic
13. Moduri de expunere: Descrierea 1 18.12.2020 Recunoașterea modurilor de expunere
14. Legenda cultă. Caracteristicile 1 21.12.2020 Utilizarea variilor resurse
speciei informaționale
15. Atelier de discuție: „Istoria benzii 1 21.12.2020 Concursul benzilor desenate. Lectura
desenate” imaginilor
16. Lecție de sinteză 1 23.12.2020 Exerciții de consolidare

15
17. Evaluare sumativă comlpexă. 1 23.12.2020 Exerciții de autoevaluare a
„Iarna în Chișinău” cunoștințelor
18. Analiza evaluării sumative 1 24.12.2020 Exerciții de corectitudine și
autocontrol
Unități de competențe Unități de conținut Nr. Data Activități și produse de învățare Res Note
ore urse

Unitatea a VI-a Omul, natura și universul. 18 ore | Semestrul al II-lea


3.1. Confirmarea înțelegerii textului 1. „Fata babei și fata moșneagului” 1 11.01.2020 Exerciții de comprehensiune
literar și nonliterar prin prisma de Ion Creangă. Lectura textului
componentelor de structură. 2. „Fata babei și fata moșneagului” 1 11.01.2020 Formulare de întrebări și răspunsuri
de Ion Creangă. Lectura analitică
3.2. Demonstrarea înțelegerii 3. „Fata babei și fata moșneagului” 1 13.01.2020
textului prin formule de întrebări în Caracterizare de personaj
de Ion Creangă. Personajele.
baza lui. Caracterizarea lor
3.3. Exprimarea argumentată a 4. Basmul cult. Trăsăturile speciei 1 13.01.2020 Cunoașterea elementelor de teorie
propriilor stări postlectorale. literară
4.1. Scrierea corectă, lizibilă și 5. Substantivul. Flexiunea 1 14.01.2020
structurarea textului literar și Exerciții de identificare a
substantivelor. Locuțiunea substantivului
nonliterar. substantivală
4.2. Așezarea grafică în pagină a 6. Substantive defective de plural și 1 15.01.2020 Producerea de enunțuri, utilizând
textului literar și nonliterar. substantive defective de singular. substantive defective
Substantive colective
4.3. Exprimarea, în scris, a unor
7. Ortografia substantivelor 1 18.01.2020 Exerciții de adecvare a mesajului
informații, opinii, opinii, idei,
sentimente pentru diverse tipuri de 8. Locuțiunea substantivală 1 20.01.2020
texte. Exerciții p/u generarea ideilor într-un
text
5.1. Aplicarea structurilor lexicale,
fonetice, gramaticale și semantice în 9. Articolul posesiv 1 20.01.2020 Integrarea cuvintelor în contexte date

16
diverse situații de comunicare.
5.2. Respectarea normelor lingvistice 10. Articolul adjectival 1 21.01.2020 Exerciții de analiză gramaticală
în diverse situații de comunicare.
11. Organizarea dialogului 1 22.01.2020 Exerciții de formulare a mesajului
5.4. Monitorizarea propriei
exprimări prin raportare la normă. scris
6.2. Prezentarea experiențelor în 12. Utilizarea formelor de inițiere, 1 25.01.2020 Construirea dialogului, utilizând
contexte școlare. menținere și încheiere a dialogului formulele
13. Abateri de la normă: pleonasmul, 1 25.01.2020 Identificarea grerșelilor de orice tip
barbarismele
14. Atelier de lectură: Un păiangen 1 27.01.2020 Exerciții de reflecție asupra limbajului
care se credea spiderman de Adina și a structurii textului
Popescu
15. Proiect. Recomandări de lectură 1 27.01.2020 Produse: agenda, notițele de lectură
16. Lecție de sinteză 1 28.01.2020 Exerciții de consolidare
17. Evaluare sumativă scrisă. 1 29.01.2020 Exerciții de analiză și gândire critică
Redactarea unui dialog, conform
reperelor propuse
18. Analiza evaluării sumative 1 01.02.2020 Exerciții de scriere și redactare corectă

Nr. Res
Unități de competențe Unități de conținut ore Data Activități și produse de învățare urse Note

Unitatea a VII-a Un rai de basme. 18 ore


3.1. Confirmarea înțelegerii textului 1. „Soldatul de plumb” de Hans 1 01.02.2020 Lectura expresivă și interogativă

17
literar și nonliterar prin prisma Christian Andersen. Lectura textului
componentelor de structură. 2. „Soldatul de plumb” de Hans 1 03.02.2020 De alcătuit planul de idei în texte
Christian Andersen. Planul dezvoltat proprii
3.2. Demonstrarea înțelegerii de idei al textului
textului prin formule de întrebări în 3. „Soldatul de plumb” de Hans 1 03.02.2020
baza lui. Scrierea unui text, plecând de la
Christian Andersen. Personajele personaj
3.3. Exprimarea argumentată a textului
propriilor stări postlectorale. 4. Narațiunea la pers. I și la pers. a III-a 1 04.02.2020 Modurile de expunere prezente în
3.4. Rezumarea textului în baza text
planului dezvoltat de idei. 5. Numeralul. Tipuri de numeral 1 05.02.2020 Exerciții de identificare a părților de
3.5. Recunoașterea figurilor de stil în vorbire
limita unităților de conținut.
6. Ortografia numeralului 1 08/02/2020 Comentarea faptelor de limbă
4.1. Scrierea corectă, lizibilă și
structurarea textului literar și 7. Numeralul fracționar 1 08.02.2020 Exerciții de analiză gramaticală
nonliterar.
8. Moduri de expunere: Dialogul 1 10.02.2020 Observarea modurilor de expunere în
4.3. Exprimarea, în scris, a unor
informații, opinii, opinii, idei, text
sentimente pentru diverse tipuri de 9. Interviul 1 10.02.2020
texte. Redactarea unui text pe baza
informației
5.1. Aplicarea structurilor lexicale,
fonetice, gramaticale și semantice în 10. Proiect Revista mea: Realizarea 1 11.02.2020 Produse: textul dialogat
diverse situații de comunicare. unui interviu
11. „Fiind băiet…” de M. Eminescu. 1 12.02.2020 Lectura interogativă a textului
5.2. Respectarea normelor lingvistice Lectura textului
în diverse situații de comunicare. 12. „Fiind băiet…” de M. Eminescu. 1 15.02.2020 Reflecții asupra structurii poeziei
6.2. Prezentarea experiențelor în Explorarea textului. Inversiunea lirice
contexte școlare.
13. Versificația. Tipuri de rimă 1 15.02.2020 Limbajul figurat și semnificația lui
14. Poezia lirică. Eul liric 1 17.02.2020 Exerciții de observare a prozodiei

18
15. Atelier de scriere: Text reflexiv 1 17.02.2020 Exerciții de redactare a unor texte
date
16. Lecție de sinteză 1 18.02.2020 Exerciții de consolidare
17. Evaluare sumativă scrisă. 1 19.02.2020 Autoevaluarea cunoștințelor
Redactarea Eseului reflexiv în baza
algoritmului
18. Analiza evaluării sumative 1 22.02.2020 Exerciții de corectitudine,
autocontrol
Unități de competențe Unități de conținut Nr. Data Activități și produse de învățare Res Note
ore urse

Unitatea a VIII-a Fii bine-venită, iarnă. 18 ore


3.1. Confirmarea înțelegerii textului 1. „Iarna pe uliță” de George Coșbuc. 1 22.02.2020 Lectura interogativă a textului
literar și nonliterar prin prisma Lectura textului
componentelor de structură. 2. „Iarna pe uliță” de George Coșbuc. 1 24.02.2020 Discuții privind semnificația textului
Explorarea textului citit
3.2. Demonstrarea înțelegerii
textului prin formule de întrebări în 3. Tipuri de strofă. Versul 1 24.02.2020 Identificarea în text a versificației
baza lui.
4. Figuri de stil: Hiperbola 1 25.02.2020 Observarrea în text a figurilor de stil
3.3. Exprimarea argumentată a
propriilor stări postlectorale. 5. Pronumele. Pronumele personal 1 26.02.2020 Exerciții de precizare a morfologiei
3.5. Recunoașterea figurilor de stil în
limita unităților de conținut. 6. Pronumele reflexiv 1 01.03.2020 Exerciții de identificare pron.
4.1. Scrierea corectă, lizibilă și Reflexiv
structurarea textului literar și 7. Funcția sintactică a pron. personal 1 01.03.2020 Observarea în enunțuri a morfo-

19
nonliterar. sintaxei
4.2. Așezarea grafică în pagină a 8. Argumentarea simplă pe baza unui 1 03.03.2020 Conceperea unui text pe o temă dată
textului literar și nonliterar. citat
4.3. Exprimarea, în scris, a unor 9. Pronumele posesiv 1 03.03.2020 Precizarea părților de vorbire
informații, opinii, opinii, idei,
10. Pronumele demonstrativ 1 04.03.2020 Utilizarea pronumelor în contexte
sentimente pentru diverse tipuri de
texte. 11. Pronumele de întărire 1 10.03.2020 Exerciții de aplicare a cunoștințelor
4.4. Elaborarea textelor nonliterare
pentru e-comunicare. 12. Adjectivul pronominal posesiv 1 10.03.2020 Exerciții de analiză gramaticală
5.1. Aplicarea structurilor lexicale, 13. Adjectivul pronominal demonstrativ 1 11.03.2020 Utilizarea resurselor comunicaționale
fonetice, gramaticale și semantice în și adjectivul pronominal de întărire
diverse situații de comunicare. 14. Scrisoarea. Tipuri de scrisori 1 12.03.2020 Redactarea de texte nonliterare
5.4. Monitorizarea propriei
15. Atelier de scriere: Scrisoarea de 1 15.03.2020 Produse: felicitare electronică
exprimări prin raportare la normă.
felicitare
16. Lecție de sinteză 1 15.03.2020 Recapitularea unităților de conținut
17. Evaluare sumativă scrisă. 1 17.03.2020 Algoritm de redactare a scrisorii de
Redactarea unei scrisori de felicitare
felicitare
18. Analiza evaluării sumative 1 17.03.2020 Exerciții de consolidare

Unități de competențe Unități de conținut Nr. Data Activități și produse de învățare Res Note
ore urse

Unitatea a IX-a Înțelepciunea și prietenia. 18 ore


3.2. Demonstrarea înțelegerii 1. „Albina” de Vasile Romanciuc. 1 18.03.2020 Lectura interogativă/pe roluri
Lectura textului

20
textului prin formule de întrebări în 2. „Albina” de Vasile Romanciuc. 1 19.03.2020 Exerciții de comprehensiune
baza lui. Explorarea textului
3. „Albina” de Vasile Romanciuc. 1 22.03.2020 Operarea cu termeni de teorie literară
3.3. Exprimarea argumentată a Elemente de prozodie în poezie
propriilor stări postlectorale. 4. „Albina” de Vasile Romanciuc. 1 22.03.2020 Identificarea figurilor de stil în text liric
3.4. Rezumarea textului în baza Figura de stil: Metafora
planului dezvoltat de idei. 5. Adjectivul. Gradele de comparație 1 24.03.2020 Exerciții de identificare ale adjectivului
ale adjectivului
3.5. Recunoașterea figurilor de stil în
6. Articolul adjectival 1 24.03.2020 Integrarea cunoștințelor în contexte
limita unităților de conținut.
proprii
4.1. Scrierea corectă, lizibilă și
structurarea textului literar și 7. Gradul superlativ. Adjective fără 1 25.03.2020 Comentarea elementelor de morfologie
nonliterar. grade de comparație
8. Locuțiunea adjectivală 1 26.03.2020 Identificarea sensurilor unor locuțiuni
4.2. Așezarea grafică în pagină a
textului literar și nonliterar. 9. „Domnul Trandafir”de Mihail 1 29.03.2020 Lectura interogativ-aplicativă
4.3. Exprimarea, în scris, a unor Sadoveanu. Lectura textului
informații, opinii, opinii, idei, 10. Planul dezvoltat de idei al textului 1 29.03.2020 Redactarea planului de idei
sentimente pentru diverse tipuri de
texte. 11. Personajele textului 1 31.03.2020 Observarea rețelei de personaje
5.1. Aplicarea structurilor lexicale, 12. Povestirea 1 31.03.2020 Elemente de teorie literară
fonetice, gramaticale și semantice în
diverse situații de comunicare. 13. Rezumatul unui eveniment socio- 1 01.04.2020 Ordonarea informației din diverse surse
cultural reflectat în mass-media *Evaluare
5.2. Respectarea normelor lingvistice
14. Proiect. Tinere talente - poezie 1 02.04.2020 a și
în diverse situații de comunicare. Produse: text liric propriu
analiza ei
6.1. Organizarea informațiilor 15. Atelier de lectură: „Un băiat pe 1 05.04.2020 Argumentarea preferințelor literare se face
esențiale receptate din cotidian. lista lui Schindler” de Leon Leyson concomite
16. Recapitulare 1 05.04.2020 Exerciții de consolidare nt cu
prezentare
17. Evaluare mixtă. Colaj, p. 164, ex. 1 07.04.2020 Posterul, povestirea după imagini a elevului
12

21
18. Analiza evaluării sumative* 1 07.04.2020 Discuții privind agoritmul de realizare
Unități de competențe Unități de conținut Nr. Data Activități și produse de învățare Res Note
ore urse

Unitatea a X-a Toți oamenii au fost copii. 18 ore


3.1. Confirmarea înțelegerii textului 1. „Când bunicul era nepot” de 1 08.04.2020 Lectura interogativă și expresivă a
literar și nonliterar prin prisma Aureliu Busuioc. Lectura textului textului
componentelor de structură.
2. „Când bunicul era nepot” de 1 09.04.2020 Realizarea planului de idei în texte
3.2. Demonstrarea înțelegerii Aureliu Busuioc. Planul dezvoltat proprii
textului prin formule de întrebări în de idei al textului
baza lui. 3. Momentele subiectului. Personajele 1 12.04.2020 Identificarea etapelor unei narațiuni
3.3. Exprimarea argumentată a
4. Verbul. Modul indicativ 1 12.04.2020 Precizarea elementelor morfologice
propriilor stări postlectorale.
3.4. Rezumarea textului în baza 5. Modul conjunctiv și modul 1 14.04.2020 Producerea de enunțuri cu verbe date
planului dezvoltat de idei. condițional-optativ
6. Modul infinitiv. Conjugările 1 14.04.2020 Exerciții de integrare a cunoștințelor
3.6. Identificarea valorilor literar
verbului
artistice ale textului pe parcursul
7. Modul gerunziu 1 15.04.2020 Exerciții de adecvare a conținuturilor
lecturii.
4.1. Scrierea corectă, lizibilă și 8. Modul participiu și modul supin 1 16.04.2020 Exerciții de formulare a diverselor
structurarea textului literar și mesaje
nonliterar.
9. Locuțiunea verbală 1 19.04.2020 Exerciții de analiză morfo-sintactică
4.3. Exprimarea, în scris, a unor
informații, opinii, opinii, idei, 10. Valori morfologice ale verbului: a fi 1 19.04.2020 Exerciții de aplicare și redactare
sentimente pentru diverse tipuri de
texte. 11. Funcțiile sintactice ale verbului 1 21.04.2020 Identificarea părților de propoziție
5.2. Respectarea normelor lingvistice 12. Adverbul. Actualizare 1 21.04.2020
în diverse situații de comunicare. Operarea cu termeni de morfologie

22
5.4. Monitorizarea propriei 13. Tipurile adverbului. Adverbul relativ 1 22.04.2020 Scrierea enunțurilor, folosind termeni
exprimări prin raportare la normă. dați
14. Adverbe de loc, de mod, de timp. 1 23.04.2020 Ortografierea adverbelor, care conțin
Ortografia adverbelor „â”
15. Atelier de discuție: Literatura și 1 26.04.2020 Discuții și conversații de grup
pictura
16. Lecție de sinteză 1 26.04.2020 Exerciții de consolidare/sinteză
17. Evaluare sumativă. Dictare cu 1 28.04.2020 Operaționalizarea itemilor de
sarcini autocontrol
18. Analiza evaluării 1 28.04.2020 Exerciții de scriere și redactare corectă

Nr. Res
Unități de competențe Unități de conținut ore Data Activități și produse de învățare urse Note

Unitatea a XI-a Omul și fericirea. 19 ore


3.1. Confirmarea înțelegerii textului 1. „Doi câini” de Alecu Donici. 1 29.04.2020 Lectura interogativă
literar și nonliterar prin prisma Lectura textului
componentelor de structură. 2. „Doi câini” de Alecu Donici. 1 30.04.2020 Demonstrarea înțelegerii textului
Explorarea textului
3.2. Demonstrarea înțelegerii 3. Personajele textului. Fabula, ca 1 12.05.2020
textului prin formule de întrebări în Specii ale genului liric
specie a genului epic (în versuri)
baza lui. 4. Realizarea unei descrieri orale: 1 12.05.2020 Redactare și argumentare a mesajului
3.3. Exprimarea argumentată a Portretul scris

23
propriilor stări postlectorale. 5. Prepoziția. Clasificare. Locuțiunea 1 13.05.2020 Identificarea prepozițiilor.Conceperea
prepozițională de contexte proprii
3.5. Recunoașterea figurilor de stil în
limita unităților de conținut. 6. „Scrisoare” de Ana Blandiana. 1 14.05.2020 Exerciții asupra structurii textelor
4.1. Scrierea corectă, lizibilă și Lectura textului lirice
structurarea textului literar și 7. „Scrisoare” de Ana Blandiana. 1 17.05.2020 Formulare de întrebări și răspunsuri
nonliterar. Explorarea textului. Imagini Identificarea figurilor de stil în text.
4.2. Așezarea grafică în pagină a artistice/figuri de stil
textului literar și nonliterar.
4.3. Exprimarea, în scris, a unor 8. Proiect transdisciplinar: Natura și 1 17.05.2020 Sesizarea avantajelor ce le obține
informații, opinii, opinii, idei, literatura în muzică literatura, înclinându-se spre muzică.
sentimente pentru diverse tipuri de
texte. Argumentarea citatului Muzica este
felul în care sună viața de Eric Olson
5.1. Aplicarea structurilor lexicale,
fonetice, gramaticale și semantice în 9. Propoziția. Propoziții afirmative și 1 19.05.2020 Producerea de enunțuri
diverse situații de comunicare. propoziții negative afirmat./negative
5.2. Respectarea normelor lingvistice 10. Propoziții enunțiative și propoziții 1 19.05.2020 Conceperea textelor
în diverse situații de comunicare. interogative enunțiative/interogat.
6.1. Organizarea informațiilor
11. Propoziții simple și propoziții 1 20.05.2020 Extragerea dintr-un text dat –
esențiale receptate din cotidian.
dezvoltate propoziții simple și dezvoltate
6.2. Prezentarea experiențelor în
contexte școlare. 12. Argumentarea simplă (III). 1 21.05.2020 Construirea unui text argumentativ
Argumentarea pe baza unor versuri
13. Atelier de discuție Abateri de la 1 24.05.2020 Redactarea corectă a enunțurilor.
normă. Cacofonia. Pleonasmul. Sesizarea greșelilor de exprimare.
Tautologia
14. Lecție de sinteză 1 24.05.2020 Exerciții de sinteză/consolidare
15. – 16. Evaluare sumativă scrisă (pe 2 26.05.2020 Exerciții de autoevaluare/autocontrol
semestru). Test complex cu itemi 26.05.2020

24
17. Analiza evaluării 1 27.05.2020 Exerciții de discernere și analiză
18. Evaluarea portofoliului 1 28.05.2020

19. Lecturile pentru vacanță 1 31.05.2020

FINALITĂȚILE CLASEI A VI-A


La sfârșitul clasei a VI-a, elevul poate:
o relata despre sine ca reprezentant al comunităţii vorbitorilor de limba română;
o prezenta informații, idei, sentimente și puncte de vedere în texte orale;
o demonstra înțelegerea unui text literar și nonliterar prin formulare de întrebări în baza lui;
o rezuma un text în baza planului dezvoltat de idei;
o compara două și mai multe texte cu aceeași temă;
o elabora texte reflexive, funcţionale, imaginative;
o aplica structurile lexicale, fonetice, gramaticale și semantice pentru înțelegere în diferite situații de comunicare;

25
o compara propria exprimare și exprimarea celorlalți în comunicarea orală și scrisă;
 aplica regulile ortografice, ortoepice, de punctuaţie, gramaticale, a normei semantice în realizarea intențiilor de comunic are;
 selecta şi discerne informaţii relevante la tema în varii contexte, manifestând atitudini specifice predominante:
 curiozitate și toleranță;
 coeziune şi coerenţă discursivă;
o spirit de observaţie şi creativitate artistică/literară;
o responsabilitate pentru propria exprimare şi autocontrol;
 idei personale și comportamente literar-artistice;
o atitudine pozitivă şi interes pentru valorile lecturii.

Lecturi recomandate:
 Petre Ispirescu Legende sau basmele românilor
 Alexandru Mitru Legendele Olimpului
 Ion Creangă Povești
 Ioan Slavici Zâna Zorilor, Doi feți cu stea în frunte
 Florin Bican Și v-am spus povestea așa
 Adina Popescu O istorie secretă a Ţării Vampirilor
 Mircea Cărtărescu Enciclopedia zmeilor
 Vasile Alecsandri Dan, căpitan de plai, Noapte Sfântului Andrii, Dumbrava Roșie etc.
 George Coșbuc Moartea lui Fulger, Pașa Hassan, Nunta Zamfirei, Moartea lui Gelu etc.
 Spiridon Vangheli Șalul verde
 Ion Druță Daruri, Balada celor cinci motănași, Toiagul păstoriei, Povestea furnicii, Horodiște, Samariteanca, Ultima
lună de toamnă
 George Meniuc Delfinul, Caloian
 Ionel Teodoreanu Ulița copilăriei, În casa bunicilor
 Nicolae Dabija Pe urmele lui Orfeu
 Adina Popescu 8 povestiri de pe Calea Moșilor
 Vasile Voiculescu Ciobănilă
 Mircea Sântimbreanu Recreația mare
 Radu Tudoran Toate pânzele sus!
 Mihail Drumeș Elevul Dima dintr-a șaptea
 Ovidiu Verdeș Muzici și faze

26
 Aureliu Busuioc Când bunelul era nepot, Lătrând la lună
 Ion Druță Clopotnița
 Nicolae Esinencu Doc
 Nicolae Dabija Tema pentru acasă
 Claudia Partole Rebela
 Marcel Gherman Universuri paralele, Cer albastru deasupra Arcadiei
 Simona Popescu Exuvii
 Liliana Corobca Kinderland
 Ioana Pârvulescu Inocenții
 Filip Florian Toate bufnițele
 Mishel Brule Băiatul care voia să doarmă
 Patrick Skene Catling Povestea băiatului care transformă în ciocolată tot ce atinge
 Jack London Colț Alb
 J.K. Rowling Harry Potter (serie)
 Daniel Defoe Robinson Crusoe
 Louis Sacha Tabăra
 R.J. Palacio Minunea
 Gary Paulsen Toporișca
 Alexandre Dumas Cei trei mușchetari
 Al. Beleaev Capul profesorului
 Dowell Jules Verne Copiii căpitanului Grant, Insula misterioasă, Un căpitan de 15 ani

27

S-ar putea să vă placă și